Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Πάθη.Ἀποσπάσματα ἐπιστολῶν Ὁσίου Μακαρίου τῆς Ὄπτινα


«Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται» (Ματθ. Ε΄.)
Ἀπό τό βιβλίο «Πνευματικές Νουθεσίες»
Ὁσίου Μακαρίου τῆς Ὄπτινα
(ἀποσπάσματα ἐπιστολῶν)

  1. Πάθη
Οἱ συλλογισμοί σου πάνω στά πάθη εἶναι ὁλότελα λαθεμένοι. Θεός μᾶς ἔχει ὁπλίσει μέ τή λογική καί τήν ἐλεύθερη βούληση. νόμος Του, ὅταν ἐφαρμόζεται συνετά καί ἀβίαστα, γίνεται ἀσπίδα πού μᾶς προστατεύει ἀπό τήν ἐπιβουλή τοῦ ἐχθροῦ. Ἐμεῖς ὀφείλουμε νά διατηροῦμε τά ὅπλα μας σέ καλή κατάσταση, καί νά τά χρησιμοποιοῦμε μέ γενναιότητα στούς δυό ἀκατάπαυστους πολέμους μας: τόν ἐπιθετικό πόλεμο, τήν προσπάθειά μας δηλαδή νά κατανοήσουμε καί ν᾿ ἀκολουθήσουμε τό νόμο Του· καί τόν ἀμυντικό πόλεμο, τήν ἀποφασιστική ἄρνησή μας νά ὑποκύψουμε σέ ὁ,τιδήποτε εἶναι ἀντίθετο στό νόμο Του. Καί ὅταν λέω νόμο, δέν ἐννοῶ ἄλλο ἀπό τό ἅγιο θέλημά Του, ὅπως ἀποκαλύπτεται μέσ᾿ ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τήν ἱερή Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἀλλά, ἀλλοίμονο, δέν προλαβαίνει καλά-καλά ἄνθρωπος ν᾿ ἀθετήσει τό θεῖο νόμο, καί εἰσπράττει τήν ὀλέθρια πνευματική συνέπεια: Ἐγκαταλείπεται ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ, καί ἀρχίζει νά λιώνει καί νά μαραίνεται μέσα σέ μάταιες ἐπιθυμίες, «ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ», προσπαθώντας ἀπεγνωσμένα, ὅλο αὐτό τό διάστημα, νά βρεῖ κάτι πού θά ἱκανοποιεῖ τήν ἀνάγκη του γιά πληρότητα, αὐθεντικότητα, ἀλήθεια, χαρά. Καί ψάχνει γι᾿ αὐτό μέσα σέ χίλιους δρόμους. Χίλιους, ἀλλά ὅλους ἐξίσου κακούς. Αὐτές οἱ ἐπιθυμίες καί οἱ ἐπιδιώξεις μετατοπίζουν τήν προσοχή του μακριά ἀπό τό ἀληθινό συμφέρον του καί σκοτίζουν τό νοῦ του. Καί σκοτισμένος νοῦς εὔκολα οἰκειοποιεῖται τούς λογισμούς πού τοῦ ὑποβάλλουν οἱ δαίμονες. Ἔτσι, σύντομα ἄνθρωπος ὑποκύπτει στούς ἐμπαθεῖς λογισμούς του μᾶλλον, ὅπως εἶπα, στούς δαίμονεςκαί σταματάει πιά ν᾿ ἀντιστέκεται στά δολώματά τούς, πού τώρα τά βρίσκει πολύ ἑλκυστικά, πολύ γλυκά... γλυκύτητα τῆς ἡδονῆς ὅμως δέν θ᾿ ἀργήσει νά μεταβληθεῖ σέ κεντρί τιμωρίας.
Τά πάθη μας εἶναι στ᾿ ἀλήθεια οἱ πιό ἀνελέητοι τύραννοί μας. Τόσο ἀνελέητοι, ὥστε ἀκόμα κι ἕνας ταπεινωμένος ἁμαρτωλός, πού τά ἔχει παραδεχτεῖ μέ συντριβή, κι ἔχει ἀποφασίσει ν᾿ ἀπελευθερωθεῖ ἀπό τήν κυριαρχία τους, ἀκόμα κι αὐτός βασανίζεται καί κατατυραννεῖται γιά πολύ καιρό, γιά χρόνια καί δεκαετίες, ἀπό τό σκοτεινό τοῦτο γένος. Γιατί τά πάθη, ἄν χρονίσουν μέσα μας, δυναμώνουν, θεριεύουν, ριζώνουν γερά, γίνονται ἕνα μέ τήν ψυχή, καί πολύ δύσκολα μετά ξεριζώνονται, ἀκόμα κι ἄν τό θέλουμε. Φεύγουμε γιά νά σωθοῦμε, κι ἐκεῖνα μᾶς καταδιώκουν. Μᾶς ζώνουν καί μᾶς πολεμοῦν λυσσαλέα, μή θέλοντας νά χάσουν τά δικαιώματα πού εἶχαν στήν ψυχή μας.
Μέ τρία μόνο μέσα μποροῦν τότε νά νικηθοῦν: Μέ τή σταθερή καί ἀνυποχώρητη δική μας ἀντίστασηἀντίσταση κυριολεκτικά μέχρι θανάτουστίς ἐπανειλημμένες ἐπιθέσεις τους. Μέ τή βαθιά συντριβή καί τήν τελωνική ταπείνωση. Μέ τή δακρύρροη καί ἀδιάλειπτη ἐκζήτηση τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ καί τῶν πρεσβειῶν τῶν ἁγίων Του. Ἐπιμένοντας σ᾿ αὐτό τόν ἀγώνα, θά φτάσουμε στό σημεῖο νά ἐξαλείψουμε κι αὐτήν ἀκόμα τή μνήμη τῶν παθῶν ἀπό τήν καρδιά μας.
Τελειώνοντας, σοῦ συνιστῶ νά μελετήσεις τό βίο τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας (Ἀπριλίου 1). Καί ἀκόμη νά ντυθεῖς μέ τήν πολεμική ἐξάρτηση κάθε ἀγωνιστῆ Χριστιανοῦ, ὅπως πολύ παραστατικά μᾶς τήν περιγράφει ἀπόστολος Παῦλος: «Τό λοιπόν, ἀδελφοί μου,... Ἐνδύσασθε τήν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρός τό δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρός τάς μεθοδείας τοῦ διαβόλου... Στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τήν ὀσφύν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καί ἐνδυσάμενοι τόν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, καί ὑποδησάμενοι τούς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης, ἐπί πᾶσιν ἀναλαβόντες τόν θυρεόν τῆς πίστεως, ἐν δυνήσεσθε πάντα τά βέλη τοῦ πονηροῦ τά πεπυρωμένα σβέσαι· καί τήν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καί τήν μάχαιραν τοῦ Πνεύματος, ἐστι ῥῆμα Θεοῦ, διά πάσης προσευχῆς καί δεήσεως, προσευχόμενοι ἐν παντί καιρῷ ἐν Πνεύματι» (Ἐφεσ. 6. 10-18).

Συνεχίζεται...

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ
Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
http://HristosPanagia3.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...