Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024

Μετανοεῖτε! Μετανοεῖτε! Μετανοεῖτε! , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Μετανοεῖτε! Μετανοεῖτε! Μετανοεῖτε! , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 14-1-2024

 

Ἡ ἀναφορὰ στὰ ἔσχατα -ἐσχατολογία μπορεῖ νὰ βοηθήσει τὸν ἄνθρωπο νὰ ἀνανήψει πνευματικά

 

Ὁ Χριστὸς μας ἐργάζεται συνεχῶς τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας μας , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Τὰ εἰδωλόθυτα , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Νὰ κάνουμε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ πάθη , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

The Evil Forces of Darkness - St. Paisios the Athonite, 14-1-2024, Archim. Savvas Agioreitis

The Evil Forces of Darkness - St. Paisios the Athonite, 14-1-2024, Archim. Savvas Agioreitis

https://www.youtube.com/live/sRCm8USZUkQ?si=-qwtlvXTuAm7HCnt

«Μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου.» , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Ἡ ἐκκλησία εἶναι ὁ ἐπὶ γῆς παράδεισος -Οἱ ὀρθόδοξες εἰκόνες μᾶς διδάσκουν καὶ μᾶς ὠφελοῦν πολύ , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ/ΟΣΙΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΗΒΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΥΒΙΤΟΥ, 14-1-2024

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ/ΟΣΙΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΗΒΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΥΒΙΤΟΥ, 14-1-2024 
https://www.youtube.com/live/bbRAgMyii0s?si=5_Xxw19-BC000G_D

Ρήσεις καί Διηγήσεις Ἁγίου Παϊσίου (τιη-τκε). Ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση


τι­η’

«Πα­ρα­κα­λεῖ κα­νείς τόν Θε­ό νά τοῦ ἀ­νο­ί­ξη τά μά­τια νά βλέ­πη (πνευ­μα­τι­κά), καί μό­λις ἀρ­χί­σει λί­γο νά βλέ­πη ἀ­πό τό ἕ­να μά­τι, ἀρ­χί­ζει νά ἐ­ξου­θε­νώ­νη τούς ἄλ­λους πού δέν βλέ­πουν. Δέν ξέ­ρει τί νά κά­νη ὁ Θε­ός. Ἂν δέν βλέ­πη, δέν ὑ­πο­μέ­νει, ἂν βλέ­πη λί­γο βα­σα­νί­ζει τούς ἄλ­λους».

τι­θ’

«Πα­λαι­ό­τε­ρα ἦρ­θε ἕ­νας νέ­ος ἀ­πό τήν Ἀ­θή­να νά γί­νη μο­να­χός. Ἡ ἀ­γά­πη τῶν συγ­γε­νῶν του δέν τόν ἄ­φη­νε νά ἡ­συ­χά­ση. Ξα­να­γύ­ρι­σε στό σπί­τι του. Ὁ πό­θος πά­λι τῆς μο­να­χι­κῆς ζω­ῆς τόν ἔ­φε­ρε πά­λι στό Ὄ­ρος. Αὐ­τό ἐ­πα­να­λή­φθη­κε πολ­λές φο­ρές. Τέ­λος ἀ­πε­φά­σι­σε, ἄν τοῦ πῆ ὁ λο­γι­σμός νά βγῆ στόν κό­σμο, νά πά­η μέ τά πό­δια. Καί πράγ­μα­τι πῆ­γε μέ τά πό­δια στήν Ἀ­θή­να. Καί με­τά πού ἤ­θε­λε νά ᾿ρθῆ στό Ὄ­ρος, ἦρ­θε μέ τά πό­δια. Ὁ κα­λός Θε­ός βλέ­πον­τας τόν κό­πο του τόν βο­ή­θη­σε. Ἔ­μει­νε, ἔ­γι­νε μο­να­χός καί πρό­κο­ψε».

τ­κ’

«Πα­λαι­ά ἦ­ταν λί­γο τό κα­κό. Ὁ ἕ­νας μο­να­χός ἦ­ταν κα­λύ­τε­ρος ἀ­πό τόν ἄλ­λον. Λί­γοι ἦ­ταν ἀ­με­λεῖς. Ἄν βρι­σκό­ταν κα­νέ­νας ἀ­με­λής, βο­η­θι­ό­ταν ἀ­πό τούς ἄλ­λους. Τώρα δέν μπο­ροῦν νά κα­τα­λά­βουν ποι­ό εἶ­ναι τό κο­σμι­κό καί ποι­ό τό κα­λο­γε­ρι­κό. Στήν πα­λαι­ά ἐ­πο­χή τό κα­λό ἦ­ταν κα­λό, δι­ό­τι τό­τε βο­η­θοῦ­σε τό γε­νι­κώ­τε­ρο πνεῦ­μα. Σή­με­ρα δυ­σκο­λεύ­ε­σαι πῶς νά βο­η­θή­σης κά­ποι­ον, για­τί ὑ­πάρ­χει μπέρ­δε­μα. Θέ­λει πολ­λή δι­ά­κρι­ση στήν ἐ­πο­χή μας».

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Χοζεβίτης (8 Ἰανουαρίου †)

Πολὺ γνωστὸ τὸ ὄνομά του στὸν χριστιανικὸ κόσμο. Γνωστὸ καὶ τὸ μοναστήρι στὴν Παλαιστίνη ποὺ ἀσκήτεψε.
Βρίσκεται σὲ μία ἐρημικὴ καὶ ἄγρια χαράδρα καὶ εἶναι κοντὰ στὴν ἀρχαία Ρωμαϊκὴ ὁδό, ποὺ ὁδηγεῖ ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα στὴν Ἱεριχῶ.
Στὴν Ἁγία Γραφὴ ἡ τοποθεσία αὐτὴ λέγεται χείμαρρος Χορρὰθ καὶ εἶναι συνδεδεμένη μὲ πολλὰ ἱστορικὰ γεγονότα.
Σ’ αὐτὸ τὸ μέρος εἶναι ἡ σπηλιὰ στὴν ὁποία εἶχε κάποτε κρυβεῖ ὁ προφήτης Ἠλίας (910 π.Χ.) γιὰ νὰ γλιτώσει ἀπὸ τὴν καταδίωξη τοῦ ἀσεβέστατου βασιλιὰ Ἀχαὰβ καὶ τῆς εἰδωλολάτριδας...συζύγου του, τῆς Ἰζάβελ.

Σ’ αὐτὴ τὴν σπηλιὰ ὁ ζηλωτὴς προφήτης ἔμεινε μῆνες καὶ τρεφόταν κατὰ ἕνα θαυμαστὸ τρόπο. Μερικὰ κοράκια τοῦ ἔφερναν πρωὶ καὶ βράδυ ψωμὶ καὶ κρέας.

Νερὸ ἔπινε ἀπὸ τὸν χείμαρρο. Ὅταν ὅμως καὶ ἀπὸ ἐδῶ ἔλειψε τὸ νερό, ἐξ αἰτίας τῆς ἀνομβρίας, ὁ προφήτης ἀναχώρησε κατ’ ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ στὰ Σάρεπτα τῆς Σιδῶνος.

Στὴν σπηλιὰ αὐτὴ ὕστερα ἀπὸ χρόνια ἦρθε καὶ κλείστηκε καὶ ὁ θεοπάτορας Ἰωακείμ. Σαράντα μερόνυχτα ἔμεινε ἐδῶ νηστεύοντας καὶ προσευχόμενος νὰ τοῦ χαρίσει ὁ Θεὸς ἕνα παιδί, γιατί ἦταν ἄτεκνος. Σ’ αὐτὸ τὸ διάστημα καὶ ἡ σύζυγός του Ἄννα εἶχε παραμείνει στὸ σπίτι της καὶ προσευχόταν θερμά. Μὲ δάκρυα παρακαλοῦσε καὶ ζητοῦσε νὰ τῆς λύσει ὁ Πανάγαθος Θεὸς τὴν ἀτεκνία της.

Πολὺ συγκινητικὴ εἶναι ἡ προσευχὴ τοῦ Ἰωακείμ στὴ σπηλιὰ, ὅπως μᾶς τὴν διέσωσε ἀρχαία παράδοση: «Οὗ καταβήσομαι», ἔλεγε μονολογώντας ὁ εὐσεβὴς Ἰωακείμ, «οὔτε ἐπὶ ποτόν, ἕως ὅτου ἐπισκέψεταί με Κύριος ὁ Θεός μου καὶ ἔσται μου ἡ εὐχὴ βρῶμα καὶ πόμα».

Καὶ δὲν κινήθηκε ἀπὸ ἐκεῖ, παρὰ μονάχα, ὅταν ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς ποὺ ἀκούει πάντα τὶς προσευχὲς τῶν εὐσεβῶν παιδιῶν του, εἰσήκουσε τὴν δέησή του καὶ μ’ ἕναν ἄγγελο τοῦ διεμήνυσε τὸ χαρμόσυνο μήνυμα, πὼς θὰ ἀποκτοῦσε παιδί. Καὶ πραγματικά. Τὴν ἑπόμενη χρονιὰ ὁ Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα ἀξιωνόντουσαν νὰ ἀποκτήσουν τὴν κεχαριτωμένη Μαρία, τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ ὄνομα Θεοπάτορες, δηλαδὴ πρόγονοι κατὰ σάρκα τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ μας.

Ἀπὸ μία τυπικὴ διάταξη τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων μανθάνουμε, πὼς ὁ χείμαρρος ἦταν κτῆμα τοῦ Ἰωακείμ, τοῦ πατέρα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἐδῶ ὑπῆρχε καὶ κῆπος τοῦ ἰδίου καὶ ἐδῶ ἀργότερα κτίστηκε καὶ Ἐκκλησία ἐπ’ ὀνόματι τῆς Παναγίας στὴν ὁποία διάφορες μέρες τοῦ χρόνου γίνονταν μεγαλόπρεπες πανηγύρεις. Σὲ τοῦτο τὸ μέρος κτίστηκε καὶ ἡ μονὴ τῆς Παναγίας τοῦ Χοζεβᾶ, ποὺ θεωρεῖται μία ἀπὸ τὶς ἀρχαιότερες μονὲς τῆς Παλαιστίνης. Στὴν ἱερὰ αὐτὴ Μονὴ ἔζησαν τὴν ἀγγελικὴ ζωὴ τῆς πλήρους ἀφιερώσεως, χιλιάδες εὐλαβεῖς ψυχές. Σ’ αὐτὴ πέρασε καὶ ὁ Ἅγιος Γεώργιος ἀπὸ τὴ νῆσο Κύπρο, ποὺ εἶναι γνωστὸς μὲ τὸ ἐπώνυμο Χοζεβίτης, τὰ περισσότερα χρόνια τῆς ἀσκητικῆς ζωῆς του.

Η αγαπη στόν πλησίον, Άγιου Παϊσίου- Πάθη και αρετές, 14-1-2024, Αρχιμ Σάββα Αγιορείτου

Η αγαπη στόν πλησίον, Άγιου Παϊσίου- Πάθη και αρετές, 14-1-2024, Αρχιμ Σάββα Αγιορείτου
https://www.youtube.com/live/mX6JOVx7oZI?si=lctZFgv-5SUYuAnl

Ἡ εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς μετά τά Φῶτα. Παναγιώτης Τρεμπέλας

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο Δ΄, εδάφια 12-17

12᾿Ακούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, 13 καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, 14 ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· 15 γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν θαλάσσης, πέραν τοῦ Ἰορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 16 ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς.

17᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Ερμηνευτική απόδοση από τον μακαριστό Παν. Τρεμπέλα

12 Όταν άκουσε ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης παραδόθηκε στη φυλακή απ’ τον βασιλιά Αντίπα, αναχώρησε και πήγε στη Γαλιλαία.

Ἠ Ἀποστολική περικοπή τῆς Κυριακῆς μετά τά Φῶτα. Παναγιώτης Τρεμπέλας

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Προς Εφεσίους, κεφάλαιο Δ΄, εδάφια 7-13

7 ῾Ενὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. 8 Διὸ λέγει· ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν καὶ ἔδωκε δόματα τοῖς ἀνθρώποις. 9 Τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς; 10 Ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα. 11 Καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, 13μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ.

Ερμηνευτική απόδοση από τον μακαριστό Παν. Τρεμπέλα

7 Πρέπει λοιπόν να είμαστε όλοι ένα. Βέβαια όλοι οι πιστοί δεν έχουμε λάβει τα ίδια χαρίσματα, αλλά διάφορα και ποικίλα. Αυτή όμως η διανομή για κανένα λόγο δεν επιτρέπεται να γίνεται αιτία χωρισμού μεταξύ των πιστών· διότι η διανομή αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά γίνεται απ’ τον ίδιο τον Χριστό. Αυτός δηλαδή στον καθένα ξεχωριστά από εμάς έδωσε τη θεία χάρη, σύμφωνα με το μέτρο που με σοφία και δικαιοσύνη χρησιμοποιεί στη διανομή της δωρεάς Του.

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ, ΑΓΙΩΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΣΙΝΑ ΚΑΙ ΦΑΡΑΝ ΑΝΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝ, 14-1-2024

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ, ΑΓΙΩΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΣΙΝΑ ΚΑΙ ΦΑΡΑΝ ΑΝΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝ, 14-1-2024 
https://www.youtube.com/live/2KcCt1G9FEw?si=B__OS0TxCD8vbtg7

Ὁ Χριστός δέν ἦρθε στόν κόσμο γιά νά ἐξαλείψει τά βάσανα.

"Ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο για να εξαλείψει τα βάσανα. Ο Χριστός δεν ήρθε καν στον κόσμο για να τα εξηγήσει. Αντίθετα, ήρθε για να γεμίσει με την παρουσία Του τον ανθρώπινο πόνο."

π.ΓΚΕΟΡΓΚΕ ΚΑΛΤΣΙΟΥ-ΝΤΟΥΜΙΤΡΕΑΣΑ

'Οταν τα λόγια αυτά ακούγονται από το στόμα αυτού του μεγάλου Ομολογητή τότε αποκτούν άλλη διάσταση!

https://proskynitis.blogspot.com/2024/01/blog-post_86.html

14 Ἰανουαρίου. † ΚΥΡΙΑΚΗ μετά τά Φῶτα. Ἀπόδοσις τῶν Θεοφανείων. Τῶν ἐν Σινὰ καὶ ̔Ραϊθὼ ἀναιρεθέντων πατέρων. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ποστολικό ἀνάγνωσμα. Κυριακῆς μετά τά Φῶτα (Ἐφεσ. δ´ 7-13).

Εφ. 4,7              Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ.

Εφ. 4,7                      Εις τον καθένα δε από ημάς εδόθη η χάρις, τα χαρίσματα και αι δωρεαί, σύμφωνα με το μέτρον, με το οποίον δικαίως και σαφώς μοιράζει ο Χριστός τας δωρεάς του. (Ας μη υπάρχουν, λοιπόν, ζηλοφθονίαι μεταξύ σας, διότι τα χαρίσματα είναι δώρα του Θεού, δια την εξυπηρέτησιν όλων).

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible