Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018

102. Ἡ ἐξουδένωση προξενεῖ τήν ταπείνωση Δ΄, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

102. Ἡ ἐξουδένωση προξενεῖ τήν ταπείνωση Δ΄, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου, 29-11-2018, ζωντανή μετάδοση, http://hristospanagia3.blogspot.com, http://www.hristospanagia.gr/ καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com, Κατέβασμα ὁμιλιῶν ἀπό τό YouTube σέ mp3 http://hristospanagia3.blogspot.com/2... Διαβάστε Online http://www.hristospanagia.gr/?p=61046 http://www.hristospanagia.gr/wp-conte... http://online.pubhtml5.com/lowz/fxek

Πατρικαί Νουθεσίαι Γέροντος Ἐφραίμ Φιλοθεΐτου - «Περί θλίψεων, πόνων καί κόπων» [Ἐπιστολή 26 - 30η]26η) Επιστολή


Όσον και εάν υποφέρωμεν, έρχεται ο καιρός που θα παύσουν τα πάντα και θα αναπαυθή έκαστος αναλόγως του κόπου του. Θλίβεσαι; Πονείς; Κλαίεις από την βίαν των θλιβερών; Κουράζεσαι; θάρσει, δια των τοιούτων αποκτάται η βασιλεία του Θεού. Εάν όμως ανάπαυσιν έχης κατά πάντα, και τον Θεόν ου μέμνησαι, τότε θλίβου, διότι βαδίζεις έξω από τον δρόμον, που οδηγεί προς τον Θεόν.
Ημείς ουχ ούτως, διότι πάντοτε αι θλίψεις, αι ασθένειαι, τα βάσανα, μας κουράζουν, ώστε να βδελυσσώμεθα τούτον τον κόσμον και να επι ν πρώτος Αυτός τον περιεπάτησε. Εις τας θλίψεις επαναπαύεται ο Θεός. Εις τας ανέσεις ο διάβολος, ο αίτιος όλων των κακών. Όσον και εάν πολεμούμεθα, μίαν ημέραν θα λήξουν και ο κόπος του καθενός θα ανταμειφθεί. 
« Εν τω κόσμω θλίψιν έξετε», μας λέγει ο Κύριος. Μα ποίος ηθέλησε να βαδίση τον ανηφορικόν Γολγοθά και δεν εκοπίασε, δεν ίδρωσε και δεν εγονάτησε πολλάκις από το βάρος του σταυρού, που του έδωσε ο Θεός; Ουδείς. Όλοι όσοι ηγίασαν και κατόπιν με την σειράν των όλοι οι σωζόμενοι, όλοι διήλθον το καμίνι των θλίψεων, άλλος ασθένειαν, άλλος αγώνα κατά των παθών κ.λ.π., δηλαδή όλον τον κατάλογον των κατά Θεόν λυπηρών, ώστε όλοι να έχουν το δικαίωμα της αιωνίου αναπαύσεως.
Δια τούτο μας αφήνει ο Θεός να υποφέρωμεν διαφόρους πόνους, ενίοτε και μέχρις απογνώσεως, ίνα λάβωμεν και ημείς μέρος εις την αιωνίαν ανάπαυσιν. Μακάριοι όσοι θα τύχουν της αιωνίου αναπαύσεως! Θα ξεκουρασθούν από τα βάσανα της ζωής, «δριμύς ο χειμών, αλλά γλυκύς ο παράδεισος».

27η) Επιστολή
Ω, πόσον ευεργετικώς επεμβαίνει ο Θεός και Πατήρ δια του πόνου εις το παιδί Του, τον άνθρωπον! Εάν ήξευρεν ο άνθρωπος την ψυχικήν ωφέλειαν που δίδουν οι πόνοι, θα ηύχετο εις όλην του την ζωήν να υποφέρη ποικίλους πόνους, ίνα κατατίθεται εις την τράπεζαν του Θεού, εις την άνω πόλιν, χρήμα πνευματικόν, χρήμα πόνων, ίνα χρήμα μακαριότητος λάβη, εν καιρώ που θα λαμβάνουν όλαι αι ψυχαί τους μισθούς, των κόπων και πόνων και θλίψεων.

28η) Επιστολή
Έχε υπομονήν, παιδί μου, εις την δοκιμασίαν που σου στέλλει η αγαθότης του Θεού, προς μεγαλυτέραν ωφέλειαν εις την ψυχήν σου. Πρέπει να έχης χαράν, διότι φαίνεται το ενδιαφέρον του Θεού δια μεγαλυτέραν πνευματικήν πρόοδον, κυρίως προς την ταπείνωσιν. Πολλάκις η υπερηφάνεια του ανθρώπου γίνεται αιτία να δίδη ο Θεός κανένα πατρικό «μπάτσο», όπως περιπατώμεν ασφαλέστερα εις την ταπείνωσιν και τούτο είναι κάλλιστον δείγμα, πόσον ενδιαφέρεται ο Θεός δια τας ψυχάς μας. 
Υπομονή λοιπόν παιδί μου. Σταυρός και αυτός, σήκωσέ τον δια την αγάπην του Κυρίου, ομοίασέ Του, ίνα σου δώση την αγάπην Του, διότι λέγει: « Ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνός εστιν ο αγαπών με» ( Ματθ. 14,21 ). Μία εκ των εντολών Του είναι και η υπακοή δια τον Γολγοθά, με τον Σταυρόν εις τους ώμους. Μακάριος όστις σηκώνει πειρασμόν, ότι δόκιμος γενόμενος λήψεται τον στέφανον της αιωνίου ζωής.

29η) Επιστολή
Παιδί μου, όσον και αν σπείρεται με αγκάθια ο δρόμος της ζωής μας, ο Χριστός μας, μας καλεί και μας περιμένει, να τον περιπατήσωμεν, εφ’ όσον πρώτος Αυτός τον περιεπάτησε. Εις τας θλίψεις επαναπαύεται ο Θεός. Εις τας ανέσεις ο διάβολος, ο αίτιος όλων των κακών. Όσον και εάν πολεμούμεθα, μίαν ημέραν θα λήξου και ο κόπος του καθενός θα ανταμειφθεί. 

Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης: «Νὰ νηστεύετε παιδιά μου....»

 Ἀναφερόμενος ὁ Γέροντας Ἰάκωβος στὸ θέμα τῆς νηστείας μεταξὺ ἄλλων ἔλεγε καὶ τὰ ἑξῆς (ἐπὶ λέξει): 

«Ἡ νηστεία εἶναι ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ. Γι΄ αὐτὸ καὶ μεῖς νὰ νηστεύουμε παιδιά μου. Δὲ μ' ἔβλαψε ἡ νηστεία μέχρι σήμερα ποὺ εἶμαι 70 χρονῶν. Ἡ μητέρα μου μ' ἔμαθε νηστεία παδιόθεν. Δὲν κάνω τὸν ὑποκριτὴ ὅτι, παιδιά μου, νηστεύω, ἀλλὰ αὐτὰ μὲ δίδαξαν οἱ γονεῖς μου καὶ μέχρι σήμερα αὐτὰ τηρῶ, τέκνα μου. Δὲν μὲ ἔβλαψε ποτὲ ἡ νηστεία κι ἂς ἔχω ἀσθένειες πάνω μου...
Εἶπαν οἱ γιατροὶ καὶ οἱ Ἐπίσκοποι: Ἡ νηστεία κι αὐτὴ ἡ λιτοδίαιτα πολὺ ὠφελοῦν τὸν ἄνθρωπο. Ἐφόσον ὠφελεῖ ὅταν ὁ γιατρός, μὲ συγχωρεῖτε, μᾶς λέει: πέντε μέρες πάτερ μου, δὲ θὰ πιεῖς νερὸ οὔτε μία σταγόνα, γιὰ νὰ κάνουμε μία θεραπεία, νὰ δοῦμε τὸ σῶμα σου τί ἔχει. Λοιπὸν πέντε μέρες ἄντεξα. Πολὺ καλὸ μὲ εἶχε κάνει. Ε, πόσο μᾶλλον ὠφελεῖ ὅταν νηστεύουμε γιὰ τὴν ψυχή μας! Ἀλλὰ καὶ στὸ σῶμα αὐτὸ κατοικεῖ ψυχὴ ἀθάνατος. Γι' αὐτὸ ἂς....
φροντίζουμε γιὰ τὴν ψυχή μας ποὺ εἶναι πράγμα ἀθάνατο. 
Νὰ νηστεύετε παιδιά μου, μὴν ἀκοῦτε ποὺ λένε δὲν εἶναι ἡ νηστεία τίποτε κι ὅτι τὰ λένε οἱ καλόγηροι. Δὲν τὰ λένε οἱ καλόγηροι παιδιά μου, μὲ συγχωρεῖτε, τὰ λέει ὁ Θεός. Ἡ πρώτη ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ ἦταν ἡ νηστεία, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς μας νήστευσε. 

Οὐράνιες ὀπτασίες τῆς ὁσίας Ἀθανασίας, μαθήτριας τοῦ Ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ. (1809-1863)

Ουράνιες οπτασίες

Η ηγούμενη Σεραφίμα συμπαθούσε την Αναστασία. Τήν εκτιμούσε τόσο γιά την ασκητική ζωή της όσο και για τη βοήθεια που έδινε με τις προσευχές της σε κείνους πού είχαν ανάγκη και κατάφευγαν σ’ αύτήν. Έτσι με προθυμία της παραχώρησε μια κοπέλα, τη Βέρα, πού είχε στήν πλάτη της καμπούρα. Ή κοπέλα αύτή όμως αποδείχτηκε πώς ήταν πολύ θεληματάρα και πεισματάρα. Προσπαθούσε να κάνει πράγματα όχι όπως έπρεπε να γίνονται ή όπως της ζητούσε ή Αναστασία. Μερικές φορές ενεργούσε κατά τρόπο τελείως άπρεπο.
Ακόμα κι η Αναστασία, πού ήξερε να ξεπερνάει όλες τις δυσκολίες της ερημικής ζωής και να ξεφεύγει από τα δίχτυα των αόρατων  εχθρών, συχνά έπεφτε σε πειρασμό. Τα χείλη της πρόσφεραν στο Θεό πικρή προσευχή γιά τήν πεισματάρα Βέρα. Ζητούσε από τον Κύριό της να φωτίσει τη Βέρα και να τήν ελευθερώσει από τήν αναίδεια και τον κυνισμό της. Ζητούσε ακόμα να τήν απαλλάξει από τη δόκιμη αυτή. Στο μοναστήρι η Αναστασία ήταν νέα. Δεν είχε το θάρρος να ζητήσει από τήν ηγουμένη ν’ άπομακρύνει από κοντά της τη Βέρα ή ακόμα και να παραπονεθεί γι’ αυτήν.
Κάποτε πού στήν προσευχή της αναφερόταν σ’ αυτό το θέμα, εμφανίστηκε μπροστά της ό αρχάγγελος Μιχαήλ. Κρατούσε ένα πύρινο ξίφος και της είπε με ύφος απειλητικό:
—      Μ’ αυτό τον τρόπο πρέπει να προσεύχονται οι άνθρωποι στο Θεό της αγάπης και της
- ειρήνης;
Ή Αναστασία αισθάνθηκε μεγάλη ταραχή και τρόμο. Το μόνο πού μπόρεσε ν’ αρθρώσει, ήταν:
—      Πατερούλη, αρχάγγελε Μιχαήλ, δε θά το ξανακάνω. Λυπήσου με!
Και τον είδε ν’ απομακρύνεται από κοντά της ψάλλοντας:
—      Δόξα εν ύψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη...
Ή Αναστασία έπεσε αναίσθητη κι αρρώστησε τόσο βαριά, πού φαινόταν πώς θά ’ταν πολύ δύσκολο να ξαναγίνει καλά.
Μόλις η Παρασκευή Κότοβα διαπίστωσε πώς η Αναστασία ήταν άρρωστη, έτρεξε κοντά της. Ήταν βράδυ και μόλις έφτασε στήν πόρτα της κοντοστάθηκε. Από κει μπορούσε να βλέπει 
καθαρά τήν άρρωστη. Ολόγυρα της ήταν μοναχές. Ακόμα κι η ηγούμενη βρισκόταν εκεί. Μόλις είδε τήν Παρασκευή, η Αναστασία της έκανε νόημα να πλησιάσει. Και μετά από αίτημά της, η Παρασκευή πέρασε τη νύχτα κοντά της.

Ὁ Δούρειος Ἴππος τῆς οὐδετερότητας- Ἡ ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγματος

Ο Δούρειος Ίππος της ουδετερότητας- H αναθεώρηση του άρθρου 3 του Συντάγματος

Του Λάμπρου Γ. Ροϊλού

Την 21-8-2018 ο πρωθυπουργός κ .Τσίπρας ως άλλος Οδυσσέας, όπως ουσιαστικά αυτοαποκαλέστηκε, δήλωσε ότι οδήγησε την Ελλάδα εκτός μνημονίων στο λιμάνι της Ιθάκης. Φαίνεται ότι συνεχίζοντας αυτή την φαντασίωση, ως «πολυμήχανος» πλέον, κατασκεύασε Δούρειο Ίππο για να πείσει τον Αρχιεπίσκοπο να ανοίξει τις πύλες της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας.
Με δέλεαρ λοιπόν, την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας και την δήθεν εγκατάλειψη του σκοπού αμφισβήτησης της θρησκείας της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ως «επικρατούσης θρησκείας», ήλθε σε μία καταρχήν και δια λόγου συμφωνία μαζί του.
Η συμφωνία όμως αυτή (όπως αναλύεται πιο κάτω) μπορεί να οδηγήσει στον ξεριζωμό του ορθοδόξου χριστιανικού φρονήματος των Ελλήνων από τις μελλοντικές γενιές. Να ανατρέψει σε βάθος χρόνου, την σημερινή πραγματική διαπίστωση της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ως επικρατούσης θρησκείας.
Πολύς λόγος έγινε και πολλές αντιδράσεις/ αντιρρήσεις εγέρθηκαν για την θεσμική, οικονομική, περιουσιακή αυτή συμφωνία, που έγινε στα πλαίσια της επιχειρούμενης αναθεώρησης του Συντάγματος.
Αυτά όμως περιορίστηκαν σχεδόν αποκλειστικά στη νέα θεσμική, μισθολογική θέση των κληρικών και την τύχη της εκκλησιαστικής περιουσίας. Θέματα ασφαλώς πολύ σημαντικά για το αδιατάρακτο έργο της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας της Ελλάδος.
Σκοπός της αναθεώρησης και η διαφορά με το ισχύον άρθρο 3:
Πλην όμως, φαίνεται να παραγνωρίζεται σχεδόν τελείως η επιχειρούμενη, μέσω της αναθεώρησης του άρθρου 3 του Συντάγματος, διαγραφή της Χρ.Ορθ. θρησκείας ως επικρατούσης θρησκείας της Ελλάδος, υποκαθιστάμενη από μια αποκαλούμενη «θρησκευτική ουδετερότητα».
«Η Ελληνική πολιτεία είναι θρησκευτικά ουδέτερη» αναφέρεται στην προτεινόμενη διάταξη. Βεβαίως συνεχίζει αυτή στη διατύπωση της με το: «Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία….». Αυτά σε αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 3: «1. Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού» (Η τελευταία λέξη παρελήφθη στη νέα διάταξη).

Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος γιά τή συγγραφή τῶν ἱερῶν εὐαγγελίων


Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ

Δικαιολογημένα το σύγγραμμά του [ο ευαγγελιστής Μάρκος] το αποκάλεσε ευαγγέλιορχ το εαγγελίου ησο Χριστο, υο το Θεοῦ(:αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, του ενανθρωπήσαντος Υιού του Θεού)»[Μαρκ.1,1]. Διότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήλθε και κήρυττε σε όλους το χαροποιό μήνυμα της κατάργησης της κολάσεως, της συγχώρησης των αμαρτιών, της δικαιοσύνης, του αγιασμού, της απολύτρωσης, της υιοθεσίας, της κληρονομίας των ουρανών, της συγγένειας προς τον Υιό του Θεού, στους εχθρούς, τους αγνώμονες, σε αυτούς που κάθονται στο σκοτάδι. Τι μπορεί να εξισωθεί με τα ευαγγέλια αυτά;
Θεός επάνω στη γη, άνθρωπος στον ουρανό· και όλα έχουν αναμιχτεί, οι άγγελοι χόρευαν μαζί με τους ανθρώπους και οι άνθρωποι συντρόφευαν τους αγγέλους και τις άλλες δυνάμεις του ουρανού. Και ήταν δυνατόν να δεις να έχει καταπαύσει ο πολύχρονος πόλεμος και να έχει επικρατήσει ειρήνη· ήταν δυνατόν επίσης να δεις την συμφιλίωση του Θεού με εμάς τους ανθρώπους, εξευτελισμένο τον διάβολο, τους δαίμονες να δραπετεύουν, τον θάνατο να έχει καταργηθεί, τον παράδεισο να ανοίγεται, την κατάρα να εξαφανίζεται, την αμαρτία εξορισμένη, την πλάνη να έχει εκδιωχθεί, την αλήθεια να έχει επανέλθει, τον λόγο της ευσεβείας να σπείρεται παντού και να κυματίζει, την πολιτεία του ουρανού να φυτεύεται στη γη, να ομιλούν με ελευθερία οι δυνάμεις εκείνες με εμάς, να επισκέπτονται συνεχώς οι άγγελοι τη γη και να υπάρχει πολλή ελπίδα για την μέλλουσα ζωή.
Για τον λόγο αυτόν λοιπόν κάλεσε την ιερή αυτήν ιστορία Ευαγγέλιο. Διότι όλα τα άλλα είναι λέξεις μόνον κενές από πραγματικό περιεχόμενο, δηλαδή ο πλούτος των υλικών αγαθών, το μέγεθος της εξουσίας, τα αξιώματα, οι δόξες και οι τιμές και όλα όσα θεωρούνται αγαθά από τους ανθρώπους.

Οἱ πλάνες τῶν γκουροῦ καί οἱ δύο εἰδῶν ὑλοποιήσεις

Οἱ πλάνες τῶν γκουροῦ καί οἱ δύο εἰδῶν ὑλοποιήσεις
Δέν γίνεται τίποτα μέ ἐκεῖνα. Ἐκεῖνα ἔχουν ταχυδακτυλουργίες καί τά τοιαῦτα... Καί αὐτές τίς ὑλοποιήσεις καί ὅλα. Ἐμεῖς στήν θρησκεία μας, ἐμεῖς τά ἔχουμε ὅλα. Κατάλαβες; Καί ὑλοποιήσεις καί ὅλα, μέ τούς Ἁγίους μας. Ἀλλά ἡ ὑλοποίηση εἶναι δύο εἰδῶν. Εἶναι ἡ κακιά καί ἡ καλή. Κατάλαβες; Μπορεῖ ἕνας νά κάνει προσευχή πού οἱ ἄλλοι δέν ἔχουν λάδι καί βασανίζονται, γιατί τούς ἔχει λείψει τό λάδι. Νά ἀνοίξει τά χέρια του καί νά γεμίσουν τά κιούπια μέ λάδι. Μπορεῖ καί ἕνας γκουρού νά κάνει κάτι ἄλλο, μιά ἄλλη ὑλοποίηση. Ἀλλά δέν εἶναι ἡ ἴδια. Δέν εἶναι τοῦ ἀγαθοῦ Πνεύματος. Γιατί, ὅπως εἴπαμε, ὑπάρχει καί τό κακό. Καί τό κακό ἔχει τήν δύναμη νά δώσει στόν ἄνθρωπο πού τό πιστεύει... Ἔχει τήν δύναμη τό κακό, νά τοῦ δώσει τήν δύναμη νά τό κάνει!

Γιατί ἡ Θεία Λειτουργία δέν μεταφράζεται στή γλῶσσα πού μιλᾶμε, π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος


https://www.youtube.com/watch?v=AB7wcps2Gxo&feature=youtu.be

Ὕμνος στόν Ὅσιο Ἰωάννη τόν ἡσυχαστή

ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗ.

Ο Ιωάννης ο Ησυχαστής, ο Εργάτης του αμπελώνος του
Θεού, οδοιπορούσε στην έρημο ως μοναχικός ερημίτης,
ώσπου ακούστηκε κάποιος πού φώναξε:
«Οι βάρβαροι έρχονται!».
Δες τη σκόνη πού σηκώνεται στον χωματόδρομο! Βρίσκονται κοντά, πολύ κοντά σήκω επάνω, σήκω!».
«Άς είναι κοντά όμως ο Θεός είναι πιο κοντά!», αποκρίθηκε ο Ιωάννης παραμένοντας τελείως ακίνητος.
Όταν ο κίνδυνος πλησίασε και σίμωσε για να τόν άρπάξει, ένας λέων ξεπρόβαλε σταλμένος απ’ τόν Θεό κι άρχισε απειλητικά να βρυχάται προς τόν εχθρό.
Η ορδή υποχώρησε- ο Ιωάννης δεν κινήθηκε.
 Άναμετρήθηκε με την άγρια ερημιά.
Αναμετρήθηκε μαζί της στην ησυχία, στην ξηρασία και στη μόνωση.

Σύμφωνα μέ τό ἐπίσημο ἀνακοινωθέν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικού Θρόνου τῆς 29ης Νοεμβρίου 2018: Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, ὁμοφώνως ἀποδεχθεῖσα εἰσήγησιν τῆς ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Αὐτονόμου Ἐκκλησίας τῆς Φιλανδίας, ἀνέγραψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τόν Ὅσιον Ἰωάννην τοῦ Βάλαμο (1873-1958).

http://apantaortodoxias.blogspot.com/2018/12/29-2018-1873-1958.html?m=1

9 Δεκεμβρίου Συναξαριστής. Σύλληψις Ἁγιᾶς Ἄννης, Ἄννης προφήτιδος, Στεφάνου ὁσίου, Σωσιθέου, Ναρσῆ, Ἰσαάκ, Βάσσας, Ἐασίου, Wulhilda.

Σύλληψις Ἁγίας Ἄννης


Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴν σύλληψη τῆς Ἁγίας Ἄννης, μητέρας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὁ Κύριος μας, προετοιμάζοντας τὴν ἐπίγεια κατοικία Του, ἔστειλε ἄγγελο στὸ ταπεινὸ ζεῦγος Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα γιὰ νὰ προμηνύσει τὴν γέννηση τῆς Ἁγίας Παρθένου. Ἡ Παρθένος Μαρία γεννήθηκε μὲ θαυματουργὸ τρόπο, σύμφωνα μὲ τὶς χριστιανικὲς παραδόσεις. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὁ Θεὸς χάρισε στὸν Ἰωακεὶμ καὶ στὴν Ἄννα τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, μέσω τῆς ὁποίας ἔμελλε νὰ ἀποκτήσει σάρκα ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’.
Σήμερον τῆς ἀτεκνίας δεσμὰ διαλύονται· τοῦ Ἰωακεὶμ γὰρ καὶ τῆς Ἄννης, εἰσακούων Θεός, παρ’ ἐλπίδα τεκεῖν αὐτούς, σαφῶς ὑπισχνεῖται Θεόπαιδα, ἐξ ἧς αὐτὸς ἐτέχθη ὁ ἀπερίγραπτος, βροτὸς γεγονώς, δι’ Ἀγγέλου κελεύσας βοῆσαι αὐτῇ· χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.

9 Δεκεμβρίου. ♰ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΗ΄ (Ι΄ ΛΟΥΚΑ). Ἡ σύλληψις τῆς ἁγίας Ἂννης τῆς μητρός τῆς Θεοτόκου. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ - Τῆς ἁγίας. 23 Σεπτ. (Γαλ. δ΄22-27).
Γαλ. 4,22           γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας.
Γαλ. 4,22                  Διότι εκεί έχει γραφή, ότι ο Αβραάμ απέκτησε δύο παιδιά, ένα παιδί από την δούλην του, την Αγαρ, και ένα παιδί από την ελευθέραν, από την Σαρραν.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible