Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι: 1)Ὁ Χριστός Μας, 2)Ἡ φανέρωση ὅλης τῆς Θείας Οἰκονομίας_mp3+κείμενο


Π. Σάββας 2010-11-18_1)Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι: α)Ὁ Χριστός Μας, β) Ἡ φανέρωση ὅλης τῆς Θείας Οἰκονομίας_mp3


Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 18-11-2010 (Β΄Σύναξη Κυκλαρχισσῶν).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία)

2)Κείμενο τῆς σύναξης πού ἀναλύεται στήν ὁμιλία:
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΕΤΟΣ 2010-2011
Βιβλίο πρός μελέτην: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,
γίου Νικολάου Καβάσιλα, PG 150, 368-492.
ΣΥΝΑΞΙΣ β΄
Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ὁ Χριστός[1].
Ἡ Θεία  Λειτουργία εἶναι ἡ ἁπτή καί ὁρατή ὁμολογία ὅτι  ὁ Ἰησοῦς  Χριστός  εἶναι ὁ Λυτρωτής τοῦ ἀνθρώπου, πού μέ τόν Σταυ­ρό Του, τόν Θάνατο καί τήν Ἀνάστασή Του νίκησε τό διάβολο καί τό θάνατο καί δημιούργησε τό νέο λαό τοῦ Θεοῦ.
Μιλώντας γιά τή Θεία Εὐχαριστία ὁ Κύριος εἶπε: «Ἐγώ εἰμι, ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς... ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κατα­βαί­νων... Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τόν αἰῶνα. Καί ὁ ἄρτος δέ ὅν ἐγώ δώσω, ἡ σάρξ μού ἐστιν, ἥν ἐγώ δώσω ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς»[2].
Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἄρτος τῆς Ζωῆς, πού κατέβηκε ἀπό τόν οὐρανό (ὁ καταβάς), τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Κατέβηκε τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ μέσα στήν Ὑπερευλογημένη Παρθένο· κι ἡ Παρθένος ἔγινε γῆ ἀγαθή εὐλογημένη, πού βλάστησε τόν Ἄρτο τῆς Ζωῆς. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ ἄρτος τῆς Ζωῆς, πού κατεβαίνει διαρκῶς ἀπό τόν οὐρανό (ὁ «καταβαί­νων»), τῇ δυνάμει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Κατεβαίνει τήν ὥρα τοῦ Εὐχαρι­στιακοῦ Εὐαγγελισμοῦ μέσα στήν Παρθένο Ἐκκλησία, κι ἡ ἁγία Ἐκκλησία γίνεται γῆ ἀγαθή εὐλογημένη, πού βλαστάνει τόν ἄρτο τῆς Ζωῆς. Αὐτό τό γεγονός τῆς καθόδου τοῦ Χριστοῦ καί τῆς παρουσίας Του μέσα στήν Ἐκκλησία τό ζοῦμε στή Θεία Λειτουργία[3].
Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι
ὁ Χριστός ἀνάμεσά μας ὁ Ὁποῖος μᾶς εἶπε: «Ἰδού ἐγώ μεθ' ὑμῶν εἰμι πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος»[4]
ὁ Χριστός ὁ Ὁποῖος  ἀποκαλύπτοντας τόν ἑαυτό Του μᾶς εἶπε πώς εἶναι «Ὁ Ἄρτος τῆς ζωῆς ὁ ἐκ τοῦ Οὐρανοῦ καταβαίνων»·
ὁ Χριστός, πού τότε, ὡς ἄσαρκος Λόγος, στήν φοβερή ἔρημο ἔθρεψε τόν λαό Του μέ τό οὐράνιο μάννα·
ὁ Χριστός, πού κατέβηκε ἀπό τόν Οὐρανό σάν οὐράνια βροχή μέσα στά πανάχραντα σπλάχνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
ὁ Χριστός ὁ Ὁποῖος συνελήφθη «ἐκ Πνεύματος Ἁγίου» καί Μαρίας τῆς Παρθένου γιά νά γίνει ἀληθινή τροφή τῶν πεινώντων·
ὁ Χριστός, πού τό βράδυ τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου παρέδωσε στούς μαθητές Του τό φρικτό μυστήριο «ἐν ἄρτῳ καί οἴνῳ»·
ὁ Χριστός πού κατεβαίνει γιά τά παιδιά Του μέ σκοπό :
    νά τά θρέψει, νά τά σώσει ἀπό τόν θάνατο τῆς πείνας τῆς ἁμαρτίας,
    νά τά θεραπεύσει ἀπό τά τραύματα, πού τούς προξένησαν οἱ ληστές-δαίμονες
    καί ὑγιαίνοντα νά τά προσφέρει στόν Οὐράνιο Πατέρας Του.
    Ἡ Θεία Λειτουργία, λοιπόν, εἶναι ὁ Χριστός, ὁ Σαρκωμένος Λόγος τοῦ Θεοῦ ὁ Ὁποῖος  ἔρχεται ἀνάμεσά μας. Ἔρχεται καί ἐπισκέπτεται τήν δική μας φτώχεια καί ἀσθένεια Αὐτός πού εἶναι ὁ ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων·. Ἔρχεται καί εἶναι ἕτοιμος νά μᾶς θεραπεύσει ἀναργύρως[5].
Μέ τόν Χριστό, μέ τήν Θεία Λειτουργία, ἡ ζωή ξανάγινε, ἀλλά καί γίνεται συνεχῶς κτῆμα τοῦ ἀνθρώπου, χορηγήθηκε καί χορηγεῖται ξανά ὡς μυστήριο, ὡς κοινωνία καί ὡς εὐχαριστία[6].
4. Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ἡ φανέρωση ὅλης τῆς Θείας Οἰκονομίας (τοῦ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου τοῦ Σωτῆρος Μας Ἰησοῦ Χριστοῦ).
 Οἱ θεοφόροι Πατέρες, τά πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου μᾶς διδάσκουν, πώς ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι «τό κεφάλαιον τῆς τοῦ Θεοῦ προνοίας» γιά τό ἀνθρώπινο γένος.
Εἶναι ἡ φανέρωση τῆς ὅλης στοργικῆς φροντίδας πού ἔδειξε ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο. Εἶναι ὅλα τά θαυμαστά γεγονότα, τά ὁποῖα πάνσοφα προνόησε, «εἰργάσατο» ἡ Δεξιά τοῦ Ὑψίστου γιά νά ἐπαναφέρει τόν πλανηθέντα ἄνθρωπο ἀπό τό σκοτάδι τῆς εἰδωλολατρείας στό φῶς τῆς θεογνωσίας.
Ἔχουμε μάλιστα στήν Παλαιά Διαθήκη θαυμαστά γεγονότα καί προφητικές προεικονίσεις γι' αὐτό τό Μυστήριο ὅπως:
--- Ἡ προσφορά ἄρτου καί οἴνου ἀπό τόν Μελχισεδέκ, (ὁ ὁποῖος εἶναι τύπος καί προεικόνιση τοῦ Χριστοῦ Μας, τοῦ Μοναδικοῦ Ἀρχιερέως, κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό) προεικονίζει καί προτυπώνει τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.
--- Ἡ θυσία, ἀκόμη, τοῦ Ἰσαάκ, τό μάννα στήν φοβερή ἔρημο τοῦ Σινᾶ, οἱ ὁράσεις τῶν Προφητῶν, καθώς καί ἡ ἑορτή τοῦ ἰουδαϊκοῦ Πάσχα, ἀναφέρονται καί προεικονίζουν τό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας.
«Φοβερά τά πρό τῆς χάριτος» θά πεῖ ὁ Ἱερός Χρυσόστομος. Φοβερά ὅλα αὐτά πού γίνονταν στήν ἐποχή τοῦ Νόμου, τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Φρικωδέστερα, ὅμως, αὐτά πού συμβαίνουν σήμερα, ἀφοῦ «ἐσθίομεν πάσχα τόν Χριστόν».
 Στήν Θεία Λειτουργία δέν βλέπουμε ἁπλῶς κάποιες σκιές καί αἰνίγματα, ὅπως στήν Παλαιά Διαθήκη, ἀλλά ζοῦμε αὐτήν τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ. Μέ τά μάτια μας βλέπουμε «τά μή βλεπόμενα» κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο.
Ὁ τόπος πού τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ἡ Βηθλεέμ, ὅπου ὁ Λόγος «σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν καί ἐθεασάμεθα τήν δόξαν αὐτοῦ». Εἶναι ὁ τόπος, δηλαδή, πού γεννήθηκε καί ἀνακλίθηκε ὁ Χριστός. Γι' αὐτό καί στήν Ἀκολουθία τῆς Προσκομιδῆς, ὅταν ἑτοιμάζουμε τά Ἱερά Σκεύη, πού καί αὐτά ἔχουν τόν συμβολισμό τους, ἐπαναλαμβάνουμε μαζί μέ τόν ἱερό ὑμνογράφο: «Ἐτοιμάζου Βηθλεέμ, ἤνοικται πᾶσιν ἡ Ἐδέμ».
Βρισκόμαστε ἐν συνεχείᾳ στό ὑπερῶο τῆς Σιών. Καθόμαστε καί ἐμεῖς μαζί μέ τούς μαθητές στόν Μυστικό Δεῖπνο. Σέ τίποτα δέν διαφέρει τοῦτο τό Δεῖπνο ἀπό ἐκεῖνο, θά προσθέσει ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής.
Κατόπιν, ἡ Ἁγία Τράπεζα γίνεται Γολγοθᾶς, ἀφοῦ αὐτή ἡ θυσία πού πραγματοποιεῖται αὐτήν τήν στιγμή εἶναι τύπος ἐκείνης.
Φθάνουμε, ἀκολούθως, στήν Ἀνάσταση. Βλέπουμε τόν Ἀναστάντα Κύριο μαζί μέ τίς μυροφόρες γυναῖκες. Γεμίζει τό στόμα μας «ἐν τῷ λέγειν· Ἀνέστη ὁ Κύριος». Γιορτάζουμε ὄχι μία φορά τόν χρόνο Πάσχα, ἀλλά «ἀεί Πάσχα», ἀφοῦ ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι τό «ἀδιάκοπο Πάσχα· εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ καινοῦ αἰῶνος, πού εἰσβάλλει στόν παλαιό καί τόν μεταμορφώνει μέσα στό ἀναστάσιμο φῶς».
Πόσο δίκαιο εἶχε ἕνας Χριστιανός ποιητής πού ἔλεγε: «Πάσχα θά κάνω σήμερα, ἀφοῦ θά κοινωνήσω!»
Πόσο ὡραῖα ἡ Ἐκκλησία μας ἐπαναλαμβάνει σέ κάθε Θεία Λειτουργία μέ τό στόμα τοῦ λειτουργοῦ της ἱερέως: «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι . . . Ὦ Πάσχα τό μέγα καί ἱερώτατον Χριστέ . . .» καί ὅλα τά τροπάρια τῆς ἐννάτης Ὡδῆς τοῦ Κανόνος τοῦ Ἁγίου Πάσχα[7].
ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!
[1]Ἱερομονάχου Γρηγορίου: Ἡ Θεία Λειτουργία, ἐκδόσεις Δόμος, Β΄ ἔκδοση, Ἀθήνα 1985, (στό ἑξῆς:Ἡ Θεία Λειτουργία) σελ. 9.
[2] Ἰω. 6, 48-51
[3] Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου, Τί εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία καί πῶς θά τή ζήσουμε, Β΄ἔκδοση, σελ. 32-35.
[4] Μτ. 28, 20.
[5] Σεβ. Μητροπολίτου Καστοριᾶς κ. Σεραφείμ, Λειτουργικά θέματα, http://www.imkastorias.gr/ometropolites/kerugmata/leitourgikathematamerosoeisagogika.html
[6] Αὐτή ἡ Εὐχαριστία ὡς μυστήριο εἶναι ἡ πορεία τῆς Ἐκκλησίας πρός τή Βασιλεία. Καί ἡ μεταμόρφωση τῶν ἀνθρώπων σέ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ.
[7] Σεβ. Μητροπολίτου Καστοριᾶς κ. Σεραφείμ, Λειτουργικά θέματα, http://www.imkastorias.gr/ometropolites/kerugmata/leitourgikathematamerosoeisagogika.html.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...