Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

«Ἀρκετοί ἀπό τούς σημερινούς Ἕλληνες ἀγνοοῦν τρία πράγματα: τόν πραγματικόν Θεόν, τόν πραγματικόν ἑαυτόν τους καί τήν Μέλλουσαν Κρίσιν» μέρος ιβ΄

ἀντιμετώπιση τῶν θλίψεων
καί ἡμερολόγιο τοῦ 2007

Ἀρχιμ. Ἰωήλ Γιαννακόπουλου, + 1966

Πατήρ εἶναι ὁ πόνος, μήτηρ ἡ ἀγάπη, τέκνον ἡ χαρά.
Ὁ πόνος εἶναι ψυχή τῆς ἀγάπης καί πατήρ τῆς χαρᾶς.
Ὁ πόνος εἶναι τό καλλίτερον μέσον συνδέσεως ἀνθρώπου καί Θεοῦ...
Ὁ πόνος εἶναι σάλπισμα αἰωνιότητος...
Ὁ πόνος ξέρει πιό πολλά ἀπό τήν γνῶσιν, εἶναι σάλπισμα καί ἀντίλαλος τῆς αἰωνιότητος.
Ἡ θλῖψις εἶναι πόνος καί ποινή. Μέ τήν θλῖψιν ὁ Θεός τιμωρεῖ ὡς δίκαιος τούς κακούς καί τίς παρεκτροπές τῶν καλῶν ἀνθρώπων, γιά νά γίνουν καλλίτεροι.
Οἱ θλῖψεις μᾶς βοηθοῦν νά βροῦμε τόν Θεό καί τόν ἑαυτό μας.
Νά ὑπομένουμε τήν θλῖψι, ὥστε ἐάν εἴμαστε κακοί νά γίνουμε καλοί, ἐάν δέ εἴμαστε καλοί καί δοκιμαζόμαστε νά γίνουμε καλλίτεροι.

Μόνον ὁ ἄνθρωπος ὑπακούει εἰς τόν Θεόν κατά βούλησιν, διότι εἶναι ἐλεύθερος... Ἐπιτρέπει ὁ Θεός τό κακόν, διότι σέβεται τόν ἑαυτόν Του, σέβεται καί τόν ἑαυτόν μας... Ἡ τιμωρία τῶν κακῶν ἀνθρώπων διά τῆς κακίας των εἶναι μέσα εἰς τό σχέδιον τοῦ Θεοῦ.
Τό ἀνώτερον ὅλων δέν εἶναι ἡ ὑγεία τοῦ σώματος, ἀλλά πρῶτον ὁ Θεός, ἔπειτα ἡ ψυχή μας καί τρίτον τό σῶμα...
Μέ τήν χάριν τοῦ Κυρίου πρέπει νά ὑποτάξωμεν τό σῶμα εἰς τήν ψυχήν, τήν ψυχήν εἰς τόν Θεόν, τήν γλῶσσαν εἰς τόν νοῦν, τόν νοῦν εἰς τόν Θεόν...
Ἀρκετοί ἀπό τούς σημερινούς Ἕλληνες ἀγνοοῦν τρία πράγματα: τόν πραγματικόν Θεόν, τόν πραγματικόν ἑαυτόν τους καί τήν Μέλλουσαν Κρίσιν.
... Ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος δέν κατάλαβε τήν ἐνοχήν του καί δέν μετανόησε, δέν ἐννόησε τόν ἑαυτόν του καί τόν Θεόν του, τήν εὐτυχίαν του.
«Ἑνός ἐστι χρεία» σημαίνει ἑνός, δηλαδή τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς ἔχομεν ἀνάγκην.

Συνεχίζεται.....

«Πᾶσαν χαράν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου,
ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις, γινώσκοντες ὅτι
τό δοκίμιον ὑμῶν τῆς πίστεως κατεργάζεται ὑπομονήν...»

Ἰακ. Α΄ : 2-3

Κάθε χαρά νά αἰσθάνεσθε, ἀδελφοί μου,
ὅταν πέσετε μέσα σέ διάφορους πειρασμούς δοκιμασιῶν
καί θλίψεων, γνωρίζοντας ὅτι ἡ δοκιμασία τῆς πίστεως σας,
πού ὑπομένετε γιά τόν Χριστό,
ἐπεξεργάζεται μέσα σας τό ἀγαθό τῆς ὑπομονῆς.


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.Ἐκδόσεις: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ” 


Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗγιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ