Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Θαυμαστά γεγονότα.β' μέρος

 

  ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΊΟΥ
Δεῖτε ἐδῶ:α' μέρος

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι μία πραγματικότητα πού δέν ὁρίζεται ἀλλά βιώνεται ἀπό αὐτόν πού ἐντάσσεται σ’ Αὐτήν. Τότε ὁ πιστός γνωρίζει ἐμπειρικῶς τί εἶναι ἡ Ἐκκλησία.
«Ἡ ἔνταξη στήν Ἐκκλησία. Ὅταν λέμε Ἐκκλησία οἱ περισσότεροι σκεπτόμεθα τό ναό ἤ τήν ἱεραρχία καί τό ἱερατεῖο. Ἀσφαλῶς, καί αὐτά ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία, ἀλλά δέν εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν ἔδωσε ποτέ ὅρισμόν τοῦ ἑαυτοῦ της. Τό μόνο πού εἶπε εἶναι ὅτι εἶναι σῶμα Χριστοῦ. Ὁδηγεῖ τά μέλη της εἰς τό νά βιώσουν τήν Ἐκκλησία ὡς μίαν πραγματικότητα, νά ἐγκεντρισθοῦν στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί νά ἀντιληφθοῦν ἐμπράκτως καί ἐμπειρικῶς τό τί αὐτή εἶναι.
Τοῦτο διότι πιστεύει ὅτι οἱ ὁρισμοί οἱ ὁποῖοι ἱκανοποιοῦν τή διάνοια δίδουν σ’ αὐτόν πού ἀποστηθίζει αὐτούς τήν ψευδαίσθηση ὅτι γνωρίζει τί εἶναι αὐτό, τό ὁποῖον περιγράφει ὁ ὁρισμός. Ὅμως αὐτό πού συλλαμβάνει ἡ διάνοια ὅταν κατανοεῖ τόν ὁρισμό εἶναι ἀπείκασμα (εἰκόνα) τῆς πραγματικότητος καί ὄχι ἡ πραγματικότης ἡ ἴδια. Συνεπῶς κατά τήν πρόθεση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὁ πιστός πρέπει νά γνωρίσει τί εἶναι Ἐκκλησία ἐμπειρικῶς και ὄχι μόνο συνεπείᾳ μελέτης»6.
Ὁ Χριστός μᾶς ἀξιώνει γιά νά μποῦμε στήν Ἐκκλησία Του. Μᾶς ἀξιώνει νά Τόν ἀγαπήσουμε.
«Ὁ γέρων Πορφύριος ἔγραφε στήν πνευματική διαθήκη του ὅτι εὔχεται ν’ἀγαπήσουν τά πνευματικά του παιδιά τό Θεό, πού εἶναι τό πᾶν, «γιά νά μᾶς ἀξιώσει νά μποῦμε στήν ἐπίγειο ἄκτιστη Ἐκκλησία του, γιατί ἀπ’ ἐδῶ πρέπει ν’ἀρχίσουμε»»7. 
Πρέπει συνεχῶς νά μπαίνουμε στήν Ἐκκλησία καί νά προχωροῦμε ὅσο γίνεται βαθύτερα ἐντός Της.
«Ὁ γέρων Πορφύριος ἔλεγε, μαζί μέ ὅλους τούς ἁγίους, ὅτι ὁ πιστός πρέπει νά εἶναι μέσα στήν Ἐκκλησία. Αὐτό σημαίνει ἑνωμένος μέ τό Χριστό καί μέ ὅλους τοῦ Χριστοῦ καί προπαντός μέ τόν ἀρχιερέα του πού ἐπέχει τόπο καί τύπο Χριστοῦ. Ἁλλά αὐτό τό νά εἶναι κανείς μέσα στήν Ἐκκλησία δέν εἶναι κάτι τυπικό, ὅπως ἡ ἐγγραφή κάποιου ὡς μέλους ἑνός συλλόγου ἥ ἡ τέλεσις ὁρισμένων τελετουργιῶν ὅπως τοῦ βαπτίσματος. Διότι δέν ἀρκεῖ νά μπεῖ κανείς στήν Ἐκκλησία μιά φορά (μέ τό βάπτισμα). Αὐτό ἄλλωστε πρέπει νά σημαίνει ἡ διαθήκη του, στήν ὁποία εὔχεται νά μποῦμε στήν ἐπίγειο ἄκτιστη Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, παρόλον πού ἐπιφανειακά σκεπτόμενοι θά τοῦ ἀπαντούσαμε ὅτι εἴμαστε ἤδη στήν Ἐκκλησία, ἀφοῦ εἴμαστε βαπτισμένοι.
Πράγματι εἴμεθα μέσα στήν Ἐκκλησία, ἀλλά τόσο μόνο ὅσο εἶναι μέσα στήν Ἑλλάδα ὁ ξένος ταξιδιώτης πού πέρασε τά σύνορά της κατά ἔνα-δύο βήματα. Αὐτός ἄν καί εἶναι στήν Ἑλλάδα τυπικά καί οὐσιαστικά καί μπορεῖ νά ταξιδέψει παντοῦ σ’ αὐτήν καί νά τήν γνωρίσει ὅλη, ὅμως εἶναι σάν νά μήν εἶναι, ἀφοῦ μόνο δυό βήματα πέρασε στό ἔδαφός της καί τίποτα δέν ξέρει ἀκόμη ἀπό Ἑλλάδα. Ἔτσι καί ὁ χριστιανός πού μιά φορά πέρασε τήν πόρτα τῆς Ἐκκλησίας καί μπῆκε μέσα σ’ αὐτήν, εἶναι ούσιαστικά σάν νά μήν μπῆκε, ἅμα δέν προχωράει διαρκῶς βαθύτερα σ’αὐτήν μέχρι νά φθάσει στό θρόνο τοῦ Χριστοῦ πού εἶναι ἡ κεφαλή καί ἡ καρδιά της καί πού ὠς ἄκτιστος καί ἀδημιούργητος δίνει καί στήν ἐπίγειο Ἐκκλησία Του τήν ἰδιότητα τῆς ἄκτιστης»8.

 Συνεχίζεται...


6 Θαυμαστά γεγονότα καί συμβουλές τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006, σελ. 26-27.
7 Θαυμαστά γεγονότα καί συμβουλές τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006, σελ. 27-28.
8 Θαυμαστά γεγονότα καί συμβουλές τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006, σελ. 28-29.

 Πηγή: Θαυμαστά γεγονότα καί συμβουλές τοῦ Γέροντος Πορφυρίου, Ἐκδόσεις: Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος, Μήλεσι 2006

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...