Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα της Τρίτης 05-11-13

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιαν. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2012. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Προς Φιλιππησίους κεφ. β΄ 16 - 23

β΄ 16 - 23

Ευαγγέλιον: Κατά Λουκάν κεφ. Ι΄ 22 - 24    

Ι΄22 - 24
 

Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει εκπονήσει ὁ μακαριστός θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

Τά ἀποτελέσματα τοῦ διωγμοῦ κατά τοῦ μοναχισμοῦ.

ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

Β΄ Η ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΕΝΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

Τά ἀποτελέσματα τοῦ διωγμοῦ κατά τοῦ μοναχισμοῦ.


ἐχθρική στάση ἀπέναντι στόν ἡσυχασμό εἶχε ὀλέθριες συνέπειες γιά τήν Ἐκκλησία.

«Γιά τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἡ αὐθεντία τῆς Ἐκκλησίας δέν ταυτίζεται οὔτε μέ τήν Ἁγία Γραφή οὔτε μέ τίς Οἰκουμενικές Συνόδους, ἀλλά μέ τήν ἐμπειρία τοῦ φωτισμοῦ καί τῆς θεώσεως τῶν προφητῶν, Ἀποστόλων καί Πατέρων, πού ἐκφράζουν ἡ Ἁγία Γραφή καί οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι. Δηλαδή, στά θεμέλια τῆς Πατερικῆς ἀντιλήψεως περί αὐθεντίας εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἰδία ἐμπειρική ἐξακρίβωση τῆς πραγματικότητας πού βρίσκουμε στόν σπόνδυλο τῶν μοντέρνων θετικῶν ἐπιστημῶν.

Ἡ μέθοδος ἐμπειρικῆς γνώσεως καί ἡ μή ἀπόδοση αὐθεντίας σέ ἀνεξέλεγκτο στοχασμό τῶν μή ἐχόντων ἐμπειρική γνώση εἶναι τά ἴδια στούς Πατέρες καί στούς μοντέρνους θετικούς ἐπιστήμονες. Διαφέρει τό ἀντικείμενο ὡς καί τά μέσα τῆς γνώσεως.

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου: Περί ἀποταγῆς


 "Κλίμαξ"
ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ (Διά την αποταγήν του ματαίου βίου)  
1. Το «από Θεού άρχεσθαι» είναι ορθόν καί πρέπον, εφ΄όσον απευθύνομαι πρός υπηρέτας του Θεού.
Αυτού λοιπόν του αγαθού και υπεραγαθού και παναγάθου Θεού και βασιλέως μας, ο οποίος ετίμησε όλα τα λογικά όντα πού εδημιούργησε με το δώρο του αυτεξουσίου, άλλοι είναι φίλοι Του και άλλοι γνήσιοι δούλοι Του.
Άλλοι είναι αχρείοι δούλοι Του και άλλοι τελείως αποξενωμένοι απ΄Αυτόν.
Υπάρχουν τέλος και αυτοί πού είναι εχθροί Του, καίτοι είναι αδύνατοι και ανίσχυροι.
2. Φίλους κατ΄εξοχήν του Θεού, ώ ιερέ φίλε, εμείς οι αμόρφωτοι θεωρούμε τις νοερές και ασώματες δυνάμεις των αγγέλων. Γνησίους δούλους του Θεού εκείνους που εξετέλεσαν και εκτελούν το πανάγιο θέλημά Του ακούραστα καί χωρίς καμμία παράλειψι.
Αχρείους δούλους ονομάζουμε αυτούς που αξιώθηκαν μέν να λάβουν το άγιον Βάπτισμα, δεν εφύλαξαν όμως γνήσια τίς πρός τόν Θεόν υποσχέσεις τους.

Ἡ πέραν τοῦ τάφου ζωή. Κυριακή Ε΄Λουκᾶ. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Περί πράξεως, θεωρίας καί ἱερωσύνης

Ὅσιος Θεόγνωστος
« ἐλθούσης δέ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπό παιδαγωγόν ἐσμεν

πάντες γάρ υἱοί Θεοῦ ἐστε διά τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ·

ὅσοι γάρ εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε. »


Γαλ. ε΄ : 25 -27
1. Τίποτε δέν εἶναι ὠφελιμότερο ἀπό τόν ὀρθό λόγο καί τή γνώση. Ἀπό αὐτά προξενεῖται ὁ φόβος καί ὁ πόθος τοῦ Θεοῦ. Ὁ φόβος καθαρίζει μέ τήν εὐλάβεια καί τή συστολή, ἐνῶ ὁ πόθος τελειοποιεῖ μέ τήν ἕξη τοῦ φωτισμοῦ καί τή διάκριση, καί μέ τήν ὑψηλή θεωρία καί ἀνάβαση κάνει τό νοῦ νά οὐρανοπορεῖ. Εἶναι ἀδύνατο χωρίς φόβο νά ὁδηγηθεῖ κανεῖς στόν θεῖο ἔρωτα καί μέσω αὐτοῦ νά πετάξει καί νά φτάσει στά ἐλπιζόμενα.

Ἀπάντησις εἰς τό νέον ὡράριον καταστημάτων


Ἀπό τήν Κυριακήν 3ην Νοεμβρίου θά ἀρχίση ἡ λειτουργία τῶν καταστημάτων καί τάς Κυριακάς. Οἱ μικρομεσαῖοι ἔμποροι εἶχον ἀποφασίσει νά λειτουργοῦν αὐτά μετά τήν θείαν Λειτουργίαν, ἀφοῦ δέν ἠδύναντο νά ἀποτρέψουν τήν λειτουργίαν τῶν καταστημάτων κατά τάς Κυριακάς.
Τά μεγάλα καταστήματα καί ἰδιαιτέρως αἱ πολυεθνικαί τροφίμων (σοῦπερ μάρκετ κ.λπ) ἀπεφάσισαν νά λειτουργοῦν ἀπό τήν 8ην πρωϊνήν. Ὁ πιστός λαός δύναται νά ἀποτρέψη τά σχέδιά των προσερχόμενος εἰς τάς Ἐκκλησίας.

Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φυλ. 1996, 1 Νοεμβρίου 2013   

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/11/blog-post_683.html

ΠΑΝΑΓΙΑ: Μιά μέρα, ἡ Ἑλλάς θά γίνει τό προσκύνημα ὅλων τῶν λαῶν τῆς οἰκουμένης.

σχόλιο Γ.Θ : Ευχαριστούμε τον πατέρα που το μας έστειλε και που μας χάρισε την ελπίδα στη δύσκολη περίοδο που διανύει το Γένος μας.
 
ΠΑΝΑΓΙΑ: Μια μέρα, η Ελλάς θα γίνει το προσκύνημα όλων των λαών της οικουμένης.

Το ακόλουθο επεισόδιο συνέβηκε στόν Καλαμά, τις πρώτες μέρες της ιταλικής εισβολής, όταν ακόμα οι φασίστες νόμιζαν πως τίποτε δεν μπορούσε να σταματήση την προέλασή τους. Ένα μικρό μας τμήμα, κατατσακισμένο από την κούρασι, άυπνο μέρες ολόκλη­ρες, είχε μαζευτεί σ'έναν καλαμώνα της αριστεράς όχθης τού ποταμού γιά νά ξαποστάση λίγες ώρες. Οι άνδρες λαγοκοιμόνταν, μα πετάχθηκαν ξαφνικά στο ά­κουσμα μιας παράξενης, υπερκόσμιας φωνής. Καί εί­δαν τότε, μέσα στο σκοτάδι που τους περιτριγύριζε, μιάν αχνή οπτασία, μιά γυναίκα με πονεμένη μορφή, μα που το πρόσωπό της αχτινοβολούσε από μιά υπερ­κόσμια χαρά. Την γνώρισαν αμέσως, αν και ποτέ δεν την είχαν ξαναδεί:

12-10-2013 Ἡμερίδα Π.Ε.Θ. Ὁμιλία Κωνσταντῖνος Χολέβας12-10-2013 Ημερίδα Π.Ε.Θ για τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών.

Ομιλία  Κωνσταντίνος Χολέβας
http://anavaseis.blogspot.gr/2013/10/12-10-2013_9557.html

«Ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν»


«Ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν»
Ἀπό τό βιβλίο «ΘΕΜΑΤΑ ΖΩΗΣ»
Ὀμιλίες τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
Σᾶς θερμοπαρακαλῶ καί σᾶς ἱκετεύω νά φροντίζετε πολύ γιά τά παιδιά σας καί νά ἐπιδιώκετε τή σωτηρία τῆς ψυχῆς τους. Ν’ ἀκολουθεῖτε τό παράδειγμα τοῦ Ἰώβ, πού ἐπειδή φοβόταν μήπως ἁμαρτήσουν τά παιδιά του καί μέ τό λογισμό τους ἀκόμα, πρόσφερε θυσίες καί προνοοῦσε πολύ γι’ αὐτά. Ν’ ἀκολουθεῖτε τό παράδειγμα τοῦ Δαβίδ, πού, ὅταν πέθαινε, κάλεσε κοντά του τό γυιό του, τό βασιλιᾶ Σολομῶντα, καί, ἀντί νά τοῦ ἀφήσει πλούτη, τόν συμβούλεψε:
«Παιδί μου, ἄν θελήσεις νά ζήσεις μέ εὐσέβεια, ποτέ δέν θά πάθεις κακό, ὅλα θά σοῦ ἔρχονται εὐνοϊκά καί ἡ ζωή σου θά κυλήσει μέ ἀσφάλεια. Ἄν ὅμως στερηθεῖς τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, σέ τίποτα δέν θά σέ ὠφελήσει τό βασιλικό ἀξίωμα. Γιατί ἄν δέν ἔχεις εὐσέβεια, καί τά ἀγαθά σου θά χάσεις καί ντροπές θά περάσεις. Ἡ εὐσέβεια θά σέ βοηθήσει ν’ ἀποκτήσεις καί ὅσα σοῦ λείπουν» (πρβλ. Γ΄ Βασ. 2, 1-4).
Πρέπει, λοιπόν, οἱ γονεῖς νά φροντίζουν πῶς τά παιδιά τους θ’ ἀποκτήσουν ὄχι χρήματα, ἀλλά εὐσέβεια καί πλοῦτο ψυχῆς. Πρέπει νά τά διαπαιδαγωγοῦν ἔτσι, πού νά μήν ἔχουν ἀνάγκη ἀπό πολλά, νά μήν παραδίνονται στίς ἐπιθυμίες τῆς σύγχρονης ἐποχῆς.

Θεός καί ἐπιστημολογικός ἀθεϊσμός!!! (ἕνα φοβερό ἄρθρο)


Στην εποχή μας, όπως έχουμε δει και ακούσει όλοι, διεξάγεται ένας έντονος διάλογος για τη θέση της πίστης σε σχέση με κάποια πορίσματα και θεωρίες της επιστήμης. Κάποιες φορές οι πιστοί παρεξηγούν την επιστήμη συνολικά, ενώ οι άνθρωποι που δηλώνουν «άθεοι», συχνά ασκούν πίεση στους πιστούς, σχολιάζοντας ότι η πίστη είναι κάτι «παράλογο» και αυτό τάχα, το «επιβεβαιώνει» η επιστήμη.
Φυσικά, ούτε η Εκκλησιαστική πίστη βρίσκεται εκτός λογικής (αφού δεν έχει ως αρχή κάποια ανεξέλεγκτη αποδοχή θέσεων, αλλά σχετίζεται με τις έννοιες της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας με βάση τα βιώματα και τη μαρτυρία της πρωτοχριστιανικής κοινότητας αλλά και των μεταγενέστερων αγίων της), ούτε από την άλλη, ο ρόλος της επιστήμης είναι να υπηρετεί την εκάστοτε κοσμοθεωρία. Σκοπός της επιστήμης είναι απλώς να μελετά το επιστητό, και όχι να παράγει δήθεν «επιστημονικά» συμπεράσματα στηριγμένα σε θρησκειο-φιλοσοφικά επιχειρήματα.
Θα πρέπει, για παράδειγμα, να πάψουμε να ακούμε προβληματικά «πορίσματα» του τύπου: [α)] «είναι πιθανόν ο άνθρωπος να είναι κρίκος στην Εξέλιξη των ειδών», [β)] «ΑΡΑ η παρουσία του ανθρώπου στη γη δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα σκόπιμης ενέργειας κάποιου Δημιουργού»!

Ὁ Στυλιανός Κεμεντζετζίδης μιλᾶ γιά τόν παπα-Δημήτρη Γκαγκαστάθη (1902-1975)

Ο Στυλιανός Κεμεντζετζίδης μιλά για τον παπα-Δημήτρη Γκαγκαστάθη (1902-1975)

Ο Στυλιανός Κεμεντζετζίδης, θεολόγος, συγγραφέας και εκδότης, σε συνέντευξή του στην Πεμπτουσία, μιλά για τον παπα-Δημήτρη Γκαγκαστάθη, ο οποίος επί 42 έτη χρημάτισε ιερέας του χωριού Πλάτανος των Τρικάλων, είχε πολλά χαρίσματα, ιδιαίτερες αγγελοφάνειες και κοιμήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 1975

Δείτε εδώ το βίντεο:Ο Στυλιανός Κεμεντζετζίδης μιλά για τον παπα-Δημήτρη Γκαγκαστάθη (1902-1975)

Πηγή αρχείου pemptousia.gr
http://anavaseis.blogspot.gr/2013/10/1902-1975.html 

Σταθεροί καί ἀποφασιστικοί. Πρωτοπρ.Διονύσιος Τάτσης

 Σταθεροί καί ἀποφασιστικοί

 Πρεσβ. Διονύσιος Τάτσης

Πολλοί χριστιανοί διαπιστώνουν ὅτι παρά τίς καλές τους προθέσεις καί τόν ἀγώνα τους δέν ἔχουν πνευματική πρόοδο στή ζωή τους. Μένουν πάντα ἴδιοι καί ἀμετάβλητοι.
Δέν ἐγκαταλείπουν τίς «ἀθῶες» συνήθειες καί δέν ἀποκτοῦν ἀρετές.
Κατά τά ἄλλα εἶναι οἱ τακτικοί καί σταθεροί ἄνθρωποι, πού δέν παραλείπουν τόν ἐκκλησιασμό τους, πού ἀρέσκονται νά ἀκοῦν κηρύγματα καί ὁμιλίες καί θέλουν νά ἐπικοινωνοῦν μέ ἀδελφούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν χριστιανικά ἐνδιαφέροντα καί εἶναι «δικοί τους».
Ἐνδεχομένως νά ἔχουν καί τόν ἴδιο πνευματικό.
Γιατί ὅμως δέν ἔχουν πρόοδο; Γιατί δέν ἀλλάζει τίποτε στή ζωή τους;

Οπτικό Αγιολόγιο 4 Νοεμβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 4ης Νοεμβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Ὁ ἅγιος μάρτυς Ἐρμινιγγέλδος


 Ὁ ἅγιος μάρτυς  Ἐρμινιγγέλδος

Τήν 1η Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ἐρμινιγγέλδου. Ὁ ἅγιος Ἐρμινιγγέλδος καταγόταν ἀπό τήν χώρα τῶν Οὐϊσιγότθων (γερμανική φυλή).
Ὁ πατέρας του ἦταν βασιλιάς τῆς φυλῆς αὐτῆς, ἀρειανός στήν πίστη μαζί μέ ὅλο τό ἔθνος του. Ὁ ἅγιος Ἐρμινιγγέλδος ὅμως, διδάχτηκε τήν ὀρθόδοξη πίστη ἀπό τόν ὀρθόδοξο ἐπίσκοπο Λέανδρο.
 Ὅταν ὁ πατέρας του ἔμαθε ὅτι ὁ γιός του ἦταν ὀρθόδοξος προσπάθησε νά τόν μεταπείση. Ἐπειδή ὅμως ὁ ἅγιος ἔμενε σταθερός ἀποκληρώθηκε καί κλείστηκε στήν φυλακή.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ