Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: «Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. διαψεύδει τὸν π. Βασίλειο Βολουδάκη»

 

Ἐκπομπὴ μὲ τὸν ὁσιολογιώτατο Μοναχὸ Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη, μὲ θέμα: «Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. διαψεύδει τὸν π. Βασίλειο Βολουδάκη» Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2023.
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2023/11/blog-post_15.html#more

Ὅταν διευκολύνεις κάποιον νὰ πορνεύσει, κάνεις τὴν ἴδια ἁμαρτία , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ὅταν διευκολύνεις κάποιον νὰ πορνευσει, κάνεις τὴν ἴδια ἀμαρτία -Νὰ νιώθουμε πόνο καὶ εὐθύνη γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Ἡ θὰ πάρουμε τὸν ζυγὸ τοῦ Χριστοῦ, ἡ τὸν βαρὺ ζυγὸ τοῦ διαβόλου , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Αἱρετικὲς εἰκόνες -Ἡ 7η Οἰκουμενικὴ σύνοδος ἀπαγορεύει νὰ ἀπεικονίζεται ὁ Θεός-Πατήρ

 

Ἀνάγκη γιὰ Ὀρθόδοξη κατήχηση , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Ἡ ἐλευθερία τῆς ψυχῆς , Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

 

Στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου Β', Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (κήρυγμα)

Στὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου Β', Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ, 21-11-2023, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (κήρυγμα)

 

Μνήμη τοῦ Ὁσίου πατρός ἡμῶν Λαζάρου τοῦ Γαλλησιώτου

Μνήμη του Οσίου πατρός ημών Λαζάρου του Γαλλησιώτου

Eτοίμασον τον κόλπον Aβραάμ πάτερ,
Oυχ’ υστερούντι Λαζάρω σου Λαζάρου.

Oύτος ο τρισμακάριστος Πατήρ ημών Λάζαρος εκατάγετο από την γην της Aσίας, από ένα χωρίον το οποίον ευρίσκεται κοντά εις την Mαγνησίαν, εν έτει‚αλ΄ [1030]. Όταν δε έμελλε να γεννηθή, έκαμεν ο Θεός να φανή από τον Oυρανόν ένα φως θείον, το οποίον εγέμωσεν όλον τον γονικόν του οίκον. Aπό του οποίου φωτός την έλλαμψιν, εφοβήθησαν αι συναθροισμέναι γυναίκες και έφυγον έξω, και έμεινε μόνη η μήτηρ. Όταν δε το βρέφος εγεννήθη, ω του θαύματος! εστάθη ευθύς όρθιον και επροσευχήθη κατά ανατολάς, έχον τας χείρας του ακουμβισμένας ευτάκτως επάνω εις το στήθος. Eπρομήνυε δε ο Θεός διά τούτων, την καθαρότητα του Oσίου και την δεκτικήν επιτηδειότητα, οπού είχεν η ψυχή του εις τας θείας ελλάμψεις. Όταν δε έγινε πέντε χρόνων, παρεδόθη εις ένα παιδαγωγόν, διά να μάθη τα ιερά γράμματα. Kαι εις ολίγον καιρόν υπερέβαλεν όλα τα άλλα παιδία. Όθεν από όλους εγκωμιάζετο η ευφυΐα του, μάλιστα δε η πραότης αυτού και ταπείνωσις, και η προθυμία και σπουδή οπού είχεν εις τας εν τη Eκκλησία ακολουθίας και προσευχάς. Kαι προς τούτοις εθαυμάζετο η προς τους πτωχούς φιλανθρωπία και συμπάθεια και ιλαρότης, οπού είχεν ο Όσιος εκ νεαράς ηλικίας.
Tόσην γαρ πολλήν επιμέλειαν και σπουδήν έδειχνεν εις την ελεημοσύνην ο τρισόλβιος, ώστε οπού, εις ολίγον καιρόν ευκέρωσε τα άσπρα του διδασκάλου του, και τα έδωκεν εις τας χείρας των πτωχών. Διά τούτο και ελάμβανεν από εκείνον πολλούς δαρμούς, όμως αυτός πάλιν δεν έπαυεν από το να ελεή. Mόλις δε και μετά βίας στοχασθείς ο διδάσκαλός του την παρ’ ηλικίαν σύνεσιν και φρονιμάδα του παιδίου, εμεταχειρίζετο αυτόν εις το εξής ως διδάσκαλον. Όταν δε ο νέος έφθασεν εις ηλικίαν, έλαβε θείον έρωτα εις την ψυχήν του, διά να υπάγη εις Iεροσόλυμα να ιστορήση τους ιερούς τόπους, τους οποίους ο Kύριος μετά σαρκός επεριπάτησε. Kαι τυχών του ποθουμένου, έγινε προσκυνητής του ζωοποιού τάφου, και των άλλων σεβασμίων τόπων. Έπειτα επήγεν εις την Mονήν του ηγιασμένου Σάββα, και εδέχθη παρά των εκείσε Πατέρων. Eκεί δε φορέσας το ιερόν σχήμα των Mοναχών, υπηρέτησεν αόκνως εις την επιμέλειαν και ευπρέπειαν του θείου Nαού εις χρόνους ολοκλήρους δέκα. Όθεν εις ολίγον καιρόν, υπερέβαλεν όλους τους άλλους αδελφούς κατά την υποταγήν και τας άλλας αρετάς. Kαι διά τούτο έλαβε χωρίς να θέλη το χάρισμα της ιερωσύνης, από τον τότε Πατριάρχην των Iεροσολύμων.

''Μιχαήλ Πρωτάρχα καί Μέγα Ταξιάρχα, ἐν ὥρα τοῦ κινδύνου, σύ μοι βοήθησον''


Γερόντισσα Γαλακτία: «Μεγάλο κακό θα έρθει» (9 Ιουλίου 2020)

Καταγραφή από τις φροντίστριές της.

Γερόντισσα: «Ήμουν με τον Αρχηγό του παντός και όλο το επιτελείο. Όλοι οι αξιωματικοί αλλά ήρθε και ο Πρώτος. Μεγάλη και φοβερή απώλεια! Τί είναι αυτά που θα γίνουν. Κοίτα… Ο εχθρός, νάτος εκεί έξω τί κάνει; “Ο Θεός μεθ’ ημών και ουδείς καθ’ ημών”. “Σώσον Κύριε τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου”.
Ανώμαλα, ανώμαλα, ανώμαλα… Παντρεμένοι, νεαροί και ιερατικά. Πολλά κακά είδανε τα μάτια μου. Μεγάλο κακό θα έρθει. Πολεμούμε να το παντήξομε (αναχαιτίσομε). Στο τέλος όλα θα τακτοποιηθούνε. Όχι ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς. Ο Μέγας Στρατηλάτης των Ουρανίων Δυνάμεων, ο σκούρος (ο Μιχαήλ) έλεγε:

Τό Πάσχα, τά ἐμβλήματα καί τά τεχνάσματα τῆς ἑταιρείας «Σκοπιά»


Τό Πάσχα, τά ἐμβλήματα καί τά τεχνάσματα τῆς ἑταιρείας «Σκοπιά»

Τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Συνηθισμένη πρακτική καί τακτική τῆς ἑταιρείας Σκοπιά εἶναι ἡ ἀπόρριψη κάθε χριστιανικῆς ἑορτῆς ἤ ἡ κακοποίηση καί διαστρέβλωση τοῦ θεολογικοῦ περιεχομένου της. Ἀπό τήν πρακτική αὐτή δέν ἐξαιρέθηκε οὔτε ἡ ἑορτή τοῦ Πάσχα, πού τήν ἀπέρριψαν καθώς ἀρνοῦνται τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.
Ἀντιθέτως, οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ γιορτάζουν στή θέση τοῦ Πάσχα «τήν τήρηση τῆς Ἀνάμνησης τοῦ θανάτου τοῦ Ἰησοῦ»1. Ἡ Ἀνάμνηση τοῦ θανάτου τοῦ Χριστοῦ, κατά τήν ἑταιρεία Σκοπιά, «ἡ μόνη ἡμέρα κάθε χρόνο, πού πρέπει νά τηροῦν μέ εἰδικό τρόπο»3.

Γι᾽ αὐτό τό λόγο οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ γιορτάζουν πάντα τήν ἀνάμνηση κάθε χρόνο «τό βράδυ πού ἀντιστοιχεῖ στίς 14 Νισσάν τοῦ ἀρχαίου Ἰουδαϊκοῦ ἡμερολογίου» 4.

Τήν λεγόμενη ἀνάμνηση τή γιορτάζουν κυρίως στίς Αἴθουσες Βασιλείας ἤ καί σέ ἄλλους χώρους, π.χ. ξενοδοχεῖα, μετά τή δύση τοῦ ἡλίου.

Σέ κάθε χῶρο, πού συγκεντρώνονται, τοποθετοῦν ἕνα τραπέζι. Πάνω στό τραπέζι τοποθετοῦν ἄζυμο ψωμί, καθώς ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ Χριστός χρησιμοποίησε ἄζυμο ἄρτο καί κόκκινο κρασί. Τό ἄζυμο ψωμί καί τό κρασί θεωροῦνται ἁπλῶς σύμβολα τῆς θυσίας του καί στή χιλιαστική ὁρολογία ὀνομάζονται «ἐμβλήματα».
Προηγεῖται ὁμιλία σχετική μέ τό γεγονός. Στήν ὁμιλία ἐπαναλαμβάνονται οἱ χιλιαστικές πλάνες σχετικά μέ τήν προσέγγιση καί κατανόηση τῶν γεγονότων. Ὕστερα περιφέρονται τά ἐμβλήματα, πρῶτα τό ψωμί καί ὕστερα τό κρασί, μεταξύ τῶν παρόντων στή συνάθροιση.

Σχετικά, ἀκριβῶς μέ τό θέμα τῶν «ἐμβλημάτων», ἡ ἑταιρεία Σκοπιά, ἐδῶ καί πολλά χρόνια, στήν προσπάθειά της, νά διαχειριστεῖ ἀδιέξοδα, πού προκύπτουν ἀπό τίς κακοδοξίες της, ἐφαρμόζει ἕνα τέχνασμα. Ποιό εἶναι αὐτό;

Τά ἐμβλήματα μποροῦν νά τά πάρουν κατά τούς χιλιαστικούς ἰσχυρισμούς, μόνο ὅσοι ἀνήκουν στούς 144.000, πού θά ζήσουν στόν οὐρανό καί θά εἶναι συγκυβερνῆτες μαζί μέ τό Χριστό.

Αὐτοί, στή χιλιαστική ὁρολογία ἔχουν «οὐράνια ἐλπίδα» καί ὀνομάζονται «μικρό ποίμνιο»5.

Κανείς ἄλλος Μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβᾶ δέν ἐπιτρέπεται νά πάρει ἀπό τά ἐμβλήματα. Σέ ὅλους τούς ἄλλους Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, πού κατά τή χιλιαστική ὁρολογία ὀνομάζονται «πολύς ὄχλος ἤ μεγάλος πλῆθος», ἡ ἑταιρεία Σκοπιά τούς ὑπόσχεται ὅτι θά ἔχουν «ἐπίγεια ἐλπίδα».

Αὐτοί ἐάν μείνουν πιστοί στήν ἑταιρεία καί ἐργάζονται ἀόκνως νά ὑπηρετοῦν τούς σκοπούς της, οἱ ὁποῖοι σύμφωνα μέ τούς ἰσχυρισμούς της, ἐκφράζουν τό θέλημα τοῦ Ἰεχωβᾶ, θά ζήσουν γιά χίλια χρόνια σ’ ἕνα ἐπίγειο παράδεισο κάτω ἀπό θεοκρατική διακυβέρνηση.

Αὐτοί πού ὑποτίθεται ὅτι ἀνήκουν στούς 144.000, καί δικαιοῦνται νά παίρνουν τά ἐμβλήματα, λέγει ἡ ἑταιρεία Σκοπιά ἔχουν ἤδη ἐπιλεγεῖ. Ὁ ἀριθμός αὐτός ἔχει κλείσει, ἔχει ἤδη συμπληρωθεῖ6.

Πότε συμπληρώθηκε ὁ ἀριθμός; Τό 1935 ἀπαντᾶ ἡ Σκοπιά7. Μάλιστα στή Σκοπιά τῆς 15-32-1995 ἀναφέρεται χαρακτηριστικά «Οἱ περισσότεροι ἀπό ἐκείνους, πού ἀνήκουν στο μικρό ποίμνιο καί βρίσκονται ἀκόμη στή γῆ διανύουν τώρα τή δεκαετία τῶν 70, τῶν 80, ἤ τῶν 90 ἐτῶν τῆς ἡλικίας τους. Μερικοί ἀπό αὐτούς ἔχουν περάσει τό 100ο ἔτος τῆς ζωῆς τους» (σ. 20).

Λαμβάνοντας ὑπόψη τίς ἡλικίες, πού ἦταν ἤδη τόσο μεγάλες τό 1995, καθώς περνοῦν τά χρόνια, φυσική ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων εἶναι ἡ μείωση τοῦ ἀριθμοῦ κάθε χρόνο αὐτῶν, πού παίρνουν τά ἐμβλήματα. Συμβαίνει ὅμως κάτι τέτοιο; Ὄχι.
Γιά μία ἀκόμα φορά ἡ ἑταιρεία Σκοπιά καταφεύγει σέ τεχνάσματα σέ βάρος τῆς νοημοσύνης τῶν ἀνθρώπων, τῆς φυσικῆς τάξης τῶν πραγμάτων καί ἐπιπλέον ἀποδεικνύεται ἀντιφατική και ἀσυνεπής καί ὡς πρός τίς ψευδοδιδασκαλίες της. Πῶς φαίνεται αὐτό;

Ἀπό τό γεγονός, ὅτι κατά διαστήματα αὐξάνει, ἀντί νά μειώνει, τόν ἀριθμό τῶν συμμετεχόντων στά ἐμβλήματα. Ἔτσι βλέπουμε τό 1994 νά ἀναφέρουν ὅτι ἔλαβαν τά ἐμβλήματα 8.617 Χιλιαστές8, ἀντιθέτως τό 2000 ἀντί νά μειωθεῖ ὁ ἀριθμός αὐξάνεται καί γράφουν ὅτι τά ἔλαβαν 8.661 9.

Τό 2006 αὐξάνεται πάλι ὁ ἀριθμός καί γίνεται 8.758.

Ὅσο περνοῦν τά χρόνια, ὅπως βλέπουμε στά βιβλία τοῦ Ἔτους, πού ἐκδίδει ἡ ἑταιρεία, ὁ ἀριθμός ὅσων λαμβάνουν τά ἐμβλήματα, αὐξάνει ἀκόμα περισσότερο. Τό 2007 ὁ ἀριθμός γίνεται 9.105, τό 2008 ὁ ἀριθμός γίνεται 9.986, τό 2009 ὁ ἀριθμός γίνεται 10.857, ἐνῶ τό 2010 ὁ ἀριθμός γίνεται 11.202!

Καί οἱ διαβεβαιώσεις τῆς Σκοπιᾶς ὅτι οἱ περισσότεροι εἶναι προχωρημένης ἡλικίας, ὅτι ὁ ἀριθμός εἶναι ἤδη κλειστός, ἀλλά καί τό γεγονός ὅτι ἡ φυσική συνέπεια τῶν πραγμάτων εἶναι ὁ ἀριθμός νά μειώνεται;

Αὐτά δέν τήν ἀπασχολοῦν τήν Σκοπιά. Σημασία γιʼ αὐτή ἔχει μόνο νά αὐξάνεται ἡ πώληση τῶν προϊόντων της, αὐτό δηλαδή, πού τό χαρακτηρίζει ἁγνή λατρεία τοῦ Ἰεχωβᾶ.

Ἐν προκειμένῳ ὅμως ἔχει ἐφαρμογή ὁ λόγος τοῦ Κυρίου «ἐκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε πονηρέ δοῦλε» (Λουκ.19, 22 ).

Υποσημειώσεις

1. Βλ. Ξύπνα, Μάρτιος 2006, ἐξώφυλλο.

2. Βλ. Σκοπιά 15-2-2006, σ.16. Ξύπνα, Μάρτιος 2006, ἐξώφυλλο.

3. Βλ. Γνώση, πού ὁδηγεῖ στήν Αἰώνια Ζωή, ἐκδ. Μ.τ.Ι,1995, σ. 127.

4. Βλ. Γνώση, πού ὁδηγεῖ στήν Αἰώνια Ζωή, ἐκδ. Μ.τ.Ι 1995, σ. 127. Πρβλ. Σκοπιά 15-2-1985.

5. Βλ. Σκοπιά 15-4-1995, σ.31. Σκοπιά 15-12-2004, σ.30. K.Hutten, Seher- Grübler- Enthusiasten, 196610, σσ. 102.

6. Βλ. Σκοπιά 15-4-1995, σ.31.

7. Βλ. Σκοπιά 15-6-1992, σ. 23. Σκοπιά 15-4-1995, σ.19. R. Hauth, Kleiner Sekten – Katechismus, 20047, σσ. 108- 110.

8. Βλ. Σκοπιά 1-11995, σ.15.

9. Βλ. Σκοπιά 1-1-2001, σ.21. R. Hauth, Κleiner Sekten -Katechismus, 20047, σσ. 99 – 104.

10. Βλ. Σκοπιά 15-12-2005, σ.22

http://aktines.blogspot.com/2023/11/blog-post_10.html

Ἐμπειρίες ἀγγελικῆς παρουσίας ἐν ὥρᾳ Θείας Λειτουργίας!

Μία Κυριακὴ ὁ Ἅγιος Σπυρίδων λειτουργοῦσε μόνος του. Ὅλο τὸ ἐκκλησίασμα ἔψαλλε. Μετὰ τὸ Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα ἀμέτρητες ἀγγελικὲς φωνὲς ἄρχισαν νὰ ψάλλουν. Οἱ πάντες βουβάθηκαν. Καὶ ἀπὸ τὴν ἔκπληξη, καὶ ἀπὸ τὸν θαυμασμό, καὶ ἀπὸ τὸ δέος, καὶ ἀπὸ τὸν φόβο. Καὶ ὅταν ὁ Ἅγιος Σπυρίδων εἶπε πρὸς τὸν λαὸν «Εἰρήνη πάσι», ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, Σεραφεὶμ καὶ Χερουβείμ, Θρόνοι, Κυριότητες, Ἐξουσίες, Δυνάμεις, ὅλες οἱ οὐράνιες δυνάμεις, μὲ μία φωνὴ ἀπάντησαν: «Καὶ τῷ Πνεύματί Σου». Ἔτσι οἱ πιστοὶ ἐκκλησιαζόμενοι χριστιανοί, ἐκείνη τὴν ἀξέχαστη Κυριακή, ἔζησαν τὴν οὐράνια λατρεία τῆς θριαμβεύουσας Ἐκκλησίας νὰ ἑνώνεται μὲ τὴν ἐπὶ γῆς Στρατευομένη Ἐκκλησία. Τὴν μία Ἐκκλησία, μὲ τὸν Ἕναν ποιμένα, τὸν Χριστόν.
Εἶναι αὐτὸ ποὺ ζοῦσε ὁ παπα-Τύχων ὁ Ἁγιορείτης ἀσκητής, στὸν Χερουβικὸ ὕμνο. Ἄγγελοι τὸν ἅρπαζαν στὸν Οὐρανό, γιὰ μισή ὥρα περίπου. Καὶ ᾿κεῖ πάνω ζοῦσε, βίωνε, τὴν οὐράνια Λατρεία τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ὅταν συνήρχετο... μονολογοῦσε θαμπωμένος, ἀπὸ τὰ Μεγαλεία τοῦ Θεοῦ, Πῶ πῶωω, παράδεισος. Πῶπῶωω, Χερουβείμ, Σεραφείμ, Χαρὰ Θεοῦ. Δόξα Θεοῦ, πλοῦτος Θεοῦ, ἄγγελος μὲ ἀνεβάζει, ἄγγελος μὲ κατεβάζει. Τί πλοῦτος, τί μεγαλεῖον Θεοῦ. Ὁ παπα-Τύχων εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς νεοτέρους ὁσίους λειτουργούς, καὶ ἀσκητᾶς Ἁγιορείτας τῶν ἡμερῶν μας, καὶ ἐκοιμήθη ὀσιακῶς μόλις τὸ 1968.

Ἀλλὰ μήπως τὸ ἴδιο δὲν συνέβαινε καὶ μὲ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο, ὅταν ἐλούζετο στὸν Χερουβικὸ ὕμνο καὶ στὸν καθαγιασμὸ τῶν Τιμίων Δώρων ἀπὸ ἀνέσπερο, ὁλόλαμπρο, ὁλόλευκο, ἄκτιστο φῶς, μέσα σὲ ἀγγελικὲς ψαλμωδίες;

Καὶ ὁ Ἅγιος Γεώργιος Καρσλίδης ζοῦσε, ὅταν ζοῦσε στὸ μοναστηράκι ἔξω ἀπὸ τὴν Δράμα, ζοῦσε λειτουργικὰ μὲ ἀγγέλους καὶ ἀρχαγγέλους. Τὰ Λειτουργικὰ Πνεύματα πολλὲς φορὲς ἐθεάθησαν νὰ θυμιάζουν τὴν Μεγάλη Εἴσοδο εὐλαβῶν ἱερέων. Καὶ ἄλλα πάλι νὰ συνωστίζονται στὸ Ἅγιον Βῆμα διὰ τὰ τελούμενα. Πολλὲς οἱ παρόμοιες ἀγγελικὲς καὶ Χερουβικὲς συλλειτουργίες ἀπὸ ἱερεῖς ἀσκητᾶς τοῦ Ἁγίου Ὅρους.

Ὁ ΦΩΣΤΗΡΑΣ τῆς οἰκουμένης, ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος (4ος αἰ.), μὲ τὸ διορατικό του χάρισμα εἶδε πολλὲς φορὲς τοὺς ἅγιους Ἀγγέλους νὰ ἐπιτηροῦν καὶ νὰ φυλᾶνε ἀκατάπαυστα τὴν ἐκκλησία, καὶ μάλιστα τὴν ὥρα τῆς ἀναίμακτης Θυυσίας.

Ὁ ναός τῶν Ταξιαρχῶν στήν Κωστάνιανη Δωδώνης. Ὁ ἀρχαιότερος βυζαντινός ναός τοῦ νομοῦ Ἰωαννίνων

Ο Βυζαντινός ναός των Ταξιαρχών βρίσκεται στην Κωστάνιανη Δωδώνης. Ο Ναός των Ταξιαρχών κτίστηκε το δεύτερο μισό του 13ου αιώνα, την εποχή του Δεσποτάτου της Ηπείρου και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτεκτονικής της εποχής. Είναι ο αρχαιότερος βυζαντινός ναός του νομού Ιωαννίνων. Ιστορικά στοιχεία για την ίδρυση και την λειτουργία του ναού δεν σώζονται. Ωστόσο ο Ναός συνδέεται με διάφορες τοπικές παραδόσεις σχετικές με τη θαυματουργή δράση του Αρχάγγελου Μιχαήλ.

Ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του τρίκλιτου σταυρεπίστεγου ναού. Χωρίζεται κατά μήκος σε τρεις παράλληλους χώρους (κλίτη). Ζεύγος ισχυρών πεσσών χωρίζει το κεντρικό από τα δύο πλάγια κλίτη.

Οἱ φάκελλοι τῶν κεκοιμημένων, πιστῶν καί ἀπίστων, μένουν ἀνοιχτοί μέχρι τῆς Δευτέρας Παρουσίας

Οι φάκελοι των κεκοιμημένων, πιστών και απίστων, μένουν ανοιχτοί μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού και δέχονται αλλοιώσεις.
Κατ' αναλογία των ανθρώπων και των προσπαθειών της στρατευομένης Εκκλησίας, οι φάκελοι επηρεάζονται, με τα μνημόσυνα, τα σαρανταλείτουργα, τις ελεημοσύνες και τις προσευχές που γίνονται στο όνομά τους.
Υπάρχουν επίσης άνθρωποι, που πέθαναν με 100% κόλαση και έως ότου γίνει η Δευτέρα Παρουσία, θα βρεθούν με 1000% κόλαση.
Θα ρωτήσει κάποιος:

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΑΓ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ, 22-11-2023

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΑΓ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ, 22-11-2023 
https://www.youtube.com/live/xMvPzpyMQyw?si=KVnYH1X-MCHZU4XJ

22 Νοεμβρίου. Ἀρχίππου, Φιλήμονος, ᾿Ονησίμου ἀποστόλων· Κικιλίας μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῇ (†230). Κλήμεντος καὶ Σισινίου ἱερομαρτύρων. Ἰακώβου ὁσίου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ νέου ἀσκητοῦ (†1991). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἀποστόλων, 22 Νοεμβρίου (Φιλήμ. 1-25).

Φιλημ. 1,1          Παῦλος, δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ, καὶ Τιμόθεος ὁ ἀδελφός, Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν

Φιλημ. 1,1                 Εγώ ο Παύλος, δέσμιος και φυλακισμένος εις την Ρωμην δια το Ευαγγέλιον του Ιησού Χριστού και Τιμόθεος ο αδελφός, προς τον Φιλήμονα, τον αγαπητόν δια την αρετήν του και συνεργάτην μας στο κήρυγμα

Φιλημ. 1,2          καὶ Ἀπφίᾳ τῇ ἀγαπητῇ καὶ Ἀρχίππῳ τῷ συστρατιώτῃ ἡμῶν καὶ τῇ κατ᾿ οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ·

Φιλημ. 1,2                 και προς την Απφιάν την αγαπητήν, και τον Αρχιππον, τον συστρατιώτην μας και συναγωνιστήν στους πνευματικούς αγώνας, και εις όλην την συνάθροισιν των πιστών, που γίνεται στο σπίτι σου·

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible