Α´  « Ἡ ποιμαντικὴ  τῆς  Ἐκκλησίας  σήμερα »

1. Ἡ καλύτερη ἀσκητικὴ ἀγωγὴ καὶ ποιμαντικὴ τῆς Ἐκκλησίας σήμερα εἶναι νὰ προετοιμάση τὸν εἰρηνικὸν στρατόν της, διὰ νὰ ὁμολογήσουν τὸν Χριστὸν ὅσον τὸ δυνατὸν περισσότεροι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.
2. Ἀπαιτεῖται ἡ προετοιμασία τοῦ μικροῦ ποιμνίου τῆς Ἐκκλησίας μὲ δύο βασικὰ πράγματα. Πρῶτον, μὲ τὴν ἀνάλογη νηστεία, τὴν θερμὴ προσευχή, τὴν μυστηριακὴ ζωὴ καὶ τὴν μελέτη τῶν πατερικῶν κειμένων καὶ τῶν βίων τῶν Νεομαρτύρων.