Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Ἐξομολόγησις-Θεία Κοινωνία.Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἐγκλειστος«EΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ - ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Ἀπό τό βιβλίο «ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ»
Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου

«Μοῦ ἀποκαλύπτετε μιά ὄχι τόσο εὐχάριστη κατάστασι τοῦ ἑαυτοῦ σας, χωρίς ὅμως νά καθορίζετε ἀκριβῶς τί σᾶς συμβαίνει. Ἡ μεταβολή ἐσωτερικῶν καταστάσεων καί διαθέσεων εἶναι συνηθισμένο φαινόμενο σέ ὅλους, ὅπως ἀκριβῶς καί στήν φύσι ἄλλοτε ἔχουμε μιά ὁλόλαμπρη μέρα, ἄλλοτε μιά συννεφιασμένη καί ἄλλοτε καταιγίδες καί κεραυνούς.
Ἀλλά νά: Ἐξομολογηθήκατε, κοινωνήσατε καί ἡ ψυχική εἰρήνη βασίλεψε καί πάλι μέσα σας. Ἀντιλαμβάνεσθε ἀπ᾿ αὐτό, ποῦ πρέπει νά καταφεύγετε γιά νά λάμπη στόν ὁρίζοντα τῆς ψυχῆς σας ὁλόφωτος ὁ ἥλιος.

Γιά μιά περισσότερο ἀποδοτική ἐξομολόγησι σημειώνετε ὅλα ὅσα συνειδητοποιήσατε σάν ἁμαρτίες καί πλησιάζοντας τόν πνευματικό σας πατέρα παρακαλέστε τον νά τοῦ τά πῆτε ὅλα ἀπό τίς σημειώσεις. Μετά μπορεῖ εἴτε ἐκεῖνος μόνος του νά σᾶς ρωτήση γιά κάτι ἀκόμη, εἴτε ἐσεῖς νά τοῦ προτείνετε νά σᾶς ρωτήση.
Φεύγοντας μετά ἀπό μιά εἰλικρινῆ καί ταπεινή ἐξομολόγησι, νοιώθετε ἀνάλαφρος, σάν ν᾿ ἀπορρίψατε ἀπό πάνω σας ἕνα δυσβάστακτο φορτίο.
Ὁ φόβος τοῦ θανάτου εἶναι σωτήριος. Ἐσεῖς ὅμως τόν στερεῖσθε, διότι δέν ἐλπίζετε στήν σωτηρία. Ἡ ἐλπίδα στόν Σωτῆρα Χριστό δέν ἐξαφανίζει τόν φόβο τοῦ θανάτου.
Νά σκέπτεσθε συχνά τόν θάνατο καί ὅλα τά ἐπακόλουθά του. Ἀπ᾿ αὐτά νά βγάζετε χρήσιμα συμπεράσματα καί νά τρέφετε μέσα σας ἐγκάρδια ἀφοσίωσι στό θέλημα τοῦ Θεοῦ».
***
«Ἐφ᾿ ὅσον ἐξωμολογηθήκατε καί λάβατε τήν ἄφεσι, εἰρηνεύετε καί εὐχαριστεῖτε τόν Κύριο. Βέβαια ὁ ἐχθρός σᾶς δημιουργεῖ σύγχυσι καί ἀμφιβολίες, ἐάν ἦταν ἔγκυρη ἡ συγχώρησις. Ἔχετε ὑπ᾿ ὄψιν σας ὅτι ἡ συγχώρησις εἶναι πάντοτε ἔγκυρη, ἀνεξάρτητα ἀπό τό πρόσωπο τοῦ πνευματικοῦ πού τήν ἔδωσε. Στό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως εἶναι παρών ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Ἀκούει μέ τήν ἀκοή τοῦ πνευματικοῦ καί δίνει τήν συγχώρησι μέ τήν δική του φωνή».
***
«Ὁ φόβος καί ἡ ἀνησυχία πού σᾶς ἔρχονται κατά τήν προετοιμασία σας γιά νά μεταλάβετε, ὑποθέτω ὅτι προέρχονται ἀπό τόν ἐχθρό τῆς σωτηρίας μας. Φαίνεται ὅτι ἔχει κάποιο μερίδιο μέσα σας. Ἡ ἐξομολόγησις καί ἡ Θεία Κοινωνία τόν ζεματᾶνε καί τόν διώχνουν. Καί αὐτός, προβλέποντάς το, σηκώνει συναγερμό. Ἐσεῖς ὅμως μήν ἀπομακρύνεσθε ἀπό τήν μνήμη τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐνθύμησι τοῦ θανάτου... Καί αὐτό ὄχι μόνο κατά τήν διάρκεια τῆς ἑτοιμασίας γιά τήν Θεία Κοινωνία, ἀλλά πάντοτε».
***
Ὁ Κύριος νά σᾶς εὐλογῆ. Ἀπευθύνεσθε σέ μένα, ἐνῶ θά ἔπρεπε νά συμβουλευθῆτε τόν πνευματικό σας. Δέν εἶναι σωστό νά καταφεύγετε πότε στόν ἕνα καί πότε στόν ἄλλο. Ὁ Θεός ὥρισε ὑπεύθυνο σύμβουλο γιά τόν καθένα τόν πνευματικό του πατέρα, πού συνήθως εἶναι ὁ ἱερέας τῆς ἐνορίας του. Ὁ Κύριος νά σᾶς ἐλεῆ καί νά σᾶς σώζη».
***
«Νά μεταλαμβάνετε συχνά τά Ἄχραντα Μυστήρια ἐφ᾿ ὅσον ὁ πνευματικός σας τό ἐπιτρέπει. Προσπαθῆστε ὅμως νά προσέρχεσθε πάντοτε μέ τήν ἀνάλογη προετοιμασία, μέ φόβο καί τρόμο καί ὄχι τυπικά καί ἀπό συνήθεια.
Συνηθίσαμε καί δέν σκεπτόμαστε καθόλου τίς ζωογόνες εὐεργεσίες τοῦ ἡλίου. Ἔτσι ὑπάρχει κίνδυνος νά συνηθίσουμε τά Ἄχραντα Μυστήρια καί νά κοινωνοῦμε ἀδιάφορα...
Σᾶς ἐνοχλεῖ ὁ σαρκικός ἀδελφός σας; Νά τόν λυπᾶστε καί νά προσεύχεσθε γι᾿ αὐτόν. Νά τοῦ πῆτε: «Ἐάν θέλης νά μέ ἐπισκέπτεσαι, μήν ἀνοίγης θρησκευτικές συζητήσεις, γιατί ἀπ᾿ αὐτές τίποτε δέν καταλαβαίνεις. Κι ἄν τολμήσης νά μιλήσης περιφρονητικά γιά τόν Θεό καί τά θεῖα πράγματα, θ᾿ ἀναγκασθῶ νά σέ διώξω καί νά σοῦ ἀπαγορέψω νά ξαναπατήσης ἐδῶ».
Καλά κάνετε πού δέν τόν δέχεσθε πάντοτε. Ἀλλά κι ἄν τελείως τοῦ ἀπαγορεύατε νά ἔρχεται, δέν θά ἦταν οὔτε συμφορά, οὔτε ἁμαρτία».

Τέλος καί τῷ Θεῷ δόξα!

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ
ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱ.Μ. Παρακλήτου γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει ἡ Ἱερά  Μονή.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
http://HristosPanagia3.blogspot.com

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

 1. Τί πρέπει να κάνουμε μετά τήν εξομολόγηση (mp3)
 2. Γιά μία σωστή ἐξομολόγηση
 3. Περί μνησικακίας ἤ Πῶς ἀκυρώνουμε τήν ἐξομολόγησή μας(mp3)
 4. Νά μήν ἐμπιστεύεται κανείς τόν ἑαυτό του καί νά ἐξομολογεῖται καθαρά (Εὐεργετινός)
 5. Πῶς ἡ ἐξομολόγηση θεραπεύει τήν ψυχή (mp3)
 6. Ὁ ρόλος τοῦ Πνευματικοῦ Πατρός (Α΄) (π. Σωφρονίου Σαχάρωφ, mp3)
 7. Ὁ ρόλος τοῦ Πνευματικοῦ Πατρός (Β΄) (π. Σωφρονίου Σαχάρωφ, mp3)
 8. Ὁ ρόλος τοῦ Πνευματικοῦ Πατρός (Γ΄) (π. Σωφρονίου Σαχάρωφ, mp3)
 9. Ὁ Πνευματικός Πατέρας καί ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ κακοῦ (mp3)
 10. Συνεχής διά βίου Μετάνοια- ἐξομολόγηση.
 11. Τελευταίες συμβουλές πριν από την Εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία
 12. Το μυστήριο της Μετάνοιας και Εξομολόγησης
 13. Χάπια, ἠλεκτροσόκ καί ψυχιατρεῖο ἤ Ἐξομολόγηση, Πνευματικός όδηγός καί ἐκκλησιαστική ζωή.
 14. Ἡ μετάνοια καί ἡ ἐξομολόγηση σώζει (Ἁγ. Κυρίλλου, Κατηχήσεις)(mp3)
 15. Κανεὶς ποτὲ δὲν πρέπει ν’ ἀπελπίζεται...Η αποφυγή της απογνώσεως
 16. Περί εξομολογήσεως και πνευματικής καθοδηγήσεως
 17. Ἐξομολόγηση.Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης
 18. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ: «“Πάτερ ἡμῶν”!…Μέσα στὶς καρδιές μας δὲν ἀκούεται διόλου μιὰ τέτοια υἱϊκὴ φωνή». (Ἅγ. Ἰω. Κρονστάνδης)
 19. Ἐκ τοῦ βορβόρου τῶν ἔργων μου ρῦσαι με...
 20. Ο Γέροντας Γερμανός (Σταυροβουνιώτης), γράφοντας σε πνευματικά του τέκνα
 21. Τό ἱερό Μυστήριο τῆς Μετανοίας καί Ἐξομολογήσεως.
 22. Ἱερὰ Ἐξομολόγηση: Ἐρωτήματα καὶ Ἀπαντήσεις
 23. Ἡ γνώση καί ἡ παρακολούθηση τοῦ ἑαυτοῦ μας (Γέροντος Παϊσίου)(mp3)
 24. Μετάνοια καί ἐξομολόγηση κατά τόν Γέροντα Πορφύριο
 25. Ὁ Πνευματικός Πατέρας
 26. Γέροντας Διονύσιος τῆς Κολιτσοῦ «Τό δευτερόλεπτο πού ζοῦμε,ἐκεῖνο εἶναι δικό μας»
 27. Μητροπολίτης Κυρηνείας Παύλος, Η ψυχολογία των εξομολογουμένων επιπολαίως
 28. Ἡ ἐξομολόγηση καὶ ὁ Ἅγιος Γέροντας π.Ἰάκωβος Τσαλίκης
 29. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ: «Ὅποιος συνηθίζει νὰ δίνει λόγο γιὰ τὴν ζωή του κατὰ τὴν ἐξομολόγηση ἐδῶ στὸν κόσμο δὲν θὰ τοῦ εἶναι φοβερὸ νὰ δώσει λόγο γιὰ τὴν ζωή του ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ Κριτηρίου τοῦ Χριστοῦ.» (Ἅγ. Ἰω. Κρονστάνδης)
 30. Ἡ μετάνοια ὡς ἀλλαγή ζωῆς (Γέροντος Παϊσίου)(mp3)
 31. «Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίω ἐν κιθάρα,ἐν ψαλτηρίω δεκαχόρδω ψάλατε οὔτω».
 32. Περί μετανοίας καί ἐξομολογήσεως (Γέροντος Πορφυρίου)(mp3)
 33. Γενική ἐξομολόγηση: «Ἡ Θεία Ψυχανάλυση»
 34. Μετάνοια καί γενική ἐξομολόγηση (mp3)
 35. Ἡ ἐπιμέλεια τῆς συνείδησης μας- Γέροντος Παϊσίου (mp3)
 36. Μετανοεῖτε! Τί εἶναι ἡ ἁμαρτία.
 37. Τό μυστήριο τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως
 38. Ἡ ἀναγκαιότητα τοῦ Μυστηρίου τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως-Εἰσαγωγικά
 39. Α΄. Πρίν τήν ἐξομολόγηση-Προσευχή πρίν τήν αὐτοεξέταση
 40. Α΄. Πρίν τήν ἐξομολόγηση-Αὐτοεπίσκεψη καί αὐτοεξέταση
 41. Α΄. Πρίν τήν ἐξομολόγηση-Νοερά εξομολόγηση
 42. Β΄ Στήν ἐξομολόγηση-Πῶς ἐπιλέγουμε τόν Πνευματικό μας Πατέρα
 43. Β΄ Στήν ἐξομολόγηση-Ἡ σχέση τοῦ Πνευματικοῦ τέκνου μέ τόν Πνευματικό του Πατέρα
 44. Β΄ Στήν ἐξομολόγηση-Τό ἀπόρρητο τῆς ἐξομολογήσεως γιά τόν Πνευματικό καί τόν ἐξομολογούμενο-Περιμένοντας ἔξω ἀπό τό ἐξομολογητήριο
 45. Β΄ Στήν ἐξομολόγηση-Μέσα στό ἐξομολογητήριο
 46. Β΄ Στήν ἐξομολόγηση-Συνήθη λάθη, ἐπιπολαιότητες καί δαιμονικές παγίδες
 47. Β΄ Στήν ἐξομολόγηση-Μερικά σημεῖα πού πρέπει νά προσέξουμε ἰδιαιτέρως
 48. Γ΄ Μετά τήν ἐξομολόγηση-Διόρθωση τῆς ζωῆς μας, παύση τῆς ἁμαρτίας, ἀληθινή μετάνοια-Τήρηση μέ χαρά τοῦ κανόνα-ἐπιτιμίου καί τῶν συμβουλῶν-ἐντολῶν τοῦ Πνευματικοῦ-Ὅχι συζήτηση μέ ἄλλους τῶν ὅσων εἰπώθηκαν στήν Ἐξομολόγηση.
 49. Γ΄ Μετά τήν ἐξομολόγηση-Ὄχι ἐνθύμηση τῶν ἐξομολογηθέντων ἁμαρτιῶν-Ὄχι μνησικακία
 50. Γ΄ Μετά τήν ἐξομολόγηση-Συχνή ἐξομολόγηση-Γενική ἐξομολόγηση-Ἐπίλογος
 51. Μόνο τό ἐνδιαφέρον γιά τήν Ἐκκλησία θεραπεύει τόν ἄνθρωπο.
 52. Τὸ παλιατζίδικό μας.Γέρων Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης
 53. Ομολογία αμαρτιών (Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου)
 54. Ἡ τελευταῖα ἐξομολόγηση
 55. «Όταν κάποιος γίνει Πνευματικός, πρέπει να αποφασίσει να πάει στην κόλαση γι' αυτούς πού εξομολογεί»
 56. ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΥΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ
 57. Τό μυστήριο τῆς ἐξομολόγησης Frank Schaeffer
 58. H Mελαγχολία, η ταπείνωση και ο εξομολόγος (Γερ Πορφυριος)
 59. Ὁ Πνευματικός πού ἐξομολόγησε τόν δήμιό του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...