Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

Μετάνοια-Ἐξομολόγηση_18-3-2019_Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Μετάνοια-Ἐξομολόγηση_18-3-2019_Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου ζωντανή μετάδοση_Πν. Κέντρο Ἱ.Ν. Ἁγίου Δημητρίου Ἐδέσσης_http://hristospanagia3.blogspot.gr_ht... καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr Κατέβασμα ὁμιλιῶν ἀπό τό YouTube σέ mp3 http://hristospanagia3.blogspot.gr/20...

Λόγοι Ἁγίου Συμεῶνος τοῦ νέου Θεολόγου: ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ

 Λόγος α΄ Περί ἀγάπης. 

Καί ποῖαί εἰσι τῶν πνευματικῶν ἀνδρῶν αἱ ὁδοί καί αἱ πράξεις. Καί μακαρισμός πρός τούς ἔχοντας τήν ἀγάπην ἐγκάρδιον.

Ἀδελφοί και πατέρες, θέλω πρός ὑμᾶς λαλεῖν τά συντείνοντα πρός ὠφέλειαν ψυχῆς καί αἰδοῦμαι, μάρτυς μου ὁ Χριστός ἡ ἀλήθεια, τήν ἀγάπην ὑμῶν, γινώσκων μου τό ἀνάξιον. Διά τοῦτο γάρ ἀεί σιωπᾶν ἐβουλόμην, ὡς οἶδεν ὁ Κύριος, καί μηδέ ἀνανεύειν τό σύνολον καί πρόσωπον ἀνθρώπου ὁρᾶν,
κατακρίνουσαν ἔχων μου τήν συνείδησιν, ὅτι κατετάγην ὅλως ἐγώ προηγεῖσθαι πάντων ὑμῶν ἀναξίως, ὡς τήν ὁδόν ἐπιστάμενος, ὁ μηδέ τά ἐν ποσίν εἰδώς, μηδέ ἀψάμενος ἀκμήν τῆς φερούσης ὁδοῦ πρός τόν Θεόν. Τοίνυν καί λύπη με διά τοῦτο οὐ μικρά καί ἡ τυχοῦσα κατέχει, ὅτι ὁδηγεῖν ὑμᾶς τούς τιμιωτάτους ὁ ταπεινός προκριθείς, οὕς ἔχειν αὐτός ὁδηγούς μᾶλλον ὤφειλον, ὡς πάντων ἔσχατος ὑπάρχων καί χρόνῳ καί ἡλικίᾳ, τόν ἔμπρακτον οὐκ ἔχω καί ἐμμάρτυρον λόγον ἀπό τοῦ βίου εἰς τό παρακαλεῖν ὑμᾶς καί ὑπομιμνήσκειν τά περί τῶν νόμων καί τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, ἐπειδή καί περί ὧν λαλεῖν βούλομαι, οἶδα μηδέν ἐξ αὐτῶν διαπραξάμενός ποτε. Οἶδα δέ ἀκριβῶς ὅτι ὁ Κύριος καί Θεός ἡμῶν οὐχί τόν λέγοντα μακαρίζει μόνον, ἀλλά τόν πρό τοῦ εἰπεῖν καί πράξαντα· “Μακάριος γάρ, φησίν, ὁ ποιήσας καί διδάξας· οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν·” Τοῦ γάρ τοιούτου διδασκάλου καί οἱ μαθηταί ἀκούοντες, μιμεῖσθαι αὐτόν γίνονται πρόθυμοι καί οὐ τοσοῦτον ἐκ τῶν ἐκείνου λόγων δέχονται τήν ὠφέλειαν, ὅσον ἀπό τῶν καλῶν αὐτοῦ πράξεων διεγείρονται καί τά αὐτά ποιεῖν ἀναγκάζονται, ὅπερ αὐτός ἐγώ ἐν ἐμαυτῷ οὐκ ἐπίσταμαι· οὐδέν γάρ ἀγαθόν ἐμαυτῷ σύνοιδα. Ἀλλά δέομαι καί πααρακαλῶ πάντας ὑμᾶς, ἀγαπητοί ἀδελφοί μου, μή εἰς τόν διακεχυμένον μου βίον ὁρᾶν, ἀλλ᾿ εἰς τά τοῦ Κυρίου προστάγματα καί εἰς τάς τῶν πατέρων ἡμῶν τῶν ἁγίων διδασκαλίας. Οὐδέν γάρ οἱ φωστῆρες ἔγραψαν ἐκεῖνοι, ὅπερ πρότερον οὐκ ἐποίησαν καί ποιήσαντες οὐ κατώρθωσαν.
Τοιγαροῦν καί γενέσθω κοινή μία ἡμῖν ἡ ὁδός, αἱ ἐντολαί τοῦ Χριστοῦ, πρός οὐρανόν ἡμᾶς καί Θεόν ἐπανάγουσαι. Εἰ γάρ καί διαφόρους ὁ λόγος ὁδούς ὑπογράφει, ἀλλ᾿ οὐ πάντως κατά τήν φύσιν ἐκείνου, κατά δέ τήν ἑκάστου δύναμίν τε καί πρόθεσιν εἰς πολλάς σχίζεσθαι λέγεται. Ἐκ πολλῶν γάρ ἀρχόμενοι καί διαφόρων ἔργων καί πράξεων, ὥσπερ ἐκ τόπων τινῶν καί πολλῶν ἀπαίροντες ἕκαστος πόλεων, εἰς ἕν καταντῆσαι σπουδάζομεν καταγώγιον, τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

Ὁ ἄνθρωπος μεταξύ διαβόλου καί Θεοῦ

ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ

ΑΓΙΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΠΟΠΟΒΙΤΣ

Ὁ ἄνθρωπος μεταξύ διαβόλου καί Θεοῦ
(Ἐπιμέλεια π. Ἀθανασίου Μηνᾶ)

(Ἕνα μικρό ἀντίδωρο στούς ἀπανταχοῦ ἀγωνιζομένους ὀρθοδόξους χριστιανούς)

Σέ τοῦτον τόν κόσμο, ὁ ἄνθρωπος βρίσκεται πάντοτε μεταξύ τοῦ διαβόλου καί τοῦ Θεοῦ, συμφιλιώνεται εἴτε μέ τόν ἕνα εἴτε μέ τόν Ἄλλο, ζεῖ εἴτε μέ τόν ἕνα εἴτε μέ τόν Ἄλλο. Εἶναι φίλος τοῦ διαβόλου καί ζεῖ μέ αὐτόν, ὅταν βαδίζει στίς ἁμαρτίες καί τά πάθη, ἐπειδή αὐτά εἶναι ἡ ψυχή, ἡ καρδιά τοῦ διαβόλου. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά εἶναι φίλος τοῦ Θεοῦ, ζεῖ μέ Αὐτόν, ὅταν πορεύεται μέ τίς ἅγιες ἐντολές τοῦ Κυρίου, ὅταν γίνεται σύσσωμος τοῦ Θεανθρωπίνου σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας, στήν ὁποία ἀποθησαυρίζεται ὁλόκληρος ὁ πλοῦτος, ὅλων τῶν Θείων αἰωνιοτήτων. Ναί, σέ τοῦτον ἐδῶ τόν κόσμο, ὁ ἄνθρωπος παρακάθεται, πάντοτε, εἴτε στήν τράπεζα τοῦ διαβόλου εἴτε στήν τράπεζα τοῦ Κυρίου Χριστοῦ, τοῦ Μόνου Ἀληθινοῦ Θεοῦ[1].
        Τό ἀνθρώπινο γένος δοκιμάζει, καθημερινῶς, στόν κόσμο μας τήν ἐμπειρία νά ὁδηγοῦνται οἱ ἄνθρωποι στήν ἀπώλεια εἴτε λόγῳ τῆς ἄγνοιας εἴτε τῆς μή ἀναγνωρίσεως τοῦ μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ καί Κυρίου, Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μέ ἄλλα λόγια ἐκπίπτουν, ἐξαιτίας εἴτε τῆς ἀθεΐας εἴτε τῆς εἰδωλολατρείας. Αὐτή ἡ ἄγνοια ἤ ἡ μή ἀναγνώριση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιφέρει τήν ἄγνοια ἤ τήν μή ἀναγνώριση τοῦ μόνου ἀληθινοῦ ἀγαθοῦ σέ αὐτόν τόν κόσμο: τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ζοῦν «ἐν ἀσελγείαις, ἐπιθυμίαις, οἰνοφλυγίαις, κώμοις, πότοις καί ἀθεμίτοις εἰδωλολατρείαις».[2] Ναί, «ἀθεμίτοις εἰδωλολατρίαις», γιατί ἡ   εἰδωλολατρεία εἶναι πάντοτε σέ πληθυντικό ἀριθμό.

Ἡ ἁρπαγή τῆς ἐκκλησίας καί τό χωριό Πράξεις γ 21

Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ Πράξεις γ’ 21

 
π.Δανιήλ Γούβαλη
 
Απομαγνητοφωνημένο κείμενο από ραδιοφωνική εκπομπή του μακαριστού πατρός


     Στις ημέρες μας αναπτύσσει δραστηριότητα η αίρεσις των Πεντηκοστιανών, αυτοί ασχολούνται πολύ με τα έσχατα, κάθε τόσο αναμένουν εσχατολογικά γεγονότα και κάθε τόσο διαψεύδονται. Παίρνουν μερικές περικοπές και χωρία της Αγίας Γραφής, τα παραποιούν, τα παρερμηνεύουν, κάνουν άσχετες συγκολλήσεις, και τελικά διαστρεβλώνουν εντελώς τον λόγο του Θεού. 
 
Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ερμηνεύσουμε σωστά τα εσχατολογικά χωρία και για να προφυλάξουμε τους Ορθοδόξους από τις Πεντηκοστιανές πλάνες, αλλά και για να αφυπνίσουμε όσους λίγο ή πολύ επηρεάζονται από τις αιρετικές ιδέες, θέλουμε ο κάθε Ορθόδοξος να καταλάβει επακριβώς τι διδάσκει η Αγία Γραφή για τα γεγονότα που σχετίζονται με την Β΄ Παρουσία. 
 
Στο 24ο κεφ. του κατά Ματθαίου ευαγγελίου γίνεται λόγος για τη συντέλεια του κόσμου και για την Β' Παρουσία, εκεί αναφέρεται ότι θα έλθει ο Χριστός γεμάτος δόξα με όχημα τα νέφη όψονται τον υιόν του ανθρώπου Ματθ. κδ΄30˙ το θέαμα θα είναι συγκλονιστικό η εμφάνιση του Κυρίου θα έχει ανυπέρβλητο μεγαλείο πάνω από κάθε φαντασία˙ πριν εμφανιστεί ο Χριστός θα προβάλει γεμάτος φως και δόξα ο Σταυρός ο οποίος ονομάζεται σημείον του υιού του ανθρώπου :τότε φανήσεται το σημείον του… και αυτός ο λόγος υπάρχει στο ίδιο χωριό Ματθ. κδ'30 . Πρώτα αναφέρεται η εμφάνισις του Τιμίου Σταυρού και κατόπιν γεμάτη δόξα και δύναμη εμφάνισις του Κυρίου επί των νεφελών του ουρανού και τα δυο στο 30ο στίχο (Ματθ. κδ΄30). Στον επόμενο στίχο τον 31ο αναφέρεται ότι άγγελοι με βροντερά σαλπίσματα θα διατρέξουν όλη την Γη και θα συγκεντρώσουν όλους τους δίκαιους. 
 
Σε όλη την Γη, στα 4 σημεία του ορίζοντος, οι άγγελοι, υπό τον ήχο σάλπιγγος μεγάλης, ισχυρών σαλπισμάτων, θα κάνουν έργο επιλογής. Θα διαλέγουν τους καλούς και εκλεκτούς ανθρώπους.  Μπορεί σε ένα κατάστημα σε ένα γραφείο να βρίσκονται τέσσερις άνθρωποι, οι άγγελοι παίρνουν τους δυο και αφήνουν του άλλους δυο ή παίρνουν τους τρεις και αφήνουν τον ένα ή παίρνουν τον ένα και αφήνουν τους δυο.  Σε ένα σπίτι υπάρχει μια οικογένεια με πέντε άτομα, τους δυο γονείς και τα τρία παιδιά, και εκεί θα γίνει διαχωρισμός, εάν υπάρχει σε αυτό το σπίτι ένας καλός, αυτόν μόνο θα παραλάβουν οι άγγελοι, όλα αυτά γίνονται την ημέρα της Β΄ Παρουσίας, το τονίζουμε αυτό, διότι οι αιρετικοί τα τοποθετούν σε προηγούμενο χρόνο. 
 
Στο 17ο κεφ. του ευαγγελιστού Λουκά που γίνεται λόγος για την ημέρα του υιού του ανθρώπου, περιγράφεται καθαρά, ότι κατ’ αυτήν την ημέρα θα γίνει η επιλογή (Λουκ ιζ΄34-36) οι άγγελοι θα αρπάζουν τους εκλεκτούς και αυτό θα γίνει μια φορά την ημέρα της Β' Παρουσίας. 

Ἠ συγχώρηση ὡς προετοιμασία γιά τό Πάσχα καί τό τέλος τῶν καιρῶν πρόσφατα ἀποκαλυπτικά γεγονότα. Ἀρχ. Σωφρόνιου Σαχάρωφ

Η ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΑΧΑΡΩΦ

...Ζούμε στον κόσμο αυτό μέ τή συνείδηση οτι ή ζωή είναι διάβαση προς κάτι έξαιρετικά μεγαλειώδες.
Τώρα πού στέκομαι μπροστά σας, γνωρίζοντας οτι σε λίγο πρόκειται νά πεθάνω, ζητώ άπό  ολους και όλες σας νά μέ συγχωρήσετε. Ολοι έμείς έργαζόμαστε μαζί, ό καθένας μέ τις δυνάμεις του, άλλά μέσα στήν ιστορική πραγματικότητα έγώ είμαι ό πρώτος ύπεύθυνος. Θά ήθελα νά παρουσιαστώ ένώπιον τής Κρίσεως μέ ήσυχη τή συνείδησή μου. Άν ό Θεός θέλει νά ζήσουμε αιώνια μαζί Του, ζητά νά είμαστε όμοιοι μέ Αύτόν. Και τό έκφράζει αυτό μέ άρκετά πρωτότυπο τρόπο. Λέει: «Έάν άφήτε τοις άνθρώποις τά παραπτώματα αύτών, άφήσει και ύμΐν ό Πατήρ ύμών ό ούράνιος». Βλέπετε ότι ό Θεός χρησιμοποιεί ένα τέχνασμα. Λέει: «Έάν μή άφήτε τοίς άνθρώποις τά παραπτώματα, ουδέ ό Πατήρ ύμών άφήσει τά παραπτώματα υμών». Πρέπει νά συγχωρούμε οτιδήποτε έχουμε υποστεί, άκόμη και τό μαρτύριο, τον θάνατο κλπ. Ολα αύτά είναι λιγότερο σπουδαία άπό τον ερχομό μας στο είναι.
Αύριο βράδυ θά έχουμε τήν άκολουθία τής συγχωρήσεως, γιά τήν άδελφότητα, διότι τήν Κυριακή θά τήν τελέσουμε μετά τό τέλος τού εσπερινού γιά όλο τον κόσμο πού θά έρθει. Είμαστε πιο έλεύθεροι όταν είμαστε μόνοι μας. Αφού είμαστε μιά οικογένεια, μού έπιτρέπεται πάντα νά είμαι άνοιχτός ένώπιόν σας. Προσεύχομαι ό Θεός νά δώσει σε όλους μας τό θάρρος νά τελέσουμε αύτή τήν πράξη τής μεγάλης συγχωρήσεως, ώστε μετά, γιά πενήντα μέρες, νά είμαστε σε συνεχή προσπάθεια προετοιμασίας γιά τήν Ανάσταση, γιά τό Πάσχα. Ας προσπαθήσουμε νά έλέγξουμε «έμπειρικά» άν αυτό ίσχύει-ό Θεός νά μέ συγχωρεί πού έκφράζομαι έτσι-, άς προσπαθήσουμε νά καταλάβουμε ότι άν συγχωρήσουμε τά πάντα στούς άλλους, τό πνεύμα μας θά είναι πιο έλεύθερο κατά τή διάρκεια όλης αύτής τής περιόδου τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
 Ό Θεός θέτει αύτή τήν προϋπόθεση: «Συγχωρήστε καί ό Πατέρας θά σάς συγχωρήσει». Θά προσπαθήσουμε τώρα νά δούμε άν αυτό άληθεύει ή όχι. Γιατί τό λέω αυτό; Οταν πρόκειται γιά τό Απόλυτο, πρέπει καί ή πίστη νά έχει έναν χαρακτήρα άπόλυτο, νά μήν ταλαντεύεται. Αλλά δέν φθάσαμε εκεί! Κάποτε δοκιμαζόμαστε μέ τρόπο αύστηρότερο άπό αύτόν πού θά θέλαμε, καί τότε, άκόμη καί ή πίστη μας μπορεί νά κλονιστεί.

A Miracle of the Theotokos the Directress in London

 THE WHOLE WORLD watched with shock the terrorist attacks of fanatical Islamists in London [7th July, 2005], which brought death and disaster to the unsuspecting citizens on that morning in July.


From beneath the ashes and tears, a particular voice made an impression on us. It was the voice of the Greek driver of the fated bus, George Psaradakes. He was an experienced driver for London’s Urban Transport. On that morning he began his shift. He set out on his usual route on bus 30, just as he had been doing so many years. Suddenly he heard an explosion!

When he looked back, he realized that he was the only one on the bus who had not been injured. His passengers were either killed or seriously injured. The sight was horrible and indescribable. He, however, came out unhurt. 

As soon as he recovered from the immediate shock, he spoke to the reporters. Then he revealed his “secret” to them: “I was saved by a miracle! I always carry an icon of the Theotokos the Directress on me. I also had it with me on that Thursday morning. The Panagia saved me. I thank her.”

π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος, Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας , τό Συνοδικόν καί τά Ἀναθέματα


Αποτέλεσμα εικόνας για Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤV
Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ

Τό διακόνημα τῆς Παναγίας

ΤΟ ΔΙΑΚΌΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.

 
 Σε κάθε Θεία Λειτουργία, η Παναγία γονατίζει και μετά δακρύων ικετεύει το Χριστό και Υιό Της, υπέρ σωτηρίας των ανθρώπων που εκκλησιάζονται, όλου του κόσμου και των κεκοιμημένων μας (σεσωσμένοι και μη), ώστε να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι! 

Ἄν δέν ἐθισθεῖ κανείς στή νοερά εὐχή τοῦ Ἰησοῦ...

Ὅσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκυ - Μνήμη 15 Νοεμβρίου.


http://apantaortodoxias.blogspot.com/2018/11/15.html?m=1

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible