Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου 2013

Ποία διδασκαλία περιέχει τό ῞Αγιο Εὐαγγέλιο; Διατί ἔπαθε ὁ Σωτήρ μας 'Ιησοῦς Χριστός; Τί μᾶς φανερώνουν τά θαύματα τοῦ Χριστοῦ; Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

 Ποία διδασκαλία περιέχει τό ῞Αγιο Εὐαγγέλιο;

Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

Τό ῞Αγιο Εὐαγγέλιο μᾶς διδάσκει ὅτι ὑπάρχει ἕνας Θεός σέ τρία Πρόσωπα, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό ῞Αγιο Πνεῦμα, ὁ ὁποῖος ἔπλασε τόν κόσμο ἐκ τοῦ μηδενός.
 ῞Ολοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀδελφοί μεταξύ τους, διότι εἶναι παιδιά τοῦ ἑνός Θεοῦ. Διά νά διαφυλαχθοῦν ἀπό τό κακό καί νά εἶναι εὐτυχεῖς, πρέπει νά προσεύχωνται, νά ζοῦν εἰρηνικά, νά ἔχουν σταθερή πίστι, νά βοηθοῦν καί ἀγαποῦν ὁ ἕνας τόν ἄλλον. ῾Η μεγαλύτερη ἐντολή καί ἡ ὡραιότερη διδασκαλία τῆς ῾Αγίας Γραφῆς εἶναι:«'Αγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ καί ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καί ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σουὅ. καί τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν» (Ματθ. 22,36-38).
Διά τῶν Σταυρικῶν Του παθῶν στόν Γολγοθᾶ ὁ Κύριός μας ῾Ιησοῦς Χριστός, προσέφερε τόν ῾Εαυτόν Του θυσία καί ὑπέμεινε τόν ἐπί τοῦ Σταυροῦ θάνατον ὥστε μέ τό ἐκχυθέν Αἷμα Του, νά ἐξαλείψῃ τήν παλαιά κατάρα τοῦ 'Αδάμ καί νά εἰρηνεύσῃ τούς ἀνθρώπους μέ τόν Θεό. Μέ τήν Σταύρωσίν Του ἐνίσχυσε τήν διδασκαλία Του καί ἔδωσε τόν ῾Εαυτόν Του παράδειγμα ὑπομονῆς στούς ἀνθρώπους, ἀγάπη καί μακροθυμίας.
Γιά νά μποροῦν οἱ ἄνθρωποι ὅλων τῶν αἰώνων νά ἀκολουθήσουν τήν ὁδόν τῆς σωτηρίας καί νά ἀπολαύσουν τούς καρπούς πού ἀπορρέουν ἀπό τήν Σταύρωσι καί τό Εὐαγγέλιό Του, ὁ Σωτῆρας μας ἐξέλεξε τούς 'Αποστόλους ἐθεμελίωσε δι' αὐτῶν τήν 'Εκκλησία Του καί τούς ἔδωσε τά ῞Αγια Μυστήρια.
Διατί ἔπαθε ὁ Σωτήρ μας 'Ιησοῦς Χριστός;
Τί μᾶς φανερώνουν τά θαύματα τοῦ Χριστοῦ;

Μέ τά θαύματα ὁ Χριστός μᾶς φανερώνει τήν Θεία δύναμί Του. ῾Ο ἴδιος ἐτέλεσε πολλά θαύματα, τά ὁποῖα ἦσαν θαύματα ἐπάνω στήν φύσι ἀναστάσεις νεκρῶν ἀνθρώπων (τήν κόρη τοῦ 'Ιαείρου, τόν υἱόν τῆς χήρας Ναῒν, τόν Λάζαρο τῆς Βιθυνίας). Τά μεγαλύτερα θαύματά Του, ἦσαν ἡ Μεταμόρφωσίς Του στό ὄρος  Θαβώρ, ἡ Κάθοδος στόν ῎Αδη μετά τόν ἐπί τοῦ Σταυροῦ θάνατόν Του, ἡ ἔνδοξος 'Ανάστασίς Του, ἡ παρουσία Του στούς μαθητάς Του μετά τήν 'Ανάστασί Του, καί ἡ 'Ανάληψί Του στούς Οὐρανούς.

Προσευχή πρός τόν Κύριον ἡμῶν 'Ιησοῦν Χριστόν.

῾Ο ἐν παντί καιρῷ καί πάσῃ ὥρᾳ, ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆς προσκυνούμενος καί δοξαζόμενος Χριστός ὁ Θεός, ὁ μακρόθυμος, ὁ πολυέλεος, ὁ πολυεύσπλαχνος, ὁ τούς δικαίους ἀγαπῶν καί τούς ἁμαρτωλούς ἐλεῶν, ὁ πάντας καλῶν πρός σωτηρίαν διά τῆς ἐπαγγελίας τῶν μελλόντων ἀγαθῶν· Αὐτός Κύριε πρόσδεξαι καί ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ τάς ἐντεύξεις, καί ἴθυνον τήν ζωήν ἡμῶν πρός τάς ἐντολάς σου· τάς ψυχάς ἡμῶν ἁγίασον, τά σώματα ἅγνισον, τούς λογισμούς διόρθωσον, τάς ἐννοίας κάθαρον, καί ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό πάσης θλίψεως κακῶν καί ὀδύνης. Τείχισον ἡμᾶς ἁγίοις σου ἀγγέλοις, ἵνα, τῆ παρεμβολῇ αὐτῶν φρουρούμενοι καί ὁδηγούμενοι, καταντήσωμεν εἰς τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί εἰς τήν ἐπίγνωσιν τῆς ἀπροσίτου σου δόξης· ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 'Αμήν.

  Μετάφρασις: Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης
῾Ιερά Μονή ῾Οσίου Γρηγορίου
῞Αγιον ῎Ορος1995
22 Ὀκτωβρίου  2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ