Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023

Οἱ κεκοιμημένοι βρίσκονται σέ στάσιμη κατάσταση πρίν κριθοῦν ὁριστικά; , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 Οἱ κεκοιμημένοι βρίσκονται σέ στάσιμη κατάσταση πρίν κριθοῦν ὁριστικά; , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Πῶς μπορεῖ νά βοηθηθεῖ ἕνας ἀδελφός ὁ ὁποῖος ὅταν κοιμήθηκε δέν ἦταν σέ καλή κατάσταση ἡ ψυχή του

 

Ὁ πρῶτος φυσικός νόμος, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 08-01-2023 (ἀπόσπασμα)

 Ὁ πρῶτος φυσικός νόμος, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 08-01-2023 (ἀπόσπασμα)

«καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν»,Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 «καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν»,Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 09-01-2023 ('ἀπόσπασμα)

Να μήν στεροῦμε τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἀπό τούς ἀδελφούς μας, Ἀρχιμ. Σάββα Ἀγιορείτου

 Να μήν στεροῦμε τήν χάρη τοῦ Θεοῦ ἀπό τούς ἀδελφούς μας, Ἀρχιμ. Σάββα Ἀγιορείτου, ἀπόσπ. 23-10-2022

Σταχυολογήματα Περί Νοερᾶς Προσευχῆς – ΜΕΡΟΣ Β΄

ιζ΄. Ἐφ᾿ ὅσον ὁ Χριστός εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου, ἐκεῖνοι ὅπου δέν Τόν βλέπουν, ὅπου δέν Τόν πιστεύουν, ὅλοι βεβαιότατα εἶναι τυφλοί. Καθώς τό ἐναντίον πορεύονται εἰς τό φῶς ὅλοι ἐκεῖνοι, ὅπου ἀγωνίζονται νά κάμνουν τάς ἐντολάς τοῦ Χριστοῦ· αὐτοί τόν Χριστόν ὁμολογοῦν καί ὡς Θεόν προσκυνοῦν καί λατρεύουν. Καί ἐκεῖνος ὅπου ὁμολογεῖ καί ἔχει τόν Χριστόν Κύριον καί Θεόν του, ἐνδυναμώνεται μέ τήν δύναμιν τῆς ἐπικλήσεως τοῦ ὀνόματός Του εἰς τό νά κάμνῃ καί τό θέλημά Του. Εἰ δέ καί δέν ἐνδυναμώνεται, φανερόν εἶναι ὅτι ὁμολογεῖ τόν Χριστόν μέ μόνον τό στόμα, ἐνῶ μέ τήν καρδίαν του εἶναι μακράν ἀπό Αὐτόν.

ιη΄. Ἡ εὐχή, ὅσον μᾶς ἑνώνει μέ τόν Χριστόν, τόσον μᾶς ξεχωρίζει ἀπό τόν διάβολον. Καί ὄχι μόνον ἀπό τόν διάβολον ἀλλά καί ἀπό τό φρόνημα τοῦ κόσμου, ὅπου γεννᾶ καί συντηρεῖ τά πάθη.

ιθ΄. Ὁ σατανᾶς τῆς εὐχῆς εἶναι ἡ ἀκηδεία· ὁ σατανᾶς τοῦ σατανᾶ εἶναι ὁ πόθος τῆς εὐχῆς, ἡ ζέσις τῆς καρδίας. “Τῷ πνεύματι ζέοντες” λέγει ὁ Ἀπόστολος, “τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες” (Ρωμ. 12,11). Αὐτή ἡ ζέσις τραβᾶ καί κρατεῖ τήν χάριν εἰς τόν εὐχόμενον καί γίνεται εἰς αὐτόν φῶς καί χαρά καί παραμυθία ἀνεκδιήγητος, εἰς δέ τούς δαίμονας πῦρ καί πικρία καί καταδίωξις. Αὐτή ἡ χάρις ὅταν ἔλθῃ περιμαζεύει τόν νοῦν ἀπό τήν περιπλάνησιν καί τόν γλυκαίνει εἰς τήν ἐνθύμησιν τοῦ Θεοῦ, ἰατρεύοντάς τον ἀπό ὅλους τούς πονηρούς καί ἀκαθάρτους λογισμούς.

Ἀποφθέγματα ἀπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

Ο πα­πα–Χρυ­σό­στο­μος ὁ Γρη­γο­ριά­της πε­ί­σθη­κε νά χει­ρο­το­νη­θῆ πα­πᾶς καί νά μπῆ καί στήν Σύναξη ἐ­πει­δή εἶ­χε ἀ­νάγ­κη ἡ Μο­νή. Λει­τουρ­γοῦ­σε πάν­τα μέ πολ­λή εὐ­λά­βεια καί κα­τά­νυ­ξη. Ὅ­ταν ἔ­πα­ψε νά ὑ­πάρ­χη ἀ­νάγ­κη, πα­ραι­τή­θη­κε καί ἀ­πό τήν Σύναξη καί ἀ­πό τήν ἱ­ε­ρω­σύ­νη. Ἦ­ταν δέ τό­ση ἡ εὐ­λά­βειά του, πού ἀ­πό τό­τε πού πα­ρά­τη­σε τήν ἱ­ε­ρω­σύ­νη δέν ξα­ναμ­πῆ­κε στό ἱ­ε­ρό.

Ἦ­ταν με­γά­λος βια­στής. Κάθε ἡ­μέ­ρα ση­κω­νό­ταν πο­λύ νω­ρίς τή νύ­χτα, γιά νά κά­νη τά πνευ­μα­τι­κά του, με­τά­νοι­ες καί κομ­πο­σχο­ί­νια. Ἔ­πει­τα κα­τέ­βαι­νε ἀ­πό τήν ἀρχή στήν ἀ­κο­λου­θί­α. Με­τά τήν ἀ­κο­λου­θία­ ἄρ­χι­ζε τήν δου­λειά. Ἐρ­γα­ζό­ταν πο­λύ, μά­λι­στα καί ἐ­κτός δι­α­κο­νή­μα­τος, γιά νά κα­τα­πο­νῆ τό σῶ­μα του.

Ἀ­να­κα­ί­νι­ζε Κα­θί­σμα­τα τῆς Μο­νῆς κου­βα­λών­τας στο­ύς ὤ­μους του βα­ρειά φορ­τί­α, ξύ­λα καί πέ­τρες. Ὁ Γέροντας τόν ἀ­πο­κα­λοῦ­σε ”πολιστή τῆς ἐ­ρή­μου­”. Ἀ­να­κα­ί­νι­σε καί τό κά­θι­σμα τῶν Ἁ­γί­ων Ἀ­πο­στό­λων κου­βα­λών­τας στόν ὦ­μο κα­στα­νί­σια ξύ­λα ἀ­πό ἀ­πό­στα­ση με­γά­λη καί ἀ­νη­φο­ρι­κή.

Κάποια νύ­χτα, ἐ­νῶ κοι­μό­ταν στο­ύς Ἁ­γί­ους Ἀ­πο­στό­λους, ἄ­κου­σε τά­λαν­το νά χτυ­πᾶ γύ­ρω ἀ­πό τό κα­λύ­βι του. Ξύπνησε καί νό­μι­ζε ὅ­τι εἶ­ναι στό Μο­να­στή­ρι καί ἀρ­χί­ζει ἡ ἀ­κο­λου­θί­α. Ὅ­ταν κα­τά­λα­βε ποῦ εἶ­ναι, κα­τά­λα­βε ὅ­τι ἦ­ταν δαι­μο­νι­κός πει­ρα­σμός καί ἄρ­χι­σε τά κομ­πο­σχο­ί­νια του.

Ἡ ὑπερπροστασία καταστρέφει, ἡ προσευχή οἰκοδομεῖ, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου,Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης«Παιδεύετε τά τέκνα ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου»[1], μᾶς λέγει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Τά παιδιά θά πρέπει νά ἔχουν κοντά τους ἅγιους γονεῖς, ἔλεγε ὁ Ἅγιος Πορφύριος, καί δέν θά ἔχουν προβλήματα. «Ἡ λύση ὅλων τῶν προβλημάτων τῶν παιδιῶν εἶναι ὁ ἐξαγιασμός τῶν γονέων. Ἕνα ἄλλο πάλι πού βλάπτει τά παιδιά», ἔλεγε ὁ Ὅσιος Πορφύριος, «εἶναι ἡ ὑπερπροστασία»[2], δηλαδή ἡ ὑπερβολική φροντίδα, ἡ ὑπερβολική ἀγωνία καί τό ἄγχος τῶν γονέων. Ὅταν τό παιδί ὑπερπροστατεύεται, τότε μένει ἀνώριμο.

«Ἀκοῦστε», λέει ὁ Ἅγιος, «ἕνα περιστατικό. Μιά μητέρα μοῦ παραπονιόταν ὅτι τό παιδί της πέντε χρονῶν δέν ὑπάκουε. Τῆς ἔλεγα, «ἐσύ φταῖς», ἀλλά δέν τό καταλάβαινε. Κάποια φορά ἐπήγαμε μέ τήν μητέρα αὐτή ἕναν περίπατο στή θάλασσα μέ τ' αὐτοκίνητό της. Εἶχε μαζί της καί τό παιδί. Σέ λίγο ὁ μικρός ξέφυγε ἀπ' τό χέρι της κι ἔτρεξε πρός τήν θάλασσα. Ὑπῆρχε, μάλιστα, ἕνας σωρός ἀπό ἄμμο κι ἀπ' τήν πίσω πλευρά του ἀπότομα ἁπλωνόταν ἡ θάλασσα. Ἡ μητέρα ἀγχώθηκε, ἦταν ἕτοιμη νά φωνάξει, νά τρέξει, διότι εἶδε τόν μικρό στήν κορυφή τοῦ σωροῦ μέ ἁπλωμένα τά χέρια νά κάνει ἰσορροπία. Ἐγώ τήν καθησύχασα, τῆς εἶπα καί γύρισε τήν πλάτη πρός τό παιδί καί λίγο λοξά παρακολουθοῦσα. Ὅταν ὁ μικρός ἀπελπίσθηκε νά προκαλεῖ τήν μητέρα του, γιά νά τήν τρομάξει καί νά φωνάξει ὅπως συνήθως, σιγά-σιγά κατέβηκε ἥσυχος καί μᾶς ἐπλησίασε. Αὐτό ἦταν! Τότε πῆρε ἡ μητέρα τό μάθημα τῆς σωστῆς ἀγωγῆς»[3].

Τό λεξικό Cambridge ἄλλαξε τόν ὁρισμό τῆς ἔννοιας «γυναίκα»


Το λεξικό του Cambridge ενημέρωσε πρόσφατα τους ορισμούς του για τη «γυναίκα» και τον «άνδρα» ώστε να συμπεριλάβει τα διεμφυλικά άτομα, διευρύνοντας επίσημα το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα.
«Έκαναν αυτή την προσθήκη στο λήμμα για τη λέξη ”γυναίκα” τον Οκτώβριο. Όμως η αλλαγή έγινε γνωστή αυτή την εβδομάδα» δήλωσε εκπρόσωπος του Cambridge Dictionary στην Washington Post όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

«Ο μακροχρόνιος ορισμός της λέξης «γυναίκα» διατυπώνεται ως “ένα ενήλικο θηλυκό ανθρώπινο ον” και εξακολουθεί να υπάρχει παραμένοντας αμετάβλητος ενώ έχει προστεθεί και η φράση: “Ένας ενήλικας που ζει και ταυτοποιείται ως γυναίκα, παρόλο που μπορεί να έχει διαφορετικό φύλο κατά τη γέννησή του“» δήλωσε η Sophie White, εκπρόσωπος του Cambridge University Press and Assessment.

Στον ορισμό της γυναίκας περιλαμβάνονται δύο παραδείγματα που αναφέρονται σε διεμφυλικά άτομα. Το ένα παράδειγμα αναφέρει:

Ἄχ! Ἄν ἤξερες μόνον τί χαρά, τί γλυκύτητα περιμένει τήν δικαία ψυχή στόν Οὐρανό


«Αχ! Αν ήξερες μόνον τί χαρά, τί γλυκύτητα περιμένει την δικαία ψυχή στον Ουρανό, θα αποφάσιζες να υποφέρεις με ευγνωμοσύνη σε αυτήν την πρόσκαιρη ζωή κάθε είδους λύπη, διωγμό και συκοφαντία.
Δεν υπάρχει πόνος, ούτε λύπη, ούτε στεναγμός, εκεί όλα είναι ανείπωτη γλυκύτητα και χαρά, εκεί οι δίκαιοι θα λάμπουν όπως ο ήλιος!

Μητροπολίτης Ἠλίας Ὠντέ με τον πνευματικό του πατέρα Ἅγιο Πορφύριο


http://apantaortodoxias.blogspot.com/2022/12/blog-post_36.html

11 Ἰανουαρίου. Θεοδοσίου ὁσίου τοῦ κοινοβιάρχου (†529). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Τοῦ ὁσίου, Κυρ. ιε΄ ἐπιστ. (Β΄ Κορ. δ΄ 6-15).

Β Κορ. 4,6          ὅτι ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους φῶς λάμψαι, ὃς ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Β Κορ. 4,6                Και τούτο, διότι ο Θεός, ο οποίος κατά τους χρόνους της δημιουργίας διέταξε να λάμψη φως αντί του σκότους που υπήρχε τότε, αυτός έλαμψεν εις τας καρδίας μας και τας εφώτισεν, όχι μόνον δια να γνωρίσωμεν ημείς, αλλά δια να μεταδώσωμεν και στους άλλους φωτεινήν και καθαράν την γνώσιν της δόξης του Θεού, η οποία δόξα εφανερώθη δια του Ιησού Χριστού.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible