Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Πέμπτη 4 Μαΐου 2023

Ἡ ζωή μέσα στήν Ἐκκλησία Α' -ποιά ἡ Ἐκκλησία, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

ΚΓ΄. Γερω–Μητροφάνης Ἁγιοπαυλίτης

Απο την Ασκητική και Ησυχαστική Αγιορείτικη Παράδοση

Ὁ γερω–Μη­τρο­φά­νης προ­ερ­χό­ταν ἐξ ἐγ­γά­μων. Γεν­νή­θη­κε στίς 21 Φε­βρου­α­ρί­ου τό 1917 στό χω­ριό Κόρθιον τῆς Ἄν­δρου ἀ­πό τόν Ἰ­ω­άν­νη Κόντη καί τήν Ἑ­λέ­νη, καί στό ἅ­γιο Βάπτισμα τοῦ ἔ­δω­σαν τό ὄ­νο­μα Γε­ώρ­γιος. Ἔ­γι­νε ὑ­πα­ξι­ω­μα­τι­κός τοῦ Βα­σι­λι­κοῦ Ναυ­τι­κοῦ. Μό­λις παν­τρεύ­τη­κε, ἀρ­ρώ­στη­σε ἡ γυ­ναῖ­κα του καί τῆς ἔ­κο­ψαν τά πό­δια. Τήν ὑ­πη­ρέ­τη­σε πε­ρί­που ἕ­να ἑ­ξά­μη­νο μέ χρό­νο καί με­τά ἡ γυναῖκα του ἐ­κοι­μή­θη. Δι­ά­βα­σε στόν Ἀ­πό­στο­λο Παῦ­λο καί στόν ἅ­γιο Κο­σμᾶ τόν Αἰ­τω­λό ὅ­τι κα­λύ­τε­ρα ὁ ἄν­θρω­πος πού χη­ρεύ­ει νά μήν ξαναπαν­τρεύ­ε­ται καί νά γί­νε­ται μο­να­χός. Παι­διά δέν εἶ­χαν ἀ­πο­κτή­σει, ὁ­πό­τε δέν εἶ­χε ὑ­πο­χρε­ώ­σεις. Ἐγ­κα­τέ­λει­ψε τόν κό­σμο καί ἦρ­θε στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος σέ ἡ­λι­κί­α 45 πε­ρί­που ἐ­τῶν. Σκόρ­πι­σε σέ ἐ­λε­η­μο­σύ­νες ὅ­λη του τήν πε­ρι­ου­σί­α καί πῆ­ρε μα­ζί του εἴ­κο­σι χι­λιά­δες δραχ­μές. Ἔ­κα­νε μία πε­ρι­ο­δεί­α στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος καί γύ­ρι­σε ὅ­λα τά Μο­να­στή­ρια. Ξα­νά­κα­νε ἄλ­λη μί­α καί με­τά ἔ­μει­νε στόν Ἅ­γιο Παῦ­λο. Εἶ­πε στήν Σύ­να­ξη τῆς Μο­νῆς, ὅ­ταν πῆ­γε νά βά­λη με­τά­νοι­α γιά δό­κι­μος: «Πε­ρι­δι­ά­βηκα ὅ­λα τά Μο­να­στή­ρια. Ἐ­δῶ ἀ­να­παύ­τη­κα». Ἔ­δω­σε τίς εἴ­κο­σι χι­λιά­δες δραχ­μές στόν Γέ­ρον­τα. Τόν ρώ­τη­σαν: «Δέν ἔ­χεις συγ­γε­νεῖς;». «Πῆ­ραν αὐ­τοί, αὐ­τά εἶ­ναι γιά τίς ψυ­χές τῶν γο­νέ­ων μου», ἀ­πάν­τη­σε.

Ἔ­γι­νε μο­να­χός τό 1965 στίς 30 Ἰ­α­νου­α­ρί­ου μέ τό ὄ­νο­μα Μη­τρο­φά­νης.

Ὁ προ­η­γού­με­νός του βί­ος εἶ­ναι τε­λεί­ως ἄ­γνω­στος, δι­ό­τι ὁ ἴ­διος δέν ἀ­νέ­φε­ρε πο­τέ τί­πο­τε. Ἔ­γι­νε μο­να­χός καί ἔ­ζη­σε βί­ο ἀ­νε­πί­λη­πτο, μέ κρυ­φή ἐρ­γα­σί­α. Ἦ­ταν ὑ­πό­δειγ­μα ξε­νιτεί­ας, ὑ­πα­κο­ῆς, νη­πτι­κῆς ἐρ­γα­σί­ας καί μο­να­χι­κῆς ἀ­κρι­βεί­ας.

Πο­τέ του δέν βγῆ­κε στόν κό­σμο, πα­ρά μό­νο τά τε­λευ­ταῖ­α χρό­νια τῆς ζω­ῆς του γιά για­τρό. Μέ τούς συγ­γε­νεῖς του δέν εἶ­χε καμ­μί­α ἐ­πι­κοι­νω­νί­α. Ἔ­φθα­σε στό ὕ­ψος τῆς ξε­νι­τεί­ας. Κά­πο­τε ἦρ­θε ὁ ἀ­δελ­φός του στό Μο­να­στή­ρι. Τόν χαι­ρέ­τη­σε καί αὐ­τό ἦ­ταν ὅ­λο. Ἔ­τρε­χε ἐ­κεῖ­νος ἀ­πό πί­σω του νά τοῦ μι­λή­ση, ἀλ­λά ὁ γε­ρω–Μη­τρο­φά­νης κοί­τα­ζε τό δι­α­κό­νη­μά του. Ὅ­ταν ἔ­φυ­γε, ἔ­βγα­λε νά τοῦ ἀ­φή­ση εἴ­κο­σι χι­λιά­δες δραχ­μές· τό ᾿70 ἦ­ταν πολ­λά χρή­μα­τα. «Ἔ­χει τό Μο­να­στή­ρι μου ἀ­πό ὅ­λα», τοῦ εἶ­πε. Ἄλ­λη φο­ρά δέν ξα­νάρ­θε ὁ ἀ­δελ­φός του. Ἄλ­λο­τε ἦρ­θαν τά ἀ­νί­ψια του. Τούς χαι­ρέ­τη­σε στήν αὐ­λή καί ἄλ­λη φο­ρά δέν το­ύς ξα­να­μί­λη­σε. Αὐ­τοί τοῦ ἔ­στει­λαν μί­α ἐ­πι­τα­γή. Πῆ­γε στε­νο­χω­ρη­μέ­νος στόν Γέροντα καί τοῦ εἶ­πε: «Γέροντα, συγ­χώ­ρε­σέ με. Αὐ­τοί μέ ἔ­βα­λαν σέ πει­ρα­σμό. Πάρτα ἐ­σύ, Γέροντα, τά χρή­μα­τα γιά τίς ἀ­νάγ­κες τοῦ Μο­να­στη­ριοῦ, νά μήν τά στε­ί­λω πί­σω».

Ἔ­κα­νε περίπου εἴ­κο­σι χρό­νια στό Ἀρ­χον­τα­ρί­κι πού εἶ­ναι τό­πος γνω­ρι­μί­ας. Ὑ­πῆρ­χαν ἄν­θρω­ποι πού ἔρ­χον­ταν στόν Ἅ­γιο Παῦ­λο μό­νο γιά νά τόν δοῦν, για­τί ἤ­ξε­ραν ὅ­τι δέν μι­λοῦ­σε. Τοῦ ἔ­στελ­ναν εὐ­χη­τή­ρια. Δέν τ᾿ ἄ­νοι­γε. Τόν ρω­τοῦ­σαν με­ρι­κοί:

–Πά­τερ Μη­τρο­φά­νη, μᾶς θυ­μᾶ­σαι; Ἤρ­θα­με καί πέ­ρυ­σι.

Γιά νά ἀ­πο­φύ­γη τήν συ­ζή­τη­ση ἔ­λε­γε:

Θάρρος στήν ἄπειρη ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ


Κάποιος αδελφός που έμενε στα Μονύδρια έπεφτε συχνά, με ενέργεια του διαβόλου, στην πορνεία, πίεζε όμως τον εαυτό του να μείνει και να μην πετάξει το σχήμα. Και όταν άρχιζε τον σύντομο κανόνα του, παρακαλούσε με στεναγμούς τον Θεό λέγοντας: «Κύριε, είτε θέλω είτε δεν θέλω, σώσε με. Γιατί εγώ, ως λάσπη που είμαι, ποθώ τη βρωμιά της αμαρτίας, εσύ όμως, ως Θεός και παντοδύναμος, μπορείς να με εμποδίσεις. Να σπλαχνιστείς τον ενάρετο, δεν είναι σπουδαίο· και να σώσεις τον καθαρό, δεν είναι αξιοθαύμαστο· γιατί είναι άξιοι να τους δείξεις την αγαθότητά σου. Σ’ εμένα, Κύριε, κάνε να θαυμαστούν τα ελέη σου, και δείξε την ασύλληπτη φιλανθρωπία σου σε αυτό που σου ζητώ. Γιατί σ’ εσένα εμπιστεύεται τον εαυτό του ο φτωχός (Ψαλμ. 9:35), εκείνος δηλαδή που δεν έχει καμία αρετή».
Αυτά και τα παρόμοια έλεγε καθημερινά με δάκρυα ο αδελφός, είτε είχε αμαρτήσει είτε όχι. Κάποτε λοιπόν, που είχε πέσει νύχτα στη συνηθισμένη αμαρτία, σηκώθηκε αμέσως και άρχισε τον κανόνα του. Και ο διάβολος, κατάπληκτος για την ελπίδα του, αλλά και για την αδιαντροπιά του απέναντι στον Θεό, παρουσιάστηκε ορατός και του είπε: «Άθλιε, δεν ντρέπεσαι να σταθείς μπροστά στον Θεό ή ακόμη και να προφέρεις το όνομά του, αλλά ξεδιάντροπα τολμάς και να ψάλλεις;»

4 Μαΐου. Πελαγίας μάρτυρος (†290). Ἱλαρίου ὁσίου. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας, Πέμ. γ΄ ἐβδ. Πράξ. (Πρξ. η΄ 26-39).

Πραξ. 8,26         Ἄγγελος δὲ Κυρίου ἐλάλησε πρὸς Φίλιππον λέγων· ἀνάστηθι καὶ πορεύου κατὰ μεσημβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Γάζαν· αὕτη ἐστὶν ἔρημος.

Πραξ. 8,26               Αγγελος δε Κυρίου ελάλησε στον Φιλιππον και του είπε· “σήκω και προχώρησε προς νότον στον δρόμον, ο οποίος κατεβαίνει από την Ιερουσαλήμ εις την Γαζαν· αυτός ο δρόμος είναι έρημος, δεν έχει κίνησιν”.

Ὑπήκοοι Χριστοῦ ἢ προνομιοῦχοι στὸν παρόντα αἰῶνα τὸν ἀπατεῶνα

π.Στυλιανὸς Ἐμμ. Καρπαθίου
Πρωτοπρεσβύτερος
MD, MSc, PhD Ψυχίατρος

Α. Τὸ ὑπὸ συζήτηση θέμα – Ἀφορμή

Ἀνέγνωσα μετ’ ἐκπλήξεως τὸ κείμενον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς ὑπὸ τὸν τίτλον «Δέουσα ἀπάντησις εἰς τὴν ἀμφισβήτησιν προλογισμοῦ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ εἰς τὴν ἡμερίδα τῆς Ἑστίας Πατερικῶν μελετῶν».

Ἡ «Δέουσα αὐτὴ ἀπάντησις…», ὡς αὐτοχαρακτηρίζεται ὑπὸ τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς, συνετάγῃ ὡς ἀντίλογος εἰς τὸ ἔγκριτο ὀρθόδοξο ἐκκλησιαστικὸ ἱστολόγιο «Τὰς θύρας τὰς θύρας» ὑπὸ τὸν τίτλο «Πάτε νὰ μᾶς τρελλάνετε Πατέρες;», στὶς 10 Ἰανουαρίου 2023. Ἐκεῖ ἐκφράζεται σαφὴς προβληματισμός πρὸς τὴν ἑστία Πατερικῶν μελετῶν γιὰ τὴν παρουσία, ὡς ὁμιλητοῦ, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ εἰς ἡμερίδα, ἡ ὁποία ἤδη πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ «Ἑστία» τὴν 22αν Ἰανουαρίου 2022, μὲ θέμα «Μετανθρωπισμός, Ἀπειλὴ γιὰ τὸν ἄνθρωπο.»

Ὄντως, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ προσκαλεῖται ὡς ὁμιλητὴς σὲ ἡμερίδα ὁ συγκεκριμένος Μητροπολίτης, τοῦ ὁποίου ἡ πρόσφατη στάση καὶ συμπεριφορὰ κατὰ τὴν διαρρεύσασα τριετία ἀπέδειξε, ὅτι ἐργάζεται «ἴσως περισσότερο ἀπὸ ἀρκετοὺς ἄλλους συναδέλφους του, γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῆς μετανθρωπιστικῆς ἀτζέντας», μὲ δεδομένα:

α. «τὴν θερμὴ ὑποστήριξή του στοὺς γονιδιακοὺς τροποποιητές, τὰ πειραματικὰ σκευάσματα, γιὰ τὰ ὁποῖα ἀκόμη δὲν ἔχουμε ἐπαρκῇ γνώση ἀλλὰ ἐξ αἰτίας τους μετρᾶμε θύματα.»

β. «τὴν «ἁγιοποίηση» τῶν δημοσιογράφων καὶ τῶν «εἰδικῶν», οἱ ὁποῖοι «πῆραν στὸν λαιμό τους χιλιάδες Ἕλληνες συμπολῖτες μας, χιλιάδες Έλληνες συμπολίτες μας τρομοκρατώντας και παραπληροφορώντας τους.» (Ὅπως π.χ. ὁ γνωστός «τηλε-εἰδικός» κ. Θ.Βασιλακόπουλος, ὁ χαρακτηρισθεὶς ἐμφαντικῶς ὑπὸ τοῦ Σεβ. Πειραιῶς καὶ ὡς διάκονος (!!!) Θεοῦ.)

γ. «τὴν προώθηση τῶν βλασφήμων μέτρων ἐντὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν» προσωπικῶς δέ, προσθέτῳ, καὶ ἄκρως ἀντι-ιατρικῶν.

δ. «Τὸν διωγμὸ» κληρικῶν… οἱ ὁποῖοι ὑπερασπίσθηκαν «ἀσυμβίβαστες προαιώνιες Ἀλήθειες τῆς Ὀρθοδοξίας, οἱ ὁποῖες θωρακίζουν τὸν ἄνθρωπο ἔναντι τοῦ δαιμονικοῦ μετανθρωπισμοῦ».

«Ἀλήθεια», ὅπως τονίζει τὸ ἱστολόγιο, «Ποιὸς ἀρνεῖται ὅτι ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ τοῦ μετανθρωπισμοῦ ξεκινάει πρῶτα μὲ τὴν ἐκμηδένιση τῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ στὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο;»

Προσωπικῶς διερωτῶμαι μὲ τὶς παραπάνω ὑπομνήσεις-διαπιστώσεις τοῦ ἱστολογίου: Ἆρά γε, οἱ ἀνώνυμοι συντάκτες τοῦ κειμένου τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς, ὡς ἡρακλεῖς τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγώνα, ἐμφανίζουν διασχιστικὴ διαταραχὴ ταυτότητας, (τὴ χαρακτηριζομένη παλαιότερα ὡς πολλαπλῆ προσωπικότητα), ἔχουν διολισθήσει σὲ ἀνίερες σκοπιμότητες στὸ βωμὸ τοῦ Great Reset‎, προσφέρουν κολακεία στὸ πρόσωπο τοῦ ἀφέντου τους, ἢ ἐν τέλει, ὅ,τι γράφουν, τὸ ἐπινοοῦν ἀπὸ ‘’βλακεία’’;

Ἡ στάση αὐτή, τόσο τῆς Μητροπόλεως Πειραιῶς ὅσο καὶ τῆς Ἑστίας, ποὺ ἵδρυσε ὁ πολύκλαυστος Ὁμολογητής, Ἀρχιμανδρίτης Σαράντης Σαράντος, μᾶς ἐπανέφερε στὴ μνήμη μιὰ εὔθυμη ἀνέκδοτη ἱστορία ποὺ χαράχθηκε στὴν παιδική μας ψυχή, βγαλμένη ἀπὸ τὴν ἀνεπανάλειπτη λαϊκὴ σοφία.

«Κάποτε, σὲ μιὰ μάχη, ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ὁμάδας κρούσης κατὰ τοῦ ἐχθροῦ ἔτυχε νὰ ἔχει μεταξὺ τῶν στρατιωτῶν καὶ τὸν ἀγαπημένο του ἀνεψηὸ Θρασύβουλο. Καὶ ὁ ἴδιος, ὁ ἐπικεφαλῆς, αὐτονομιζόμενος ὡς καλὸς πατριώτης καὶ ἔνθερμος ἀγωνιστὴς, παρωθοῦσε ὅση αὐτῷ δύναμις τοὺς στρατιῶτες του, σὲ γενναία ἐπίθεση κατὰ τῶν ἐχθρικῶν δυνάμεων: Μπρὸς παιδιὰ γιὰ τὴν πατρίδα. Καὶ συνέχιζε νὰ παρωθεῖ τοὺς ἀγωνιστὲς στεντορίᾳ τῇ φωνῇ, ὥστε νὰ χαθεῖ στὸν θόρυβο τῶν κραυγῶν του τὸ ἐπιμύθιο τῆς ‘’γενναιότητάς’’ του: Μπρὸς παιδιά, πίσω Θρασύβουλε, μπρὸς παιδιά, πίσω Θρασύβουλε……» καὶ ὁ νοῶν νοείτω.

Ὅμως, «Γιὰ ν’ ἀκουστεῖς ἀπὸ τὸν κόσμο, πρέπει νὰ μιλᾷς ἀπὸ τίς πλαγιὲς τοῦ Γολγοθᾶ, ἢ πρέπει ν’ ἀποτυπώνεις τὴν ἀλήθεια μὲ πόνο καὶ καλύτερα μὲ θάνατο[i]

Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος: Ἀγῶνας γιά τήν ἀπόκτηση τῆς προσευχῆς


Μάθε να προσεύχεσαι με τον δικό σου τρόπο. Στη βραδινή προσευχή μας, για παράδειγμα, τι λέμε; Ευχαριστούμε τον Θεό για την ημέρα που πέρασε και για καθετί καλό ή κακό που μας βρήκε· μετανοούμε για τα αμαρτήματα που διαπράξαμε και υποσχόμαστε να τα επανορθώσουμε· τέλος, παρακαλούμε τον Κύριο να μας προστατεύει στη διάρκεια του ύπνου. Όλα αυτά, λοιπόν, να τα λες στον Θεό με τον νου και την καρδιά σου.

Στην ορθρινή προσευχή, πάλι, τι λέμε; Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον ευεργετικό ύπνο και την αφύπνισή μας· ζητάμε τη βοήθειά Του για τα έργα της ημέρας· και Τον βεβαιώνουμε πως όλα θα τα κάνουμε για τη δόξα Του. Και αυτά να Του τα λες με τον νου και την καρδιά σου.

Στην προσευχή, τόσο το πρωί όσο και το βράδυ, να αναφέρεις τις ανάγκες σου, εσωτερικές και εξωτερικές, λέγοντας στον Κύριο σαν παιδί: «Δες, Κύριε, την ασθένεια και την αδυναμία μου! Βοήθησέ με και θεράπευσέ με!». Έτσι να προσεύχεσαι, δοξολογώντας, ευχαριστώντας και ικετεύοντας τον Θεό με δικά σου λόγια, μετά τις προσευχές που διαβάζεις από το Προσευχητάρι.

Τις προσευχές αυτές που περιέχονται στο Προσευχητάρι, σε συμβουλεύω να τις μελετάς με προσοχή κάπου-κάπου, στον ελεύθερο χρόνο σου, επιδιώκοντας την πληρέστερη και σαφέστερη δυνατή κατανόησή τους. Από την προσεκτική αυτή μελέτη θα γεννιούνται στον νου σου ιερές σκέψεις και στην καρδιά σου άγια αισθήματα, που θα αναζωογονούνται την ώρα της προσευχής, συγκρατώντας την προσοχή σου και θερμαίνοντας την καρδιά σου.

Ὁ παγκόσμιος πληθυσμός μειώθηκε κατά 1 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ἀπό το 2021. Μπλάκ άουτ στά μέσα ἐνημέρωσης

Μια νέα ανησυχητική ανάλυση αποκάλυψε ότι η παγκοσμιοποιητική ελίτ έχει ήδη δολοφονήσει εν ψυχρώ ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους από τότε που η πανδημία του Κόβιντ εξαπολύθηκε στον ανυποψίαστο κόσμο τον Ιανουάριο του 2020.

Εδώ και χρόνια η παγκοσμιοποιητική ελίτ μας λέει για τα σχέδιά της να ερημώσει τη Γη από 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε μόλις 500 εκατομμύρια, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να καλύπτουν τα αυτιά τους και να προσποιούνται ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Δυστυχώς για τα πρόβατα, οι μέρες που μπορούν να προσποιούνται ότι όλα είναι εντάξει πλησιάζουν γρήγορα στο τέλος τους.

Δεν θα ακούσετε γι’ αυτό στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Στην πραγματικότητα, τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης έχουν επιστρατευτεί για να κάνουν ό,τι μπορούν για να καλύψουν, να αποσιωπήσουν και να θάψουν αυτή την είδηση.

Πριν βουτήξουμε, εγγραφείτε στο κανάλι, αν δεν έχετε ήδη, και εγγραφείτε στην κοινότητα των ντόπιων του People’s Voice για αποκλειστικό και χωρίς λογοκρισία περιεχόμενο.

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ είναι ένα μεγάλο καλαμάρι-βαμπίρ τυλιγμένο γύρω από το πρόσωπο της ανθρωπότητας, που χώνει αμείλικτα το χωνί του αίματος σε οτιδήποτε μπορεί να ελέγξει.

Πώς ξέρουμε ότι ο αποπληθυσμός είναι ο πρωταρχικός τους στόχος; Επειδή τα τελευταία χρόνια το πλήθος του Νταβός έχει γίνει τόσο αλαζονικό που δεν μπορεί να σταματήσει να μας λέει για τα σχέδια αποανάπτυξης.

Με δυσκολία μπορούν να συγκαλύψουν τον ενθουσιασμό τους για τα διαβολικά τους σχέδια.

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ 4-5-2023

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ 4-5-2023
https://www.youtube.com/live/BZbuVQMceq4?feature=share

Αὐτή ἡ βασίλισσα τή νύκτα σηκωνόταν , πήγαινε στό νοσοκομεῖο, καί ὡς νοσοκόμα περιποιόταν τούς ἀσθενεῖς, ἔπλενε τά πόδια τῶν ἀρρώστων.

Έγραφε ο μακαριστός Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης:
«Θα έχετε ακούσει για μια Όλγα, ονομαστή βασίλισσα της Ελλάδος.
Ήταν σύζυγος του Γεώργιου του Α’, γενάρχη των μετέπειτα βασιλέων.
Αυτή η γυναίκα ήταν αγία και προσευχόταν στο Θεό. Αυτή έκανε το νοσοκομείο ‘’Ευαγγελισμός’’ στην Αθήνα.

Μεταμφιέσεις

Μεταμφιέσεις

Οἱ ἀρετὲς εἶναι συχνὰ μεταμφιεσμένες κακίες ποὺ παραπλανοῦν.

Ἡ χαλαρότητα μᾶς ἐξαπατᾶ μὲ τὴν ἀμφίεση τῆς συμπάθειας, ἡ σκληρότητα μὲ τὸ προσωπεῖο τῆς δικαιοσύνης, ἡ ὑπερηφάνεια μὲ τὸ προσωπεῖο τῆς ἀκεραιότητας, ὁ ἀνίερος φόβος μὲ τὸ προσωπεῖο τῆς ταπεινώσέως, ἡ τσιγγουνιὰ καὶ φιλαργυρία μὲ τὸ προσωπεῖο τῆς μετριοπάθειας, ἡ ἀλαζονεία μὲ τὸ προσωπεῖο τῆς ἁγνότητας, τὸ θράσος μὲ τὸ προσωπεῖο τῆς ἐγκράτειας, ὁ ἀκράτητος θυμὸς μὲ τὸ προσωπεῖο τοῦ πνευματικοῦ ζήλου, ἡ ἀδυναμία μὲ τὸ προσωπεῖο τῆς ἡσυχίας, ἡ δειλία μὲ τὸ προσωπεῖο τῆς φρονήσεως, ἡ νωθρότης μεταμφιεσμένη ὡς ἀποταγή.ΚΕΛΤΙΚΟ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟ

Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου

Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Φανερωμένης Νάξου

https://wra9.blogspot.com/2023/04/blog-post_850.html

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible