Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Σάββατο, 24 Ιουλίου 2010

Εορτή όλων των Βατοπαιδινών Αγίων (23 Ιουλίου)

Ο μεγαλύτερος πλούτος του πανσέβαστου Αγίου Όρους είναι αναμφισβήτητα το πλήθος των αγίων του. Ο όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στον ωραιότατο εγκωμιαστικό του λόγο προς αυτούς αναφέρει: «Άγιον Όρος θέλει να είναι τόπος αγιότητος· τόπος καθαρότητος· τόπος όπου απάτησαν τόσων αγίων πόδες. Τόπος, όστις έχει έζυμωμένα τα χώματα από τα αίματα, από τους ιδρώτας, και από τα δάκρυα εκατοντάδων και χιλιάδων οσίων πατέρων, εν ενί λόγω το Άγιον Όρος είναι τόπος αρετής και αγαθοεργίας».
Ο ωραίος αυτός τόπος απέβη εργαστήρι αρετής, καλλιέργειας, και τελειοποιήσεως πολλών ψυχών. Ορθά ειπώθηκε: «Τους μοναχούς τους κατοικούντας εν αυτώ τρέφουν πνευματικώς όχι τόσον η φυσική διαμόρφωσις και αι λοιπαι φυσικαι καλλοναί, αι οποίαι συμβάλλουν οπωσδήποτε εις την φυχικήν ειρήνην και ανάτασιν, όσον αι ιδιαίτεραι υποσχέσεις και ευλογίαι, αι οποίαι εδόθησαν εις αυτούς από την μητέρα του Θεού, την Κυρίαν Θεοτόκον. Συμφώνως προς τας παραδόσεις, το Άγιον Όρος εδόθη εις αυτήν υπό του υιού της ως κλήρος». Αυτά αναφέρονται σε λόγο του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά του και Βατοπαιδινου, για τον όσιο Πέτρο τον Aθωνίτη τον 14ο αιώνα. Κατα τον βίο του οσίου Κοσμά του Ζωγραφίτου (+1323), κατα μία εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όταν επισκέφθηκε ως προσκυνητής την πανηγυρίζουσα μονή Βατοπαιδίου, «είδε μίαν γυναίκα υπηρετούσαν και επιμελουμένην της Εκκλησίας ομοίως και της τραπέζης του Μοναστηρίου· και μη γινώσκων ότι αυτη ήτο η Yπεραγία Θεοτόκος ελυπήθη πολύ, διότι δήθεν οι μοναχοί δέχονται και γυναίκας μέσα εις τα Μοναστήρια, όπερ είναι πράγμα κινδυνώδες. Αφού λοιπόν επέστρεψε πάλιν εις του Ζωγράφου, βλέπων αυτόν ο Ηγούμενος περίλυπον σφόδρα, τον ηρώτησεν την αιτίαν· ο δε όσιος είπεν εις αύτον τα άνωθι· τότε ο Ηγούμενος του λέγει: «Γίνωσκε τέκνον, ότι εκείνη η γυνή, την οποίαν είδες ήτο η Υπεραγία Θεοτόκος, η προστάτις του Μοναστηρίου εκείνου, και παντός του Όρους τούτου».

Ο δε άγιος Μάξιμος ο Γραικός και Βατοπαιδινός, τον 16ο αιώνα, αναφέρει την επίσκεψη της ίδιας της Θεοτόκου στη μονή Βατοπαιδίου: «Η Θεοτόκος τότε μετέβη μετά του Αποστόλου Ιωάννου εις το Άγιον Όρος επί πλοίου, αφού δε πρώτον προσωρμίσθησαν εις όν τόπον νυν εύρηται η μονή Ιβήρων, εκείθεν μετέβησαν πεζή ένθα σήμερον μεν υπάρχει η μονή του Βατοπεδίου…». Οι βίοι των Βατοπαιδινών αγίων χαρακτηρίζονται από την έντονη θεοτοκοφιλία τους, ενώ η μονή χαρακτηρίζεται θεομητροφύλακτος και θεομητροσκέπαστος. Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει άλλη μονή σε όλο τον ορθόδοξο κόσμο, που να συγκεντρώνει εντός των τειχών της επτά θαυματουργές εικόνες της Θεοτόκου. Δίκαια ο μακαριστός Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης έλεγε (και μάλιστα μετά την εγκατάσταση της συνοδίας του Γέροντα Ιωσήφ): «Έαν το Αγιον Όρος είναι το Περιβόλι της Παναγίας, η μονή Βατοπαιδίου είναι ο θρόνος της»!
Υπάρχουν διάφορες παραδόσεις για το πότε πρωτοεμφανίσθηκαν μοναχοί στο Άγιον Όρος -πάντως πριν από τον 9ο αιώνα- καθώς και για την ίδρυση της μονής Βατοπαιδίου. Μία παράδοση, του 16ου αιώνα αναφέρει την ίδρυσή της από τον Μέγα Κωνσταντίνο, την καταστροφή της από τον Ιουλιανό τον Παραβάτη και την επανίδρυση της από τον Μέγα Θεοδόσιο, κατά τον 4ο αιώνα. Κατά τη διήγηση αυτή ο υιός του αύτοκράτορος Θεοδοσίου Αρκάδιος διασώθηκε από ναυάγιο και βρέθηκε σε βάτο παρά την μονή· «τη αντιλήφει της Θεομήτορος, ευρεθεις υπό τινας βάτους παρα την Μονήν, εξ ού γεγονότος απεδόθη αύτη η επωνυμία Βατοπαίδιον εκ του βάτος και παιδίον». Στη συνέχεια «από του 4ου έως των αρχών του 10ου αιώνος περίπου, αι παραδόσεις αναφέρουν την ύπαρξιν της Μονής ευημέρου και θαυμαστής ούτως, ώστε προεκάλεσε τους πειρατάς, οι οποίοι και κατέστρεφαν αυτήν». Σε πρόσφατη αρχαιολογική ανασκαφή γύρω από το Καθολικό της μονής βρέθηκαν θεμέλια παλαιοχριστιανικής βασιλικής.
Τον 10ο αιώνα, αρχίζει η τεκμηριωμένη ιστορία της μονής, όταν οι τρεις ευγενείς άρχοντες Άδριανουπολίτες, Νικόλαος, Αθανάσιος και Αντώνιος, στέλνονται από τον όσιο Αθανάσιο τον Άθωνίτη, τον κτίτορα της Μεγίστης Λαύρας, ο όποιος διατύπωσε και το τυπικό της, να επανιδρύσουν την κατεστραμένη μονή και να γίνουν οι όσιοι κτίτορές της. Το 985 υπογράφει ο πρώτος ηγούμενος της μονής Νικόλαος έγγραφό της. Το 1992 ανοίχθηκε ο τάφος των οσίων κτιτόρων και βρέθηκαν τα τίμια λείψανα τους στο Μεσονυκτικό του Καθολικού της μονής. Σύντομα η άρετή των οσίων κτιτόρων σύναξε πλησίον τους πολλούς μοναχούς, άρκετοι των οποίων διακρίθηκαν στην αρετή και τη σοφία. Οι δέκα αιώνες της συνεχούς ιστορίας της μονής πρόσφεραν πολλές ψυχές ωραιοποιημένες στον ουρανό και όχι λίγες με το φωτοστέφανο της αγιότητος. Είναι μάλιστα γεγονός αδιαμφισβήτητο πώς «σ’ ένα μοναστήρι, όπως το Βατοπαίδι, με τόσο πλούσια ιστορία και πνευματική παράδοση, οι άγιοι πού έζησαν και έδρασαν σε αυτό δεν παρουσιάζουν μόνο μία ανάγλυφη εικόνα της ιστορίας του, αλλά και της πνευματικής ταυτότητάς τους».
Οι γνωστοί άγιοι της μονής είναι σήμερα πέραν των 66. Ασφαλώς υπάρχουν και άλλοι, άγνωστοι σε εμάς και γνωστοί στον Θεό, τα ονόματα των όποίων θα μας αποκαλυφθούν «εν τη εσχάτη ημέρα εκείνη». Η μελέτη των θαυμαστών βίων των αγίων αυτών, που έχουν άμεση η έμμεση σχέση με τη μονή του Βατοπαιδίου, επειδή εκοιμήθησαν σε αυτήν ή διήλθαν για λίγο ή περισσότερο από αυτή, θα μας φανερώσει, εκτός των άλλων πραγμάτων, και το εύρος της πνευματικής της ακτινοβολίας σε όλη τη διάρκεια της υπερχιλιετούς λαμπρής ιστορίας της.
Οι άγιοι της ιερας μονής Βατοπαιδίου την ανέδειξαν κυρίως σε ορθόδοξο προμαχώνα, κάστρο άπαρτο της Ορθοδοξίας, του ασκητισμού, της θεολογίας, της ομολογίας και του μαρτυρίου. Ανεδείχθη πράγματι δια των αγίων της η μεγάλη μονή σε σπουδαίο ησυχαστικό κέντρο, ανθενωτική μάνδρα, ακρόπολη διαφωτισμού, λαμπρό κοινόβιο του αγιότεκνου και αγιόστροφου, πολύτεκνου και καλλίτεκνου Αγίου Όρους. Δεν είναι διόλου μικρής σημασίας ότι οι ιερές μορφές, ως του μεγάλου πατρός της Εκκλησίας μας και έξοχου υπέρμαχου της ησυχαστικής παραδόσεως, του εξαίσιου θεολόγου των ακτίστων ενεργειών του Θεού και της κατά χάριν θεώσεως του ανθρώπου, του θεοφόρου Γρηγορίου του Παλαμά, μετέπειτα μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, και του πολύσοφου ιεραποστόλου αγίου Μαξίμου του Γραικού, του μαρτυρικού φωτιστή των Ρώσων, και τόσων άλλων, ανδρώθηκαν πνευματικά στο εξαίσιο αυτό μοναστήρι. Αξιοσημείωτο επίσης είναι κάτι που επιβεβαιώνει και τα παραπάνω, ότι «αντιπροσωπεία της Μονής είχε μετάσχει στη σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας παρά το πλευρό του αγίου Μάρκου του Ευγενικού, ο οποίος συνδεόταν στενά με το Βατοπαίδι και επιθυμούσε διακαώς να μονάσει σ’ αυτό».
Είναι γεγονός πως οι άγιοι της μονής μαζί με τα χαριτόβρυτα τίμια λείψανα των αγίων, τις πολλές θαυματουργές εικόνες της Θεοτόκου και την πανακήρατη Τιμία Ζώνη της, είναι ο μεγαλύτερος πλούτος της. Μόνη αυτή η «παραγωγή» της καταξιώνει την ύπαρξή της, αφού μια μονή είναι πρωτίστως εργαστήρι άρετής και χωνευτήρι αγιότητος. Οι άγιοι της μονής, κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εποχή και σε όλη την τουρκοκρατία, έπαιξαν ρόλο στην ανάπτυξη της ιστορίας της και φανέρωσαν τον υψηλό βαθμό της πνευματικότητός της. Οι θεσπέσιοι βίοι τους, οι ψυχωφελείς διδαχές και τα μυρίπνοα έργα τους, οι εικόνες και τα χαριτόβρυτα λείψανά τους αποτελούν πηγή εμπνεύσεως, παρακίνηση για μίμηση των μακρών ασκητικών τους άγώνων, επίτευξη θείων στόχων, όχι μόνο της σημερινής, άνθούσης, φιλόθεης αδελφότητος, αλλά και των ευλαβών προσκυνητών και όλων των πιστών, αφού οι άγιοι της Ορθοδοξίας ανήκουν σε όλο το φιλάγιο πλήρωμα της Εκκλησίας και άποτελούν πλούτο και δόξα της.
Η Σύναξη των Βατοπαιδινών αγίων τιμάται πανηγυρικά κατ’ έτος στις 10 Ιουλίου (23 με το νέο ημερολόγιο) με αγρυπνία.
Θερμά, ειλικρινά και εγκάρδια ευχαριστούμε τον σεβαστό και αγαπητό Καθηγούμενο της Μεγίστης Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, πανοσιολογιώτατο αρχιμανδρίτη Εφραίμ, γνωστό για τη φιλόκαλη και φιλόσια πάντοτε διάθεση του, όπως και την καλή και πρόθυμη σε συνεργασία συνοδεία του, για την τιμητική ανάθεση στην ταπεινότητα μας της παρούσης συγγραφής, την οποία διήλθαμε με περισσή αγάπη, ως από ετών ασχολούμενοι με τα μυροβόλα συναξάρια των θεοφόρων αγίων του πανσέπτου Αγίου Όρους, πού όπως είπαμε από την αρχή ονομάσθηκε έτσι, για την αγιότητα των μοναχών του.
Είθε οι Βατοπαιδινοι άγιοι μετά της Υπεραγίας Θεοτόκου να πρεσβεύουν πάντοτε για όλους μας.
Μοναχού Μωϋσέως Αγιορείτου, Βατοπαιδινό Συναξάρι, Εκδ. Ι.Μ.Μ.Βατοπαιδίου, σ. 15-23.
http://vatopaidi.wordpress.com/2010/07/23/

ΑΡΧΙΣΕ Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ «ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΑ» ΕΘΝΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. 'Παρίες' της κοινωνίας οι χριστιανοί στην Βρετανία

Στήν Ἀγγλία ὡς γνωστόν ἐπικρατεῖ ἡ αἵρεση τοῦ Ἀγγλικανισμοῦ( Προτεσταντική παραφυάδα). Ὅμως, ἀκόμη καί τά λίγα χριστιανικά στοιχεῖα, πού διασώζουν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, ἐνοχλοῦν καί τούς θέτουν στό στόχαστρο τῆς ἄθεης ἀγγλικῆς κοινωνίας καί πολιτείας. Ὁ ἀρχέκακος ὄφις παλεύει νά ἐξαλείψει κάθε τι, πού θυμίζει τόν Χριστό Μας ἀκόμη καί στίς ἀλλοτριωμένες ἀπό τήν ὀρθοδοξία κοινότητες τῶν Παπικῶν καί Προτεσταντῶν. Ἡ χριστιανική ἠθική, ἡ οἰκογένεια, ὁ Τίμιος Σταυρός εἶναι μερικά ἀπό αὐτά, πού θεωροῦνται κοινωνικά μή ἀποδεκτά καί ἐντός ὀλίγου «political incorrect», ὁπότε ποινικῶς διωκόμενα...

Τελικῶς ὅμως ὁ Χριστός Μας θά νικήσει...Ὅσο καί ἄν τόν ἀπωθοῦν στό περιθώριο...

Διαβᾶστε τό σχετικό ἄρθρο:

'Παρίες' της κοινωνίας οι χριστιανοί στην Βρετανία
undefinedΟ παρουσιαστής του BBC και βραβευμένος δημοσιογράφος, Jeremy Vine, ισχυρίζεται ότι οι χριστιανοί στην Βρετανία έχουν γίνει οι ‘παρίες’ της κοινωνίας, καθώς το να είσαι χριστιανός σήμερα στην Βρετανία έχει καταντήσει να θεωρείται «κοινωνικά μη αποδεκτό».
Όπως δηλώνει στην Telegraph, σε ένα άρθρο που συζητήθηκε πολύ, η κοινωνία έχει γίνει υπερβολικά «μη ανεκτική» στην ελευθερία της έκφρασης θρησκευτικών πεποιθήσεων.
"Δεν μπορεί πλέον κάποιος να εκφράσει απόψεις που πριν 30 ή 40 χρόνια ήταν αποδεκτές από όλους", είπε.
"Σήμερα, το να πεις ότι πιστεύεις στον Θεό θεωρείται κοινωνικά απαράδεκτο".
Οι δηλώσεις του απηχούν και τις απόψεις του καρδινάλιου Cormac Murphy-O'Connor, επικεφαλή της Καθολικής Εκκλησίας στην Αγγλία και στην Ουαλία, ο οποίος λέει ότι η Βρετανία είναι πλέον μια "εχθρική" χώρα για τους θρησκευόμενους ανθρώπους.
Ο Vine, 43 ετών, αν και θρησκευτικά κινείται στον χώρο του Αγγλικανισμού, (Σ.Σ.«επίσημη» θρησκεία στην Αγγλία), λέει ότι πρέπει να το σκεφτεί για να μιλήσει πιο ανοικτά για την πίστη του στον αέρα.
"Το ότι κάτι είναι αλήθεια δεν σημαίνει ότι μπορείς και να το πεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πιστεύω.
"Αν θέλω να ‘ανοίξω τα χαρτιά μου’ σχετικά με την πίστη μου και να συζητήσω για αυτή, θα δημιουργηθεί πρόβλημα."
Σε συνέντευξη του στο περιοδικό ‘Reform’, της Ενωμένης Μεταρρυθμισμένης Εκκλησίας (United Reformed Church), ο Vine λέει ότι αναγκασμένος να ξεχωρίζει τις προσωπικές του πεποιθήσεις από το ρόλο του ως παρουσιαστής.
"Ένα από τα πράγματα που πιστεύω και το οποίο μπορεί να ακούγεται περίεργο, είναι ότι ο Χριστός είναι αυτό που είπε ότι ήταν".
"Δεν νομίζω ότι θα το έλεγα ποτέ αυτό στο πρόγραμμά μου. Είναι σα να υπάρχει ένα τείχος μεταξύ του τι σκέφτομαι και της δουλειάς που κάνω."

Στην πρώτη δημοσκόπηση που έγινε για τους χριστιανούς που εκκλησιάζονται στην Βρετανία, η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας ‘The Sunday Telegraph’, διαπιστώθηκε ότι χιλιάδες από αυτούς πιστεύουν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα και βρίσκουν πολλές φορές «κλειστές πόρτες», εξαιτίας της πίστης τους.
Ένας στους πέντε είπε ότι έχει αντιμετωπίσει αντίδραση στο εργασιακό του περιβάλλον, λόγω των πεποιθήσεών του.
Περισσότεροι από τους μισούς από αυτούς αποκάλυψαν ότι έχουν υποστεί κάποιας μορφής δίωξης για τον λόγο ότι είναι χριστιανοί.
Τα ευρήματα της δημοσκόπησης δείχνουν μια αυξανόμενη εχθρότητα έναντι της θρησκείας στη χώρα αυτή, η οποία έχει χαρακτηριστεί από μια σειρά από συγκρούσεις μεταξύ των πιστών και των εργοδοτών τους.
Πολλοί εκκλησιαστικοί ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Αρχιεπισκόπου της Υόρκης, Δρ John Sentamu, καλούν τους Χριστιανούς να "ξυπνήσουν" και να αρχίσουν να υπερασπίζονται τις πεποιθήσεις τους, ιδιαίτερα μετά το περιστατικό με την νοσοκόμα Caroline Petrie, (φωτο) η οποία τέθηκε σε διαθεσιμότητα, γιατί τόλμησε να προσευχηθεί για έναν ασθενή!!! (Σ.Σ. Βλέπε
Τα 'νέα ήθη' προειδοποιούν τους πιστούς ότι ο κάθε εργαζόμενος αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της απόλυσης, σε περίπτωση που θα θελήσει να μοιραστεί την πίστη του με τους συναδέλφους του στον χώρο εργασίας.
Στους εργοδότες έχουν δοθεί «συμβουλές» σύμφωνα με μια νέα εκστρατεία, που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση στα πλαίσια της προστασίας της ‘ισότητας’, που λέει ότι οι άνθρωποι που ‘ευαγγελίζουν’ στον χώρο εργασίας τους είναι "εξαιρετικά πιθανό" να κατηγορηθούν για «παρενόχληση».
Οι κατευθυντήριες γραμμές σχεδιάστηκαν από την ‘Βρετανική Ανθρωπιστική Εταιρία’ (‘British Humanist Association’ - BHA), μια αθεϊστική οργάνωση, με τη βοήθεια μιας επιδότησης £ 35.000 από την ‘Επιτροπή για την Ισότητα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα’ (‘Equality and Human Rights Commission’ - EHRC).
Ο Andrew Copson, εκπαιδευτής στην BHA, ισχυρίστηκε ότι κάθε προσπάθεια που κάνει κάποιος για να «αλλάξει» έναν συνάδελφό του, μπορεί να θεωρηθεί «παρενόχληση» σύμφωνα με τους Κανονισμούς του 2003, σχετικά με την ισότητα (στην θρησκεία ή τις πεποιθήσεις) στην εργασία.
"Ο νόμος προστατεύει τους ανθρώπους από το να γίνουν θύματα ‘εκφοβισμού’ ή να αισθανθούν ότι βρίσκονται σε ένα εχθρικό περιβάλλον στο χώρο εργασίας τους’ είπε.
"Όταν κάποιος συστηματικά υπονομεύει τις πεποιθήσεις του άλλου ή προσπαθεί επίμονα να τον ‘αλλάξει’, τον κάνει να αισθάνεται ότι βρίσκεται σε ένα εχθρικό περιβάλλον."
Ωστόσο, νομικοί εμπειρογνώμονες επιτέθηκαν σε αυτές τις ‘κατευθυντήριες γραμμές’ τις οποίες αποκάλεσαν «ανοησίες», ενώ χριστιανικές οργανώσεις τις καταγγέλλουν ως σκέτη "προπαγάνδα".
Στην δημοσκόπηση οι πιστοί δήλωσαν ότι ήδη αντιμετωπίζουν διακρίσεις στην εργασία τους και 1 στους 10 δήλωσε ότι τον έχουν απορρίψει τα μέλη της ίδιας του της οικογένειας λόγω των θρησκευτικών του πεποιθήσεων.
Πολλοί επίσης έως 44%, δήλωσαν ότι γελοιοποιηθήκαν από φίλους, γείτονες ή συναδέλφους τους, μόνο και μόνο επειδή είναι χριστιανοί και 19% δήλωσαν ότι τους παραμέρισαν ή τους απομόνωσαν για τον ίδιο λόγο.
Ισχυρίστηκαν επίσης ότι υφίστανται διακρίσεις στην εργασία τους, ενώ 5% είπαν ότι εμποδίστηκε η προαγωγή τους λόγω της πίστης. Ο ίδιος αριθμός είπε ότι έχουν δεχτεί επιπλήξεις και προειδοποιήσεις να μην εξωτερικεύουν το πιστεύω τους μπροστά σε άλλους.


Ο Ed Stourton, ένας από τους συναδέλφους του ο Jeremy Vine στο BBC, είπε ότι θεωρεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους ανθρώπους της πίστης είναι ότι παραγκωνίζονται.
Πρόσθεσε: «Είμαι πολύ ευτυχής να πω είμαι Ρωμαιοκαθολικός και αυτό δεν σημαίνει ότι μου ‘έχει στρίψει’ ".
Ο Τόνι Μπλερ το 2007 αποκάλυψε ότι ήταν δεν σε θέση να δηλώσει ανοικτά την πίστη του (Σ.Σ. ο Μπλερ ασπάσθηκε τον καθολικισμό έχοντας "οικουμενιστικές" τάσεις) όταν ο πρωθυπουργός, γιατί φοβόταν ότι οι άνθρωποι θα του κολλούσαν την ταμπέλα του ‘ψώνιου’ ("nutter").
«Είναι δύσκολο, να μιλήσει κάποιος για τη θρησκευτική του πίστη στο πολιτικό μας σύστημα», είπε.

Σε άρθρο της στην dailymail.co.uk η Melanie Phillips (φωτο) αναρωτιέται «Πόσος χρόνος έχει μείνει ακόμα μέχρι ο Χριστιανισμός να θεωρηθεί παράνομος στην Βρετανία;»
Αναφέρεται σε έναν ευαγγελικό χριστιανό, τον Stephen Green, (φωτο), ο οποίος συνελήφθηκε και του απαγγέλθηκε η κατηγορία ότι χρησιμοποιούσε ‘απειλές’ και προσβλητικά λόγια και συμπεριφορά.
Ποια ήταν αυτή η ‘προσβλητική συμπεριφορά’; Το ότι με ειρηνικό τρόπο μοίραζε κάποια φυλλάδια σε μία εκδήλωση ομοφυλόφιλων στο Cardiff.
Και στα φυλλάδια δεν έγραφε τίποτε άλλο παρά εδάφια της Βίβλου, που καταδικάζουν την ομοφυλοφιλία και μία πρόσκληση ‘φύγε από την οδό της αμαρτίας και θα σωθείς’.
Αλλά για τους ‘κοσμικούς’ ιερείς των ‘ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η μόνη αμαρτία είναι να αποκαλείς την ομοφυλοφιλία ‘αμαρτία’.

Για το κυνήγι κατά των χριστιανών στην Βρετανία βλέπε άρθρα:Πηγές:
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/religion/4277439/Christians-are-becoming-social-pariahs-in-Britain-claims-Jeremy-Vine.html

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/religion/5413311/Christians-risk-rejection-and-discrimination-for-their-faith-a-study-claims.html


http://www.dailymail.co.uk/news/article-404052/How-Britain-turning-Christianity-crime.html#ixzz0OTwxtVCo
Πηγή τοῦ ἄρθρου: http://redskywarning.blogspot.com/2009/08/christians-social-pariahs.html

Ἡ δική μας σωτηρία θεωρεῖται ἀπό τόν Θεό σάν δόξα δική Του! ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΣΤΟΝ ΘΕΟ.Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος γράφει στούς Θεσσαλονικεῖς ὅτι μέ τή σωτηρία τους θά δοξάζεται ὁ Θεός( Β΄ Θεσσ.  2.14): εἰς ὃ(σωτηρία) ἐκάλεσεν ὑμᾶς διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἡμῶν εἰς περιποίησιν δόξης τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.
Ὁ Θεός εἶναι Αὐτός πού σᾶς ἐκάλεσε στήν σωτηρίαν διά μέσου τοῦ Εὐαγγελίου μας, ὥστε νά δοξαστεῖ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. 
Ἄς προσέξουμε δέ, λέγει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, πῶς ὁ Χριστός μας θεωρεῖ δική Του δόξα, τήν δική μας σωτηρία. Δόξα τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ εἶναι τό νά εἶναι πολλοί οἱ σωζόμενοι Χριστιανοί. Ποῖος λοιπόν μπορεῖ νά μήν ἀγαπήσει τέτοιον Θεό καί Δεσπότη; Ἤ ποῖος δέν θά ἀγαπήσει καί δέν θά ἐπιθυμήσει τήν δόξα τέτοιου ἀγαθοῦ Δεσπότη, ἡ ὁποία εἶναι ἡ δική μας σωτηρία; Δέν εἶναι μικρό πρᾶγμα ὁ Παντοδύναμος καί Αὐτοδόξαστος Δημιουργός Μας νά θεωρεῖ δόξα Του τή δική μας σωτηρία.  Δόξα τοῦ Φιλανθρώπου Θεοῦ εἶναι τό νά εἶναι πολλοί οἱ σωζόμενοι. Ἄρα, λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος « μέγας εἶναι ὁ Κύριός μας, ἐάν ἔτσι ποθεῖ τήν σωτηρία μας· μέγα καί τό  Ἅγιο Πνεῦμα πού ἐργάζεται πάνω μας τόν ἁγιασμό». 
Δίδαγμα 1ον: Πόσο πρέπει νά ἐμβαθύνουμε σ’ αὐτή τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἡ δική μας πρόοδος θεωρεῖται ἀπό τόν Θεό σάν δόξα δική Του! Πόσο θά πρέπει νά Τόν ἀγαπήσουμε καί νά ἐκδηλώσουμε αὐτή μας τήν ἀγάπη καί εὐγνωμοσύνη μέ τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν Του. «Ἐκεῖνος εἶναι πού μέ ἀγαπάει» λέγει ὁ Κύριος «αὐτός πού ἔχει τίς ἐντολές μου καί τίς τηρεῖ». Ἔχουμε τίς ἐντολές Του, ὅταν α)τίς γνωρίζουμε καί β)σέ κάθε περίπτωση προσπαθοῦμε νά τίς τηροῦμε. Τίς τηροῦμε δέ ὅταν κάθε στιγμή ἀγωνιζόμαστε ὥστε νά τείνουμε τόν νοῦ μας πρός Αὐτόν καί νά στρέφουμε ὅλες μας τίς ψυχικές δυνάμεις ἀγαπητικά πρός Αὐτόν. Τίς τηροῦμε ὅταν μέσα μας βασιλεύει Ἐκεῖνος καί ὄχι ἡ ἁμαρτία. Γιαυτό τόν σκοπό οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς παρέδωκαν τρεῖς σπουδαιότατες ἀρετές μέ τίς ὁποῖες ὁ ἄνθρωπος νεκρώνει τόν παλαιό ἄνθρωπο καί τόν νόμο τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου μέσα του:α) τήν νηστεία,β) τήν ἀγρυπνία καί γ)τήν προσευχή. Αὐτές τίς ἀσκοῦσε συνεχῶς ὁ Κύριος  ἄν καί δέν εἶχε τήν ἁμαρτία μέσα Του. Νήστευε (40 Ἡμέρες στήν ἔρημο, κρίθινοι ἄρτοι τό καθημερινό Του), ἀγρυπνοῦσε (διανηκτέρευε στήν προσευχή) καί προσευχόταν ἀδιάλειπτα. Ἄς τίς ἐγκολποθοῦμε κι ἐμεῖς γιά νά νεκρώσουμε τόν παλαιό ἄνθρωπο «σύν τοῖς παθήμασι καί ταῖς ἐπιθυμίαις». «Πρέπει νά πεθάνουμε πρίν πεθάνουμε γιά νά μήν πεθάνουμε ὅταν πεθάνουμε» λέγει μία ἐπιγραφή σέ μία πόρτα ἁγιορείτικοῦ μοναστηριοῦ. Ἄς ἀγαπήσουμε ἀπό εὐγνωμοσύνη τόν Κύριο, νεκρώνοντας τόν ἑαυτό μας, δηλ. νεκρώνοντας τά πάθη καί τίς ἐπιθυμίες. Ἄς δεχόμαστε τό κάθε τι πού μᾶς στέλνει ὁ Κύριος μέ χαρά, ἀφοῦ κάθε τί εἶναι γιά τό καλό μας. Τότε ἁγιαζόμαστε. Ἀλλά καί πάλι ἀφοῦ καθαριστοῦμε ἔχουμε ἀνάγκη τῆς ὀρθῆς πίστεως. Μόνο ἔτσι θά συνεχίσουμε τήν νήψη, τήν ἀδιάλειπτη προσευχή καί πνευματική προσπάθεια γιά τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν Του. Ὅσο εἴμαστε σ΄ αὐτήν τή ζωή ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό πίστη ζωντανή καί μεγάλη. Ὁ ἁγιασμός μας εἶναι κυρίως ἔργο τοῦ Θεοῦ καί ἐλάχιστα δικό μας κατόρθωμα. Ἐμεῖς μόνο καταθέτουμε τό «θέλω μας» καί ὁ Θεός ἐργάζεται τή σωτηρία μας. Ἄλλωστε μᾶς τό εἶπε: «Χωρίς Ἐμένα δέν μπορεῖτε νά κάνετε τίποτε». Καί «κανείς δέν μπορεῖ νά πεῖ Κύριον Ἰησοῦν παρά μόνο μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα». Κανείς δέν μπορεῖ νά νηστέψει, νά ἀγρυπνήσει καί νά προσευχηθεῖ σωστά ἄν δέν τοῦ τό δώσει ὁ Κύριος. Ἄς Τοῦ τό ζητήσουμε: «Κύριε, σέ παρακαλῶ δός μου ἐγκράτεια, νηστεία, ἀγρυπνία, αὐτοκυριαρχία καί αὐτοσυγκράτηση». Ἄς ζητήσουμε ἀπό τόν Κύριο: «Κύριε δός μου τήν Χάρη Σου, ὥστε νά προσεύχωμαι ἀδιάλειπτα». Ἄς ζητήσουμε καί τήν βοήθεια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί Πάντων τῶν Ἁγίων μας, ὥστε νά ἁγιασθοῦμε ἀλλά καί νά διαφυλάξουμε τόν ἁγιασμό μας διά τῆς ζωντανῆς πίστεως.
Δίδαγμα 2όν. Τί σημαίνει πίστη; Σημαίνει α) ἐμπιστοσύνη καί β) πιστότητα.
Α)Πιστεύω ἄρα ἐμπιστεύομαι τόν Θεόν, δηλ. ἐμπιστεύομαι τά λόγια Του καί Τά ἔχω (τά ἀκολουθῶ) σάν τίς μοναδικές ὁδηγίες ζωῆς γιά μένα. Ἄν δέν θεωρῶ τά λόγια Του σάν ὁδηγίες πού ὁδηγοῦν στόν ἀληθινό τρόπο ζωῆς τότε σημαίνει ὅτι δέν Τά ἐμπιστεύομαι σάν τήν Μόνη Ἀλήθεια· ἑπομένως ἀποδεικνύομαι στήν πράξη ἄπιστος. Διότι τά ἔργα τῆς πίστεως φανερώνουν ὅτι ἡ πίστις εἶναι ζωντανή. «Δεῖξε μου τήν πίστιν σου ἐκ τῶν ἔργων σου» λέγει ἡ Ἁγ. Γραφή.
Β) Πιστεύω, ἄρα εἶμαι πιστός δηλ. παραμένω συνεχῶς πιστός, φυλάγω τήν πίστη. Εἶναι λέξη πού χρησιμοποιεῖται στό μυστήριο τοῦ γάμου, ὅπου οἱ σύζυγοι ὁφείλουν νά εἶναι πιστοί ὁ ἕνας στόν ἄλλο. Τό ἴδιο καί στούς πνευματικούς γάμους κάθε μιᾶς ψυχῆς (ἀφοῦ κάθε ψυχή εἶναι νύμφη Χριστοῦ) μέ τόν Νυμφίο Χριστό. Δέν μπορεῖς νά εἶσαι στήν Ἐκκλησία ἄν δέν εἶσαι συνεχῶς μέ τόν Χριστό τόν Νυμφίο τόν «κάλλει ὡραῖο». «Νυμφίος, ὁ Χριστός, νύμφη, ἡ καθεμία ψυχή» ἔλεγε ὁ μακαριστός π. Πορφύριος. Πρέπει νά παραμείνει γιά πάντα πιστή ἡ ψυχή στό Νυμφίο Της. Δέν μπορεῖ νά ἔχει καί ἄλλες «ἀγάπες». Δέν μπορεῖ νά κάνει ἀπιστία, διότι τότε διαλύεται ὁ πνευματικός γάμος. Δέν πρέπει νά ἔχει καί ἄλλες ἐπιθυμίες ἐκτός ἀπό τό νά θέλει νά εἶναι μέ τόν Νυμφίο Χριστό. Δέν μπορεῖ νά ἔχει καί ἄλλα θελήματα ἐκτός ἀπό τό θέλημα τοῦ Νυμφίου της Χριστοῦ. Γιαυτό ὁ Νυμφίος τῶν ψυχῶν μας, μᾶς δίδαξε νά λέμε πάντα: «Γεννηθήτω τό θέλημά Σου» καί ποτέ τό θέλημά μου ἤ τό θέλημα κάποιου ἄλλου, ἐκτός τοῦ Θεοῦ. Ἄς φροντίζουμε ποτέ νά μήν κάνουμε τό θέλημά μας ἄλλά ἄς ἀγωνιζόμαστε, ρωτώντας τόν πνευματικό μας πατέρα νά μαθαίνουμε σέ κάθε περίσταση ποιό εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀπιστία συνίσταται στήν μή τήρηση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ δηλ. τῶν ἐντολῶν,  ἔστω καί μιᾶς. Ἄς ἀγωνιζόμαστε νά παραμένουμε πιστοί στόν Νυμφίο μας Χριστό γιά νά ἀπολαμβάνουμε τήν μακαριότητά τῆς βασιλείας Του αἰωνίως.
π. Σάββας
http://hristospanagia.blogspot.com/

 

Η ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ. Τα μετρητά φεύγουν, καθώς έρχεται το τσιπ

Ἡ ἀχρήματη κοινωνία εἶναι πρό τῶν πυλῶν. Κρούει
 διά χειρῶν τῶν φερέφωνων τοῦ συστήματος,
γιά νά τήν ὑποδεχθοῦμε
 καί νά τήν ἀποδεχθοῦμε!

Ἡ προετοιμασία της γίνεται μεθοδικά καί ἐντατικά. Ἀρχικά θά ἐμφυτεύσουν μικροτσίπ σέ ἠλεκτρονικές ταυτότητες καί συσκευές ( ρολόγια, τηλέφωνα καί σέ ὅ,τι ἄλλο νομίσουν ὅτι θά τούς ἐξυπηρετήσει). Μέσα ἀπ’ αὐτές θά διεκπαιρεώνονται οἱ δοσοληψίες αὐτόματα στούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Μ’ ἕνα σμπάρο δυό τρυγώνια: α)Ταυτόχρονα μέ τήν ἐγκαθίδρυση τῆς Παγκόσμιας Κυβέρνησης πού ἐπιθυμοῦν καί τήν ὁποία οὐσιαστικά θά ἐπιβάλλουν, πρώτιστα μέσω ἑνός ἐνιαίου οἰκονομικοῦ γίγνεσθαι, β)θά βγάλουν καί τρελά κέρδη ἀπό τήν πώληση τῶν καινούργιων «τσιποποιημένων» συσκευῶν καί τῶν καινούργιων πιό ἐξελιγμένων Α.Τ.Μ. γιά νά τίς «διαβάζουν».

Μετά ἀπό κάποιο διάστημα ὅμως, θά προφασισθοῦν τήν ἀπώλεια  τῶν ταυτοτήτων καί τήν ἀπώλεια ἤ καί τίς φθορές καί ζημιές τῶν  συσκευῶν, γιά νά καταλήξουν στο ποθούμενο: τό χάραγμα στό δεξί χέρι καί στό μέτωπο! Δηλαδή στό χέρι μέ τό ὁποῖο κάνουμε τό σημεῖο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί στό μέτωπο τό ὁποῖο σφραγίσθηκε-μυρώθηκε μέ τό ἅγιο Χρίσμα  Σκοπός τοῦ «ἀρχεκάκου» καί τῶν ὁπαδῶν του εἶναι νά ἐμπαίξουν τά Ἅγια Μυστήρια τῆς Πίστεώς μας καί νά ἀκυρώσουν διά τῆς ἑκούσιας ἄρνησης τήν Ἅγια Σφραγίδα τῆς  Δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτό συμβαίνει διότι σύμφωνα μέ τήν Ἁγία Γραφή, τό φῶς δέ γίνεται νά συγκοινωνεῖ μετά τοῦ σκότους. Ὅταν λοιπόν θά πάρουν οἱ ἄνθρωποι τό σύμβολο τοῦ Ἀντιχρίστου (666) πάνω τους αὐτό θά σημαίνει ἄρνηση τοῦ βαπτίσματός τους καί τοῦ Χριστοῦ. Σήμερα γίνεται μία τεράστια προπαγάνδα πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση ἡ ὁποία μελλοντικά θά ἐνταθεῖ.
 Τά «ἐπιχειρήματα» πού χρησιμοποιοῦν γιά νά κάνουν ἤδη πλύση ἐγκεφάλου στούς «πολίτες τοῦ κόσμου» κάποιων χωρῶν ( Η.Π.Α. ὡς ἐπί τό πλεῖστον ) καί τά ὁποῖα θά χρησιμοποιήσου καί σέ ἐμᾶς τούς ὑπόλοιπους, προκειμένου νά σκύψουμε συγκαταβατικά τό κεφάλι στόν ἐρχομό τῆς ἀχρήματης κοινωνίας, εἶναι τά ἑξῆς:
1. Ἡ εὐκολία τοῦ τρόπου καί ἡ συντόμευση τοῦ χρόνου τῶν συναλλαγῶν.
2. Ἡ πάταξη τῶν κλοπῶν. Θά μᾶς δελεάσουν  μέ τό σκεπτικό ὅτι ἐφόσον δέν θά κινεῖται χρῆμα, ἡ κλοπή τῆς τσιποποιημένης συσκευῆς δέν θά εἶναι ἐπίφοβη, ἀφοῦ ὁ κάτοχός της θα μπλοκάρει ἀμέσως τόν λογαριασμό του. Στήν ἀκόμη καλλίτερη περίπτωση πού τό τσίπ θά βρίσκεται πάνω μας, θέμα κλοπῆς δέν θά τίθεται. ( Γιά χέρια πού κόβονται καί μέτωπα πού χαράσσονται μέ σουγιάδες γιά νά άφαιρεθεῖ καί νά χρησιμοποιηθεῖ τό τσίπ, δέ μᾶς λένε τίποτε )! Μήπως ὁ ἐπίδοξος κλέφτης, γίνει ἔτσι καί φονιάς; Λέμε τώρα…
3. Μέ τό δορυφορικό σῆμα, πού θά ἐκπέμπει τό τσίπ ( σύστημα Radio Frequency Identification ) καί πού θά εἶναι μοναδικό γιά τόν καθένα, θά παταχθοῦν οἱ ἀπαγωγές καί οἱ ἐξαφανίσεις (πλουσίων, ἀνηλίκων, ἀτόμων μέ ἀπώλεια μνήμης, ἐμπλεκομένων σέ ἀτυχήματα, ἀποπροσανατολισμένων, αἰχμαλώτων πολέμων  κλπ ).
4. Εὔκολος ἐντοπισμός καί ταυτοποίηση.Θά μᾶς ποῦνε ὅτι θά ἐντοπίζονται καί θά ἀναγνωρίζονται ἀμέσως κι εὔκολα, χωρίς χρονοβόρες καί δαπανηρές διαδικασίες (π.χ. ἰατροδικαστικές) οἱ νεκροί (ὅπως στρατιῶτες πολέμου, πτώματα σέ μή ἀναγνωρίσιμη κατάσταση ἀπό ἀτυχήματα κλπ ).
5. Ἡ καταστολή τῆς τρομοκρατίας. Θά μᾶς ἐνθουσιάσουν μέ τήν πάταξη τῆς τρομοκρατίας (ἡ ὁποία κατά σατανική σύμπτωση ἐντείνεται «ταυτόχρονα» μέ τίς παγκόσμιες οἰκονομικές καί ὄχι μόνο ἀνακατατάξεις ), μιά πού ὅλοι καί ὅλα θά ἀκούγονται καί θά βλέπωνται, ὅλα θά παροκολουθοῦνται δορυφορικά. Τρέμε τρομοκράτη…(Ἄραγε μήπως ἡ τρομοκρατία εἶναι δικό τους ἐφεύρημα, γιά νά φτάσουμε ἐδῶ πού φτάσαμε;… ἡ ἐρώτηση εἶναι ρητορική ).
6. Ἡ καλλίτερη παροχή ὑπηρεσιῶν ὑγείας. Τέλος, θά χρησιμοποιήσουν ὡς ἐπιχείρημα ἀκόμη καί τό θέμα τῆς ὑγείας, δελεάζοντας τούς ἀσθενεῖς (εἰδικά αὐτούς μέ κάποιο ἰδιαίτερο, σοβαρό πρόβλημα ), ὅτι δέ θά βρεθοῦν ποτέ μόνοι καί ἀβοήθητοι σέ περίπτωση ἐκτάκτου ἀνάγκης τους.

Ἀντίο λοιπόν πορτοφόλια, πιστωτικές κάρτες, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ?
Καλῶς ἦλθες κουρδισμένο ἀνδρείκελο τοῦ ἄθεου συστήματος?

Κι ὅλα αὐτά, λογαριάζοντας χωρίς τόν Θεό………
Τίποτε ὅμως δέν γίνεται ἄν δέν τό θέλει ὁ Θεός ὁ Ὁποῖος πάντα βάζει ὅρια στήν κακία τοῦ διαβόλου καί τῶν ὀργάνων του. Δέν θά ἀφήσει ὁ Καλός Θεός νά πειραστοῦμε οἱ Χριστιανοί παραπάνω ἀπό ὅσο ἀντέχουμε· καί μαζί μέ τόν πειρασμό θά μᾶς δώσει καί τήν ἔκβαση, καθώς καί τόν τρόπο καί τήν δύναμη νά ὑπομείνουμε τό πειρασμό χωρίς νά βλαφθοῦμε, χωρίς νά ἁμαρτήσουμε. Τελικά Ἐκεῖνος θά εἶναι ὁ Νικητής: «Ἐξῆλθεν νικῶν καί ἵνα νικήσῃ».

Τα μετρητά φεύγουν, καθώς έρχεται το τσιπΤα μετρητά θα εκλείψουν, καθώς ξεκινά η χρήση των τσιπ
Πηγή: www.news.com.au
Υπεύθυνοι τραπεζών έχουν προβλέψει τη μείωση της χρήσης των μετρητών καθώς οι συναλλαγές θα γίνονται μέσω των μικροτσίπ.
Τα ΜΕΤΡΗΤΑ οδηγούνται με γοργούς ρυθμούς στην εξάλειψη, δεδομένου ότι οι νέες τεχνολογίες απειλούν να τα εξαφανίσουν μέσα σε μια δεκαετία.

Οι προϊστάμενοι της ένωσης τραπεζών και πιστώσεων λένε ότι δεν θα εκλείψουν μόνο τα μετρητά αλλά μαζί τους πιθανότατα θα εκλείψουν και τα πορτοφόλια και οι πιστωτικές κάρτες.
Είπαν στο φόρουμ του ‘The Advertiser’,ότι τα μετρητά και οι κάρτες θα αντικατασταθούν από τα ηλεκτρονικά τσιπ που ενσωματώνονται στα κινητά τηλέφωνα, τα ρολόγια ή άλλες φορητές συσκευές.
Στο ίδιο φόρουμ ειπώθηκε ότι η τεχνολογία θα φέρει επανάσταση στο ταπεινό ATM κατά τη διάρκεια των επόμενων λίγων χρόνων.
Τα ΜΕΤΡΗΤΑ δεν θα χρησιμοποιούνται για τις μικρές συναλλαγές μέσα στα επόμενα επτά χρόνια.
Τα ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ και οι πιστωτικές κάρτες θα εξαφανιστούν επίσης, για να αντικατασταθούν από τα τσιπ Η/Υ που ενσωματώνονται στα κινητά τηλέφωνα, τα ρολόγια ή άλλες συσκευές.
Η τεχνολογία αναγνώρισης του ΛΟΓΟΥ (φωνής) εξεταζόταν ήδη σε μια μεγάλη τράπεζα, την NAB, για να βοηθήσει στην πρόληψη της απάτης και να καταργήσει την ανάγκη για προσωπικούς αριθμούς αναγνώρισης.
Η εικόνα του τραπεζικού τομέα είχε υποστεί μια ήττα λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, παρότι η Αυστραλία έχει το ισχυρότερο τραπεζικό σύστημα στον κόσμο. «Είμαστε συμμέτοχοι και συνένοχοι,» είπε ο κ. Connor.»
«Είμαστε επίσης δίκαιοι, επειδή οι τραπεζικές εργασίες είναι μια σκληρή αγορά. Δεν είναι όπως η αγορά των παπουτσιών ή εξοπλισμού γκολφ,» είπε. «Δίνετε σε κάποιον τα χρήματά σας που κερδίσατε με σκληρή δουλειά και έπειτα τα δανείζεστε και χρωστάτε. Δεν είναι αστείο.»
Ο Αυστραλός επικεφαλής Peter Evers θεωρεί ότι τα μετρητά θα αντικατασταθούν για τις περισσότερες συναλλαγές μέσα σε πέντε έως επτά χρόνια.
Δείτε και ένα "διαφημιστικό" video της IBM για τις αγορές του "μέλλοντος" (δηλαδή ετοιμαστείτε)


(ΒΛΕΠΕ παλαιότερο άρθρο του ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ όπου ανώτερος υπάλληλος της Visa Europe κάνει πρόβλεψη ότι μέχρι το 2012 τα μετρητά θα έχουν περάσει στην ιστορία. :
undefined
«Τα μετρητά θα εξαφανιστούν, δεδομένου ότι θα υπάρξουν άλλες μορφές μεταφοράς των μετρητών, όπως μια αποθηκευμένη αξία στο τηλέφωνό σας ή οτιδήποτε άλλο. Θα μεταφέρονται αυτόματα,» είπε
Είμαστε ήδη πολύ κοντά σε αυτή την πραγματικότητα σε χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.
Εάν πάτε στο Χονγκ Κονγκ ή τη Σιγκαπούρη, οι συναλλαγές χαμηλής αξίας έχουν εξαφανιστεί ήδη. Δεν μπορείτε να πάτε πουθενά, όπως πχ. στις δημόσιες συγκοινωνίες, χωρίς να έχετε προ-αγοράσει μια κάρτα.
«Σκέφτομαι ότι η Αυστραλιανή Επιτροπή συστημάτων Πληρωμής ελέγχει πολύ καλά το θέμα και προσπαθεί να ακολουθήσει μια πορεία, αλλά δεν έχει ακόμη βάλει τα πράγματα στη θέση τους δημόσια.»
Ο Γενικός Διευθυντής στρατηγικής και επιχειρήσεων της BankSA, Chris Ward, αναμένει ότι η Αυστραλία θα ακολουθήσει το ‘υπεράκτιο’ παράδειγμα, με τις μικρές συναλλαγές μετρητών να εξαφανίζονται πρώτες..
«Έτσι, εσείς δεν μπορείτε να πάτε να αγοράσετε ένα μπουκάλι νερό από τα ‘delicatessen’ με μετρητά. Πρέπει πάτε να το αγοράσετε με το τσιπ σας», είπε.
Ο διευθυντής της τράπεζας Bendigo and Adelaide SA/NT John Oliver, είπε ότι ήταν ευκολότερο για τους λιανοπωλητές να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές από τις συναλλαγές με χρήση μετρητών.
Ο υπεύθυνος Αποταμιεύσεων και Δανείων, Greg Connor, είπε ότι η έννοια του πορτοφολιού θα πάψει να υπάρχει.
«Ενώ τώρα έχουμε ένα πορτοφόλι, αυτό θα αντικατασταθεί από ένα τσιπ στο τηλέφωνό σας ή το ρολόι σας ή κάτι παρεμφερές για να έχετεν πρόσβαση» είπε.
Είπε ακόμη ότι τα ATMs θα είναι σε θέση να κάνουν τα πάντα.
«Πάρτε την αναλογία του κινητού τηλεφώνου. Όταν ξεκίνησε, ήταν ένα τούβλο», είπε. «Τώρα κοιτάξτε πού έφτασαν από την άποψη των iPhones και της τεχνολογίας – η ικανότητά τους είναι τεράστια.»
Ο κ. Evers είπε ότι οι πιστωτικές κάρτες είναι επίσης σε διαδικασία αποχώρησης, "
«Η πρόσβαση στην πίστωση θα εξακολουθήσει να υφίσταται μέσω του κινητού τηλεφώνου, αλλά εσείς δεν θα χρειάζεστε πλέον την κάρτα επειδή αυτή είναι απλά ένα μέσο ταυτοποίησης,» είπε.
"Θα μπορούσε να υπάρξει ένας άλλος τρόπος ταυτοποίησης, αλλά ο ‘μηχανισμός’ της πίστωσης, θα παραμείνει."
--Οι παραπάνω φωτογραφίες - όπου ο "Πρόεδρος των ΗΠΑ" αναγγέλει την μετάβαση από τα χρήματα στα εμφύτευσιμα μικροτσίπ - είναι από την ταινία "The Moment After" (1999).
Πρόκειται για μία από τις λεγόμενες "προφητικές" ή "εσχατολογικές" ταινίες ("prophecy / end times movies") που στις ΗΠΑ είναι αρκετά δημοφιλείς. Η υπόθεση όλων αυτών των "low budget" (χαμηλού κόστους) ταινιών εξελίσσεται σε μία (όχι και τόσο) μελλοντική εποχή, όπου κυβερνάει ένας παγκόσμιος Ηγέτης (Αντίχριστος), ο οποίος έχει επιβάλει το "μαρκάρισμα" όλης της ανθρωπότητας ενώ ταυτόγχρονα έχει εξαπολύσει κυνηγητό κατά των χριστιανών. (Ίσως κάνουμε αναλυτική αναφορά στο μέλλον).

Γέροντος Παΐσιου του Αγιορείτου Λόγοι Α΄ Μέρος Δ΄ Κεφάλαιο 2ο. Η Παιδεία. «Κλήρος και Εκκλησία»

Λόγοι Α΄
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ"
ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Μέρος 4ο. Κεφάλαιο 2ο.  Η παιδεία
«Κλήρος και Εκκλησία»
- Γέροντα, γιατί δεν γίνεσθε ιερεύς;

- Σκοπός είναι να σωθούμε. Η ιερωσύνη δεν είναι μέσο για να σωθή ο άνθρωπος.

- Δεν σας πρότειναν ποτέ να γίνετε ιερεύς;

- Πολλές φορές με πίεσαν. Όταν ήμουν στο Κοινόβιο, με ζόρισαν και για την ιερωσύνη και για το Μεγάλο Σχήμα. Ο σκοπός είναι να γίνη κανείς από μέσα του καλόγερος. Εμένα αυτό με ενδιέφερε· δεν με απασχολούσε τίποτε άλλο. Επειδή και από νέος, σαν λαϊκός, είχα ζήσει μερικά θεία γεγονότα, όταν πήγα στο Μοναστήρι, έλεγα: «Αρκεί να ζω καλογερικά». Την βαρύτητα σ΄ αυτό την είχα ρίξει και δεν με απασχολούσε πότε θα γίνω μεγαλόσχημος ή αν θα γίνω ιερεύς. Τελευταία ήρθε κάποιος στο Κελλί της Παναγούδας και πάλι επέμενε πολύ να ιερωθώ. Πήγε στο Πατριαρχείο γι΄ αυτόν τον λόγο, μίλησε στην Εξαρχία, όταν ήρθε στο Άγιον Όρος… Του είπαν όμως: -  - «Πες το και στον ίδιο, μην τυχόν εμείς το αποφασίσουμε και αυτός μας φύγη». Έτσι ήρθε και μου το είπε. Όταν το άκουσα, έβαλα τις φωνές, οπότε μου λέει: «Τουλάχιστον γίνε ιερεύς, για να διαβάζης την συγχωρητική ευχή στους ανθρώπους, αφού σου λένε εκτός από τα προβλήματά τους και τις αμαρτίες τους. Εσύ δεν μου έλεγες πόσα μπερδέματα γίνονται, γιατί οι άνθρωποι άλλοτε τα λένε διαφορετικά και άλλοτε λένε τα μισά από όσα τους λες στους Πνευματικούς ή στους μητροπολίτες; Να ακούς τις
αμαρτίες τους, να τους διαβάζης την συγχωρητική ευχή, να παίρνουν την άφεση και να τακτοποιούνται». Ο καημένος με καλό λογισμό το έλεγε, αλλά δεν ήταν αυτό για μένα.

- Δηλαδή, Γέροντα, αν ένας αισθάνεται αδύναμος για την ιερωσύνη, αλλά τον προωθούν άλλοι, τι πρέπει να κάνη;

- Θα πη τον λογισμό του. Κανέναν δεν μπορούν να τον εξαναγκάσουν ούτε για την ιερωσύνη ούτε για το Μεγάλο Σχήμα. Αν όμως το δεχθή από υπακοή και με ταπείνωση και βάλη λίγο φιλότιμο και λίγη αγάπη, τότε όλα θα τα αναπληρώση ο Θεός. Εξάλλου ο κόσμος έχει αλάθητο κριτήριο και διακρίνει ποιοι έγιναν ιερείς από αγάπη προς τον Θεό, για να διακονήσουν την Εκκλησία Του. Είναι μερικοί που θέλουν να γίνουν ιερείς από επιθυμία να δοξασθούν. Αυτοί θα ταλαιπωρηθούν, όταν βρεθούν σε δυσκολία, γιατί ο Χριστός δεν θα τους βοηθήση, εκτός αν ταπεινωθούν και μετανοήσουν. Αν όμως κάποιος θέλη να ιερωθή, χωρίς να έχη επιδιώξεις κοσμικές, τότε, αν κινδυνεύση, ο Χριστός θα τον βοηθήση. Κανονικά πρέπει να σε πιέζουν, να θέλουν οι άλλοι, η Εκκλησία, για να γίνης ιερεύς, ώστε να σε σκεπάζη ο Χριστός και, αν βρεθής σε δύσκολη στιγμή, να σε συμπαρασταθούν οι άλλοι και να βοηθήση και ο Χριστός.

Βέβαια στον κλήρο σπάνια και πολύ λίγοι είναι αυτοί που ξεκινούν με προγράμματα δικά τους. Αυτούς δεν τους βάζω στον λογαριασμό. Οι περισσότεροι ξεκινούν με καλή διάθεση, αλλά μετά αρχίζει ο διάβολος την δουλειά του, και βλέπεις να μπαίνη η δόξα, να μπαίνη η μανία για αξιώματα και να τα ξεχνούν όλα. Μέχρι που φθάνουν σε σημείο να βάζουν και ανθρώπους να μεσολαβήσουν για την εκλογή τους σε προϊστάμενο, σε μητροπολίτη κ.λπ. Ενώ ξεκίνησαν για τον Χριστό, καταλήγουν στον χρυσό… Να έχουν χρυσούς σταυρούς, χρυσές μίτρες, διαμάντια, ποικιλία και όχι τα απαραίτητα. Πώς μας ξεγελάει ο διάβολος, άμα δεν προσέξουμε!

- Γέροντα, τι θέλει ο Θεός και τι θέλουν οι άνθρωποι από τον ιερέα;

- Το τι θέλει ο Θεός είναι πολύ μεγάλο· άφησέ το. Τώρα το τι θέλουν οι άνθρωποι. Παλιά οι ιερείς έκαναν άσκηση, είχαν αρετή, ήταν άγιοι, και οι άνθρωποι τους ευλαβούνταν. Σήεμρα οι άνθρωποι θέλουν δύο πράγματα από τον ιερέα· να είναι αφιλοχρήματος και να έχη αγάπη. Όταν οι άνθρωποι βρουν αυτά σε έναν ιερέα, τον θεωρούν άγιο και τρέχουν στην Εκκλησία· και αφού τρέχουν στην Εκκλησία, σώζονται. Μετά συγκαταβαίνει ο Θεός και σώζει και τον ιερέα. Ο ιερεύς πάντως πρέπει να έχη μεγάλη καθαρότητα.

Τον μοναχό ο διάβολος προσπαθεί να τον αποδυναμώση με τις κακομοιριές , ώστε να τον αχρηστέψη και να μην έχη καμμιά δύναμη πνευματική η προσευχή του. Ο μοναχός, για να έχη την Χάρη του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να είναι σωστός μοναχός. Τότε μόνον έχει μια θεϊκή εξουσία και βοηθάει πολύ θετικά με την προσευχή του. Ενώ ένας ιερεύς, και να μην έχη πνευματική κατάσταση, πάλι βοηθάει με την εξουσία που του έχει δοθή με την ιερωσύνη, όταν τελή τα Μυστήρια, διαβάζη τους ανθρώπους κ.λπ. Ακόμη και να σκοτώση άνθρωπο, τα Μυστήρια που τελεί πάλι ενεργούν, μέχρι να καθαιρεθή. Αν όμως έχη και πνευματική κατάσταση, τότε είναι σωστός ιερεύς και βοηθάει περισσότερο.

Όταν με ρωτούν ιερείς πώς θα βοηθήσουν τους ενορίτες, αλλά και σε όλους που έχουν μια ποιμαντική ευθύνη, ένα πράγμα τονίζω· να κοιτάξουν να κάνουν δουλειά στον εαυτό τους, να κάνουν τα απαραίτητα πνευματικά τους καθήκοντα και κάτι παραπάνω, για να έχουν πάντοτε απόθεμα πνευματικό. Η πνευματική εργασία στον εαυτό μας είναι αθόρυβη εργασία στον πλησίον, γιατί μιλάει το παράδειγμα, και τότε μιμούνται οι άνθρωποι το καλό που βλέπουν και διορθώνονται. Εάν δεν αποκτήσουμε εμείς πνευματικό πλούτο, για να μπορούμε να συντηρούμαστε από τους πνευματικούς τόκους, όταν θα εργαζώμαστε δωρεάν για τους άλλους, θα είμαστε οι πιο δυστυχισμένοι και αξιολύπητοι. Γι΄ αυτό να μην το θεωρούμε σπατάλη χρόνου, όταν κάνουμε εργασία στον εαυτό μας, είτε για λίγο χρονικό διάστημα είτε για πολύ είτε για πάντα, σ΄ όλη την ζωή μας, γιατί η μυστική εργασία έχει την ιδιότητα να κηρύττη μυστικά τον λόγο του Θεού μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Ο χαριτωμένος άνθρωπος του Θεού μεταδίδει θεία Χάρη και αλλοιώνει τους σαρκικούς ανθρώπους. Τους ελευθερώνει από την σκλαβιά των παθών και τους πλησιάζει μ΄ αυτόν τον τρόπο στον Θεό και σώζονται.

συνεχίζεται ...
http://anavaseis.blogspot.com/

24 Ιουλίου Συναξαριστής Χριστίνας Μεγαλομάρτυρος, Καπίτων, Υμεναίου, Ερμογένους, Σαλομπτίνου, Θεοφίλου Νεομάρτυρα, Αθανασίου εκ Κίου, των Αγίων Μαρτύρων Μπορίσου & Γλιέβου, Συμεών Οσίου, Αθηναγόρα Αθηναίου.

Ἡ Ἁγία Χριστίνα ἡ Μεγαλομάρτυς
Ἡ Ἁγία μεγαλομάρτυς Χριστῖνα, καταγόταν ἀπὸ τὴν Τύρο τῆς Συρίας.
Ἦταν κόρη στρατηγοῦ. Ὁ πατέρας της, τῆς ἔχτισε ἕναν πύργο καὶ τὴν ἔβαλε μέσα σ’ αὐτόν. Μάλιστα κατασκεύασε ἀγάλματα τῶν εἰδώλων καὶ τὴν διέταξε νὰ θυσιάσει σ' αὐτά. Ἐκείνη ὅμως τὰ ἔκανε ὅλα κομμάτια. Γιὰ αὐτές της τὶς πράξεις, ἡ Ἁγία ὑποβλήθηκε σὲ βασανιστήρια ἀπὸ τὸν ἴδιο της τὸν πατέρα καὶ μετὰ φυλακίστηκε. Στὴν φυλακὴ τὴν ἄφησαν νηστικὴ γιὰ νὰ πεθάνει ἀπὸ τὴν πείνα. Ὅμως, ἄγγελος Κυρίου τῆς πήγαινε τροφὴ καὶ τῆς θεραπεύτηκαν ὅλες οἱ πληγές της.
Μετὰ τὴν ἔριξαν στὴν θάλασσα, ὅπου ἔλαβε τὸ Ἅγιο Βάπτισμα ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Χριστὸ καὶ ἄγγελος Κυρίου τὴν ἔβγαλε στὴν στεριά. Μόλις ἔγινε γνωστὸ ὅτι εἶχε διασωθεῖ, ὁ πατέρας της πρόσταξε καὶ τὴν ἔκλεισαν πάλι στὴν φυλακή. Τὴν νύχτα ποὺ ἀκολούθησε ὁ πατέρας της πέθανε καὶ τὴν θέση του στὸ ἀξίωμα τοῦ στρατηγοῦ, πῆρε κάποιος ὀνόματι Δίων.
Αὐτὸς ὁδήγησε τὴν μάρτυρα στὸ δικαστήριο. Καὶ ἐκεῖ ἡ Ἁγία ὁμολόγησε τὴν πίστη της. Ἀμέσως ὁ Δίων ὀργίστηκε καὶ διέταξε νὰ ἀρχίσουν τὰ βασανιστήρια. Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν βασανιστηρίων πολλοὶ πίστευσαν στὸν Χριστό.
Μετὰ τὸ Δίωνα ἀνέλαβε κάποιος Ἰουλιανός. Αὐτὸς ἔριξε τὴν Χριστῖνα μέσα σὲ πυρακτωμένη κάμινο, σὲ ἕνα κλουβὶ μὲ φίδια δηλητηριώδη, τὰ ὁποία ἀντὶ νὰ τὴν δαγκώσουν τῆς ἔγλυφαν τὰ πόδια μὲ εὐσπλαχνία. Μετὰ τῆς ἔκοψαν τοὺς μαστοὺς ἀπὸ ὅπου χύθηκε γάλα ἀντὶ γιὰ αἷμα καὶ τῆς ἔκοψαν καὶ τὴν γλώσσα.
Ὅλα αὐτὰ τὰ μαρτύρια τὰ ὑπέμεινε μὲ καρτερία καὶ στὸ τέλος μὲ κοντάρια ποὺ τὴν χτύπησαν παρέδωσε τὸ πνεῦμα, λαμβάνοντας τὸν στέφανο τοῦ μαρτυρίου, καὶ περνώντας στὴν αἰώνια ζωή.

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Τοῦ πατρός σου τὴν πλάνην λιποῦσα πάνσεμνε, τῆς εὐσεβείας ἐδέξω τὴν θείαν ἔλλαμψιν, καὶ νενύμφευσαι Χριστῷ ὡς καλλιπάρθενος· ὅθεν ἠγώνισαι στερρῶς, καὶ καθεῖλες τὸν ἐχθρόν, Χριστῖνα Μεγαλομάρτυς. Καὶ νῦν ἀπαύστως δυσώπει, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον  Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς.
Φωτοειδὴς περιστερὰ άνεδείχθης, πτέρυγας ἔχουσα χρυσᾶς, καὶ εἰς ὕψος, τῶν οὐρανῶν κατέπαυσας Χριστῖνα σεμνή· ὅθεν σου τὴν ἔνδοξον, ἑορτὴν ἐκτελοῦμεν, πόθῳ προσκυνοῦντές σου, τῶν λειψάνων τὴν θήκην, ἐξ ἧς πηγάζει πᾶσιν ἀληθῶς, ἴαμα θεῖον, ψυχῆς τε καὶ σώματος.
Μεγαλυνάριον.
Κάλλει διαπρέπουσα τῆς σαρκός, τῆς ψυχῆς τὸ κάλλος, καθιέρωσας τῷ Χριστῷ· σὺ γὰρ ὦ Χριστῖνα, τὴν πλάνην ἐβδελύξω, καὶ ὑπὲρ φύσιν ἄθλων, ἤγειρας τρόπαια.


Ὁ Ἅγιος Καπίτων ὁ Μάρτυρας 
 Μαρτύρησε διὰ ξίφους. Δὲν ἔχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸν βίο τοῦ Ἁγίου.


Ὁ Ἅγιος Ὑμεναῖος ὁ Μάρτυρας
Μαρτύρησε διὰ ξίφους. Δὲν ἔχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸν βίο τοῦ Ἁγίου.


Ὁ Ἅγιος Ἐρμογένης ὁ Μάρτυρας

Μαρτύρησε, ἀφοῦ τοῦ ξερίζωσαν ὅλα τὰ δόντια καὶ πέθανε ἀπὸ μόλυνση καὶ ἀκατάσχετη αἱμορραγία.

Ὁ Ἅγιος Σαλομπτίνος

Τὸν ἄγνωστο αὐτὸν Ἅγιο, ἀναφέρει τὸ Ἱεροσολυμιτικὸ Κανονάριο σελ. 100. Δὲν ἔχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸν βίο τοῦ Ἁγίου.

Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μάρτυρας ἀπὸ τὴν Κίο

Ἦταν πλούσιος καὶ εὐσεβῆς δημογέροντας στὴν Κίο τῆς Βιθυνίας. Ὁ Ἀθανάσιος, ἐπειδὴ ὑπεράσπιζε τοὺς συμπολίτες του ἀπὸ τὴ βαρειὰ φορολογία τῶν Τούρκων, συκοφαντήθηκε ὅτι δῆθεν εἶπε, ὅτι θὰ γίνει μουσουλμάνος.
Προσκλήθηκε ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς βασιλεύουσας καὶ πιέστηκε πολὺ νὰ προδώσει τὴ χριστιανική του πίστη, προκειμένου νὰ σωθεῖ. Ὁ Ἀθανάσιος ὅμως δὲν ἀρνήθηκε τὸν Χριστὸ καὶ μετὰ ἀπὸ σκληρὰ βασανιστήρια φυλακίστηκε. Ἀλλὰ ἐπειδὴ καὶ πάλι ἔμενε ἀμετακίνητος στὴν πίστη του, τὸν ἀποκεφάλισαν στὶς 24 Ἰουλίου 1670 στὴν Κωνσταντινούπολη.
Βίο τοῦ Ἁγίου, συνέγραψε ὁ Ἰωάννης Καρυοφύλλης.

Οἱ Ἅγιοι Μπορίσος καὶ Γλιέβος οἱ Μάρτυρες (Ρῶσοι)

Δία τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος μετονομάσθηκαν Ρωμανὸς καὶ Δαβίδ. Δὲν ἔχουμε περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὸν Βίο τῶν Ἁγίων αὐτῶν.
Ὁ Ὅσιος Συμεὼν ὁ Νεοφανής

Γεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη τὸ 1042 στὰ χρόνια της αὐτοκράτειρας Ζωῆς.
Χειροτονήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη καὶ ἀναχώρησε στὴ Θηβαΐδα τῆς Αἰγύπτου, ὅπου ἔζησε μέσα σὲ μιὰ σπηλιὰ ἕως τὸ τέλος τῆς ζωῆς του.

Ὁ Ἅγιος Ἀθηναγόρας ὁ Ἀθηναῖος, ὁ Ἀπολογητής 

Χριστιανὸς φιλόσοφος καὶ ἀπολογητὴς τοῦ 2ου μ.Χ. αἰώνα. Καταγόταν πιθανότατα ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, ὅπου σπούδασε τὸν μέσο Πλατωνισμὸ καὶ τὴ Στωϊκὴ φιλοσοφία. Ἄκμασε στὰ χρόνια τῶν Ρωμαίων αὐτοκρατόρων Μάρκου Αὐρηλίου (161 – 180) καὶ Κομμόδου (180 – 192). Βασικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸ πρόσωπο, τὴ μόρφωση καὶ τὸ ἔργο του ἀντλοῦμε ἀπὸ τὰ δυὸ ἔργα του, ποὺ διασώθηκαν σὲ κώδικα τοῦ 914, ὁ ὁποῖος ἐκπονήθηκε στὸ βιβλιογραφικὸ ἐργαστήριο τοῦ Ἀρέθα: «Πρεσβεία περὶ Χριστιανῶν καὶ Περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν».
Ὁ Ἀθηναγόρας ξεχωρίζει ἀπὸ τοὺς σύγχρονούς του ἀπολογητὲς γιὰ τὴ φιλολογικὴ ἀρτιότητα καὶ τὸ προσεγμένο ὕφος, ἐνῶ στὸν χῶρο τῆς θεολογίας προβάλλει τὴν ὀρθόδοξη τριαδολογικὴ διδασκαλία, τὴ θεοπνευστία τῶν Ἁγίων Γραφῶν καὶ τὴν αὐστηρὴ ἀσκητικὴ στάση στὸν ἠθικὸ βίο τῶν χριστιανῶν, γι' αὐτὸ καὶ τὸ συγγραφικό του ἔργο κατέχει ἀξιόλογη θέση στὴν ἐκκλησιαστικὴ γραμματεία τῶν πρώτων αἰώνων.

Ο Άγιος Θεόφιλος ο Νεομάρτυρας.

Ο Άγιος αυτός καταγόταν από τη Ζάκυνθο και ήταν ωραίος και ρωμαλέος στο σώμα. Εργαζόμενος σαν ναυτικός δεν θέλησε να υπηρετήσει σε τούρκικο πλοίο. Εναντιούμενος στη θέληση του Τούρκου πλοιάρχου, συκοφαντήθηκε απ' αυτόν, ότι δήθεν είχε φορέσει τούρκικο κάλυμμα στο κεφάλι του. Οδηγήθηκε βίαια στον κριτή, όπου με κολακείες και φοβερισμούς προσπαθούσαν να τον εξισλαμίσουν. Ομολογώντας με θάρρος τον Χριστό ο Θεόφιλος, περιτμήθηκε με τη βία από τους Τούρκους, που θέλησαν να τον στείλουν δώρο στο παλάτι του Σουλτάνου. Ο Θεόφιλος όμως, όταν ακόμα ήταν στη Χίο, απόδρασε και πήγε στη Σάμο, όπου παρέμεινε για αρκετό χρονικό διάστημα. Όταν επανήλθε στη Χίο, οι Τούρκοι τον αναγνώρισαν και αφού τον συνέλαβαν τον οδήγησαν στον κριτή. Ο κριτής, βλέποντας τον Θεόφιλο να εμμένει στην πίστη του τον καταδίκασε σε θάνατο δια πυρός. Απτόητος ο γενναίος αυτός μάρτυρας της πίστης μας, έκανε το σημείο του σταυρού και είπε "στα χέρια σου Χριστέ μου παραδίδω την ψυχή μου". Και μπήκε μόνος του στη φωτιά, όπου παρέδωσε στον αγωνοθέτη Θεό την αγία ψυχή του στις 23 Ιουλίου 1635. Τα εναπομείναντα από τη φωτιά λείψανα του, αγοράστηκαν από χριστιανούς και εναποτέθηκαν με τιμές στον ναό του Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου στη Χίο. Μαρτύριο του Αγίου αυτού, συνέγραψε πρώτα ο Γεώργιος Κορέσιος ο Χίος.
http://anavaseis.blogspot.com/

Μέγας Συναξαριστής

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...