Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Παρασκευή 14 Απριλίου 2023

ΕΓΚΩΜΙΑ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ - ΟΡΘΡΟΣ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΥ 14-4-2023

Μ. ΩΡΕΣ- ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ, 14-4-2023
https://www.youtube.com/live/sEUlm-AN7eI?feature=share

Οἱ πλούσιοι καί οἱ πτωχοί


Οἱ πλούσιοι καί οἱ πτωχοί

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Πάντα παρουσιάζει ἐνδιαφέρον καὶ προκαλεῖ συζητήσεις τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα: Πλούσιοι καὶ πτωχοί. Οἱ ἄνθρωποι συνήθως εἶναι χωρισμένοι σὲ δύο κατηγορίες. Οἱ πλούσιοι ὑποστηρίζουν ὅτι ἐργάστηκαν καὶ ἀπέκτησαν τὶς περιουσίες τους. Καὶ αὐτὸ ἦταν θεμιτὸ καὶ κανένας δὲν πρέπει νὰ τὸ ἀμφισβητεῖ. Οἱ πτωχοὶ κατηγοροῦν τοὺς πλούσιους ὅτι ἀπέκτησαν τὸν πλοῦτο τους μὲ ἀδικίες καὶ ἄγρια ἐκμετάλλευση τῶν συνανθρώπων τους, γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ παρέμβει τὸ κράτος καὶ νὰ μοιράσει τὸν πλοῦτο τους σ’ αὐτούς. Μόνο ἔτσι θὰ ὑπάρξει δικαιοσύνη στὴν κοινωνία.
Τὰ ἐπιχειρήματα τῶν πτωχῶν ἀνθρώπων δὲν στηρίζονται πάντα στὴν πραγματικότητα. Ὅλοι δεχόμαστε ὅτι ὁ ἐργατικὸς καὶ συγχρόνως ἱκανὸς ἄνθρωπος ἔχει περισσότερα οἰκονομικὰ ἀπὸ τὸν μὴ ἐργατικὸ καὶ κάποτε ἀδύναμο ἄνθρωπο, ποὺ μὲ τὶς μικρές του δυνάμεις προσπαθεῖ νὰ ἐξασφαλίσει τὰ ἀναγκαῖα ὑλικὰ ἀγαθὰ, γιὰ νὰ ζήσει ὁ ἴδιος καὶ ἡ οἰκογένειά του. Μὲ δεδομένο ὅτι οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶναι ἴδιοι οὔτε ἔχουν τὰ ἴδια χαρίσματα, εἶναι φυσικὸ νὰ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ κοινωνικὴ διαφορά, πλούσιοι καὶ πτωχοί.

Τὸ κράτος φυσικὰ πρέπει νὰ ἐνισχύει τοὺς πτωχοὺς καὶ νὰ τοὺς διευκολύνει στὶς δραστηριότητές τους. Οἱ πλούσιοι συνήθως ἔχουν καὶ πολιτικὴ δύναμη καὶ δὲν συμφωνοῦν νὰ στερηθοῦν μέρος τοῦ πλούτου τους γιὰ νὰ ὠφεληθοῦν οἱ πτωχοί. Αἰχμάλωτοι τοῦ πάθους τῆς πλεονεξίας καθὼς εἶναι, ἐπιδικώκουν μὲ κάθε τρόπο καὶ μέσο νὰ αὐξήσουν τὸν πλοῦτο τους ἀδιαφορώντας γιὰ τοὺς πτωχούς, τοὺς ὁποίους περιφρονοῦν προκλητικά.

Πόθεν πόλεμοι καὶ μάχαι ἐν ὑμῖν; οὐκ ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν;

(Ἰακ. γ΄ 11-δ΄ 6)

11 μήτι ἡ πηγὴ ἐκ τῆς αὐτῆς ὀπῆς βρύει τὸ γλυκὺ καὶ τὸ πικρόν;
12 μὴ δύναται, ἀδελφοί μου, συκῆ ἐλαίας ποιῆσαι ἢ ἄμπελος σῦκα; οὕτως οὐδεμία πηγὴ ἁλυκὸν καὶ γλυκὺ ποιῆσαι ὕδωρ.
13 Τίς σοφὸς καὶ ἐπιστή­μων ἐν ὑμῖν; δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πραΰτητι σοφίας.
14 εἰ δὲ ζῆλον πικρὸν ἔχετε καὶ ἐριθείαν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν, μὴ κατακαυχᾶσθε καὶ ψεύδεσθε κατὰ τῆς ἀληθείας.
15 οὐκ ἔστιν αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν κατερχομένη, ἀλλ’ ἐπίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης. 16 ὅπου γὰρ ζῆλος καὶ ἐριθεία, ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα.
17 ἡ δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν ἁγνή ἐστιν, ἔπειτα εἰρηνική, ἐπιεικής, εὐπειθής, μεστὴ ἐλέους καὶ καρπῶν ἀγαθῶν, ἀδιάκριτος καὶ ἀνυπόκριτος.
18 καρπὸς δὲ τῆς δικαιοσύνης ἐν εἰρήνῃ σπείρεται τοῖς ποιοῦσιν εἰρήνην.

δ΄ 1 Πόθεν πόλεμοι καὶ μάχαι ἐν ὑμῖν; οὐκ ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν;
2 ἐπιθυμεῖτε, καὶ οὐκ ἔχετε· φονεύετε καὶ ζηλοῦτε, καὶ οὐ δύνασθε ἐπιτυχεῖν· μάχεσθε καὶ πολεμεῖτε, καὶ οὐκ ἔχετε, διὰ τὸ μὴ αἰτεῖσθαι ὑμᾶς·
3 αἰτεῖτε καὶ οὐ λαμβάνετε, διότι κακῶς αἰτεῖσθε, ἵνα ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσητε.
4 μοιχοὶ καὶ μοιχαλίδες! οὐκ οἴδατε ὅτι ἡ φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ Θεοῦ ἐστιν; ὃς ἂν οὖν βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχθρὸς τοῦ Θεοῦ καθίσταται.
5 ἢ δοκεῖτε ὅτι κενῶς ἡ γραφὴ λέγει, πρὸς φθόνον ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα ὃ κατῴκησεν ἐν ἡμῖν;
6 μείζονα δὲ δίδωσι χάριν· διὸ λέγει· ὁ Θεὸς ὑπε­ρη­φάνοις ἀντιτάσσεται, ταπει­νοῖς δὲ δίδωσι χάριν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

11 Μήπως ἡ πηγή ἀπό τό ἴδιο στόμιο ἀναβλύζει νερό πόσιμο καί δροσιστικό, καί νερό ἁλμυρό καί πικρό;

12 Μήπως εἶναι δυνατόν, ἀδελφοί μου, ἡ συκιά νά κάνει ἐλιές ἤ τό ἀμπέλι σύκα; Ἔτσι καί καμία πηγή δέν εἶ­ναι δυνατόν νά βγάζει συγχρόνως ἁλμυρό καί γλυκό δρο­σιστικό νερό. Συνεπῶς κι ἀπό τό ἴδιο στόμα δέν πρέπει νά βγαίνει εὐλογία καί κατάρα.

Ἡ Σερβική Ἐκκλησία ὑψώνει φωνή ἀγανάκτησης ἐνάντια στήν κρατική τρομοκρατία κατά τῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας


«Yψώνουμε τη φωνή αγανάκτησης ενάντια στη φοβερή αδικία, ενάντια στην κρατική τρομοκρατία κατά της Εκκλησίας στην Ουκρανία που είναι η “κραυγή ικεσίας στον ουρανό”» (Ανακοινωθέν Τύπου Σερβικής Εκκλησίας, 28η Μαρτίου 2023)
Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Με αφορμή τις αφόρητες πιέσεις, τη κλιμακούμενη βία και την κορύφωση των διώξεων που ασκεί το καθεστώς Ζελένσκι κατά της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, η Σερβική Εκκλησία εξέδωσε ομολογιακό Ανακοινωθέν Τύπου, την 28η Μαρτίου 2023 [1].

Μέσω αυτού υψώνει «φωνή αγανάκτησης» και «κραυγή ικεσίας στον ουρανό», ενάντια στη φοβερή αδικία και στην κρατική τρομοκρατία της σημερινής ουκρανικής κυβέρνησης [2].

Το βαρυσήμαντο και ιστορικό κείμενο που υπογράφεται από τον Πατριάρχη της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Πορφύριο, ανάμεσα στα άλλα, καταγγέλει την ανίερη απόφαση εκδίωξης του Μητροπολίτη Κιέβου Ονουφρίου, της μοναστικής αδελφότητας και της Θεολογικής Ακαδημίας από την Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου.

Ταυτόχρονα, αποδομεί το σχισματικοαιρετικό μόρφωμα της ψευδοεκκλησίας της Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι:

α) «Η αντικανονική, σχισματική δομή που, αν και αυτοαποκαλείται Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, δεν έχει καν τις πιο βασικές ιδιότητες της εκκλησιαστικότητας»
β) «Η παράνομη παρασυναγωγή μπορεί να γίνει Εκκλησία μόνο με τη μετάνοια και ακολουθώντας την διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανόνα, όχι με το μελάνι και χαρτί»

Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων:Οἱ προφητεῖες πού ἐκπληρώθηκαν κατά τή σταύρωση τοῦ Κυρίου

 

ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

«Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα…»

(επιλεγμένα αποσπάσματα από την ΙΓ΄Κατήχηση):

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ


ΚΓ’. Εμείς όμως ας επανέλθουμε στο θέμα των προφητικών αποδείξεων που μου ζητήσατε. Σταυρώθηκε ο Κύριος, έχεις ακούσει όλες τις μαρτυρίες. Βλέπεις τον τόπο του Γολγοθά. Συμφωνείς και το επικροτείς επαινετικά και δοξολογικά. Πρόσεξε μήπως καμιά φορά, σε περίοδο διωγμού, Τον απαρνηθείς. Να μην ευφραίνεσαι μόνο σε περίοδο ειρήνης για τον Σταυρό, αλλά και σε καιρό διωγμού να έχεις την ίδια πίστη. Να μην είσαι φίλος του Ιησού τον καιρό της ειρήνης και τον καιρό του πολέμου να γίνεσαι εχθρός. (…)

ΚΔ΄. Ο Χριστός λοιπόν σταυρώθηκε για χάρη μας, Αυτός που δικάστηκε μια νύχτα παγερή και γι’ αυτό υπήρχε παραδίπλα ανθρακιά αναμμένη(πρβλ.Ιωάν.18,18: «Εἱστήκεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, ὅτι ψῦχος ἦν, καὶ ἐθερμαίνοντο· ἦν δὲ μετ᾿ αὐτῶν ὁ Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος(:εκεί στέκονταν οι δούλοι και οι υπηρέτριες, οι οποίοι είχαν ανάψει φωτιά και ζεσταίνονταν δίπλα στη σωρό από τα αναμμένα κάρβουνα, διότι είχε κρύο. Μαζί τους στεκόταν κι ο Πέτρος και ζεσταινόταν)».Σταυρώθηκε την τρίτη ώρα [πρβλ. Μάρκ. 15,25: «ἦν δὲ ὥρα τρίτη καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν(:η ώρα ήταν τρεις από την ανατολή του ηλίου, δηλαδή εννέα το πρωί, όταν Τον σταύρωσαν)»]. «Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης(:και από τις δώδεκα το μεσημέρι έγινε σκοτάδι σε όλη τη γη έως τις τρεις το απόγευμα)»[Ματθ.27,45].

Μήπως έχουν και αυτά γραφεί από τους Προφήτες; Ας ερευνήσουμε. Λέει λοιπόν ο προφήτης Ζαχαρίας: «καὶ ἔσται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ οὐκ ἔσται φῶς καὶ ψῦχος καὶ πάγος(:εκείνη την ημέρα δεν θα υπάρχει ηλιακό φως και θα είναι ημέρα ψύχους και πάγου)»[Ζαχ.14,6-7].Να λοιπόν το ψύχος, εξαιτίας του οποίου θερμαινόταν ο Πέτρος. Και την ημέρα εκείνη τη γνώριζε ο Κύριος[Ζαχ.14,7: «ἔσται μίαν ἡμέραν, καὶ ἡ ἡμέρα ἐκείνη γνωστὴ τῷ Κυρίῳ, καὶ οὐχ ἡμέρα καὶ οὐ νύξ(:θα είναι αυτή μια ξεχωριστή ημέρα, ημέρα γνωστή μόνο στον Κύριο· Η ημέρα εκείνη δεν είναι ούτε ημέρα, ούτε νύχτα)».Τι λοιπόν; Τις άλλες μέρες δεν τις γνώριζε; Πολλές είναι οι ημέρες, αλλά αυτή είναι η ημέρα της υπομονής του Κυρίου, «την οποία δημιούργησε ο Κύριος»[πρβλ.Ψαλμ.117,24].Και αυτήν την ημέρα τη γνώριζε ο Κύριος και «δεν είναι ούτε ημέρα ούτε νύχτα»[Ζαχ.14,7].Τι σημαίνει αυτό το αίνιγμα που αναφέρει ο Προφήτης; «Η ημέρα εκείνη δεν είναι ούτε ημέρα, ούτε νύχτα».

Τι λοιπόν είναι αυτή; Τι θα την ονομάσουμε; Το Ευαγγέλιο το ερμηνεύει το πράγμα, καθώς διηγείται τα γεγονότα. Δεν ήταν ημέρα, διότι δεν έλαμψε ήλιος, πορευόμενος από την ανατολή έως τη δύση, αλλά από την έκτη ώρα ως την ενάτη έγινε σκοτάδι[βλ. παραπάνω,Ματθ.27,45], στη μέση της ημέρας! Επομένως, στη μέση της ημέρας παρεμβλήθηκε το σκοτάδι και το σκοτάδι ο Θεός το ονόμασε νύχτα(πρβλ.Γέν.1,5: «καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσε νύκτα»).Γι ’αυτό ούτε ημέρα ήταν ούτε νύχτα, διότι ούτε όλο φως ήταν, ώστε να κληθεί ημέρα, ούτε πάλι όλο σκοτάδι για να ονομαστεί νύχτα, αλλά μετά από την ενάτη[δηλαδή μετά τις τρεις το μεσημέρι] έλαμψε ο ήλιος. Το προείπε και αυτό ο Προφήτης λέγοντας: «Ούτε ημέρα είναι, ούτε νύχτα»(Ζαχ.14,7).Και πρόσθεσε: «καὶ πρὸς ἑσπέραν ἔσται φῶς(: και προς το εσπέρας θα επέλθει άφθονο φως)»[Ζαχ.14,7].Βλέπεις ακρίβεια των Προφητών; Βλέπεις πόση αλήθεια υπάρχει σε όσα έχουν προφητευθεί και γραφεί εκ των προτέρων;

ΚΕ΄ Αλλά θέλεις να μάθεις σαφώς ποια ώρα ακριβώς ο ήλιος αφανίστηκε από το πρόσωπο της γης; Άραγε να ήταν πέμπτη ώρα ή ογδόη ή δεκάτη; Πες ακριβώς την ώρα στους Ιουδαίους τους απειθείς, ω Προφήτη! Πότε έδυσε ο ήλιος; Λέει λοιπόν ο Αμώς ο προφήτης: «καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριος ὁ Θεός, καὶ δύσεται ὁ ἥλιος μεσημβρίας, καὶ συσκοτάσει ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ἡμέρᾳ τὸ φῶς(:και θα συμβεί εκείνη την ημέρα, λέει ο Κύριος και Θεός, να δύσει ο ήλιος το μεσημέρι)»[Αμ.8,9]- «και έγινε σκοτάδι από την έκτη ώρα(βλ.παραπάνω:Ματθ.27,45)-«και θα γίνει στη γη σκοτάδι το φως, ενώ θα είναι ημέρα»(βλ.παραπάνω,Αμ.8,9).

Ἀνεξιχνίαστον τό σχέδιον τῆς προνοίας τοῦ Θεοῦ (Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης)


Ζοῦμε σὲ μία ἐποχὴ ὅπου οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ τὸ Θεό. Δὲν συγκινοῦνται ἀπὸ τὸ θεῖο λόγο, δὲν συμμετέχουν στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ ἐντολὲς καταπατοῦνται, χωρὶς ἔλεγχο συνειδήσεως καὶ ἴχνος ντροπῆς. Παντοῦ ἡ ἁμαρτία.

Ὑπάρχουν καὶ πολλὲς περιπτώσεις, ποὺ ἡ ἁμαρτία εἶναι προστατευόμενη ἀπὸ τοὺς νόμους τοῦ κράτους καὶ χαρακτηρίζεται ὡς δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου, τὸ ὁποῖο κανείς δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἀπαγορεύει. Ὅσοι χαρακτηρίζουν μερικὰ «δικαιώματα» ὡς ἁμαρτίες καὶ προτρέπουν τοὺς ἀνθρώπους νὰ τὰ ἀρνοῦνται καὶ νὰ τὰ ἀποφεύγουν, διώκονται ἀπὸ τὴ δικαιοσύνη! Αὐτὴ είναι ἡ μεγάλη δημοκρατικὴ πρόοδος!

Βλέπουμε ἐπίσης ὅτι τὰ ἐγκλήματα συνεχῶς αὐξάνονται. Δὲν περνάει μέρα ποὺ νὰ εἶναι καθαρὴ ἀπὸ κλοπές, λῃστεῖες, δολοφονίες καὶ παντὸς εἴδους ἀθλιότητες. Οἱ ἄνθρωποι ἔγιναν ὑπάνθρωποι, οἱ ἠθικὲς ἀναστολὲς καταργήθηκαν καὶ μοναδικὸς σκοπὸς τῆς ζωῆς τους εἶναι ἡ ἀφθονία τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, οἱ ἔρωτες, οἱ σαρκικὲς ἡδονές, ἡ ἱκανοποίηση τῶν ἁμαρτωλῶν παθῶν καὶ ἡ μόνιμη εὐτυχία, ποὺ ποτὲ δὲν φαίνεται.

Οἱ ἄνθρωποι πιὰ δὲν διορθώνονται εὔκολα.

Μ. ΩΡΕΣ- ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ, 14-4-2023

Μ. ΩΡΕΣ- ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ, 14-4-2023
https://www.youtube.com/live/sEUlm-AN7eI?feature=share

Συμβουλές γιά Καρδιακή Προσευχή, Λογισμούς, Προσοχή καί Προσευχή – Γράμμα Γέροντος Ἐφραίμ τῆς Ἀριζόνα σέ Πνευματικό του Παιδί (3 απο 5) – 22/2/2012

Ὅταν γίνονται τέτοια διαβαστικά καί μερικά γονατίσματα νά δεῖς ἄν μποροῦν οἱ νεοεποχίτες νά κάνουν πολλά πράγματα...https://proskynitis.blogspot.com/2023/04/blog-post_70.html

14 Ἀπριλίου. † Μεγάλη Παρασκευή. «Τὰ ἅγια καὶ φρικτὰ πάθη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ· ἔτι δὲ μνεία τῆς τοῦ εὐγνώμονος λῃστοῦ ἐν τῷ σταυρῷ ὁμολογίας». Ἀριστάρχου, Πούδη καὶ Τροφίμου ἐκ τῶν 70. Θωμαΐδος μάρτυρος, Δημητρίου νεομάρτ. τοῦ ἐν Τριπόλει (†1803). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἑσπερινοῦ (Γαλ. ς΄ 14-18).

Γαλ. 6,14           ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ.

Γαλ. 6,14                   Μη γένοιτο δε ποτέ να καυχηθώ εγώ δια τίποτε άλλο, παρά μόνον δια τον σταυρικόν θάνατον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου έχει πλέον σταυρωθή και νεκρωθή ως προς εμέ ο κόσμος, όπως και εγώ, χάρις στον σταυρόν του Κυρίου, έχω σταυρωθή και νεκρωθή δια τον κόσμον.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible