Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021

Ποιά ἡ εὐθύνη τῶν ὀρθοδόξων, ὅταν γίνεται συλλείτουργο μέ καθολικούς.Π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος

 ΠΟΙΑ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥΣ Π ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Σύ καί ὁ ὄνος ἕν ἐστέ, Γεροντικό, Ἀββᾶ Νισθερώου, Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου (Κήρυγμα)

  Σύ καί ὁ ὄνος ἕν ἐστέ, Γεροντικό-Ἀποφθέγματα Ἀββᾶ Νισθερώου τοῦ ἐν κοινοβίῳ, Γεροντικό-Ἀποφθέγματα, 31-1-2021, Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia3.blogspot.com​, http://hristospanagia.gr​ καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com

Ἡ ὠφέλεια τῆς εὐσέβειας καί οἱ ἄθεοι (Α΄ Τιμ. 4, 9-15), 31-1-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (Κήρυγμα)

 Κήρυγμα_

Ἡ ὠφέλεια τῆς εὐσέβειας καί οἱ ἄθεοι (Α΄ Τιμ. 4, 9-15), Ἐπ. Σταυρουπόλεως Νικηφ. Θεοτόκη- Ὁμιλία κατά τῶν μή μεριμνώντων περί ψυχῆς, 31-1-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia3.blogspot.com​, http://hristospanagia.gr​ καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com

Ἡ εὐαγγελική περικοπή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.Παναγιώτης Τρεμπέλας


Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

Κατά Λουκάν, Β΄22-40 

22 Καὶ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν κατὰ τὸν νόμον Μωϋσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς ῾Ιεροσόλυμα παραστῆσαι τῷ Κυρίῳ, 23 καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου ὅτι πᾶν ἄρσεν διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται, 24 καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν νόμῳ Κυρίου, ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν. 

25 Καὶ ἰδοὺ ἦν ἄνθρωπος ἐν ῾Ιεροσολύμοις ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ ᾿Ισραήλ, καὶ Πνεῦμα ἦν ῞Αγιον ἐπ᾿ αὐτόν· 26 καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ῾Αγίου μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν ἢ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου. 27 καὶ ἦλθεν ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον ᾿Ιησοῦν τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ, 28 καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸν εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ καὶ εὐλόγησε τὸν Θεὸν καὶ εἶπε· 29 νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, κατὰ τὸ ρῆμά σου ἐν εἰρήνῃ,30 ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν σου, 31 ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν.32 φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καὶ δόξαν λαοῦ σου ᾿Ισραήλ.33Καὶ ἦν ᾿Ιωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. 34 καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπε πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ· ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον. 35 καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ρομφαία, ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί. 

36 Καὶ ἦν ῎Αννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς ᾿Ασήρ· αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα ἔτη μετὰ ἀνδρὸς ἑπτὰ ἀπὸ τῆς παρθενίας αὐτῆς, 37 καὶ αὐτὴ χήρα ὡς ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων, ἣ οὐκ ἀφίστατο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ δεήσεσι λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν· 38 καὶ αὕτη αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ Κυρίῳ καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσι τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν ἐν ῾Ιερουσαλήμ.39 Καὶ ὡς ἐτέλεσαν ἅπαντα τὰ κατὰ τὸν νόμον Κυρίου, ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς τὴν πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέτ. 40Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι πληρούμενον σοφίας, καὶ χάρις Θεοῦ ἦν ἐπ᾿ αὐτό. 


Μετάφραση και ερμηνευτική απόδοση του μακαριστού Παν. Τρεμπέλα 

Ἡ ἀποστολική περικοπή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου.Παναγιώτης Τρεμπέλας

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

Προς Εβραίους, Ζ΄,7-17 

7 χωρὶς δὲ πάσης ἀντιλογίας τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται. 8 καὶ ὧδε μὲν δεκάτας ἀποθνήσκοντες ἄνθρωποι λαμβάνουσιν, ἐκεῖ δὲ μαρτυρούμενος ὅτι ζῇ. 9 καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν, διὰ ᾿Αβραὰμ καὶ Λευῒ ὁ δεκάτας λαμβάνων δεδεκάτωται· 10 ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν ὅτε συνήντησεν αὐτῷ ὁ Μελχισεδέκ. 11 Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευϊτικῆς ἱερωσύνης ἦν· ὁ λαὸς γὰρ ἐπ' αὐτῇ νενομοθέτητο· τίς ἔτι χρεία κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν ᾿Ααρὼν λέγεσθαι; 12 μετατιθεμένης γὰρ τῆς ἱερωσύνης ἐξ ἀνάγκης καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται. 13 ἐφ' ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα, φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ' ἧς οὐδεὶς προσέσχηκε τῷ θυσιαστηρίῳ. 14 πρόδηλον γὰρ ὅτι ἐξ ᾿Ιούδα ἀνατέταλκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, εἰς ἣν φυλὴν οὐδὲν περὶ ἱερωσύνης Μωϋσῆς ἐλάλησε. 15 Καὶ περισσότερον ἔτι κατάδηλόν ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα Μελχισεδὲκ ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος, 16 ὃς οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρκικῆς γέγονεν, ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου· 17 μαρτυρεῖ γὰρ ὅτι σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 

Μετάφραση και ερμηνευτική απόδοση μακαριστού Παν. Τρεμπέλα 

7Και βέβαια είναι αναντίρρητο και ομολογημένο ότι το μικρότερο και κατώτερο ευλογείται από το μεγαλύτερο και ανώτερο. Για να ευλογήσει λοιπόν ο Μελχισεδέκ τον Αβραάμ, σημαίνει πως ήταν ανώτερός του. 8 Κι εδώ βέβαια στον μωσαϊκό νόμο παίρνουν δεκάτες άνθρωποι που πεθαίνουν. Εκεί όμως στην περίπτωση του Αβραάμ πήρε δεκάτη ο Μελχισεδέκ, ο οποίος μαρτυρείται ότι ζει, διότι η Αγία Γραφή δεν μιλάει για θάνατο του Μελχισεδέκ.

Κυριακή ΙΕ Λουκᾶ:Παρεκτροπές τῆς γλώσσας.π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος


ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ[: Α΄Τιμ. 4,9-15] 

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου 

με θέμα: 

«ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» 

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 28-1-1990] 

Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, στέλνοντας την πρώτη του επιστολή στον πολύ αγαπημένο του μαθητή, τον Τιμόθεο, του σημειώνει και του γράφει: «Πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος». «Ο λόγος του Θεού», λέγει, «είναι πιστός, αξιόπιστος. Και συνεπώς, αφού είναι αξιόπιστος, είναι άξιος κάθε αποδοχής». «εἰς τοῦτο γὰρ καὶ κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι σωτὴρ πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν». Γι’ αυτόν τον λόγο κουραζόμαστε και κοπιάζουμε και υφιστάμεθα ονειδισμούς, γιατί έχουμε ελπίσει σε Θεό ζωντανό, ο Οποίος είναι σωτήρας όλων των ανθρώπων, ιδιαίτερα δε, σωτήρας των πιστών. «Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε». Αυτά που σου γράφω να τα παραγγέλλεις και στους άλλους και να τα διδάσκεις. «Μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω». Κανείς να μην πει ότι είσαι νέος στην ηλικία και συνεπώς να μην σε προσέξει. Αντιθέτως θα σε προσέξουν όταν θα γίνεις τύπος των πιστών. 

«Τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ». Να γίνεις υπόδειγμα των πιστών στον λόγο, στη συναναστροφή σου, στην αγάπη σου, στην πνευματική σου όλη ζωή, στην πίστη, στην αγνεία. «ἕως ἔρχομαι πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ»· έως ότου σε συναντήσω, να προσέχεις εις τη μελέτην του λόγου του Θεού, εις την παρηγορία του λαού, εις την διδασκαλία του λαού. «Μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου». Μην αφήνεις να μένει ανενέργητο το χάρισμα που πήρες, το χάρισμα της ιερωσύνης· μην το αφήνεις ανενέργητο, αυτό που πήρες, δια των χειρών ολοκλήρου του πρεσβυτερίου, δηλαδή όλων των πρεσβυτέρων, εννοείται στην Έφεσο, τότε. «Ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ ἐν πᾶσιν». Αυτά να τα μελετάς, σε αυτά να βρίσκεσαι, σε αυτά να είσαι, αυτά να ζεις, για να είναι η προκοπή σου φανερή σε όλα και σε όλους. «ἔπεχε σεαυτῷ». Πρόσεχε τον εαυτό σου· «καὶ τῇ διδασκαλίᾳ, ἐπίμενε αὐτοῖς». Να επιμένεις εις αυτούς· «τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου». Γιατί κάνοντας αυτό και τον εαυτό σου θα σώσεις, αλλά κι εκείνους οι οποίοι σε ακούουν. 

1 Φεβρουαρίου. Τά Προεόρτια τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου. Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Τρύφωνος, τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Περπετούας καί τῶν σύν αὐτῇ. Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βασιλείου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, καί τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἀναστασίου, τοῦ ἐκ Ναυπλίου. Τῶν ἐν Μεγάροις ἀθλησάντων τεσσάρων Ἁγίων Μαρτύρων Ἀνδριανοῦ, Πολυεύκτου, Πλάτωνος καί Γεωργίου. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Τοῦ μάρτυρος. Σεπτ. 2 (Ῥωμ. η΄ 28-39).

Ρωμ. 8,28          Οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶσι τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν·

Ρωμ. 8,28                 Τους στεναγμούς μας δια τας θλίψεις της παρούσης ζωής τους απαλύνει και το γεγονός, ότι γνωρίζομεν πως εις εκείνους που αγαπούν τον Θεόν όλα υποβοηθούν και συνεργάζονται δια το καλόν των· εις αυτούς δηλαδή, οι οποίοι σύμφωνα με την προαιώνιον πρόθεσιν του Θεού έχουν κληθή και έχουν δεχθή την σωτηρίαν.

Καί ὁ κατήφορος βέβαια τελειωμό δέν ἔχει…


Νεκτάριος Δαπέργολας

«Σας παραχωρούμε με ευχαρίστηση τις εκκλησίες, για να γίνουν εμβολιαστικά κέντρα, αλλά και αίθουσες διδασκαλίας», είπε προς το καθεστώς ο μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών, γνωστός και για την ευλαβική του προσήλωση στα κελεύσματα των «ειδικών» (αλλά και για την προκλητικά αυστηρή στάση του απέναντι σε πιστούς της μητρόπολής του, που επιχείρησαν να λειτουργηθούν στη διάρκεια των lockdown). Και αυτό φυσικά αναμένεται να γίνει και σε άλλες περιοχές, όπου ήδη ούτως ή άλλως έχουν προγραμματιστεί εμβολιασμοί μέσα στους ιερούς ναούς. Πλέον δεν αποκλείεται να δούμε μέχρι και…θρανία. Σε μία ακόμη άθλια πτυχή του ευρύτερου ρόλου που έχει πια ξεκάθαρα αναλάβει η διοικούσα Εκκλησία, ως συνοδοιπόρου και στυλοβάτη του δυστοπικού καθεστώτος και ως υποστηρικτή του ελεεινού αφηγήματος με πρόσχημα το οποίο διώκει την πίστη μας και διαλύει τις ζωές μας.

π. Θεόδωρος Ζήσης – Παρερμηνεύουν τόν Χρυσόστομο τρεῖς ἐπίσκοποι καί Ἁγιορείτης ἡγούμενος


Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΠΛΑΝΑΤΑΙ;

Παρερμηνεύουν τόν Χρυσόστομο τρεῖς ἐπίσκοποι καί Ἁγιορείτης ἡγούμενος


Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης
Ὁμότιμος Καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Προλεγόμενα

Ἐδῶ καί ἀρκετό καιρό κυκλοφορεῖ στούς ἐκκλησιαστικούς καί θεολογικούς κύκλους μία ἐπικίνδυνη θέση γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, ἄγνωστη στήν Ἁγία Γραφή καί στήν Πατερική Παράδοση. Δυσκολεύονται οἱ Οἰκουμενιστές καί Συγκρητιστές νά περάσουν στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τίς ἀντιευαγγελικές καί ἀντιπατερικές διδασκαλίες τους, μολονότι σέ ἐπίπεδο κορυφῆς ἔχουν ἀρκετές ἐπιτυχίες. Αὐτό φάνηκε στήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης (2016), στό ψευδοαυτοκέφαλο τῆς Οὐκρανίας (2018) καί τώρα, μέ πρόσχημα τόν Κορωνοϊό, στό κλείσιμο τῶν ναῶν καί στήν κατασυκοφάντηση τοῦ ἁγιωτάτου καί ὑψίστου μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἡφαίστειο πού βράζει οἱ συνειδήσεις τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, πού βλέπουν νά προδίδονται ἡ Πίστη καί τά θέσμια τῆς Ἐκκλησίας ἀπό δειλούς καί ἀνάξιους ἱεράρχες. Δύσκολα βρίσκουν οἱ τελευταῖοι πειστικά ἐπιχειρήματα. Καταφεύγουν λοιπόν κάποιοι στό κῦρος τῶν Ἁγίων Πατέρων καί λέγουν στούς πιστούς: Μήν ἀντιδρᾶτε καί μήν σκανδαλίζεσθε. Μήν σκέφτεστε ἀποτειχίσεις καί διακοπή κοινωνίας μέ τούς ἐπισκόπους. Ἀκόμη καί ἄν εἶναι σωστά αὐτά πού λέτε, ἀκόμη καί ἐάν ἐσεῖς ὀρθοτομεῖτε τόν λόγο τῆς ἀληθείας, καί ἡ Ἐκκλησία πλανᾶται, εἶναι καλύτερα νά εἶσθε μαζί τήν πλανώμενη Ἐκκλησία, παρά νά ὀρθοτομεῖτε καί νά εἶσθε ἐκτός αὐτῆς. Ἀποδίδουν μάλιστα αὐτήν τήν γνώμη στόν Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο, παρερμηνεύοντας ἀλλά καί διαστρέφοντας κάτι πού εἶχε πεῖ σέ ἄλλη συνάφεια.

Αὐτήν λοιπόν τήν παρερμηνεία ἀναιροῦμε μέ τό παρόν ἄρθρο, τό ὁποῖο ὅμως πῆρε μεγαλύτερη ἔκταση ἀπό ὅση περιμέναμε. Γιά τόν λόγο αὐτό καί γιά νά κρατηθεῖ τό ἐνδιαφέρον τῶν ἀναγνωστῶν, γιά νά ἀντέξουν νά τό διαβάσουν μέχρι τέλους, παρουσιάζουμε τίς ἑνότητες πού περιέχει ἐδῶ στά Προλεγόμενα:

1. Ἁλυσίδα πλανῶν τῆς σύγχρονης Ἱεραρχίας.

2. Κακή ὑπακοή καί ἁγία ἀνυπακοή.

3. Ἡ διακοπή μνημόνευσης τῶν αἱρετιζόντων ἐπισκόπων εἶναι ἁγία ἀνυπακοή.

4. Ἐπικίνδυνη ἐκκλησιολογία καί σωτηριολογία

5. Οἱ μητροπολίτες Ναυπάκτου Ἱερόθεος, Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος, Γόρτυνος Ἰερεμίας καί ὁ ἡγούμενος τῆς Βατοπαιδίου Ἐφραίμ παρερμηνεύουν θέση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου.

6. Ἀνασκευή καί διόρθωση τῆς παρερμηνείας.

Mά, ἄν εἶναι δυνατόν!...Δέν εἶναι λέει, δογματικό θέμα τά πλαστικά κουταλάκια μιᾶς χρήσεως στή Θεία Μετάληψη…


Ὁταν ἡ ἐκκλησία διώκεται, τότε καί δοξάζεται

(Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου) 

_______

Μακάρι νἀ κινοῦνταν οἰ ἱεράρχες μας ἐναντίον ὅλων αὐτῶν τῶν ἀντίχριστων νόμων, τῶν ΚΥΑ ὅπως τοὺς λένε, ποὺ οὐσιαστικὰ καταλύουν τὸ σύνταγμα ὅλες αὐτὲς οἱ ἀποφάσεις , ποὺ λαμβάνονται τάχατες λόγῳ τῆς πανδημίας, ἡ ὁποία δὲν εἶναι πανδημία, εἶναι δῆθεν πανδημία. 

Οἱ ἴδιοι μὲ τὰ στατιστικὰ ποὺ μᾶς δίνουν, ἡ στατιστικὴ ὑπηρεσία τῆς Ἑλλάδος μᾶς λέει ὄτι κατὰ τὸ πρῶτο ἑξάμηνο-ἑπτάμηνο τοῦ 2020 οἱ συνολικοὶ θάνατοι ποὺ εἴχαμε στὴν Ἑλλάδα, εἶναι χίλιοι τόσοι λιγότεροι σὲ σχέση μὲ τοὺς συνολικοὺς θανάτους τοῡ 2019, τοὺς πρώτους ἕξι-ἑπτὰ-ὀκτὼ μῆνες. 

Λοιπόν, καὶ μόνο αὐτὸ τὶ ἀποδεικνύει, ὅτι δὲν ὑπάρχει πανδημία. Πανδημία σημαίνει νὰ πεθαίνουν σωρηδὸν οἱ ἄνθρωποι. Ἄρα μὲ πρόσχημα μία δῆθεν πανδημία, ἔκτακτη ἀνάγκη, ἔτσι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἔκλεισαν τὶς ἐκκλησίες, μὲ τὴν ἀνοχὴ ὅμως δυστυχῶς , πρέπει νὰ τὸ ποῦμε, τῶν ἐπισκόπων, πρᾶγμα ἀπαράδεκτο. 

Θά ἔπρεπε νὰ κινηθοῦν καὶ νομικὰ καὶ δυναμικὰ, καὶ ὡς ἐξουσίαν ἔχοντες μέσα στὴν ἐκκλησία, νὰ ἀφήσουν τοὺς πιστοὺς ἐλεύθερους νὰ λατρεύουν τὸν Θεὸ. Ἀντίθετα μᾶς ἐπιβάλλουν καὶ πρόσφατα διὰ τοῦ ἐκπροσώπου τους , νὰ φορᾶμε μάσκες, νὰ τηροῦμε τὰ μέτρα, τὰ βλάσφημα αὐτὰ ποὺ μετατρέπουν τὴν λατρεία σὲ καρναβάλι, καὶ ἄρχισαν τώρα νὰ ψιθυρίζουν, νὰ συζητᾶνε καὶ γιὰ τὴν Θεία Κοινωνία, δυστυχῶς. 

Ἕνας ἐκπρόσωπος εἶπε ὄτι ὁτι δὲν εἶναι, λέει, δογματικὸ θέμα τὰ πλαστικὰ κουταλάκια μιᾶς χρήσεως στὴν Θεία Μετάληψη. Μὰ ἄν εἶναι δυνατὸν! Ἐπιτρέπεται νὰ ἀνοίγει μιὰ τέτοια συζήτηση ἕνας ἀρχιερέας Ὁρθόδοξος; Νὰ ἀλλάξουμε δηλαδὴ τὴν Λατρεία μας καὶ νὰ εἰσάγουμε αὐτὴν τὴν ἰδέα, ὅτι ὑπάρχει φόβος μολυσμοῦ ἀπὸ τὸν Πανάγιον Κύριον; Δὲν εἶναι δογματικὸ θέμα αὐτὸ; Δὲν εἶναι βλασφημία στὸ Ἅγιο Πνεῦμα, στὸν Κύριον; 

Καί βέβαια εἶναι δογματικὸ θέμα, εἶναι μία βλασφημία στὸν Χριστὸ. Ὅπως ἡ βλασφημία ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν ἔγινε ἄνθρωπος ἤ δὲν εἶναι ἄνθρωπος ἤ ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι μόνο ἄνθρωπος καὶ δὲν εἶναι Θεὸς. Λοιπὸν, ὅλα αὐτὰ ἤ ὅτι ὁ Χριστὸς, ὄπως μᾶς λένε αὐτοὶ, μέσα στὸ σπίτι Του, στὴν ἐκκλησία, μπορεῖ νὰ μᾶς μολύνει. Ἄν εἶναι δυνατόν! 

Καί νὰ τὸ ἀκούει κανεὶς ἀπὸ άνθρώπους άσχέτους καὶ ἐχθροὺς τῆς πίστεως, μασόνους, σιωνιστὲς , κ.λ.π., θὰ ἔλεγε κανεὶς ὅτι δικαιολογοῦνται. Ἔτσι, αὐτοὶ κάνουν τὴ δουλειά τους, τὴ δουλειὰ τοῦ σατανᾶ. Ἀλλὰ νὰ τὸ ἀκούει ἀπὸ χείλη ἀρχιερατικὰ, αὐτὸ πλέον εἶναι πέρα ἀπὸ κάθε φαντασία, θὰ λέγαμε. 

Ἀλλά ὅλα αὐτὰ βέβαια ἑρμηνεύονται, ὁ μακαριστὸς Αὐγουστῖνος ὁ Καντιώτης τὸ ἔλεγε αὐτὸ, ὅτι δυστυχῶς πρὶν γίνουν ἐπίσκοποι πηγαίνουν στὴν στοὰ καὶ φυσικὰ μετὰ δένονται. Βέβαια, δὲν εἶναι αὐτὸ γιὰ ὅλους, δὲν ἰσχύει γιὰ ὄλους, ὑπάρχουν καὶ καλοὶ ἐπίσκοποι, ἀλλὰ νομίζουμε ὅτι εἶναι πἀρα πολὺ λίγοι. 

Αὐτό δυστυχῶς συμβαίνει, καὶ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος τὸ εἶπε αὐτὸ, ὅτι «ὅταν θὰ ξανάρθω στὴν Γῆ, ἄραγε θὰ βρῶ τὴν πίστη»; Αὐτὸ τὸ πολὺ, θὰ λέγαμε, μελαγχολικὸ ἐρώτημα ποὺ ἔθεσε ὀ Κύριος. Βέβαια ὀ ἴδιος μᾶς ἔχει ἀπαντήσει ὅτι θὰ τὴν βρεῖ τὴν πίστη γιατὶ ἡ Ἐκκλησία θὰ ὑπάρχει, ἀλλὰ πόσοι θὰ ἔχουνε αὐτὴν τὴν πίστη ζωντανὴ; Ἐκεῖ εἶναι τὸ ἐρώτημα, πόσοι θὰ παραμείνουμε τελικὰ; Βλέπετε, οἱ ἀληθινοὶ Χριστιανοὶ, ἔτσι ποὺ παραμένουμε πιστοὶ στὴν Ἱερὰ Παράδοση, ὅλο καὶ λιγοστεύουμε. 

Καί ἔχουμε τώρα ἀντιπάλους τοὺς ψευτοχριστιανοὺς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουνε κανένα ἐνδοιασμὸ νὰ πᾶνε στὴν ἐκκλησία μὲ μάσκες, δὲν ξέρω ἀργότερα μὲ τὶ ἄλλο θὰ πηγαίνουν, μὲ γάντια, τὶ ἄλλο θὰ τοὺς ποῦνε, νὰ μὴ φιλᾶνε τὶς εἰκόνες, ἤ νὰ τὶς φιλᾶνε μὲ τὴν μάσκα, καὶ ἀντὶ νὰ φιλᾶνε τὴν εἰκόνα, δηλαδὴ φιλᾶνε τὴν μάσκα. Ἤ νὰ πηγαίνουνε νὰ κοινωνήσουν μὲ τὴν μάσκα καὶ νὰ τὴν βγάζουν τελευταία στιγμὴ, καὶ μετὰ πάλι νὰ τὴν φορᾶνε. Καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ νὰ ποτίζει τὴν μάσκα. Ἄν εἶναι δυνατὸν νὰ λέγεται αὐτὸ εὐλάβεια καὶ εὐσέβεια! 

Ἀλλά αὐτοὶ ποὺ γίνονται καὶ διῶκτες τῶν ἀνθρώπων ποὺ θέλουν νὰ τηρήσουν τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς βγάζουν ἔξω ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες, πρὸς μεγάλη μας χαρὰ βεβαἰως, γιατὶ ὅταν ὁ Χριστιανὸς διώκεται, τότε καὶ δοξάζεται. Γι’ αὐτὸ, τὰ χρόνια ποὺ ζοῦμε εἶναι τὰ πιὸ ὡραῖα χρόνια ποὺ μπορεῖ ὁ ἀληθινὰ Χριστιανὸς νὰ δοξαστεῖ, νὰ λαμπρυνθεῖ, νὰ στεφανωθεῖ μὲ τὸ στεφάνι τῆς ὁμολογίας, καὶ ἴσως καὶ τοῦ μαρτυρίου ἀργότερα. Γιατὶ ἔτσι ὅπως πᾶνε τὰ πράγματα, δὲν ἀποκλείεται ὁ διωγμὸς νὰ γίνει πιὸ σκληρὸς καὶ πιὸ αἱματηρὸς ἀκόμα, ὅπως πρὶν λίγα χρόνια ἤτανε στὴν Ρωσία. 

Πάντοτε ἡ Ἐκκλησία ἦταν ἐν διωγμῷ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἔγινε ἠ Πεντηκοστὴ, ἀμέσως εἴχαμε διωγμοὺς στὴν Ἐκκλησία. Ὁ διάβολος δὲν σταμάτησε ἀπὸ τότε, δύο χιλιάδες χρόνια, νὰ καταδιώκει τοὺς πιστοὺς. Παρόλα αὐτὰ, οἱ πιστοὶ συνεχίζουν νὰ ὑπάρχουν,καὶ θὰ ὑπάρχουν, καὶ ἡ Ἐκκλησία θὰ ὑπάρχει. Τὸ θέμα εἶναι ὁ καθένας μας προσωπικὰ νὰ εἴμαστε νήφοντες, γρηγοροῦντες, προσευχόμενοι, καὶ μὲ σταθερὸ καὶ ἑδραῖο καὶ άμετακίνητο φρόνημα, πιστοὶ στὴν ὑπόσχεσή μας στὸν Κύριο, στὴν ἀφιέρωσή μας στὸν Κύριο, γιὰ νὰ παραμείνουμε μέχρι τέλους στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴν σωτηρία. 

_______
Απομαγνητοφώνηση:

Ορθόδοξα, Πνευματικά & Ωφέλιμα (ομάδα στο Viber)

https://youtu.be/eSiIHbvMGu8..

Ἀπό τό Συναξάρι – Ἡ Ὁσία Ξένη τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως

Ἀπό τό Συναξάρι – Ἡ Ὁσία Ξένη τῆς Ἁγίας Πετρουπόλεως

(24 Ιανουαρίου)

Η Ξένια Γρηγόριεβνα Πετρόβα ήταν σύζυγος λαμπρού συνταγματάρχη του τσαρικού στρατού, ο οποίος ήταν επίσης και ψάλτης στα ανάκτορα. Ζούσε άνετη και κοσμική ζωή εν μέσω της αριστοκρατίας της πρωτεύουσας.

Ο αιφνίδιος θάνατος του συζύγου της, όταν εκείνη δεν ήταν παρά είκοσι έξι ετών, την αναστάτωσε βαθιά και της φανέρωσε την ματαιότητα κάθε επίγειου δεσμού. Προσπάθησε έκτοτε να ελευθερωθεί από κάθε τι που την συνέδεε με τον κόσμο, ώστε να βαδίσει προς την Βασιλεία των ουρανών μέσω της στενής και πλέον χαλεπούς οδού: εκείνης της δια Χριστόν σαλότητας.

Η συμπεριφορά της άλλαξε ολότελα· βλέποντάς την οι συγγενείς να μοιράζει την περιουσία της σε ελεημοσύνες, νόμισαν ότι το πένθος την έκανε να χάσει τα λογικά της.

Φορούσε την στρατιωτική στολή του συζύγου της και δεν αποκρινόταν παρά μονάχα αν της απευθύνονταν με το όνομα του μακαρίτη αξιωματικού. Χωρίς κατάλυμα, ανυπόδητη, φορώντας χειμώνα-καλοκαίρι τα ίδια κουρελιασμένα ρούχα, τριγυρνούσε στις φτωχογειτονιές, προσφέροντας τον εαυτό της με πραότητα και αγόγγυστα – κατά μίμησιν του Πάσχοντος Χριστού – στις λοιδορίες και στους εμπαιγμούς του όχλου.

Δεχόταν ελεημοσύνη, μονάχα για να την ξαναμοιράσει την ίδια στιγμή στους πτωχούς, έτρωγε που και που, όταν επισκεπτόταν καμιά γνωστή της οικογένειας, και πήγαινε να περάσει την νύχτα σ’ ένα χωράφι έξω από την πόλη, όπου προσευχόταν γονατιστή ως την ανατολή.

Οι ευσεβείς παρατήρησαν σιγά-σιγά ότι η παράξενη συμπεριφορά της έκρυβε άγια βιοτή, ότι τα αινιγματικά και μεταφορικά της λόγια δεν στερούνταν σοφίας και ότι συχνά πίσω από αυτά προλέγονταν μέλλοντα γεγονότα.

Δύο ἐξαιρετικές παρεμβάσεις τοῦ Κων/νου Βαθιώτη (Ἐπίκουρου καθηγητή ποινικού δικαίου, νομικῆς σχολῆς τοῦ Δ.Π.Θ.)

Έχει χαροποιήσει πολύ κόσμο ο κ. Κων/βος Βαθιώτης με αυτό του το θάρρος, να βγαίνει μπροστά και να λέει όσα λέει. Και σίγουρα, απο την μία, ενθουσιάζει το θάρρος ενός ανθρώπου που είναι λίγο καιρό στην εκκλησία, αλλά από την άλλη απογοητεύει η εκκωφαντική σιωπή προσώπων που θα περιμέναμε να βγουν μπροστά και να ηγηθούν σε αυτόν τον αγώνα απέναντι στην σημερινή παράνοια που ζούμε.

Τι να κάνουμε; Όσοι μείνουμε. Ο Κων/νος Βαθιώτης δηλώνει παρών και τον ευχαριστούμε… Είναι μια ευχάριστη έκπληξη.

Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ζητᾶ ἀπό τήν Ἑλλάδα νά προωθήσει τήν σχετική νομοθεσία γιά ὑιοθέτηση παιδιῶν ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια

Σχόλιο: Να ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο της Ευρώπης… Αντί να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση του ζωτικής σημασίας για τους λαούς της δημογραφικό ζήτημα προωθεί με επίταση πολιτικές που διασαλεύουν την συνοχή των κοινωνιών και απειλούν τις αθώες ψυχές των ανηλίκων παιδιών…Τα κράτη-μέλη τυφλά υπακούουν στα προστάγματά της ενώ οι κοινωνίες δεν ερωτώνται υπό το σκεπτικό ότι τα «ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν να τεθούν σε διαβούλευση»…

Ακολουθεί η είδηση…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από την Ελλάδα να βελτιώσει τη σχετική νομοθεσία για τα ζευγάρια του ίδιου φύλου.

Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη-μέλη της ΕΕ να προωθήσουν νέα νομοθεσία για την αναγνώριση διαφορετικών οικογενειακών μοντέλων, όπως τα ζευγάρια του ίδιου φύλου με παιδιά. 

Ἡ Κάρα τοῦ Ὁσίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου ΑΓΙΑ ΓΗ -Πατέρας Ιγνάτιος


http://apantaortodoxias.blogspot.com/2021/01/blog-post_962.html

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible