Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

Ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή καί ἡ πνευματική πανοπλία.

πιστός πρέπει νά προσεύχεται ἀδιάλειπτα, σέ κάθε περίσταση, ὁδηγούμενος ἀπό τό Ἃγιο Πνεῦμα. Ὀφείλει νά ἀγρυπνεῖ καί νά μήν παύει νά προσεύχεται γιά ὅλο τόν λαό τοῦ Θεοῦ.

Ἡ προσευχή εἶναι ἡ ἀναπνοή τῆς ψυχῆς...Τό πνευματικό ὀξυγόνο τοῦ πιστοῦ. Χωρίς τήν ἀδιάλειπτη προσευχή ἡ ψυχή πεθαίνει πνευματικά ἀπό ἀσφυξία. Εἶναι ἀπό τά πιό βασικά μας ὃπλα κατά τοῦ πονηροῦ. Ἀπαραίτητο γιά τήν πνευματική πρόοδο, γιά τήν καλλιέργεια τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεό καί γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.Γράφει πρός τούς Φιλιππισίους ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος:

<<Γιά τίποτε μήν σᾶς πιάνει ἂγχος, ἀλλά σέ κάθε περίσταση τά αἰτήματά σας νά τά ἀπευθύνετε στόν Θεό μέ προσευχή καί δέηση πού θά συνοδεύονται ἀπό εὐχαριστία. Καί ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἀσύλληπτη στό ἀνθρώπινο μυαλό, θά διαφυλάξει τίς καρδιές καί τίς σκέψεις σας κοντά στόν Ἰησοῦ Χριστό>> (Φιλ. 4,6-4,7).[i]

Νά τό ἀντίδοτο στήν ἀσθένεια τῆς ἐποχῆς μας. <<Μηδέν μεριμνᾶτε>>. Νά τό φάρμακο γιά τόν σημερινό ἄνθρωπο μέ τήν ἀναιμική πίστη, τόν διαρκῶς γεμᾶτο ἄγχος.

Ὁ καλλίτερος τρόπος γιά τήν προφύλαξη τῆς διάνοιας τοῦ πιστοῦ καί τήν ἐπιτυχή ἀντιμετώπιση τῶν λογισμῶν εἶναι ἡ καταφυγή στήν ἀδιάλειπτη προσευχή. Γράφει πάλι ὁ Ἅγιος Παῦλος πρός τόν ἃγιο ἀπόστολο Τιμόθεο γιά τήν ἀνάγκη τῆς προσευχῆς σάν τό πρῶτο ὃλων:

<< Σᾶς παρακαλῶ πρῶτα ἀπ' ὃλα νά κάνετε δεήσεις, προσευχές, παρακλήσεις, εὐχαριστίες γιά ὃλους τούς ἀνθρώπους, γιά τούς κυβερνῆτες καί γιά ὃλους ἐκείνους πού ἀσκοῦν τήν ἐξουσία, ὣστε νά ζοῦμε ἣρεμα καί εἰρηνικά μέ εὐσέβεια κι εὐπρέπεια ἀπό κάθε ἂποψη· γιατί αὐτό εἶναι καλό κι εὐπρόσδεκτο ἀπό τόν σωτήρα μας Θεό, πού θέλει νά σωθοῦν ὃλοι οἱ ἂνθρωποι καί νά γνωρίσουν σέ βάθος τήν ἀλήθεια>> (Α΄ Τιμ. 2,1-2,4)[ii].

Στούς δέ Θεσσαλονικεῖς : <<Πάντοτε νά χαίρεστε, ἀσταμάτητα νά προσεύχεσθε, γιά κάθε τί νά εὐχαριστεῖτε· διότι αὐτό θέλει ὁ Θεός>>[iii] Ἡ ἀδιάλειπτη δοξολογία, εὐχαριστία, ἡ συνεχής προσευχή, δηλ. ἡ ἀδιάλειπτη λατρεία εἶναι αὐτό πού θέλει κυρίως ὁ Θεός ἀπό μᾶς.Ὂχι γιά τόν Ἑαυτό Του, ἀλλά γιά μᾶς. Ἐμεῖς κερδίζουμε τά μέγιστα. Γράφει πάλι πρός τόν ἅγιο ἀπόστολο Τιμόθεο:

«Θέλω λοιπόν νά προσεύχωνται οἱ ἄνδρες σέ κάθε τόπο προσευχῆς χωρίς ὀργή καί ἐριστικότητα καί τά χέρια πού ὑψώνονται στόν οὐρανό νά εἶναι καθαρά» (Α΄ Τιμ. 2, 8).

Μᾶς διδάσκει καί ὁ Χρυσορρήμων: <<Λοιπόν ἓνα ἂς εἶναι τό ἒργο μας, τό νά παραμένουμε συνεχῶς στίς προσευχές μέ ὑπομονή>>[iv].

Τήν καθαρότητα τοῦ σώματος καί τήν καθαρότητα τῶν λογισμῶν μπορεῖ νά ἐπιτύχει καί νά διατηρήσει κανείς μόνο μέ τήν ἀδιάλειπτη προσευχή καί τήν προσήλωση τοῦ νοῦ στόν Θεό. Τότε ἐπισκιάζει τήν ψυχή τό Ἃγιο Πνεῦμα καί κατακαίει ὃλα τά πάθη. <<Ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό ἀνάβει μέ τήν ἀδιάλειπτη προσευχή>> δίδασκε ὁ Στάρετς Παρθένιος[v].

Εἶναι ἡ προσευχή ἀπό τά πιό ἀποτελεσματικά ὃπλα κατά τῶν δαιμόνων.<<Ἐάν ἀδιάλειπτα προσεύχεσαι στόν Βασιλέα κατά τῶν ἐχθρῶν σου, ὁσάκις ἔρχονται νά σέ πειράξουν, ἒχε θάρρος καί δέν πρόκειται νά κοπιάσεις πολύ. Διότι αὐτοί οἱ ἲδιοι θά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό κοντά σου σύντομα, ἐπειδή δέν θέλουν οἱ ἀνόσιοι νά σέ βλέπουν νά στεφανώνεσαι πολεμῶντας ἐναντίον τους μέ τήν προσευχή. Ἐπί πλέον, θά φύγουν καί ἐπειδή τούς μαστιγώνει ἡ προσευχή σάν φωτιά>>[vi].

<<Μέ τό ὂνομα τοῦ Ἰησοῦ μαστίγωνε τούς ἐχθρούς>> μᾶς προτρέπει ὁ ἃγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος. Μᾶς διδάσκει ἐπίσης λέγοντας:<< Ἡ προσευχή ὡς πρός τήν ποιότητα της εἶναι συνουσία καί ἓνωσις τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, καί ὡς πρός τήν ἐνέργειά της σύστασις καί διατήρησις τοῦ κόσμου, συμφιλίωσις μέ τόν Θεόν, μητέρα τῶν δακρύων, καθώς ἐπίσης καί θυγατέρα, συγχώρησις τῶν ἁμαρτημάτων, γέφυρα πού σώζει ἀπό τούς πειρασμούς, τοῖχος πού μᾶς προστατεύει ἀπό τίς θλίψεις, συντριβή τῶν πολέμων, ἒργο τῶν Ἀγγέλων, τροφή ὃλων τῶν ἀσωμάτων, ἡ μελλοντική εὐφροσύνη, ἐργασία πού δέν τελειώνει, πηγή τῶν ἀρετῶν, πρόξενος τῶν χαρισμάτων, ἀφανής πρόοδος, τροφή τῆς ψυχῆς, φωτισμός τοῦ νοῦ, πέλεκυς πού κτυπᾶ τήν ἀπόγνωσι, ἀπόδειξις τῆς ἐλπίδος, διάλυσις τῆς λύπης, πλοῦτος τῶν μοναχῶν, θησαυρός τῶν ἡσυχαστῶν, μείωσις τοῦ θυμοῦ, καθρέπτης τῆς πνευματικῆς προόδου, φανέρωσις τῶν μέτρων, δήλωσις τῆς πνευματικῆς καταστάσεως, ἀποκάλυψις τῶν μελλοντικῶν πραγμάτων, σημάδι τῆς πνευματικῆς δόξης πού ἒχει κανείς>>[vii].

Τήν ἀδιάλειπτο προσευχή εἶχε ὁ ἃγιος ἀπόστολος Παῦλος ριζωμένη μέσα του καί μ' αὐτή νικοῦσε τόν πονηρό καί κατέστρεφε τίς μεθοδεῖες του.

Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε: <<Ὃ,τι ζητήσετε στό ὂνομά μου ἐγώ θά τό κάνω>>[ix]

Καίγονται οἱ δαίμονες μέ τήν ἀδιάλειπτη νοερά προσευχή καί ὁ πιστός μένει ἂτρωτος.

<<Ἒλεγε ὁ Ἃγιος Παχώμιος, ὃτι πολλές φορές ἀκούω τούς πονηρούς δαίμονες νά ὀλολύζουν καί νά βοοῦν, ὁ τάδε στάθηκε σέ προσευχή ἐκτενῆ, καί μή ὑποφέροντες τήν καύση ἀναχωρήσαμε. Ἑπομένως ἀδελφοί, προφυλάσσεσθε πάντοτε καί τειχίζεσθε μέ τό ὂνομα τοῦ Χριστοῦ>>[x].

Ἒλεγε δέ καί ὁ Ἀββᾶς Ἰωάννης ὁ Κολοβός γιά τήν ψυχή πού μετανοεῖ ὃτι, ἐάν συνεχῶς καταφεύγει πρός τόν Θεό μέ τήν προσευχή, ποτέ οἱ δαίμονες ἢ τά πάθη δέν κυριαρχοῦν πάνω της>>.[xi]

Μέ τήν χρήση ὅλων τῶν πνευματικῶν ὅπλων καί μάλιστα τῆς ἀδιάλειπτης προσευχῆς ὅλοι οἱ Ἅγιοι καταντρόπιαζαν τόν ἀντίδικο καί μισάνθρωπο διάβολο. Αὐτήν μᾶς ἄφησαν ὡς πολύτιμη παρακαταθήκη γιά νά τήν χρησιμοποιοῦμε καί μεῖς ἐναντίον τοῦ κοινοῦ ἐχθροῦ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Εἲμαστε σέ ἐμπόλεμη κατάσταση μέ τά πονηρά πνεύματα. Θά πρέπει:

α)νά μήν δίδουμε ποτέ τόπο στόν διάβολο καί

β)νά φοροῦμε συνεχῶς τήν πνευματική πανοπλία πού καί οἱ ἅγιοι φοροῦσαν (δηλ. τήν ἐπίγνωση τῆς ἀλήθειας, τήν βέβαιη ἐλπίδα γιά τή σωτηρία μας, τήν πρόθυμη ἱεραποστολική δράση, τήν ζωντανή πίστη, τήν ἐξάσκηση ὃλων τῶν ἀρετῶν, τήν μελέτη τῶν θείων Γραφῶν, καί τήν ἀδιάλειπτη προσευχή καί μάλιστα τήν νοερά), γιά νά μήν ἡττηθοῦμε.

Ὁ ἐχθρός εἶναι πάνοπλος καί εἶναι πνεῦμα. Εἲθε ἀπό τούτη τή στιγμή νά ἀποφασίσουμε νά ντυθοῦμε γιά ὃλη μας τήν ἐπίγεια ζωή αὐτήν τήν πνευματική πανοπλία πού μᾶς ὑποδεικνύουν οἱ Ἅγιοι. Γιά νά μήν χαρεῖ ποτέ ὁ πονηρός μέ κάποια πτώση μας, ἀλλά πάντοτε νά χαίρεται μαζί μας ὁ Κύριος καί τά ἀγγελικά πνεύματα.

Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
http://hristospanagia3.blogspot.com/


[i]Phil 4.6.1 to Phil 4.6.3


[ii] Tim1 2.1.1 to Tim1 2.4.2

[iii] Th1 5.16.1 to Th1 5.18.2 Πάντοτε χαίρεστε͵ 5.17 ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε͵ 5.18 ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς.


[iv] In Genesim 53.281.22 to In Genesim 53.281.23


[v] Πρβλ. Στάρετς Παρθένιος, Ι Μ Παρακλήτου, σελ. 92,93


[vi] Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Σιναϊτου:Κλῖμαξ Λόγος ΚΗ στ.61


[vii] Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Σιναϊτου:Κλῖμαξ Λόγος ΚΗ στ.1


[viii] Α Κορ. , 14,19


[ix] Ἰωάν., 14,13


[x] Στό Βίο τοῦ ἁγίου Παχωμίου, Εὐεργ. τομ. Δ, σελ. 237
[xi] Στό Γεροντικό, Ἒ. ἀ. ,σελ. 241

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...