Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:
http://bit.ly/Kyrios-Ihsous-Hristos
Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

Ὁ ἐσωτερισμός ἕνας κλάδος τοῦ ἀποκρυφισμοῦ


Ο ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΥ


Ο ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ
Ἕνας κλάδος τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ

Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος εολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Ὁ Ἐσωτερισμός εἶναι κεφάλαιο, κλάδος, ὑποσύνολο στόν εὐρύτερο χῶρο τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ μέ εὐρύτατη διάδοση σήμερα [1] . Μέσα σ᾽ αὐτό τό εὐρύτερο ποκρυφιστικό πλαίσιο, θεωρεῖται ἡ μυστική διδασκαλία, ἡ ὁποία προσπαθεῖ νά συνθέσει [2] , κατά τούς ἐκφραστές πάντα τοῦ χώρου, τίς πολλαπλές μορφές τῆς ἀλήθειας. Σύμφωνα έ τόν Πέτρο Γράβιγγερ, κορυφαῖο ἐκφραστή καί ἐκπρόσωπο τοῦ ἑλληνικοῦ Ἐσωτερισμοῦ, σωτερισμός: «εἶναι ἡ πρωταρχική καί ἀλώβητος διδα- σκαλία τῶν Ναῶν καί Μυστηρίων τῆς παραδόσεως, ἡ ἁγνή μυστηριακή καί πνευματική παράδοσις τῶν Ἐκλεκτῶν τῆς γῆς, ἀπηλλαγμένη ὅλων τῶν ἀτελειῶν καί ταπεινώσεων τοῦ νεώτερου ὑλόφρονος κόσμου. Παραμερίζων κάθε τι τό ὑλικόν, τό συναισθηματικόν στοιχεῖον ὁ Ἐσωτερισμός, ἅπτεται διά καθαρῶς παραδοσιακῶν μεθόδων ἐρεύνης τῆς μεταφυσικῆς Ἀληθείας καί ἄγεται ὄντως εἰς τήν διά τῆς Γνώσεως ἀπολύτρωσιν τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος» [3] . Καί ἀλλοῦ συμπληρώνει ὁ ἵδιος ὅτι μεταξύ τοῦ Ἐσωτερισμοῦ «ὑπάρχει ἀναλογία, ὄχι ὅμως συνωνυμία πρός τούς ὅρους Ἑρμητισμός, Ἀποκρυφισμός, Μαγεία» [4] .

Ἡ διδασκαλία καί οἱ πρακτικές τοῦ ἐσωτερισμοῦ ὡς κλάδου τοῦ Ἀποκρυφιμοῦ δέν ταυτίζονται μέ τίς συνηθισμένες μεθόδους καί τρόπους μαθήσεως.Ἔχει τίς δικές του βασικές ἀρχές, πού τόν διαφοροποιοῦν καί εἶναι: α) Ἡ ἐσωτεριστική διδασκαλία εἶναι μυστική, μή κοινοποιήσιμη καί δέν ἀπευθύνεται σέ εὐρύ κοινό. β) Κατά τούς ἰσχυρισμούς του συνδέεται ἀναλογικά καί ἀποτελεῖ συνέχεια μιᾶς ἀρχέγονης γνώσης και σοφίας. γ) Αὐτή ἡ γνώση ἀποκτᾶται σταδιακά, βαθμηδόν, μέσῳ συνεχοῦς προσωπικῆς ἐνασχόλησης καί μελέτης μέ σύμβολα, ἀλληγορίες κ.ἄ. δ) Ἡ γνώση ἔχει ἐξελικτική μορφή, πού δέν εἶναι ἐφικτή αὐτή σ᾽ ἕνα ἀμύητο. ε) Τή γνώση αὐτή, πού γιὰ τόν ἐσωτεριστή εἶναι λυτρωτική, τή βρίσκει ὁ μύστης μόνο μέσα του καί εἶναι, ταυτοχρόνως ό μοναδι- κό μέτρο κατανόησης, ἀξιολόγησης καί ἀποδοχῆς τῶν πραγμάτων. Γιά τόν ἐσωτεριστή – μυημένο δέν ἔχει καμμία σημασία ἀπολύτως τί φρονεῖ ὁ ἄλλος, πού δέν ἔχει μυηθεῖ.
Στά πλαίσια αὐτά στίς διάφορες ἐσωτεριστικές – ἀποκρυφιστικές ὁμάδες, πολλές ἐξ αὐτῶν ὑπάρχουν δυστυχῶς καί στήν Ἑλλάδα, γίνεται ἀναφορά καί ἐπίκληση διαφόρων χριστιανικῶν δεδομένων. Ἡ χρήση αὐτῶν τῶν χριστιανικῶν στοιχείων, ἐνῶ οὐσιαστικά ἀποτελοῦν μιά ἄνευ προηγουμένου ἱστορική, ἑρμηνευτική και θεολογική κακοποίησή τους, ἀπό τίς διάφορες ἐσωτεριστικές ὁμάδες παρουσιάζονται ὡς ἀναλογίες ἀπό τόν χριστιανικό χῶρο τῶν ἀρχῶν τοῦ Ἐσωτερισμοῦ [5] . Αὐτές εἶναι: Ὡς πρός τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ , ἀναπαράγεται τό μύθευμα ὅτι ὁ Ἰησοῦς μετέβη στήν Αἴγυπτο ἤ στήν Ἰνδία ἤ στούς Ἐσαίους, ὅπου μυήθηκε σέ ἐσωτεριστικές σχολές γνώσης, ἀπέκτησε ὑπερφυσικές δυνάνεις καί ὅτι τά λόγια Του στό Εὐαγγέλιο ἔχουν διπλῆ ἀνάγνωση, μία ἐξωτερική γιά τό πλῆθος καί ία ἐσωτερική για τούς μυημένους. Γεγονότα καί χωρία τῆς Καινῆς Διαθήκης (π.χ. Ἰωάν. 9, 1– , Α΄ Κορ 15, 46) προσάγονται ὡς ἀποδείξεις ἐσωτεριστικῶν διδασκαλιῶν.
Οἱ βαθμίδες ατηχουμένων καί τά στάδια προετοιμασίας γιά τό βάπτισμα στήν ἀρχαία Ἐκκλησία χρησιμοποιοῦνται ἀπό τίς ἐσωτεριστικές ὁμάδες, ὡς ἀπόδειξη τῶν διαφόρων βαθμῶν μυήσεων, πού, δῆθεν, ὑπῆρχαν στήν ἀρχαία Ἐκκλησία. Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί ἐκκλησιαστικοί συγγραφεῖς παρουσιάζονται ὡς μύστες καί κάτοχοι μυστικῆς γνώσης, πού έν ταν ἐφικτή γιά τούς ἄλλους χριστιανούς ἤ μοναχούς. Ταυτοχρόνως ἡ ἀσκητική καί θεραπευτική μέθοδος τῆς Ἐκκλησίας, ἔτσι ὅπως καταγράφεται στή ζωή καί στά ἔργα τῶν ἁγίων, διαστρεβλώνονται κυριολεκτικά καί παρουσιάζονται ὡς βαθμίδες γνώσεως και μυήσεως ἀντίστοιχες μέ τίς ἐσωτεριστικές.
Τό δικό μας τελικό σχόλιο εἶναι ὅτι καί στό χῶρο τοῦ Ἐσωτερισμοῦ βρισκόμαστε οὐσιαστικά μπροστά σ᾽ ἕνα ἀκόμα πονηρῆς ἐμπνεύσεως σύστημα αὐτοσωτηρίας, πού στό ὄνομα τῆς γνώσης καί τῆς μυητικῆς ἐμπειρίας ἐπαναφέρει καί διαφημίζει, κατά τρόπο ὕπουλο μέν, αὐταπόδεικτο δέ, τήν ἴδια ἀρχέγονη πειρασμική συμβουλή – μέθοδο τοῦ ὄφεως «ἔσεσθε ὡς θεοί γινώσκοντες καλόν καί πονηρόν» (Γεν. 2, 5).
Σημειώσεις:
1. Βλ. B. Schlulze - Berndt, Sekten, Kulte, Weltanschauungen, 003, σ. 62.
2. Βλ. καί H. Hemminger, Geister, Hexen, Halloween. Esoterik und Okkultismus m lltag. Ein Ratgeber für Eltern, 2004, σ. 37-41.
3. Βλ. Π. Γράβιγγερ, Ἐγκυκλοπαιδεία σωτερισμοῦ καί Ἀποκρύφου Γνώσεως, τομ. Α´, σ. 314.
4. Βλ. Π. Γράβιγγερ, Ἐγκυκλοπαιδεία Ἐσωτερισμοῦ καί Ἀποκρύφου Γνώσεως, τομ. Β´, σ. 728.
5. Πρβλ. L. Gassman – M. otsch(Hrsg), Kleines Esoterik Hanbuch, 2007, σσ, 113-115.       
Ορθόδοξος Τύπος

http://www.impantokratoros.gr/esoterismos-apokryfismos.el.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ