Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

«Μόνο σ᾿ ὅσους ἀνήκουν στό Θεό θά δοθοῦν τά θεῖα»


Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής

(Τό κεφάλαιο αὐτό ἔχει ληφθεῖ ἀπό ἔργο τοῦ Ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτη.)

66. Πρέπει νά γνωρίζομε ὅτι ὁ νοῦς μας ἔχει τή δύναμη νά νοεῖ, μέσω τῆς ὁποίας βλέπει τά νοητά· ἔχει ἐπίσης τήν ἱκανότητα πρός ἕνωση, ἡ ὁποία ἀνυψώνει τή φύση τοῦ νοῦ, καί μέ αὐτή ἑνώνεται μέ ὅσα εἶναι πέρα ἀπό αὐτόν. Μ᾿ αὐτόν λοιπόν τόν τρόπο πρέπει νά νοήσομε ὅτι γίνεται ἡ ἕνωση μέ τό Θεό καί ὄχι μέ τά δικά μας μέσα, ἀλλά μέ μία ὁλοκληρωτική ἔκσταση ἀπό τόν ἑαυτό μας καί μέ τό νά γίνομε ὁλόκληροι τοῦ Θεοῦ· γιατί εἶναι καλύτερο νά ἀνήκομε στό Θεό παρά στόν ἑαυτό μας. Μόνο σ᾿ ὅσους ἀνήκουν στό Θεό θά δοθοῦν τά θεῖα.


(Σχόλιο στό παραπάνω.)

67. Ὁ νοῦς, θέλοντας νά νοήσει, κατεβαίνει ἀπό τόν ἑαυτό του στίς νοήσεις. Οἱ νοήσεις εἶναι κατώτερες ἐκείνου ὁ ὁποῖος νοεῖ, γιατί εἶναι ἀντικείμενα νοήσεως καί κατανοήσεως καί εὔλογα ἀποτελοῦν διασκορπισμό καί διάσπαση τῆς ἑνότητας τοῦ νοῦ· γιατί ὁ νοῦς εἶναι ἁπλός καί ἀδιαίρετος, ἐνῶ οἱ νοήσεις εἶναι πάμπολλες, μποροῦν νά διασκορπιστοῦν, καί ἀποτελοῦν κατά κάποιο τρόπο μορφές τοῦ νοῦ. Γι᾿ αὐτό τά νοερά, δηλαδή ὅσα νοοῦν, εἶναι κατώτερα τῶν νοητῶν, δηλαδή ὅσων νοοῦνται. Ἕνωση τοῦ νοῦ ἐννοεῖ –ὅπως ἀναφέρει σαφέστερα στά παρακάτω– ἐκείνη μέ τήν ὁποία ὁ νοῦς ὑψώνεται πρός ὅσα εἶναι πέρα ἀπ᾿ αὐτόν, δηλαδή πλησιάζει στή θεωρία τοῦ Θεοῦ, μέ τό νά βγεῖ ἔξω ἀπό ὅλα τά αἰσθητά καί νοητά καί ἀπό τήν ἴδια του τήν κίνηση. Ἔτσι κατόπιν δέχεται τήν ἀκτίνα τῆς θείας γνώσεως.

68. Ἄν τό νοερό κινεῖται νοερά, ἀνάλογα δηλαδή μέ τόν ἑαυτό του, ὁπωσδήποτε καί νοεῖ.
Καί ἄν νοεῖ, ὁπωσδήποτε καί ἀγαπᾶ αὐτό πού νόησε.
Κι ἄν ἀγαπᾶ, πάσχει ὁπωσδήποτε καί τήν ἔκσταση πρός αὐτό τό ἐραστό. Κι ἄν πάσχει, εἶναι φανερό ὅτι καί σπεύδει.
Κι ἄν σπεύδει, ὁπωσδήποτε καί δυναμώνει τή σφοδρότητα τῆς κινήσεώς του.
Κι ἄν δυναμώνει μέ σφοδρότητα τήν κίνηση, δέ σταματᾶ μέχρις ὅτου βρεθεῖ ὅλο μέσα σ᾿ ὅλο τό ἐραστό καί περιληφθεῖ ὅλο σέ ὅλο ἐκεῖνο θεληματικά καί δέχτεῖ αὐτοπροαίρετα αὐτόν τό σωτήριο περιορισμό, γιά νά γίνει ὅλο τῆς ἴδιας ποιότητας μέ ὅλο ἐκεῖνο πού τό περιορίζει, ὥστε στό ἕξῆς νά μή θέλει διόλου νά μπορεῖ νά γνωρίζεται τό ἴδιο ἀπό τόν ἑαυτό του, ἀλλά ἀπό ἐκεῖνο πού τό περιορίζει: ὅπως ὁ ἀέρας γίνεται τελείως φωτεινός ἀπό τό φῶς, καί τό σίδερο ὅλο γίνεται τελείως πυρακτωμένο ἀπό τή φωτιά, κι ὅπως καί σ᾿ ἄλλα παρόμοια παραδείγματα συμβαίνει.


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν."ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ" τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν

Τόμος
β΄ (σελ. 243-244)
Ἐκδόσεις: Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας"

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας" γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἀρχ.  Σάββας Ἁγιορείτης
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...