Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2015

Πτωχή ἡ Ἑλλάς;

Πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἰσχυρίζονται, ὅτι ἡ χώρα μας, ἐπί τῆς οὐσίας, ἔχει πλέον πτωχεύσει καί ὅτι δέν δυνάμεθα νά πορευθοῦμε παρά μόνον διά τῆς ἰσχυρᾶς συνδρομῆς τῶν ξένων. Κάθε τόσον ἀναλύσεις ἐπί ἀναλύσεων καί σχέδια ἐπί σχεδίων ἐξυφαίνονται ἀπό τούς οἰκονομολογικούς καί δή πολιτικούς κύκλους. Ἐμεῖς, φυσικά, δέν θά εἰσέλθωμε εἰς αὐτήν τήν διαδικασίαν, πού δέν εἶναι ἄλλωστε καί τῆς ἁρμοδιότητός μας. Θά σημειώσωμε ὅμως ὡρισμένας αὐταποδείκτους ἀληθείας, ὑπό μορφήν ἐρωτήσεων, πού φαίνεται πώς δέν ἐπιθυμοῦν νά ἐπισημάνουν οἱ ἑκάστοτε ἁρμόδιοι καί οἱ ἐπαΐοντες:
·    Διατί ὁ κρατικός μηχανισμός καί ὅλες οἱ κυβερνήσεις ἐπί σειράν ἐτῶν ἔχουν ἐγκαταλείψει τόν λεγόμενον πρωτογενῆ τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία, κλπ.);
·    Διατί ἡ Ἑλλάς δέν ἐξάγει καί δέν ἐκμεταλλεύεται τόν μυθικόν ὀρυκτόν της πλοῦτον τήν στιγμήν μάλιστα πού μαστίζεται ἀπό ἀνεργίαν;
·    Διατί μεγάλο τμῆμα τῆς νεολαίας μας, τελικῶς, ἠναγκάσθη νά ἀπομακρυνθῇ ἐκ τῆς πατρῴας γῆς μέ ἀποτέλεσμα ὁ γηγενής πληθυσμός νά συρρικνώνεται καί τεράστιες καλλιεργήσιμες ἐκτάσεις νά ἔχουν ἐγκαταλειφθῆ εἰς χεῖρας ἀλλοτρίας;
·    Διατί οἱ ἁρμόδιοι φορεῖς ἔστρεψαν τήν νεολαίαν τῆς Ἑλλάδος εἰς τά ἀστικά κέντρα μέ ἀποτέλεσμα νά εἰσρέουν εἰς τήν ὕπαιθρον ἀλλοδαποί μετανάστες, πού μέ «πολιτικήν τεχνητήν γονιμοποίησιν» θά ὀνομασθοῦν «ἕλληνες»;
·    Διατί τόσον ἡ κτηνοτροφία, ἡ γεωργία, καί ἡ ἁλιεία ἔπαυσαν ἐπί τῆς οὐσίας νά κινοῦνται ἀπό ἑλληνικά χέρια καί ἀντικατεστάθησαν ἀπό ξένα καί τά ἑλληνόπουλα παρεσύρθησαν εἰς νεοφανῆ ἤ κεκορεσμένα ἐπαγγέλματα μέ ἀποτέλεσμα νά καταλήξουν εἰς τήν ἀνεργίαν;
·    Διατί δέν προβάλλεται ὁ ἑλληνοχριστιανικός μας πολιτισμός καί ἡ πολύπλευρος ἐθνική μας κληρονομία, πρᾶγμα πού θά ἀποτελοῦσε σημαντικήν πηγήν εὐπορίας, ἐνῷ παραλλήλως παραχαράσσονται καί ἀποδομοῦνται ἡ ἱστορία καί ἡ γλῶσσα μας;
·    Διατί ἡ ἀνωτάτη Παιδεία καί ἡ οἰκονομία τῆς Ἑλλάδος παραμένουν ἐπί δεκαετίας εἰς τριτοκοσμικά ἐπίπεδα μέ ἀποτέλεσμα τά νοήμονα καί προνομιοῦχα τέκνα τῆς Ἑλλάδος νά ἀναγκάζωνται νά ἀποδημοῦν εἰς χώρας μακρυνάς διά νά διαπρέψουν εἰς ὅλους τούς τομεῖς;
·    Τέλος, διατί ὅσα προανεφέραμε καί ἀκόμη περισσότερα ἑτοιμάζονται νά τά ἐκμεταλλευθοῦν ἕως κεραίας τά ξένα κέντρα καί συμφέροντα καί νά τά ὑποθηκεύσουν κατά τρόπον ἀπαράδεκτον καί προσβλητικόν δι᾽ ἡμᾶς; 
Πάρα πολλά ''διατί'' θά ἠμποροῦσαν νά ἀκολουθήσουν καί νά σχηματίσουν ἐρωτηματικόν καί μελαγχολικόν κομβολόγιον...
Καί θέτομε τό καταληκτικόν ἐρώτημα πρός κάθε ὑπεύθυνον καί ὄχι μόνον: Τελικῶς, ἡ Ἑλλάς εἶναι πτωχή, ἤ ἐμεῖς ἐπτωχεύσαμε καί ἐχρεωκοπήσαμε ἀπό τόν «κοινόν νοῦν» καί τήν πατρῴαν εὐσέβειαν καί φιλοπατρίαν;
 ΧΡΙΣΤΟΫΦΑΝΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ