Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

Λογισμός πού χρονίζει φανερώνει τήν προσπάθεια- προσκόλληση τοῦ ἀνθρώπου, Ἀββᾶ Μᾶρκου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

 Λογισμός που χρονίζει φανερώνει την προσπάθεια- προσκόλληση του ανθρώπου, Αββά Μαρκου-Τά 226 κεφάλαια περί αυτών που νομίζουν ότι από τα έργα τους δικαιώνονται, Φιλοκαλία τόμος Α', Αρχιμ. Σάββα Αγιορειτου, 24-3-2022

Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://hristospanagia3.blogspot.com, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com

Ἡ καρδιακή προσευχή πολεμιέται ἀπό τόν πονηρό, Ἀββᾶ Μᾶρκου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

  Η καρδιακή προσευχή πολεμιέται ἀπό τόν πονηρό, Αββά Μαρκου-Τά 226 κεφάλαια περί αυτών που νομίζουν ότι από τα έργα τους δικαιώνονται, Φιλοκαλία τόμος Α', Αρχιμ. Σάββα Αγιορειτου, 23-3-2022

Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://hristospanagia3.blogspot.com, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com

Ὁμιλία Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου

ΟΜΙΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΣΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Πάλι σήμερα έχουμε χαρμόσυνες ειδήσεις, πάλι έχουμε μηνύματα ελευθερίας, πάλι έχουμε μια ανάκληση από την πτώση και μια επάνοδο στη ζωή, μια υπόσχεση ευφροσύνης και μια απαλλαγή από τη δουλεία. Ένας άγγελος συνομιλεί με την Παρθένο, για να μην ξαναμιλήσει ο διάβολος με γυναίκα.

Λέει η Γραφή: «Τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ στάλθηκε από τον Θεό ο άγγελος Γαβριήλ σε μια παρθένο, που ήταν μνηστευμένη με έναν άνδρα». Στάλθηκε ο Γαβριήλ, για να αποκαλύψει την παγκόσμια σωτηρία των ανθρώπων. Στάλθηκε ο Γαβριήλ, να φέρει στον Αδάμ τη βέβαιη αποκατάστασή του. Στάλθηκε ο Γαβριήλ, στην παρθένο, για να μεταβάλει την ατιμία του γυναικείου φίλου σε τιμή. Στάλθηκε ο Γαβριήλ, για να προετοιμάσει τον νυμφικό θάλαμο, ώστε να είναι αντάξιος για τον αμόλυντο Νυμφίο. Στάλθηκε ο Γαβριήλ, για να συντελέσει να νυμφευθεί το πλάσμα με τον πλάστη. Στάλθηκε ο Γαβριήλ, στο έμψυχο παλάτι του βασιλιά των αγγέλων.

Στάλθηκε ο Γαβριήλ στην παρθένο που ήταν αρραβωνιασμένη με τον Ιωσήφ, αλλά που προοριζόταν για τον Ιησού, τον Υιό του Θεού. Στάλθηκε ο ασώματος δούλος σε αμόλυντη παρθένο. Στάλθηκε ο χωρίς αμαρτίες σ’ αυτήν που δεν θα γνώριζε τη φθορά. Στάλθηκε ο λύχνος, για να αναγγείλει τον ήλιο της δικαιοσύνης. Στάλθηκε ο όρθρος, που έρχεται πριν από το φως της ημέρας. Στάλθηκε ο Γαβριήλ, για να διαλαλήσει Αυτόν που βρίσκεται στους κόλπους του Πατέρα και στην αγκαλιά της μητέρας.

Ἡ εὐαγγελική περικοπή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου. Παναγιώτης Τρεμπέλας


Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Κατά Λουκάν, κεφάλαιο Α΄, εδάφια 24-38

24 Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν ᾿Ελισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, 25 λέγουσα ὅτι οὕτω μοι πεποίηκεν ὁ Κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τὸ ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις.

26 ᾿Εν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα Ναζαρέτ, 27 πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρί, ᾧ ὄνομα ᾿Ιωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυΐδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. 28 Καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε· χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν. 29 Ἡ δὲ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. 30 Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ· μὴ φοβοῦ, Μαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ. 31 Καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν. 32 Οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν θρόνον Δαυῒδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ιακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος. 34 Εἶπε δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον· πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; 35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα ῞Αγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ. 36 Καὶ ἰδοὺ ᾿Ελισάβετ ἡ συγγενής σου καὶ αὐτὴ συνειληφυῖα υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ· 37 ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ρῆμα. 38 Εἶπε δὲ Μαριάμ· ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.

Ερμηνευτική απόδοση από τον μακαριστό Παν. Τρεμπέλα

24 Ύστερα λοιπόν από τις ημέρες αυτές έμεινε έγκυος η σύζυγός του η Ελισάβετ, και επί πέντε μήνες από συστολή έκρυβε με επιμέλεια την εγκυμοσύνη της. 25 Όταν όμως πλέον δεν μπορούσε να κρυφτεί, έλεγε σε αυτούς που ήθελαν να την συγχαρούν: «Μου έκανε αυτό το καλό ο Θεός έτσι, σε περασμένη ηλικία, τις ημέρες αυτές που επέβλεψε με ευμένεια σε ‘μένα για να μου αφαιρέσει την ντροπή που ένιωθα ανάμεσα στους ανθρώπους εξαιτίας της στειρότητας και της ατεκνίας μου».

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 25-3-2022

https://youtu.be/puXOp237IIc
Συν Θεω ζωντανή μετάδοση τώρα: ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 25-3-2022

Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου. Ἑρμηνεία τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς ἀπό τόν Ἱερό Χρυσόστομο


ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ[:Εβρ. 2,11-18]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Ὃ τε γὰρ ἁγιάζων(: Καθόσον υπάρχει στενός σύνδεσμος μεταξύ του αρχηγού της σωτηρίας και εκείνων που σώζονται μέσω Αυτού· διότι και ο Ιησούς που μας αγιάζει και μας σώζει)», λέγει ο Απόστολος Παύλος, «καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες. δι᾿ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν (:και εμείς που αγιαζόμαστε και σωζόμαστε, όλοι καταγόμαστε από έναν Πατέρα. Γι' αυτήν ακριβώς την αιτία και ο Χριστός δεν ντρέπεται να ονομάζει αυτούς, που καλεί σε σωτηρία, αδελφούς Του)». Να πάλι πώς ενώνει τιμώντας αυτούς και παρηγορώντας και κάνοντάς τους αδελφούς Του Χριστού, σύμφωνα με αυτό, με το ότι κατάγονται όλοι από τον ίδιο Πατέρα. Στη συνέχεια πάλι βεβαιώνοντας αυτό και για να δείξει, ότι εννοεί την κατά σάρκα ένωση, πρόσθεσε το «ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι (:Εκείνος που αγιάζει και αυτοί που αγιάζονται)». Βλέπεις πόση είναι η διαφορά; Γιατί Εκείνος αγιάζει και εμείς αγιαζόμαστε. Και παραπάνω ονόμασε τον Ιησού Αρχηγό της σωτηρίας των ανθρώπων. Γιατί ένας είναι ο Θεός, από τον οποίο προέρχονται τα πάντα.

«Δι᾿ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν (:Για τον λόγο αυτόν δεν ντρέπεται να τους ονομάζει αδελφούς)». Βλέπεις πάλι πώς δείχνει την υπεροχή; Γιατί με το να πει «δεν ντρέπεται», δείχνει ότι το παν δεν προέρχεται από τη φύση του πράγματος, αλλά από τη φιλοστοργία Εκείνου που δεν ντρέπεται και την πολλή Του ταπεινοφροσύνη. Αν και όλοι δηλαδή καταγόμαστε από έναν Πατέρα, Αυτός όμως αγιάζει και εμείς αγιαζόμαστε. Είναι μεγάλη η διαφορά· Αυτός προέρχεται από τον Πατέρα, ως Υιός γνήσιος, δηλαδή από την ουσία Του· εμείς όμως ως κτίσμα, δηλαδή από την αρχική ανυπαρξία. Επομένως είναι μεγάλη η διαφορά. Γι’ αυτό, λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, λέγων· ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου (:Δεν ντρέπεται να τους ονομάζει αδελφούς Του λέγοντας: ‘’Θα διακηρύξω και θα ομολογήσω το όνομά σου στους αδελφούς μου’’)»[Εβρ.2,12-13·πρβλ.Ψαλμ.21,23: «Διηγήσομαι τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε».]. Γιατί, όταν ντύθηκε τη σάρκα, ντύθηκε επομένως και την αδελφική ιδιότητα προς τους ανθρώπους, και συνεισήλθε μαζί με τη σάρκα και η αδελφική σχέση.

Ἡ ἀποστολική περικοπή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.Παναγιώτης Τρεμπέλας


Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Προς Εβραίους, κεφάλαιο 2, εδάφια 11-18

11Ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι' ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, 12 λέγων· ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε· 13 καὶ πάλιν· ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ' αὐτῷ· καὶ πάλιν· ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός. 14 ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ αἵματος, καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ' ἔστι τὸν διάβολον, 15 καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας. 16 οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ σπέρματος ᾿Αβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. 17 ὅθεν ὤφειλε κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν Θεόν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. 18 ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι.

Ερμηνευτική απόδοση από τον μακαριστό Παν. Τρεμπέλα

11 Υπάρχει μάλιστα στενός σύνδεσμος μεταξύ του αρχηγού της σωτηρίας και εκείνων που σώζονται μέσω Αυτού· διότι και ο Ιησούς που μας αγιάζει και μας σώζει, κι εμείς που αγιαζόμαστε και σωζόμαστε, όλοι καταγόμαστε από έναν Πατέρα. Γι’ αυτό τον λόγο δεν ντρέπεται ο Ιησούς να ονομάζει όλους αυτούς αδελφού Του, 12 λέγοντας: “Θα διακηρύξω και θα ομολογήσω το όνομά σου στους αδελφούς μου, θα σε ανυμνήσω μέσα σε σύναξη”. 13 Και πάλι, δείχνοντας ότι έγινε όμοιος με μας και συγγένευσε μαζί μας, λέει: “Εγώ ο Μεσσίας ως άνθρωπος θα στηρίξω την εμπιστοσύνη μου πάνω σ΄ Aυτόν, τον Θεό και Πατέρα”. Και πάλι λέει: “Ιδού εγώ και τα παιδιά που μου έδωσε ο Θεός”.

«Ὁ τρίτος παγκόσμιος πόλεμος δυστυχῶς εἶναι κοντά καί θά εἶναι τρομακτικός....» Γέρων Ἀμβρόσιος Λάζαρης


Ἐρ. (Κάποιοι ὁμιλητές) : Γέροντα, ὁ π. Παΐσιος ἀναφέρει σέ κάποιο βιβλίο του ὅτι κάτι ἄλλο θά μεσολαβήσει κακό καί δέν θά πάρουμε τίς ταυτότητες, δέν θά προλάβουμε νά τίς δώσουνε. Εἶναι ἀλήθεια αὐτό;

Ἀπ. (Γέροντας Ἀμβρόσιος): Ὄχι. Ποιός τό λέει αὐτό;

Ἐρ: Σέ κάποιο βιβλίο του τό ἀναφέρει. Ἀλλά ἐγώ δέν τό ἔχω διαβάσει, μοῦ τό ἔχουνε πεῖ.

Ἀπ. : Νά εὔχεσθε νά μήν πληρωθεῖ ἐκεῖνο.. πού θά γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Θά ξεκινήσει, λέει, ἀπό ἕνα μικρό κρατίδιο, καί δέν ξέρεις ποιό εἶναι αὐτό.

Ἐρ. : Ἀπό τήν Αὐστρία..

Ἀπ. : Καί τότε; Ἡ γῆς θά κατακαεῖ! Θά ρίξουν 500.000 ἀτομικές βόμβες καί θά κατακαεῖ ἡ γῆς ὅλη! Καί τά βράχια θά καοῦν, ὄχι τά δένδρα… Δέν θά ὑπάρχει ἕνα βλασταράκι νά τό βάλεις, νά τό γλείφεις, νά κάνει κάποια δροσιά.. θά καίγεσαι. Ἀκοῦς τί ἔχει νά γίνει; Ἀλλά δέν τά ξέρει ὁ κόσμος αὐτά τά πράγματα. Τά κρύβουν καί δέν τά φανερώνουν στόν κόσμο. Ὁ τρίτος παγκόσμιος πόλεμος…..

Ἐρ : Εἶναι κοντά;

Ἀπ. : Πού εἶναι κοντά, δυστυχῶς! Καί θά κάψουν τήν γῆ αὐτήν, οἱ λεβέντες πού ἔχουν αὐτό τό κράτος, τά 15 κράτη. Ἔχουν ἀποθῆκες γεμάτες ἀτομικές βόμβες. Δέν εἶδες τί γίνεται στή Σερβία;

Ἐρ : Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος.. δέν ὑπάρχει.. δέν ἔχουν Θεό μέσα τους!

Ἀπ. : Δέν βλέπεις τί ἔγινε στήν Σερβία; Δέν παίρνεις ἕνα μάθημα; Θά ’ρχεται καί θά ἀπολάει τήν μπόμπα ἀπό πάνω στήν Ἑλλάδα.. καί δέν θέλουμε ἐμεῖς.. μία μπόμπα ἅμα ρίξει μέσα στήν Ἀθήνα, μᾶς ἔκαψε ὅλους. Αὐτό θά γίνει σ’ ὅλα τά κράτη. Δέν θά εἶναι μονάχα στήν Ἑλλάδα δηλαδή.

Ἐρ : Καί ποιοί θά ζήσουνε μετά;

Ἀπ. : Πάλι θά μείνουνε! Ἀπ΄ τά 5 δισεκατομμύρια πού εἶναι οἱ ἄνθρωποι, 1 δισεκατομμύριο θά μείνει, κατ’ οἰκονομία Θεοῦ. Καί πάλι αὐτοί θά ὀργανωθοῦν (τό 1 δισεκατομμύριο), θά ξεκινήσουν ἀπ’ τήν ἀρχή.

Ἐρ : Γι’ αὐτό λέει ὁ Πατροκοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, θά τρῶνε -λέει- τότε μέ χρυσά κουτάλια! Θά εἶναι τόσο λίγοι, πού θά κάνεις χιλιόμετρο νά βλέπεις ἄνθρωπο!

Ἀπ. : Ἀκριβῶς! Τότε…

Ἐρ : Τότε, ναί.

Ἀπ. : Αὐτό θά γίνει. Καί τί θά κάνεις; Θά βλέπεις, λέει, τό χρυσό πεταμένο στίς στράτες καί δέν θά γυρίζεις νά τό δεῖς. Τί νά τό κάνεις τό χρυσό; Ἐδῶ μάσα.. δέν θά ἔχεις νά φᾶς, τό χρυσό θά κοιτάξεις;

Ἐρ : Μάλιστα..

Ἀπ. : Ὅπου νά γυρίσεις, τό χρυσό θά πέσει, θά τό σπείρουν στούς δρόμους.. πού ἔχουν τά ταμεῖα γεμάτα καί ὁ κόσμος λέει τίς λίρες… τί νά τίς κάνει; Νά τίς φάει; Φάε λίρες! Κατάλαβες;

Καί ἔτσι περιμένει, γιατί εἶναι καί γραμμένο μέσα στό Εὐαγγέλιο. Ἐκεῖ μέσα ὁ Θεῖος Παῦλος.. θά ἔρθει ἕνας καιρός.. καί εἶναι αὐτός ὁ καιρός πού διερχόμεθα ἐμεῖς, μετά ἀπό 2000 χρόνια μιλάει, καί θά ἔρθει ἕνας καιρός καί ὁ ἄνθρωπος θά ἀποστατήσει ἀπό τήν πίστη καί ἀπό τόν Θεό καί θά στραφεῖ στήν παλαιά δοξασία, εἰς τούς θεούς τοῦ ψεύδους! Θά ἐπαναφέρουν πίσω τό Δωδεκάθεο. Καί ἄρχισε νά εἶναι.. τό ἔχεις ἀκούσει αὐτό, ὅτι τό ’χουν ξεκινήσει. Ἕνας ὀργανισμός φτιάχνουν καί πᾶνε στόν Ὄλυμπο καί ἑτοιμάζουν τό Δωδεκάθεο.

Ἀλλά, θά ἀποστατήσει ὁ ἄνθρωπος. Γιατί δέν θά βρίσκεις ἄνθρωπο νά σοῦ πεῖ μιά καλημέρα καί νά εἶναι εἰλικρινής. Δέν θά βρίσκεις κανέναν ἄνθρωπο τέτοιο. Ὅλοι θά εἶναι ὑποδουλωμένοι μέσα στήν δολιότητα καί στήν κακία.. ὁ ἄνθρωπος.

Ἐρ : Καί στήν ἀδικία.

Ἀπ. : Ἔχασε τόν στόχο τοῦ ἀνθρώπου ὁ ἄνθρωπος! Δέν τό βλέπεις ἐσύ; Εἶσαι μέσα στήν πηγή καί δέν τά βλέπεις αὐτά;

Ἡ θαυμαστή ἐμφάνιση τῆς Παναγίας ἑνώπιον τοῦ Ὁσίου Ἀλεξάνδρου τοῦ Σβίρ

ΟΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΒΙΡ

Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει ο Απόστολος, είναι διάφορα και στον καθένα δίνεται ό,τι είναι ωφέλιμο, σύμφωνα με την πίστη του (Α' Κορ. ιβ'). Και ο όσιος πατέρας Αλέξανδρος, που είχε μεγάλη πίστη στο Θεό και είχε να επιδείξει πολλές και διάφορες αρετές, έλαβε πολλή χάρη απ' Αυτόν και έκανε πολλά θαυμάσια:παρηγορούσε τους θλιμμένους, θεράπευε τους άρρωστους, διόρθωνε τους αμαρτωλούς, αντιλαμβανόταν τα ''κεκρυμμένα'', προφήτευε τα μέλλοντα σαν παρόντα και γενικά έδινε ωφέλεια σε όλους ανεξάντλητα, γιατί η καρδιά του ήταν ''πηγή ύδατος ζώντος''.

Κατά το 1525, σαράντα χρόνια από τότε που ο Όσιος είχε έρθει στην έρημο, κάποιος άνθρωπος που ονομαζόταν Δανιήλ αρρώστησε ξαφνικά από μια φοβερή αρρώστια. Ήταν ευλαβής, είχε φόβο Θεού και ήταν πνευματικό παιδί αλλά και ευεργέτης του οσίου Αλεξάνδρου' κατοικούσε κάπου είκοσι μίλια μακριά από το μοναστήρι.
Η αρρώστιά του χειροτέρευε και για εφτά μέρες, ήταν σαν νεκρός. Την όγδοη ημέρα κινήθηκε λίγο στο κρεβάτι του, άρχισε να μουγκρίζει και ήταν τρομοκρατημένος, αλλά δεν μπορούσε να πει τίποτα και παρέμεινε έτσι άλλες οχτώ ημέρες και μάλιστα άρχισε να μιλάει και να λέει σ' αυτούς που ήταν κοντά του:
-Την έβδομη νύχτα της φοβερής αρρώστιας μου ήρθαν δύο άγγελοι για να πάρουν την ψυχή μου, αλλά μια φωνή από ψηλά τους απαγόρευσε να την πάρουν. Εγώ τότε άρχισα να τους παρακαλώ: ''Άγιοι άγγελοι του Θεού! Ελεήστε με και δείξτε μου που βρίσκεται ο όσιος πατέρας και διδάσκαλός μας Αλέξανδρος και σε ποια θέση έχει προετοιμαστεί η αιώνια κατοικία του''.

Ἅγιος Χριστόδουλος τῆς Πάτμου


ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ

Ο θαυμάσιος αυτός μαθητής του Κυρίου γεννήθηκε σε ένα μικρό χωριό της Βιθυνίας περί το 1020. Προικισμένος με το φως της θείας χάριτος, έκανε λαμπρές σπουδές, στη διάρκεια των οποίων έμαθε να περιφρονεί τα πρόσκαιρα για να προτιμά τα αιώνια. Καθώς οι γονείς του είχαν κανονίσει, παρά τη θέλησή του, να αρραβωνιαστεί μια νεαρά κόρη από καλή οικογένεια, έφυγε κρυφά για το όρος Όλυμπος, όπου έγινε μαθητής ενός γέροντα, φημισμένου για τη σοφία του και άριστου γνώστη των θείων πραγμάτων. Αφού ενεδύθη το αγγελικό Σχήμα και έλαβε το όνομα Χριστόδουλος, ο νεαρός μοναχός προσπάθησε να μιμηθεί καθ’ όλα την πολιτεία του πνευματικού του πατρός, τον οποίο έβλεπε ως ζώσα εικόνα του Χριστού. Τιθάσευσε τη σάρκα με τη νηστεία και περνούσε ολόκληρες νύχτες προσευχόμενος.
Όταν ο γέροντας, ύστερα από τρία χρόνια, αναχώρησε για τις αιώνιες μονές, ο Χριστόδουλος, από φόβο μήπως οι γονείς του αποπειραθούν να τον επαναφέρουν στον κόσμο, μετέβη στη Ρώμη για να προσκυνήσει με ευλάβεια τα λείψανα των αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, οι οποίοι του αποκάλυψαν σε ενύπνιο τη μελλοντική σταδιοδρομία του. Από τη Ρώμη μετέβη στους Αγίους Τόπους, όπου εγκαταβίωσε με τους ασκητές στη σκληρή έρημο της Παλαιστίνης και κατόπιν εισήλθε σε μοναστήρι όπου διήγε υποδειγματική διαγωγή. Όμως αργότερα χρειάστηκε να φύγει εξαιτίας της απειλούμενης τουρκικής εισβολής. Πήρε το πλοίο με μερικούς άλλους για τη Μικρά Ασία και κατέφυγε στην ονομαστή μοναστική πολιτεία του όρους Λάτρους, όπου ξανάρχισε με θέρμη τους ασκητικούς του αγώνες, προκαλώντας τον θαυμασμό των συνασκητών του. Τρεφόταν μόνο με κρίθινο ψωμί και νερό, αλλά στις μεγάλες εορτές έτρωγε απ’ όλα, για να μη θεωρηθεί αιρετικός μανιχαίος που βδελύσσεται την τροφή. Διαπιστώνοντας τον βαθμό της διακρίσεώς του, οι μοναχοί της εκεί περιβόητης Μονής του Στύλου θέλησαν να τον εκλέξουν προεστώτα τους. Ο άγιος αρχικά αρνήθηκε, από φόβο μήπως στερηθεί το πολυτιμότερο αγαθό του, την ησυχία· τελικά όμως αποδέχθηκε τούτο το από μέρους τους κάλεσμα, ύστερα από τις παραινέσεις του πατριάρχη Κοσμά (1075-1081). Σύντομα αντιμετώπισε αντιξοότητες στη λειτουργία της μονής και, πιεζόμενος από την προέλαση των Σελτζούκων Τούρκων, που λεηλατούσαν όλη τη Μικρά Ασία ύστερα από τον θρίαμβό τους στη μάχη του Μαντζικέρτ (1071), αναγκάστηκε να παραιτηθεί μετά από τρία χρόνια ηγουμενίας και να αναχωρήσει ξανά σε αναζήτηση της ιερής ησυχίας.

Ἡ σημασία τῆς μετάνοιας (Ἅγιος Νήφων ὁ Κωνσταντιανῆς)

Ένιωσε όπως ο άσωτος γιος κι ένα φως απ’ τον ουρανό, έγινε σαν αγκαλιά, και τον ασπάσθηκε τρυφερά!
Συνήθιζα να τον επισκέπτομαι συχνά. Μια μέρα λοιπόν, όταν πήγα, τον βρήκα να διαβάζει. Χάρηκε, όπως πάντα, που με είδε. Σηκώθηκε, με ασπάσθηκε κι έκανε να ξαναπιάσει το βιβλίο. Εγώ όμως είχα πάει εκεί για ν’ ακούσω λόγο ψυχωφελή απ’ το στόμα του. Γι΄ αυτό τον παρακάλεσα να διακόψει τη μελέτη του κα να μου μιλήσει για τη μετάνοια.

Χωρίς να πολυσκεφτεί, μου λέει:

–Πίστεψέ με, αδελφέ, ότι ο αγαθός Θεός μας δεν θα κρίνει το χριστιανό επειδή αμάρτησε.

Ξαφνιάστηκα. Μ’ όλο μου το σεβασμό απέναντί του, τόλμησα ν’ αντιδράσω.

-Δηλαδή, καταπώς λες, οι αμαρτωλοί δεν θα κριθούν; Μ’ άλλα λόγια, δεν υπάρχει κρίση;

Χαμογέλασε αινιγματικά.

-Υπάρχει και παραϋπάρχει!

-Τότε ποιος θα κριθεί;

-Άκου, παιδί μου, να σου το εξηγήσω: Δεν κρίνει ο Θεός το χριστιανό που αμαρτάνει, αλλά γιατί δεν μετανοεί. Τον ν’ αμαρτάνει κανείς και να μετανοεί, είναι ανθρώπινο. Το να μη μετανοεί, όμως, είναι γνώρισμα του διαβόλου και των δαιμόνων του. Γι’ αυτό λοιπόν, παιδί μου, θα κριθούμε: Γιατί δεν ζούμε συνεχώς μέσα στη μετάνοια.
Και παίρνοντας αφορμή από τη συζήτησή μας εκείνη, μου διηγήθηκε με πολλή ενάργεια ένα θαυμάσιο γεγονός, που ακούγοντάς το και μόνο, τα χάνει κανείς με την άφατη φιλανθρωπία του Κυρίου.
Λίγο καιρό αφότου η χάρη του Θεού τον είχε οδηγήσει για πρώτη φορά στη μετάνοια, βρισκόταν, λέει, σε μια περιοχή, που λέγεται «του Αριστάρχου», και αναλογιζόταν τις αμαρτίες του. Ένιωσε όπως ο άσωτος γιος της παραβολής.
Ξαφνικά, από μια εσωτερική παρόρμηση, λέει στον εαυτό του:

Οἱ Θεολόγοι τῆς χώρας ζητοῦν τήν ἄμεση ἀποκατάσταση τῶν ὑγειονομικῶν του ΕΣΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ἡ Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων (ΠΕΘ) ἑνώνει τή φωνή της μέ ὅλους του Ἕλληνες, πού μέ αἰσθήματα ἀλληλεγγύης, τονίζουν τήν ἀνάγκη δικαίωσης καί ἀποκατάστασης τῶν ὑγειονομικῶν του ΕΣΥ.
Λαμβάνοντας ὑπόψη τις τελευταῖες σκληρές καί ἀνερμήνευτες δηλώσεις τοῦ ἁρμόδιου Ὑπουργοῦ Ὑγείας, στίς ὁποῖες, ἀφενός, διακρίνει κανείς στοιχεῖα ἐκδίκησης, ἀδικίας, διακρίσεων καί ἔλλειψης κοινωνικοῦ ἐνδιαφέροντος, ἔναντι τῶν ὑγειονομικῶν του ΕΣΥ καί, ἀφετέρου, δέν φαίνεται ὅτι λαμβάνονται ὑπόψη οἱ ἀποφάσεις καί τά σχέδια τῶν ἄλλων εὐρωπαϊκῶν.... χωρῶν, μέ τά ὁποῖα γίνεται σαφές ὅτι σέ αὐτές αἴρονται, πλέον σταδιακά, τά περιοριστικά μέτρα λόγῳ Covid 19.

Ἀπευθυνόμαστε στόν ἴδιο τόν Ἀξιότιμο κ. Πρωθυπουργό, ζητῶντας τή δική του προσωπική παρέμβαση, ὡς Κυβερνήτη μιᾶς χώρας, ἡ πλειονότητα τῶν πολιτῶν τῆς ὁποίας εἶναι ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, πού ἐμφοροῦνται ἀπό τό φιλάνθρωπο πνεῦμα τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησιαστικῆς μας παραδόσεως, προκειμένου νά ἀποκατασταθοῦν οἱ 8.000 ὑγειονομικοί, πού ἐδῶ καί 8 περίπου μῆνες βρίσκονται ἐκτός ὑπηρεσίας, κυριολεκτικά στόν δρόμο καί στήν ἔσχατη ἔνδεια. Δέν εἶναι δυνατόν ἡ ἑλληνική πολιτεία καί ὁ ἑλληνικός λαός νά καθίστανται ἀλληλέγγυοι σέ κάθε κατατρεγμένο συνάνθρωπο μᾶς, νά συμπαρίστανται ὅπου ἀποδεδειγμένα ὑπάρχει ἀνάγκη (πχ ἀνθρωπιστική βοήθεια στήν Οὐκρανία) καί ταυτόχρονα, νά ἀποδέχονται καί νά ἐγκρίνουν τήν ἠθική καί οἰκονομική ἐξαθλίωση Ἑλλήνων, συμπολιτῶν μας.

ΕΥΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ - Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ

Παρθένε Δέσποινα Θεοτόκε ἡ κατά σάρκα γεννήσασα τόν Θεόν Λόγον, γνωρίζω ὅτι δέν εἶναι εὐπρεπές, οὐδέ ἄξιον εἰς ἐμέ τόν πανάσωτον, τόν ἔχοντα μεμολυσμένους τούς ὀφθαλμούς καί τά χείλη ἀκάθαρτα, νά ἴδω τήν εἰκόνα Σου τῆς Ἁγνῆς, τῆς Ἀειπαρθένου, τῆς ἐχούσης τό σῶμα καί τήν ψυχήν καθαρά καί ἀμόλυντα, ἀλλ᾽ ἀπεναντίας πρέπει νά μισηθῶ ὁ ἄσωτος καί νά ἐπιτιμηθῶ ὑπό τῆς ὑμετέρας καθαρότητος.
Πλήν ἐπειδή ὁ Θεός τόν Ὁποῖον ἐγέννησες, ἔγινεν ἄνθρωπος ὅπως καλέσῃ τούς ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν, λαμβάνω καί ἐγώ τό θάρρος καί προσέρχομαι πρός Σέ, παρακαλῶν μετά δακρύων.
Πρόσδεξε τήν παράκλησίν μου διά τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν πολλῶν καί χαλεπῶν πταισμάτων μου καί παρακάλεσον τόν Μονογενῆ Σου Υἱόν καί Θεόν ὅπως ἐλεήσῃ τήν ἀθλίαν καί ταλαίπωρον ψυχήν μου. Διότι διά τό πλῆθος τῶν ἀνομιῶν μου ἐμποδίζομαι νά στρέψω τό βλέμμα μου πρός Αὐτόν καί νά ζητήσω συγχώρησιν καί διά αὐτό σέ προβάλλω μεσίτριαν.

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ Τ. ΔΩΡΩΝ 24-3-2022

https://youtu.be/KO4XYaebFTY
Συν Θεω ζωντανή μετάδοση τώρα: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ Τ. ΔΩΡΩΝ 24-3-2022

Πόσους ἀγῶνες θά κάνει ἡ Παναγία γιά νά μᾶς σώσει ἀπό τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ καί ἐμεῖς μένουμε ὡς λίθοι ἀναίσθητοι;

«Πόσους αγώνες θα κάνει η Παναγία για να μας σώσει από την οργή του Θεού και εμείς μένουμε ως λίθοι αναίσθητοι; Ποιός ξέρει πότε η οργή του Θεού θα ξεσπάσει και με τι τιμωρία;...».

π. Δημήτριος Γκαγκαστάθης

https://apantaortodoxias.blogspot.com/2022/03/blog-post_658.html

24 Μαρτίου. Προεόρτια τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου· Ἀρτέμονος ἱερομάρτυρος, ἐπισκόπου Σελευκείας τῆς Πισιδίας (α ́ αἰ.). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα Τριθέκτης. Ἡσαΐας ΙΑ΄ 10-16, ΙΒ΄ 1-2.

Ησ. 11,10          Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἡ ῥίζα τοῦ Ἰεσσαὶ καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν, ἐπ᾿ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσι, καὶ ἔσται ἡ ἀνάπαυσις αὐτοῦ τιμή.

Ησ. 11,10                   Κατά την ημέραν εκείνην ο ευλογημένος αυτός απόγονος του Ιεσσαί, ο Μεσσίας, θα εμφανισθή ως άρχων των εθνών, θα είναι μέγας κατά την αρετήν και την δύναμιν, ώστε τα έθνη θα στηρίξουν εις αυτόν τας ελπίδας των. Ο θρόνος του και η διαμονή του θα είναι ένδοξος και τιμημένη.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible