Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

Ἡ ἀπάρνηση τοῦ ἑαυτοῦ μας.Ἀββᾶς Ἰσαάκ ὁ Σύρος


«Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ»
Ἀπό τό βιβλίο «Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ»
Κείμενα βασισμένα στούς Ἀσκητικούς Λόγους
τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου


5. ἀπάρνηση τοῦ ἑαυτοῦ μας
Ὅποιος θέλει νά ἐκπληρώσει τά λόγια τοῦ Κυρίου «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθείτω μοι», πρέπει νά μιμηθεῖ σέ ὅλα Αὐτόν πού τά εἶπε. Πρέπει λοιπόν νά ἑτοιμασθεῖ νά σηκώσει τό σταυρό του, αὐτός πού θέλει νά Τόν ἀκολουθήσει. Καί ὅταν λέει Χριστός νά σηκώσει τόν σταυρό του, ἐννοεῖ νά ἐγκαταλείψει τά κοσμικά πράγματα καί νά εἶναι ἕτοιμος ν᾿ ἀντιμετωπίσει τίς θλίψεις καί τίς δυσκολίες πού θά συναντήσει στή ζωή.
Καί πάλι εἶπε Κύριος: Ὅποιος θέλει νά ζήσει σ᾿ αὐτό τόν κόσμο, θά χάσει τήν ἀληθινή ζωή. Ἐκεῖνος ὅμως πού θά θυσιάσει τή ζωή αὐτή γιά μένα, αὐτός θά μέ βρεῖ καί θά σωθεῖ. Ὅποιος σηκώνει τόν σταυρό του, συγχρόνως ὅμως σκέφτεται καί τά πράγματα τοῦ κόσμου, αὐτός θά χάσει τόν μισθό του.
Ἐκεῖνος πού ἀκολουθεῖ τόν Χριστό δέν πρέπει νά ἑλκύεται ἀπό τά κοσμικά πράγματα, ἀλλά νά ἐπιδιώκει νά πλησιάσει Αὐτόν, ὑπομένοντας καρτερικά ὅλες τίς θλίψεις καί στενοχώριες τῆς ζωῆς αὐτῆς. Ἄν δέν δοθοῦμε ὁλοκληρωτικά στόν Χριστό, σιγά-σιγά, χωρίς νά τό πάρουμε εἴδηση θά μᾶς τραβήξουν κόσμος καί ἀμαρτία, καί θά μᾶς βγάλουν ἀπό τόν ὡραῖο δρόμο τῆς μακάριας ζωῆς, πού ὁδηγεῖ στή λύτρωση.
Ὅποιος θυσιάζει τό ἐγώ του καί τίς ἐπιθυμίες τοῦ ἑαυτοῦ του γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ, αὐτός θά πάρει μεγάλο μισθό.
Λοιπόν, ἀποφάσισε νά νικήσεις τόν κακό ἑαυτό σου στή ζωή αὐτή, γιά ν᾿ ἀποκτήσεις τήν αἰώνια, ὅπως ὑποσχέθηκε Κύριος. Πρέπει νά καταφρονήσουμε τή ζωή αὐτή, γιά ν᾿ ἀπολαύσουμε τά ἀγαθά τῆς αἰώνιας εὐτυχίας κοντά στό Θεό. Ὅταν ἔτσι ἑτοιμασθοῦμε, ὅλα ὅσα μᾶς φαίνονται λυπηρά θά τά ὑπομείνουμε καρτερικά. Ὅταν σκεφτοῦμε μ᾿ αὐτό τόν τρόπο, δέν θά φοβηθοῦμε ὄχι μόνο τίς θλίψεις καί τίς στενοχώριες, ἀλλά οὔτε κι αὐτό τόν θάνατο. Γι᾿ αὐτό πρέπει νά γνωρίζουμε καλά ὅτι ἄν δέν μισήσει ἄνθρωπος τή ζωή του στόν κόσμο αὐτό, γιά τήν ἐπιθυμία τῆς μέλλουσας μακάριας ζωῆς, δέν μπορεῖ μέ κανένα τρόπο νά ὑπομείνει τίς ἐπερχόμενες θλίψεις καί δοκιμασίες, πού θά τόν ζώνουν κάθε μέρα καί ὥρα.
Σοβαρό ἐμπόδιο στήν ἀπάρνηση τοῦ ἑαυτοῦ μας, εἶναι τό σῶμα. Αὐτό θέλει τήν ἀπόλαυση καί τήν ἀνάπαυση. Ἐμεῖς ὅμως δέν πρέπει νά ὑποτασσόμαστε στίς ἀπαιτήσεις του, γιατί τό σῶμα ἀντιστρατεύεται τήν ψυχή. Τό λέει ἀπόστολος Παῦλος, ὅτι τό σῶμα καί ψυχή «ἀντίκεινται ἀλλήλοις». Ἀπο τόν δικό μας ἀγώνα θά ἐξαρτηθεῖ πιό ἀπό τά δύο θά ὑπερισχύσει.
Γι᾿ αὐτό Κύριος εἶπε ὅτι ὅποιος θέλει νά Τόν ἀκολουθήσει πρέπει νά βγάλει ἀπό μέσα του τίς ἐπιθυμίες τοῦ κόσμου. ἀνάπαυση καί οἱ ἀπολαύσεις τοῦ σώματος εἶναι τό πιό μεγάλο ἐμπόδιο στήν ἀπάρνηση τοῦ ἑαυτοῦ μας καί στήν ἕνωσή μας μέ τόν Χριστό.
Ὅταν ξεχάσει κανείς τίς ἀπολαύσεις τοῦ κόσμου, σιγά-σιγά ξεχνάει καί τίς συνήθειες καί ἐπιθυμίες τῆς ζωῆς αὐτῆς. ἀπομάκρυνση ἀπό τίς κοσμικές ἐπιθυμίες ἀπαιτεῖ μαρτυρικό ἀγώνα, γιατί διάβολος μᾶς ἔχει δέσει μ᾿ αὐτές. Ὅταν ἀγαπήσει κανείς τόν κόσμο, ἀμέσως ἔρχονται στή μνήμη του ὅλες οἱ κακές συνήθειες. Καί ὅταν λέμε κόσμο δέν ἐννοοῦμε τούς ἀνθρώπους, γιατί ἄνθρωποι εἴμαστε κι ἐμεῖς, ἀλλά ἐννοοῦμε τήν ἁμαρτία. Ὅταν ἀπομακρύνεται κανείς ψυχικά ἀπό τά πράγματα τοῦ κόσμου, ἀρχίζει νά αἰσθάνεται στή ζωή του ψυχική προκοπή. Ὅσο εἶναι κανείς δεμένος μέ τήν ἁμαρτία, εἶναι ἀδύνατο νά πλησιάσει καί νά αἰσθανθεῖ τόν ζωντανό Θεό.
Νά ἀποφεύγουμε λοιπόν τήν ἀνάπαυση τοῦ σώματος καί νά ἐπιδιώκουμε τήν ἕνωσή μας μέ τόν Κύριο. Οἱ ἡδονές μᾶς χαρίζουν πρόσκαιρη ἀπόλαυση, ἐνῶ Χριστός μᾶς χαρίζει μόνιμη καί αἰώνια
Νά τρέφουμε τό σῶμα μέ τά ἀπαραίτητα. Αὐτά τά εὐλογεῖ Θεός. Ἐκεῖνα πού κάνουν κακό στό σῶμα εἶναι οἱ περιττές ἀπολαύσεις, πού δέν εἶναι ἀναγκαῖες γιά τή συντήρησή του. Θεός δέν μᾶς κατακρίνει γιά τά ἀναγκαῖα, ἀλλά γιά τά περιττά. Οἱ ἀπολαύσεις τοῦ σώματος εἶναι μεγάλο ἐμπόδιο στήν ἀρετή. Αὐτό τό νόημα ἔχουν τά λόγια τοῦ Χριστοῦ, ὅταν λέει «ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν». Ν᾿ ἀπαρνηθοῦμε δηλαδή κάθε τι κακό, πονηρό καί σάπιο πού προσβάλλει τήν ψυχή μας. Πρέπει ν᾿ ἀγωνιζόμαστε ν᾿ ἀποφεύγουμε κάθε τι πού βλάπτει τήν ψυχή μας. Μέ τήν ἐγκράτεια τῶν φαγητῶν καί τήν προσευχή θά προχωρήσουμε στόν ἀγώνα αὐτό. Εἶναι δύσκολο πρᾶγμα ἀπάρνηση τοῦ ἑαυτοῦ μας, γιατί ἐρχόμαστε σέ σύγκρουση μ᾿ αὐτόν, ἐπειδή πάντοτε συμμαχεῖ μέ τό κακό καί μέ τόν διάβολο. Γι᾿ αὐτό ἀπόστολος Παῦλος φωνάζει: «Ποιός θά μέ λυτρώσει ἀπ᾿ αὐτό τό σῶμα;» Τό σῶμα βέβαια εἶναι κατοικητήριο τῆς ψυχῆς, ἀλλά ἄν δέν τό χαλιναγωγήσουμε γίνεται τύραννός μας, στυγνός ἀφέντης καί δυνάστης.
Χρειάζεται ὅμως, ἐκτός ἀπ᾿ αὐτά πού ἀναφέραμε, προσοχή καί στά μάτια μας, γιά νά μή βλέπουμε μέ ἁμαρτωλή διάθεση τά πρόσωπα τῶν γυναικῶν. Στό πρόσωπο τῆς κάθε γυναίκας νά σκέφτεσαι τό ἅγιο καί ἱερό πρόσωπο τῆς Παναγίας μας, πού γέννησε τόν Λυτρωτή μας. Πρόσεξε νά μήν αἰχμαλωτίσει τόν νοῦ σου σατανᾶς καί μπεῖ μέσα στήν ψυχή σου, γιατί μετά δύσκολα φεύγει.
Γιά νά ἔλθει λοιπόν στήν ψυχή μας χάρη τοῦ Θεοῦ καί γιά νά γευθοῦμε τή γλυκύτητα τῆς πνευματικῆς ζωῆς, χρειάζεται ἀπάρνηση τοῦ ἑαυτοῦ μας. ἀπάρνηση εἶναι ἀρχή καί τό τέλος τοῦ ἀγώνα μας. Ἔτσι θά μᾶς εὐλογήσει Θεός καί θά μᾶς χαρίσει τό στεφάνι τῆς νίκης πού χαρίζει στούς ἀγωνιστές τῆς ἀρετῆς.Συνεχίζεται...

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ.

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
http://HristosPanagia3.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...