Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

Γέρων Ἐφραίμ: Χριστούγεννα!

 

Περί ἐξετάσεως τῆς συνειδήσεως, Ἀόρατος Πόλεμος, Ἁγ. Νικοδήμου, Ἀρχιμ. Σάββα ἁγιορείτου

 Περί ἐξετάσεως τῆς συνειδήσεως, Ἀόρατος Πόλεμος, Ἁγ. Νικοδημου, 9-7-2009, Ἀρχιμ. Σάββα ἁγιορείτου


Ὁμιλια κατανίκηση τοῦ ἔρωτα τῆς δόξας δια τοῦ γεννηθέντος Χριστοῦ-Ἁγιου Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ὁμιλια κατανίκηση τοῦ ἔρωτα τῆς δόξας δια τοῦ γεννηθέντος Χριστοῦ-Ἁγιου Νικοδήμου Ἁγιορειτου, 27-12-2022, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορειτου


Ὁμιλία κατανίκηση τοῦ ἔρωτα τῶν ἡδονῶν διά τοῦ γεννηθέντος Χριστοῦ (Γ' μέρος)-Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορειτου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 Ὀμιλια κατανίκηση τοῦ ἔρωτα τῶν ἡδονῶν δια τοῦ γεννηθέντος Χριστοῦ (Γ' μέρος)-Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορειτου, 27-12-2022, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορειτου

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 28-12-2022

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 28-12-2022 
https://youtu.be/GMVEKF-cmg4

Ἀποφθέγματα ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση


Ο γε­ρω–Χρι­στό­δου­λος ὁ Κα­του­να­κι­ώ­της, ὁ ὑ­πο­τα­κτι­κός τοῦ με­γά­λου ἡ­συ­χα­στοῦ Καλ­λι­νί­κου, δέν ἀ­κο­λο­ύ­θη­σε τόν Γέροντά του στήν θε­ω­ρη­τι­κή ζωή, ἀλ­λά κλη­ρο­νό­μη­σε τήν πρά­ξη. Τόν μι­μή­θη­κε στήν πρα­κτι­κή ἀ­σκη­τι­κή ζωή. Ἀ­νά­λω­σε τήν ζωή του στήν ὑ­πα­κοή, γι᾿ αὐ­τό εἶ­χε κα­λό τέ­λος. Δύο μέ­ρες πρίν κοι­μη­θῆ εἶ­πε σέ κά­ποι­ον ἐ­πι­σκέ­πτη: «Ζῶ μέ μί­α ἐλ­πί­δα. Ἡ Πα­να­γί­α θά βο­η­θή­σει». Καί ἦ­ταν δα­κρυ­σμέ­να τά μά­τια του.

Με­τά τήν κο­ί­μη­σή του ὁ πα­πα–Ἐ­φρα­ίμ κα­θώς τοῦ ἔ­κα­νε τό συ­νη­θι­σμέ­νο σα­ραν­τά­ρι κομ­πο­σχοί­νι εἶ­χε χα­ρά με­γά­λη καί ἔ­λε­γε: «Βρέ, τόν Χρι­στό­δου­λο! Μέσ᾿ τήν χα­ρά τοῦ πα­ρα­δε­ί­σου εἶ­ναι».

Με­ρι­κές συμ­βου­λές τοῦ γέ­ρον­τος Χρι­στο­δο­ύ­λου: «Νά μήν πα­ρα­με­λῆ­τε τά πνευ­μα­τι­κά σας. Πάντοτε νά τά κά­νε­τε. Ἐ­δῶ στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος δέν ἤρ­θα­με γιά νά ἀλ­λά­ξου­με τόν ἀ­έ­ρα μας∙ ἤρ­θα­με νά μά­θου­με τήν κα­λο­γε­ρι­κή. Νά ἔ­χου­με ἀ­γά­πη με­τα­ξύ μας, νά κά­νου­με ὑ­πα­κοή. Κα­λο­γε­ρι­κή ση­μα­ί­νει ”εὐλόγη- σον”, ”νἆναι εὐ­λο­γη­μέ­νο­”. Ἡ ἐκ­κο­πή τοῦ θε­λή­μα­τος εἶ­ναι μα­χα­ί­ρι, εἶ­ναι μαρ­τύ­ριο, ἀλ­λά ἔ­τσι πρέ­πει. Με­γά­λο πρᾶγ­μα εἶ­ναι ν᾿ ἀ­να­πα­ύ­ση κα­νε­ίς τόν Γέρον- τά του καί νἄ­χη τήν εὐ­χή του. Νά μήν ἀ­κοῦ­με τόν λο­γι­σμό μας, ἀλ­λά τό τί λέ­ει ὁ Γέροντας. Ὑ­πα­κοή στόν λο­γι­σμό μας εἶ­ναι ὑ­πα­κοή στόν δι­ά­βο­λο. Ὑ­πα­κοή στόν Γέροντα εἶ­ναι ὑ­πα­κοή στόν Χρι­στό. Νά μήν ἀ­σχο­λῆσθε μέ το­ύς ἄλ­λους, τί κά­νουν καί πῶς ζοῦν. Ἡ σω­τη­ρί­α τῆς ψυ­χῆς σας νά εἶ­ναι μπρο­στά σας. Τόσα χρό­νια στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος δέν ἔ­κα­να τί­πο­τα, ἀλ­λά τοὐ­λά­χι­στον φρόν­τι­σα νά μήν ἀ­σχο­λοῦ­μαι μέ το­ύς ἄλ­λους καί ἔ­τσι εἶ­μαι ἀ­μέ­ρι­μνος. Νά ἀγα­πᾶ­τε τήν ἡ­συ­χί­α καί τήν σι­ω­πή. Με­τά τό δι­α­κόνη­μα νά πηγαίνε­τε στό κελ­λί. Νά δι­α­βά­ζουμε, νά ἐ­ρευ­νοῦμε τόν ἑ­αυ­τό μας γιά νά ἀ­να­κα­λύ­ψου­με τά πά­θη μας, καί πάν­το­τε νά λέ­με τήν εὐ­χή. Ἐ­μεῖς οἱ κα­λό­γε­ροι ἔ­χο­με τό­σες ἰ­δι­α­ί­τε­ρες εὐ­λο­γί­ες, ἀλ­λά αὐτές μᾶς κά­νουν καί περισςὀτερο ὑ­πε­ύ­θυ­νους σέ σχέ­ση μέ το­ύς κο­σμι­κο­ύς. Ὑ­πάρ­χει εἰ­δι­κή κό­λα­ση γιά το­ύς Ἁ­γι­ο­ρεῖ­τες!».

*

Έἶ­πε ὁ γε­ρω–Χρύ­σαν­θος ἀ­πό τό Κου­τλου­μου­σια­νό Κελ­λί τοῦ Ἁ­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου: «Στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος ἦρ­θα τό 1934 σέ ἡ­λι­κί­α 18 ἐ­τῶν. Πῆ­γα στήν Μο­νή Γρη­γο­ρί­ου. Εὑ­ρῆ­κα Ἡ­γού­με­νο τόν π. Ἀ­θα­νά­σιο, ἄν­θρω­πο ἐ­νά­ρε­το.

«Ἐπεθύμησε πόρνη…»

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Πόρνη ἐπιθυμοῦσε ὁ Θεός; Ναὶ πόρνη. Ἐννοῶ τὴ δική μας φύση. Ἦταν τρανὸς καὶ αὐτὴ ταπεινή. Τρανὸς ὄχι στὴ θέση ἀλλὰ στὴ φύση. Πεντακάθαρος ἦταν, ἀνερμήνευτη ἡ οὐσία του, ἄφθαρτη ἡ φύση του. Ἀχώρητος στὸ νοῦ, ἀόρατος, ἄπιαστος ἀπὸ τὴ σκέψη, ὑπάρχοντας παντοτεινά, μένοντας ἀπαράλλακτος. Πάνω ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους, ἀνώτερος ἀπὸ τὶς δυνάμεις τῶν οὐρανῶν. Νικώντας τὴ λογικὴ σκέψη, ξεπερνώντας τὴ δύναμη τοῦ μυαλοῦ, ἀδύνατο νὰ τὸν δεῖς, μόνο νὰ τὸν πιστέψεις. Τόν ἔβλεπαν ἄγγελοι καί τρέμανε. Τά χερουβείμ σκεπάζονταν μέ τά...φτερά τους, ὅλα στέκονταν μέ φόβο.

Ἔριχνε τὸ βλέμμα του στὴ Γῆ καὶ τὴν ἔκανε νὰ τρέμει. Στρεφόταν στή θάλασσα καί τήν ἔκανε στεριά Ποτάμια ἔβγαζε στὴν ἔρημο. Στ’ ἀναμέτρημά του ἔστηνε βουνά καί ζύγιζε λαγκάδια. Πῶς νά τό πῶ; Πῶς νά τό παραστήσω; Τό μεγαλεῖο του ἀπέραντο, ποῦ νά πιαστεῖ ἡ σοφία του μέ ἀριθμούς; Ἀνεξιχνίαστες οἱ ἀποφάσεις πού παίρνει κι οἱ δρόμοι του ἀνεξερεύνητοι.

Κι αὐτὸς ὁ τόσο μέγας καὶ τρανὸς πεθύμησε πόρνη. Γιατί; Γιὰ νὰ τὴν ἀναπλάσει ἀπὸ πόρνη σὲ παρθένα. Γιὰ νὰ γίνει ὁ νυμφίος της.

Τί κάνει; Δὲν τῆς στέλνει κάποιον ἀπὸ τοὺς δούλους του, δὲν στέλνει ἄγγελο στὴν πόρνη, δὲν στέλνει ἀρχάγγελο, δὲν στέλνει τὰ χερουβείμ, δὲν στέλνει τὰ σεραφείμ. Ἀλλὰ καταφθάνει αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ ἐρωτευμένος.

Στό δια ταῦτα: Οἱ ἐγκλεισμοί γιά τόν κορωνοϊό ἦταν μάταιοι!


Μετάφραση: Ιωάννης Λάμπρου

Του Dann Hannan

Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα αυτή τη φορά. Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί επευφημούν διαδηλωτές κατά του εγκλεισμού στην Κίνα. Τα μέλη του Κογκρέσου προσφέρουν ανεπιφύλακτη υποστήριξη. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, αν και πιο επιφυλακτικός, είναι καλοπροαίρετος.
Κανένας δυτικός πολιτικός, απ’ όσο βλέπω, δεν προσβάλλει τους διαδηλωτές. Δεν απορρίπτονται ως εγωιστές ή κοινωνιοπαθείς, ούτε ως θύματα θεωριών συνωμοσίας. Ο γερουσιαστής Τζέιμς Λάνκφορντ κατέγραψε το γενικό κλίμα: «Στον λαό της Κίνας – σας ακούμε και στεκόμαστε δίπλα σας καθώς αγωνίζεστε για την ελευθερία σας».
Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί και οι αρθρογράφοι που πέρασαν το 2020 αποκαλώντας εκείνους που αντιτάσσονταν στον εγκλεισμό ως μάγκες και εγκληματίες, τώρα χειροκροτούν ακομπλεξάριστα τους Κινέζους ομολόγους τους. Βλέπουν απλούς ανθρώπους να στέκονται ενάντια σε μια αυταρχική κυβέρνηση, οι πολιτικές κατά του COVID της οποίας συνέτριβαν την ελευθερία.
Λοιπόν, τι άλλαξε; Ίσως οι ειδικοί λένε στον εαυτό τους ότι η ασθένεια είναι λιγότερο λοιμώδης τώρα ή ότι ο εμβολιασμός έχει αλλάξει την ισορροπία κινδύνου ή ότι, με κάποιο άλλο τρόπο, η καταστολή του Πεκίνου είναι λιγότερο αναλογική από εκείνες του 2020.Αλλά καμία από αυτές τις εξηγήσεις δεν στέκει.

Ἡ ἀγάπη στόν πλησίον ὁδηγεῖ στήν ἀγάπη πρός τόν Θεό, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
«Ἐγώ δέ ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους»[1]. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός μᾶς παρέδωσε τήν καινή ἐντολή τῆς ἀγάπης. Καί μάλιστα τῆς ἀγάπη πρός ὅλους, καί πρός αὐτούς πού εἶναι φίλοι, ἀλλά καί πρός αὐτούς πού εἶναι ἐχθροί. «Ἐάν γάρ ἀγαπήσητε τούς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, τίνα μισθόν ἔχετε; οὐχί καί οἱ τελῶναι τό αὐτό ποιοῦσι;»[2], εἶπε ὁ Κύριος. Ἄν ἀγαπήσετε ἐκείνους μόνο πού σᾶς ἀγαποῦν, ποιά ἀνταμοιβή ἔχετε νά περιμένετε ἀπό τόν Θεόν; Μήπως καί οἱ τελῶνες δέν κάνουν τό ἴδιο; «Ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν»[3], εἶναι ἡ ἐντολή ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη ἀκόμα. Νά ἀγαπᾶς τόν πλησίον σου σάν τόν ἑαυτό σου. Στήν Καινή Διαθήκη ὅμως ὁ Κύριος μᾶς δίνει πρότυπο τόν ἴδιο τόν ἑαυτό Του καί μᾶς λέγει νά ἀγαπήσουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον καθώς Ἐκεῖνος μᾶς ἀγάπησε. Καί πῶς μᾶς ἀγάπησε Ἐκεῖνος; Μᾶς ἀγάπησε μέχρι θανάτου. «Ἐντολήν καινήν δίδωμι ὑμῖν ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθώς ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καί ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους»[4].

Καί βέβαια ὅταν ὑπάρχει ἁμαρτία ἡ ἀγάπη ἐκλείπει. «Διά τό πληθυνθῆναι τήν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν»[5]. Ἐπειδή θά ἔχει πληθυνθεῖ ἡ ἁμαρτία, κατεξοχήν στούς ἐσχάτους χρόνους, καί ἡ κακία, γι’ αὐτό θά κρυώσει ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν πρός τόν Θεό ἀλλά καί πρός τούς ἀνθρώπους. «Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδείς ἔχει, ἵνα τις τήν ψυχήν αὐτοῦ θῇ ὑπέρ τῶν φίλων αὐτοῦ»[6], μᾶς λέγει ὁ Κύριος γιά τόν ἑαυτό Του. Καί ὁμολογεῖ καί διακηρύσσει, ὅτι κανείς δέν ἔχει μεγαλύτερη ἀγάπη ἀπό αὐτήν, παρά ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας ἔχει τήν μέγιστη ἀγάπη, ἀφοῦ ἔδωσε τήν ζωή Του, ὄχι μόνο γιά τούς φίλους του, ἀλλά καί γιά τούς ἐχθρούς.

«Ὁ μή ἀγαπῶν τόν ἀδελφόν μένει ἐν τῷ θανάτῳ»[7], θά μᾶς πεῖ καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης στήν πρώτη του καθολική ἐπιστολή. Ἐκεῖνος, δηλαδή, πού δέν ἀγαπᾶ τόν ἀδελφό του, μένει στήν κατάσταση τοῦ πνευματικοῦ θανάτου. Πρότυπο τῆς ἀγάπης ὁ Κύριος. Σήμερα βασιλεύει ὁ θάνατος, γιατί ἐξέλειπε ἡ ἀγάπη ἡ ἀληθινή, ἡ ἐν Χριστῷ, ἀμφισβητεῖται ἡ ἀξία της. Πολλοί λένε μέ τόν σταυρό δέν πᾶς μπροστά.. δέν μπορεῖς νά ἐπιβιώσεις ἄν δέν μάχεσαι, ἄν δέν παλεύεις, ἄν δέν ἀπαιτεῖς, ἄν δέν διεκδικεῖς, ἄν δέν εἶσαι σκληρός, ἄν δέν ζητᾶς τά δικαιώματά σου.

ΜΕΛΕΤΗ: Οἱ ἐγκέφαλοι τῶν ἐφήβων μετά τούς ἐγκλεισμούς δείχνουν σημάδια ταχύτερης γήρανσης

Η μελέτη βρήκε επίσης χειρότερη ψυχική υγεία, αλλά δεν είναι σαφές εάν αυτό συνδέεται με τη διαφορά ηλικίας του εγκεφάλου
Η μελέτη βρίσκεται εδώ:

Οι εγκέφαλοι των εφήβων που έζησαν τους εγκλεισμούς για τον κορωνοϊό εμφανίζουν σημάδια πρόωρης γήρανσης, σύμφωνα με έρευνα.

Οι ερευνητές συνέκριναν μαγνητικές τομογραφίες 81 εφήβων στις ΗΠΑ που έγιναν πριν από την πανδημία, μεταξύ Νοεμβρίου 2016 και Νοεμβρίου 2019, με αυτές 82 εφήβων που συλλέχθηκαν μεταξύ Οκτωβρίου 2020 και Μαρτίου 2022, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά μετά την άρση των περιορισμών.

Νά μήν νομίσουμε μικρή ἀρρώστια τή φλυαρία...


Μια καλή λέξη, τον άλλοτε ακάθαρτο εκείνο ληστή, τον έκανε καθαρό και άγιο και τον έβαλε στον Παράδεισο και μια λέξη ανάρμοστη έφραξε στον Μωυσή τη γη της επαγγελίας.
Να μην νομίσουμε, λοιπόν, μικρή αρρώστια τη φλυαρία· γιατί οι φιλοκατήγοροι και φλύαροι αποκλείουν τον εαυτό τους από τη βασιλεία των Ουρανών.

Ἕνας γέροντας μοῦ εἶπε νά σᾶς πῶ:

Ἕνας γέροντας μοῦ εἶπε νά σᾶς πῶ:Οἱ Ἐγωϊστες  ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΟΤΕ ΔΟΤΕΣ ΑΓΑΠΗΣ... ΕΧΟΥΝ ΡΕΖΟΥΣ ΑΤΟΜΙΚΟ

https://apantaortodoxias.blogspot.com/2022/12/blog-post_350.html

28 Δεκεμβρίου. Τῶν ἁγίων Δισμυρίων τῶν ἐν Νικομηδείᾳ καέντων μαρτύρων (†302). Γλυκερίου μάρτυρος. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας, Τετ. κθ΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Ἑβρ. ε΄ 11 - ς΄ 8).

Εβρ. 5,11           Περὶ οὗ πολὺς ἡμῖν ὁ λόγος καὶ δυσερμήνευτος λέγειν, ἐπεὶ νωθροὶ γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς.

Εβρ. 5,11                   Δι' αυτόν δε τον Μελχισεδέκ, τον τύπον και το προεικόνισμα της αρχιερωσύνης του Χριστού, πολλά ημπορούμεν να είπωμεν, τα οποία όμως δύσκολα ερμηνεύονται, μάλιστα δε εις σαν, επειδή έχετε γίνει βραδείς και δυσκίνητοι στο να ακούετε και να εννοήτε τας μεγάλας αληθείας της πίστεως.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible