Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Ἡ σάρκα ἐχθρός τῆς ψυχῆς« Η ΣΑΡΚΑ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ»
Η ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
Βασισμένο στούς Ἀσκητικούς Λόγους
τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου


Γνώριζε, ὅτι σφοδροί λογισμοί καί σαρκικοί πειρασμοί θά σέ πολεμοῦν, γιά νά μολύνουν τό σῶμα σου καί τήν ψυχή σου. Γιά νά νικήσεις τό πάθος αὐτό πρέπει ν᾿ ἀποφεύγεις συστηματικά τίς κοσμικές συναναστροφές. Μή ξεχνᾶς ὅτι ἡ φύση μας ἔχει μέσα της τήν ὁρμή γιά τεκνογονία, πού φουντώνει ἀπό τήν ἀπρόσεκτη συμπεριφορά μας μέ τίς γυναῖκες.
Ἄλλη ζημιά προκαλοῦν στήν ψυχή οἱ πειρασμοί πού ἔρχονται ἀπό πράγματα πού βρίσκονται μακρυά μας, καί ἄλλη, πολύ σοβαρότερη βλάβη, προξενοῦν στήν ψυχή μας οἱ λογισμοί πού μᾶς ἔρχονται ὅταν ὁ πειρασμός εἶναι κοντά μας. Ὁταν ἡ φωτιά εἶναι μακρυά δέν μᾶς βλάπτει πολύ, ὅταν ὅμως εἶναι κοντά, τότε ἡ ζημιά εἶναι σίγουρη. Ὅπως τό λάδι τρέφει τό φῶς τοῦ λυχναριοῦ, ἔτσι καί οἱ σαρκικές ἐπιθυμίες τρέφουν τά πάθη.

Γιά νά κρατήσουμε τό σῶμα μας καθαρό ἀπό τούς σαρκικούς μολυσμούς, πρέπει νά προσέχουμε πολύ τά ἐρεθίσματα. Γιατί δέν βλάπτει ἡ ροπή γιά τήν τεκνογονία, πού ἔβαλε ὁ Θεός στόν ἄνθρωπο, ἀλλά ἡ ἐκτροπή. Τή ροπή ὅμως αὐτή ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά τή δαμάζει καί νά τήν ὁδηγεῖ στό καλό. Γιατί ἄν ἀφήσει τόν ἑαυτό του χωρίς χαλινάρι, τότε θά καταντήσει χειρότερος κι ἀπό τά ἄλογα ζῶα. Ὁ Θεός τά ἔκαμε ὅλα «καλά λίαν», ἀλλά ὁ ἄνθρωπος ξέφυγε ἀπό τόν σωστό δρόμο καί ἄφησε τό σῶμα του ἐλεύθερο νά ἱκανοποιεῖται ὅπως ἐκεῖνο θέλει, καί ὄχι ὅπως προστάζει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Οἱ φυσικές κινήσεις τοῦ σώματος δέν πρέπει νά μᾶς βγάζουν ἀπό τόν σωστό δρόμο, οὔτε νά μᾶς ἐμποδίζουν στή σωφροσύνη. Τά ποτά, τά πολλά φαγητά καί ἡ ἀπρόσεκτη συναναστροφή μέ γυναῖκες ἀνάβουν τή φλόγα τῶν κακῶν ἐπιθυμιῶν καί τό σῶμα ἀγριεύει, χάνοντας τή φυσική του ἡμερότητα καί ἁπλότητα.
Πολλές φορές νομίζουμε ὅτι μέ τήν ἄσκηση καί τήν προσευχή ἔχουμε φτάσει σέ ὑψηλά μέτρα ἀρετῆς. Τότε ἀκριβῶς ἐπιτρέπει ὁ Θεός τούς σαρκικούς πειρασμούς γιά νά ταπεινωθοῦμε. Χρειάζεται βία, γιατί ἡ σάρκα δέν ὑποτάσσεται εὔκολα. Ὁ ἀγώνας εἶναι δύσκολος, ἀλλά μέ τή βοήθεια τοῦ Κυρίου θά νικήσουμε. Ὁ κόπος καί ὁ ἀγώνας μας, ὁ σκληρός καί δύσκολος, θά ἀμοιφθεῖ ἀπό τόν Θεό. Οἱ θλίψεις καί οἱ στενοχώριες θανατώνουν τά σαρκικά πάθη.
Τό σῶμα μας, ὅπως καί ἡ ψυχή μας, δέν εἶναι ἀμαρτωλά, ἀλλά οἱ κακές ἐπιθυμίες καί οἱ σαρκικοί μολυσμοί τά μολύνουν. Ἡ ἄσκηση, ἡ ταλαιπωρία τοῦ σώματος καί ἡ προσευχή βοηθοῦν στήν πνευματική ἀνύψωση.
Ὅταν περιφρονοῦμε τίς θλίψεις καί τίς στενοχώριες, πού ἐπιτρέπει ὁ Θεός γιά τήν τελειοποίησή μας, εἶναι σάν νά περιφρονοῦμε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ἡ ἀρετή ἀνθίζει μέσα μας σάν λουλούδι μόνο μέ τίς θλίψεις καί τούς σωματικούς κόπους.
Ὅσο περισσότερο ἀγαπᾶμε τήν ἀνάπαυση, τόσο περισσότερο δίνουμε τόπο στά πάθη. Γιατί ὅταν ταλαιπωρεῖται τό σῶμα μέ κόπους καί μέ θλίψεις, οἱ πονηροί λογισμοί ὑποχωροῦν. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος θυμᾶται τίς ἁμαρτίες του καί μετανοεῖ γι᾿ αὐτές, τότε ὁ Θεός προνοεῖ γι᾿ αὐτόν καί τοῦ αὐξάνει τήν ἀρετή. Ὅσο περισσότερο κανείς βιάζει τόν ἑαυτό του, τόσο περισσότερο ὁ Θεός τόν εὐλογεῖ, χαρίζοντας σ᾿ αὐτόν τή χαρά τῆς ἀρετῆς. Κάθε χαρά πού δέν προέρχεται ἀπό τήν ἀρετή, τροφοδοτεῖ τά πάθη τῆς σάρκας.
«Πολλές φορές τό σῶμα μας, φοβούμενο τούς πειρασμούς, γίνεται φίλος τῆς ἁμαρτίας». Αὐτά τά λόγια εἶπε ἕνας ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Αὐτός λοιπόν πού ἐπιθυμεῖ νά κατοικήσει μέσα του ὁ Κύριος, πρέπει νά βιάζει τό σῶμα του, νά ἐργάζεται τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ καί νά φυλάει τήν ψυχή του ἀπό τά ἔργα τῆς σάρκας. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο δέν κατοικεῖ στό σῶμα πού ἀναπαύεται στίς σαρκικές ἐπιθυμίες. Ὅταν τό σῶμα ἐξασθενήσει μέ τή νηστεία καί τήν προσευχή, τότε δυναμώνεται ἡ ψυχή. Συνηθίζει δέ τό σῶμα νά παρακαλεῖ τήν ψυχή γιά ἀνάπαυση, γιατί ἡ ἀνάπαυση εἶναι ἡ τροφή του. Ὅταν δέν τροφοδοτεῖται τό σῶμα μέ τήν χαυνότητα καί τήν πολλή ἀνάπαυση, τότε ὑποχωρεῖ καί νικιέται. Γι᾿ αὐτό ἔρχεται καί παρακαλεῖ: «Ἄφησέ με λίγο νά ξεκουρασθῶ καί νά συνέλθω». Καί αὐτό τό κάνει μέχρις ὅτου ἀναλάβει τίς δυνάμεις του. Ὕστερα ἐπιτίθεται στήν ψυχή μέ μεγαλύτερη σφοδρότητα. Τίς ὕπουλες λοιπόν παρακλήσεις τοῦ σώματος δέν θά τίς ὑπολογίσουμε. Ἐμεῖς θά πολιτευθοῦμε ὅπως θέλει ὁ Θεός. Καί μέσα στόν κόσμο μπορεῖ ν᾿ ἀποκτήσει κανείς τήν ἀρετή, ἀρκεῖ ν᾿ ἀγωνίζεται ἐναντίον τῶν ἐφάμαρτων ἀπαιτήσεων τοῦ σώματος.
Ὅταν τό σῶμα ἀποκάμει ἀπό τούς πειρασμούς καί ζητεῖ ν᾿ ἀπαλλαγεῖ, ἐσύ νά τοῦ πεῖς: «Ἐσύ τήν ἀκαθαρσία καί τήν αἰσχρή ζωή ἐπιθυμεῖς». Ἄν ὅμως σοῦ ἀντιτάξει ὅτι εἶναι μεγάλη ἁμαρτία νά φονεύει κανείς τό σῶμα του, ἐσύ θά τό ἀντικρούσεις μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι δέν φονεύω ἐσένα (τό σῶμα), ἀλλά τίς κακές καί πονηρές ἐπιθυμίες πού φωλιάζουν μέσα σου. Θά λές στό σῶμα: «Ἐγώ σκοτώνω τήν ἀκαθαρτη ζωή πού βδελύσσεται ὁ Κύριος, κι ὄχι ἐσένα πού εἶσαι δῶρο τοῦ Θεοῦ».
Καλύτερα νά πεθάνουμε παρά νά χωρισθοῦμε ἀπό τόν Θεό μας, πού μᾶς χαρίζει τόσα δῶρα, καί προπαντός τήν καθαρότητα τῆς ψυχῆς καί τή σωφροσύνη. Τί νά τήν κάνει κανείς τή ζωή, ὅταν εἶναι μακρυά ἀπό τόν Θεό; Χίλιες φορές νά ὑπομείνει τίς ταλαιπωρίες τοῦ σώματος, παρά νά ὑποχωρήσει στίς παράνομες καί ἁμαρτωλές ἐπιθυμίες του.
Ποιά θά εἶναι ἡ ὠφέλειά μας, ἄν ζήσουμε τή ζωή αὐτή μακρυά ἀπό τόν Θεό, χωρίς τήν ἐλπίδα τῆς αἰώνιας εὐτυχίας;
Λοιπόν, ὑπομονή στούς πειρασμούς καί προσευχή στόν Χριστό νά μᾶς ἐνισχύει τόν ἀγῶνα μας, μέχρις ὅτου φτάσουμε στή νίκη.


ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Τῼ ΘΕῼ ΔΟΞΑ!


ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ.

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
http://HristosPanagia3.blogspot.com


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...