Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:
http://bit.ly/Kyrios-Ihsous-Hristos
Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

Ὄχι ἄλλες ἐκλογές τήν Κυριακή!


Όχι άλλες εκλογές τήν Κυριακή!
 
Oι Δημοτικές και Περιφερεια­κές εκλογές καθώς καί οί Ευρωεκλογές ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Τά άποτελέσματά τους συζητήθηκαν καί σχολιάσθηκαν έπαρκώς, καί τά μηνύμα­τα, πού έστειλαν μέσω αύτών οί ψηφοφόροι, έλήφθησαν άπό τούς έκατοντάδες υποψηφίους, νικη­τές καί ήττημένους. Οί πλείστοι έξ αύτών, ώς συνήθως, θά αξιο­λογήσουν καί αύτές τις έκλογές μέ κοσμικά κυρίως κριτήρια- έμείς θά τις άξιολογήσωμε μέ κριτήρια πνευματικά.
Κατ' άρχάς οί έκλογές έγιναν γιά μία άκόμη φορά ήμέρα Κυρια­κή. 'Ελάχιστα ένδιαφέρει τούς έκάστοτε κρατούντες, έάν ή Κυρι­ακή είναι ήμέρα άφιερωμένη στόν Κύριο καί Θεό μας. Στις Η.Π.Α. οί εκλογές γίνονται καθημερινή, τό ίδιο καί στήν Μ. Βρεττανία καί στόν Καναδά καί σέ ό­λες σχεδόν τις χώρες τής Δύσε­ως. 
Κατά τά άλλα εμείς είμεθα 'Ορθόδοξοι καί αύτοί αιρετικοί! "Ω τί έκπλήξεις μας έπιφυλάσσει ό Θεός κατά τήν ήμέρα τής Κρί­σεως! Τότε θά ιδούμε, σύμφωνα μέ τό λόγο τοϋ Χριστού, τούς έθνικούς (ειδωλολάτρες) Νινευΐτες νά καταδικάζουν τούς άπι­στους 'ιουδαίους καί την έπίσης ειδωλολάτρισσα βασίλισσα τού Νότου, πού ήλθε άπό τά πέρατα τής γής γιά ν' άκούση τή σοφία τού Σολομώντος, να καταδικάζη τήν γενεά τών 'Εβραίων, πού α­πέρριψε καί σταύρωσε τό Χριστό (Ματθ. 12:41-42). "Ας φοβηθούμε, άδελφοί άναγνώστες, μήπως ό θεός έπιτρέψη σε αιρετικούς καί άλλοθρήσκους να καταδικάσουν καί έμάς, διότι, ένώ έκείνοι δέν γνώριζαν τήν αληθινή Πίστι, έν τούτοις έφάρμοσαν πολλές άπό τίς εντολές τού Εύαγγελίου, ένώ έμείς, καίτοι είχαμε την όρθή Πί­στι, συμπεριφερθήκαμε ώς άθεοι καί άπιστοι.
«Όχι έκλογές τήν Κυριακή», έφώναζε πρό δεκαετιών ό μακαρι­στός επίσκοπος Αύγουστίνος Καντιώτης. Ποιός πολιτικός τόν άκουσε; Πόσοι επίσκοποι σήμερα απαιτούν άπό τούς πολιτικούς νά μή γίνωνται έκλογές την Κυριακή; Μήπως ή άδιαφορία πού δείχνου­με γιά τήν βεβήλωσι τής Κυρια­κής ή μέρας έξ αιτίας τών έκλογών, οί όποιες έξάπτουν τά πολι­τικά πάθη καί προκαλούν διαξιφι­σμούς, φανατισμό, αλληλοκατη­γορίες καί ύβρεις, σέ συνδυασμό μέ τήν άποχή τών περισσοτέρων νεοελλήνων άπό τον Κυριακάτικο εκκλησιασμό, είναι και αύτές αιτί­ες, γιά τις όποίες ό Θεός έπέτρεψε οί πολιτκοί αυτοί, πού έκλέγουμε τίς Κυριακές, νά καταρ­γούν πλέον σταδιακά τήν άργία της Κυριακής; Μήπως τελικά «α­ξία ών έπράξαμεν απολαμβάνομεν"»,

Περιοδικό “Ο ΣΤΑΥΡΟΣ”


http://aktines.blogspot.gr/2014/07/blog-post_4839.html#more

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ