Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Ἡ υἱοθεσία μας


Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης 

 Ἡ συνεργία ὅλης τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐδώρησε στόν ἄνθρωπο τήν δυνατότητα τῆς υἱοθεσίας καί τῆς θεώσεως. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει τήν ἐξουσία νά γίνει υἱός τοῦ Θεοῦ, ἄρα ἀδελφός τοῦ Χριστοῦ ὁπότε καί συγκληρονόμος. Αὐτή (ἡ ἐξουσία-δυνατότητα τῆς υἱοθεσίας) μᾶς δόθηκε ἀπό τόν ἐνανθρωπήσαντα Λόγο διά τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Θεία Χάρη πού λάβαμε κατά τό Βάπτισμα ὅταν συνδυαστεῖ μέ τήν τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στό νά γίνει υἱός Θεοῦ κατά χάριν.
 «Μέ τήν εὐδοκία τοῦ Πατρός καί τήν συνεργία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», γράφει ὁ Ἅγιος Νικόδημος, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ «ἀφοῦ σαρκώθηκε καί προσέλαβε ὁλόκληρη τήν δική μας φύσι καί τήν θέωσε, ἔπειτα καί τίς ἐντολές, πού σώζουν καί ἐνεργοῦν τήν θέωσι, ἀφοῦ μᾶς [τίς] δώρισε καί ἐγκατέσπειρε στίς καρδιές μας, ὡσάν θεῖο σπέρμα, μέσῳ τοῦ Βαπτίσματος τήν τέλεια Χάρι τοῦ Παναγίου Πνεύματος Του, δίδει σ’ ἐμᾶς ἐξουσία, κατά τόν θεῖο Εὐαγγελιστή, ὥστε, πολιτευόμενοι ἀνάλογα μέ τίς ζωοποιούς Του ἐντολές καί τίς πνευματικές μεθηλικιώσεις [ Του] καί διά τῆς ἐπιτελέσεως αὐτῶν [τῶν ἐντολῶν], ἀφοῦ διατηρήσουμε ἄσβεστη τήν ἐντός μας Χάρι, τελικά νά καρποφορήσουμε καί δι’ αὐτῆς [τῆς Χάριτος] νά γίνουμε τέκνα τοῦ Θεοῦ καί νά θεωθοῦμε καταλήγοντας [στό μέτρο] τοῦ τελείου ἀνθρώπου, στό μέτρο τῆς ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ.
Αὐτός λοιπόν, ἦταν ἐν γένει, ὅλος ὁ σκοπός και τό συμπέρασμα τῆς ὅλης, σχετικῆς μ’ ἐμᾶς, οἰκονομίας του [Θεοῦ] Λόγου»1. 
Ὁ Υἱός, εὐδοκίᾳ τοῦ Πατρός καί συνεργίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος προσέλαβε στήν ὑπόστασή Του τήν ἀνθρώπινη φύσι καί τήν θέωσε. Ἔπειτα μᾶς παρέδωσε τίς θεῖες ἐντολές καί τήν Βαπτισματική Θεία Χάρι ὡς ἕνα θεῖο σπέρμα μέσῳ τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος καί τοῦ Ἁγίου Χρίσματος.
Ὁ ἄνθρωπος ἀφοῦ βαπτισθεῖ καί τηρώντας τίς θεοδώρητες ἐντολές μπορεῖ νά προχωρήσει στίς πνευματικές μεθηλικιώσεις καί νά φθάσει νά καρποφορήσει γινόμενος τέκνο Θεοῦ καί θεός κατά χάριν. Μπορεῖ νά γίνει ἔτσι ἄνδρας τέλειος πνευματικά φθάνοντας στό μέτρο τῆς ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ.
Οἱ Χριστιανοί (εἴτε μοναχοί, εἴτε λαϊκοί) ἔχουν ὡς προορισμό τήν πραγμάτωσι στόν ἑαυτό τους αὐτοῦ τοῦ σωτήριου θεοδώρητου προορισμοῦ. Μή προδίδοντας τόν θησαυρό τῆς βαπτισματικῆς Θείας Χάρης καί διαφυλάσσοντάς τον διά τῆς ὑπακοῆς στά θεῖα προστάγματα, μποροῦν νά φθάσουν στήν ὁμοίωσι μέ τόν Χριστό καί στό νά γίνουν «τέκνα Θεοῦ κατά Χάριν».
Οἱ πρῶτοι Χριστιανοί, μιμητές τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων αὐτόν τόν ἀγῶνα καί αὐτήν τήν καλή ἀγωνία εἶχαν: Πῶς θά διατηρήσουν ἄσυλο καί ἄσβεστο τήν Θεία Χάρη, ὥστε νά φθάσουν στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, καρποφορώντας ἐν Θεῷ.
Ἡ βαπτισματική Θεία Χάρη συντηρεῖται ἄσβηστη στήν καρδία τοῦ ἀνθρώπου ἐφ’ ὅσον αὐτός ζεῖ μέ νήψη, προσευχή ἀδιάλειπτη, ἄσκηση καί μυστηριακή ζωή.
Αὐτό μπορεῖ νά τό ἐπιτύχει ὁ πιστός ὀρθόδοξος χριστιανός εἴτε εὑρίσκεται στόν κόσμο (ὡς λαϊκός), εἴτε στό μοναστήρι (ὡς μοναχός). Βέβαια γιά τόν μοναχό εἶναι πιό εὔκολο ἀφοῦ ὅλη ἡ καθημερινή μοναχική ζωή εἶναι ἔτσι δομημένη ὥστε νά ὁδηγεῖ τόν πιστό μαθητή τοῦ Χριστοῦ στήν ἄσκηση, τήν προσευχή, τή σιωπή καί τήν ἕνωση μέ τόν Θεό διά τῆς Θείας Εὐχαριστίας.
Ἄν γιά κάποιο λόγο ὁ βαπτισμένος πιστός ἁμαρτήσει πρέπει νά μετανοήσει γιά νά ἀναζωπυρώσει τήν κεχωσμένη κάτω ἀπό τά «μπάζα» τῆς ἁμαρτίας Θεία Χάρη. Ὅσες φορές καί ἄν ἁμαρτήσει δέν πρέπει νά ἀπελπισθεῖ ἀλλά νά «βάλει πάλιν ἀρχήν» μετανοίας καί ἐν Χριστῷ ζωῆς.
Ἡ Θεία Χάρη, πού δίδεται ὡς σπόρος στούς βαπτιζόμενους, ἐάν φυλαχθεῖ ἀπό τούς κλέπτες (πάθη-δαίμονες) καί παραμείνει ἐνεργός διά τῆς τηρήσεως τῶν ἐντολῶν καί μάλιστα διά τῆς ἀδιαλείπτου καρδιακῆς προσευχῆς, καρποφορεῖ.
Τό ἔργο αὐτό τῆς Θείας Χάρης εἶναι δυνατόν νά ἐπιτελεστεῖ μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία καί διά τῆς Ἐκκλησίας. Στίς μοναστικές ἐνορίες ἤ στίς ἐνορίες τοῦ κόσμου τό ἔργο πού ἐπιτελεῖ τό Πανάγιο Πνεῦμα εἶναι τό ἴδιο: Ἡ υἱοθεσία καί ἡ πνευματική ἐνηλικίωση-θέωση τῶν πιστῶν, πού εἶναι καί ἡ σωτηρία τους.
 ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!

1ἉγίωνΝικοδήμουτοῦἉγιορείτουκαίΜακαρίουτοῦΝοταρᾶ, ΦιλοκαλίατῶνἹερῶνΝηπτικῶνσυνερανισθεῖσαπαράτῶνἉγίωνκαίΘεοφόρωνΠατέρων, ἐνδιάτῆςκατάτήνπράξινκαίθεωρίανἠθικῆςφιλοσοφίαςνοῦςκαθαίρεται, φωτίζεταικαίτελειοῦταικαίεἰςἥνπροσετέθησαντάἐκτῆςἐνΒενετίᾳἐκδόσεωςἐλλείποντακεφάλαιατοῦμακαρίουΠατριάρχουΚαλλίστου,ἔκδοσιςΑ΄, ἘπιμέλειαἀδελφῶνἹεροῦΚοινοβίουΜονῆςΚοιμήσεωςτῆςΘεοτόκουΜπούρα-ΛεοντάριἈρκαδίας, ἜκδοσιςΑ΄ 2010 (στόἑξῆς: Φιλοκαλία),τόμοςΑ΄, Προοίμιονεἰςτήνπαροῦσανβίβλον, σελ. 58-59: «Καί τοίνυν, εὐδοκίᾳ τοῦ Πατρός καί συνεργίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σαρκωθείς καί τήν ἡμετέραν ὅλην προσλαβόμενος φύσιν καί θεώσας αὐτήν∙ εἶτα καί τάς σωτηρίους καί θεουργούς αὑτοῦ ἐντολάς ἡμῖν δωρησάμενος, καί τήν τοῦ Παναγίου Πνεύματος αὑτοῦ τελείαν χάριν διά τοῦ Βαπτίσματος, οἱονεί σπέρμα θεῖον ἐγκατασπείρας ταῖς καρδίαις ἡμῶν, δέδωκεν ἡμῖν, κατά τόν θεῖον Εὐαγγελιστήν, ἐξουσίαν, ὥστε, κατά τάς ζωοποιούς αὐτοῦ ἐντολάς, καί τάς πνευματικάς μεθηλικιώσεις πολιτευομένους καί διά τῆς ἐργασίας αὐτῶν ἄσβεστον τήν ἐν ἡμῖν χάριν διατηρήσαντας, τελευταῖον καρποφορῆσαι καί τέκνα Θεοῦ δι’ αὐτῆς γενέσθαι καί θεωθῆναι, καταντήσαντας εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ . Τοῦτο γάρ ἦν, ὡς ἐν κεφαλαίῳ, τό τέλος ἅπαν καί τό συμπέρασμα τῆς περί ἡμᾶς ὅλης τοῦ Λόγου οἰκονομίας» .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...