Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2015

«Κλῖμαξ», ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ Περί ὑπακοῆς


ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ
(Διά τήν μακαρίαν καί ἀείμνηστον
ὑπακοήν)

1. Προχωρώντας πρός τά ἐμπρός λόγος ἔφθασε ὁμαλά καί κανονικά στούς πύκτας καί ἀθλητάς τοῦ Χριστοῦ. Διότι ὅπως πρίν ἀπό τόν καρπό ἀναφαίνεται τό ἄνθος, ἔτσι καί πρίν ἀπό τήν ὑπακοή προηγεῖται ξενιτεία, εἴτε τοῦ σώματος εἴτε τοῦ θελήματος. Μέ τίς δύο αὐτές ἀρετές, ὡσαν μέ χρυσές πτέρυγες ἀνέρχεται ἄκοπα στόν οὐρανό ὁσία ψυχή. Ἴσως μάλιστα γι᾿ αὐτό κάποιος πνευματοφόρος ἄνθρωπος νά ἔψαλλε: «Τίς δώσει μοι πτέρυγας ὡσεί περιστερᾶς, καί πετασθήσομαι»μέ τήν πρᾶξι«καί καταπαύσω»μέ τήν θεωρία καί τήν ταπείνωσι;1.

2. Ἄν συμφωνῆτε καί σεῖς, δέν πρέπει οὔτε τό ἐξωτερικό σχῆμα τῶν ἀνδρείων αὐτῶν πολεμιστῶν νά παραβλέψωμε καί νά μή τό παρουσιάσωμε μέ πλήρη περιγραφή.
Πῶς δηλαδή κρατοῦν γερά τήν ἀσπίδα τῆς πίστεως καί ἐμπιστοσύνης πρός τόν Θεόν καί τόν γυμναστή τους, καί μέ αὐτήν, θά ἐλέγαμε, ἀποκρούουν κάθε λογισμό ἀπιστίας μεταβάσεως καί ἀναχωρήσεως (ἀπό τή Μονή). Πῶς ἔχουν ἀνεσπασμένη συνεχῶς τήν μάχαιρα τοῦ Πνεύματος καί φονεύουν κάθε ἰδικό τους θέλημα πού θά ἀναφανῆ πῶς ἔχουν φορέσει τούς σιδερένιους θώρακες τῆς ὑπομονῆς καί τῆς πραότητος καί μ᾿ αὐτούς ἀποκρούουν κάθε ὑβρεολογία, κάθε λέξι πού σουβλίζει καί κάθε λόγο πού ρίπτεται ἐναντίον τους σάν βέλος. Πῶς φοροῦν καί τήν «περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου»2, τή σκέπη δηλαδή πού τούς παρέχει εὐχή τοῦ Γέροντος. Καί δέν στέκονται μέ δεμένα τά πόδια· ἀλλά τό ἔνα τό προβάλλουνεἶναι πρόθυμοι δηλαδή γιά ὑπηρεσία, καί τό ἄλλο τό ἔχουν ἀκίνητοεἶναι πρόθυμοι δηλαδή γιά προσευχή.
Ὑπακοή σημαίνει ἐνταφιασμός τῆς ἰδικῆς μας θελήσεως καί ἀνάστασις τῆς ταπεινώσεως. Δέν ἀντιλέγει ὁ νεκρός οὔτε ξεχωρίζει τά καλά ἀπό ἐκεῖνα πού τοῦ φαίνονται ὡς πονηρά. Διότι ὁ Γέροντάς του, πού τοῦ ἐθανάτωσε μέ τρόπο θεάρεστο τήν ψυχή, αὐτός θά δώση λόγο γιά ὅλα. Ὑπακοή σημαίνει νά ἀποθέσωμε τήν ἰδική μας διάκρισι στήν πλούσια διάκρισι τοῦ Γέροντος.

***

8. Ὅσοι θέλουν νά τρέφουν πάντοτε ἀδίστακτη ἐμπιστοσύνη στούς Γέροντες, ἐπιβάλλεται νά διατηροῦν ἀλησμόνητα καί ἀνεξάλειπτα στήν καρδιά τους οἱ δαίμονες προσπαθοῦν νά ἐνσπείρουν μέσα τους ἀμφιβολία, νά τά ἐνθυμοῦνται καί νά τούς ἀποστομώνουν.
Ὅσο δέ ἐμπιστοσύνη πρός τόν Γέροντα θάλλει μέσα στήν καρδιά, τόσο τό σῶμα προθυμοποιεῖται σέ κάθε διακονία. Ἐνῶ, ὅταν σκοντάψη στήν ἀπιστία, θά πέση, διότι «πᾶν οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν»3.

9.  Ἀπό τόν λογισμό πού σοῦ ὑποβάλλει νά ἐξετάσης νά κατακρίνης τόν Ἡγούμενο, τινάξου μακρυά σάν ἀπό πορνεία. Μή δώσης καθόλου ἄδεια στόν ὄφι αὐτόν οὔτε τόπο οὔτε εἴσοδο οὔτε ἀρχή. Καί ἀπάντησε στόν δράκοντα: «Ὦ ἀπατεών, δέν ἀνέλαβα ἐγώ νά κρίνω τόν Ἡγούμενο, ἀλλά ἐκεῖνος νά κρίνη ἐμένα. Δέν διωρίσθηκα ἐγώ κριτής του, ἀλλά αὐτός ἰδικός μου».

10. Οἱ πατέρες ὠνόμασαν τήν ψαλμωδία ὅπλο,
τήν προσευχή τεῖχος,
τά καθαρά δάκρυα λουτρό,
ἐνῶ τήν μακαρία ὑπακοή τήν ἐχαρακτήρισαν ὡς μαρτύριο. Χωρίς αὐτήν, κανείς ἀπό τούς ἐμπαθεῖς δέν θά κατορθώση νά ἰδῆ τόν Κύριον.

11. Ὁ ὑποτακτικός καταδικάζει ὁ ἴδιος τόν ἑαυτό του. Καί ἄν μέν γιά τήν ἀγάπη τοῦ Κυρίου ὑπακούη τελείως –ἔστω καί ἄν αὐτό δέν φαίνεται τελείως– τότε ἔχει ἀπαλλαγῆ ἀπό κάθε καταδίκη. Ἐάν ὅμως ἱκανοποιῆ σέ μερικά πράγματα τό θέλημά του –ἔστω καί ἄν φαίνεται ἐξωτερικά ὅτι ὑπακούει– τότε σηκώνει ὁ ἴδιος τό φορτίο του. Στήν περίπτωση αὐτή, ἄν ὁ Γέροντας δέν παύη νά τόν ἐλέγχη, ἔχει καλῶς. Ἄν ὄμως ἐσιώπησε, τότε δέν ξεύρω τί νά εἰπῶ!
Ὅσοι ὑποτάσσονται ἐν Κυρίῳ μέ ἁπλότητα, αὐτοί τελειώνουν καλά τόν δρόμο τους, διότι, ἀποφεύγοντες τήν λεπτολόγο ἐξέτασι τοῦ Γέροντος, δέν προσελκύουν κατεπάνω τους τήν πανουργία τῶν δαιμόνων.
12. ( Ἀφοῦ ἔλθωμε στό Κοινόβιο), πρίν ἀπό ὅλα ἄς ἐξομολογηθοῦμε τίς ἁμαρτίες μας στόν καλό μας δικαστή, (τόν Γέροντα), καί μόνο σέ αὐτόν· ἄν ὅμως μᾶς προστάξη, καί ἐνώπιον ὅλων. Διότι πληγές πού φανερώνονται, δέν χειροτερεύουν, ἀλλά θεραπεύονται.


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.
Ἐκδόσεις: “Ἱ.Μ Παρακλήτου Ὠρωπός Ἀττικῆς”

1Ψαλμ. Νδ΄: 7.
2Ἐφεσ. Στ΄ :17.
3Ρωμ. Ιδ΄ : 23.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...