Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022

Ὅταν ἐκτελοῦμε τίς ἐντολές, παίρνουμε τήν ἀμοιβή μας, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

ΚΗΡΥΓΜΑ_266. Όταν εκτελούμε τις εντολές, παίρνουμε την αμοιβή μας,Τά 226 κεφάλαια περί αυτών που νομίζουν ότι δικαιώνονται από τα έργα τους, Φιλοκαλία τόμος Α', 24-2-2022, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης http://hristospanagia3.blogspot.com, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com

Ἡ εὐαγγελική περικοπή Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω.Παναγιώτης Τρεμπέλας


Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

Κατά Ματθαίον, κεφ. ΚΕ΄, εδάφια 31-46

31Ὃταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μετ᾿ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ, 32 καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων,33 καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 34τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 35 ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με,36 γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με. 37τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν; 38 πότε δέ σε εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; 39 πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε; 40 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε.

41 τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. 42 ἐπείνασα γάρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, 43 ξένος ἤμην, καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. 44 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; 45 τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾿ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 46 καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.

Ερμηνευτική απόδοση από τον μακαριστό Παν. Τρεμπέλα

31 Όταν λοιπόν έλθει ο Υιός του ανθρώπου με τη δόξα Του και μαζί Του όλοι οι άγιοι άγγελοι, τότε θα καθίσει σε θρόνο ένδοξο και λαμπρό. 32 Και θα συναχθούν μπροστά Του όλα τα έθνη, όλοι δηλαδή οι άνθρωποι που έζησαν απ’ την αρχή της δημιουργίας μέχρι το τέλος του κόσμου.

Ἡ ἀποστολική περικοπή τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω. Παναγιώτης Τρεμπέλας


Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ

Α΄προς Κορινθίους επιστολή, κεφ. Η΄8-13 και Θ΄1-2

Κεφ. Η΄ 8 Bρῶμα δὲ ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν περισσεύωμεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα. 9 βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν. 10 ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε, τὸν ἔχοντα γνῶσιν, ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; 11 καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι᾿ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. 12 οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε. 13 διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω.

Κεφ. Θ´ Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐχὶ ᾿Ιησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ἑώρακα; οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ; 2 εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ.

Ερμηνευτική απόδοση από τον μακαριστό Παν. Τρεμπέλα

Κεφ. Η΄ 8 Ενώ λοιπόν ο ασθενής αδελφός βλάπτεται, και εσύ δεν έχεις να κερδίσεις τίποτε από το φαγητό αυτό. Δεν είναι το φαγητό που μας παρουσιάζει ευάρεστους στον Θεό· διότι ούτε εάν φάμε, προκόπτουμε και προοδεύουμε στην αρετή, ούτε εάν δεν φάμε, υστερούμε και μένουμε πίσω σε αυτήν.

Περί ΘείαςΛειτουργίας!Ἡ μνημόνευση στήν Θεία Λειτουργία!Περί Θ.Λειτουργίας!
Η μνημόνευση στην Θεία Λειτουργία!

Η κάθε μερίδα που πέφτει στο Άγιο Ποτήριο μέσα, είναι και μια ψυχούλα, η οποία πρώτα μνημονεύεται στην Ιερά Προσκομιδή και εν συνεχεία στην Αγία Τράπεζα.
Και όταν ο διάκονος τακτοποιεί τα Άγια, ρίχνει το Άγιο Σώμα μέσα στο Άγιο Ποτηριο και μετά τακτοποιεί τις μερίδες που έχουν πέσει μέσα λέγοντας: " Αποπλυνον Κύριε, τα αμαρτήματα των ενθαδε μνημονευθεντων δούλων Σου τω Αίματι Σου τω Αγίω ".
Δηλαδή καθάρισε τελείως τα αμαρτήματα αυτών των ψυχών, που έχουν μνημονευθεί εδώ δια των ιερών μερίδων, που ο ιερέας έβαλε μέσα στο Άγιο Ποτηριο. Αυτή λοιπόν η ψυχή, που πέφτει μέσα στο Άγιο Ποτηριο, μέσα στο Αίμα του Χριστού, πλένεται από τις αμαρτίες της.
Κι όταν η εκκλησία στην Θεία Λειτουργία μνημονεύει και εύχεται ακόμη και για την Παναγία και τους Αγίους και τους βγάζουμε μερίδα, αυτό σημαίνει ότι η Παναγία και οι Άγιοι έχουν ανάγκη από μνημόνευση;

Θεραπεία Καρκίνου ἀπό τόν Ἁγίου Ἰωάννη Μαξίμοβιτς

Είχα διαβάσει την φοβερή ζωή του Αγίου Ιωάννη Μαξιμοβιτς και είχα την επιθυμία να έχω μια εικόνα του για το σπίτι μου αλλά δύσκολο να βρεθεί μια τότε στην Κύπρο Ζήτησα τότε από ένα φίλο στον Καναδά αν μπορούσε να μου στείλει μία εικονίτσα και έγραψε γράμμα στην Ορθόδοξη Μητρόπολη Σαν Φρανσίσκο στην Αμερική όπου έχουν τα λείψανα του Αγίου και μου έστειλαν μια εικόνα του Αγίου, λίγο λαδάκι και μια προσευχή προς τον Άγιο Ιωάννη.
Την μέρα που την παρέλαβα από το ταχυδρομείο έμαθα ότι ένας πολύ καλός κύριος και ψάλτης από την ενορία που εκλλησιαζομουν είχε καρκίνο του προστάτη σε τελικό στάδιο να υπέφερε για μήνες από τους φρικτους πόνους
Αντί να την πάρω στο σπίτι μου πήγα στο χωριό του και του έδωσα την εικόνα το λαδάκι και την προσευχη να τον βοηθήσει ο Θεός.
Το βράδυ έβαλε το λαδάκι στο σώμα του, έβαλε την εικόνα μπροστά του και άρχισε να διαβάζει την προσευχή προς τον Άγιο. Αμέσως η εικόνα άρχισε να κουνιέται και να κάνει ένα πολύ περίεργο ήχο και άρχισαν να βγαίνουν ακτίνες από την εικόνα που του κτυπουσαν στο σημείο του καρκίνου.
Μόλις τελείωσε την προσευχή ένιωθε ανακούφιση από τους αφόρητους πόνους κ στην επόμενη επίσκεψη στον γιατρό του οι αναλύσεις έδειξαν ότι καρκίνος δεν υπήρχε πλέον και ο γιατρός έμεινε άναυδος!

π. Στυλιανός Καρπαθίου: "Ἐμεῖς ἔχουμε τήν ἀλήθεια τῆς Χριστιανικῆς μας πίστης καί τήν ἀγάπη τῆς πατρίδας μας, πού καί πάνω καί κάτω ἀπό τή γῆ της, ὑπάρχει ζωή"

 Μιά συνέντευξη ἐφ΄όλης τῆς ὕλης παραχώρησε ὁ πατέρας Στυλιανός Καρπαθίου. Μίλησε γιά τίς ἀνάγκες καί τούς κινδύνους τῆς ἐποχῆς ἀλλά καί γιά τούς σκοπούς αὐτῶν πού προωθοῦν τό "παγκόσμιο ἐμβόλιο".

"Τό πρόβλημα εἶναι ἐπιταχυνόμενο δυστυχῶς. Ἐγώ βλέπω ἕνα σταδιακό κολεκτιβισμό τῆς κοινωνίας μας, βλέπω ἕνα... ἔγκλημα προμελετημένα καί προαποφασισμένο ἀπό πολλές δεκαετίες. Δέν εἶμαι οἰκονομολόγος, ὅτι σᾶς πῶ. θά σᾶς τά πῶ ἀπό καρδιᾶς. Γιατί τό φταίξιμο δέν εἶναι τῶν μεγάλων μόνο, τό φταίξιμο εἶναι καί ἡμῶν, οἱ ὁποῖοι ἀποδεχόμαστε αὐτά πού μᾶς προσφέρουν.εγκαταλείψαμε τά ἐρείσματα μᾶς τά ἠθικά, γιά νά ἔχουμε ἀπολαβές μόνο ὑλικές. Τό θέμα πιστεύω ὅτι εἶναι βαθύτατα καί πολιτικό καί ἠθικό καί ὡς ἱερεύς θεωρῶ ἔτσι εἶναι καί αὐτό ἐξάγεται μέσα ἀπό τά ἱερά κείμενα τῶν γραφῶν. Ὅτι ἡ ἐκκλησία πρέπει, τό ἔκανε δυναμικά κατά τήν περίοδο τή Βυζαντινή, τήν περίοδο τῆς τουρκοκρατίας - νά προνοεῖ γιά τό ψωμί τῶν ἀνθρώπων ἀλλά καί τήν εὐημερία τους", ἀνέφερε.

"Θέλω νά κάνω μία διαπίστωση γιά νά διεγείρουμε συνειδήσεις. Τό κράτος μέ τήν πρόφαση νά κάνει τήν Ἑλλάδα τουριστική χώρα, χτύπησε ἀλύπητα τήν πρωτογενῆ παραγωγή καί συνεχίζει νά γονατίζει τόν ἀγροτοκτηνοτροφικό κόσμο πού ἀποτελεῖ τήν ἀμετακίνητη βάση καί ἀρχή τῆς ζωῆς μας καί τῆς οἰκονομίας μας. Μέ σκληρή καί ἀνελέητη καί παράλογη φορολογία. Ὁ Θεός στήν Παλαιά Διαθήκη ἔδωσε ἡ γῆ "φυλάσσειν καί ἐργάζεσθαι". Νά ἐργάζεται στή γῆ γιά νά ἀπολαμβάνει τούς καρπούς της καί νά τήν φιλάει νά τήν προστατεύει. Πιστεύω λοιπόν ὅτι αὐτό εἶναι καί τό πρωτογενές αἴτιο τῆς οἰκονομικῆς μας ἀνέχειας, πού πλήττει τήν ἐποχή μιᾶς ἀνέχειας πού 200 χρόνια ἐλευθερίας χτυπάει τήν παραγωγική ἰχμάδα τοῦ ἔθνους μας", πρόσθεσε.

Περὶ τῆς νοερᾶς καὶ καρδιακῆς προσευχῆς καὶ περὶ τοῦ πῶς αὐτὴ ἡ νοερὰ καὶ καρδιακὴ προσευχὴ ἐξολοθρεύει τελείως τοὺς δαίμονες καὶ τοὺς φλογίζει.


ΝΗΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΕΛΠΙΣΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΛΟΓΟΣ Α΄

Περὶ τῆς νοερᾶς καὶ καρδιακῆς προσευχῆς καὶ περὶ τοῦ πῶς αὐτὴ ἡ νοερὰ καὶ καρδιακὴ προσευχὴ ἐξολοθρεύει τελείως τοὺς δαίμονες καὶ τοὺς φλογίζει.

Εὐλόγησον πάτερ.
Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς λέγει στὸ θεῖο καὶ ἱερό Του Εὐαγγέλιο· «Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος» (Ἰω. ζ΄ 38). Ὅποιος λοιπὸν θέλει νὰ ἀναβλύζει ἀπὸ τὴν καρδιά του σὰν ἀστείρευτη πηγὴ αὐτὸ τὸ ὕδωρ τὸ ζῶν, ἂς ἀγωνιστεῖ νὰ ἀποκτήσει στὴν καρδιά του τὴν νοερὰ καὶ καρδιακὴ εὐχή, δηλαδὴ τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με» (πρβλ. Μτθ ιε΄ 22, Μάρκ. ι΄ 47, Ἰω. ιη΄ 38), τὴν ὁποία εὐχὴ νὰ τὴν λέγει σὲ κάθε ἀναπνοὴ μία φορά. Ἀλλὰ ἐκεῖνος ποὺ θέλει νὰ ἀποκτήσει αὐτὴν τὴν εὐχὴ πάντοτε στὴν καρδιά του, πρῶτα ἂς ἀκούσει τὴν ἑτοιμασία ποὺ πρέπει νὰ κάνει, καὶ ἔπειτα ἂς ἀκούσει τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο πρέπει νὰ τὴν λέγει.
Ὁ οὐράνιος βασιλεύς, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὡς καθαρὸς ποὺ εἶναι καὶ πέρα ἀπὸ κάθε καθαρότητα, δὲν εἰσέρχεται ἁπλῶς καὶ ὅπως τύχει σὲ ἀσύνετη καὶ ἀνέτοιμη καὶ βρωμισμένη καρδιά, διότι λέγει· «Εἰς ἀσυνέτου καρδίαν ὁ Θεὸς οὐκ εἰσελεύσεται· εἰ δὲ καὶ εἰσελεύσεται, ταχέως ἐξελεύσεται»· ἀλλὰ εἰσέρχεται σὲ συνετὴ καὶ προετοιμασμένη καὶ καθαρὴ καρδιά. Καὶ ὁ προφήτης Δαβὶδ λέγει γι᾿ αὐτὴν τὴν ἑτοιμασία· «Ἑτοίμη ἡ καρδία μου ὁ Θεός, ἑτοίμη ἡ καρδία μου, ἄσομαι καὶ ψαλῶ ἐν τῇ δόξῃ μου» (Ψλμ. νστ΄ 8). Καὶ πρῶτα λέγει· «ἑτοίμη ἡ καρδία μου», ὕστερα λέγει· «ἄσομαι καὶ ψαλῶ ἐν τῇ δόξῃ μου», τὸ ὁποῖο φανερώνει ὅτι πρῶτα πρέπει νὰ ἑτοιμάσει κάποιος τὴν καρδιά του, νὰ εἶναι καθαρὴ στὴν ὑποδοχὴ τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἔπειτα, ἀφοῦ δεχτεῖ στὴν καρδιά του τὸν Χριστό, μπορεῖ νὰ λέγει καὶ τὴν εὐχὴ καὶ νὰ μελετάει ἀκαταπαύστως μέσα στὴν καρδιά του, «χαίρων καὶ ἀγαλλόμενος», καθὼς λέγει καὶ ὁ Ἀπόστολος· «Ἄδοντες καὶ ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ἡμῶν τῷ Κυρίῳ» (Ἐφεσ. ε΄ 19).
Ἡ προετοιμασία τῆς καρδιᾶς εἶναι ἡ ἑξῆς· ἡ παντοτινὴ νηστεία, ἡ ἄμετρη κακοπάθεια καὶ ταλαιπωρία τοῦ σώματος, ἡ ὑπερβολικὴ ταπείνωση. Διότι, ἡ παντοτινὴ νηστεία καθαρίζει τό σῶμα τοῦ νηστευτοῦ ἀπὸ τὴν ἐνέργεια καὶ ἀπὸ τὴν ὕλη τῆς κακῆς ἐπιθυμίας, ἐνῶ ἡ ταλαιπωρία τοῦ σώματος νεκρώνει καὶ θανατώνει τὰ παράλογα σκιρτήματα τῆς σάρκας καὶ ἡ ἄκρα ταπείνωση φέρνει τὴν εὐχὴ καὶ τοῦ γίνεται, κατὰ κάποιο τρόπο, σὰν κάποια προαναγγελία. Καὶ καθὼς ὁ αὐγερινὸς ἀστέρας μᾶς δείχνει καὶ μᾶς προαναγγέλλει καὶ μᾶς φανερώνει ὅτι σὲ λίγη ὥρα θὰ ἀνατείλει ὁ φωτεινὸς ἥλιος, ἔτσι καὶ ἡ ταπείνωση εὐαγγελίζεται στὸν προετοιμασμένο τὸ μήνυμα τῆς παρηγορίας καὶ τὸν πληροφορεῖ ὅτι τώρα θὰ ἔλθει στὴν καρδιά του ἡ εὐχή, ἡ ὁποία ὅταν ἔλθει φωτίζει τὴν ψυχή, τὴν καρδιὰ καὶ τὸν νοῦ μὲ τὶς φωτιστικὲς καὶ λαμπερὲς ἀκτῖνες ποὺ βγαίνουν νοητῶς ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.

25 Φεβρουαρίου. Ταρασίου Κωνσταντινουπόλεως (784-806). ̔Ρηγίνου ἱερομ. ἐπισκόπου Σκοπέλου (†335), Ἀλεξάνδρου μάρτυρος τοῦ ἐν Θρᾴκῃ. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Ἡμέρας, Παρ. λε´ ἑβδ. ἐπιστ. (Β´ Ἰω. 1-13).

Β Ιω. 1,1           Ὁ πρεσβύτερος ἐκλεκτῇ κυρίᾳ καὶ τοῖς τέκνοις αὐτῆς, οὓς ἐγὼ ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ, καὶ οὐκ ἐγὼ μόνος, ἀλλὰ καὶ πάντες οἱ ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν,

Β Ιω. 1,1                    Εγώ, ο μεγαλύτερος κατά την ηλικίαν και κατά το αξίωμα, το οποίον μου έχει δώσει ο Θεός, γράφω προς την ακλεκτήν κυρίαν και τα τέκνα της, προς την Εκκλησίαν δηλαδή του Θεού και τα πιστά αυτής μέλη, που εγώ τους αγαπώ με την αληθινήν και ειλικρινή αγάπην. Και όχι μόνον εγώ τους αγαπώ, αλλά και όλοι όσοι έχουν γνωρίσει και δεχθή την αλήθειαν του Χριστού.

«Μή σᾶς βασανίζουν τά ἔσχατα. Οὔτε ὁ “Ἀντίχριστος” καί τά σημάδια του. Γιατί, νά ξέρετε, ἄν ἐμεῖς ἔχουμε μέσα μας τόν Χριστό, δέν μπορεῖ σέ τίποτε νά μᾶς βλάψει ὁ “Αντίχριστος”».


Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης (1906-1991)

«Μη σας βασανίζουν τα έσχατα. Ούτε ο “Αντίχριστος” και τα σημάδια του. Γιατί, να ξέρετε, αν εμείς έχουμε μέσα μας τον Χριστό, δεν μπορεί σε τίποτε να μας βλάψει ο “Αντίχριστος”».

Μια μεγάλη αλήθεια, από τον σύγχρονο προορατικό και διορατικό Άγιο της εποχής μας, τον Γέροντα Πορφύριο.

Δυστυχώς, οι περισσότεροι παρασυρόμαστε και βασανιζόμαστε με τέτοιου είδους σκέψεις, δηλαδή: «Πότε θα έρθει ο “Αντίχριστος;” – “Πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία;» - “Ευρισκόμαστε ή όχι στις έσχατες ημέρες;».

Και λέμε “δυστυχώς”, διότι μέσα από τέτοιες σκέψεις μας ξεγελά ο διάβολος και μας εξαπατά, επειδή λησμονούμε ότι, ΔΕΝ γνωρίζουμε, το πότε θα φύγουμε από αυτή την ζωή για την άλλη.

Αφήστε που ξεχνούμε, ότι ο ίδιος ο Κύριος, ακόμη και στους μαθητές του συνέστησε ότι δεν πρέπει να ασχολούνται με το πότε θα έρθουν τα έσχατα, λέγοντας τους σαφώς και ξεκάθαρα:

Μέ τήν εὐχη τοῦ Ὁσίου Ἀνθίμου ἐν Χίω, πού νουθετοῦσε:

Με την ευχη του εορταζοντα Οσ.Ανθιμου εν Χιω,που νουθετουσε:"Ενδομύχως, μέσα στο βάθος της καρδιάς σας, να θέσετε το:«οίμοι του αθλίου».Όταν ακούει αυτό ο διάβολος, φεύγει μακριά.Αυτός κάνει την κατοικία του,όπου είναι η υπερηφάνεια,η κενοδοξία,η ανθρωπαρέσκεια,το μίσος,ο φθόνος,η κακία,η πονηρία.*Της μετανοίας τα δάκρυα θα μας σώσουν.Τα δάκρυα αυτά που θα χύσεις, θα σου λογισθούν μαρτυρικό αίμα.*Εκείνο το «γιατί» και εκείνο το «εγώ» που έχομεν,αυτά είναι η καταστροφή μας.*Διά να λάβη κανείς την χάριν του Αγ.Πνεύματος, πρέπει να υποφέρη πολύ,να κοπιάσει,να αγωνισθή.Μη νομίσουμε ότι με τα αναπαυτικά, με τα χαρμόσυνα, με τα καλά φαγητά και με τα καλά φορέματα θα λάβωμεν την χάριν του Θεού.Εάν ο Χριστός σε ιδή ότι θέλεις να σωθεις, θα σε βοηθήσει να το πετυχεις.

ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 25-2-2022

https://youtu.be/SNU-YAlArzE
Συν Θεω ζωντανή μετάδοση τώρα: ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 25-2-2022

Ἐπίκειται ἡ ἁγιοκατάταξη τοῦ Γέροντα Εὐμενίου Σαριδάκη


Επίκειται η αγιοκατάταξη του Γέροντα Ευμενίου Σαριδάκη,του κρυφού γελαστού Άγίου του Αιγάλεω και φίλου των λεπρών,μέσα στον Μαρτιο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.


https://proskynitis.blogspot.com/2022/02/blog-post_71.html

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible