Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Κυριακή, 12 Απριλίου 2015

LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS † YÉRONTAS ATANASIO MITILINEOS

π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
Ὁμιλία 3η
LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS
YÉRONTAS ATANASIO MITILINEOS
Homilía 3ª El Nuevo testamento sobre la Resurrección de los muertos
3.1 Saduceos, Fariseos y la resurrección de los muertos
3.2 Demostraciones lógicas y la apocálipsis-revelación de Dios
3.3 El Señor sobre la resurrección de los muertos
3.4 Los Apóstoles sobre la resurrección de los muertos
3.5 El libro del Apocalipsis
3.6 I Epístola a los Corintios
3.7 La Tradición de la Iglesia sobre la resurrección de los muertos
3.8 San Clemente de Roma
3.9 San Tatiano el Apologeta
3.10 San Isidoro el Pilusiotis

Ὁμιλία 3η Ἡ Καινή Διαθήκη γιά τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.
Ἡ Καινή Διαθήκη γιά τήν ἀ νάσταση τῶν νεκρῶν. . 73
1 Σαδδουκαῖοι, Φαρισαῖοι καί ἀνάσταση νεκρῶν. .... 73
2 Οἱ λο γι κές ἀ πο δεί ξεις καί ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ. 78
3 Ὁ Κύριος γιά τήν ἀ νάσταση τῶν νεκρῶν. ............... 81
4 Οἱ Ἀπόστολοι γιά τήν ἀ νάσταση τῶν νεκρῶν. ....... 87
5 Τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως. ................................. 93
6 Α΄  Πρός Κο ριν θί ους ἐπιστολή. ......................... 97
7 Ἡ Πα ρά δο ση τῆς Ἐκ κλη σί ας γιά τήν ἀ νάσταση
τῶν νεκρῶν.  .............................................................. 100
8 Ὁ Ἅ γι ος Κλή μης Ρώ μης. ....................................... 101
9 Ὁ Ἅγι ος Τα τια νός ὁ Ἀ πο λο γη τής. ....................... 103
10 Ὁ Ἅγι ος Ἰ σί δω ρος ὁ Πη λου σι ώ της.  .................... 104
Como ya hemos dicho, queridos hermanos, la resurrección de los muertos es dogma exclusivamente de la fe Cristiana. Todo el Nuevo Testamento proclama dos kerigmas alegres: la Resurrección de Cristo y, en potencia de esta, la resurrección de los muertos. Pero vamos a ver algunos testimonios del Nuevo testamento, igual que hemos visto algunos del Antiguo Testamento.

Οπως ἤδη ἀ να φέρ θη κε, ἀ γα πη τοί μου, ἡ ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν εἶ ναι δόγ μα πί στε ως ἀ πο κλει στι κῶς τοῦ Χρι στι α νι σμοῦ. Ὁ λό κλη ρη ἡ Και νή Δι α θή κη ἐ ξαγ γέλ λει δύ ο χα ρού με να κη ρύγ μα τα: τήν Ἀ νά στα ση τοῦ Χρι στοῦ καί, δυ νά μει αὐ τῆς, τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν. Ἀλ λά ἄς δοῦ με με ρι κές μαρ τυ ρί ες ἀ πό τήν Και νή Δι α θή κη, ὅ πως ἄλλωστε εἴ δα με καί με ρι κές ἀ πό τήν Πα λαι ά Δι α θή κη.
3.1 Saduceos, Fariseos y la resurrección de los muertos
Σαδδουκαῖοι, Φαρισαῖοι καί ἀνάσταση νεκρῶν.
En la época de nuestro Señor había dos clases de judíos sobre la fe. Una clase era de los Fariseos, que creía correctamente el contenido que había en el Antiguo Testamento. Es decir, creía en Dios, creía en la existencia de los ángeles y los demonios, o sea, los espíritus; creía en la existencia de la psique-alma, en la inmortalidad de la psique, como también en resurrección de los cuerpos. Al contrario, la otra clase de judíos, los Saduceos, no aceptaban nada más que la existencia de Dios; es decir, negaban la existencia de los ángeles, los demonios, de que existe la psique-alma y mucho más que la psique fuera inmortal; o aún si aceptaban la existencia de la psique, no admitían la inmortalidad de ella. Pero también esta existencia de Dios, los Saduceos la creían de una manera deísta1. Es decir, que el Dios hizo el mundo, pero está desinteresado ya para el mundo; exactamente igual que cuando compramos un reloj, lo damos cuerda y lo dejamos trabajar y ya no nos preocupa. Así pues, el Dios ha definido las leyes en el mundo y el mundo se mueve en potencia de estas leyes, y ya este Dios no se interesa para este mundo. O sea que no creían que existe la continua providencia de Dios dentro en el mundo. (1 Deísmo: es una teoría filosófica que sostiene que el Dios ha creado el universo y las leyes naturales, pero desde entonces ha dejado de intervenir en el funcionamiento del mundo y las cuestiones de los hombres).
Στήν ἐ πο χή τοῦ Κυ ρί ου μας ὑ πῆρ χαν δύ ο τά ξεις Ἰου δαί ων ὡς πρός τήν πί στη. Ἡ μί α, τῶν Φα ρι σαί ων, πί στευ ε ὀρ θῶς ὅσα ὡς πε ρι ε χό με νο εἶ χε ἡ Πα λαι ά Δι α θή κη. Δη λα δή πί στευ ε στόν Θε ό, πί στευ ε στήν ὕ παρ ξη τῶν ἀγ γέ λων καί τῶν δαι μό νων, δη λα δή τῶν πνευ μά των, πί στευ ε στήν ὕ παρ ξη τῆς ψυ χῆς, στήν ἀ θα να σί α τῆς ψυ χῆς, ὅ πως ἐ πί σης καί στήν ἀ νά στα ση τῶν σω μά των. Ἀν τι θέ τως, ἡ ἄλ λη ὁ μά δα, τῶν Σαδ δου καί ων, ἐκτός ἀ πό τήν ὕ παρ ξη τοῦ Θε οῦ, δέν δέχονταν τί πο τα ἄλ λο· ἀρ νεῖ το κά θε ἄλ λη πί στη, δη λα δή ὅ τι ὑ πάρ χουν ἄγ γε λοι, δαί μο νες, ὅ τι ὑ πάρ χει ψυ χή, καί πο λύ πα ρα πά νω ὅ τι ἡ ψυ χή εἶ ναι ἀ θά να τη· ἤ κι ἄν ἀ κό μα δέ χονταν τήν ὕ παρ ξη τῆς ψυ χῆς, δέν πα ρα δέχονταν τήν ἀ θα να σί α της. Ἀλ λά καί αὐ τή τήν ὕ παρ ξη τοῦ Θε οῦ οἱ Σαδ δου καῖ οι τήν πί στευ αν κα τά δε ϊ στι κό τρό πο. Δη λα δή ὅ τι ὁ Θε ός ἔ κα νε τόν κό σμο, ἀλ λά ἀ δι α φο ρεῖ πλέ ον γι’ αὐ τόν· ὅ πως ἀ κρι βῶς ὅ ταν παίρ νου με ἕ να ρο λό ϊ, τό κουρ δί ζου με, τό ἀ φή νου με νά δου λεύ ει, καί δέν μᾶς ἀπασχολεῖ.1 Ἔ τσι λοι πόν ὁ Θε ός ὅ ρι σε τούς νό μους μέ σα στόν κό σμο, ὁ κό σμος κι νεῖ ται δυ νά μει τῶν νό μων αὐ τῶν, ἀλ λά δέν ἐν δι α φέ ρε ται πλέ ον ὁ Θε ός γι’ αὐ τόν. Δη λα δή δέν πί στευ αν ὅ τι ὑ πάρ χει ἡ συ νε χής πρό νοι α τοῦ Θε οῦ μέ σα στόν κό σμο.
Una vez los saduceos quisieron reírse y burlarse del Señor y Le dijeron aquel mito conocido de las siete mujeres con los siete maridos que murieron todos y finalmente ella también; “El mismo día se le acercaron unos saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron: “Maestro, Moisés dijo: Si muere un hombre casado sin tener hijos, su hermano se casará con la viuda para dar descendencia a su hermano. Eran siete hermanos; el primero se casó y murió sin dejar hijos, por lo que la viuda se casó con el hermano siguiente. Igualmente el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Finalmente murió también la mujer” (Mt 22, 23-27 Mr 12 18-27). Κά πο τε λοι πόν οἱ Σαδ δου καῖ οι θέ λη σαν νά πε ρι παί ξουν τόν Κύ ρι ο καί Τοῦ ἀ νέ φε ραν ἐ κεῖ νον τόν γνω στό μύ θο τῆς γυ ναί κας μέ τούς ἑ πτά συ ζύ γους πού πέ θαι ναν δι α δο χι κά, γιά νά ἀ πο δεί ξουν τό ἀ δύ να τον τῆς ἀ να στά σε ως τῶν νε κρῶν. Ἄν καί θά τό ξέ ρε τε ὅ λοι αὐ τό τό θέ μα ἀ πό τήν Και νή Δι α θή κη, θά σᾶς τό πῶ μέ συ ντο μί α.2 Κά ποια γυ ναί κα εἶ χε παν τρευ τεῖ ἕ ναν ἄν θρω πο, ὁ ὁ ποῖ ος πέ θα νε χω ρίς νά ἀ φή σει ἀ πο γό νους· πι θα νῶς ἡ γυ ναί κα αὐ τή νά ἦ ταν στεί ρα. Κα τά τόν νό μο λοι πόν με τά τήν πα ντρεύ τη κε ὁ ἀ δελ φός του ὁ δεύ τε ρος. Ἀλ λά καί αὐ τός πέ θα νε χω ρίς νά ἀ πο κτή σει παι διά μα ζί της. Ἀ φοῦ πέ θα νε κι ἐ κεῖ νος, τήν πα ντρεύ τη κε –πάντα σύμφωνα μέ τόν νόμο– ὁ τρί τος ἀ δελ φός, κα τό πιν ὁ τέ ταρ τος καί λοι πά. Συ νο λι κά ἑ πτά ἀ δέλ φι α ἔ γι ναν σύ ζυ γοί της, ἀλ λά κα νείς δέν ἀ πέ κτη σε μαζί της παι διά. Πέθαναν ὅλοι, καί τε λευ ταί α πέ θα νε κι ἐ κεί νη.
La pregunta de los saduceos hacia al Señor fue: “Tú dices que los muertos resucitarán; pero entonces en la resurrección, ¿de quién de los siete será mujer? Porque todos la tuvieron por mujer” (Mt 22, 27 Mr 12,23). Por supuesto que esto no estaba escrito en el Antiguo Testamento; era un mito, una historia inventada y falsa. ¡Los saduceos la habían inventado únicamente para dirigirse contra la fe de la resurrección de los muertos, y también para clavar a la pared o dejar sin palabra a nuestro Señor, porque supuestamente no sería capaz de responder a esta pregunta inteligente!…
Τό ἐ ρώ τη μα τῶν Σαδ δου καί ων πρός τόν Κύ ρι ο ἦ ταν : «Ἐ σύ λές ὅ τι θά ἀ να στη θοῦν οἱ νε κροί· ὅ μως τό τε , ὅταν ἀ να στη θοῦν , τί νος γυ ναί κα θά εἶ ναι αὐ τή ; ». Βε βαί ως αὐ τό δέν ἦ ταν γραμ μέ νο στήν Πα λαι ά Δι α θή κη· ἦ ταν μῦ θος, ἦ ταν μί α πλα σμα τι κή ἱ στο ρί α, ψεύ τι κη. Τήν εἶ χαν ἐ πι νο ή σει σάν ἐ πι χεί ρη μα οἱ Σαδ δου καῖ οι μό νο καί μό νο γιά νά στρα φοῦν ἐ ναν τί ον τῆς πί στε ως στήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν, ἀλ λά καί νά κολ λή σουν στόν τοῖ χο τόν Κύ ρι ό μας, ἐ πει δή δέν θά μπο ροῦ σε δῆ θεν νά ἀ πα ντή σει στό ἔ ξυ πνο αὐ τό ἐ ρώ τη μά τους!...
Pero el Señor respondió de la siguiente manera: “Os equivocáis, estáis en un error, porque no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios”. Es decir, el Señor esencialmente ha dado dos respuestas; les dijo que estaban en dos engaños, errores: uno es la ignorancia de la Escrituras –no del conocimiento creado; y el segundo error era la ignorancia del poder, la potencia y la energía increada de Dios.
Ἀλ λά ὁ Κύ ριος ἀ πάν τη σε ὡς ἑ ξῆς: «πλα νᾶ σθε μὴ εἰ δό τες τὰς γρα φὰς μη δὲ τὴν δύ να μιν τοῦ Θε οῦ»! Ἔχε τε πλά νην οἰ κτράν , καί δέν ξέ ρε τε οὔ τε τίς γρα φές ἀλ λά οὔ τε καί τήν δύ να μη τοῦ Θε οῦ  ! Δη λα δή ὁ Κύ ριος ἔδωσε οὐ σι α στι κά δύ ο ἀ παν τή σεις· τούς εἶπε ὅ τι εἶ χαν δύο πλά νες: μία ἀ πό τήν ἄ γνοι α τῶν Γρα φῶν –ὄ χι ἀ πό τή γνώ ση· πα ρα κά τω θά τό ἀ πο δεί ξει– καί μία δεύ τε ρη ἀ πό τήν ἄγνοια τῆς δυ νά με ως τοῦ Θε οῦ, δη λα δή ἀ γνο οῦ σαν ποι ά εἶ ναι ἡ δύ να μη τοῦ Θε οῦ.
Y continua el Señor: “Porque en la resurrección ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo”. Es como si los dijera: “¿Por qué me preguntáis esto? No habéis leído nunca la Escritura para verlo esto, sino que os basáis en mitos que crea vuestra pobre mente vacía y la fantasía”. Por ejemplo, los hombres quieren sostener la existencia de la suerte y crean historias; y cuando uno les dice que no existe la suerte, le cuentan el mito, como si el mito fuera la demostración de su posición, y que la suerte existe. Cosas tontas, nimiedades y tonterías.
Καί συ νε χί ζει ὁ Κύ ριος: «Κατά τήν ἀ νά στα ση οἱ ἄν θρω ποι οὔ τε παν τρεύ ον ται οὔ τε νυμ φεύ ο νται, ἀλ λά εἶ ναι ὅ πως οἱ ἄγ γε λοι στόν οὐ ρα νό». Σάν νά τούς ἔ λε γε: «Για τί τό ρω τᾶ τε αὐ τό ; Δέν δι α βά σα τε πο τέ τή Γρα φή νά τό δεῖ τε αὐ τό , ἀλλά στη ρί ζε στε πά νω σέ μύ θους πού πλά θει τό φτω χό ρη χό μυα λό σας ; ». Τούς ἀ πο κα λύ πτει τήν ἄ γνοι ά τους, για τί τέ τοι οι μύ θοι, ξέ ρε τε, κυ κλο φο ροῦν ἐ πί δι α φό ρων θε μά των. Γιά πα ρά δειγ μα, ὅ ταν οἱ ἄν θρω ποι θέ λουν νά στη ρί ξουν τήν ὕ παρ ξη τῆς τύ χης, πλά θουν ἱ στο ρί ες· καί ὅ ταν τούς πεῖ κα νείς ὅ τι δέν ὑ πάρ χει τύ χη, τοῦ λέ νε τόν μύ θο αὐ τό, σάν νά εἶ ναι τεκ μή ριο ὁ μῦ θος γιά ἀ πό δει ξη τῆς θέ σε ώς τους, ὅ τι ὑ πάρ χει τύ χη. Κου τά πράγ μα τα· κου τά!
Pues, cuando el Señor responde y dice: “Ignoráis la Escritura. Cuando se haga la resurrección de los muertos ya no habrá casamiento o matrimonio”. Eso que dice “como ángeles del cielo”, no da a entender que expulsará los cuerpos de ellos –además esto lo veremos en otros pasajes que nos lo aclara este punto- sino que no tendrán necesidades biológicas, igual que los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios no se casan, ni comen, tampoco beben. De la misma manera también los hombres que resucitarán no se casan, ni comen, tampoco beben. Λοι πόν, ὁ Κύ ρι ος ἀ πα ντᾶ καί λέ ει:
«Ἀ γνο εῖ τε τή Γρα φή. Ὅ ταν θά γί νει ἡ ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν, δέν θά ὑ πάρ χει πλέ ον ὁ γά μος ». Αὐ τό πού λέ ει «ὡς ἄγ γε λοι Θε οῦ ἐν οὐ ρα νῷ», δέν ἐν νο εῖ ὅ τι θά ἔ χουν ἀ πο βά λει τό σῶ μα τους –ἐ ξάλ λου θά δοῦ με ἄλ λα χω ρί α, πού μᾶς δι ευ κρι νί ζουν αὐ τό τό ση μεῖ ο– ἀλ λ’ ὅ τι δέν θά ἔ χουν βι ο λο γι κές ἀ νάγ κες, ὅ πως δέν ἔ χουν οἱ ἄγ γε λοι τοῦ Θε οῦ. Οἱ ἄγ γε λοι τοῦ Θε οῦ δέν πα ντρεύ ον ται, οὔ τε τρῶ νε οὔ τε πί νουν. Κα τά πα ρό μοι ο τρό πο καί οἱ ἄν θρω ποι πού θά ἀ να στη θοῦν δέν θά πα ντρεύ ον ται, οὔ τε θά τρῶ νε οὔ τε θά πί νουν.
Sobre todo esto es una respuesta a los testigos de Jehová o milenaristas, quienes presentan la Realeza increada de Dios de modo materialista. En aquellos folletos publicitarios de su herejía que esparcen generosamente de cualquier manera, contienen caricaturas que muestran un bienestar material: bellos jardines y patios con flores, bandejas con frutas, unos tocando guitarras, niños alegres jugando, animales cerca de ellos… Es decir, ¡presentan paisajes idílicos para mostrar cómo es la Realeza increada de Dios! ¡Dicen que la resurrección de los cuerpos será en el sentido que estaremos comiendo, casándonos!... En la pregunta: ¿Bien puesto estaremos encima de la tierra y no estaremos muriendo, llegará un día que habrá súper-población, entonces, qué pasará? La respuesta de ellos: “Entonces el Dios impondrá la esterilización a los hombres, y ya no recrearán hijos”. ¡He aquí la respuesta… cosas de risa! Los testigos de Jehová están siempre preparados a utilizar cualquier mito y su mala astucia, vileza para sostener estos mitos.
Μά λι στα αὐ τό εἶ ναι καί μί α ἀ πά ντη ση πρός τούς Χι λι α στές, οἱ ὁ ποῖ οι πα ρου σιά ζουν τή Βα σι λεί α τοῦ Θε οῦ μέ ὑ λι στι κό τρό πο. Σ’ ἐ κεῖ να τά δι α φη μι στι κά φυλ λά δια τῆς αἱ ρέ σε ώς τους, τά ξέ ρε τε, πού σκορ πᾶ νε ἀ φει δῶς μέ κά θε τρό πο, πε ρι έ χουν κά ποια σκί τσα πού δεί χνουν μιά εὐ η με ρί α: Ὡ ραῖ α πε ρι βό λια, ὡ ραῖ ες αὐ λές... Ἐ κεῖ βλέ πε τε φρου τι έ ρες μέ φροῦ τα, κά ποι οι νά παί ζουν κι θά ρες, τά παι διά νά χαί ρον ται, τά ζῶ α νά ἔρ χο νται ἐ κεῖ κον τά... Παρουσιάζουν δη λα δή εἰ δυλ λι α κά το πί α, γιά νά δεί ξουν ποιά θά εἶ ναι ἡ Βα σι λεί α τοῦ Θε οῦ! Θά γί νει ἀ νά στα ση σω μά των, λέ νε, μέ τήν ἔν νοι α ὅ τι θά τρῶ με καί θά πί νου με καί θά πα ντρευ ό μα στε!... Στήν ἐ ρώ τη ση «Κα λά, ἀ φοῦ θά εἴ μα στε ἐ πά νω στή γῆ , ἀ φοῦ δέν θά πε θαί νου με καί ἀ φοῦ θά ὑ πάρ χει γά μος , κά πο τε δέν θά ὑ πάρ ξει ὑ περ πλη θυ σμός ; Τί θά γί νου με ; », ἡ ἀ πάν τη σή τους εἶ ναι: «Τό τε ὁ Θε ός θά ἐ πι βά λει στεί ρω ση στούς ἀν θρώ πους , καί δέν θά κά νουν πιά παι διά»! Ἰ δού ἡ ἀ πάν τη ση... ἀ στεῖ α πράγ μα τα! Οἱ Χι λια στές βέ βαι α εἶ ναι πά ντα ἕ τοι μοι νά χρη σι μο ποι οῦν κάθε μύ θο καί ἐ ξυ πνά δα γιά νά ὑπο στη ρί ζουν τούς μύ θους τους.
De todas formas el Señor aquí se refiere de la forma del cuerpo resucitado. Sobre la forma y el tacto del cuerpo hablaremos un poquito más abajo, cuando diremos cuál es este cuerpo nuestro resucitado.
Ἐ δῶ ὁ Κύ ρι ος πάν τως ἀ να φέ ρε ται στήν μορ φή τοῦ ἀ να στημένου σώ μα τος. Γιά τήν μορ φή καί τήν ὑ φή τοῦ σώ μα τος θά μι λή σου με λί γο πιό κά τω, ὅ ταν θά ποῦ με ποι ό θά εἶ ναι αὐ τό τό ἀ να στη μέ νο μας σῶ μα.
Y añade a los saduceos: “Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que dijo Dios: Yo soy el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos"(Mt 22,31-32). Pues, ¡oh analfabetos saduceos no habéis leído al logos de Dios que dice esto a Moisés! Esto lo había dicho antiguamente a Moisés (Ex 3,6).
Καί προ σθέ τει ὁ Κύ ρι ος στούς Σαδ δου καί ους : «Πε ρὶ δὲ τῆς ἀ να στά σε ως τῶν νε κρῶν, οὐκ ἀν έ γνω τε τὸ ῥη θὲν ὑ μῖν ὑ πὸ τοῦ Θε οῦ λέ γον τος , ἐ γώ εἰ μι ὁ Θε ὸς Ἀ βρα ὰμ καὶ ὁ Θε ὸς Ἰ σα ὰκ καὶ ὁ Θε ὸς Ἰ α κώβ ; οὐκ ἔ στιν ὁ Θε ὸς Θε ὸς νε κρῶν, ἀλ λὰ ζών των». Δηλαδή: Γιά τήν ἀ νά στα ση τῶν νεκρῶν δέν δι α βά σατε τί πο τε; Ἀ γράμ μα τοι εἶ στε;... Δέν δι α βά σα τε τόν λόγο τοῦ Θε οῦ , πού λέ ει «Ἐ γώ εἶ μαι ὁ Θε ός τοῦ Ἀβρα άμ , ὁ Θε ός τοῦ Ἰ σα άκ καί ὁ Θε ός τοῦ Ἰ α κώβ , δέν εἶναι ὁ Θεός Θεός νεκρῶν, ἀλλά ζώντων ;...». Αὐ τό τό εἶ χε πεῖ παλιότερα καί ὁ Θε ός στόν Μω υ σῆ.3
Es decir, el argumento del Señor es el siguiente: “Cuando el Dios dice “YoSoY el Dios de Abraham” y esto lo dice a Moisés 500-600 años después de la muerte de Abraham, aunque había muerto no se ha perdido. Porque si se hubiera perdido, es decir, si hubiera vuelto en la tierra y se convirtiera en polvo, ¿cómo podría decir que es el Dios de una persona, de una existencia que se ha perdido?... Para que el Dios diga: ““YoSoY el Dios de Abraham”, significa que Abraham existe; y cuando dice; “YoSoY el Dios de Isaac y de Jacob” significa que ellos existen. De otra manera no diría que es el Dios de ellos…
Δη λα δή τό ἐ πι χεί ρη μα τοῦ Κυ ρί ου εἶ ναι τό ἑ ξῆς: Ὅ ταν ὁ Θε ός λέ ει «εἶ μαι ὁ Θε ός τοῦ Ἀ βρα άμ», καί τό λέ ει αὐ τό στόν Μω υσῆ 500 - 600 χρό νια με τά τόν θά να το τοῦ Ἀ βρα άμ , ἐν νο εῖ ὅ τι ὁ Ἀ βρα άμ , ἄν καί ἔ χει πε θά νει , δέν ἔ χει χα θεῖ . Δι ό τι τότε , ἐ άν χα νό ταν, δη λα δή ἐ πα νερ χό ταν στή γῆ καί γι νό ταν χῶ μα καί τί πο τε ἄλ λο , πῶς θά μπο ροῦ σε νά λέ ει ὅ τι εἶ ναι Θε ός ἑ νός προ σώ που , μιᾶς ὑ πάρ ξε ως πού ἔ χει χα θεῖ;... Γιά νά λέ ει ὁ Θε ός «ἐ γώ εἶ μαι ὁ Θε ός τοῦ Ἀ βρα άμ», ση μαί νει ὅ τι ὁ Ἀ βρα άμ ὑ πάρ χει·  καί ὅ ταν λέ ει «εἶ μαι ὁ Θε ός τοῦ Ἰ σα άκ» , ὁ Ἰ σα άκ ὑ πάρ χει· καί ἅ μα λέ ει «εἶμαι ὁ Θε ός τοῦ Ἰ α κώβ», ὁ Ἰ α κώβ ὑ πάρ χει . Ἀλ λι ώ τι κα πῶς θά ἔ λε γε ὅ τι εἶ ναι Θε ός τους ;...
¿Cómo yo puedo decir que soy el dueño de una casa o de un terreno que ya los he vendido y no los tengo? Para decir que soy el propietario de una casa o terreno, debo estar preparado en cada momento poder demostrarlo y que existe. Así pues, cuando el Dios dice que ““YoSoY el Dios de Abraham”, significa que Abraham existe. De todos modos esta es una demostración muy importante, que el Señor utiliza de la Escritura contra los saduceos, sobre la resurrección de los muertos.
Πῶς μπο ρῶ νά λέ ω ἐ γώ ὅ τι εἶ μαι ἰ δι ο κτή της ἑ νός σπι τιοῦ πού τό πού λη σα, ἀ φοῦ δέν τό ἔ χω πιά, ἤ ἑ νός χω ρα φιοῦ πού δέν τό ἔ χω; Γιά νά λέ ω ὅ τι εἶ μαι ὁ ἰ δι ο κτή της αὐ τοῦ τοῦ χω ρα φιοῦ, πρέ πει τό χω ρά φι αὐ τό ἀνά πᾶ σα στιγ μή νά μπο ρῶ νά τό δεί ξω, ὅ τι ὑ πάρ χει. Ἔ τσι λοι πόν, ὅ ταν ὁ Θε ός λέ ει «εἶ μαι ὁ Θε ός τοῦ Ἀ βρα άμ», ση μαί νει ὅ τι ὁ Ἀ βρα άμ ὑ πάρ χει. Πά ντως εἶ ναι πολύ σημαντική ἡ ἀ πό δει ξη αὐ τή πού χρη σι μο ποι εῖ ὁ Κύ ρι ος ἀ πό τή Γρα φή πρός τούς Σαδ δου καί ους γιά τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν.
3.2 Demostraciones lógicas y la apocálipsis-revelación de Dios
Οἱ λο γι κές ἀ πο δεί ξεις καί ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ.
Como veis, el Señor no utiliza las conocidas demostraciones lógicas sobre la existencia de la psique-alma, sobre la inmortalidad de la psique, sobre la resurrección de los muertos, etcétera. No utiliza las llamadas “demostraciones lógicas”, estas que leemos al colegio en un libro sobre la Ética, por ejemplo, cuando dice que la psique-alma es inmortal, espiritual, etc.
Ὅ πως βλέ πε τε, ὁ Κύ ριος δέν χρη σι μο ποι εῖ τίς γνω στές λο γι κές ἀ πο δεί ξεις πε ρί ὑ πάρ ξε ως ψυ χῆς, πε ρί ἀ θα να σί ας τῆς ψυ χῆς, πε ρί ἀ να στά σε ως τῶν νε κρῶν καί τά λοι πά. Δέν χρη σι μο ποι εῖ τίς λε γό με νες λο γι κές ἀ πο δεί ξεις, αὐ τές πού δι α βά ζου με σέ ἕνα βιβλίο Ἠ θι κῆς τοῦ Γυ μνα σί ου, γιά πα ρά δειγ μα, πού λέ ει ὅ τι ἡ ψυ χή εἶ ναι ἀ θά να τη, δι ό τι: πρῶ τον τοῦ το, δεύ τε ρον ἐ κεῖ νο... καί τά λοι πά.
Amigos míos, estas demostraciones puede que tengan un valor, pero el valor de ellas no es absoluto. Desde el momento que hay el antílogo, no tienen un valor absoluto. Os lo digo, para que lo tengáis en cuenta. No busquéis demostraciones sobre el Dios ni sobre la psique. Aquel que busca demostraciones lógicas sobre el Dios o la psique-alma está fuera de toda realidad. ¡Si queréis demostraciones, están puestas en la Santa Escritura; allí está la apocálipsis-revelación! Igual que uno puede decir que existe el Dios o la psique, lo mismo uno puede decir que no existe el Dios o la psique. ¿Cómo puedo saber que existe o no la psique? Sólo con la apocálipsis-revelación, sólo si se me apocalipta-revela. Como entenderéis, pues, el Señor no responde a los saduceos con las llamadas “demostraciones lógicas”, sino con la apocálipsis que da el mismo Antiguo Testamento, y en este caso el pasaje que se ha referido como prueba. La única prueba, demostración patente y potente es la apocálipisis.
Ἀ γα πη τοί μου, αὐ τές οἱ ἀ πο δεί ξεις μπο ρεῖ νά ἔ χουν κά ποι α ἀ ξί α, ἀλ λά ἡ ἀ ξί α τους δέν εἶ ναι ἀ πό λυ τη. Ἀ πό τήν στιγ μή πού ὑ πάρ χει ὁ ἀ ντί λο γος, δέν ἔ χουν ἀπό λυ τη ἀ ξί α. Σᾶς τό λέ ω γιά νά τό ἔ χε τε ὑ πό ψη σας. Μήν ἀ να ζη τᾶ τε ἀ πο δεί ξεις, οὔ τε πε ρί Θε οῦ οὔ τε πε ρί ψυ χῆς. Ἐ κεῖ νος πού ζη τά ει ἀ πο δεί ξεις πε ρί Θε οῦ ἤ πε ρί ψυ χῆς εἶ ναι ἔ ξω ἀ πό τήν πραγ μα τι κό τη τα. Οἱ ἀ πο δεί ξεις, ἄν θέ λε τε, εἶ ναι κα τα τε θει μέ νες στήν Ἁ γί α Γρα φή· ἐ κεῖ εἶ ναι ἡ ἀπο κά λυ ψη! Δι ό τι ὅ πως μπο ρεῖ νά λέ ει κα νείς ὅ τι ὑ πάρ χει ὁ Θε ός, κά ποι ος ἄλ λος μπο ρεῖ νά λέ ει ὅ τι δέν ὑ πάρ χει· καί ὅ πως κά ποι ος μπο ρεῖ νά λέ ει ὅ τι ὑ πάρ χει ἡ ψυ χή, ἕ νας ἄλ λος λέ ει ὅ τι δέν ὑ πάρ χει. Πῶς μπο ρῶ νά τό ξέ ρω ἄν ὑ πάρ χει ἤ δέν ὑ πάρ χει ἡ ψυ χή ; Μό νο μέ τήν ἀ πο κά λυ ψη, μό νο ἐ άν μοῦ ἀ πο κα λυ φθεῖ . Ὅ πως λοι πόν ἀν τι λαμ βά νε στε, ὁ Κύ ρι ος δέν ἀ πα ντά ει στούς Σαδ δου καί ους μέ τίς λε γό με νες λο γι κές ἀ πο δεί ξεις, ἀλ λά μέ τήν ἀ πο κά λυ ψη τήν ὁ ποί α δί νει ἡ ἴ δια ἡ Πα λαι ά Δι α θή κη, καί στήν προ κει μέ νη πε ρί πτω ση μέ τό χω ρί ο πού ἀ να φέρ θη κε ὡς ἀ πό δει ξη. Ἡ μό νη ἰ σχυ ρή ἀ πό δει ξη εἶ ναι ἡ ἀ πο κά λυ ψη.
Si me dijerais que el otro no acepta la apocálipsis, os respondería: ¡éste no merece ni es digno de saber que el Dios existe y que existe la psique! No le merece. Es aquello que responde la Santa Escritura: “¡Yo os dije que sois dioses e hijos de Dios, pero vosotros como hombres morís!” En otras palabras, vivís y percibís como seres biológicos, y como seres biológicos acabaréis vuestra vida en la tierra!... Esto da a entender como “humanos”, es decir, como los animales, sin ninguna búsqueda e inquietud espiritual. Pero el hombre que piensa, el que tiene elevaciones, transcendencias e inquietudes espirituales, éste aceptará la apocálipsis-revelación de Dios.
Ἐ άν μοῦ λέ γα τε ὅ τι ὁ ἄλ λος δέν δέ χε ται τήν ἀ πο κά λυ ψη, θά σᾶς ἀ πα ντοῦ σα: Δέν τοῦ ἀ ξί ζει νά ξέ ρει ὅ τι ὑ πάρ χει ὁ Θε ός καί ὅ τι ὑ πάρ χει ἡ ψυ χή! Δέν τοῦ ἀ ξί ζει. Εἶ ναι ἐ κεῖ νο πού ἀ πα ντᾶ καί ἡ Γρα φή: «ἐ γὼ εἶ πα· θε οί ἐ στε καὶ υἱ οὶ Ὑ ψί στου πάν τες· ὑ μεῖς δὲ ὡς ἄν θρω ποι ἀ πο θνή σκε τε »4. Δηλαδή: Ἐ γώ σᾶς εἶ πα ὅ τι εἶ στε υἱ οί Θε οῦ· ἀλ λά ἐ σεῖς πε θαί νετε ὡς ἄν θρω ποι ! Μ’ ἄλ λα λό για: Ὡς βι ο λο γι κά ὄν τα ζεῖ τε, ὡς βι ο λο γι κά ὄν τα ἀν τι λαμ βά νε στε, καί ὡς βι ο λο γι κά ὄ ντα θά τερ μα τί σε τε τήν ἐ πί γῆς ζω ή σας !... Αὐ τό ἐν νο εῖ τό «ὡς ἄν θρω ποι»· δη λα δή χω ρίς κα μιά πνευ μα τι κή ἀ να ζή τη ση, σάν ζῶ α. Ὁ ἄν θρω πος ὅμως πού σκέ πτε ται, ὁ ἄν θρω πος πού ἔ χει ἀ να βά σεις, ὁ ἄν θρω πος αὐ τός θά δε χθεῖ τήν ἀ πο κά λυ ψη τοῦ Θε οῦ.
Por consiguiente, para el hombre que es digno y vale, la demostración es una: la apocálipiss-revelación de Dios. El Dios revelará el Sí Mismo a nosotros, y nosotros aceptaremos esta apocálipsis-revelación. El Dios nos dirá quiénes somos. Él nos ha creado y Él nos dirá quiénes somos. Si nos ocupamos y perdemos el tiempo buscando si existe la psique o no, entonces…
Συ νε πῶς γιά τόν ἄν θρω πο πού ἀ ξί ζει, ἡ ἀ πό δει ξη εἶ ναι μί α: ἡ ἀ πο κά λυ ψη τοῦ Θε οῦ. Ὁ Θε ός θά μᾶς ἀ πο κα λύ ψει τόν ἑ αυ τό Του, καί ἐ μεῖς θά δε χθοῦ με τήν ἀ πο κά λυ ψη αὐ τή. Ὁ Θε ός θά μᾶς πεῖ τό ποι οί εἴ μα στε. Ἐ κεῖ νος πού μᾶς ἔ φτι α ξε, Ἐ κεῖ νος θά μᾶς πεῖ καί τό ποι οί εἴ μα στε. Ἄν κα θό μα στε νά ψά χνου με νά βροῦ με ἄν ὑ πάρ χει ψυ χή ἤ δέν ὑ πάρ χει, τό τε...
¡Amigos míos, hay tesis o teorías filosóficas que dudan aún hasta nuestra existencia, no sólo como psique, sino tampoco como existencia! ¡Sostienen que en este momento no vivimos realmente, sino que estamos viendo un sueño! ¡Es decir, que vosotros estáis en un estado de ensueño, y creéis que alguien os está hablando; y yo me encuentro en un estado de ensueño, y creo que tengo un auditorio adelante mío! ¿Es verdad, estáis soñando? ¡Un poquito más, y os convenzo que estáis soñando! ¿Posiblemente que estéis soñando?... ¡Si es verdad que estáis soñando, está claro que no hay nada delante de vosotros, estáis viendo un sueño! ¿Es verdad, estáis soñando? ¡Buscaros bien! Por supuesto podría decir alguien: “Si yo veo sueño, significa que existo, ¿cómo vería el sueño si no existiera? Esto lo dijo Descartes:
Ἀ γα πη τοί μου, ὑ πάρ χουν θέ σεις φι λο σο φι κές πού ἀμ φι σβη τοῦν ἀ κό μα καί τό ὅ τι ὑ πάρ χου με, ὄ χι μόνο ὡς ψυ χές, ἀλ λά καί ὡς ὕ παρ ξη! Ὑ πο στη ρί ζουν ὅ τι αὐ τή τή στιγ μή δέν ζοῦ με πραγ μα τι κά, ἀλ λά βλέ που με ὄ νει ρο! Δη λα δή ἐ σεῖς βρί σκε στε σέ μιά ὀ νει ρώ δη κα τά στα ση, καί νο μί ζε τε ὅ τι κά ποι ος σᾶς μι λάει· καί ἐ γώ βρί σκο μαι σέ μί α ὀ νει ρώ δη κα τά στα ση, καί νο μί ζω ὅ τι ἔ χω μπρο στά μου ἕ να ἀ κρο α τή ριο!!... Ἀ λή θεια, ὀ νει ρεύ ε στε; Γιά ψάξ τε κα λά τόν ἑ αυ τό σας!... Λί γο ἀ κό μα, καί σᾶς ἔ πει σα ὅ τι ὀ νει ρεύ ε στε! Μή πως ὀ νει ρεύ ε στε;... Ἄν στ’ ἀ λή θεια ὀ νει ρεύ ε στε, τό τε βέ βαι α τί πο τα δέν ὑ πάρ χει μπρο στά σας· βλέ πε τε ὄ νει ρο! Ἀσφαλῶς θά μπο ροῦ σε νά πεῖ κα νείς: «Μά, γιά νά βλέ πω ὄ νει ρο, ση μαί νει ὅ τι ὑ πάρ χω . Πῶς θά ἔ βλε πα τό ὄ νει ρο, ἐ άν δέν ὑ πῆρ χα;». Aὐ τό τό εἶ χε πεῖ ὁ Ντε κάρτ.5
«Cogito, ergo sum», el principio filosófico que está basado todo el sistema filosófico de René Descartes (596-1650). «Puedo dudar por ciertas cosas que me rodean y por todo que estoy pensando. Pero los hombres a menudo fallan en sus silogismos, aún en temas sencillos, y no hay razón que crea que los sentidos no me engañan o que mis pensamientos no son más que sueños, como cuando estoy durmiendo. Puedo dudar, pues, por todo lo que pienso y creo, pero para una cosa en ningún caso puedo dudar: de que dudo. Pero inmediatamente me fijé que mientras yo quería pensar así, de que todo era falso, debería obligatoriamente pensar que yo que estaba pensando, soy algo. Y observando que esta verdad “pienso, por lo tanto existo” era tan fuerte y tan segura de modo que todas las suposiciones irracionales de los filósofos escépticos o pensadores no eran capaces de tambalearla, y he juzgado que podía sin duda tenerla como principio de la filosofía que buscaba.»
Entonces, queridos míos, la primera demostración o prueba para la resurrección de los muertos es la misma Escritura; es este pasaje que el Señor dijo a los Saduceos. La segunda es su propia Resurrección, como demostración sobre acontecimientos. Es como si el Señor dijera: “Yo os he dicho que soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Aún os he dicho que el Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y ahora os mostraré también con acontecimientos, con hechos: ¡Resucitaré! Y cuando yo resucite, os habré demostrado que YoSoY el Señor de la vida y de la muerte, soy el Vencedor de la muerte, YoSoy la Vida y la Resurrección” (ver Jn 11,25 y Apo 1,18, etc).
Λοι πόν, ἀ γα πη τοί, ἡ πρώ τη ἀ πό δει ξη γιά τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν εἶ ναι ἡ ἴ δια ἡ Γρα φή ὡς ἀ πο κά λυ ψη· εἶ ναι αὐ τό τό χω ρίο πού εἶ πε ὁ Κύ ρι ος στούς Σαδ δου καί ους. Ἡ δεύ τε ρη εἶ ναι ἡ ἴ δια ἡ Ἀ νά στα σή Του, ὡς ἀ πό δει ξη ἐ πά νω σέ γε γο νό τα. Εἶ ναι σάν νά λέ ει ὁ Κύ ρι ος : «Ἐ γώ σᾶς εἶ πα ὅτι ἐ γώ εἶ μαι ὁ Θε ός τοῦ Ἀβρα άμ , ὁ Θε ός τοῦ Ἰ σα άκ , ὁ Θε ός τοῦ Ἰ α κώβ . Σᾶς εἶπα ἀ κό μη ὅ τι ὁ Θε ός δέν εἶ ναι Θε ός νε κρῶν, ἀλ λά Θε ός ζών των. Ἀλ λά τώ ρα θά σᾶς τό δεί ξω κι ἐ πά νω στά πράγ μα τα: θά ἀ να στη θῶ ! Κι ὅ ταν ἐγώ ἀ να στη θῶ , θά σᾶς ἔ χω ἀ πο δεί ξει ὅ τι ἐ γώ εἶ μαι ὁ Κύ ριος τῆς ζωῆς καί τοῦ θα νά του , εἶ μαι ὁ Νι κη τής τοῦ θα νά του , ἐ γώ εἶμαι ἡ Ζω ή καί ἡ Ἀ νά στα ση »6.
3.3 El Señor sobre la resurrección de los muertos Ὁ Κύριος γιά τήν ἀ νάσταση τῶν νεκρῶν.
Sabéis, cuando el Señor habló sobre la psique-alma no utilizó ninguna prueba. Buscad toda la Santa Escritura, seguro que no encontraréis ninguna prueba lógica sobre la existencia de la psique. Sólo habla sobre el valor de la psique, así presupone la existencia de ella, por lo tanto la apocalipta-revela. Una vez el Señor había dicho: “No tengáis miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar la psique- alma; temed más bien al que puede perder la psique y el cuerpo en el Infierno” (Mt 10,28), y esto sólo lo puede hacer el Dios
Ξέ ρε τε, ὅ ταν ὁ Κύ ριος μί λη σε πε ρί τῆς ψυ χῆς, δέν χρη σι μο ποί η σε κα μί α ἀ πό δει ξη. Ψάξ τε ὁ λό κλη ρη τήν Ἁ γί α Γρα φή· σί γου ρα δέν θά βρεῖ τε κα μί α λο γι κή ἀπό δει ξη γιά τήν ὕ παρ ξη τῆς ψυ χῆς. Μί λη σε μό νο γιά τήν ἀ ξί α τῆς ψυ χῆς, καί ἔ τσι προ ϋ πο θέ τει τήν ὕ παρ ξή της, ἄ ρα τήν ἀ πο κα λύ πτει. Κά πο τε ὁ Κύ ριος εἶ χε πεῖ: «μὴ φο βη θῆ τε ἀ πὸ τῶν ἀ πο κτεν νόν των τὸ σῶ μα, τὴν δὲ ψυ χὴν μὴ δυ να μέ νων ἀ πο κτεῖ ναι· φο βή θη τε δὲ μᾶλ λον τὸν δυ νά με νον καὶ ψυ χὴν καὶ σῶ μα ἀ πο λέ σαι ἐν γε έν νῃ»7. Δη λα δή: Μή φο βη θεῖ τε ἐ κεί νους πού σκο τώ νουν τό σῶ μα, ἀλ λά δέν μπο ροῦν νά σκο τώ σουν τήν ψυ χή σας · νά φο βη θεῖ τε μᾶλ λον ἐ κεῖ νον πού μπο ρεῖ νά κά νει καί τήν ψυ χή καί τό σῶ μα σας νά χα θοῦν στήν «γέ εν να», νά σᾶς κα τα στρέ ψει στήν Κό λα ση –κι αὐ τός εἶ ναι μό νον ὁ Θε ός!
Atención a esto: ¿Qué pondrá el Dios en el nnfierno? ¡La psique y el cuerpo! Pero para que el cuerpo esté al Infierno, significa que primero resucitará de la tumba, donde se había fundido, y después irá al Infierno, siempre “por el logos de Dios” (1Tes 4,15), de acuerdo con el logos del Señor.
Προ σέξ τε: Τί θά βά λει ὁ Θε ός στήν Κό λα ση; «Καὶ ψυ χὴν καὶ σῶ μα»! Ὥ στε λοι πόν στήν Κό λα ση θά εἶ ναι καί τό σῶ μα. Ἀλ λά γιά νά εἶ ναι τό σῶ μα στήν Κό λα ση, ση μαί νει ὅ τι πρῶ τα θά ἀ να στη θεῖ ἀ πό τόν τά φο, ὅπου εἶχε λι ώ σει, καί με τά θά πά ει στήν Κό λα ση, πά ντα «ἐν λό γῳ Κυ ρί ου»8, σύμ φω να μέ τόν λό γο τοῦ Κυ ρί ου.
¡Habéis visto! ¡Dónde están aquellos que dicen que habrá sólo examen y remordimientos de conciencia! Por supuesto que serán exámenes y remordimientos de conciencia, pero será también castigo del cuerpo. Pero como no estará con el viejo cuerpo, sino con el nuevo, con sus nuevas cualidades, entonces ahora no podemos comprender exactamente cómo será el Infierno. El Señor lo asemejó con el “fuego que nunca se apaga”; y este fuego no ilumina, por eso habló de oscuridad o tiniebla. Habló del “gusano que no acaba nunca”, porque come continuamente los que están allí. Habló del “rechinar de los dientes”, cuando los hombres tocan sus diente y gritan del dolor (Ver Mt 8,13· 13,42· 50.22,13. Mr 9, 44-48. Lc 13,28. Etc.). Qué son todas estas cosas exactamente no lo sabemos. Nos lo dijo sólo con imágenes terrenales, igual que sobre la Realeza increada de Dios también nos habló con imágenes terrenales, porque son cosas fuera de la presente realidad, tanto el Infierno como la Realeza increada de Dios. Habéis visto pues, que el cuerpo también estará al Infierno, como igual también estará en la Realeza increada de Dios.
Εἴ δα τε; Ποῦ εἶ ναι ἐ κεῖ νοι πού λέ νε ὅ τι ἡ Κό λα ση θά εἶ ναι ἁ πλῶς ἔ λεγ χοι τῆς συ νει δή σε ως;... Θά εἶ ναι βε βαί ως καί ἔ λεγ χοι τῆς συ νει δή σε ως, ἀλ λά θά εἶ ναι καί τι μω ρί α τοῦ σώ μα τος. Καί ἐ πει δή θά εἶ ναι μέν τό πα λιό σῶ μα, ἀλ λά νέ ο, μέ νέ ες ἰ δι ό τη τες, τό τε δέν μπο ροῦ με νά κατανοήσουμε πῶς ἀ κρι βῶς θά εἶ ναι ἡ Κό λα ση. Ὁ Κύ ρι ος τήν πα ρο μοί α σε μέ τό «πῦρ πού δέν σβή νει πο τέ»· καί τό «πῦρ» αὐ τό εἶ ναι «ἀ φεγ γές», γι’ αὐ τό μι λά ει καί γιά «σκό τος». Μί λη σε γιά «σκώ λη κα πού δέν τε λευ τᾶ , δέν ἔ χει τέ λος», για τί θά κα τα τρώ ει συ νε χῶς αὐ τούς πού θά εἶ ναι ἐ κεῖ. Μί λη σε καί γιά «τριγ μό τῶν ὀ δόν των καί βρυγ μό », ὅ ταν χτυ ποῦν τά δό ντια καί μουγ κρί ζει ὁ ἄν θρω πος ἀ πό τόν πό νο.9 Τί ἀ κρι βῶς εἶ ναι ὅ λα αὐ τά δέν τό ξέ ρου με. Μέ εἰ κό νες μό νο γή ι νες μᾶς τό εἶ πε, ὅ πως καί μέ γή ι νες εἰ κό νες μᾶς μί λη σε γιά τή Βα σι λεί α τοῦ Θε οῦ, δι ό τι εἶ ναι πράγ μα τα ἔ ξω ἀ πό τήν πα ροῦ σα πραγ μα τι κό τη τα, καί ἡ Κό λα ση καί ἡ Βα σι λεί α τοῦ Θε οῦ. Εἴ δα τε λοι πόν ὅ τι καί τό σῶ μα θά εἶ ναι στήν Κό λα ση, ὅ πως ὁ μοί ως θά εἶναι καί στή Βα σι λεί α τοῦ Θε οῦ;
Una vez el Señor dijo a los de Capernaum: «Y esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, que el que contemple al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el último día. (Y esta es la voluntad de aquel que me ha enviado al mundo, que el que tenga los ojos de su psique limpios y purificados contemple al Hijo y crea en Él y tenga ya desde la vida presente la eterna y yo le resucitaré gloriosamente en el ésjato-último día del Juicio» (Jn 6,40). Cuál es este “esjato-último día”; es el último día de la Historia, durante la cual se hará la resurrección de los muertos.
Κά πο τε ὁ Κύ ρι ος εἶ πε στούς Κα περ ναΐ τες: «Τοῦ το δέ ἐ στι τὸ θέ λη μα τοῦ πέμ ψαν τός με, ἵ να πᾶς ὁ θε ω ρῶν τὸν υἱ ὸν καὶ πι στεύ ων εἰς αὐ τὸν ἔ χῃ ζω ὴν αἰ ώ νιον, καὶ ἀ να στή σω αὐ τὸν ἐ γὼ τῇ ἐ σχά τῃ ἡ μέ ρᾳ »10. Δη λα δή: Τοῦ το εἶ ναι τό θέ λη μα Ἐ κεί νου πού μέ ἔ στει λε στόν κό σμο , ὥ στε ἐ κεῖ νος πού βλέ πει τόν Υἱ ό καί πι στεύ ει σ’ αὐ τόν νά ἔ χει αἰ ώ νια ζωή  , καί ἐ γώ θά τόν ἀ να στή σω τήν ἔ σχα τη ἡ μέ ρα . Ποι ά εἶ ναι αὐ τή ἡ «ἔ σχα τη ἡ μέ ρα »; Εἶ ναι ἡ τε λευ ταί α ἡ μέ ρα τῆς Ἱ στο ρί ας, κα τά τήν ὁ ποί α θά γί νει ἡ ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν.
Habéis visto, por favor, qué dijo: “¡yo le resucitaré gloriosamente en el ésjato-último día!” El Señor dijo este logos para que no se crea que daba a entender la vida eterna de la psique. Simplemente porque, cuando antes dijo que Abraham, Isaac y Jacob están ante Dios -y son psiques, porque aún no han tomado sus cuerpos resucitados- esto significa que las psiques son inmortales, no mueren. ¿Entonces cómo va a resucitarlas en el ésjato-último día? Entonces pues, no resucitará las psiques -puesto que viven- sino que resucitará los cuerpos.
Εἴ δα τε, πα ρα κα λῶ, τί εἶ πε; «ἐ γὼ ἀ να στή σω αὐ τὸν τῇ ἐ σχά τῃ ἡ μέ ρᾳ»! Ὁ Κύ ριος εἶ πε τόν λόγο αὐτό γιά νά μή νο μι σθεῖ ὅ τι ἐννοοῦσε τήν αἰ ώ νι α ζω ή τῆς ψυ χῆς. Δι ό τι, ἁ πλού στα τα, ὅταν προ η γου μέ νως εἶ πε ὅ τι ὁ Ἀ βρα άμ καί ὁ Ἰ σα άκ καί ὁ Ἰ α κώβ εἶ ναι μπρο στά στόν Θε ό –καί εἶναι ὡς ψυ χές, ἐπειδή δέν ἔ χουν πάρει ἀ κό μη τό ἀ να στη μέ νο σῶ μα τους– αὐτό σημαίνει ὅ τι οἱ ψυ χές εἶ ναι ἀ θά να τες, δέν πε θαί νουν. Τότε λοιπόν πῶς θά τίς ἀ να στή σει αὐ τές τήν «ἔ σχα τη ἡ μέ ρα»; Ἄρα δέν θά ἀ να στή σει τίς ψυ χές –ἀ φοῦ ζοῦν– ἀλλά θά ἀ να στή σει τά σώ μα τα.
Cuando el Señor hablaba sobre el Misterio de la Divina Efjaristía, dijo: “El que come mi sarx y bebe mi sangre, mediante el misterio de la divina Efjaristía, tiene vida eterna y yo lo resucitaré al esjato-último gran día del juicio” (Jn 6,54). Otra vez aquí, para que no se crea que se trate de la psique, dice “yo le resucitaré el ésjato-último día”. Si leéis el Evangelio según Juan, capítulo 6, 22-59, encontraréis que se repite cuatro veces estereotípicamente la frase “yo le resucitaré el ésjato-último día”. Esto indica que el Señor habla repetidas veces sobre la resurrección de los muertos.
Ὅ ταν ὁ Κύ ρι ος μι λοῦ σε γιά τό Μυ στήριο τῆς Θεί ας Εὐ χα ρι στί ας, εἶ πε: «ὁ τρώ γων μου τὴν σάρ κα καὶ πί νων μου τὸ αἷ μα ἔ χει ζω ὴν αἰ ώ νιον, καὶ ἐ γὼ ἀ να στή σω αὐ τὸν ἐν τῇ ἐ σχά τῃ ἡ μέ ρᾳ»11. Δη λα δή : Αὐ τός πού τρώ ει τή σάρ κα μου καί πί νει τό αἷ μα μου , ἔ χει αἰ ώ νια ζω ή. Πά λι ἐ δῶ, γιά νά μή νο μι σθεῖ ὅ τι πρό κει ται γιά τήν ψυ χή, λέ ει «ἐ γώ θά τόν ἀ να στή σω τήν ἔ σχα τη ἡ μέ ρα ». Ἄν δι α βά σε τε στό Κα τά Ἰ ω άν νην αὐ τό τό κε φά λαι ο, ἀ γα πη τοί μου, τό 6ο, ἀ πό 22 ἕ ως 59, θά βρεῖ τε νά ἐ πα να λαμ βά νε ται τέσ σε ρις φο ρές στε ρε ο τύ πως ἡ φρά ση «ἐ γὼ ἀ να στή σω αὐ τὸν ἐν τῇ ἐ σχά τῃ ἡμέ ρᾳ». Αὐ τό δεί χνει ὅ τι ὁ Κύ ρι ος μι λάει κα τ’ ἐ πα νά λη ψη γιά τήν ἀ νά στα ση τῶν σω μά των.
Y otra vez dijo el Señor: “25 Amín, amín, en verdad de verdad os digo: viene la hora, y en ella estamos, en que los hombres muertos (espiritualmente) escucharán la voz del Hijo de Dios y los que escuchen y acepten los logos de su enseñanza vivirán (por los siglos de los siglos cerca de Dios).
26 Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. 26. Como el Padre tiene la vida increada eternamente en su interior y es la fuente increada de la vida, así también al Hijo, quien se ha hecho hombre de modo único dentro en toda la creación, tiene en su interior la vida y la transmite también a los demás.
27 Y le ha dado poder para juzgar y actuar como Juez, ya que él es el Hijo del hombre, (el Logos e hijo unigénito que se ha hecho hombre y es Juez de los hombres).
28 No os extrañéis de esto, porque llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz; 28. No os asombréis de todo esto que os he dicho. Ocurrirán cosas aún más admirables que estas, porque llegará la hora en que todos los muertos que en aquel momento estén en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y los ordenará resucitar;
29 y saldrán fuera, y los que han obrado bien, pasarán a la resurrección de la vida eterna y feliz. Y los que han obrado mal, para la resurrección de juicio y condena” (Jn 5, 25-29).
Καί πά λι ὁ Κύ ρι ος εἶ πε: «ἀ μὴν ἀ μὴν λέ γω ὑ μῖν ὅτι ἔρ χε ται ὥ ρα, καὶ νῦν ἐ στιν, ὅ τε οἱ νε κροὶ ἀ κού σον ται τῆς φω νῆς τοῦ υἱ οῦ τοῦ Θε οῦ, καὶ οἱ ἀ κού σαν τες ζή σον ται. μὴ θαυ μά ζε τε τοῦ το· ὅ τι ἔρ χε ται ὥ ρα ἐν ᾗ πάν τες οἱ ἐν τοῖς μνη μεί οις ἀ κού σον ται τῆς φω νῆς αὐ τοῦ, καὶ ἐκ πο ρεύ σον ται οἱ τὰ ἀ γα θὰ ποι ή σαν τες εἰς ἀ νά στα σιν ζω ῆς , οἱ δὲ τὰ φαῦ λα πρά ξαν τες εἰς ἀ νά στα σιν κρί σε ως »12.
Καί μέ ἁ πλά λό για: Ἀ λή θει α σᾶς λέ ω –προ σέξ τε αὐ τό– ὅ τι ἔρ χε ται ὥ ρα , καί τώ ρα εἶ ναι αὐ τή ἡ ὥ ρα , πού οἱ νε κροί θά ἀ κού σουν τή φω νή τοῦ Υἱ οῦ τοῦ Θεοῦ, κι ἐ κεῖ νοι πού θά τήν ἀ κού σουν θά ζή σουν, δη λα δή θά ἀ να στη θοῦν. Μήν ἀ πο ρεῖ τε γι’ αὐ τό· διότι ἔρ χε ται ὥ ρα πού ὅ λοι ὅ σοι θά βρί σκο νται στά μνή μα τα θά ἀ κού σουν τή φω νή τοῦ Υἱ οῦ τοῦ Θε οῦ καί θά βγοῦν ἔ ξω· καί αὐ τοί πού ἔ πρα ξαν τά ἀ γα θά , τήν ἀ ρε τή , θά ἀ να στη θοῦν γιά νά μεί νουν στήν αἰ ώ νια ζωή , τήν μακάρια ζω ή , ἐ νῶ ἐ κεῖ νοι πού ἔ χουν πρά ξει τά φαῦ λα , τά πο νη ρά , αὐ τοί θά ἀ να στη θοῦν γιά νά κρι θοῦν καί νά τι μω ρη θοῦν.
Este logos del Señor recuerda literalmente la profecía de Daniel, que nos hemos referido a la homilía anterior, que dice: “Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán; unos para la vida eterna, otros para la vergüenza y la ignominia perpetua. Los sabios brillarán entonces como el resplandor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas por toda la eternidad” (Dan 12,2-3) etc. Hay en este logos de nuestro Señor un realismo absoluto; no hay ninguna alegoría o metáfora aquí. ¡Sobre todo, cuando el Señor habla sobre las tumbas, y aún cuando habla de la salida de los muertos de las tumbas, esto indica un realismo terrible; indica una realidad que asusta cuando pensamos que nos levantaremos de nuestras tumbas! Se hará la resurrección de todos los seres humanos. No quedará nadie que no será resucitado, desde la época de Adán y Eva hasta el momento que el Cristo volverá. ¡Todos resucitarán! Esto se hará “a la hora o tiempo que viene” (Jn 5,28). ¿Y cuál será esta hora? Es el “ésjato día” de la historia, como antes hemos dicho.
Ὁ λό γος αὐ τός τοῦ Κυ ρί ου θυ μί ζει κα τά γράμ μα τήν προ φη τεί α τοῦ Δα νι ήλ, πού λέ ει «καὶ πολ λοὶ τῶν κα θευ δόν των ἐν γῆς χώ μα τι» καί λοι πά καί λοι πά, πού εἴ χα με ἀ να φέ ρει τήν πε ρα σμέ νη φο ρά.13  Ὑ πάρ χει στόν λό γο αὐ τό τοῦ Κυ ρί ου μας ἕ νας ἀ πό λυ τος ρε α λι σμός· δέν ὑ πάρ χει κα μί α ἀλ λη γο ρί α πού νά τόν χα ρα κτη ρί ζει, οὔ τε με τα φο ρά. Ὅ ταν μά λι στα ὁ Κύ ρι ος μι λά ει γιά μνη μεῖα, καί ἀ κό μη μι λά ει γιά ἔ ξο δο τῶν νε κρῶν ἀπό τά μνη μεῖα, αὐ τό δεί χνει ἕ ναν φο βε ρό ρε α λι σμό· δεί χνει μιά πραγ μα τι κό τη τα, πού μᾶς γε μί ζει φρί κη, τρο μά ρα, ὅ ταν σκε φθοῦ με ὅ τι θά ση κω θοῦ με ἀπό τά μνή μα τά μας! Θά γί νει ἀ νά στα ση ὅ λων τῶν ἀν θρώ πων. Δέν θά μεί νει κα νείς πού νά μήν ἀ να στη θεῖ, ἀ πό τήν ἐ πο χή τοῦ Ἀ δάμ καί τῆς Εὔ ας μέ χρι καί τήν στιγ μή πού θά ξα νάρ θει ὁ Χρι στός. Θά ἀ να στη θοῦν ὅλοι! Αὐ τό θά γί νει σέ «ὥ ρα πού ἔρ χε ται».14 Ποιά εἶ ναι αὐ τή ἡ «ὥ ρα»; Εἶ ναι ἡ «ἔ σχα τη ἡ μέ ρα» τῆς Ἱ στο ρί ας, ὅ πως ἀ να φέ ρα με προ η γου μέ νως.
Con lo “ahora es esta hora”, que dijo el Señor, daba a entender esto que mostró con la resurrecciones en aquel tiempo, de Lázaro y otras. Pero todos estos por supuesto que volverían a morir. Pero en Señor en aquella hora quería demostrar que tiene la fuerza de resucitar muertos. Pero lo “ahora es” incluso lo dijo para Su propia Resurrección. Por tanto se ha dado el sello y la demostración de que todos resucitaremos. Aún dice que “habrá resurrección de vida” y “resurrección de juicio”. Esto otra vez recuerda los logos de Daniel y de los siete Macabeos, como os recordareis de la anterior homilía (ver Jn 5,29. Dan 12,2 2Mac 7,14, Mr 7,14).
Μέ τό «καὶ νῦν ἐ στιν», πού εἶ πε ὁ Κύ ρι ος, καί τώ ρα εἶ ναι αὐ τή ἡ ὥ ρα, ἐν νο οῦ σε αὐ τό πού ἔ δει ξε μέ τίς ἀ να στά σεις πού ἔ κα νε ἐ κεῖ νο τόν και ρό, τοῦ Λα ζά ρου ἀλ λά καί ἄλ λων. Ὅ λοι αὐ τοί βέ βαι α ξα να πέ θα ναν. Ὅ μως ὁ Κύ ρι ος ἐ κεί νη τήν ὥ ρα ἤ θε λε νά δεί ξει ὅ τι ἔχει τή δύ να μη νά ἀ να στή σει νε κρούς. Ἀλ λά τό «καὶ νῦν ἐ στιν» ἀ κό μη τό εἶ πε καί γιά τή δι κή Του Ἀ νά στα ση. Ὁ πό τε δό θη κε ἡ σφρα γί δα, δό θη κε τό τεκ μή ρι ο, ἡ ἀ πό δει ξη, ὅ τι ὅ λοι θά ἀ να στη θοῦ με. Ἀ κό μη λέ ει ὅ τι θά ὑ πάρ ξει «ἀ νά στα ση ζω ῆς» καί «ἀ νά στα ση κρί σε ως». Τοῦ το πά λι θυ μί ζει τούς λό γους καί τοῦ Δα νι ήλ, ἀλ λά καί τῶν ἑ πτά Μακ κα βαί ων, ὅ πως θά θυ μᾶ στε ἀ πό τήν πε ρα σμέ νη φο ρά.15
Cuando el Señor resucitó provisionalmente a Lázaro, el hermano de María y Marta, dijo lo siguiente: “YoSoY la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre” (Jn 11,25), el Señor no dijo sólo “YoSoY la vida”, porque esto se podría considerar que se refiere a la vida de la psique, pero dijo “YoSoY la vida y la resurrección”, porque la resurrección se refiere al cuerpo muerto.
Ὅ ταν ὁ Κύ ρι ος ἀ νέ στη σε προ σω ρι νά τόν Λά ζα ρο, τόν ἀ δελ φό τῆς Μα ρί ας καί τῆς Μάρ θας, εἶ πε τά ἑ ξῆς: «Ἐ γώ εἰ μι ἡ ἀ νά στα σις καὶ ἡ ζω ή. ὁ πι στεύ ων εἰς ἐ μέ, κἂν ἀ πο θά νῃ , ζή σε ται»16. Δη λα δή: Ἐ γώ εἶ μαι ἡ ἀνά στα ση καί ἡ ζω ή. Αὐ τός πού πι στεύ ει σέ μέ να, κι ἄν ἀ κό μη πε θά νει, θά ζή σει. Δέν εἶ πε ὁ Κύ ρι ος «ἐ γώ εἶ μαι ἡ ζω ή» μόνο, δι ό τι θά μπο ροῦ σε νά θε ω ρη θεῖ ὅ τι αὐ τό ἀ να φέ ρε ται στή ζω ή τῆς ψυ χῆς, ἀλ λά εἶ πε «ἐ γώ εἶ μαι ἡ ζω ή καί ἡ ἀ νά στα ση », για τί «ἀ νά στα ση » ἀνα φέ ρε ται στό νε κρό σῶ μα.
Además, cuando el Señor resucitó de los muertos, entonces muchos de los que resucitaron, aunque fuera provisionalmente, fue para certificar que el Cristo “es la vida y la resurrección” de los hombres. ¿Y qué pasó allí”. Nos impresiona mucho esta narración del Evangelista Mateo (Mt 27,52). ¡Nos recuerda la visión de Ezequiel en la vega donde estaban esparcidos los huesos, y entonces comenzaron los huesos unirse armónicamente uno con el otro, que reciban nervios, piel, vida y soplo comenzando a moverse!
Ἐξάλλου, ὅ ταν ὁ Κύ ριος ἀ να στή θη κε ἀ πό τούς νε κρούς, τό τε πολ λοί ἀπ’ αὐ τούς ἀ να στή θη καν, ἔ στω καί προ σω ρι νά, γιά νά πι στο ποι η θεῖ ὅ τι ὁ Χρι στός εἶ ναι «ἡ ζω ή καί ἡ ἀ νά στα ση » τῶν ἀν θρώ πων. Τί ἔ γι νε ἐ κεῖ ; Μᾶς κά νει πο λλή ἐν τύ πω ση ἡ ἀ φή γη ση αὐ τή τοῦ εὐ αγ γε λι στοῦ Ματ θαί ου.17 Μᾶς θυ μί ζει τό ὅ ρα μα τοῦ προ φή του Ἰ ε ζε κι ήλ μέ τήν πε δι ά δα, πού ἦ ταν σκορ πι σμέ να τά κόκ κα λα, ἔ γι νε σει σμός, καί τότε ἄρ χι σαν τά κόκ κα λα νά ἑ νώ νο νται τό ἕ να μέ τό ἄλ λο, νά ἀ πο κτοῦν νεῦ ρα, δέρ μα, ζω ή, πνο ή καί νά κι νοῦν ται!
Uno diría que esto era una visión. Pero ahora observad en una realidad. Cuando el Cristo murió encima de la Cruz, se hizo un gran terremoto, lo recordáis: “y la tierra se movió y las piedras se rompieron y las tumbas se abrieron”. ¡Estas cosas aquí ahora no son una visión, no es una profecía, estos son acontecimientos! Dice a Profeta Ezequiel: “he aquí yo abro vuestras tumbas y os sacaré de las tumbas”. Esta es la profecía; he aquí ahora su realización: “se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que estaban muertos resucitaron y, saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos” (7, 51-53). ¡Estas cosas son conmovedoras, amigos míos!
Θά ἔλε γε κα νείς ὅ τι αὐ τό ἦ ταν ἕ να ὅ ρα μα. Ὅμως προ σέξ τε το τώ ρα σέ μιά πραγ μα τι κό τη τα. Ὅ ταν ὁ Χρι στός πέ θα νε ἐ πά νω στόν σταυ ρό, ἔ γι νε σει σμός –τό θυ μᾶ στε: «καὶ ἡ γῆ ἐ σεί σθη καὶ αἱ πέ τραι ἐ σχί σθη σαν καὶ τὰ μνη μεῖ α ἀ νε ῴ χθη σαν». Αὐ τά τώ ρα δέν εἶ ναι ὅ ρα μα, δέν εἶ ναι προ φη τεί α· αὐ τά εἶ ναι γε γο νό τα! Λέ ει στόν προ φή τη Ἰ ε ζε κι ήλ ὁ Θε ός: «ἰ δοὺ ἐ γὼ ἀ νοί γω τὰ μνή μα τα ὑ μῶν καὶ ἀ νά ξω ὑ μᾶς ἐκ τῶν μνη μά των ὑμῶν», θά σᾶς βγά λω ἀ πό τά μνή μα τά σας. Αὐ τή εἶ ναι ἡ προ φη τεί α· νά τώ ρα καί ἡ πραγ μά τω ση: «καὶ τὰ μνη μεῖ α ἀ νε ῴ χθη σαν καὶ πολ λὰ σώ μα τα τῶν κε κοι μη μέ νων ἁ γί ων ἠ γέρ θη , καὶ ἐ ξελ θόν τες ἐκ τῶν μνη μεί ων με τὰ τὴν ἔ γερ σιν αὐ τοῦ εἰ σῆλ θον εἰς τὴν ἁ γί αν πό λιν καὶ ἐ νε φα νί σθη σαν πολ λοῖς »18. Εἶ ναι συγ κλο νι στι κά πράγ μα τα, ἀ γα πη τοί μου, αὐ τά!
3.4 Los Apóstoles sobre la resurrección de los muertos
Οἱ Ἀπόστολοι γιά τήν ἀ νάσταση τῶν νεκρῶν.
Pero el centro del kerigma de los Apóstoles es la Resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos. Los Apóstoles en sus kerigmas no se limitaron a decir que no robar, no mentir y no matar. ¡Escuchadlo esto por favor! Por esto no digamos nunca en la Confesión no he robado, no he matado. ¡No, estas cosas no son pecados; no delimitemos el contenido del Evangelio y su mensaje sólo en “no he robado y no he matado”!... El mensaje del Evangelio es la Resurrección de Cristo y, en potencia de esta, la resurrección de los muertos. Este es el mensaje alegre del Evangelio; este kerigma traen los Apóstoles en los confines de la tierra; ellos este mandamiento han recibido del Señor para decir a las naciones y los pueblos (ver Mt 28,19. Mr 16,15. Col 1,23).
Ἀλ λά καί τό κέ ντρο τοῦ κη ρύγ μα τος τῶν Ἀ πο στό λων εἶ ναι ἡ Ἀ νά στα ση τοῦ Χρι στοῦ καί ἡ ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν. Οἱ Ἀ πό στο λοι στά κη ρύγ μα τά τους δέν πε ρι ο ρί στη καν νά λέ νε νά μήν κλέ βου με καί νά μήν φο νεύ ου με καί νά μή λέ με ψέ μα τα. Τό ἀ κοῦ τε αὐ τό, πα ρα κα λῶ; Γι’ αὐ τό μή λέ με πο τέ στήν Ἐ ξο μο λό γη ση μό νο τό «δέν ἔ κλε ψα» καί τό «δέν σκό τω σα». Ὄ χι ὅ τι αὐ τά δέν εἶ ναι ἁ μαρ τί ες· ἀλ λά μήν πε ρι ο ρί ζου με τό πε ρι ε χό με νο τοῦ Εὐ αγ γε λί ου καί τό μήνυ μά του μό νο στό «δέν ἔ κλε ψα» καί «δέν σκό τω σα»!... Τό μή νυ μα τοῦ Εὐ αγ γε λί ου εἶ ναι ἡ Ἀ νά στα ση τοῦ Χρι στοῦ καί, δυ νά μει αὐ τῆς, ἡ ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν. Αὐ τό εἶ ναι τό χα ρού με νο μή νυ μα τοῦ Εὐ αγ γε λί ου· αὐ τό τό κή ρυγ μα φέρ νουν οἱ Ἀ πό στο λοι στά πέ ρα τα τῆς οἰ κου μέ νης· αὐ τό πῆ ραν ἐν το λή ἀ πό τόν Κύ ρι ο νά ποῦν στά ἔ θνη καί στούς λα ούς.19
Pues, vamos a ver algunos momentos. Son del libro de los Hechos de los Apóstoles y de las Epístolas.
Ἄς δοῦ με με ρι κά στιγ μι ό τυ πα. Εἶ ναι ἀ πό τό βι βλί ο τῶν Πρά ξε ων τῶν Ἀ πο στό λων, ὅ πως καί ἀ πό τίς ἐ πι στο λές τῶν Ἀ πο στό λων.
Después del Pentecostés los Discípulos hablan públicamente sobre la Resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos; por eso están detenidos por el jefe del templo y son conducidos a los soberanos. Es cierto que primero fueron echados a las cárceles y después fueron conducidos a los soberanos. Escuchad cómo:
Με τά τήν Πεν τη κο στή οἱ Μα θη τές μι λοῦν δη μο σί ως γιά τήν Ἀ νά στα ση τοῦ Χρι στοῦ καί τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν· γι’ αὐτό συλ λαμ βά νον ται ἀ πό τόν στρα τη γό τοῦ να οῦ καί ὁ δη γοῦν ται στούς ἄρ χον τες. Βε βαί ως πρῶτα ρί χτη καν στίς φυ λα κές καί κα τό πιν ὁ δη γή θη καν στούς ἄρ χον τες. Ἀ κοῦ στε πῶς:
Mientras hablaban al pueblo, se les presentaron los sacerdotes, el oficial del templo y los saduceos, molestos de que enseñasen al pueblo y anunciasen que la resurrección de entre los muertos se había realizado ya en la persona de Jesús; los detuvieron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues era ya tarde” (Hec 4,1-3); porque hablaban sobre la Resurrección de Cristo y Su nombre.
«Λα λούν των δὲ αὐ τῶν πρὸς τὸν λα ὸν ἐ πέ στη σαν αὐ τοῖς οἱ ἱ ε ρεῖς καὶ ὁ στρα τη γὸς τοῦ ἱ ε ροῦ καὶ οἱ Σαδ δου καῖ οι, δι α πο νού με νοι διὰ τὸ δι δά σκειν αὐ τοὺς τὸν λα ὸν καὶ κα ταγ γέλ λειν ἐν τῷ Ἰ η σοῦ τὴν ἀ νά στα σιν τῶν νε κρῶν· καὶ ἐ πέ βα λον αὐ τοῖς τὰς χεῖ ρας καὶ ἔ θεν το εἰς τή ρη σιν εἰς τὴν αὔ ριον »20. Δηλα δή: Ἐ νῶ οἱ Μα θη τές μι λοῦ σαν στόν λα ό, οἱ Σαδ δου καῖ οι, πού δέν πί στευ αν σέ ἀ νά στα ση νε κρῶν, ἐπει δή ἐ νο χλοῦν ταν νά ἀ κοῦ νε νά δι δά σκε ται ὁ λα ός καί νά μαρ τυ ροῦν δι ά τοῦ Ἰ η σοῦ –δι ά τῆς Ἀ να στά σε ως τοῦ Χρι στοῦ καί δι ά τοῦ ὀ νό μα τος τοῦ Χρι στοῦ τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν, τούς συ νέ λα βαν καί τούς ἔ βα λαν στή φυ λα κή , γιά νά τούς ὁ δη γή σουν στό Συ νέ δρι ο τήν ἑ πό με νη ἡ μέ ρα.
También el Apóstol Pablo no duda en predicar la Resurrección de Cristo y de los muertos en este primer kerigma suyo en Atenas, la ciudad de los sabios, del pensamiento huano y del logos humano, la ciudad de la filosofía. No dudó, ni se avergonzó en predicar la resurrección, después de una admirable introducción, que podría convertirse en una introducción filosófica. Pero no ha quedado en esto, porque si se quedara en esto y los atenienses le dijeran: ¡bravo Pablo, eres admirable, magnífico, qué bien nos las has dicho!, ¡entonces Pablo se hubiera borrado del mapa! ¡No son la bonita introducción filosófica, ni los bellos logos tampoco los bellos pensamientos lo admirable, sino la Resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos! Y había ido allí para hablar de la Resurrección de Cristo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo recibieron los atenienses el kerigma de Pablo? Pues, los atenienses lo recibieron con burla y desprecio, (Hec 17, 16-34).
Ἐπίσης ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος δέν δι στά ζει νά κη ρύ ξει τήν Ἀ νά στα ση τοῦ Χρι στοῦ καί τῶν νε κρῶν σ’ αὐ τό τό πρῶ το κή ρυγ μά του στήν Ἀ θή να, στήν πό λη τῶν σο φῶν, στήν πό λη τῆς ἀν θρώ πι νης σκέ ψε ως καί τοῦ ἀν θρώ πι νου λό γου, στήν πό λη τῆς φι λο σο φί ας. Δέν δί στα σε, δέν ντρά πη κε νά κη ρύ ξει τήν ἀ νά στα ση, με τά τό θαυ μά σιο προ οί μι ό του, πού θά μπο ροῦ σε νά γί νει καί προ οί μιο φι λο σο φι κό. Δέν ἔ μει νε ὅ μως σ’ αὐ τό, για τί ἄν ἔ με νε σ’ αὐ τό καί τοῦ ἔ λε γαν οἱ Ἀ θη ναῖ οι «Μπρά βο, Παῦ λε, εἶ σαι θαυ μά σιος , μᾶς τά εἶ πες πε ρί φη μα !», τότε ὁ Παῦ λος θά εἶ χε σβή σει! Δέν εἶ ναι ἐκεῖ να τά θαυ μά σια· τά θαυ μά σια εἶ ναι ἡ Ἀ νά στα ση τοῦ Χρι στοῦ καί ἡ ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν! Δέν εἶ ναι τά ὡ ραῖ α προ οί μια καί οἱ ὡ ραῖ οι λό γοι καί οἱ ὡ ραῖ ες σκέ ψεις καί οἱ ὡ ραῖ ες το πο θε τή σεις καί οἱ ὡ ραῖ οι στο χα σμοί· εἶ ναι ἡ Ἀ νά στα ση τοῦ Χρι στοῦ καί ἡ ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν ! Καί πῆ γε ἐ κεῖ γιά νά μι λή σει γιά τήν Ἀ νά στα ση τοῦ Χρι στοῦ. Καί τί ἔ γι νε; Πῶς ὑ πο δέ χθη καν οἱ Ἀ θη ναῖ οι τό κή ρυγ μα τοῦ Παύ λου; Οἱ Ἀ θη ναῖ οι ὑ πο δέ χθη καν τό κή ρυγ μά του μέ χλεύ η, μέ πε ρι φρό νη ση!21
Aún el Apóstol Pablo no dudará ante el mismo consejero romano Félix y también ante los judíos acusadores, decir que “Yo soy juzgado hoy ante vosotros por la resurrección de los muertos” (Hec 24,21).
Ἀ κό μη ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος δέν θά δι στά σει μπρο στά σ’ αὐ τόν τόν Ρω μαῖ ο ἐ πί τρο πο, τόν Φή λι κα, ἀλ λά καί μπρο στά στούς κα τη γό ρους του Ἑ βραί ους, νά πεῖ «ὅ τι πε ρὶ ἀ να στά σε ως νε κρῶν ἐ γὼ κρί νο μαι σή με ρον ὑ φ’  ὑ μῶν»22. Δηλαδή ἄν ἐ γώ εἶ μαι ἐ δῶ στό δι κα στή ριο καί κρί νο μαι ἀ πό σᾶς , ἡ κα τη γο ρί α μου εἶ ναι ὅ τι μι λάω γιά τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν.
¡Veis que el centro y el núcleo del kerigma de los Apóstoles es la resurrección de los muertos, esto que desgraciadamente nosotros ignoramos!... Y dirá a nosotros también san Pablo en su epístola a los Corintios: ¡“para avergonzaos, os digo estas cosas” (1Cor 15,34), porque ignoráis cosas fundamentales de la vida!
Βλέ πε τε ὅ τι τό κέν τρο καί ὁ πυ ρή νας τοῦ κη ρύγ μα τος τῶν Ἀ πο στό λων εἶ ναι ἡ ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν, αὐ τή πού ἐ μεῖς δυ στυ χῶς ἀ γνο οῦ με!... Καί θά πεῖ καί σέ μᾶς ὁ Ἀ πό στο λος αὐ τό πού ἔ γρα ψε στήν ἐ πι στο λή του πρός τούς Κο ριν θί ους: «πρὸς ἐν τρο πὴν ὑ μῖν λέ γω»23, γιά ντρο πή σας τό λέ ω , γιατί ἀ γνο εῖ τε τό σο θεμε λι ώ δη πράγ μα τα !
Pero también ante Fisto y al rey Agripa que todos estaban juntos, cuando Pablo encadenado fue llamado hablar sobre el Cristianismo, dijo: “Pero con la ayuda de Dios me mantengo hasta hoy dando testimonio a chicos y grandes, no afirmando nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder: que el Mesías tenía que padecer; que sería el primero en resucitar de entre los muertos, y así anunciaría la luz tanto al pueblo como a los paganos" (Hec 26,22).
Ἀλ λά καί ἐ νώ πι ον τοῦ Φή στου καί ἐ νώ πιον τοῦ βα σι λέ ως Ἀ γρίπ πα, πού ἦταν μα ζί, ὅταν κάλεσαν δέ σμι ο τόν Παῦ λο, νά μι λή σει γιά τόν Χρι στι α νι σμό, ἐκεῖνος εἶπε: «ἄ χρι τῆς ἡ μέ ρας ταύ της ἕ στη κα μαρ τυ ρό με νος μι κρῷ τε καὶ με γά λῳ, εἰ πα θη τὸς ὁ Χρι στός , εἰ πρῶ τος ἐξ ἀ να στά σε ως νε κρῶν»24. Δηλαδή: Μέ χρι αὐ τή τήν ἡ μέ ρα στέ κο μαι νά δί νω τή μαρ τυ ρί α ἐ νώ πιον μι κρῶν καί με γά λων γιά τό ἄν ὁ Μεσ σί ας ἔ πρε πε νά πά θει κι ἄν εἶ ναι ὁ πρῶ τος πού ἀ να στή θη κε ἀ πό τούς νε κρούς .
¿Pero por qué dice “el primero”? Esto también lo dice a los romanos que es “el primogénito entre muchos hermanos” (Rom 8,29), es decir, es el primero que resucita y no vuelve a morir, y nosotros seguiremos, resucitaremos y no volveremos a morir. Así que habló para la Resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos.
Ἀλ λά για τί λέ ει «ὁ πρῶ τος»; Τό λέει στούς Ρω μαί ους ὅ τι εἶ ναι «πρω τό το κος ἐν πολ λοῖς ἀ δελ φοῖς »25, δη λα δή ὅ τι εἶ ναι ὁ πρῶ τος πού ἀ να σταί νε ται καί δέν ξα να πε θαί νει, καί ἐ μεῖς θά ἀ κο λου θή σου με, θά ἀ να στη θοῦ με καί δέν θά ξα να πε θά νου με. Ὥ στε λοι πόν μί λη σε γιά τήν Ἀ νά στα ση τοῦ Χρι στοῦ καί τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν.
Y mientras pues, Pablo habla sobre la resurrección de los muertos, y Fisto el consejero romano, que no tenía ni idea del Antiguo Testamento, del logos de Dios, se levanta de repente y dice: «Estás loco, Pablo; las muchas letras te hacen perder la cabeza.» Y Pablo responde: «No estoy loco, excelentísimo Fisto, sino que hablo cosas verdaderas y sensatas», cosas bellas y lógicas que dice el logos de Dios.
Καί ἐ νῶ μι λάει λοι πόν ὁ Παῦ λος γιά τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν, ὁ Φῆ στος, ὁ Ρω μαῖ ος ἐ πί τρο πος, πού δέν εἶ χε κα μί α ἰ δέ α ἀ πό Πα λαι ά Δι α θή κη, ἀ πό λό γο Θε οῦ, πρό σε χε ὅμως πραγ μα τι κά αὐ τά πού ἔ λε γε ὁ Παῦ λος, ση κώ νε ται ἀ πό το μα καί τοῦ λέ ει: «Μαί νῃ , Παῦ λε· τὰ πολ λά σε γράμ μα τα εἰς μα νί αν πε ρι τρέ πει». Δη λα δή: Τρελ λά θη κες , Παῦ λε... τά πολ λά γράμ μα τα σέ ὁ δή γη σαν σέ μα νί α , νά λές ὅ τι θά ἀ να στη θοῦν οἱ νε κροί !... Καί ὁ Παῦ λος τοῦ ἀ πα ντά ει: «Οὐ μαί νο μαι , κρά τι στε Φῆ στε, ἀλ λὰ ἀ λη θεί ας καὶ σω φρο σύ νης ῥή μα τα ἀ πο φθέγ γο μαι». Ὄ χι , ἐ ξο χό τα τε Φῆ στε, δέν τρελ λά θη κα , ἀλ λά λέ ω λό για ἀ λη θι νά καί ὄ μορ φα καί γλυ κά καί λο γι κά , αὐ τά πού λέ ει ὁ λό γος τοῦ Θε οῦ .
Y entonces se dirige hacia Agripa, porque él era idumeo y conocía el Antiguo Testamento y le pregunta: “Rey Agripa ¿estás de acuerdo? ¿Crees en los Profetas? Yo sé que tú crees en los Profetas. Además las cosas que ocurrieron, la Crucifixión y la Resurrección de Cristo, no ocurrieron en un lugar desconocido y escondido sin que nadie se diera cuenta, sino en Jerusalén ante mucha gente. Por lo tanto excelentísimo Fisto no me he vuelto loco” (Hec 26,24-28).
Καί τότε στρέ φε ται πρός τόν Ἀ γρίπ πα –για τί αὐ τός ἦ ταν Ἰ δου μαῖ ος καί εἶ χε γνώ ση τῆς Πα λαι ᾶς Δι α θή κης– καί τόν ρω τά ει: «Βα σι λεῦ Ἀ γρίπ πα , συμ φω νεῖς ; Πι στεύ εις στούς Προ φῆ τες ; Γνω ρί ζω ὅ τι πι στεύ εις στούς Προ φῆ τες . Ἐ ξάλ λου αὐ τά τά ὁ ποῖ α ἔ γι ναν, ἡ Σταύ ρω ση καί ἡ Ἀ νά στα ση τοῦ Χρι στοῦ, δέν εἶ ναι “ἐν γω νί ᾳ πε πραγ μέ να”, δέν ἔ γι ναν κά που σέ μιά γω νί τσα τῆς γῆς , νά μήν πά ρει κα νείς εἴ δη ση· ἔ γι ναν στά Ἱ ε ρο σό λυ μα ἐ νώ πιον πλή θους κό σμου . Λοι πόν , κρά τι στε Φῆ στε, ἐ ξο χό τα τε Φῆ στε, δέν τρελ λά θη κα ! 26
Amigos míos, os quería decir algo. Hoy si hablamos a personas por primera vez sobre la resurrección de los muertos, no recibimos ninguna respuesta, nos escuchan pasivamente. Hombres que no saben nada sobre la resurrección de los muertos y no la creen, y cuando oyen sobre esta permanecen indiferentes. ¿Quizá no entiendan, ni profundizan al tema y no les interesa? No lo sé. Queridos míos, nunca he visto una reacción de parte de aquellos que escuchan estas cosas, y estoy seguro que tienen ignorancia para la resurrección de los muertos, a pesar que esta verdad está tan expandida dentro de la Iglesia. Estoy seguro que si oyen todas estas cosas que decimos aquí ahora, no reaccionarán; esto lo he vivido en todos mis años. Me diréis que: qué se puede hacer. ¿Sabéis lo que quería amigos míos? Cuando os hablé o os hablo sobre la resurrección de los muertos, pues, que os levantarais y decirme esto que dijo Fisto: “¡Páter Atanasio estás loco!... ¡Estás loco, dices que resucitarán los muertos!... Si me dijerais esto, os diría: ¡Bravo, gloria y gracias a Dios, ahora he visto vuestra reacción!
Ἀ γα πη τοί μου, θά ἤ θε λα νά σᾶς πῶ κά τι. Σή με ρα ἄν μι λή σου με σέ ἀν θρώ πους πρώ τη φο ρά γιά τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν, δέν παίρ νου με τί πο τα ὡς ἀ πάν τη ση· μᾶς ἀκοῦν ἀ πα θῶς. Ἄν θρω ποι πού δέν ξέ ρουν τί πο τα γιά τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν, πού δέν τήν πι στεύ ουν, ὅ ταν ἀ κοῦν γι’ αὐ τήν, μέ νουν ἀ δι ά φο ροι. Μή πως δέν κα τα λα βαί νουν ; Δέν ἐμ βα θύ νουν στό θέ μα ; Δέν τούς ἐν δι α φέ ρει; Δέν ξέ ρω. Ἀ γα πη τοί μου, πο τέ δέν εἶ δα κά ποια ἀν τί δρα ση ἐκ μέ ρους ἐ κεί νων πού ἀ κοῦν αὐ τά, καί εἶ μαι σί γου ρος ὅ τι οἱ ἄν θρω ποι ἔ χουν ἄ γνοι α γιά τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν, πα ρό τι αὐ τή ἡ ἀ λή θει α εἶ ναι τό σο δι ά χυ τη μέ σα στήν Ἐκ κλη σί α. Εἶ μαι σί γου ρος ὅ τι κι ἄν ἀ κού σουν ὅ λα αὐ τά πού λέ με ἐ δῶ, δέν θά ἀν τι δράσουν · τό ἔ χω ζή σει ὅ λα μου τά χρό νια. Θά μοῦ πεῖ τε: «Τί ἔ πρε πε νά γί νει; ». Ξέ ρε τε τί ἤ θε λα, ἀ γα πη τοί μου ; Ὅ ταν σᾶς μί λη σα ἤ σᾶς μι λῶ γιά τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν, νά ση κω θεῖ τε καί νά μοῦ πεῖ τε αὐ τό πού εἶ πε ὁ Φῆ στος: «Πάτερ Ἀ θα νά σι ε, εἶ σαι τρελ λός !... Εἶσαι τρελ λός , πού λές πώς θά ἀ να στη θοῦν οἱ νε κροί !...». Ἄν μοῦ τό λέ γα τε αὐ τό, θά σᾶς ἔ λε γα: «Μπρά βο , δό ξα τῷ Θε ῷ· τώ ρα εἶ δα τήν ἀν τί δρα σή σας !».
Sabéis que si alguien cae al suelo por una lipotimia, entendemos si ha muerto o no pinchándole con un alfiler a la pierna. Y si reacciona recogiendo la pierna, esto muestra que está vivo. Así pues, lo mismo aquí; si tenemos un auditorio que oye y no reacciona, qué diremos entonces: ¡Ha muerto el auditorio… no tiene interés! Así, pues, esto quería escuchar, pero no lo he escuchado nunca. Jamás he oído a alguien decirme: “¡Padre no estás bien… estás loco!...
Ξέ ρε τε, ὅ ταν κά ποι ος λι πο θυ μᾶ καί πέ φτει κά τω, κα τα λα βαί νου με ἄν πέ θα νε ἤ ἔ χει ζω ή μέ σα του τρυ πώ ντας τή φτέρ να του μέ μιά καρ φί τσα. Ἄν ἀ ντι δρά σει μα ζεύ ο ντας τό πό δι του, αὐ τό δεί χνει ὅ τι ζεῖ· ἄν ὄ χι, ση μαί νει ὅ τι πέ θα νε. Ἔ τσι λοι πόν κι ἐ δῶ· ἅ μα ἔ χου με ἕ να ἀ κρο α τή ριο πού ἀ κού ει μό νο καί δέν ἀν τι δρᾶ, τί θά ποῦ με τό τε; «Πέ θα νε τό ἀ κρο α τή ρι ο... δέν ἔ χει ἐν δι α φέ ρο ντα !». Ἔ, λοι πόν, αὐ τό ἤ θε λα νά ἀ κού σω. Δέν τό ἄ κου σα πο τέ μου. Πο τέ μου δέν ἄ κου σα κά ποι ον νά μοῦ πεῖ: «Εἶ σαι μέ τά κα λά σου;... Τρελ λά θη κες ;...».
Me temo que vosotros que me estáis oyendo, a pesar de tanto análisis detallado que se hace, uno podría decir: ¡Eh, basta ya, mucho nos has dicho! Me temo, por no decir que estoy seguro que, si os diera una hoja de papel en blanco y un lápiz y os hiciera un par de preguntas, si tendremos resurrección de muertos y cómo será esta, muy pocos me responderíais correctamente. ¡Posiblemente el diablo nos tapona los oídos… ¿Sabéis por qué os hablo así? ¡Queridos míos, hablo de tal manera para que se destaponen vuestros oídos! Lo repito: nuestros cuerpos resucitarán… que lo sepan esto!
Φο βᾶ μαι ὅ τι κι ἐ σεῖς πού μέ ἀ κοῦ τε, πα ρά τήν τό ση ἀ νά λυ ση πού γί νε ται, καί μά λι στα μέ τέ τοια σχο λα στι κό τη τα, πού θά μπο ροῦ σε κά ποι ος νά πεῖ «Ἔ, φτά νει πιά· πολ λά εἶ πες !», φοβᾶμαι –γιά νά μή πῶ ὅ τι εἶ μαι σί γου ρος– ὅτι ἄν σᾶς ἔ δι να μιά κόλ λα χαρ τί κι ἕ να μο λύ βι καί σᾶς ἔ κα να δυ ό ἐ ρω τή σεις, ἄν θά ἔ χου με ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν καί πῶς θά εἶ ναι αὐ τή, δέν θά ἀ πα ντοῦ σαν σω στά πα ρά ἐ λά χι στοι ἀ πό σᾶς! Για τί ὅ μως συμ βαί νει αὐ τό; Μήπως ὁ Δι ά βο λος μᾶς βου λώ νει τά αὐ τιά;... Ξέρετε για τί μι λάω ἔ τσι; Μι λά ω ἔ τσι, ἀ γα πη τοί μου, γιά νά ξε βου λώ σουν τά αὐ τιά τῆς ψυ χῆς σας! Τό ξα να λέ ω: θά ἀ να στη θοῦν τά σώ μα τά μας!... πάρ τε το εἴ δη ση!...
3.6 El libro del Apocalipsis Τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως.
Amigos, míos, nos hemos referido a la visión del profeta Ezequiel. Esto en primera fase se ha realizado durante la Resurrección de Cristo, cuando algunos de los muertos resucitaron, pero esto en la segunda fase será universal y se realizará generalmente en todos los muertos durante la Segunda Presencia.
Ἀ να φέ ρα με, ἀ γα πη τοί μου, τό ὅ ρα μα τοῦ προ φή του Ἰ ε ζε κι ήλ. Αὐτ ό σέ πρώ τη φά ση πραγ μα το ποι ή θη κε κα τά τήν Ἀ νά στα ση τοῦ Χρι στοῦ, ὅ ταν κά ποιοι ἀ πό τούς νε κρούς ἀ να στή θη καν, ἐ νῶ σέ δεύ τε ρη φά ση αὐ τό θά γίνει καθολικό θά πραγ μα το ποι η θεῖ γε νι κά σέ ὅλους τούς νε κρούς, κα τά τή Δευ τέ ρα Πα ρου σί α.
Ahora vamos a referirnos a otra visión que ha visto san Juan el Evangelista. En el libro del Apocalipsis leemos lo siguiente: “Luego vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono; fueron abiertos unos libros, y luego se abrió otro libro, que es el de la vida; y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. Y el mar devolvió los muertos que guardaba, la Muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras” (Apo 20, 11-13). Allí hay muchas cosas sobre el tema, pero he tomado algo corto para no perder tiempo.
Τώ ρα θά ἀ να φέ ρου με ἕ να ἄλ λο ὅ ρα μα, πού εἶδε ὁ εὐ αγ γε λι στής Ἰω άν νης. Στό βι βλί ο τῆς Ἀ πο κα λύ ψε ως δια βά ζου με τά ἑ ξῆς: «Καὶ εἶ δον θρό νον μέ γαν λευ κὸν καὶ τὸν κα θή με νον ἐ π’ αὐ τῷ, οὗ ἀ πὸ προ σώ που ἔ φυ γεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐ ρα νός , καὶ τό πος οὐχ εὑ ρέ θη αὐ τοῖς . καὶ εἶ δον τοὺς νε κρούς, τοὺς με γά λους καὶ τοὺς μι κρούς, ἑ στῶ τας ἐ νώ πιον τοῦ θρό νου... καὶ ἔ δω κεν ἡ θά λασ σα τοὺς νε κροὺς τοὺς ἐν αὐ τῇ , καὶ ὁ θά να τος καὶ ὁ ᾅ δης ἔ δω καν τοὺς νε κροὺς τοὺς ἐν αὐ τοῖς , καὶ ἐ κρί θη σαν ἕ κα στος κα τὰ τὰ ἔρ γα αὐ τῶν »27. Ἔ χει πολ λά ἐ κεῖ, ἀλ λά πῆ ρα κά τι λι γό τε ρο γιά νά μή χρο νο τρι βή σου με.
Es decir, que el Apóstol y Evangelista Juan describe las cosas que ha visto en una visión: ““Luego vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él”, no dice el nombre de Dios por respeto”. Y de golpe se fueron, desaparecieron el cielo y la tierra. Es decir, que tenemos nueva tierra y nuevo cielo: no ex nihilo-de la nada, sino que el mundo antiguo se fue, para que en su lugar venga el mundo nuevo, el antiguo pero renovado. Atención a esto: el antiguo pero renovado.
Δη λα δή ὁ Ἀ πό στο λος καί Εὐ αγ γε λι στής Ἰ ω άν νης ἀ να φέ ρει αὐ τά πού εἶ δε, σέ ὅ ρα μα καί ἐ κεῖ νος: «Εἶ δα ἕ ναν με γά λο θρό νο λευ κό, λέ ει, καί ἐ κεῖ νον πού κα θό ταν ἐ πά νω σ’  αὐ τόν –δέν ἀ να φέ ρει τό ὄ νο μα τοῦ Θε οῦ γιά λό γους σε βα σμοῦ– πού ἀ πό τό πρό σω πό Του ἔ φυ γε, ἐ ξα φα νί σθη κε ἡ γῆ καί ὁ οὐ ρα νός , καί δέν βρέ θη κε τόπος γι’  αὐ τούς · χά θη καν !». Δη λα δή τί θά πεῖ «ἔ φυ γε ἡ γῆ καί ὁ οὐ ρα νός »; Θά πεῖ ὅ τι ἔ χου με νέ α κτί ση· ὄ χι ἐκ τοῦ μη δε νός, ἀλ λά ὁ πα λαι ός κό σμος φεύγει, γιά νά ἔλθει στή θέ ση του ἕ νας και νούρ γιος κό σμος, ὁ πα λαι ός ἀλλά ἀ να και νι σμέ νος. Προ σέ ξτε: ὁ πα λαι ός, ἀλ λά και νούρ γιος, ἀ να νε ω μέ νος.
La Santa Escritura tiene un ejemplo en los Salmos que dice: “como un manto los enrollarás, como un vestido, y serán cambiados”, es decir, los cielos (Sal 101, 27 Heb 1,12). El manto es el abrigo. Cuando no tenemos dinero para cambiar de abrigo lo damos al sastre y lo hace reversible. Esto es lo que hará el Dios con la creación; la revertirá y le hará nueva, pero la misma. Cuando los hombres vean nuestro viejo abrigo revertido creerán que es nuevo. Esto pasará también con la creación.
Ἔ χειἕ να πα ρά δειγ μα ἡ Ἁ γί α Γρα φή· εἶ ναι στούς Ψαλ μούς, ὅ που γρά φει τό ἑ ξῆς: «ὡ σεὶ πε ρι βό λαι ον ἑ λί ξεις αὐ τοὺς –τούς οὐ ρα νούς– καὶ ἀλ λα γήσ σον ται »28. Τό «πε ρι βό λαι ον» εἶ ναι τό παλ τό. Ὅ ταν πα λι ώ σει ἀ π’ ἔ ξω καί δέν ἔ χου με λε φτά νά πά ρου με και νούρ γιο, τό δί νου με στόν ρά φτη καί γυ ρί ζου με τό μέ σα ἔ ξω. Αὐ τό θά κά νει κι ὁ Θε ός μέ τήν κτί ση· θά τήν γυ ρί σει μέ σα - ἔ ξω, θά τήν κά νει και νούρ για, τήν ἴ δι α ὅ μως. Ὅ ταν θά δοῦν οἱ ἄν θρω ποι τό παλ τό μας, θά νομίζουν ὅτι εἶναι καινούργιο. Αὐ τό θά γί νει καί μέ τήν κτί ση.
Y continúa el Evangelista Juan: “Y vi a los muertos, grandes y pequeños”. Esto significa la resurrección universal. Todos resucitarán, los ancianos, los jóvenes y los niños, los recién nacidos, incluso los embriones que aún no han nacido. ¡Todos resucitarán! Los embriones que no tuvieron el honor a ver el sol… pero resucitarán porque tiene hipóstasis, forma o base substancial humana. No lo olvidemos esto. A pesar de que nosotros decimos que no es humano formado, y así podemos tirarlos en las cloacas de las ciudades… ¡Resucitarán también los embriones!
Καί συ νε χί ζει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης: «Καί τό τε εἶ δα τούς νε κρούς, τούς με γά λους καί τούς μι κρούς ». Αὐτό ση μαί νει κα θο λι κή ἀ νά στα ση. Ὅ λοι θά ἀ να στη θοῦν· καί οἱ γέ ροι καί οἱ νέ οι καί τά παι διά καί τά βρέ φη, ἀ κό μα καί τά ἔμ βρυ α πού δέν πρό λα βαν νά γεν νη θοῦν. Ὅ λοι θά ἀ να στη θοῦν! Ἀ κού σα τε; καί τά ἔμ βρυ α!... Τά ἔμ βρυ α δέν ἀ ξι ώ θη καν τῆς τι μῆς νά δοῦν τό φῶς τοῦ ἥ λι ου... ἀλ λά θά ἀ να στη θοῦν για τί ἔ χουν ἀν θρώ πι νη ὑ πό στα ση. Μήν τό ξε χνᾶ τε αὐ τό. Ἄς λέ με ἐ μεῖς ὅ τι τό ἔμ βρυ ο δέν εἶ ναι ἄν θρω πος σχη μα τι σμέ νος, καί μπο ροῦ με νά τό πε τᾶ με στούς βό θρους καί τούς ὑ πο νό μους τῶν πό λε ων... Θά ἀ να στη θοῦν καί τά ἔμ βρυ α!
Y el mar devolvió los muertos que guardaba”. ¡Curioso! Atención, por favor. ¿Por qué dice aquí que el mar entrega sus muertos? Es conocido que los hombres son enterrados en la tierra, ¿entonces por qué habla del mar? Toma el peor de los casos, como entrega representativa de los muertos. Se sabe que cuando una persona muere es enterrada en la tierra y allí permanecerá hasta la Segunda Presencia. ¿Pero aquel que se ha ahogado en el mar, qué habrá pasado? Primero es comido por los peces; ¿Y los huesos? Estos huesos como las piedras que están arrastradas por las olas continuamente durante siglos, y mezcladas con las algas se hacen redondas y después granos de arena, así también con los huesos, que finalmente desaparecen. ¿Dónde están? ¡Vete a saber ahora dónde están y cómo recogerlas¡ ¿cómo vas a recogerlos estos huesos que se han disuelto en el mar!...
«Καί τό τε ἡ θά λασ σα ἔ δω κε τούς νε κρούς πού ὑπῆρ χαν σ’   αὐ τή». Πε ρί ερ γο! Προ σέξ τε, πα ρα κα λῶ. Για τί λέ ει ἐ δῶ ὅ τι ἡ θά λασ σα δί νει τούς νε κρούς; Εἶ ναι γνω στό ὅ τι οἱ ἄν θρω ποι θά πτον ται στή γῆ· τό τε για τί μι λά ει γιά τή θά λασ σα; Δι ό τι παίρ νει τή χει ρό τε ρη πε ρί πτω ση, ὡς ἀν τι προ σω πευ τι κή, ἀ πο δό σε ως τῶν νε κρῶν σω μά των. Εἶ ναι γνω στό ὅ τι ὅ ταν ἕ νας ἄν θρω πος πε θά νει, θά πτε ται στή γῆ, καί μπο ρεῖ νά μεί νει ἐ κεῖ στόν τά φο θαμ μέ νος μέ χρι τή Δευ τέ ρα Πα ρου σί α, μέ χρι πού νά ξα νάρ θει ὁ Χρι στός. Ἐ κεῖ νος ὅ μως πού ἔπε σε στή θά λασ σα καί πνί γη κε, ξέ ρε τε τί ἀ πέ γι νε; Πρῶ τα - πρῶ τα ὅ,τι τρώ γε ται τό ἔ φα γαν τά ψά ρια. Τί ἀπέ μει νε; Τά κόκ κα λα. Αὐ τά ὅ πως τίς πέ τρες πού τίς σύ ρουν τά κύ μα τα δι αρ κῶς, αἰ ῶ νες τώ ρα, τίς στρογ γυ λο ποι οῦν καί τίς κά νουν βό τσα λα καί με τά κόκ κους ἄμ μου, ἔ τσι γί νε ται καί μέ τά κόκ κα λα τά ὁ ποῖ α τε λι κά ἐ ξα φα νί ζο νται. Ποῦ εἶ ναι; Ἄν τε μά ζε ψέ τα! Μά ζε ψε τώ ρα αὐ τά τά κόκ κα λα πού δι α λύ θη καν μέ σα στή θά λασ σα καί ἔ γι ναν ἄμ μος! Μά ζε ψε τα!...
Dice pues, que el mar dará los cuerpos de los muertos; aquí pone el mar, que es el caso extremo. Por tanto incluye también el fuego y la tierra. La tierra, el mar y el fuego entregarán sus muertos. Con estas expresiones quiere mostrar que la resurrección de los muertos no la impedirá nada, de cualquier manera que el hombre muera. Se ha fundido o no uno, le han comido los buitres, le han comido los gusanos, le ha quemado el fuego, le ha disuelto la bomba atómica… No importa; ¡Resucitará!
Λέ ει λοι πόν ὅ τι ἡ «θά λασ σα» θά δώ σει τά σώ μα τα τῶν νε κρῶν · βά ζει τή «θά λασ σα», πού εἶ ναι ἡ ἔ σχα τη πε ρί πτω ση. Ἄ ρα λοι πόν συμ πε ρι λαμ βά νε ται καί ἡ «φω τιά», συμ πε ρι λαμ βά νε ται καί ἡ «γῆ», ἡ ξη ρά. «Καί ἡ φω τιά θά δώ σει τούς νε κρούς της , καί ἡ γῆ θά δώ σει τούς νε κρούς της , καί ἡ θά λασ σα θά δώ σει τούς νε κρούς της ». Μέ αὐ τές τίς ἐκ φρά σεις θέ λει νά δεί ξει ὅ τι τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν δέν θά τήν ἐμ πο δί σει τίπο τα, μέ ὁ ποι ον δή πο τε τρό πο καί ἄν πέ θα νε κά ποιος. Ἔ λι ω σε, δέν ἔ λι ω σε, τόν ἔ φα γαν τά κο ρά κια, τόν ἔ φα γαν τά μυρ μήγ κια, τόν ἔ φα γαν τά σκου λή κια, τόν ἀ πο τέ φρω σε ἡ φω τιά, τόν δι έ λυ σε ἡ ἀ το μι κή βόμ βα... Δέν ἔχει ση μα σί α· θά ἀ να στη θεῖ!
Y una cosa más. La tierra entregará los cuerpos muertos, la materia inicial, la cual será transformada, pero también la “muerte” y el “hades” entregarán a los que tienen. Cuando el Evangelista dice aquí “los muertos”, da a entender las psiques-almas y los cuerpos de los dormidos o muertos. Por supuesto que la muerte no es lugar; muerte es estado de ser, situación. Dice pues, que la “muerte” y el “hades” entregarán lo que tienen, es decir, las psiques-almas, y la tierra entregará lo que tiene, o sea, los cuerpos. Entonces, la tierra entrega los cuerpos y el hades las psiques, y tendremos otra vez unión de psiques y cuerpos, para tener esto que llamamos resurrección. Porque resurrección es recomposición, reunificación de las psiques-almas y de los cuerpos.
Καί κά τι ἀ κό μα. Ἡ «γῆ» θά δώ σει τά νε κρά σώ μα τα, τήν ἀρ χι κή ὕ λη, ἡ ὁ ποί α καί θά με τα μορ φω θεῖ, ἀλλά καί ὁ «θά να τος» καί ὁ «ἅ δης» θά δώ σουν αὐ τούς πού ἔ χουν. Ὅ ταν ἐ δῶ λέ ει ὁ Εὐ αγ γε λι στής «νε κροί», ἐν νο εῖ καί τίς ψυ χές καί τά σώ μα τα τῶν κε κοι μη μέ νων. Ὁ θά να τος βέ βαι α δέν εἶ ναι τό πος· ὁ θά να τος εἶ ναι κα τά στα ση. Λέ ει λοι πόν ὅ τι ὁ «θά να τος» καί ὁ «ἅ δης » ἀ πο δί δουν αὐ τό πού ἔ χουν, δη λα δή τίς ψυ χές, καί ἡ «γῆ » ἀ πο δί δει αὐ τό πού ἔ χει, δη λα δή τά σώ μα τα. Δί νει λοι πόν ἡ «γῆ » τά σώ μα τα, δί νει ὁ «ἅ δης » τίς ψυ χές, καί θά ἔ χου με πά λι ἕ νω ση ψυ χῶν καί σω μά των, γιά νά ἔ χου με αὐ τό πού λέ με ἀνά στα ση. Για τί ἡ ἀ νά στα ση εἶναι ἡ ἐ πα να σύν δε ση, ἡ ἐ πα νέ νω ση τῶν ψυ χῶν καί τῶν σω μά των.
¿Decidme: existe mayor realismo que las cosas que leemos dentro en la Santa Escritura? ¿Puede uno leer la Santa Escritura elementalmente y decir que no encontrará estas cosas en ella? Por eso, queridos míos, yo ahora no hago otra cosa que exponer la Santa Escritura. Así que si leemos la Santa Escritura no tenemos ignorancia de las cosas.
Πέ στε μου: Ὑ πάρ χει μεγαλύτερος ρε α λι σμός ἀ πό αὐ τά πού δια βά ζου με μέ σα στήν Ἁ γί α Γρα φή; Μπο ρεῖ κά ποιος πού δι α βά ζει τήν Ἁ γί α Γρα φή στοι χει ω δῶς νά πεῖ ὅ τι δέν θά τά βρεῖ αὐ τά τά πράγ μα τα μέ σα σ’ αὐ τή; Κι ἐγώ δέν κά νω τί πο τε ἄλ λο τώ ρα, ἀ γα πη τοί μου, πα ρά νά ἐκ θέ τω τί γρά φει ἡ Ἁ γί α Γρα φή. Γι’ αὐτό, ἅ μα δι α βά ζου με τήν Ἁ γί α Γρα φή, δέν ἔ χου με ἄγνοι α τῶν πραγ μά των.
3.6 I Epístola a los CorintiosΑ΄ Πρός Κο ριν θί ους ἐπιστολή.
El Apóstol Pablo de forma solemne nos dirá en su 1 Epístola a los Corintios: “¡Pero el Cristo resucitó primero de entre los muertos y se hizo primicia de todos los que durmieron o murieron! “ (1Cor 15, 20); es decir, es el primero de los muertos que resucitarán en el “ésjato-ultimo día”; es el primero y siguen todos los demás seres humanos, todos sin excepción alguna!
Ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος κα τά πα νη γυ ρι κό τρό πο θά πεῖ στήν Α΄  Πρός Κο ριν θί ους ἐ πι στο λή του: «Νυ νὶ δὲ Χρι στὸς ἐ γή γερ ται ἐκ νε κρῶν, ἀ παρ χὴ τῶν κε κοι μη μέ νων ἐ γέ νε το»29. Δη λα δή: Τώ ρα πιά ἡ ἀ λή θει α εἶ ναι πώς ὁ Χρι στός ἀ να στή θη κε ἀ πό τούς νε κρούς , κά νο ντας τήν ἀρ χή γιά τήν ἀ νά στα ση ὅ λων τῶν νε κρῶν, δη λα δή εἶ ναι τό ξε κί νη μα, τά πρω τό λεια30, ὁ πρῶ τος ἀ πό τούς νε κρούς πού θά ἀ να στη θοῦν τήν «ἔ σχα τη ἡ μέ ρα»· εἶ ναι ὁ πρῶ τος, καί ἀ κο λου θοῦν ὅλοι οἱ ἄλ λοι ἄν θρω ποι, οἱ πάν τες, ὅλοι ἀνεξαιρέτως!
A continuación en la misma Epístola nos da en cinco líneas el diagrama explicativo de la muerte y la vida, diríamos la teología de la muerte y de la resurrección. Es grandioso esto, escuchadlo: “Porque por cuanto la muerte entró por un hombre (Adán que cayó en el pecado), también por un hombre (el nuevo Adán, Cristo) vendrá la resurrección de los muertos. Porque así como por el hombre Adán todos morimos (a causa de la descendencia y relación con Adán), así también a través de la jaris gracia, la energía increada y la unión con Cristo todos seremos vivificados. Pero cada uno con su debido orden o legión: Cristo, la primicia; luego los que son de Cristo, en su gloriosa venida. Luego el fin, cuando entregue la realeza al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Luego vendrá el fin, cuando ya habrá terminado Su obra real o sacerdotal y se habrá consumado la divina economía de la salvación de los hombres. Entonces el Cristo como hombre entregará su realeza increada al Dios y Padre. Entonces con su axioma real y sacerdotal ya habrá aniquilado toda potencia, poder y fuerza. Pero hasta este momento estará ejerciendo su axioma real y sacerdotal. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo de sus pies. Y el postrero enemigo que será destruido es la muerte” (1Cor 25, 21-26). ¡Qué bonito!
Στή συ νέ χει α ὁ ἴ διος, στήν Α΄ Πρός Κο ριν θί ους ἐπι στο λή του, δί νει μέ σα σέ πέν τε γραμ μές τό αἰ τι ο λο γι κό δι ά γραμ μα καί τοῦ θα νά του καί τῆς ζω ῆς, δη λα δή θά λέ γα με τή θε ο λο γί α τοῦ θα νά του καί τή θε ο λο γί α τῆς ἀ να στά σε ως. Εἶ ναι με γα λει ῶ δες· ἀ κοῦ στε το: «Ἐπει δὴ γὰρ δι’  ἀν θρώ που ὁ θά να τος , καὶ δι’ ἀν θρώ που ἀ νά στα σις νε κρῶν. ὥ σπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀ δὰμ πάν τες ἀ πο θνή σκου σιν, οὕ τω καὶ ἐν τῷ Χρι στῷ πάν τες ζω ο ποι η θή σον ται. ἕ κα στος δὲ ἐν τῷ ἰ δί ῳ τάγ μα τι· ἀ παρ χὴ Χρι στός , ἔ πει τα οἱ Χρι στοῦ ἐν τῇ πα ρου σί ᾳ αὐ τοῦ· εἶ τα τὸ τέ λος.  ἔ σχα τος ἐ χθρὸς κα ταρ γεῖ ται ὁ θά να τος »31. Τί ὡ ραῖ ο!
Aquí con palabras sencillas, se da el diagrama completo de la teología de la muerte y de la vida. Cómo entró la muerte en el mundo; por un hombre, Adán: “el día que comeréis de este fruto, por la muerte moriréis” (Gen 2,17), había dicho el Dios. Como los primeros en ser creados violaron el mandamiento de Dios, entró la muerte en la vida y al mundo. Así pues, morimos porque Adán murió. Y Adán murió porque violó el mandamiento de Dios. Algo similar, de la misma manera, y a través de un nuevo hombre se hará también la resurrección de los hombres. ¿Quién es este hombre que nos dará la resurrección de los muertos? Es Jesús Cristo, el nuevo Adán. El primer Adán es representativo de la muerte; el segundo Adán es representativo de la resurrección y la vida. Como con el primero vino la muerte, así con el segundo vino la resurrección. El primero desobedeció y murió; el segundo obedeció la voluntad del Padre, resucitó y resucitará a nosotros también. Así que tal y como con Adán todos morimos, así con el Cristo todos seremos vivificados.
Ἐδῶ, μέ ἁ πλά καί λι τά λό για, δί δε ται ὁ λό κλη ρο τό δι ά γραμ μα τῆς θε ο λο γί ας θα νά του καί ζω ῆς. Πῶς μπῆ κε ὁ θά να τος στόν κό σμο; Δι’ ἑ νός ἀν θρώ που, τοῦ Ἀ δάμ· «ᾗ δ’  ἂν ἡ μέ ρᾳ φά γη τε ἀπ’ αὐ τοῦ, θα νά τῳ ἀ πο θα νεῖ σθε »32 εἶ χε πεῖ ὁ Θε ός. Ἐ πει δή οἱ πρω τό πλα στοι πα ρέ βη σαν τήν ἐ ντο λή τοῦ Θε οῦ, μπῆ κε ὁ θά να τος στή ζω ή, μπῆ κε ὁ θά να τος στόν κό σμο. Ἔτσι λοι πόν πε θαί νου με, για τί πέ θα νε ὁ Ἀ δάμ. Κι ὁ Ἀ δάμ πέ θα νε για τί πα ρέ βη τήν ἐν το λή τοῦ Θε οῦ. Κα τά πα ρό μοι ο τρό πο, καί δι ά μέ σου ἑ νός ἀν θρώ που θά γί νει καί ἡ ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν. Ποιός εἶ ναι αὐ τός ὁ ἕ νας ἄν θρω πος πού θά μᾶς δώ σει τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν ; Εἶναι ὁ Ἰ η σοῦς Χρι στός, ὁ νέ ος  Ἀ δάμ. Ὁ πρῶ τος  Ἀ δάμ εἶ ναι ἀν τι προ σω πευ τι κός τοῦ θα νά του· ὁ δεύ τε ρος, ὁ νέ ος Ἀ δάμ, ὁ Ἰ η σοῦς Χρι στός, εἶ ναι ἀντι προ σω πευ τι κός τῆς ἀ να στά σε ως καί τῆς ζω ῆς. Ὅπως λοι πόν ἦρ θε ὁ θά να τος μέ τόν πρῶ το, ἔ τσι καί μέ τόν δεύ τε ρο ἦρ θε ἡ ἀ νά στα ση. Ὁ πρῶ τος πα ρέ βη καί πέ θα νε· ὁ δεύ τε ρος ὑ πά κου σε στό θέ λη μα τοῦ Πα τρός, ἀ να στή θη κε, καί θά ἀ να στή σει κι ἐ μᾶς. Ὅ πως λοι πόν στόν Ἀ δάμ ὅ λοι πε θαί νου με, ἔ τσι στόν Χρι στό ὅ λοι θά ζω ο ποι η θοῦ με.
Pero cada uno con sus debidos ordenes”. ¿Quiénes son los órdenes o legiones? Son dos órdenes: los piadosos y los impíos; unos resucitarán en resurrección de vida, en cambio los otros, “en resurrección de juicio” (Jn 5,29). En otros puntos san Pablo habla más claro y preciso: ”El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos, al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor (1Tes 4,16-17). No le interesa qué pasará con los pecadores. Habla a los Tesalonicenses, a los santos, porque Cristiano quiere decir santo, y dice los santos heredarán la Realeza increada de Dios. No se interesa para nada para los pecadores; por eso aquí dice simplemente “cada uno con su orden o legión”.
«Ἕ κα στος ἐν τῷ ἰ δί ω τάγ μα τι»33. Ποι ά εἶ ναι αὐτά τά «τάγ μα τα»; Εἶ ναι οἱ δύ ο τά ξεις: οἱ εὐ σε βεῖς καί οἱ ἀ σε βεῖς· οἱ μέν θά ἀ να στη θοῦν «εἰς ἀ νά στα σιν ζω ῆς », ἐ νῶ οἱ ἄλλοι «εἰς ἀ νά στα σιν κρί σε ως ».34 Σέ ἄλ λα ση μεῖ α ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος μι λά ει σα φέ στε ρα καί λέ ει: «οἱ νε κροὶ ἐν Χρι στῷ ἀ να στή σον ται πρῶ τον, ἔ πει τα ἡ μεῖς οἱ ζῶν τες οἱ πε ρι λει πό με νοι ἁρ πα γη σό με θα ἐν νε φέ λαις εἰς ἀ πάν τη σιν τοῦ Κυ ρί ου εἰς ἀ έ ρα»35. Δη λα δή: Πρῶ τα θά ἀ να στη θοῦν οἱ νε κροί πού πί στευ αν στόν Χρι στό· ἔ πει τα , ἐ μεῖς πού θά ζοῦ με , ὅσοι ἀ πο μέ νου με, θά ἁρ πα χθοῦ με μέ σύν νε φα γιά νά προ ϋ πα ντή σου με τόν Κύ ρι ο στόν ἀ έ ρα. Δέν τόν ἐν δι α φέ ρει τί θά γί νουν οἱ ἁ μαρ τω λοί. Μι λά ει στούς Θεσ σα λο νι κεῖς, στούς ἁ γί ους, δι ό τι Χρι στια νός θά πεῖ ἅ γι ος, καί λέ ει ὅ τι οἱ ἅ γιοι θά κλη ρο νο μή σουν τή Βα σι λεία τοῦ Θε οῦ. Δέν ἐν δι α φέ ρε ται κα θό λου γιά τούς ἁμαρ τω λούς· γι’ αὐ τό λέ ει ἐ δῶ ἁ πλῶς «ἕ κα στος ἐν τῷ ἰ δί ῳ τάγ μα τι».
A continuación dice: “Cristo, la primicia; luego los que son de Cristo, en su gloriosa venida. Luego el fin, cuando entregue la realeza al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia… Y el postrero enemigo que será destruido es la muerte” (1Cor 25,23-36). Por lo tanto, la resurrección de los muertos será la última praxis de la Historia. Muchos enemigos amenazan al hombre; también los demonios, las enfermedades, las distintas pruebas; pero el último enemigo que será vencido será la muerte.
Καί λέ ει στή συ νέ χει α: «ἀ παρ χὴ Χρι στός , ἔ πει τα οἱ Χρι στοῦ ἐν τῇ πα ρου σί ᾳ αὐ τοῦ· εἶ τα τὸ τέ λος ,... ἔσχα τος ἐ χθρὸς κα ταρ γεῖ ται ὁ θά να τος »36. Δη λα δή : Πρῶ τος ἀ νέ στη ὁ Χρι στός , ἡ ἀ παρ χή· ἔ πει τα θά ἀ να στη θοῦν ὅ σοι ἀ νή κουν στόν Χρι στό, κα τά τή Δευ τέ ρα Πα ρου σί α Του. Ἔ πει τα ἔρ χε ται τό τέ λος... Τε λευ ταῖ ος ἐ χθρός πού κα ταρ γεῖ ται εἶ ναι ὁ θά να τος. Ὥ στε λοι πόν ἡ ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν θά εἶ ναι ἡ τε λευ ταί α πρά ξη τῆς Ἱ στο ρί ας. Πολ λοί ἐ χθροί ἀ πει λοῦν τόν ἄν θρω πο· καί οἱ δαί μο νες, καί οἱ ἀρ ρώ στι ες, καί οἱ ποι κί λες δο κι μα σί ες· πολ λοί ἐ χθροί· ὁ τε λευ ταῖ ος ὅ μως ἐ χθρός πού θά νι κη θεῖ εἶ ναι ὁ θά να τος.
3.7 La Tradición de la Iglesia sobre la resurrección de los muertos Ἡ Πα ρά δο ση τῆς Ἐκ κλη σί ας γιά τήν ἀ νάσταση τῶν νεκρῶν.
Queridos míos, la convicción sobre la resurrección de los muertos existía siempre en la Iglesia. Cuando el Apóstol Pablo en Epístola a los Corintios habla sobre quinientos más o menos testigos presenciales de la Resurrección de Cristo y la remite a los Corintios diciendo que “muchos de estos aún viven”, y sobre estos testigos sostiene la gran verdad, sobre la resurrección de los muertos, esto significa que la Tradición de la Iglesia siempre consideraba como dogma fundamental de la fe la resurrección de los muertos. ¡Dogma fundamental! Si quitas esto, entonces también el otro, la Resurrección de Cristo es inútil.
Ἀ γα πη τοί μου, ἡ πε ποί θη ση πε ρί τῆς ἀ να στά σε ως τῶν νε κρῶν ὑ πῆρ χε πάν το τε στήν Ἐκ κλη σί α. Ὅ ταν ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος, στήν Α΄ Πρός Κορινθίους, μι λά ει γιά πε ρίπου πε ντα κόσιους αὐ τό πτες μάρ τυ ρες τῆς Ἀ να στά σε ως τοῦ Χρι στοῦ καί πα ρα πέμ πει τούς Κο ριν θί ους σ’ αὐ τούς, ἀπό τούς ὁποίους «οἱ πλεί ους μέ νου σι ἕ ως ἄρτι»,37 οἱ πιό πολ λοί ζοῦν ἕως τώ ρα, καί ἐ πά νω σ’ αὐ τούς τούς μάρ τυ ρες στη ρί ζει τή με γά λη ἀ λή θεια πε ρί τῆς ἀ να στά σε ως τῶν νε κρῶν, τοῦ το ση μαί νει ὅ τι ἡ Πα ρά δο ση τῆς Ἐκ κλη σί ας θε ω ροῦ σε πάν το τε ὡς θε με λι ῶ δες δόγ μα πί στε ως τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν. Θε με λι ῶ δες δόγ μα! Ἐ άν βγά λεις αὐ τό, τό τε καί τό ἄλ λο, τῆς Ἀ να στά σε ως τοῦ Χρι στοῦ, εἶ ναι ἀ νώ φε λο.
¿Por qué voy a festejar que el Cristo ha resucitado? ¿Yo resucitaré?... ¡Si yo resucitaré a causa de Resurrección de Cristo, entonces aplaudiré a Cristo!... San Juan el Damasceno viendo las cosas que nos ha regalado el Cristo, se dirige a Él como a un hombre y le dice: “¡Felicidades Cristo! ¡Bravo Cristo!... Jesús, te aplaudo porque yo también resucitaré! (Expositio Fidei 77, 53-58). Si el Cristo, ha resucitado y yo no resucitaré, ¿entonces qué valor tiene que yo diga Cristo ha resucitado? Qué valor tiene que yo festeje la Pascua. ¿Qué valor tienen todas estas cosas que presentamos con celebraciones y fiestas, si el último enemigo, la muerte no es vencida? Esto es lo que festejamos: ¡con la muerte pisoteó la muerte, la victoria contra la muerte!
Για τί νά πα νη γυ ρί σω ὅ τι ὁ Χρι στός ἀ να στή θη κε; Ἐ γώ θά ἀ να στη θῶ;... Ἐ άν ἐ γώ θά ἀ να στη θῶ λό γῳ τῆς Ἀ να στά σε ως τοῦ Χρι στοῦ, τό τε νά χει ρο κρο τή σω τόν Χρι στό!... Ὁ Ἅ γι ος Ἰ ω άν νης ὁ Δα μα σκη νός, βλέ πο ντας αὐ τά πού μᾶς χά ρι σε ὁ Χρι στός, ἀ πευ θύ νε ται σ’ Αὐ τόν σάν σέ ἄν θρω πο καί Τοῦ λέ ει: «Εὖ γε, Ἰ η σοῦ ! Μπρά βο Ἰ η σοῦ !... Ἰ η σοῦ, σέ χει ρο κρο τῶ, για τί κι ἐ γώ θά ἀ να στη θῶ !»38. Ἐ άν ὁ Χρι στός ἀ να στή θη κε, ἀλ λά ἐ γώ δέν θά ἀ να στη θῶ, τό τε τί ἀ ξί α ἔ χει νά πῶ τό Χρι στός Ἀ νέ στη ; Τί ἀ ξί α ἔ χει νά γιορ τά σω τό Πά σχα; Τί ἀ ξί α ἔ χουν ὅ λα αὐ τά, πού τό σο πα νη γυ ρι κά τά πα ρου σι ά ζου με, ἐ άν δέν νι κή θη κε ὁ «ἔ σχα τος ἐ χθρός», ὁ θά να τος;... Αὐ τό πα νη γυ ρί ζου με: τόν θά να το τοῦ θα νά του, τή νί κη κα τά τοῦ θα νά του!
La Iglesia siempre ha mantenido y proyectó este dogma fundamental, la resurrección de los muertos. ¡Siempre!
Ἡ Πα ρά δο ση τῆς Ἐκ κλη σί ας πά ντα δι α τή ρη σε καί πρό βα λε αὐ τό τό θε με λι ῶ δες δόγ μα, τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν. Πάν το τε!
3.8 San Clemente de Roma Ὁ Ἅ γι ος Κλή μης Ρώ μης.
San Clemente de Roma escribe: “Que nadie diga que este cuerpo no es juzgado ni resucita”. ¡Habéis visto! El cuerpo será juzgado, dará cuentas a Dios! Sentaos, concentraos y estudiad bien, así conoceréis de qué manera sois salvados, de qué manera han mirado vuestros ojos y cómo se han hecho las cosas con vuestro cuerpo ¿No habéis afrontado el tema de la salvación con vuestros cuerpos? ¡Debéis pues, guardar vuestro cuerpo como templo de Dios!”
Ὁ Ἅ γι ος Κλή μης Ρώ μης γρά φει: «Καὶ μὴ λε γέ τω τις ὑ μῶν ὅ τι αὕ τη ἡ σὰρξ οὐ κρί νε ται οὐ δὲ ἀ νί στα ται»· ἄς μή λέ ει κα νείς ὅ τι αὐ τή ἡ σάρ κα δέν κρί νε ται καί δέν ἀ να σταί νε ται. Εἴ δα τε; «κρί νε ται»! Τό ἀ κού σα τε; καί ἡ σάρ κα θά δώ σει λό γο στόν Θε ό! «Γνῶ τε· ἐν τί νι ἐ σώ θη τε, ἐν τί νι ἀ νε βλέ ψα τε, εἰ μὴ ἐν τῇ σαρ κὶ ταύ τῃ ὄν τες;». Κα θί στε κά τω , με λε τῆ στε κα λά , καί γνω ρί στε. Μέ ποι όν τρό πο σω θή κα τε; μέ ποιόν τρό πο εἶ δαν τά μά τια σας ; Αὐ τά δέν ἔ γι ναν μέ τή σάρ κα σας ; Δέν ἀν τι με τω πί σα τε τό θέ μα τῆς σω τη ρί ας μέ τή σάρ κα σας ; «δεῖ οὖν ὑ μᾶς ὡς να ὸν Θε οῦ φυ λάσ σειν τὴν σάρ κα», πρέ πει λοι πόν σάν να ό τοῦ Θε οῦ νά φυ λάσ σε τε τή σάρ κα σας , τό σῶμα σας !
La salvación pues, la hemos recibido con nuestro cuerpo. Cómo se ha hecho esto. Decidme: ¿quién se ha bautizado en la pila? ¿el cuerpo o la psique-alma? El Cristo dijo: “El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna” (Jn 6,54). ¿Quién ha comido el Cuerpo y la Sangre de Cristo? ¿Nuestra psique o hemos abierto la boca? ¡Esta boca que abrimos cuando vamos al dentista! Perdonadme por el realismo. Pero no sé cómo hablar ya… ¡Así pues, con nuestra boca hemos tomado nuestra salvación! ¿Y a Cristo cómo lo hemos tomado? ¡Con Su Cuerpo! Esto quiere decir, pues, san Clemente de Roma, que el cuerpo resucitará.
Τήν σω τη ρί α λοι πόν τήν δε χτή κα με μέ τή σάρ κα μας. Πῶς ἔγινε αὐτό; Πέ στε μου: Ποι ός βα πτί στη κε στήν κο λυμ βή θρα; ἡ ψυ χή μας βα πτί στη κε ἤ τό σῶμα; Ὁ Χρι στός εἶ πε: «ὁ τρώ γων μου τὴν σάρ κα καὶ πί νων μου τὸ αἷ μα ἔ χει ζω ὴν αἰ ώ νιον»39. Ποιός ἔ φα γε τό Σῶ μα καί τό Αἷ μα τοῦ Χρι στοῦ; ἡ ψυ χή μας, ἤ ἀ νοί ξα με τό στό μα μας; Ποι ό στό μα; Αὐ τό πού ἀ νοί γου με στόν ὀ δο ντί α τρο γιά νά μᾶς φτιά ξει τά δόν τια! Μέ συγ χω ρεῖ τε γιά τόν ρε α λι σμό· ἀλ λά πῶς νά μι λή σω πιά;... Αὐ τό τό στό μα ἀ νοί ξα με· καί αὐ τό ἀ νοί γουμε γιά νά κοι νω νή σουμε. Ἔ, λοι πόν · πῶς πή ρα με τόν Χρι στό, δη λα δή τή σω τη ρί α; Μέ τή σάρ κα μας! Καί Ἐκεῖ νον πῶς Τόν πή ρα με; Μέ τήν Σάρ κα Του ! Ἔ, λοιπόν, αὐ τό θέ λει νά πεῖ ὁ Ἅγι ος Κλή μης Ρώ μης, ὅ τι αὐ τή ἡ σάρ κα θά ἀ να στη θεῖ.
Nosotros debemos, pues, cuidar nuestro cuerpo como templo de Dios. Con el cuerpo estáis llamados para la salvación, también con el cuerpo vendréis a la resurrección de los muertos. »Δεῖ οὖν ἡμᾶς ὡς ναὸν Θε οῦ φυ λάσ σειν τὴν σάρ κα. Ὅν τρό πον γὰρ ἐν τῇ σαρ κὶ ἐ κλή θη τε, καὶ ἐν τῇ σαρ κὶ ἐ λεύ σε σθε». Δηλαδή: Πρέ πει λοι πόν ἐ μεῖς νά φυ λά γου με τή σάρ κα μας σάν να ό τοῦ Θε οῦ. Μέ τόν τρό πο πού κλη θή κα τε στή σω τη ρί α, μέ τή σάρ κα σας , μέ τή σάρ κα θά ἔλ θε τε καί στήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν.
Igual que el Logos de Dios, que era espíritu, se hizo cuerpo y nos ha llamado como cuerpos, como humanos con nuestra naturaleza humana, de semejante manera nos llamará cuando vuelva; y así también nosotros con este cuerpo resucitado recibiremos nuestra recompensa o salario.
»Εἰ Χρι στὸς ὁ Κύ ριος ὁ σώ σας ἡ μᾶς, ὢν μὲν τὸ πρῶ τον πνεῦ μα , ἐ γέ νε το σὰρξ καὶ οὕ τως ἡ μᾶς ἐ κά λε σεν· οὕ τως καὶ ἡ μεῖς ἐν ταύ τῃ τῇ σαρ κὶ ἀ πο λη ψό με θα τὸν μι σθόν »40. Δη λα δή: Ὅ πως ὁ Θε ός Λό γος , πού ἦ ταν πνεῦ μα , ἔ γι νε σάρ κα καί μᾶς κά λε σε ὡς σάρ κες , ὡς ἀν θρώ πους , μέ τήν ἀν θρώ πι νη φύ ση μας , κα τά πα ρό μοι ο τρόπο θά μᾶς κα λέ σει καί ὅ ταν θά ξανάρ θει· καί ἔ τσι καί ἐ μεῖς , μ’ αὐ τήν ἐ δῶ τή σάρ κα τήν ἀ να στη μέ νη , θά πά ρου με τόν μι σθό μας.
3.9 San Tatiano el Apologeta Ὁ Ἅ γι ος Τα τια νός ὁ Ἀ πο λο γη τής.
San Tatiano el Apologeta escribe lo siguiente: Si el fuego extingue mi cuerpo no me inquieto, porque el mundo se ha hecho de materia evaporada e inexistente. Y si en los ríos, en las aguas y en los mares soy esparcido, incluso si me devoran las bestias salvajes, nada me pasará, porque me encuentro en las manos y en las cajas de rico Señor, mi Señor y Dios. O sea, que estoy en las cajas donde el Dios guarda Sus tesoros, allí me guarda y vigila el Dios.
Ὁ Ἀ πο λο γη τής Τα τια νός γρά φει τά ἑ ξῆς: «Κἂν πῦρ ἐ ξα φα νί σῃ μου τὸ σαρ κί ον, ἐ ξα τμι σθεῖ σαν τὴν ὕ λην ὁ κό σμος κε χώ ρη κε· κἂν ἐν πο τα μοῖς κἂν ἐν θα λάσ σαις ἐκ δα πα νη θῶ κἂν ὑ πὸ θη ρί ων δι α σπα σθῶ, τα μεί οις ἐ να πό κει μαι πλου σί ου δε σπό του». Δη λα δή: Κι ἄν ἡ φω τιά μοῦ ἐ ξα φα νί σει τό σῶ μα , δέν ἀνη συ χῶ , για τί κι ὁ κό σμος ἔ γι νε ἀ πό ἐ ξα τμι σμένη , ἀπό ἀ νύ παρ κτη ὕ λη. Κι ἄν στά πο τά μια , στά νε ρά καί στίς θά λασ σες σκορ πι σθῶ , κι ἄν μέ κα τα σπα ρά ξουν τά θη ρί α , δέν ἔ χω τί πο τα νά πά θω, για τί βρί σκο μαι στά χέ ρια , στά τα μεῖ α πλου σί ου κυ ρί ου , τοῦ Κυ ρί ου καί Θε οῦ μου. Μέ ἄλ λα λό για: Βρί σκο μαι στό συρ τά ρι τοῦ Θε οῦ , στό τα μεῖ ο , στό χρη μα το κι βώ τιό Του. Ἐ κεῖ πού εἶ ναι οἱ θη σαυ ροί τοῦ Θε οῦ , ἐ κεῖ βρί σκο μαι· μέ φυ λά ει ὁ Θε ός.
El Rey Dios cuando quiera, esta existencia que está visible sólo por el Dios, la restablecerá como estaba antes. Decimos: este hombre se ha fundido, disuelto, ha desaparecido ya no existe. Pero este hombre no deja de ser visible a Dios; y cuando llegue la hora, a este hombre le restablecerá el Dios. Será otra vez hombre con su naturaleza humana. No tiene importancia si la calidad del cuerpo será nueva, como veremos a continuación.
»Θε ὸς δὲ ὁ βα σι λεύ ων, ὅ τε βού λε ται, τὴν ὁ ρα τὴν αὐ τῷ μό νον ὑ πό στα σιν ἀ πο κα τα στή σει πρὸς τὸ ἀρ χαῖ ον »41. Ὁ Θε ός ὁ Βα σι λιάς , ὅ ταν θε λή σει , τήν ὕπαρ ξη αὐ τή , πού εἶ ναι ὁ ρα τή μό νο στόν Θε ό , θά τήν ἀ πο κα τα στή σει ὅ πως ἦ ταν καί πρῶ τα. Λέ με: «Ἔ λι ω σε αὐ τός ὁ ἄν θρω πος , ἐ ξα φα νί στη κε, πά ει !». Ὁ ἄν θρω πος αὐ τός ὅ μως δέν παύ ει νά εἶ ναι ὁ ρα τός στόν Θε ό· καί ὅ ταν θά ἔλ θει ἡ ὥ ρα, τόν ἄν θρω πο αὐ τό θά τόν ἀ πο κα τα στή σει ὁ Θεός «πρὸς τὸ ἀρ χαῖ ον», δη λα δή ὅ πως ἦ ταν καί πρίν. Θά εἶ ναι πά λι ἄν θρω πος, μέ τήν ἀν θρώ πι νη φύ ση του, ὅ πως καί πρίν. Δέν ἔ χει ση μα σί α ὅτι ἡ ποι ό τη τα τοῦ σώ μα τός του θά εἶ ναι και νούρ για, ὅ πως θά δοῦ με στή συ νέ χει α.
3.10 San Isidoro el Pilusiotis
Ὁ Ἅ γι ος Ἰ σί δω ρος ὁ Πη λου σι ώ της.
Os contaré ahora algo más de la Tradición de la Iglesia. San Isidoro Pilusiotis dice: “si la psique sola ha conseguido algo, entonces solo ella debe coronarse; pero si también el cuerpo ha tomado parte de la hazañas y de las luchas, entonces esto también debe ser coronado; porque está claro que es justo, correcto y natural que debe también el cuerpo tener las bendiciones y los premios.
Σᾶς ἀ να φέ ρω τώ ρα καί κάτι ἀ κό μη ἀ πό τήν Πα ρά δο ση τῆς Ἐκ κλη σί ας. Λέ ει ὁ Ἅ γι ος Ἰ σί δω ρος ὁ Πη λου σι ώ της: «Εἰ μὲν μό νη κα τώρ θω σεν ἡ ψυ χή, μό νη καὶ στε φα νού σθω», ἐ άν μό νη ἡ ψυ χή κα τά φε ρε νά πε τύ χει κά τι , αὐ τή καί μό νη πρέ πει νά στε φα νω θεῖ , «εἰ δὲ καὶ τὸ σῶ μα ἐ με ρί σα το τοὺς ἄ θλους , μετ’ αὐτοῦ καὶ στε φα νού σθω», ἐ άν ὅ μως καί τό σῶ μα πῆρε μέ ρος στούς ἄ θλους , στά ἀ γω νί σμα τα , τό τε κι ἐκεῖ νο πρέπει νά στε φα νω θεῖ · «δί και ον γὰρ καὶ εὔ λο γον καὶ εἰ κὸς καὶ πρε πω δέ στα τον τοῦ το τυγ χά νει»42, γιατί βε βαί ως εἶ ναι δί και ο καί σω στό καί φυ σι κό καί ἀ πό λυ τα πρέ πον νά τύ χει κι αὐ τό εὐ λο γί ας καί βρα βεί ων.
Por lo tanto, pues, la virtud del ayuno, pertenece al cuerpo; el pecado de la gula pertenece al cuerpo. La pureza, la prudencia es virtud que pertenece al cuerpo. La indecencia, la prostitución, el adulterio etc, son del cuerpo. Por lo tanto el peso de las virtudes o de los pecados cae al cuerpo. El cuerpo pues será premiado por la prudencia, el ayuno etc, y será condenado por la gula, el adulterio etc.
Λοι πόν. Ἡ ἀ ρε τή τῆς νη στεί ας ἀ νή κει στήν ψυ χή ἤ στό σῶ μα; Ἡ ἀ ρε τή τῆς νη στεί ας ἀ νή κει στό σῶ μα, για τί ἡ ψυ χή, ἤ φά ει κα νείς ἤ δέν φά ει, μέ νει ἀ νέ πα φη. Καί ἡ ἁ μαρ τί α τῆς γα στρι μαρ γί ας ἀ νή κει στήν ψυ χή ἤ στό σῶ μα; Στό σῶ μα. Ἡ ἀ ρε τή τῆς σω φρο σύ νης, τῆς ἁγνό τη τος καί κα θα ρό τη τος, πού εἶ ναι θε με λι ώ δης ἀρε τή, ἀ νή κει στήν ψυ χή ἤ στό σῶ μα; Στό σῶ μα. Ἡ ἀνη θι κό τη τα, ἡ πορ νεί α, ἡ μοι χεί α καί τά λοι πά καί τά λοι πά, ἀ νή κουν στήν ψυ χή; Ὄχι· ἀ νή κουν στό σῶ μα. Ἄ ρα λοι πόν τό βά ρος αὐ τῶν τῶν ἀ ρε τῶν ἤ τό βά ρος αὐ τῶν τῶν ἁ μαρ τι ῶν πέ φτει στό σῶ μα. Τό σῶ μα λοι πόν ἤ θά βρα βευ θεῖ γιά τή νη στεί α, γιά τή σω φρο σύ νη καί λοι πά, ἤ θά κα τα κρι θεῖ γιά τήν γα στρι μαρ γί α, γιά τήν ἀ νη θι κό τη τα, καί οὕ τω κα θε ξῆς.
Si esto que os digo no es verdad, entonces qué sentido tiene el logos de Apóstol Pablo, en su 1 Epístola a los Corintios, capítulo 6: “Huid de la lujuria. Cualquier otro pecado cometido por el hombre queda fuera del cuerpo, pero el pecado de lujuria daña al propio cuerpo” (1Cor 6,18). Ya que con el cuerpo comete lujuria, entonces el cuerpo dará cuentas. ¿Puede uno cometiendo lujuria entrar en la Realeza increada de Dios? Por supuesto que no. Lo dice claro: “¿Es que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis; ni los lujuriosos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los invertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los salteadores heredarán la Realeza increada de Dios” (1Cor 6, 9-10). Será juzgada, pues, la psique junto con el cuerpo, los dos darán cuentas a Dios.
Ἐ άν αὐ τό πού σᾶς λέ ω δέν εἶ ναι ἀ λή θεια, τό τε τί ἔν νοι α ἔ χει ὁ λό γος τοῦ Ἀ πο στό λου Παύ λου στήν Α΄ Πρός Κο ριν θί ους, 6ο κε φά λαι ο, πού ἀ να φέ ρε ται στά σαρ κι κά ἁ μαρ τή μα τα; Λέ ει: «φεύ γε τε τὴν πορ νεί αν. πᾶν ἁ μάρ τη μα ὃ ἐ ὰν ποι ή σῃ ἄν θρω πος ἐ κτὸς τοῦ σώ μα τός ἐ στιν, ὁ δὲ πορ νεύ ων εἰς τὸ ἴ διον σῶ μα ἁ μαρ τά νει»43. Δη λα δή: Μα κριά ἀ πό τήν πορ νεί α ! Κά θε ἄλλο ἁ μάρ τη μα πού κά νει ὁ ἄν θρω πος εἶ ναι ἔ ξω ἀ πό τό σῶ μα του –ἡ ὑ πε ρηφάνεια, τό ψέ μα καί λοιπά – ἐνῶ αὐ τός πού πορ νεύ ει ἁ μαρ τά νει στό ἴ διο του τό σῶ μα. Ἀ φοῦ λοι πόν ἁ μαρ τά νει στό σῶ μα του, ἄ ρα τό σῶ μα του θά δώ σει λό γο. Μπο ρεῖ κα νείς νά πορ νεύει, καί νά μπεῖ στή Βα σι λεί α τοῦ Θε οῦ; Ὄ χι. Σα φῶς τό λέ ει: «Μὴ πλα νᾶ σθε· οὔ τε πόρ νοι οὔ τε εἰ δω λο λά τραι οὔ τε μοι χοὶ οὔ τε μα λα κοὶ οὔ τε ἀρ σε νο κοῖ ται... βα σι λεί αν Θε οῦ οὐ κλη ρο νο μή σου σι»44. Θά κρι θεῖ λοιπόν ἡ ψυ χή μα ζί μέ τό σῶ μα. Θά δώ σει λό γο στόν Θε ό καί ἡ ψυ χή καί τό σῶ μα.
Todavía lo dirá más claro san Pablo en su II Epístola a los Corintios: “pues todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba lo que mereció, conforme a lo que hizo con su cuerpo, bueno o malo” (2Cor 5,10). ¡Clarísimo!
Καί θά πεῖ ἀ κό μη σα φέ στε ρα στή Β΄  Πρός Κο ρινθί ους ἐ πι στο λή του ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος τά ἑ ξῆς: «Τοὺς πάν τας ἡ μᾶς φα νε ρω θῆ ναι δεῖ ἔμ προ σθεν τοῦ βή μα τος τοῦ Χρι στοῦ, ἵ να κο μί ση ται ἕ κα στος τὰ διὰ τοῦ σώ μα τος πρὸς ἃ ἔ πρα ξεν, εἴ τε ἀ γα θὸν εἴ τε κα κόν »45. Δη λα δή πρέ πει ὅ λοι νά προ σέλ θου με μπρο στά στό βῆ μα τοῦ Χρι στοῦ , γιά νά πά ρει ὁ κα θέ νας ἐ κεῖ να πού ἐρ γά στη κε μέ τό σῶ μα του , ε ἴτε κα λό εἴ τε κα κό.  Σα φέ στα τα.
Pues, amigos míos, estas cosas dice el logos de Dios. Pero como la hora ha pasado, si el Dios quiere, continuaremos el siguiente domingo. (xX: y yo continuaré con la traducción de la siguiente homilía)
Λοι πόν, ἀ γα πη τοί, αὐ τά λέ ει ὁ λό γος τοῦ Θε οῦ. Ἀλ λά ἐ πει δή ἡ ὥ ρα πέ ρα σε, θά συ νε χί σου με, πρῶ τα ὁ Θε ός, τήν ἐρ χό με νη Κυ ρια κή.
+Yérontas Athanasios Mitilineos. Κυριακή, 27-4-1980.
Copyright: Monasterio Komnineon de “Dormición de la Zeotocos” y “san Demetrio” 40007 Stomion, Larisa, Fax y Tel: 0030. 24950.91220
Traducido por: χΧ jJ www.logosortodoxo.com (en español).


1 . Δεϊσμός : Φιλοσοφική θεωρία πού ὑποστηρίζει ὅτι ὁ Θεός δη μι ούρ γη σε τό σύμπαν καί τούς φυσικούς νόμους πού τό διέπουν, ἀλ λά ἀ πό τότε ἔπαψε νά παρεμβαίνει στή λειτουργία τοῦ κόσμου καί τίς ὑποθέσεις τῶν ἀνθρώπων.

2 . Βλ. Ματθ. 22, 23-32. Μᾶρκ. 12, 18-27.

3 . Βλ. Ἔξοδ. 3, 6.

4 . Ψαλμ. 81, 6-7.

5 . «Cogito, ergo sum»· ἡ φι λο σο φι κή ἀρ χή στήν ὁ ποί α στη ρί ζε ται τό φι λο σο φι κό σύ στη μα τοῦ Re né Des car tes (1596-1650). Βλ. Γ. Μο λύ βας, Φι λο σο φί α στήν Εὐ ρώ πη, τ. Β΄, ΕΑΠ, Πά τρα 2000, σ. 36. «Μπο ρῶ νά ἀμ φι βάλ λω γιά ὅ λα τά πράγ μα τα πού μέ πε ρι βάλ λουν καί γιά ὅ λα ὅ σα σκέ φτο μαι. Οἱ ἄν θρω ποι συ χνά σφάλ λουν στούς συλ λο γι σμούς τους, ἀ κό μα καί σέ ἁ πλά θέ μα τα, καί δέν ὑ πάρ χει λό γος νά πι στεύ ω ὅ τι οἱ αἰ σθή σεις μου δέν μέ ξε γε λοῦν ἤ ὅ τι οἱ σκέ ψεις μου δέν εἶ ναι πα ρά σάν τά ὄ νει ρά μου ὅ ταν κοι μᾶ μαι. Μπο ρῶ νά ἀμ φι βάλ λω λοι πόν γιά ὅ λα ὅ σα σκέ φτο μαι καί πι στεύ ω· ἀλ λά γιά ἕ να πράγ μα σέ κα μί α πε ρί πτω ση δέν μπο ρῶ νά ἀμ φι βάλ λω: γιά τό ὅ τι ἀμ φι βάλ λω». «Ἀ μέ σως ὅ μως κα τό πιν πρό σε ξα πώς ἐ νῶ ἐ γώ ἤ θε λα νά σκε φτῶ ἔ τσι, ὅ τι ὅ λα ἦ ταν ψεύ τι κα, ἔ πρε πε ἀ ναγ κα στι κά, ἐ γώ πού τό σκε πτό μουν, νά εἶ μαι κά τι. Καί πα ρα τη ρών τας πώς τού τη ἡ ἀ λή θεια, “σκέ πτο μαι, ἄ ρα ὑ πάρ χω”, ἦ ταν τό σο γε ρή καί τό σο σί γου ρη ὥ στε ὅ λες μα ζί οἱ ἐ ξω φρε νι κές ὑ πο θέ σεις τῶν σκε πτι κῶν φι λο σό φων δέν ἦ ταν ἱ κα νές νά τήν κλο νί σουν, ἔ κρι να πώς μπο ροῦ σα δί χως ἐν δοια σμούς νά τήν πα ρα δε χθῶ σάν τήν πρώ τη ἀρ χή τῆς φι λο σο φί ας πού ἀ να ζη τοῦ σα».

6 . Βλ. Ἰωάν. 11, 25. Ἀποκ. 1, 18. κ.ἀ. Jn 11,25 y Apo 1,18, etc.

7 . Ματθ. 10, 28.

8 . Α΄ Θεσ. 4, 15.

9 . Βλ. Ματθ. 8, 12. 13, 42· 50. 22, 13. Μᾶρκ. 9, 44-48. Λουκ. 13, 28. κ.ἀ.

10 . Ἰ ω άν. 6, 40.

11 . Ἰ ω άν. 6, 54.

12 . Ἰ ω άν. 5, 25-29.

13 . Δαν. 12, 2-3.  Βλ. Ὁμιλία 2η, σ. 60.

14 . Βλ. Ἰωάν. 5, 28.

15 .  Βλ. Ἰωάν.  5, 29.  Δαν.  12, 2. Β΄Μακ.  7, 14. Ὁμιλία 2η, σσ. 48, 60.

16 . Ἰ ω άν. 11, 25.

17 . Βλ. Ματ θ. 27, 52.

18 . Ματθ. 27, 51-53.

19 . Βλ. Ματθ. 28, 19. Μᾶρκ. 16, 15. Κολ. 1, 23.

20 . Πρά ξ. 4, 1.

21 . Βλ. Πράξ. 17, 16-34.

22 . Πράξ. 24, 21.

23 . Α΄ Κορ. 15, 34.

24 . Πράξ. 26, 22.

25 . Ρωμ. 8, 29.

26 . Βλ. Πράξ. 26, 24-28.

27 . Ἀποκ. 20, 11.

28 . Ψαλμ. 101, 27. Ἑβρ. 1, 12.

29 . Α΄ Κορ. 15, 20.

30 . Πρώ ι μοι καρ ποί, πού ὡ ρι μά ζουν πρῶ τοι, καί ἀ κο λου θεῖ ὁ λό κλη ρη ἡ συ γκο μι δή. Ἔ τσι καί ὁ Χρι στός ἀ νέ στη πρῶ τος, καί βε βαι ώ νει ὅ τι θά ἀ κο λου θή σει ἡ ἀ νά στα ση ὅ λων τῶν κε κοι μη μέ νων.

31 . Α΄ Κορ. 15, 20-26.

32 . Γέν. 2, 17.

33 . Α΄ Κορ. 15, 23.

34 . Βλ. Ἰωάν. 5, 29.

35 . Α΄ Θεσ. 4, 16.

36 . Α΄ Κορ. 15, 23-26.

37 . Α΄ Κορ. 15, 6.

38 . Ἅγ. Ἰ ω άν νης Δα μα σκη νός, Expositio fidei, 77. 53-58, Die Schriften des Jo han nes von Damaskos, τόμ. 2, ἔκδ. De Gruyter, Berlin 1973. «Εὖ γε, ὦ Χρι στέ, Θε οῦ λό γε καὶ σο φί α καὶ δύ να μις καὶ Θε ὲ παν το κρά τορ. Τί σοι τού των ἁ πάν των οἱ ἄ πο ροι ἡ μεῖς ἀν τι δοί η μεν; Σὰ γὰρ ἅ παν τα, καὶ αἰ τεῖς πα ρ’ ἡ μῶν οὐ δὲν ἢ τὸ σῴ ζε σθαι, αὐ τὸς καὶ τοῦ το δι δοὺς καὶ λαμ βά νου σι χά ριν εἰ δὼς δι’ ἄ φα τον ἀ γα θό τη τα –σοὶ χά ρις τῷ τὸ εἶ ναι δε δω κό τι καὶ τὸ εὖ εἶ ναι χα ρι σα μέ νῳ– κἀκ τού του πα ρα πε σόν τας αὖ θις ἐ πα να γα γὼν πρὸς τοῦ το διὰ τῆς ἀ φά του συγ κα τα βά σε ως»

39 . Ἰωάν. 6, 54.

40 . Ἅγ. Κλήμης Ρώμης, Epistula ii ad Corinthios, 9.1.1–9.5.3, Die apostolischen Vater, ἔκδ. Mohr, Tubingen 1970.

41 . Τατιανός, Oratio ad Graecos, 6.2.5-11, Die altesten Apologeten, ἔκδ. Vandenhoeck-Ruprecht, Gottingen 1915.

42 . Ἅγ. Ἰ σί δω ρος ὁ Πη λου σι ώ της, Ἐπιστολή 40, 201.

43 . Α΄ Κορ. 6, 18.

44 . Α΄ Κορ. 9-10.

45 . Β΄ Κορ. 5, 10.


π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
Ὁμιλία 3η

LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS

YÉRONTAS ATANASIO MITILINEOS

Homilía 3ª El Nuevo testamento sobre la Resurrección de los muertos

3.1 Saduceos, Fariseos y la resurrección de los muertos
3.2 Demostraciones lógicas y la apocálipsis-revelación de Dios
3.3 El Señor sobre la resurrección de los muertos
3.4 Los Apóstoles sobre la resurrección de los muertos
3.5 El libro del Apocalipsis
3.6 I Epístola a los Corintios
3.7 La Tradición de la Iglesia sobre la resurrección de los muertos
3.8 San Clemente de Roma
3.9 San Tatiano el Apologeta
3.10 San Isidoro el Pilusiotis

Como ya hemos dicho, queridos hermanos, la resurrección de los muertos es dogma exclusivamente de la fe Cristiana. Todo el Nuevo Testamento proclama dos kerigmas alegres: la Resurrección de Cristo y, en potencia de esta, la resurrección de los muertos. Pero vamos a ver algunos testimonios del Nuevo testamento, igual que hemos visto algunos del Antiguo Testamento.
3.1 Saduceos, Fariseos y la resurrección de los muertos
En la época de nuestro Señor había dos clases de judíos sobre la fe. Una clase era de los fariseos, que creía correctamente el contenido que había en el Antiguo Testamento. Es decir, creía en Dios, creía en la existencia de los ángeles y los demonios, o sea, los espíritus; creía en la existencia de la psique-alma, en la inmortalidad de la psique, como también en la resurrección de los cuerpos. Al contrario, la otra clase de judíos, los saduceos, no aceptaban nada más que la existencia de Dios; es decir, negaban la existencia de los ángeles, de los demonios, de que existe la psique-alma y mucho más que la psique fuera inmortal; o aún si aceptaban la existencia de la psique, no admitían la inmortalidad de ella. Pero también esta existencia de Dios, los saduceos la creían de una manera deísta1. Es decir, que el Dios hizo el mundo, pero está desinteresado ya para el mundo; exactamente igual que cuando compramos un reloj, lo damos cuerda y lo dejamos trabajar y ya no nos preocupa. Así pues, el Dios ha definido las leyes en el mundo y el mundo se mueve en potencia de estas leyes, y ya este Dios no se interesa para este mundo. O sea que no creían que existe la continua providencia de Dios dentro en el mundo. (1Deísmo: es una teoría filosófica que sostiene que el Dios ha creado el universo y las leyes naturales, pero desde entonces ha dejado de intervenir en el funcionamiento del mundo y las cuestiones de los hombres).
Una vez los saduceos quisieron reírse y burlarse del Señor y Le dijeron aquel mito conocido de las siete mujeres con los siete maridos que murieron todos y finalmente ella también; “El mismo día se le acercaron unos saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron: “Maestro, Moisés dijo: Si muere un hombre casado sin tener hijos, su hermano se casará con la viuda para dar descendencia a su hermano. Eran siete hermanos; el primero se casó y murió sin dejar hijos, por lo que la viuda se casó con el hermano siguiente. Igualmente el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Finalmente murió también la mujer” (Mt 22, 23-27 Mr 12 18-27).
La pregunta de los saduceos hacia al Señor fue: “Tú dices que los muertos resucitarán; pero entonces en la resurrección, ¿de quién de los siete será mujer? Porque todos la tuvieron por mujer” (Mt 22, 27 Mr 12,23). Por supuesto que esto no estaba escrito en el Antiguo Testamento; era un mito, una historia inventada y falsa. ¡Los Saduceos la habían inventado únicamente para dirigirse contra la fe de la resurrección de los muertos, y también para clavar a la pared o dejar sin palabra a nuestro Señor, porque supuestamente no sería capaz de responder a esta pregunta inteligente!…
Pero el Señor respondió de la siguiente manera: “Os equivocáis, estáis en un error, porque no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios”. Es decir, el Señor esencialmente ha dado dos respuestas; les dijo que estaban en dos engaños, errores: uno es la ignorancia de la Escrituras –no del conocimiento creado; y el segundo error era la ignorancia del poder, la potencia y la energía increada de Dios.
Y continua el Señor: “Porque en la resurrección ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo”. Es como si los dijera: “¿Por qué me preguntáis esto? No habéis leído nunca la Escritura para verlo esto, sino que os basáis en mitos que crea vuestra pobre mente vacía y la fantasía”. Por ejemplo, los hombres quieren sostener la existencia de la suerte y crean historias; y cuando uno les dice que no existe la suerte, le cuentan el mito, como si el mito fuera la demostración de su posición, y que la suerte existe. Cosas tontas, nimiedades y tonterías.
Pues, cuando el Señor responde y dice: “Ignoráis la Escritura. Cuando se haga la resurrección de los muertos ya no habrá casamiento o matrimonio”. Eso que dice “como ángeles del cielo”, no da a entender que expulsará los cuerpos de ellos –además esto lo veremos en otros pasajes que nos lo aclara este punto- sino que no tendrán necesidades biológicas, igual que los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios no se casan, ni comen, tampoco beben. De la misma manera también los hombres que resucitarán no se casan, ni comen, tampoco beben.
Sobre todo esto es una respuesta a los testigos de Jehová o milenaristas, quienes presentan la Realeza increada de Dios de modo materialista. En aquellos folletos publicitarios de su herejía que esparcen generosamente de cualquier manera, contienen caricaturas que muestran un bienestar material: bellos jardines y patios con flores, bandejas con frutas, unos tocando guitarras, niños alegres jugando, animales cerca de ellos… Es decir, ¡presentan paisajes idílicos para mostrar cómo es la Realeza increada de Dios! ¡Dicen que la resurrección de los cuerpos será en el sentido que estaremos comiendo, casándonos!... En la pregunta: ¿Bien puesto estaremos encima de la tierra y no estaremos muriendo, llegará un día que habrá súper-población, entonces, qué pasará? La respuesta de ellos: “Entonces el Dios impondrá la esterilización a los hombres, y ya no recrearán hijos”. ¡He aquí la respuesta… cosas de risa! Los testigos de Jehová están siempre preparados a utilizar cualquier mito y su mala astucia, vileza para sostener estos mitos.
De todas formas el Señor aquí se refiere de la forma del cuerpo resucitado. Sobre la forma y el tacto del cuerpo hablaremos un poquito más abajo, cuando diremos cuál es este cuerpo nuestro resucitado.
Y añade a los saduceos: “Y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que dijo Dios: Yo soy el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos"(Mt 22,31-32). Pues, ¡oh analfabetos saduceos no habéis leído al logos de Dios que dice esto a Moisés! Esto lo había dicho antiguamente a Moisés (Ex 3,6).
Es decir, el argumento del Señor es el siguiente: “Cuando el Dios dice “YoSoY el Dios de Abraham” y esto lo dice a Moisés 500-600 años después de la muerte de Abraham, aunque había muerto no se ha perdido. Porque si se hubiera perdido, es decir, si hubiera vuelto en la tierra y se convirtiera en polvo, ¿cómo podría decir que es el Dios de una persona, de una existencia que se ha perdido?... Para que el Dios diga: ““YoSoY el Dios de Abraham”, significa que Abraham existe; y cuando dice; “YoSoY el Dios de Isaac y de Jacob” significa que ellos existen. De otra manera no diría que es el Dios de ellos…
¿Cómo yo puedo decir que soy el dueño de una casa o de un terreno, que ya los he vendido y no los tengo? Para decir que soy el propietario de una casa o terreno, debo estar preparado en cada momento poder demostrarlo y que existe. Así pues, cuando el Dios dice que “YoSoY el Dios de Abraham”, significa que Abraham existe. De todos modos esta es una demostración muy importante, que el Señor utiliza de la Escritura contra los saduceos, sobre la resurrección de los muertos.
3.2 Demostraciones lógicas y la apocálipsis-revelación de Dios
Como veis, el Señor no utiliza las conocidas demostraciones lógicas sobre la existencia de la psique-alma, sobre la inmortalidad de la psique, sobre la resurrección de los muertos, etcétera. No utiliza las llamadas “demostraciones lógicas”, estas que leemos al colegio en un libro sobre la Ética, por ejemplo, cuando dice que la psique-alma es inmortal, espiritual, etc.
Amigos míos, estas demostraciones puede que tengan un valor, pero el valor de ellas no es absoluto. Desde el momento que hay el antílogo, no tienen un valor absoluto. Os lo digo, para que lo tengáis en cuenta. No busquéis demostraciones sobre el Dios ni sobre la psique. Aquel que busca demostraciones lógicas sobre el Dios o la psique-alma está fuera de toda realidad. ¡Si queréis demostraciones, están puestas en la Santa Escritura; allí está la apocálipsis-revelación! Igual que uno puede decir que existe el Dios o la psique, lo mismo uno puede decir que no existe el Dios o la psique. ¿Cómo puedo saber que existe o no la psique? Sólo con la apocálipsis-revelación, sólo si se me apocalipta-revela. Como entenderéis, pues, el Señor no responde a los saduceos con las llamadas “demostraciones lógicas”, sino con la apocálipsis que da el mismo Antiguo Testamento, y en este caso el pasaje que se ha referido como prueba. La única prueba, demostración patente y potente es la apocálipisis.
Si me dijerais que el otro no acepta la apocálipsis, os respondería: ¡éste no merece ni es digno de saber que el Dios existe y que existe la psique! No le merece. Es aquello que responde la Santa Escritura: “¡Yo os dije que sois dioses e hijos de Dios, pero vosotros como hombres morís!” En otras palabras, vivís y percibís como seres biológicos, y como seres biológicos acabaréis vuestra vida en la tierra!... Esto da a entender como “humanos”, es decir, como los animales, sin ninguna búsqueda e inquietud espiritual. Pero el hombre que piensa, el que tiene elevaciones, transcendencias e inquietudes espirituales, éste aceptará la apocálipiss-revelación de Dios.
Por consiguiente, para el hombre que es digno y vale, la demostración es una: la apocálipiss-revelación de Dios. El Dios revelará el Sí Mismo a nosotros, y nosotros aceptaremos esta apocálipsis-revelación. El Dios nos dirá quiénes somos. Él nos ha creado y Él nos dirá quiénes somos. Si nos ocupamos y perdemos el tiempo buscando si existe la psique o no, entonces…
¡Amigos míos, hay tesis o teorías filosóficas que dudan aún hasta nuestra existencia, no sólo como psique, sino tampoco como existencia! ¡Sostienen que en este momento no vivimos realmente, sino que estamos viendo un sueño! ¡Es decir, que vosotros estáis en un estado de ensueño, y creéis que alguien os está hablando; y yo me encuentro en un estado de ensueño, y creo que tengo un auditorio adelante mío! ¿Es verdad, estáis soñando? ¡Un poquito más, y os convenzo que estáis soñando! ¿Posiblemente que estéis soñando?... ¡Si es verdad que estáis soñando, está claro que no hay nada delante de vosotros, estáis viendo un sueño! ¿Es verdad, estáis soñando? ¡Buscaros bien! Por supuesto podría decir alguien: “Si yo veo sueño, significa que existo, ¿cómo vería el sueño si no existiera? Esto lo dijo Descartes:
«Cogito, ergo sum», el principio filosófico que está basado todo el sistema filosófico de René Descartes (596-1650). «Puedo dudar por ciertas cosas que me rodean y por todo que estoy pensando. Pero los hombres a menudo fallan en sus silogismos, aún en temas sencillos, y no hay razón que crea que los sentidos no me engañan o que mis pensamientos no son más que sueños, como cuando estoy durmiendo. Puedo dudar, pues, por todo lo que pienso y creo, pero para una cosa en ningún caso puedo dudar: de que dudo. Pero inmediatamente me fijé que mientras yo quería pensar así, de que todo era falso, debería obligatoriamente pensar que yo que estaba pensando, soy algo. Y observando que esta verdad “pienso, por lo tanto existo” era tan fuerte y tan segura de modo que todas las suposiciones irracionales de los filósofos escépticos o pensadores no eran capaces de tambalearla, y he juzgado que podía sin duda tenerla como principio de la filosofía que buscaba.»
Entonces, queridos míos, la primera demostración o prueba para la resurrección de los muertos es la misma Escritura; es este pasaje que el Señor dijo a los saduceos. La segunda es su propia Resurrección, como demostración sobre acontecimientos. Es como si el Señor dijera: “Yo os he dicho que soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Aún os he dicho que el Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y ahora os mostraré también con acontecimientos, con hechos: ¡Resucitaré! Y cuando yo resucite, os habré demostrado que YoSoY el Señor de la vida y de la muerte, soy el Vencedor de la muerte, YoSoy la Vida y la Resurrección” (ver Jn 11,25 y Apo 1,18, etc).
3.3 El Señor sobre la resurrección de los muertos
Sabéis, cuando el Señor habló sobre la psique-alma no utilizó ninguna prueba. Buscad toda la Santa Escritura, seguro que no encontraréis ninguna prueba lógica sobre la existencia de la psique. Sólo habla sobre el valor de la psique, así presupone la existencia de ella, por lo tanto la apocalipta-revela. Una vez el Señor había dicho: “No tengáis miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar la psique- alma; temed más bien al que puede perder la psique y el cuerpo en el infierno” (Mt 10,28), y esto sólo lo puede hacer el Dios
Atención a esto: ¿Qué pondrá el Dios en el infierno? ¡La psique y el cuerpo! Pero para que el cuerpo esté al infierno, significa que primero resucitará de la tumba, donde se había fundido, y después irá al infierno, siempre “por el logos de Dios” (1Tes 4,15), de acuerdo con el logos del Señor.
¡Habéis visto! ¡Dónde están aquellos que dicen que habrá sólo examen y remordimientos de conciencia! Por supuesto que serán exámenes y remordimientos de conciencia, pero será también castigo del cuerpo. Pero como no estará con el viejo cuerpo, sino con el nuevo, con sus nuevas cualidades, entonces ahora no podemos comprender exactamente cómo será el Infierno. El Señor lo asemejó con el “fuego que nunca se apaga”; y este fuego no ilumina, por eso habló de oscuridad o tiniebla. Habló del “gusano que no acaba nunca”, porque come continuamente los que están allí. Habló del “rechinar de los dientes”, cuando los hombres tocan sus diente y gritan del dolor (Ver Mt 8,13· 13,42· 50.22,13. Mr 9, 44-48. Lc 13,28. Etc.). Qué son todas estas cosas exactamente no lo sabemos. Nos las dijo sólo con imágenes terrenales, igual que sobre la Realeza increada de Dios también nos habló con imágenes terrenales, porque son cosas fuera de la presente realidad, tanto el infierno como la Realeza increada de Dios. Habéis visto pues, que el cuerpo también estará al Infierno, como también igual estará en la Realeza increada de Dios.
Una vez el Señor dijo a los de Capernaum: «Y esta es la voluntad de aquel que me ha enviado, que el que contemple al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el último día. (Y esta es la voluntad de aquel que me ha enviado al mundo, que el que tenga los ojos de su psique limpios y purificados contemple al Hijo y crea en Él y tenga ya desde la vida presente la eterna y yo le resucitaré gloriosamente en el ésjato-último día del Juicio» (Jn 6,40). Cuál es este “ésjato-último día”; es el último día de la Historia, durante la cual se hará la resurrección de los muertos.
Habéis visto, por favor, qué dijo: “¡yo le resucitaré gloriosamente en el ésjato-último día!” El Señor dijo este logos para que no se crea que daba a entender la vida eterna de la psique. Simplemente porque, cuando antes dijo que Abraham, Isaac y Jacob están ante Dios -y son psiques, porque aún no han tomado sus cuerpos resucitados- esto significa que las psiques son inmortales, no mueren. ¿Entonces cómo va a resucitarlas en el ésjato-último día? Entonces pues, no resucitará las psiques -puesto que viven- sino que resucitará los cuerpos.
Cuando el Señor hablaba sobre el Misterio de la Divina Efjaristía, dijo: “El que come mi sarx y bebe mi sangre, mediante el misterio de la divina Efjaristía, tiene vida eterna y yo lo resucitaré al ésjato-último gran día del juicio” (Jn 6,54). Otra vez aquí, para que no se crea que se trate de la psique, dice “yo le resucitaré el ésjato-último día”. Si leéis el Evangelio según Juan, capítulo 6, 22-59, encontraréis que se repite cuatro veces estereotípicamente la frase “yo le resucitaré el ésjato-último día”. Esto indica que el Señor habla repetidas veces sobre la resurrección de los muertos.
Y otra vez dijo el Señor: “25 Amín, amín, en verdad de verdad os digo: viene la hora, y en ella estamos, en que los hombres muertos (espiritualmente) escucharán la voz del Hijo de Dios y los que escuchen y acepten los logos de su enseñanza vivirán (por los siglos de los siglos cerca de Dios).
26 Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. 26. Como el Padre tiene la vida increada eternamente en su interior y es la fuente increada de la vida, así también al Hijo, quien se ha hecho hombre de modo único dentro en toda la creación, tiene en su interior la vida y la transmite también a los demás.
27 Y le ha dado poder para juzgar y actuar como Juez, ya que él es el Hijo del hombre, (el Logos e hijo unigénito que se ha hecho hombre y es Juez de los hombres).
28 No os extrañéis de esto, porque llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz; 28. No os asombréis de todo esto que os he dicho. Ocurrirán cosas aún más admirables que estas, porque llegará la hora en que todos los muertos que en aquel momento estén en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y los ordenará resucitar;
29 y saldrán fuera, y los que han obrado bien, pasarán a la resurrección de la vida eterna y feliz. Y los que han obrado mal, para la resurrección de juicio y condena” (Jn 5, 25-29).
Este logos del Señor recuerda literalmente la profecía de Daniel, que nos hemos referido a la homilía anterior, que dice: “Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán; unos para la vida eterna, otros para la vergüenza y la ignominia perpetua. Los sabios brillarán entonces como el resplandor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas por toda la eternidad” (Dan 12,2-3) etc. Hay en este logos de nuestro Señor un realismo absoluto; no hay ninguna alegoría o metáfora aquí. ¡Sobre todo, cuando el Señor habla sobre las tumbas, y aún cuando habla de la salida de los muertos de las tumbas, esto indica un realismo terrible; indica una realidad que asusta cuando pensamos que nos levantaremos de nuestras tumbas! Se hará la resurrección de todos los seres humanos. No quedará nadie que no será resucitado, desde la época de Adán y Eva hasta el momento que el Cristo volverá. ¡Todos resucitarán! Esto se hará “a la hora o tiempo que viene” (Jn 5,28). ¿Y cuál será esta hora? Es el “ésjato día” de la historia, como antes hemos dicho.
Con lo “ahora es esta hora”, que dijo el Señor, daba a entender esto que mostró con la resurrecciones en aquel tiempo, de Lázaro y otras. Pero todos estos por supuesto que volverían a morir. Pero en Señor en aquella hora quería demostrar que tiene la fuerza de resucitar muertos. Pero lo “ahora es” incluso lo dijo para Su propia Resurrección. Por tanto se ha dado el sello y la demostración de que todos resucitaremos. Aún dice que “habrá resurrección de vida” y “resurrección de juicio”. Esto otra vez recuerda los logos de Daniel y de los siete Macabeos, como os recordareis de la anterior homilía (ver Jn 5,29. Dan 12,2 2Mac 7,14, Mr 7,14).
Cuando el Señor resucitó provisionalmente a Lázaro, el hermano de María y Marta, dijo lo siguiente: “YoSoY la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre” (Jn 11,25), el Señor no dijo sólo “YoSoY la vida”, porque esto se podría considerar que se refiere a la vida de la psique, pero dijo “YoSoY la vida y la resurrección”, porque la resurrección se refiere al cuerpo muerto.
Además, cuando el Señor resucitó de los muertos, entonces muchos de los que resucitaron, aunque fuera provisionalmente, fue para certificar que el Cristo “es la vida y la resurrección” de los hombres. ¿Y qué pasó allí”. Nos impresiona mucho esta narración del Evangelista Mateo (Mt 27,52). ¡Nos recuerda la visión de Ezequiel en la vega donde estaban esparcidos los huesos, y entonces comenzaron los huesos unirse armónicamente uno con el otro, que reciban nervios, piel, vida y soplo comenzando a moverse!
Uno diría que esto era una visión. Pero ahora observad en una realidad. Cuando el Cristo murió encima de la Cruz, se hizo un gran terremoto, lo recordáis: “y la tierra se movió y las piedras se rompieron y las tumbas se abrieron”. ¡Estas cosas aquí ahora son acontecimientos no es una visión, ni es una profecía! Dice a Profeta Ezequiel: “he aquí yo abro vuestras tumbas y os sacaré de las tumbas”. Esta es la profecía; he aquí ahora su realización: “se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que estaban muertos resucitaron y, saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos” (7, 51-53). ¡Estas cosas son conmovedoras, amigos míos!
3.4 Los Apóstoles sobre la resurrección de los muertos
Pero el centro del kerigma de los Apóstoles es la Resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos. Los Apóstoles en sus kerigmas no se limitaron a decir no robar, no mentir y no matar. ¡Escuchadlo esto por favor! Por esto en la Confesión no digamos nunca no he robado, no he matado, ni he mentido. ¡No, estas cosas no son pecados; no delimitemos el contenido del Evangelio y su mensaje sólo en “no he robado, no he mentido y no he matado”!... El mensaje del Evangelio es la Resurrección de Cristo y, en potencia de esta, la resurrección de los muertos. Este es el mensaje alegre del Evangelio; este kerigma traen los Apóstoles en los confines de la tierra; ellos este mandamiento han recibido del Señor para decir a las naciones y los pueblos (ver Mt 28,19. Mr 16,15. Col 1,23).
Pues, vamos a ver algunos momentos. Son del libro de los Hechos de los Apóstoles y de las Epístolas.
Después del Pentecostés los Discípulos hablan públicamente sobre la Resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos; por eso fueron detenidos por el jefe del templo y son conducidos a los soberanos. Es cierto que primero fueron echados a las cárceles y después fueron conducidos a los soberanos. Escuchad cómo:
Mientras hablaban al pueblo, se les presentaron los sacerdotes, el oficial del templo y los saduceos, molestos de que enseñasen al pueblo y anunciasen que la resurrección de entre los muertos se había realizado ya en la persona de Jesús; los detuvieron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues era ya tarde” (Hec 4,1-3); porque hablaban sobre la Resurrección de Cristo y Su nombre.
También el Apóstol Pablo no duda en predicar la Resurrección de Cristo y de los muertos en este primer kerigma suyo en Atenas, la ciudad de los sabios y de la filosofía, del pensamiento y del logos humano. No dudó, ni se avergonzó en predicar la resurrección, después de una admirable introducción, que podría convertirse en una introducción filosófica. Pero no ha quedado en esto, porque si se quedara en esto y los atenienses le dijeran: ¡Bravo Pablo, fuiste admirable, magnífico, qué bien nos las has dicho! ¡entonces Pablo se hubiera borrado del mapa! ¡No es la bonita introducción filosófica, ni los bellos logos, tampoco los bellos pensamientos lo admirable, sino la Resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos! Y había ido allí para hablar de la Resurrección de Cristo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo recibieron los atenienses el kerigma de Pablo? Pues, los atenienses lo recibieron con burla y desprecio, (Hec 17, 16-34).
Aún el Apóstol Pablo no dudará ante el mismo consejero romano Félix y también ante los judíos acusadores, decir que “Yo soy juzgado hoy ante vosotros por la resurrección de los muertos” (Hec 24,21).
¡Veis que el centro y el núcleo del kerigma de los Apóstoles es la resurrección de los muertos, esto que desgraciadamente nosotros ignoramos!... Y dirá a nosotros también san Pablo en su epístola a los Corintios: ¡“para avergonzaos, os digo estas cosas” (1Cor 15,34), porque ignoráis cosas fundamentales de la vida!
Pero también ante Fisto y al rey Agripa que todos estaban juntos, cuando Pablo encadenado fue llamado hablar sobre el Cristianismo, dijo: “Pero con la ayuda de Dios me mantengo hasta hoy dando testimonio a chicos y grandes, no afirmando nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder: que el Mesías tenía que padecer; que sería el primero en resucitar de entre los muertos, y así anunciaría la luz tanto al pueblo como a los paganos" (Hec 26,22).
¿Pero por qué dice “el primero”? Esto también lo dice a los romanos que es “el primogénito entre muchos hermanos” (Rom 8,29), es decir, es el primero que resucita y no vuelve a morir, y nosotros seguiremos, resucitaremos y no volveremos a morir. Así que habló para la Resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos.
Y mientras pues, Pablo habla sobre la resurrección de los muertos, y Fisto el consejero romano, que no tenía ni idea del Antiguo Testamento, del logos de Dios, se levanta de repente y dice: «Estás loco, Pablo; las muchas letras te hacen perder la cabeza.» Y Pablo responde: «No estoy loco, excelentísimo Fisto, sino que hablo cosas verdaderas y sensatas», cosas bellas y lógicas que dice el logos de Dios.
Y entonces se dirige hacia Agripa, porque él era idumeo y conocía el Antiguo Testamento y le pregunta: “Rey Agripa ¿estás de acuerdo? ¿Crees en los Profetas? Yo sé que tú crees en los Profetas. Además las cosas que ocurrieron, la Crucifixión y la Resurrección de Cristo, no ocurrieron en un lugar desconocido y escondido sin que nadie se diera cuenta, sino en Jerusalén ante mucha gente. Por lo tanto excelentísimo Fisto no me he vuelto loco” (Hec 26,24-28).
Amigos míos, os quería decir algo. Hoy si hablamos a personas por primera vez sobre la resurrección de los muertos, no recibimos ninguna respuesta, nos escuchan pasivamente. Hombres que no saben nada sobre la resurrección de los muertos y no la creen, y cuando oyen sobre esta permanecen indiferentes. ¿Quizá no entiendan, ni profundizan al tema y no les interesa? No lo sé. Queridos míos, nunca he visto una reacción de parte de aquellos que escuchan estas cosas, y estoy seguro que tienen ignorancia para la resurrección de los muertos, a pesar que esta verdad está tan expandida dentro de la Iglesia. Estoy seguro que si oyen todas estas cosas que decimos aquí ahora, no reaccionarán; esto lo he vivido en todos mis años. Me diréis que: qué se puede hacer. ¿Sabéis lo que quería amigos míos? Cuando os hablé o os hablo sobre la resurrección de los muertos, pues, que os levantarais y decirme esto que dijo Fisto: “¡Páter Atanasio estás loco!... ¡Estás loco, dices que resucitarán los muertos!... Si me dijerais esto, os diría: ¡Bravo, gloria y gracias a Dios, ahora he visto vuestra reacción!
Sabéis que si alguien cae al suelo por una lipotimia, entendemos si ha muerto o no pinchándole con un alfiler a la pierna. Y si reacciona recogiendo la pierna, esto muestra que está vivo. Así pues, lo mismo aquí; si tenemos un auditorio que oye y no reacciona, qué diremos entonces: ¡Ha muerto el auditorio… no tiene interés! Así, pues, esto quería escuchar, pero no lo he escuchado nunca. Jamás he oído a alguien decirme: “¡Padre no estás bien… estás loco!...
Me temo que vosotros que me estáis oyendo, a pesar de tanto análisis detallado que se hace, uno podría decir: ¡Eh, basta ya, mucho nos has dicho! Me temo, por no decir que estoy seguro que, si os diera una hoja de papel en blanco y un lápiz y os hiciera un par de preguntas, si tendremos resurrección de muertos y cómo será esta, muy pocos me responderíais correctamente. ¡Posiblemente el diablo nos tapona los oídos… ¿Sabéis por qué os hablo así? ¡Queridos míos, hablo de tal manera para que se destaponen vuestros oídos! Lo repito: nuestros cuerpos resucitarán… que lo sepan esto!
3.6 El libro del Apocalipsis.
Amigos, míos, nos hemos referido a la visión del profeta Ezequiel. Esto en primera fase se ha realizado durante la Resurrección de Cristo, cuando algunos de los muertos resucitaron, pero esto en la segunda fase será universal y se realizará generalmente en todos los muertos durante la Segunda Presencia.
Ahora vamos a referirnos a otra visión que ha visto san Juan el Evangelista. En el libro del Apocalipsis leemos lo siguiente: “Luego vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él. El cielo y la tierra huyeron de su presencia sin dejar rastro. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono; fueron abiertos unos libros, y luego se abrió otro libro, que es el de la vida; y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. Y el mar devolvió los muertos que guardaba, la Muerte y el Hades devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras” (Apo 20, 11-13). Allí hay muchas cosas sobre el tema, pero he tomado algo corto para no perder tiempo.
Es decir, que el Apóstol y Evangelista Juan describe las cosas que ha visto en una visión: “Luego vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él”, no dice el nombre de Dios por respeto”. Y de golpe se fueron, desaparecieron el cielo y la tierra. Es decir, que tenemos nueva tierra y nuevo cielo: no ex nihilo-de la nada, sino que el mundo antiguo se fue, para que en su lugar venga el mundo nuevo, el antiguo pero renovado. Atención a esto: el antiguo pero renovado.
La Santa Escritura tiene un ejemplo en los Salmos que dice: “como un manto los enrollarás, como un vestido, y serán cambiados”, es decir, los cielos (Sal 101, 27 Heb 1,12). El manto es el abrigo. Cuando no tenemos dinero para cambiar de abrigo lo damos al sastre y lo hace reversible. Esto es lo que hará el Dios con la creación; la revertirá y le hará nueva, pero la misma. Cuando los hombres vean nuestro viejo abrigo revertido creerán que es nuevo. Esto pasará también con la creación.
Y continúa el Evangelista Juan: “Y vi a los muertos, grandes y pequeños”. Esto significa la resurrección universal. Todos resucitarán, los ancianos, los jóvenes y los niños, los recién nacidos, incluso los embriones que aún no han nacido. ¡Todos resucitarán! Los embriones que no tuvieron el honor a ver el sol… pero resucitarán porque tiene hipóstasis, forma o base substancial humana. No lo olvidemos esto. A pesar de que nosotros decimos que no es humano formado, y así podemos tirarlos en las cloacas de las ciudades… ¡Resucitarán también los embriones!
Y el mar devolvió los muertos que guardaba”. ¡Curioso! Atención, por favor. ¿Por qué dice aquí que el mar entrega sus muertos? Es conocido que los hombres son enterrados en la tierra, ¿entonces por qué habla del mar? Toma el peor de los casos, como entrega representativa de los muertos. Se sabe que cuando una persona muere es enterrada en la tierra y allí permanecerá hasta la Segunda Presencia. ¿Pero aquel que se ha ahogado en el mar, qué habrá pasado? Primero es comido por los peces; ¿Y los huesos? Estos huesos como las piedras que están arrastradas por las olas continuamente durante siglos, y mezcladas con las algas se hacen redondas y después granos de arena, así también con los huesos, que finalmente desaparecen. ¿Dónde están? ¡Vete a saber ahora dónde están y cómo recogerlas¡ ¿cómo vas a recogerlos estos huesos que se han disuelto en el mar!...
Dice pues, que el mar dará los cuerpos de los muertos; aquí pone el mar, que es el caso extremo. Por tanto incluye también el fuego y la tierra. La tierra, el mar y el fuego entregarán sus muertos. Con estas expresiones quiere mostrar que la resurrección de los muertos no la impedirá nada, de cualquier manera que el hombre muera. Se ha fundido o no uno, le han comido los buitres, le han comido los gusanos, le ha quemado el fuego, le ha disuelto la bomba atómica… No importa; ¡Resucitará!
Y una cosa más. La tierra entregará los cuerpos muertos, la materia inicial, la cual será transformada, pero también la “muerte” y el “hades” entregarán a los que tienen. Cuando el Evangelista dice aquí “los muertos”, da a entender las psiques-almas y los cuerpos de los dormidos o muertos. Por supuesto que la muerte no es lugar; muerte es estado de ser, situación. Dice pues, que la “muerte” y el “hades” entregarán lo que tienen, es decir, las psiques-almas, y la tierra entregará lo que tiene, o sea, los cuerpos. Entonces, la tierra entrega los cuerpos y el hades las psiques, y tendremos otra vez unión de psiques y cuerpos, para tener esto que llamamos resurrección. Porque resurrección es recomposición, reunificación de las psiques-almas y de los cuerpos.
¿Decidme: existe mayor realismo que las cosas que leemos dentro en la Santa Escritura? ¿Puede uno leer la Santa Escritura elementalmente y decir que no encontrará estas cosas en ella? Por eso, queridos míos, yo ahora no hago otra cosa que exponer la Santa Escritura. Así que si leemos la Santa Escritura no tenemos ignorancia de las cosas.
3.6 I Epístola a los Corintios.
El Apóstol Pablo de forma solemne nos dirá en su 1 Epístola a los Corintios: “¡Pero el Cristo resucitó primero de entre los muertos y se hizo primicia de todos los que durmieron o murieron! “ (1Cor 15, 20); es decir, es el primero de los muertos que resucitarán en el “ésjato-ultimo día”; es el primero y siguen todos los demás seres humanos, todos sin excepción alguna!
A continuación en la misma Epístola nos da en cinco líneas el diagrama explicativo de la muerte y la vida, diríamos la teología de la muerte y de la resurrección. Es grandioso esto, escuchadlo: “Porque por cuanto la muerte entró por un hombre (Adán que cayó en el pecado), también por un hombre (el nuevo Adán, Cristo) vendrá la resurrección de los muertos. Porque así como por el hombre Adán todos morimos (a causa de la descendencia y relación con Adán), así también a través de la jaris-gracia, la energía increada y la unión con Cristo todos seremos vivificados. Pero cada uno con su debido orden o legión: Cristo, la primicia; luego los que son de Cristo, en su gloriosa venida. Luego el fin, cuando entregue la realeza al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Luego vendrá el fin, cuando ya habrá terminado Su obra real o sacerdotal y se habrá consumado la divina economía de la salvación de los hombres. Entonces el Cristo como hombre entregará su realeza increada al Dios y Padre. Entonces con su axioma real y sacerdotal ya habrá aniquilado toda potencia, poder y fuerza. Pero hasta este momento estará ejerciendo su axioma real y sacerdotal. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo de sus pies. Y el postrero enemigo que será destruido es la muerte” (1Cor 25, 21-26). ¡Qué bonito!
Aquí con palabras sencillas, se da el diagrama completo de la teología de la muerte y de la vida. Cómo entró la muerte en el mundo; por un hombre, por Adán: “el día que comeréis de este fruto, por la muerte moriréis” (Gen 2,17), había dicho el Dios. Como los primeros en ser creados violaron el mandamiento de Dios, entró la muerte en la vida y al mundo. Así pues, morimos porque Adán murió. Y Adán murió porque violó el mandamiento de Dios. Algo similar, de la misma manera, y a través de un nuevo hombre se hará también la resurrección de los hombres. ¿Quién es este hombre que nos dará la resurrección de los muertos? Es Jesús Cristo, el nuevo Adán. El primer Adán es representativo de la muerte; el segundo Adán es representativo de la resurrección y la vida. Como con el primero vino la muerte, así con el segundo vino la resurrección. El primero desobedeció y murió; el segundo obedeció la voluntad del Padre, resucitó y resucitará a nosotros también. Así que tal y como con Adán todos morimos, así con el Cristo todos seremos vivificados.
Pero cada uno con sus debidos ordenes”. ¿Quiénes son los órdenes o legiones? Son dos órdenes: los piadosos y los impíos; unos resucitarán en resurrección de vida, en cambio los otros, “en resurrección de juicio” (Jn 5,29). En otros puntos san Pablo habla más claro y preciso: ”El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes, junto con ellos, al encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor (1Tes 4,16-17). No le interesa qué pasará con los pecadores. Habla a los Tesalonicenses, a los santos, porque Cristiano quiere decir santo, y dice los santos heredarán la Realeza increada de Dios. No se interesa para nada para los pecadores; por eso aquí dice simplemente “cada uno con su orden o legión”.
A continuación dice: “Cristo, la primicia; luego los que son de Cristo, en su gloriosa venida. Luego el fin, cuando entregue la realeza al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia… Y el postrero enemigo que será destruido es la muerte” (1Cor 25,23-36). Por lo tanto, la resurrección de los muertos será la última praxis de la Historia. Muchos enemigos amenazan al hombre; también los demonios, las enfermedades, las distintas pruebas; pero el último enemigo que será vencido será la muerte.
3.7 La Tradición de la Iglesia sobre la resurrección de los muertos
Queridos míos, la convicción sobre la resurrección de los muertos existía siempre en la Iglesia. Cuando el Apóstol Pablo en la Epístola a los Corintios habla sobre quinientos más o menos testigos presenciales de la Resurrección de Cristo y la remite a los Corintios diciendo que “muchos de estos aún viven”, y sobre estos testigos sostiene la gran verdad, sobre la resurrección de los muertos, esto significa que la Tradición de la Iglesia siempre consideraba como dogma fundamental de la fe la resurrección de los muertos. ¡Dogma fundamental! Si quitas esto, entonces también el otro, la Resurrección de Cristo es inútil.
¿Por qué voy a festejar que el Cristo ha resucitado? ¿Yo resucitaré?... ¡Si yo resucitaré a causa de Resurrección de Cristo, entonces aplaudiré a Cristo!... San Juan el Damasceno viendo las cosas que nos ha regalado el Cristo, se dirige a Él como a un hombre y le dice: “¡Felicidades Cristo! ¡Bravo Cristo!... Jesús, te aplaudo porque yo también resucitaré! (Expositio Fidei 77, 53-58). Si el Cristo, ha resucitado y yo no resucitaré, ¿entonces qué valor tiene que yo diga Cristo ha resucitado? Qué valor tiene que yo festeje la Pascua. ¿Qué valor tienen todas estas cosas que presentamos con celebraciones y fiestas, si el último enemigo, la muerte no es vencida? Esto es lo que festejamos: ¡con la muerte pisoteó la muerte, la victoria contra la muerte!
La Iglesia siempre ha mantenido y proyectó este dogma fundamental, la resurrección de los muertos. ¡Siempre!
3.8 San Clemente de Roma.
San Clemente de Roma escribe: “Que nadie diga que este cuerpo no es juzgado ni resucita. ¡Habéis visto! El cuerpo será juzgado, dará cuentas a Dios! Sentaos, concentraos y estudiad bien, así conoceréis de qué manera sois salvados, de qué manera han mirado vuestros ojos y cómo se han hecho las cosas con vuestro cuerpo ¿No habéis afrontado el tema de la salvación con vuestros cuerpos? ¡Debéis pues, guardar vuestro cuerpo como templo de Dios!
La salvación pues, la hemos recibido con nuestro cuerpo. Cómo se ha hecho esto. Decidme: ¿quién se ha bautizado en la pila? ¿el cuerpo o la psique-alma? El Cristo dijo: “El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna” (Jn 6,54). ¿Quién ha comido el Cuerpo y la Sangre de Cristo? ¿Nuestra psique o hemos abierto la boca? ¡Esta boca que abrimos cuando vamos al dentista! Perdonadme por el realismo. Pero no sé cómo hablar ya… ¡Así pues, con nuestra boca hemos tomado nuestra salvación! ¿Y a Cristo cómo lo hemos tomado? ¡Con Su Cuerpo! Esto quiere decir, pues, san Clemente de Roma, que el cuerpo resucitará.
Nosotros debemos, pues, cuidar nuestro cuerpo como templo de Dios. Con el cuerpo estáis llamados para la salvación, también con el cuerpo vendréis a la resurrección de los muertos.
Igual que el Logos de Dios, que era espíritu, se hizo cuerpo y nos ha llamado como cuerpos, como humanos con nuestra naturaleza humana, de semejante manera nos llamará cuando vuelva; y así también nosotros con este cuerpo resucitado recibiremos nuestra recompensa o salario.
3.9 San Tatiano el Apologeta
San Tatiano el Apologeta escribe lo siguiente: Si el fuego extingue mi cuerpo no me inquieto, porque el mundo se ha hecho de materia evaporada e inexistente. Y si en los ríos, en las aguas y en los mares soy esparcido, incluso si me devoran las bestias salvajes, nada me pasará, porque me encuentro en las manos y en las cajas de rico Señor, mi Señor y Dios. O sea, que estoy en las cajas donde el Dios guarda Sus tesoros, allí me guarda y vigila el Dios.
El Rey Dios cuando quiera, esta existencia que está visible sólo por el Dios, la restablecerá como estaba antes. Decimos: este hombre se ha fundido, disuelto, ha desaparecido ya no existe. Pero este hombre no deja de ser visible a Dios; y cuando llegue la hora, a este hombre le restablecerá el Dios. Será otra vez hombre con su naturaleza humana. No tiene importancia si la calidad del cuerpo será nueva, como veremos a continuación.
3.10 San Isidoro el Pilusiotis
Os contaré ahora algo más de la Tradición de la Iglesia. San Isidoro Pilusiotis dice: “si la psique sola ha conseguido algo, entonces solo ella debe coronarse; pero si también el cuerpo ha tomado parte de la hazañas y de las luchas, entonces esto también debe ser coronado; porque está claro que es justo, correcto y natural que debe también el cuerpo tener las bendiciones y los premios”.
Por lo tanto, pues, la virtud del ayuno, pertenece al cuerpo; el pecado de la gula pertenece al cuerpo. La pureza, la prudencia es virtud que pertenece al cuerpo. La indecencia, la lujuria, el adulterio etc, son del cuerpo. Por lo tanto el peso de las virtudes o de los pecados cae al cuerpo. El cuerpo pues, será premiado por la prudencia, el ayuno, etc, y será condenado por la gula, el adulterio etc.
Si esto que os digo no es verdad, entonces qué sentido tiene el logos de Apóstol Pablo, en su 1 Epístola a los Corintios, capítulo 6: “Huid de la lujuria. Cualquier otro pecado cometido por el hombre queda fuera del cuerpo, pero el pecado de lujuria daña al propio cuerpo” (1Cor 6,18). Ya que con el cuerpo comete lujuria, entonces el cuerpo dará cuentas. ¿Puede uno cometiendo lujuria entrar en la Realeza increada de Dios? Por supuesto que no. Lo dice claro: “¿Es que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis; ni los lujuriosos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los invertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los salteadores heredarán la Realeza increada de Dios” (1Cor 6, 9-10). Será juzgada, pues, la psique junto con el cuerpo, los dos darán cuentas a Dios.
Todavía lo dirá más claro san Pablo en su II Epístola a los Corintios: “pues todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba lo que mereció, conforme a lo que hizo con su cuerpo, bueno o malo” (2Cor 5,10). ¡Clarísimo!
Pues, amigos míos, estas cosas dice el logos de Dios. Pero como la hora ha pasado, si el Dios quiere, continuaremos el siguiente domingo. (xX: y yo continuaré con la traducción de la siguiente homilía)
+Yérontas Athanasios Mitilineos. Domingo 27-4-1980.
Copyright: Monasterio Komnineon de “Dormición de la Zeotocos” y “san Demetrio” 40007 Stomion, Larisa, Fax y Tel: 0030. 24950.91220
Traducido por: χΧ jJ www.logosortodoxo.com (en español).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ