Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012

Π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος: Ἡ ἀνόρθωση τοῦ ἀνθρώπου-Εἶναι δυνατή ἡ σωτηρία;

 Η ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 
 Δείτε εδώ:Ἡ ἔννοια τῆς σωτηρίας

ε) Είναι δυνατή η σωτηρία;
Το αν η σωτηρία του ανθρώπου είναι δυνατή η όχι, εξαρτάται από την ταυτότητα του Ιησού Χριστού, από το ζήτημα δηλαδή, αν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού συντελέσθηκε πραγματική κοινωνία ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο κατά τρόπο ασύγχυτο και αδιαίρετο. Αν το πρόσωπο του Χριστού είναι όντως θεανδρικό, η σωτηρία είναι πραγματικότητα. Αν ο Χριστός δεν είναι θεάνθρωπος, τότε η ζωή μας δεν έχει κανένα νόημα.
H αγία Γραφή μάς πληροφορεί πως στο πρόσωπο του Χριστού εκπληρώνονται οι υποσχέσεις (Γέν. ιβ' 7)· είναι ο «έσχατος Αδάμ» (Α' Κορ. ιε' 45), ο γενάρχης του νέου Ισραήλ (Ρωμ. θ' 6-8. Γαλ. γ' 16. Πράξ. γ' 25), ο Σωτήρας του κόσμου (Λουκ. β' 11).

«Ο πρώτος άνθρωπος επλάσθη από την γην, γήινος ο δεύτερος άνθρωπος, δηλαδή ο Κύριος, είναι από τον ουρανόν. Όπως είναι ο γήινος άνθρωπος, τέτοιοι είναι και οι γήινοι· και όπως είναι ο επουράνιος, τέτοιοι είναι και επουράνιοι· και όπως εφορέσαμε την εικόνα του γήινου, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου. Σας λέγω τούτο αδελφοί, ότι σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού, ούτε η φθορά κληρονομεί την αφθαρσία» (Α' Κορ. ιε' 47-50).
Αν ο Χριστός ήταν απλός άνθρωπος, γήινος, «σάρκα και αίμα», τότε όλα είναι βυθισμένα στη φθορά και στο θάνατο· μόνο αν πράγματι ήταν «επουράνιος», μπορεί να μας χαρίσει την αφθαρσία. Ολόκληρη η ανθρωπότητα καταδικάστηκε στο θάνατο εξ αιτίας «του αμαρτήματος του ενός»· όμως η χάρις και η δωρεά που ήλθε μέσω του Ιησού Χριστού ήταν περισσότερο από αρκετή για τη σωτηρία του ανθρώπου (Ρωμ. ε' 15. Πρβλ. Ιω. γ' 6. Α' Ιω. α' 2-3. Εφέσ. β' 14-18).
Όπως μέσω του πρώτου Αδάμ κυριάρχησε στον κόσμο ο θάνατος, έτσι και μέσω του Ιησού Χριστού μπορεί ο άνθρωπος να «ζωοποιηθεί»· «η αρχή είναι ο Χριστός· έπειτα, κατά την παρουσία του, όσοι είναι του Χριστού» Α' Κορ. ιε' 22-23). Μ' αυτή την έννοια ονομάζεται «πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών»: «πρώτη από τις άλλες εσώθη και απελευθερώθη η σάρκα Εκείνου, επειδή ήταν σώμα αυτού του Λόγου και έτσι πλέον εμείς, με το να είμαστε σύσσωμοι, σωζόμαστε όπως και εκείνο το σώμα» (Μ. Αθαν., πρβλ. Ψαλμ. κα' 23. Ρωμ. η' 29. Κολ. α' 18. Εβρ. α' 6, β 11-12. Αποκ. α' 5).
Ονομάσθηκε ακόμη «πρωτότοκος πάσης κτίσεως» Κολ. α' 15) «διά την φιλανθρωπία του Πατρός», ο οποίος όχι μόνο εδημιούργησε τα πάντα διά του Λόγου Του, αλλά και επειδή θα οδηγήσει και ολόκληρη την κτίση στην ελευθερία από τη δουλεία της φθοράς, στην ένδοξο ελευθερία των παιδιών του Θεού (Ρωμ. η' 19-21).
Πράγματι η αγία Γραφή μας μεταδίδει το άγγελμα της ελπίδας και της χαράς: «Και αυτός είναι κεφαλή του σώματος, δηλαδή της Εκκλησίας. Είναι η αρχή, ο πρωτό-τοκος εκ των νεκρών, διά να γίνει αυτός πρώτος εις όλα, διότι σ' αυτόν ευαρεστήθηκε να κατοικήσει όλο το πλή¬ρωμα (του Θεού) και δι' αυτού να συμφιλιώσει (αποκαταλλάξαι) με τον εαυτό του τα πάντα, τόσο τα επίγεια, όσο και τα επουράνια, αφού έφερε την ειρήνη με το αίμα του Σταύρου Του» (Κολ. α' 18-20).
«Και σεις κάποτε είσθε αποξενωμένοι και εχθρικής διαθέσεως και τα έργα σας ήσαν πονηρά, αλλά τώρα με το σάρκινο σώμα Του σας συνεφιλίωσε διά του θανάτου Του, διά να σας παρουσιάσει ενώπιόν Του αγίους, χωρίς καμμία κηλίδα και κατηγορία. Αρκεί να εξακολουθήσετε να μένετε στην πίστη θεμελιωμένοι και σταθεροί» (Κολ. α' 21-23. Πρβλ. Εφεσ. β' 13-22).
Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός εβεβαίωσε πως είναι «η οδός και η αλήθεια και η ζωή» και πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος που οδηγεί στον Πατέρα, παρά Αυτός μόνο (Ιω. ιδ' 6. Πρβλ. α' 4, 14. Παροιμ. η' 35)· «Εγώ είμαι η ανά-σταση και η ζωή. Όποιος πιστεύει σ' εμέ, δεν θα πεθάνει, θα ζήσει και όποιος ζει και πιστεύει σ' εμέ, δεν θα πεθάνει ποτέ» (Ιω. ια' 25-26. Πρβλ. Ρωμ. η' 11).
Οι απόστολοι ήσαν βέβαιοι γι' αυτό που εκήρυτταν το είχαν οι ίδιοι «ψηλαφήσει» και το κήρυγμά τους αναφερόταν στο «Λόγο της ζωής»: «η ζωή εφανερώθηκε και έχομε δει και μαρτυρούμε και σας αναγγέλλουμε τη ζωή την αιώνιο, η οποία ήτο με τον Πατέρα και φανερώθηκε σε μας» (Α' Ιω. α' 1-2).
Η σωτηρία λοιπόν για τον άνθρωπο είναι δυνατή, γιατί ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε σάρκα και είδαμε τη δόξα Του, «δόξαν ως μονογενούς παρά Πατρός, πλή¬ρης χάριτος και αληθείας» και έτσι, Αυτός που κανένας άνθρωπος δεν είδε ποτέ, μας φανερώθηκε στο πρόσωπο του σαρκωθέντος Λόγου (Ιω. α' 14, 18).

http://www.impantokratoros.gr/EE161225.el.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...