Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Καύχησις καί αὐτοέπαινος


«ΚΑΥΧΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΠΑΙΝΟΣ»
Ἀπό τό βιβλίο «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ»
Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Ροστώφ


Ζητᾶς μέ πάθος καί μανία τόνπαινο, τήνναγνώρισι καί τή δόξα τῶννθρώπων.κτόςπό τόν Θεό, τόν πάντων Ποιητή, κανείςλλος δέν εἶναιξιοςπαίνου καί δόξης.Μή καυχάσθωφρόνιμοςν τῇ φρονήσει αὐτοῦ, καί μή καυχάσθωδυνατόςν τῇ δυνάμει αὐτοῦ, καί μή καυχάσθωπλούσιοςν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ,λλ΄ ἐν τούτῳ καυχάσθωκαυχώμενος, συνιεῖν καί γινώσκειν τόν Κύριον καί ποιεῖν κρῖμα καί δικαιοσύνηνν μέσῳ τῆς γῆς(Α΄ Βασιλ. 2. 10).

Σέ καμμιά περίστασι νά μήν αὐτοεπαινῆσαι,λλά καί νά μή ζητᾶς τόνπαινο τῶνλλων. Οὔτε νά ζηλεύῃςκεῖνους πούπαινοῦνταιπό τούςνθρώπους.ληθινά συνετός εἶναικεῖνος πούπαινεῖταιπό τόν Θεό καί δοξάζεταιπό τόν Θεό. “Ὁ καυχώμενος, ἐν Κυρίῳ καυχάσθω(Α΄ Κορ. 1. 31). Μήνναπαύεσαι στούςπαίνους τῶννθρώπων. Στόν Θεόναζήτησε τήνληθινήνάπαυσι. Ὅλα τάνθρώπινα εἶναι πρόσκαιρα καί μεταβλητά.λα τά θεῖα εἶναι αἰώνια καίμετάβλητα. Φρόντιζε γιά τή δόξα μόνο τοῦ Θεοῦ, καίΘεός θά σέ δοξάσει.ν φροντίζῃς γιά τή δική σου δόξα,χάρις τοῦ Θεοῦ θά σ΄ ἐγκαταλείψει.Μήμῖν, Κύριε, μήμῖν,λλ΄ τῷνόματί σου δός δόξαν(Ψαλμ. 113. 9).

Οἱ μακαρίζοντεςμᾶς πλανῶσινμᾶς καί τόν τρίβον τῶν ποδῶνμῶν ταράσσουσι(Ἡσ. 3. 12). Διότιπό τούςπαίνους γεννᾶταιφιλαυτία·πό τή φιλαυτία ἡ ὑπερηφάνεια καίοἴησης· κι π’ αὐτέςπλήρηςπό τόν Θεόποξένωσις. ΚαυχήθηκεΔαβίδ γιά τά πλήθη τοῦ λαοῦ του, καί τόν εἶδε ν΄ ἀφανίζεταιπό τό φοβερό θανατικό. Καυχήθηκε ὁ Ἐζεκίας γιά τά πλούτη του, κιχασελους τούς θησαυρούς του. ΚαυχήθηκεΝαβουχοδονόσορ γιά τή Βαβυλώνα του, κιχασε τά λογικά του. Καλύτερα νά μήν κάνῃς τίποτεξιόλογο καί νά εἶσαι γι΄ αὐτό ταπεινός, παρά νά καυχᾶσαι γιά τίςποιεςπιτυχίες σου.Φαρισαῖοςκανε καλάργα,λλάταν καυχήθηκε γι΄ αὐτά καταστράφηκε.τελώνης δένκανε τίποτε καλό, σώθηκεμως μέ τήν ταπείνωσί του. Διότιπως εἶπεΚύριος,κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τόν οἶκον αὐτοῦ ἤ γάρκεῖνος(Λουκ. 18. 14).

Μή φανερώνῃς τάργα σου, γιά νά μή λάβῃς ἐδῶ στή γῆ τόν μισθό σουπό τούςνθρώπους πού θά σ’ ἐπαινέσουν. Ἀπόκρυψέ τα μέ τή σιωπή καί ἄφησε νά τά γνωρίζῃ μόνον ὁ Θεός, πού θά σέ ἀμείψει στόν ούρανό.άν ἐσύ σιωπᾶς γιά τόναυτό σου,Θεός θά φωνάξει γιά σένα.πό τόν Θεό θά γνωρίσουν καί οἱ ἄνθρωποι τά καλά σουργα καί θά σέπαινέσουν. “Ἐγκωμιαζέτω σεπέλας καί μή τό σόν στόμα(Παροιμ. 27. 1).

Κοίτα παραλογισμός: Τάναρίθμητα κακάργα σου δέν θέλεις σέ κανένα νά τά κοινοποιήσῃς. Κινα μικρό καλό σ΄ ὅλους τό λές, γιά νά θρέψῃς μέ τούςπαίνους πού θ΄ ἀκούσεις τή ματαιοδοξία σου. Δέν σοῦ εἶναιρκετό πού τό καλό αὐτόργο εἶναι γνωστό καί εὐπρόσδεκτο στόν Θεό;λλοικαναν πλῆθοςγαθοεργιῶν: Σκόρπισαν τήν περιουσία τους στούς φτωχούς, φώτισαν τόν κόσμο,σωσαν πολλές ψυχές. Καίμως δέν καυχήθηκαν γιά ὅλ΄ αὐτά. Κισύ πού δένκανες κάτι σπουδαῖο, κομπάζειςσυλλόγιστα μέ τό τίποτα;

Λέγειςτι πλούσιός εἰμι καί πεπλούτηκα καί οὐδενός χρείανχω, - καί οὐκ οἶδαςτι σύ εἶταλαίπωρος καίλεεινός καί πτωχός καί τυφλός καί γυμνός(ποκ. 3. 17). Διότι δένχεις τίποτε δικό σου.λα εἶναι δῶρα τοῦ Θεοῦ, καί ὁ ὑλικος πλοῦτος καί τά πνευματικά χαρίσματα. “Ὡςκάθαρτοι πάντεςμεῖς,ς ράκοςποκαθημένης πᾶσαδικαιοσύνημῶν(Ἡσ. 64. 6). Γι΄ αὐτό καίΚύριος μᾶς παραγγέλλει: “Ὅταν ποιήσητε πάντα τά διαταχθένταμῖν λέγετετι δοῦλοιχρεῖοίσμέν,τι ὅ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν(Λουκ. 17. 10).

Γιατί ζητᾶς νά σ΄ ἐπαινέσουν οἱ ἄλλοι γιάνα καλό σουργο; Τό καλό παραμένει πάντα καλόστω κιν κανείς δέν τόπαινῇ. Τό κακό παραμένει κακόστω κιν κανείς δέν τό κατηγορῇ. Ἄν ὅλοι οἱνθρωποι σέπαινοῦν, τίποτε δέν θ΄ ἀποκτήσεις.ν κανείς δέν σέπαινέσῃ, τίποτε δέν θά στερηθεῖς. Δέν κάνεις τό καλό γιά τούςνθρώπους, μά γιά τόν Θεό. Σοῦρκεῖ λοιπόν τοῦ Θεοῦ ἡμοιβή.

Ὅταν εἶσαι εὐτυχισμένος καί τιμημένοςπό τούςνθρώπους, μήννθουσιάζεσαι. Καίταν εἶσαι δυστυχισμένος καί περιφρονημένος, μήνπελπίζεσαι. Καί στήν πρώτη καί στή δεύτερη περίστασι δεῖξε μετριοπάθεια καί σύνεσι. Γιατί στήν παροῦσα ζωήλα είναι μεταβλητά. Γιάλα λοιπόν νά δοξάζῃς τόν Θεό καίλα νά τάποδέχεσαις προερχόμενα ἀπ΄ Αὐτόν καί τόγιο θέλημα Του.


ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ.

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ι.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
http://Hristospanagia3.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...