Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013

Tό ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα του Σαββάτου 19-10-2013.

Ἡ καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι ἀπαραίτητη γιά τόν Χριστιαν. Ὅπως ὁ ἄρτος γιά τό σῶμα ἔτσι καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ γιά τήν ψυχή ἀποτελεῖ ζωτική ἀνάγκη. Ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ζεῖ μόνο μέ ψωμί. ἀλλά καί μέ κάθε λόγο πού ἐκπορεύεται ἀπό τό στόμα τοῦ Θεοῦ (Ματθ. 4, 4): «Οὐκ ἐπ' ἄρτῳ μόνο ζήσεται ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπί παντί ρήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ». Εἴθε καθημερινά νά μελετοῦμε τό λόγο Του καί νά τρέφουμε τήν ψυχή μας μ' αὐτόν. Μαζί μέ τά Ἅγια Μυστήρια καί τόν Πνευματικό ἀγῶνα, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ συντηρεῖ ἀναμμένη τήν λαμπάδα τῆς πίστεως μέσα μας καί μᾶς καθιστᾶ ζωντανά κυτταρα τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Σύν Θεῷ θά ἀναρτῶνται τά ἀναγνώσματα πού ἔχει ὁρίσει ἡ Ἁγία Μας Ἐκκλησία νά ἀναγινώσκονται καθημερινά ἀπό τούς Χριστιανούς γιά τό 2012. Κάνετε κλίκ πάνω στήν εἰκόνα καί μεγενθύνετε γιά νά διαβάσετε τό κείμενο.

Απόστολος: Πράξεις Των Αποστόλων κεφ. β΄ 14 - 21

β΄ 14 - 21

Ευαγγέλιον: Κατά Λουκάν κεφ. Θ΄ 44 - 50    

Θ΄ 44 - 50
 

Ευχαριστοῦμε τήν ἀδελφότητα Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» γιά τήν ὁλοπρόθυμη ἄδεια χρήσης καί ἀναδημοσίευσης τοῦ κειμένου μετά τῆς συντόμου ἑρμηνείας, πού ἔχει εκπονήσει ὁ μακαριστός θεολόγος Π. Τρεμπέλας.

Ὁ θρίαμβος τοῦ ἡσυχασμοῦ.

ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ

Β΄ Η ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΕΝΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ


  • Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ- ΤΟ «ΒΥΖΑΝΤΙΟ».

    Ὁ θρίαμβος τοῦ ἡσυχασμοῦ.


    Ὁ ἡσυχασμός στήν ὀρθοδοξη Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία ἀνθεῖ, θριαμβεύει. Δέν ἀποτελεῖ κάτι καινούργιο στήν Ὀρθοδοξία (ὅπως ἴσως κάποιοι πίστεψαν στήν Δύση), ἀλλά εἶναι ἡ αὐθεντική ἐπαναδιατύπωση τῆς Ὀρθόδοξης Πατερικῆς Παράδοσης, τοῦ ὀρθόδοξου πατερικοῦ θεραπευτικοῦ ἤθους, ὅπως φανερώθηκε σέ μιάν ἀδιάσπαστη συνέχεια ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Κυρίου μέχρι σήμερα.

    Κατά τόν 14ο αἰῶνα ἔλαβε χώρα ἡ πρώτη σέ βάθος ἀντιπαράθεση Ἀνατολῆς καί Δύσεως στόν χῶρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως. Ἤδη ἀπό τόν 9ο ὡς τόν 11ο αἰῶνα ἀνατολικοί καί δυτικοί θεολόγοι συγκρούονταν μέ θέμα τό «Filioque», ἐπισημαίνοντας τήν ὑποκρυπτόμενη μεταξύ τῶν δύο θεολογιῶν ἀντίθεση. Κατά τόν 14ο αἰῶνα γιά πρώτη φορά δόθηκε ἡ εὐκαιρία, μέ τήν παρουσία ἑνός αὐθεντικοῦ «δυτικοῦ» θεολόγου στήν Ἀνατολή, τοῦ Βαρλαάμ, νά ἀναδυθοῦν oἱ θεολογικές προϋποθέσεις Ἀνατολῆς καί Δύσεως καί νά διαπιστωθεῖ ἡ ριζική διαφοροποίηση τῆς μιᾶς ἀπό τήν ἄλλη καί τό ἀσύμπτωτο μεταξύ τους100.

Ἡ ἀληθινή μας πατρίς.γ'μέρος

Εφόδιον Ορθοδοξίας
Βασική Δογματική Διδασκαλία 
Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26ο.Ἡ ἀληθινή μας πατρίς
11. Η Άνω Ιερουσαλήμ
«Κατόπιν είδον μεγάλον θρόνον λευκόν, και Εκείνον ο οποίος εκάθητο εις αυτόν, από προσώπου του οποίου εξηφανίσθη η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη δι’ αυτούς τόπος. Και είδον τους νεκρούς, μεγάλους και μικρούς, να στέκωνται εμπρός εις τον θρόνον και ηνοίχθησαν βιβλία. Κατόπιν, ηνοίχθη άλλο βιβλίον, το οποίον είναι το βιβλίον της ζωής, και εκρίθησαν οι νεκροί από τα γραμμένα εις τα βιβλία, συμφώνως προς τα έργα των… Τότε, ο θάνατος και ο Άδης ερρίφθησαν εις την λίμνην της φωτιάς. Αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Και οποίος δεν ευρέθη γραμμένος εις το βιβλίον της ζωής, ερρίφθη εις την λίμνην της φωτιάς.
Κατόπιν είδον καινούργιον ουρανόν και καινούργιαν γην… Και είδον την πόλιν την Αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ, να καταβαίνη εκ του ουρανού από τον Θεόν, ετοιμασμένην, ως νύμφην στολισμένην δια τον άνδρα της. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην από τον ουρανόν να λέγη:
 Ιδού, η κατοικία του Θεού είναι μεταξύ των ανθρώπων θα κατοίκηση μαζί των και αυτοί θα είναι λαός Του…
Τότε, εκείνος ο οποίος εκάθητο εις τον θρόνον είπε:
 Ιδού καινά ποιώ πάντα, ιδού τα κάμνω όλα καινούργια. Και εις εμέ είπε:

Θαύματα τοῦ Ἁγίου ἐν ζωῇ.


Βίος καὶ θαύματα τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀρσενίου τοῦ νέου τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Πάρῳ ἀσκήσαντος.Φιλοθέου Ζερβάκου ἀρχιμανδρίτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ´


Θαύματα τοῦ Ἁγίου ἐν ζωῇ.


Θαῦμα 1ον.

Συνέβη ποτὲ εἰς τὴν νῆσον μεγάλη ξηρασία ἐξ ἀνομβρίας καὶ ἐκινδύνευον οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ ζῶά των νὰ ἀποθανώσιν ἐκ τῆς πίνης καὶ τῆς δίψης. Πολλαὶ πηγαὶ τελείως ἐξηράνθησαν, τὰ σπαρμένα σιτηρά, καὶ αὐτὰ τὰ χόρτα τὰ ὁποῖα μόλις εἶχον ἀναφυῆ, ἐξηράνθησαν. Τὰ ζῶα ἐλλείψει χόρτου ἀπέθνησκον, ὁ κίνδυνος ἦτο ἄμεσος. Οἱ κάτοικοι τῆς νήσου, βλέποντες τὸν κίνδυνον ἐποίουν προσευχάς, ἐτέλουν λιτανείας διὰ νὰ τοὺς λυπηθῇ ὁ Θείς, ἀλλὰ ὁ Θεὸς δὲν ἐδέχετο τὰς προσευχάς των. Ἀπελπίσαντες οἱ κάτοικοι καὶ κατανοήσαντες ὅτι διὰ τὰς ἁμαρτίας των δὲν τοὺς εἰσακούει ὁ Θεός, κατέφυγον εἰς τὸν Ὅσιον Ἀρσένιον. Συγκεντρωθέντες ἅπαντες οἱ τῶν ἀνατολικῶν χωρίων τῆς νήσου καὶ τελέσαντες λιτανείαν, λιτανεύοντες ἀνῆλθον εἰς τὴν Μονὴν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ σχηματισθεῖσα ἐπιτροπή, μετέβησαν εἰς τὸ κελλίον του καὶ τὸν παρεκάλουν θερμῶς νὰ ἐξέλθει νὰ κάμει δέησιν πρὸς τὸν Θεόν. Κατ᾿ ἀρχήν, ὡς ταπεινόφρων, ἀπεποιεῖτο νὰ ποιήσει προσευχήν, ἐπειδὴ γνωρίζει ἑαυτὸν ἁμαρτωλόν· ἀλλ᾿ ἐκείνων ἐπιμενόντων καὶ παρακαλούντων μετὰ δακρύων, ἐξῆλθε ἔξω της Μονῆς, προχώρησε ὀλίγα μέτρα μακρὰν τοῦ πλήθους καὶ θεὶς τὰ γόνατα, καὶ τὴν κεφαλὴν ἐγγίσας ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, προσηύχετο μυστικά ἐπ᾿ ἀρκετὴν ὥραν, βρέχων τὴν γῆν διὰ δακρύων, καὶ κατόπιν ἐγερθεὶς λέγει εἰς τὰ πλήθη:

Ἐξομολόγησις τῆς προσωπικῆς του ἐξουθενώσεως


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΛΓ΄

Ποιός Θεός εἶναι ὅμοιος σου, Κύριε; Ποιός;
Μέγας στήν ἁγιότητα, φοβερός καί ὑμνολογημένος,
πού κάνει τέρατα καί σημεῖα!

Εἰσήγηση Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἰερεμίου πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο γιὰ τόν θεσμό τῆς Οἰκογενείας

Εἰσήγηση Μητροπολίτου Γόρτυνος Ἰερεμίου πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο γιὰ τόν θεσμό τῆς Οἰκογενείας

  † Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας 
  
Μακαριώτατε  Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΕ, 
Σᾶς εὐχαριστῶ γιά τήν μεγάλη τιμή στό ταπεινό μου πρόσωπο νά ὁμιλήσω ἐνώπιον τῶν Σεβασμιωτάτων πατέρων Ἱεραρχῶν, τῶν συγκροτούντων τήν Ἱεραρχία τῆς Ἑλλαδικῆς μας Ἐκκλησίας, σέ θέμα ἐξόχως σημαντικό καί σοβαρό.
Πρόλογος
Τό θέμα, Σεβασμιώτατοι πατέρες, τό ὁποῖο μοῦ δόθηκε νά ἀναπτύξω εἶναι: «Θεολογική καί ἀνθρωπολογική θεώρηση τῆς οἰκογενείας». Μετά ἀπό σκέψη ἐνόησα ὅτι τό θέμα θέλει νά πεῖ, ποιά εἶναι ἡ διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τῶν ἁγίων Πατέρων γιά τήν οἰκογένεια, ἀλλά καί ποιούς προβληματισμούς ἀντιμετωπίζει στήν κοινωνία τῶν ἀνθρώπων ὁ θεσμός αὐτός σήμερα.
Ἐπειδή ἔχω ζωηρά τήν ἐπιθυμία νά γράψω μία Θεολογία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης προορισμένη γιά τόν λαό, νά γράψω δηλαδή μέ ἁπλότητα τήν διδασκαλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης σέ θέματα πίστεως καί ἠθικῆς, παρακαλῶ, Μακαριώτατε Πάτερ καί Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Πατέρες, νά μοῦ ἐπιτραπεῖ τό δοθέν μοι θέμα νά τό ἀναπτύξω κατά τήν διδασκαλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Καί θέλω νά τό κάνω αὐτό γιά νά δείξω, σήμερα μάλιστα πού παραθεωρεῖται ἡ Παλαιά Διαθήκη,  γιά νά δείξω, λέγω, πόσο ὑψηλή διδασκαλία ἔχει ἡ Παλαιά Διαθήκη περί τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογενείας. Δέν εἶναι ὅμως δυνατόν στά κλειστά καί περιορισμένα ὅρια μιᾶς συντόμου ὁμιλίας νά παρουσιάσω ὅλη τήν διδασκαλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐπί τοῦ θέματος, γι᾽ αὐτό θά ἀρκεσθῶ στά πλέον βασικά.
Περί οἰκογενείας εἶναι τό θέμα μου, ἀλλά ἡ οἰκογένεια συνδέεται στενότατα μέ τό θέμα τοῦ γάμου, ἀπό τόν ὁποῖον προέρχεται καί ἀπό τόν ὁποῖον συνίσταται ἡ οἰκογένεια.

Ταπεινοφροσύνη


ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ
Ἐρώτησαν κάποτε τόν Ἀββᾶ Λογγῖνο ποιά ἀρετή θεωρεῖ σπουδαιότερη ἀπ᾿ ὅλες. Ὁ σοφός Γέροντας ἀποκρίθηκε: 
-- Καθώς ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι τό πιό μεγάλο ἀπό ὅλα τά κακά, ἀφοῦ κατώρθωσε νά ρίξη τούς Ἀγγέλους ἀπό τόν Οὐρανό στήν ἄβυσσσο, ἔτσι καί ἡ ταπεινοφροσύνη εἶναι ἡ πιό μεγάλη ἀπ᾿ ὅλες τίς ἀρετές. Αὐτή ἔχει τή δύναμι κι᾿ ἀπό τήν ἄβυσσο ἀκόμη ν᾿ ἀνεβάση στόν Οὐρανό τόν ἁμαρτωλό. Γιά τό λόγο αὐτό ὁ Κύριος μακαρίζει πρίν ἀπ᾿ ὅλους τούς πτωχούς τῷ πνεύματι.

Ἡ NSA ὑποκλέπτει ἑκατομμύρια ἠλεκτρονικά δεδομένα ἀνυποψίαστων πολιτῶν παγκοσμίως

 Η NSA υποκλέπτει εκατομμύρια ηλεκτρονικά δεδομένα ανυποψίαστων πολιτών

Παρακολουθούνται και καταχωρούνται ηλεκτρονικές διευθύνσεις ατόμων εντός και εκτός των ΗΠΑ.
Όπως αναφέρει σε χθεσινό της δημοσίευμα η εφημερίδα «Washington Post», εκατοντάδες εκατομμύρια καταλόγους από τα προσωπικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και τους λογαριασμούς ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο, περιλαμβανομένων πολλών Αμερικανών, καταρτίζονται από την αμερικανική Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας (NSA).

Το πρόγραμμα υποκλέπτει τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών και τις διευθύνσεις της λίστας επαφών τους από τους λογαριασμούς ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων καθώς τα δεδομένα αυτά κινούνται μέσω διαφόρων εξυπηρετητών (servers) σε όλο τον κόσμο, αναφέρει το δημοσίευμα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εφημερίδας και επικαλείται ανώτερους αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών και έγγραφα που διέρρευσαν μέσω του Έντουαρντ Σνόουντεν, πρώην συμβούλου της NSA.

« Κράτα τόν νοῦ σου στόν Ἅδη καί μήν ἀπελπίζεσαι »

 « Κύριε, βλέπεις ὅτι θέλω νά προσευχηθῶ ἐνώπιόν Σου μέ καθαρό νοῦ, ἀλλά οἱ δαίμονες μέ ἐμποδίζουν. Πές μου τί πρέπει νά κάνω γιά νά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό μένα». Καί ἔλαβα μέσα στήν ψυχή μου αὐτή τήν ἀπάντηση ἀπό τόν Κύριο:
« Οἱ ὑπερήφανοι ὑποφέρουν πάντα ἀπό τούς δαίμονες».

Καταπέλτης ὁ Γέροντας Γαβριήλ γιά τόν Παπισμό καί τόν Οἰκουμενισμό


Ο Γέροντας Γαβριήλ μιλά για τον Παπισμό και τον Οικουμενισμό

apantaortodoxias
http://anavaseis.blogspot.gr/2013/10/blog-post_2747.html 

Οπτικό Αγιολόγιο 18 Οκτωβρίου


Οπτικοποιημένο Ηχητικό Αγιολόγιο της 18ης Οκτωβρίου


Για να γνωρίσετε τους συντελεστές διαβάστε εδώ

Ἡ ἔρημος τῆς Ἰουδαίας καί τό μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Σάββα....

Η ΕΡΗΜΟΣ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ .......

Espiritualidad ortodoxa y vida espiritual


10 puntos básicos sobre la espiritualidad Ortodoxa
Por Ierotheo Vlajos
1. Para la Ortodoxia es obvio que el hombre espiritual es aquel que es partícipe de las energías increadas del Espíritu Santo y se ha convertido en el templo del Espíritu Santo. No se trata de una espiritualidad abstracta, emocional o intelectual. El portador por excelencia de la Espiritualidad Ortodoxa es el Santo, quien se apocalipta (revela) con su enseñanza y sus reliquias. El hombre que está privado de las energías increadas del Espíritu Santo se llama psíquico y carnal.
2. Esto precisamente muestra también la diferencia entre Espiritualidad Ortodoxa y el resto. La Espiritualidad Ortodoxa se distingue claramente de las “espiritualidades” de tipo occidental y oriental. La diferencia en el dogma indica también la diferencia en la moral. La esencia de la Espiritualidad Ortodoxa se encuentra en que es terapéutica “psicoterapéutica”, sana la enfermedad del hombre y le convierte en persona o personalidad.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ