Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016

Ἡ θεραπεία μας. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.

Ἡ θεραπεία μας. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.
Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 08-06-2016, Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου.


( Σύναξη στό Ἐνοριακό Κέντρο Ἀμπελειῶν Πέλλης)
http://HristosPanagia3.blogspot.gr

Δημήτριος Τσελεγγίδης: «Οἱ προϋποθέσεις ἐνεργοποιήσεως καί διατηρήσεως τῆς Θείας Χάριτος ἐντός μας κατά τόν μακαριστό Γέροντα Ἐφραίμ Κατουνακιώτη»

«ΟΣΑ ΕΙΔΑΜΕ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΜΕ ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΜΑΣ»

Ὑ­πό­τι­τλος:
«Οἱ προ­ϋ­πο­θέ­σεις ἐ­νερ­γο­ποι­ή­σε­ως καί δι­α­τη­ρή­σε­ως τῆς Θεί­ας Χά­ρι­τος ἐντός μας κα­τά τόν μα­κα­ρι­στό Γέ­ρον­τα Ἐ­φραίμ Κα­του­να­κι­ώ­τη»
(6/12/1912-27/2/1998)

Δημητρίου Ἰ.Τσε­λεγ­γί­δη, Καθηγητή Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης
Γέ­ρον­τας ­φραίμ στό μέ­τρο πού τόν γνώ­ρι­σα-­πῆρ­ξε γιά μέ­να πο­λύ εὐ­χά­ρι­στη ­κεί­νη ἔκ­πλη­ξη, τήν ­ποί­α γεύ­ε­ται κά­θε πι­στός, ­ταν βρί­σκε­ται μπρο­στά στό ὀν­το­λο­γι­κῶς αὐ­το­νό­η­το τῶν πραγ­μα­τι­κά ζων­τα­νῶν με­λῶν τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Μέ ἄλ­λα λό­για, ὁ πα­τήρ Ἐ­φραίμ ἦ­ταν αὐ­τό, πού λί­γο-πο­λύ ὅ­λοι μας ὀ­φεί­λου­με νά εἴ­μα­στε, ὡς ὀρ­γα­νι­κά μέ­λη τοῦ θε­αν­θρω­πί­νου σώ­μα­τος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας.
Εἰ­δι­κό­τε­ρα, θε­ω­ρῶ ὡς ξε­χω­ρι­στή εὐ­λο­γί­α τό γε­γο­νός, ὅ­τι εἶ­δα προ­σω­πι­κῶς καί μά­λι­στα διά πολ­λῶν ση­μεί­ων -ἁ­γι­ο­πνευ­μα­τι­κῶν δη­λα­δή τεκ­μη­ρί­ων- ὅ­τι ὁ μα­κα­ρι­στός Γέ­ρον­τας πραγ­μά­τω­σε στόν ἑ­αυ­τό του τό προ­αι­ώ­νιο σχέ­διο τοῦ Θε­οῦ γιά τόν ἄν­θρω­πο, γιά τό ὁ­ποῖ­ο μι­λᾶ τό στό­μα τοῦ Χρι­στοῦ, ὁ ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος, ὅ­ταν γρά­φει πρός τούς Ἐ­φε­σί­ους: «Ἐ­ξε­λέ­ξα­το ἡ­μᾶς (ἐνν. ὁ Θε­ός καί Πα­τήρ τοῦ Κυ­ρί­ου ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ) ἐν αὐ­τῷ πρό κα­τα­βο­λῆς κό­σμου εἶ­ναι ἡ­μᾶς ἁ­γί­ους καί ἀ­μώ­μους κα­τ’ ἐ­νώ­πιον αὐ­τοῦ, ἐν ἀ­γά­πῃ προ­ο­ρί­σας ἡ­μᾶς εἰς υἱ­ο­θε­σί­αν διά Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ κα­τά τήν εὐ­δο­κί­αν τοῦ θε­λή­μα­τος αὐ­τοῦ» (Ἐφ. 1,4-5). Δη­λα­δή, μᾶς ἐ­πέ­λε­ξε πρίν θε­με­λι­ώ­σει τόν κό­σμο, νά γί­νου­με δι­κοί Του διά τοῦ Χρι­στοῦ, ἀ­ψε­γά­δια­στοι στήν τε­λι­κή κρί­ση Του. Μᾶς προ­ό­ρι­σε μέ τήν ἀ­γά­πη Του, νά γί­νου­με παι­διά Του, διά τοῦ Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, σύμ­φω­να μέ τό εὐ­ά­ρε­στο γιά μᾶς θέ­λη­μά Του.

Τὸ δαιμονικὸ πνεῦμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

 Στὶς ξεκάθαρες καταδικαστικὲς θέσεις συγχρόνων ἀνδρῶν ἐγνωσμένης πνευματικότητος καὶ ἁγιότητος γύρω ἀπὸ τὸ θέμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, γέροντος Γαβριὴλ Διονυσιάτου, γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου, ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, ἀρχιμ. Γεωργίου Καψάνη κ.ἄ.) ἔρχεται νὰ προστεθεῖ καὶ ἡ κατάθεση τοῦ ἀοιδίμου γέροντος Ἐφραὶμ Κατουνακιώτου, ἀνδρὸς ἀλήστου ὁσιακῆς μνήμης καὶ ἁγιοπνευματικοῦ φρονήματος, γιὰ τὸν ὁποῖο μάλιστα εἶναι γνωστὸ πὼς διέθετε καὶ τὸ χάρισμα τῆς διοράσεως.
   Ἡ σχετικὴ μαρτυρία προέρχεται ἀπὸ τὸν καθηγητὴ τῆς Δογματικῆς τοῦ Α.Π.Θ. κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη καὶ πρόκειται γιὰ προσωπική του ἐμπειρία ἀπὸ τὸν γέροντα, ὅπως ὁ ἴδιος τὴν κατέθεσε σὲ συνέντευξή του γύρω ἀπὸ τὸ φλέγον θέμα τῆς «Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας» ποὺ συνέρχεται στὴν Κρήτη ἀπὸ τὶς 17 τρέχοντος μηνός.

Ἐπίσκοπος τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ὁμολογεῖ καί ἀποκαλύπτει ποιά "πίστη" ἐκφράζουν καί προωθοῦν τά Κείμενα τῆς λεγομένης Ἁγίας & Μεγάλης Συνόδου!

Νέα "Βόμβα" γιά τή "Μεγάλη Σύνοδο" τῆς Κρήτης!
Ἐπίσκοπος τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ὁμολογεῖ καί ἀποκαλύπτει ποιά "πίστη" ἐκφράζουν καί προωθοῦν τά Κείμενα τῆς λεγομένης Ἁγίας & Μεγάλης Συνόδου!

ὑπό Δημητρίου Ἰ. Κάτσουρα, Θεολόγου
Μετά τή διγλωσσία καί ἀντιφατικότητα τοῦ (μόνου) ὑπερασπιστικοῦ τοῦ ἐπιμάχου ἀντορθοδόξου, ὡς οἰκουμενιστικοῦ, Κειμένου τῆς Μεγάλης Συνόδου ( "Οἱ σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρός τόν λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον") Ὑπομνήματος (ἀπό 1/4/2016) τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου Σαββάτου πρός τήν Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἕνας ὁμότεχνός του, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Παν/μίου Ἀθηνῶν καί συνάδελφός του ἐπίσκοπος, εὐθαρσῶς ὁμολογεῖ ποιά "πίστη" κρύβεται πίσω ἀπ' ὅ,τι φαίνεται στό ὡς ἄνω ἐπίμαχο Κείμενο, τό ὁποῖο, οὕτως ἤ ἀλλέως, ἀπειλεῖ ἐκ τῶν ἀντιδράσεων πού ἔχει προκαλέσει νά τινάξει στόν ἀέρα τήν περιβόητη διοργάνωση τῶν ἐξ ὀρθοδόξων οἰκουμενιστῶν!
Ὁ Ἐπίσκοπος Ἀβύδου κ. Κύριλλος (Κατερέλος), Ἱεράρχης ἀνήκων στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, καί Καθηγητής στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, σχολιάζων κατ' αὐτάς θεολογικῶς τό ἐν λόγω ἐπίμαχο Κείμενο, τό ὁποῖο ἔχει, ὡς γνωστόν, κατασκανδαλίσει τούς πιστούς παγκοσμίως καί ἀποτελεῖ τό ἐπίκεντρο τῶν ἐπικριτικῶν σχολίων ὅσων ἀντιτίθενται στή σύγκληση καί κυρίως στή σκοπιμότητα καί τό ἐκκλησιολογικό στίγμα τῆς λεγομένης "Μεγάλης Συνόδου" τῆς Κρήτης, ἑρμηνεύει "ὀρθῶς" καί ἀποκαλύπτει εὐθαρσῶς τό γράμμα καί τό πνεῦμα τοῦ ἐπιμάχου Κειμένου.

Στὶς Ὀρθόδοξες Συνόδους ὑπέγραφαν ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι_mp3

Π. Σάββας 2016-06-12_Στὶς Ὀρθόδοξες Συνόδους ὑπέγραφαν ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι_mp3


Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 12-06-2016 (Κήρυγμα στὴν Ι. Μ. Ἁγίας Τριάδας Ἔδεσσας ).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία)

Ἀναφορές γιά ἀπόπειρα πραξικοπήματος στήν Ἐκκλησία Σερβίας


serb.jpg
Ένα βήμα πριν τον διχασμό φαίνεται πως βρέθηκε η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Σερβίας που ύστερα από έντονες πιέσεις και σημαντικές διαβουλεύσεις αποφάσισε να τιμήσει την υπογραφή της και παρά τις ενστάσεις μερίδας Ιεραρχών της, να συμμετάσχει εν τέλει στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης.
Σήμερα το πρωί, ο Πατριάρχης των Σέρβων κ. Ειρηναίος, συγκάλεσε σύναξη των Ιεραρχών που θα αποτελέσουν την αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Σερβίας στην Σύνοδο της Κρήτης. Σκοπός ήταν να συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις ύστερα και από την ρωσική άρνηση. Το ερώτημα που καλούνταν να απαντήσουν οι Σέρβοι Ιεράρχες ήταν αν τελικά θα κατέβουν ή όχι στην Κρήτη.
Πληροφορίες του orthodoxia.info αναφέρουν πως ο ίδιος ο Πατριάρχης κ. Ειρηναίος έδειχνε να κλείνει προς το να μην συμμετάσχει τελικά η Εκκλησία του στην Σύνοδο.

Θά συμμετάσχει στή Μεγάλη Σύνοδο ἡ Σερβική Ἐκκλησία - Θέτει ὄρους γιά νά μήν ἀποχωρήσει

Συνήλθε σήμερα 15 Ιουνίου εκ νέου σε συνεδρίαση η Σύνοδος της Σερβικής Εκκλησίας. Η Σύνοδος αποφάσισε να συμμετάσχει τελικά στη Μεγάλη Σύνοδο στην Κρήτη θέτοντας ωστόσο κάποια ζητήματα.

Η σημερινή απόφαση της Συνόδου ορίζει ότι η Σύνοδος της Κρήτης μπορεί να χαρακτηριστεί Αγία και Μεγάλη μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο με πλήρη συναίνεση. Η Μεγάλη Σύνοδος θα πρέπει να εξετάσει όλα τα ανακύψαντα ζητήματα των Ορθοδόξων Εκκλησιών και αυτών που θα απουσιάζουν και να διαρκέσει όσο χρόνο χρειαστεί ώστε να επιλυθούν τα ζητήματα αυτά.

Ἐκεῖ οἱ Ἄγγελοι θά δώσουν τόν θρόνο τοῦ Βυζαντίου σ’ ἕναν ἅγιο…» (Ὁσίου Ἰωάννη τοῦ Χοζεβίτη)

ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΟΖΕΒΙΤΟΥ – Προφητικές φωνές (Από ελληνικά χειρόγραφα)

Από τα ποιήματα του Οσίου Ιωάννη του Χοζεβίτη
~ Στά χρόνια του εσχάτου αιώνος θά παύσουν οι πνευματικοί ποιμένες νά φροντίζουν γιά τό ποίμνιο ακολουθώντας τό κοσμικό ρεύμα.
Τήν σκολιά οδό θά βαδίζουν, αφήνοντας τόν πατερικό δρόμο καί δέν θά ψάλλουν στά πρόβατα μέ τήν ποιμενική φλογέρα.
Θά καύσουν μέ τήν «πρόοδο» την πνευματική μάνδρα κι ο καπνός θά προξενεί τήν αίρεση του παπικού δόγματος.
Τότε ο κόσμος μέ την επιστήμη θά κάνη πολλές εφευρέσεις καί δέν θά ύπάρχη σ’ αυτήν η πίστις, ούτε ο φόβος του Θεού.

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ἡ Σύνοδος τῶν οἰκουμενιστῶν ἔληξε, πρίν νά ἀρχίσει. Νίκη τῶν Ὀρθοδόξων.


Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΕΛΗΞΕ, ΠΡΙΝ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ.
Νίκη τῶν Ὀρθοδόξων
 
Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Α.Π.Θ.
 
Δόξα τῷ Θεῷ. Ζῇ Κύριος ὁ Θεός. Μεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καὶ ἡττᾶσθε. Οὐκ ἀρνησόμεθά σε φίλη Ὀρθοδοξία. Τῶν Ἀποστόλων τὸ κήρυγμα καὶ τῶν Πατέρων τὰ δόγματα τῇ Ἐκκλησίᾳ μίαν τὴν πίστιν ἐκράτυνεν.
Αὐθόρμητα ἀναβλύζουν μέσα ἀπὸ τὶς καρδιὲς τῶν ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξων οἱ βιβλικὲς αὐτές, πατερικὲς καὶ λειτουργικὲς δοξολογικὲς ἐκφράσεις, γιατὶ οἱ ἐπὶ ἕνα αἰώνα τώρα προσπάθειες νὰ ἁλωθεῖ ἐκ τῶν ἔσω ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ παλαιὲς καὶ νέες αἱρέσεις, ἰδιαίτερα ἀπὸ τὸν νέο Γνωστικισμὸ καὶ Συγκρητισμὸ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀπέτυχαν.
Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης, ποὺ ἐπρόκειτο ἐντὸς τῶν προσεχῶν ἡμερῶν νὰ νομιμοποιήσει τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ νὰ ἀναγνωρίσει ὡς ἐκκλησίες τὶς αἱρέσεις τοῦ Παπισμοῦ καὶ τοῦ Προτεσταντισμοῦ, διελύθη εἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέθη. Ἡ βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ συνετελεῖτο μὲ τὴν σύγκληση τῆς κακῆς αὐτῆς συναγωγῆς τὴν ἡμέρα τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, ἐστράφη ἐναντίον τῶν ὀργανωτῶν της. Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐνήργησε καὶ ἔπνευσε ἐνωρίτερα. Ἐφώτισε τοὺς ἱεράρχες τῶν Ἐκκλησιῶν Βουλγαρίας, Γεωργίας, Σερβίας, Ἀντιοχείας καί, τελευταῖα καὶ ἀποφασιστικά, τῆς Μεγάλης Ρωσίας, ὥστε νὰ μὴ συμμετάσχουν στὴν περίεργη αὐτὴ καὶ ἄγνωστη στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία σύναξη ἐπιλεγμένων οἰκουμενιστῶν ἀντιπροσώπων μὲ προειλημμένες ἀποφάσεις καὶ προκατασκευασμένα σὲ ἐπιτροπὲς «ἡμετέρων» ἀντορθόδοξα κείμενα.

Συνοδικότης ἤ αὐταρχισμός;


Συνοδικότης ἤ αὐταρχισμός;
 
Γεώργιος Τζανάκης
 
Μικρὴ συμβολὴ γιὰ τὴν ἀντίληψι τῆς Συνοδικότητος ὅπως,  τελευταίως, κατανοεῖτε καὶ ἐφαρμόζετε ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενικοὺς Πατριάρχες τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.
«Καθ’ὄλη τὴ διάρκεια τῆς μακρᾶς Πατριαρχείας του ὁ Ἀθηναγόρας διοίκησε τὴν Ἐκκλησία μὲ βάση τὶς διατάξεις αὐτὲς (ἀπόφασις ἐνδημούσας Συνόδου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας συνεδρία 7ης Μαρτίου 1946) μὲ τὸν τονισμὸ ὅτι κατὰ καιροὺς ἐσημειώθησαν ἐκτροπὲς ἤ παρεκκλίσεις ἤ καὶ ἀγνοήθησαν παντελῶς...
Ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ ἀνφέρουμε δύο χαρακτηριστικὰ σημεία: α) τὴν αὐθαίρετη      ἀπόλυση ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, σὲ δύο περιπτώσεις, μελῶν χωρὶς νὰ πάρει τὴ γνώμη τὴ γνώμη τῆς Συνόδου ὥς ὤφειλε, καὶ β) τὴν παρατεταμένη συνοδικότητα μερικῶν μητροπολιτῶν ἀρεστῶν στὸν Ἀθηναγόρα..

Ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς γιὰ τὴν Μεγάλη καὶ Ἁγία Σύνοδο_mp3

Π. Σάββας 2016-06-12_Ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς γιὰ τὴν Μεγάλη καὶ Ἁγία Σύνοδο_mp3


Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 12-06-2016 (Σύναξη στὴν Ι. Μ. Ἁγίας Τριάδας Ἔδεσσας ).
Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla. Στή συνέχεια δῶστε τό ὄνομα πού θέλετε καί πατῆστε ΟΚ γιά νά ἀποθηκευθεῖ ἡ ὁμιλία)

«Ἡ προσευχή μέ τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ» μέρος στ΄

Πρωτ. Στεφάνου Ἀναγνωστόπουλου

Ποιός εἶναι ὅμως αὐτός, πού ἐνεργοποιεῖ αὐτή τήν συμπαράστασι τῆς ἀγάπης στόν κάθε πάσχοντα συνάνθρωπο; Εἶναι τρισευλογημένη Νοερά προσευχή στό Ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. προσευχή, πού γίνεται μέ λαχτάρα Θεοῦ. προσευχή, πού γίνεται λατρεία γιά τόν Χριστό καί παράκλησι στήν Παναγία, στούς Ἀγγέλους καί στούς Ἁγίους. ΑΥΤΗ προσευχή γεμίζει τήν καρδιά ἀπό συμπόνια καί Φῶς Θεοῦ πρός τόν πλησίον μέχρι θυσίας. Γι᾿ αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας τονίζει γιά τόν Ἅγιο Ἀντώνιο ὅτι «ταῖς εὐχαῖς σου ἐστήριξας τήν οἰκουμένην». Ὅτι δηλαδή ὁ Ἅγιος μέ τίς προσευχές του ἐστήριξε ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη!
Ἅρα, ὅλες οἱ ἀρετές, χωρίς τήν συντετριμμένη προσευχή στό Ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, μοιάζουν μέ δέντρα χωρίς ρίζες. Ἐνῶ οἱ τεταπεινωμένες προσευχές καί μάλιστα μέ δάκρυα, εἶναι αὐτές πού ἁγιάζουν τίς ρίζες τῶν ἀρετῶν κι ἔτσι δίδουν καί ἀποδίδουν τούς καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἡ Ἐγκύκλιος τοῦ Καποδίστρια ποὺ ἀπαγόρευε στοὺς ὑπαλλήλους τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου νὰ εἶναι Τέκτονες!


Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 2953
Πρὸς τὸ Πανελλήνιον 
Πρὸς τοὺς κατὰ τὸ Αἰγαῖον Πέλαγος καὶ τὴν Πελοπόννησον Ἐκτάκτους Ἐπιτρόπους καὶ τοὺς Ἀρχηγοὺς τῶν κατὰ ξηρὰν καὶ θάλασσαν Δυνάμεων.

Γνωρίζει ἡ Κυβέρνησις, ὅτι Πολίται τινὲς ἐπιμένουν πιστεύοντες καὶ τοὺς ἄλλους πείθοντες, ὅτι αἱ μυστικαὶ Ἐταιρεῖαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εἰς τὴν Πατρίδα, ἢ τουλάχιστον Αἰγίδα ὑπὸ τὴν ὁποία συνδεόμενοι μεταξύ των ἄνθρωποι διὰ μυστικῶν δεσμῶν δύνανται νὰ ἀπολαύσωσιν ἐντὸς Πατρίδος των καὶ διὰ τῆς ξένης ἐπιρροῆς ἀξιώματα, τιμᾶς, καὶ τὸ πλέον τύχην, ὃ ἐστὶ χρήματα.
Ὅσον καὶ ἂν ἐλεεινολογῆ ἡ Κυβέρνησις τὴν ἀπειρίαν τῶν Ἑλλήνων τῶν ἀπὸ τοιαύτας εἰσηγήσεις παρασυρομένων δὲν ἤθελε δώσει τὴν προσοχήν της, ἂν δὲν ἦτο καταπεπεισμένη πόσον ὄλεθρια ἀποτελέσματα δύναται νὰ φέρη εἱς τὴν κρίσιμον ταύτην στιγμὴν ἢ περὶ τούτων γνώμη, τὴν ὁποίαν οἱ ἐχθροί τῆς Ἑλλάδος ἤθελον συστήσει καὶ τὸν Κόσμον, καὶ εἱς τὰς Εὐρωπαϊκάς Κυβερνήσεις.

Πίσω ἀπὸ τὰ μνημόνια κρύβεται ἡ ἀναπηρία τῆς Φράγκικης θεολογίας

Γράφει ὁ Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός
 
Γιὰ τὸ μίσος τῶν Φράγκων ἐναντίον τῶν Ρωμηῶν, θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κανεὶς πολλά. Θαρρῶ, ὅμως, ὅτι ἐκεῖνο ποὺ ἔχει γιὰ ἐμᾶς ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον νὰ τονισθεῖ, εἶναι ἡ προέλευση αὐτοῦ τοῦ μίσους.(1)  Δὲν πρόκειται γιὰ μίσος συναισθηματικῆς τάξεως. Δηλαδὴ ρηχό, ἐπιπόλαιο καὶ εὐκόλως ἀναστρέψιμο. Εἶναι μίσος τάξεως ὀντολογικῆς. Ξεκινάει ἀπὸ τὰ κατάβαθά τς θρησκευτικῆς τους συνείδησης, ἡ ὁποία εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν δική μας. 
Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἰερόθεος Βλάχος, διακεκριμένος μελετητὴς τῶν σχέσεων Ἀνατολῆς-Δύσης, γράφει σχετικά: ’’Τό μίσος αὐτὸ ἐκδηλώθηκε ἀκόμη ἀπὸ τὴν Ζ' Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ἡ ὁποία θέσπισε τὴν προσκύνηση τῶν ἱερῶν εἰκόνων καὶ συνεχίσθηκε ἀργότερα. Ἡ πολιτικὴ τῶν Φράγκων συνδέθηκε μὲ μιὰ θεολογία, ποὺ ἦταν ἀντίθετη μὲ τὴν θεολογία τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολῆς’’. (2)

”Χίλιες φορές φτωχός μέ τόν Χριστόν παρά ἑκατομμυριοῦχος μέ τόν διάβολο…”


”Χίλιες φορές φτωχός μέ τόν Χριστόν παρά ἑκατομμυριοῦχος μέ τόν διάβολον.
Χίλιες φορές διάκος, χίλιες φορές καλόγερος μέ Χριστό, παρά πατριάρχης ποδοπατών θείους καί Ἱερούς Κανόνας.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible