Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2010

Στάρετς Σάββας Ο Παρηγορητής. «Ἀγώνας καί βία κατά τήν προσευχή»

Στάρετς Σάββας  Ο Παρηγορητής»  - Διδαχές τοῦ στάρες Σάββα
Ἀποσπάσματα ἀπό τό ἡμερολόγιό του (σελ.137-140)
Μετάφραση ἀπό τήν ρωσική γλῶσσα  π.Ιωάννου Φωτοπούλου
«Ἀγώνας καί βία κατά τήν προσευχή»

Ὁ πνευματικός τοῦ π. Σάββα ἔτσι τόν συμβούλευσε: «Νά κλαῖς μετά κλαιόντων καί νά συμπάσχεις μέ τούς θλιβομένους.  Μ΄ αὐτόν τόν τρόπο, μέ τίς ξένες ἐλλείψεις διορθώνεις τίς προσωπικές σου ἐλλείψεις, διότι ὅποιος γιά τίς ἁμαρτίες τοῦ πλησίον χύνει θερμά δάκρυα, ἐκεῖνος θεραπεύει τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του ἀπό ἐκεῖνο τό σφάλμα τοῦ ἀδελφοῦ γιά τό ὁποῖο ἔκλαψε».
Ὁ μπάτουσκα, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, συχνά ἐξομολογοῦσε τούς προσκυνητές μέ δάκρυα καί συνέπασχε μέ τίς ἀδύναμους ἀνθρώπους.
«Πολλές φορές ἐξ αἰτίας ἐπείγουσας ἐργασίας στά καθήκοντα σου, ἤ ἐξ αἰτίας τῆς θέσεως σου στήν οἰκογένεια ἤ τήν κοινωνία, χρειάζεται νά ἐλαττώσεις τόν ἀγῶνα σου στή νηστεία ἤ τήν προσευχή.  Τό νά ὑπηρετεῖτε μέ πραότητα τόν πλησίον εἶναι ἀνώτερο ἀπό τό νά κάνετε τόν κανόνα σας καί νά πηγαίνετε μέ καταβεβλημένες δυνάμεις στό ναό. Ὁ Κύριος δέν ἀπαιτεῖ κάτι τέτοιο».
Ἕνα τέτοιο χαρτί μέ τό προαναφερθέν περιεχόμενο ἔλαβε μιά ἀπό τίς πνευματικές θυγατέρες τοῦ π. Σάββα πού βρίσκοταν σέ ἀπορία: τί νά κάνει, πῶς νά ἐνεργήσει;  Νά πάει στό ναό ἤ νά κάνει τό διακόνημά της; Ὁ γέροντας τήν πρόλαβε καί ἀπάντησε στήν ἀπορία της.
Νά τί ἔλεγε ὁ π. Σάββας γιά τήν προσευχή:
  -Κάνοντας τήν προσευχή σου, στάσου και συναισθάνσου ὅτι προσεύχεται στόν ἴδιο τόν Κύριο καί Θεό, στήν Πανάχραντη Δέσποινα ἤ σ’ αὐτούς εὐαρέστησαν τό Θεό, τούς Ἁγίους, οἱ ὁποῖοι ἀοράτως
παρίστανται ἐνώπιόν σου.  Κάποιοι θά ποῦν ὅτι εἶναι ἀνάξιοι νά στέκονται μπροστά στό Θεό καί νά τόν παρακαλοῦν μέ παρρησία.  Δέν πρέπει νά μᾶς καταλαμβάνει σύγχυση, ἀλλά νά πιστεύουμε ὅτι ὁ
Κύριος δέ μᾶς στερεῖ τή Χάρη Του.
Μᾶς τή δίνει ὄχι κατά τήν ἀξία μας, ἀλλά κατά τό δικό Του ἔλεος κάι τήν ἄκρα Του συγκατάβαση.  Δέ
μᾶς σώζουν τά ἀτομικά μας ἔργα ἀλλά ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ.  Προστρέξτε στόν εὔσπλαχνο Κύριο Ἰησοῦ Χριστό καί ἐλπίσατε σταθερά σ’ Αὐτόν.  Αὐτή ἡ ἐλπίδα δέν καταισχύνει τούς «δουλεύοντας τῷ
Κυρίῳ ἐν τρόμῳ».  Ἄς προσπαθήσουμε νά τηρήσουμε τήν κυριώτερη προϋπόθεση πού ἀπαιτεῖται γιά νά ἀκούσει ὁ Κύριος τίς προσευχές μας: νά ζοῦμε μέ εὐσέβεια καί νά προσπαθοῦμε νά τηροῦμε ὅλες τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ.
Στό ἐρώτημα «Τί νά κάνουμε, ὅταν ἡ προσευχή μας εἶναι ψυχρή καί χωρίς ἐπιμέλεια» ὁ στάρετς ἀπαντοῦσε:
-Ὅταν ἡ προσευχή εἶναι κρύα, ὅταν δέν ὑπάρχει ἐπιθυμία γιά προσευχή, τότε θυμήσου τήν ἁμαρτωλότητά σου καί πές μέ τό νοῦ σου: «Κύριε, ἐλέησον, Κύριε, ἐλέησον». Ἕνωσε αὐτή τήν προσευχή μέ τήν ἀναπνοή σου στήν εἰσπνοή καί ἐκπνοή.  Καί ὅταν ὁ Κύριος φωτίσει τήν πνευματική σου τυφλότητα, φρίξε γιά τήν ἀμέλειά σου καί μέ εὐγνωμοσύνη χωρίς γογγυσμό ἄρχισε νά προσεύχεσαι μέ θέρμη, μέ τή σταθερή πίστη ὅτι ὁ Κύριος ὅλα τά βλέπει κι ὅλα τά ἀκούει, λέγοντας: «Δόξα τῇ δυνάμει Σου, Κύριε!».  Καί μή ξεχνᾶς νά καλέσεις σέ βοήθειά σου τή Μητέρα τοῦ Θεοῦ.
Ἄν πάλι εἶστε πολύ κουρασμένοι καί δέν μπορεῖτε νά προσευχηθεῖτε, τότε πεῖτε στόν Κύριο: «Κύριε, εἶμαι καταπονημένος, πηγαίνω νά ξεκουραστῶ. Ἀπείρως ἥμαρτον ἐνώπιόν Σου, ἐνώπιον τῆς Μητέρας Σου, τοῦ φύλακα Ἀγγέλου μου καί ὅλων τῶν ἁγίων.  Κύριε, δώρισέ μου ἄφεση ἁμαρτιῶν, ὕπνο στό σῶμα καί ἀνάπαυση στήν ψυχή».  Κάμετε μετάνοιες καί πηγαίνετε γιά ξεκούραση. Ἀλλά μπορεῖτε νά κάμετε ἔτσι, μόνο ὅταν πραγματικά εἶστε πολύ κουρασμένοι, χωρίς νά εἶστε ἐπιεικεῖς στόν ἑαυτό σας καί νά τόν οἰκτίρετε.
Ποτέ μή γογγύζετε στήν προσευχή. Ἡ συγκεχυμένη καί γεμάτη γογγυσμό προσευχή παροργίζει τόν Κύριο.  Κάθε ἱερή λέξη εἶναι μιά μεγάλη δημιουργική δύναμη.  Κάθε λέξη προσευχῆς μᾶς φέρει πλησίον τοῦ Θεοῦ.
Ἀποκτῆστε τή συνήθεια τῆς προσευχῆς, ἰδιαιτέρως τῆς ἀδιάλειπτης.  Κάποιοι παρακαλοῦν νά προσευχόμαστε γιά τόν πατέρα, τήν κόρη, τόν ἀδελφό, τήν ἀδελφή, ἀλλά οἱ ἴδιοι καθόλου δέν προσπαθοῦν νά προσευχηθοῦν, ὅλα τά μεταφέρουν στόν μπάτουσκα.  Πρέπει καί οἱ ἴδιοι νά προσεύχονται.  Γνωρίζεται πόσο βαρύ εἶναι ὁ μπάτουσκα νά προσεύχεται γιά τούς ἄλλους; Στ’ ἀλήθεια, ἕνα μέρος τῶν ἁμαρτιῶν τοῦ ἀνθρώπου γιά τόν ὁποῖο προεσεύχεται τό παίρνει πάνω του.
-Καί πόσο οἱ κεκοιμησμένοι διψοῦν γιά τίς προσευχές μας! , ἐξακολούθησε ὁ στάρετς.
Συχνά στόν ὕπνο ζητοῦν τήν προσευχή μας.  Συνέβη τό ἐξῆς περιστατικό: Μιά πεθαμένη γυναίκα πού δέν εἶχε ἀκόμη κηδευθεῖ, τρεῖς νύχτες τήν ἔβλεπαν στόν ὔπνο τους οἱ γείτονές της, ἕνας ἄντρας μέ γυναῖκα του. Ἔμοιαζε σάν νά στέκεται πίσω ἀπό κλειστές πῦλες καί νά ζητᾶ τήν ἄδεια γιά νά μπεῖ.  Οἱ συγγενεῖς της ἤθελαν νά τή θάψουν μέ κοσμικές τιμές χωρίς τήν ἔξοδο ἀκολουθία, ἀλλά οἱ γείτονες φέρθηκαν μέ ἐξυπνάδα.  Τήν ἔφεραν στό ναό καί ὀ ἱερεύς χωρίς δισταγμό τήν ἐκήδευσε δωρεάν.Αναβάσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...