Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Ἡ αἰτία τῆς κατάθλιψης, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Ἡ εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς Β Ματθαίου.Παναγιώτης Τρεμπέλας


Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Κατά Ματθαίον, κεφ. Δ΄, εδάφια 18-22

18 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν λεγόμενον Πέτρον καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν· ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς· 19 καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 20 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 21 Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου τοῦ πατρὸς αὐτῶν καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν, καὶ ἐκάλεσεν αὐτούς. 22 οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ.

Ερμηνευτική απόδοση από τον μακαριστό Παν. Τρεμπέλα

18 Και ενώ περπατούσε κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, τον Σίμωνα, τον οποίο κατόπιν ονόμασε Πέτρο, και τον Ανδρέα, τον αδελφό του, οι οποίοι έριχναν δίχτυα στη θάλασσα, διότι ήταν ψαράδες.

Ἡ ἀποστολική περικοπή τῆς Κυριακῆς Β Ματθαίου. Παναγιώτης Τρεμπέλας


Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Β΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο Β΄, εδάφια 10-16

10 Δόξα δὲ καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθόν, ᾿Ιουδαίῳ τε πρῶτον καὶ ῞Ελληνι· 11 οὐ γάρ ἐστι προσωποληψία παρὰ τῷ Θεῷ. 12 ὅσοι γὰρ ἀνόμως ἥμαρτον, ἀνόμως καὶ ἀπολοῦνται· καὶ ὅσοι ἐν νόμῳ ἥμαρτον, διὰ νόμου κριθήσονται. 13 οὐ γὰρ οἱ ἀκροαταὶ τοῦ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ Θεῷ, ἀλλ᾿ οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δικαιωθήσονται. 14 ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος, 15 οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων — 16 ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.

Ερμηνευτική απόδοση από τον μακαριστό Παν.Τρεμπέλα

10 Δόξα και τιμή και ειρήνη θα αποδοθεί σε κάθε άνθρωπο που εργάζεται το καλό, στον Ιουδαίο πρώτα, και στον ειδωλολάτρη Έλληνα. 11 Θα συμβούν τα ίδια στους Ιουδαίους και στους ειδωλολάτρες, διότι δεν χαρίζεται σε πρόσωπα ο Θεός.

Τό γενέσιον τοῦ Τίμίου Προδρόμου. Π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος


ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου

από την ερμηνεία του στο Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφ.Α΄, εδάφια 13-17

«Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος· μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία· διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην». Ήταν επόμενο ο Ζαχαρίας να ταραχθεί με την παρουσία του αγγέλου όπως ελέγαμε την περασμένη φορά· διότι όταν ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με ουράνια όντα, αισθάνεται πολύ άσχημα. Αυτό που μερικοί άνθρωποι παρακαλούν να δουν αγγέλους –άσε δε ότι είναι μία απόλυτος κενοδοξία κι έτσι συνεπώς ουδέποτε πρόκειται να δουν αγγέλους- είναι όμως κάτι το οποίο δεν ξέρουν τι ζητούν. Ο άνθρωπος όντως ταράσσεται και αισθάνεται μέσα του πολύ άσχημα. Υπήρχε δε και η αντίληψις εις την Παλαιά Διαθήκη ότι εκείνος ο οποίος θα έβλεπε άγγελον, τούτο σήμαινε ότι θα απέθνησκε, ότι ο άγγελος ήτο προάγγελος κακών πραγμάτων, κακών μηνυμάτων. Εδώ όμως τώρα όταν εμφανίζεται ο άγγελος λέγει εις τον Ζαχαρία: «Μὴ φοβοῦ», «Μη φοβάσαι».

Είναι πράγματι το πρώτο ουράνιο μήνυμα κατά την ανατολήν αυτής της Καινής Διαθήκης. Ο Αδάμ εφοβήθη εις τον Παράδεισον και εκρύβη όταν ήκουσε την φωνή του Θεού. Τι ωραία μας το αποδίδει το τροπάριο της Κασσιανής που είναι το δοξαστικό της Μεγάλης Τρίτης… Εκρύβη, διότι ήτο ένοχος· και όταν ο Θεός τον καλεί, πού ήτο, λέγει: «Τῆς φωνῆς σου ἤκουσα καί ἐφοβήθην». «Γιατί εφοβήθης;»· διότι ακριβώς ήτο, όπως σας ανέφερα, η ενοχή του Αδάμ έναντι του Θεού. Αλλά τώρα όμως η φωνή του ουρανού προς έναν απόγονο του Αδάμ δεν είναι πλέον μία κλήσις δια να αφήσει τον παράδεισο και να φύγει, αλλά αντιθέτως είναι μία κλήσις να επανέλθει εις τον Παράδεισον. Και φυσικά ο άγγελος θα έδιδε ένα χαρούμενο μήνυμα. Δεν είναι κομιστής θλιβερού μηνύματος, δεν είναι κομιστής μηνύματος εξορίας, αλλά επιστροφής. Ω αυτή η επιστροφή… Και βεβαίως, ο Ζαχαρίας- ήτο προφήτης, προεφήτευσε όταν εγεννήθη το παιδί του, ο Ιωάννης, προεφήτευσε και προφητεύων, μπορούσε να αισθάνεται ότι το παιδί του θα ήταν ο πρόδρομος Εκείνου ο οποίος θα επανέφερε την ανθρωπότητα εις τον απολεσθέντα Παράδεισον. Αλλά τώρα όμως δεν παύει ο Ζαχαρίας να είναι ο απόγονος του Αδάμ, ο έχων την ενοχήν, και φοβείται. Πρέπει συνεπώς ο άγγελος πρώτα να βγάλει τον φόβον από τον Ζαχαρία και κατόπιν να του αναφέρει το χαρούμενο μήνυμα. Γι΄αυτό του λέγει: «Μή φοβεῖσαι». Λέγει ένας πατήρ ότι όπως μία επιφάνεια νερού, όταν ταράσσεται, δεν μπορεί να αποδώσει το εικονιζόμενον αντικείμενον, έτσι και μία ψυχή ταραγμένη δεν μπορεί να παρακολουθήσει εκείνο το οποίον της ανακοινούται.

Τό μυστικό τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἶναι ἡ ὑπακοή, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββας Ἁγιορείτης(Λουκ. 10,16:21)

«Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ». Αυτή την ουράνια αρετή της υπακοής, την οποία εξήσκησε πρώτα ο Κύριος, και στον υπέρτατο και τελειότατον βαθμό «γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ», αυτή την εξασκούν και όλοι οι Άγιοι Αρχάγγελοι και οι Άγγελοι, πάσαι οι επουράνιαι Αγγελικαι δυνάμεις των οποίων τη Σύναξη επιτελούμαι σήμερα. Το μυστικό της πνευματικής ζωής έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος είναι η υπακοή. Υπακοή στον Ουρανό, υπακοή και στη γη, υπακοή από τον Υιόν του Θεού, υπακοή από τους Αγίους Αρχαγγέλους και Αγγέλους, υπακοή από όλους τους Αγίους και Υπακοή από όλους τους Χριστιανούς, τους στρατευομένους εις την ουράνιο στρατιάν εις την Αγίαν Ορθόδοξη εκκλησία, υπακοή σε όλους όσους θέλουν να σωθούν, αυτό είναι το μυστικό της ζωής των πνευμάτων. Τα πνεύματα τα καθαρά και άμωμα, οι Άγιοι Αρχάγγελοι και Άγγελοι, ζουν τον Θεόν, ζώντας μέσα εις την υπακοή, και έτσι παραμένουν στη ζωήν του Αγίου Πνεύματος, εις την ζωήν του φωτός. Ενώ όσα από τα πνεύματα δεν παρέμειναν στην υπακοή, εσκοτίστησαν και κατέπεσαν και έγιναν οι φοβεροί και οι ολεθροτόκοι δαίμονες.

Πολλοί στο Άγιο Όρος ζήσανε μυστικά, λέγει ο Άγιος Πορφύριος. Πεθάνανε χωρίς κανείς να τους γνωρίζει. Και εγώ ήθελα να ζήσω έτσι, μυστικά. Ούτε ιεροκήρυκας ήθελα να γίνω, ούτε τίποτε άλλο. Αξιώθηκε όμως δια της τελείας χαρούμενης υπακοής, της πρόθυμης υπακοής, να γίνει επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Ούτε είχα σκεφτεί, ποτέ, λέει να βγω έξω από το Άγιον Όρος. Παιδάκι μικρό, μέσα σε τέλεια ερημιά. Για να καταλάβω το έρημο και το αβοήθητο, ανέβαινα στο βουνό, έμενα ώρες εκεί και ήθελα να ζήσω σαν ερημίτης. Έβρισκα αγριάδες και τις έτρωγα. Το έκανα για άσκηση. Ήθελα να ζήσω μόνος μου, όπως ο Άγιος που αγάπησα από μικρούλης, ο Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης. Αυτός είναι ο αγαπητός μου άγιος. Αυτόν εγώ μιμήθηκα. Μου έκανε εντύπωση που άντεξε να μένει εκεί, κοντά στους γονείς του, κι έστησε την καλύβα του δίπλα τους χωρίς να αποκαλυφθεί και τους ενίσχυε συνεχώς:

Βέβαια, το έκανε όλο αυτό, γιατί είχε πάρει ευλογία από τον πνευματικό του Οδηγό. Έτσι ασκώντας υπακοή, έφτασε στα ύψιστα σκαλοπάτια της Αγιότητας.

«Έπηξας την καλύβην, προ πυλών σων γονέων.» έτσι λέει το τροπάριό του:

«Εκ βρέφους τον Κύριον, επιποθήσας θερμώς, τον κόσμον κατέλιπες, και τα εν κόσμω τερπνά, και ήσκησας άριστα. «Επηξας την καλύβην, προ πυλών σων γονέων. ’Εθραυσας των δαιμόνων, τας ενέδρας παμμάκαρ. Διο σε Ιωάννη Χριστός αξίως εδόξασε».

Όποιος κάνει υπακοή, θραύει πραγματικά τις ενέδρες των δαιμόνων, γιατί δεν είναι η άσκηση, που νικά τους δαίμονες αλλά το ταπεινό φρόνημα και αυτό πηγάζει με την υπακοή στον Θεό. Έτσι με αυτή την υπακοή, ενίκησαν και το πνεύμα της πονηρίας, το πνεύμα το ακάθαρτο του εωσφόρου, επουράνιαι αγγελικαί δυνάμεις με αρχηγό τον Αρχιστράτηγο Μιχαήλ, ο οποίος κραύγαζε «Στώμεν Καλώς», όταν ο εωσφόρος έπεφτε μαζί με κάποιους αγγέλους που τον ακολούθησαν.

24 Ἰουνίου. † Τὸ γενέθλιον τοῦ προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Παναγιώτου νεομάρτυρος Καισαρέως (†1765). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Τοῦ Προδρόμου (Ῥωμ. ιγ΄ 11 - ιδ΄ 4).

Ρωμ. 13,11         Καὶ τοῦτο, εἰδότες τὸν καιρόν, ὅτι ὥρα ἡμᾶς ἤδη ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι· νῦν γὰρ ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν.

Ρωμ. 13,11                 Και αυτά θα τα πράττωμεν, έχοντες υπ' όψιν μας την προσωρινότητα και βραχύτητα της παρούσης ζωής· και ότι ακόμη είναι πλέον ώρα να εξυπνήσωμεν από τον ύπνον της πνευματικής ραθυμίας, που μας κάνει νωθρούς δια τα καλά έργα. Διότι τώρα είναι πιο κοντά η ημέρα της σωτηρίας και απολυτρώσεώς μας, παρ' όσον ήτο τότε που επιστεύσαμεν.

Πατήρ Εὐσέβιος Βίττης. Ἀγαλλίαμα καρδίας


...Ἂν, λοιπόν, μέ τέτοια ἀγαπητική διάθεση, γιά τούς ἀδελφούς μας κάνουμε ὃ,τι μποροῦμε, ἐφαρμόζοντας τό θέλημε τοῦ Θεοῦ καί γιά χάρη τους, ἂς μή νομίσουμε πώς θά πάει χαμένος ὁ κόπος. Ἀλλά καί νά μή γινόταν τίποτε, στό κάτω κάτω τῆς γραφῆς τελικά ἀπό τήν προσπάθεια αὐτή ὠφελούμαστε ἐμεῖς οἱ ἲδιοι, κινούμενοι μέ περισσότερο ζῆλο καί προθυμία σέ πράξεις ἀρετῆς καί ἁγιασμοῦ. Ἂς κάνουμε κι ἐμεῖς, ὃσο κι ἂν φαίνεται αὐτό τολμηρό, ἐνωμένοι μέ τόν Κύριό μας σέ ἓνα σῶμα καί συσταυρωμένοι μαζί του πάνω στό σταυρό, πάσχοντας κι ἐμεῖς "ὑπέρ τοῦ σώματος αὐτοῦ ὃ ἐστιν ἡ Ἐκκλησία"(Κολασ.α΄24). Καί αὐτό σημαίνει πρακτικά΄ βλαστημοῦν κάποιοι τό πανάγιο ὂνομα τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ, τῆς Κυρίας Θεοτόκου ἢ τῶν ἁγίων; Ἂς εὐλογοῦμε ἐμεῖς καί ἂς προσφέρουμε στόν Κύριο καί τούς ἁγίους τή δόξα, τόν ἒπαινο καί τήν τιμή ὂχι μόνο ὡς ἀντίβαρο γιά τήν τρομερή ἀσέβεια πού δείχνεται, αλλά καί ἐκ μέρους αὐτῶν πού ἀποτολμοῦν τό φρικτό αὐτό πράγμα. Λένε κάποιοι ψέματα;

Ἑ ρμηνευτικές ἀποδόσεις Ἰ. Κολιτσάρα. Π.Ν. ΤρεμπέλαΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Ι.ΚΟΛΙΤΣΑΡΑΠ.Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Ο απαίδευτος και ανεπίδεκτος μαθήσεως άνθρωπος δεν θα αγαπήση ποτέ αυτούς που τον ελέγχουν προς διόρθωσίν του. Με σοφούς και ενάρετους ανθρώπους δεν θα θελήση ποτέ να συναναστροφή.

Τί χάνει ὁ ἄνθρωπος, ὅταν δέν ἔχει πνευματικό ὁδηγό! Τόν ἐξουθενώνει ὁ σατανάς

Τι χάνει ο άνθρωπος όταν δεν έχει πνευματικό οδηγό! Τον εξουθενώνει ο σατανάς.Ενώ όταν αναθέσει τα προβλήματά του στον Πνευματικό του, τα πάντα διορθώνονται, όσο δύσκολα και αν φαίνονται. Καλλίτερα να μας λείψει το οξυγόνο παρά ο Πνευματικός...

Δημήτριος Παναγόπουλος


https://proskynitis.blogspot.com/2022/06/blog-post_57.html

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible