Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα Κυριακῆς τῶν Πατέρων τῆς Ζ' Οικουμενικῆς Συνόδου: Ὁμιλία περί πίστεως θερμῆς, καί ὁλιγοπιστίας, καί πόθεν αὔται προσγίνονται (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Τίτ. γ' 8-15)

- Μπορεί η πίστις να είναι βέβαιη αφού πίστις και βεβαιότης φαίνονται δύο πράγματα ενάντια;

- Έχει η πίστις μέτρα και βαθμούς όπως η αγάπη;

- Πότε θερμαίνεται η πίστις;

Ἡ ἀληθινή μας πατρίς.δ’μέρος.Τελευταῖο

Εφόδιον Ορθοδοξίας
Βασική Δογματική Διδασκαλία 
Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26ο.Ἡ ἀληθινή μας πατρίς

16. Ο Παράδεισος
Η απλή διήγησις από την ζωήν του Αββά Μακαρίου δεν φανερώνει μόνον το «μέγα χάσμα» το οποίον χωρίζει τους ανθρώπους της αδικίας (Παράβαλλε Λουκάς 16,26), την φρίκην, δηλαδή, της κολάσεως, αλλά υπονοεί και το μεγαλείον της δόξης των τέκνων της Βασιλείας του Θεού.
Οι κολασμένοι δεν θα βλέπουν ούτε το πρόσωπον του αδελφού των. Όμως, οι δίκαιοι, οι οποίοι θα ευρίσκωνται εις τον «κόλπον του Αβραάμ» (Λουκάς 16,22-23) θα μένουν πάντοτε «συν Κυρίω» (Α' Θεσσ. 4,17) και θα αντικρύζουν το δοξασμένον Του πρόσωπον (Αποκ. 22,4. Α' Κορινθίους 13,12. Α' Ιωάννης 3,2. Παράβαλλε Ψαλμοί 16,15).
Ο Κύριος, λέγει ο Απόστολος Παύλος, θα έλθη «ενδοξασθήναι εν τοις Αγίοις αυτού και θαυμασθήναι εν πάσι τοις πιστεύσασιν», να δοξασθή μεταξύ των Αγίων Του και να θαυμασθή μεταξύ όλων των πιστών (Β΄ Θεσσαλονικείς 1,10).
Η σχέσις δε του Κυρίου μετά του λαού Του θα είναι τόσον στενή, ώστε να παρουσιάζεται η Εκκλησία ως η νύμφη, η «γυναίκα του Αρνίου», περιβεβλημένη την δόξαν Του (Αποκ. 21,9. Παράβαλλε Και Ματθαίος 22,1-14. Λουκάς 14,16-24). Αυτή είναι η «χαρά του Κυρίου μας», εις την οποίαν θα κληθούν να εισέλθουν οι δίκαιοι (Ματθαίος 25,21. Παράβαλλε Και Ρωμαίους 2,6-10. Ψαλμοί 15,11).

Θαύματα τοῦ Ἁγίου μετὰ θάνατον.

Βίος καὶ θαύματα τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀρσενίου τοῦ νέου τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Πάρῳ ἀσκήσαντος

Φιλοθέου Ζερβάκου ἀρχιμανδρίτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η´

Θαύματα τοῦ Ἁγίου μετὰ θάνατον.

Θαῦμα 1ον.

Γυνή τις, ἔχουσα παιδίον τυφλὸν ἐκ γενετῆς, ὀλίγα ἔτη μετὰ τὴν τελευτὴν τοῦ Ἁγίου, ὅτε ἐκτίσθη ὁ πρῶτος μικρὸς ναὸς εἰς τιμὴν τοῦ Ὁσίου, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἦτο ὁ τάφος του, ἔχουσα πίστιν εἰς τὸν ἅγιον παρέλαβε τὸ τυφλὸν παιδίον καὶ προσέτρεξεν εἰς τὸν τάφον παρακαλοῦσα μετὰ δακρύων νὰ δώσει τὸ φῶς εἰς τὸ παιδί της. Ἀφοῦ ἐπὶ ἀρκετὴν ὥραν προσηυχήθη καταβρέχουσα τὸν τάφον ἐκ τῶν δακρύων της, ἐξῆλθε τοῦ τάφου. Τότε, λέει τὸ παιδίον: Μάννα, τί εἶναι ἐκεῖνο; Καὶ συγχρόνως κύπτει χάμω καὶ λαμβάνει εἰς τὴν χεῖρά του μικρὰν βελόνην. Βλέπει ἡ μητέρα ὅτι οἱ κεκλεισμένοι ὀφθαλμοὶ τοῦ τέκνου τῆς ἠνεώχθησαν, ἐπιστρέφει εἰς τὸν τάφον καὶ μὲ φωνὰς μεγάλας ἐδοξολόγησε τὸν Ἅγιον.

Θαῦμα 2ον.

Ἕτερα τις γυνὴ ἐξ Ἀγγεριῶν Πάρου, ἔχουσα παιδὶ παράλυτο, παραλαβοῦσα αὐτὸ προσέτρεξε καὶ αὐτὴ μετὰ πίστεως εἰς τὸν τάφον τοῦ Ἁγίου. Μετὰ τὸ τέλος τῆς παρακλήσεως τὸ παιδὶ ἠγέρθη τελείως ὑγιές, καὶ ἤρχισε νὰ περιπατῇ εἰς ἔκπληξιν καὶ θαυμασμὸν τῶν παρισταμένων.

Ἐν ἐρημίαις, ὄρεσι καί σπηλαίοις

Η σπηλιά του Aγίου Ακακίου στα Καυσοκαλύβια με το κρεβάτι του από κορμούς ελιάς και την ξύλινη βακτηρία του (αρχές 18ου αιώνα). Φωτ. Φ.Χ.
Η σπηλιά του Aγίου Ακακίου στα Καυσοκαλύβια με το κρεβάτι του από κορμούς ελιάς
και την ξύλινη βακτηρία του (αρχές 18ου αιώνα). Φωτ. Φ.Χ.

Αποσπάσματα από συναξάρια και βίους μοναχών με αναφορές στους ασκητές και τους αόρατους ερημίτες του Άθωνα οι οποίοι έζησαν σε πρόχειρα καταλύματα
Ο άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης
Την Κυριακήν των Αγίων Πατέρων, οπού είναι μετά την θείαν Ανάληψιν, φαίνεται εις [τον Άγιο Μάξιμο] η Θεοτόκος έχουσα εν αγκάλαις τον Κύριον και του λέγει: Ακολούθει μοι πιστότατε Μάξιμε, και ανέβα επάνω εις τον Άθωνα διά να λάβης την χάριν του Αγίου Πνεύματος, καθώς επιθυμείς. [...]
Από τότε δε και εις το εξής εκατέβη εις το Καρμήλιον εις τον Προφήτην Ηλίαν, και εκεί ευρών ένα μοναστήν γέροντα, του εφανέρωσε εκείνα οπού είδε και ήκουσεν εις την κορυφήν του όρους. Ο δε γέρων ακούσας ταύτα, ενόμισεν ότι επλανήθη ο θείος Μάξιμος και ότι όλα εκείνα τα είδε κατά φαντασίαν δαιμονικήν. Έτσι, ωνόμασε πλανημένον τον φωστήρα και οδηγόν των πλανημένων. Από τότε δε τον έλεγαν όλοι πλέον πλανημένον, και αποστρεφόμενοιαυτόν, τον εδίωκον διά να μην πλησιάση εις κανέναν. [...]

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας, Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι παναίρεση

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας, Ο Οικουμενισμός είναι παναίρεση

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ιερεμίας, Ο Οικουμενισμός είναι παναίρεση

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
1. Τά κηρύγματά μας, ἀδελφοί μου χριστιανοί, ὅπως τό γνωρίζετε, εἶναι γιά τούς ἁγίους Πατέρες. Ἡ Ἐκκλησία μας διδάσκει τήν θεολογία τῶν ἁγίων Πατέρων. Ὁ Θεός μας εἶναι ὁ «Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν». Οἱ ἅγιοι Πατέρες, λέγαμε σέ ἄλλο κήρυγμα, αὐτοί εἶναι πού ἑρμηνεύουν σωστά τήν Ἁγία Γραφή. Γι᾽ αὐτό ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι δέν λέμε μόνο αὐτό πού λένε οἱ Προτεστάντες, ὅτι «ὁ θεολόγος γεννᾶται στίς Γραφές», ἀλλά συμπληρώνουμε: «Ὁ θεολόγος γεννᾶται στίς Γραφές, ὅπως αὐτές τίς ἑρμήνευσαν οἱ ἅγιοι Πατέρες». Στά μέχρι τώρα κηρύγματά μας πήραμε ἀπό τήν ἀρχή, κατά χρονολογική σειρά, ἕνα-ἕνα ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες καί λέγαμε λίγα λόγια γιά τήν ζωή του καί τήν διδασκαλία του. Προσοχή! Μιλάγαμε μόνο γιά τούς ἁγίους Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καί ὄχι γενικά γιά ὅλους ὅσους ἀσχολήθηκαν μέ τά θεολογικά γράμματα, γιατί δέν ἦταν ὅλοι τους αὐτοί Ὀρθόδοξοι.

Τί ἔγραφε ὁ Χριστὸς στὴ γῆ; Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

 Τί ἔγραφε ὁ Χριστὸς στὴ γῆ;
Ό δε Ιησούς κάτω κύφας τω δακτύλω έγραφεν εις την γήν. (Ίωαν. η  6)
Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς
Κάποτε ό πανάγαθος Κύριος καθόταν μπροστά στο ναό της Ιερουσαλήμ. Μιλούσε σε κάποιους ανθρώπους και ή γλυκιά διδασκαλία Του έτρεφε τις πεινασμένες καρδιές. Γύρω Του σιγά σιγά μαζεύτηκε ένα μεγάλο πλήθος (βλ. Ίωάν. η' 2). Μιλούσε στους ανθρώπους ό Κύριος για την αιώνια μακαριότητα, για την ατελεύτητη χαρά πού περιμένει τούς δίκαιους στην αιώνια κατοικία, στους ουρανούς. Οι άνθρωποι χαίρονταν με τη διδασκαλία Του, με τα θεϊκά Του λόγια.
Ή πίκρα πολλών απογοητευμένων ψυχών κι ή έχθρα πολλών ανθρώπων πού τούς είχαν προσβάλει, έσβηναν όπως το χιόνι μόλις τ' αγγίξουν οι θερμές ακτίνες του ήλιου. Ποιος ξέρει πόσο θα κρατούσε ή υπέροχη αύτη σκηνή ειρήνης κι αγάπης πού έσμιγε τη γη με τον ουρανό, αν δεν την είχε διακόψει κάτι αναπάντεχο.
 Ό Μεσσίας αγαπά τους ανθρώπους και δεν κουράζεται ποτέ να τους διδάσκει.
Και οι ευλαβείς πιστοί δεν κουράζονται ποτέ ν' ακούν την θαυμάσια θεραπευτική και σοφή διδασκαλία του.
Μα ξαφνικά έγινε κάτι φοβερό, μεσολάβησε μια ενέργεια εχθρική. Κι αιτία ήταν, ως συνήθως, οι γραμματείς κι οι φαρισαίοι.

Ἀγνώστου συγγραφέως:Οἱ περιπέτειες ἑνός προσκυνητοῦ_36ο_mp3Π. Σάββας 2013-05-13_ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΥ_ΛΣΤ΄ ΜΕΡΟΣ_mp3

Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 13-05-2013 (Συνάξεις Νέων στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία)

Ἡ καφεΐνη βλάπτει σοβαρά τούς ἐφήβους (Τσώλη Θεοδώρα)

Καφέδες και ενεργειακά ποτά παρεμβαίνουν στις σημαντικές διεργασίες που επιτελούνται στον εγκέφαλο κατά το στάδιο της εφηβείας
Μήπως η καφεΐνη στα αναψυκτικά κάνει τους εφήβους... χαζούς; Νέα μελέτη δείχνει ότι ο καφές, τα αναψυκτικά τύπου κόλα και τα ενεργειακά ποτά επιβραδύνουν την εγκεφαλική ανάπτυξη σε αυτή την τόσο ευαίσθητη ηλικία. Την προειδοποίηση απευθύνουν ερευνητές από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Παίδων στη Ζυρίχη με δημοσίευσή τους στην οnline επιστημονική πλατφόρμα «PLoS ONE».

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η καφεΐνη βάζει «φρένο» στον βαθύ ύπνο με αποτέλεσμα να παρεμβαίνει στη φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου κατά την εφηβεία. Οπως μάλιστα τονίζουν, η εφηβεία αποτελεί μια άκρως κρίσιμη φάση για τον εγκέφαλο, καθώς προβλήματα στην ανάπτυξή του σε αυτή την περίοδο μπορεί να οδηγήσουν σε έντονο στρες, σχιζοφρένεια, κατάχρηση ουσιών και σε διαταραχές της προσωπικότητας. Οι ειδικοί διεξήγαγαν τα πειράματά τους σε αρουραίους αλλά τονίζουν πως τα ευρήματα προκαλούν ανησυχία σε ό,τι αφορά παιδιά και εφήβους, πολλοί εκ των οποίων λαμβάνουν μεγάλες ποσότητες καφεΐνης σε καθημερινή βάση μέσω της κατανάλωσης αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.

Ὁ ἀδελφός εἶναι ἡ ἴδια μας ἡ ζωή

Προσδοκώντας τή σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἡ ἀγάπη ἐπιθυμεῖ νά φθάσει ἕως τό τέλος· γι᾿ αὐτό ἀγκαλιάζει ὄχι μόνο τό σύνολο ὄσων βρίσκονται τώρα πάνω στή γῆ, ἀλλά ἀκόμη καί αὐτούς πού εἶναι ἤδη κεκοιμημένοι, ἀκόμη καί τόν ἅδη καί αὐτούς πού ἀκόμη δέν ἔχουν γεννηθεῖ, μέ ἄλλα λόγια τόν ὅλο Ἀδάμ.

Ἁγιοκατάταξις τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου νεομάρτυρος Δαβίδ τοῦ Μεγάλου Κομνηνοῦ


 
ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΔΑΒΙΔ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ
Η   ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΙΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΔΑΒΙΔ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ  ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΥΙΩΝ ΑΥΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΑΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΤΟΥ  ΑΝΕΨΙΟΥ ΑΥΤΟΥ
ΤΩΝ ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ  ΑΘΛΗΣΑΝΤΩΝ
ΕΝ ΕΤΕΙ 1463
 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΤΕΚΝΑ
 
Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Οπτικό Αγιολόγιο 19 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 19ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ