Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019

41. Ὅποιος ἀγαπᾶ τόν Θεό, ἀγαπᾶ καί τόν ἀδελφό του, 28-7-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτη

41. Ὅποιος ἀγαπᾶ τόν Θεό, ἀγαπᾶ καί τόν ἀδελφό του (Α΄ Ἰωαν. 4, 20-21), Ἁγ. Νικοδήμου Ἁγιορείτου καί Ἁγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς, 28-7-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτη ζωντανή μετάδοση, Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia3.blogspot.gr, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr

Ὁσίου Γέροντος Σωφρονίου: «Ἀπ’ ὅλα τὰ πλησιάσματα πρὸς τὸν Θεὸ τὸ καλύτερο εἶναι ἡ προσευχὴ»


Ἀρχιμανδρίτου Σωφρονίου Σαχάρωφ,

 «Ἡ ζωή Του, ζωή μου»

Τὸ νὰ προσεύχεται κάποιος ἔτσι κάθε πρωὶ δὲν εἶναι εὔκολο. Ἀλλὰ ἐὰν προσευχόμαστε μὲ ὅλη τὴν καρδιά μας καὶ μὲ μεγάλη προσοχή, ἡ μέρα μας σφραγίζεται μὲ τὴν προσευχὴ καὶ κάθε γεγονὸς παίρνει διαφορετικὸ χαρακτήρα. Ἡ εὐλογία ποὺ ζητήσαμε ἀπὸ τὸν ὕψιστο Θεό, θὰ φέρει μίαν ἀγάπη, εἰρήνη στὶς ψυχές μας, ἡ ὁποία θὰ ἐνεργήσει καὶ θαυμαστὰ στὸν τρόπο κατὰ τὸν ὁποῖον ἀντιλαμβανόμαστε καὶ ἑρμηνεύουμε τὸν κόσμο. Ὁ ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς βλέπει μὲ διαφορετικὸ φῶς τὸ περιβάλλον του. Ἡ φροντίδα ἐπιταχύνεται καὶ ἡ πραγματικὴ ἀξία τῆς ζωῆς ἐκτιμᾶται. Μὲ τὸν καιρὸ ἡ προσευχὴ θὰ εἰσέλθει στὴ φύση μας, μέχρις ὅτου σιγὰ-σιγὰ ἕνας νέος ἄνθρωπος γεννηθεῖ ἀπὸ τὸν Θεό. Ἡ ἀγάπη γιὰ τὸν Θεὸ ποὺ ἀληθινὰ στέλνει τὴν εὐλογία του σ’ ἐμᾶς, ἐλευθερώνει τὴν ψυχὴ ἀπὸ ἐξωτερικὲς πιέσεις. Ἀναγκαῖο εἶναι νὰ διατηρήσουμε αὐτὸ τὸ σύνδεσμο ἀγάπης μὲ τὸν Θεό. Δὲν θὰ νοιαστοῦμε τί θὰ σκεφθεῖ ὁ κόσμος ἢ πῶς θὰ μᾶς μεταχειριστεῖ. Θὰ παύσουμε νὰ φοβόμαστε ὅτι θὰ χάσουμε τὴν εὔνοιά του. Θὰ ἀγαπᾶμε τοὺς συνανθρώπους μας χωρὶς νὰ ἀναρωτιόμαστε ἂν αὐτοὶ μᾶς ἀγαποῦν. Ὁ Χριστὸς μᾶς ἔδωσε τὴν ἐντολὴ νὰ ἀγαπᾶμε τοὺς ἄλλους, ἀλλὰ ἡ ἀγάπη τῶν ἄλλων γιὰ μᾶς δὲν πρέπει ν’ ἀποτελεῖ προϋπόθεση γιὰ τὴ σωτηρία μας. Στὴν πραγματικότητα μπορεῖ νὰ μὴ γίνουμε ἀρεστοὶ στοὺς ἄλλους ἐξαιτίας τῆς ἀνεξαρτησίας τοῦ πνεύματός μας. 

Εἶναι σημαντικὸ γιὰ τὶς μέρες μας νὰ μποροῦμε νὰ μὴν ἐπηρεαζόμαστε ἀπὸ ἐκείνους μὲ τοὺς ὁποίους σχετιζόμαστε, γιατί διαφορετικὰ κινδυνεύουμε νὰ χάσουμε καὶ πίστη καὶ προσευχή. Ὁ κόσμος ἂς μᾶς κρίνει σὰν ἀνάξιους προσοχῆς, ἐμπιστοσύνης καὶ σεβασμοῦ. Αὐτὸ δὲν παίζει κανένα ρόλο, ἂν εἴμαστε ἀρεστοὶ στὸ Κύριο.

Ἡγούμενος Εὐθύμιος ΖωγραφίτηςἈπό τήν Ἀσκητική καί Ἡσυχαστική Ἁγιορείτικη Παράδοση

Ὁ Κα­θη­γού­με­νος τοῦ Ζω­γρά­φου Εὐ­θύ­μιος γεν­νή­θη­κε στίς 26–10–1926 στό χω­ριό Ἔν­τσεβ­τσι τῆς ἐ­παρ­χί­ας Βε­λί­κο Τίρνοβο τῆς Βουλ­γα­ρί­ας. Στήν βά­πτι­ση τοῦ δό­θη­κε τό ὄ­νο­μα Μπογ­κο­μίλ. Ἀ­πό μι­κρός δι­ε­κρί­νε­το γιά τήν ἐ­ξυ­πνά­δα καί τήν σε­μνό­τη­τά του. Τε­λεί­ω­σε ἀ­ρι­στοῦ­χος τό Γυ­μνά­σιο.

Ὁ πα­τέ­ρας του εἶ­χε σκο­πό νά τόν ἀ­φή­ση δι­ά­δο­χο στίς δου­λει­ές του, ἀλ­λά ὅ­ταν ὁ Μπογ­κο­μίλ τε­λε­ί­ω­σε τήν στρα­τι­ω­τι­κή του θη­τε­ί­α ἀ­να κο­ί­νω­σε στο­ύς γο­νεῖς του ὅ­τι θέ­λει νά γί­νη ἱ­ε­ρέ­ας στό χω­ριό του.

Γρά­φτη­κε στήν Ἱ­ε­ρα­τι­κή Σχο­λή πού τό­τε βρι­σκό­ταν στή Μο­νή Τσε­ρε­πίς. Τε­λε­ί­ω­σε σέ τρί­α χρό­νια μέ ἄ­ρι­στα καί ἐ­πέ­στρε­ψε στό χω­ριό του ὅ­που ὅλοι τόν πε­ρί­με­ναν νά χει­ρο­το­νη­θῆ. Ἦ­ταν ἀ­γα­πη­τός σέ ὅ­λους γιά τήν πρα­ό­τη­τά του, τήν σε­μνό­τη­τα, τόν ἥ­συ­χο καί ἀ­γα­θό χα­ρα­κτῆ­ρα του. Ἔ­πρε­πε ὅ­μως πρῶ­τα νά βρῆ πρε­σβυ­τέ­ρα. Ἐ­πει­δή ἦ­ταν ἄ­πει­ρος ἀ­πό τέ­τοι­α, πα­ρε­κά­λε­σε γνω­στό του ἱ­ε­ρέ­α νά τοῦ βρῆ ἐ­κεῖ­νος πρε­σβυ­τέ­ρα. Αὐ­τή ὅμως πού τοῦ βρῆ­κε δέν ἦ­ταν κα­τάλ­λη­λη. Τό­τε ἔ­φυ­γε ἀ­πό τό χω­ριό του καί γιά δέ­κα χρό­νια, ἀ­πό τό 1951 μέ­χρι τό 1961, ἐρ­γά­σθη­κε...
σέ οἰ­κο­δο­μι­κές ἐρ­γα­σί­ες. Τη­ροῦ­σε ὅ­μως τίς εὐ­λα­βι­κές ἀρ­χές του καί πα­ρέ­με­νε πι­στό τέ­κνο τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας.

Ἀρ­χές τοῦ 1962 πῆ­γε νά μο­νά­ση στήν Μο­νή τῆς Με­τα­μορ­φώ­σε­ως Πρε­ομ­πρα­ζέν­σκι κοντά στό Βε­λί­κο Τίρνοβο. Με­τά τήν κα­θι­ε­ρω­μέ­νη δο­κι­μα­σί­α ἔ­γι­νε μο­να­χός μέ τό ὄ­νο­μα Εὐ­θύ­μιος καί τό ἔ­τος 1963 χει­ρο­το­νή­θη­κε ἱ­ε­ρέ­ας. Ὅ­ταν ἄ­κου­γε τόν κα­νό­να τοῦ Ὄρ­θρου ἔ­κα­νε σταυ­ρό καί με­τά­νοι­α σέ κά­θε τρο­πά­ριο. Ὅ­ταν πή­γαι­ναν ἐ­κεῖ μα­θη­τές τῆς Ἱ­ε­ρα­τι­κῆς Σχο­λῆς καί ζη­τοῦ­σαν τήν εὐ­λο­γί­α του, τούς εὐ­λο­γοῦ­σε, ἀλ­λά φι­λοῦ­σε καί αὐ­τός τό χέ­ρι τους.

Τό 1964 τόν ἔ­στει­λαν γιά ἐ­φη­μέ­ριο στό κον­τι­νό γυ­ναι­κεῖ­ο Μο­να­στή­ρι Πέτρου καί Πα­ύ­λου. Τό Μο­να­στή­ρι εἶ­χε κα­ῆ καί ὁ πα­πα–Εὐ­θύ­μιος ἐρ­γα­ζό­ταν μέ τίς ἀ­δελ­φές γιά τήν ἀ­νοι­κο­δό­μη­ση. Ἔ­κα­ναν βα­ρει­ές χει­ρω­να­κτι­κές ἐρ­γα­σί­ες. Μόνοι τους ἔ­κα­ναν πλι­θιά ἀ­πό χῶ­μα. Πα­ρά τήν κο­ύ­ρα­ση ὅ­μως πο­τέ δέν ξά­πλω­νε στό κρεβ­βά­τι, ἀλ­λά κοι­μό­ταν λί­γες ὧρες σέ μία κα­ρέ­κλα. Ἀ­πό τήν πο­λλή ὀρ­θο­στα­σί­α ἔ­σπα­σαν οἱ φλέ­βες στά πό­δια του καί τά τύ­λι­γε μέ γά­ζες. Φο­ροῦ­σε κα­τά­σαρ­κα ἁ­λυ­σί­δες πού τοῦ δη­μι­ο­ύρ­γη­σαν πλη­γές στήν πλά­τη.

Τό­τε, ἐ­πει­δή ἡ Ἱ­ε­ρά Μο­νή Ζω­γρά­φου στό Ἅγιον Ὄ­ρος ἔ­πα­σχε ἀ­πό λει­ψαν­δρί­α, ἡ Ἱ­ε­ρά Σύνοδος τῆς Βουλ­γα­ρι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας ἀ­πε­φά­σι­σε νά στεί­λη με­ρι­κούς μο­να­χούς γιά νά τήν ἐ­παν­δρώ­σουν. Ὅ­ταν πρό­τει­ναν καί στόν πα­πα–Εὐ­θύ­μιο, τό δέ­χθη­κε μέ με­γά­λη χα­ρά καί στίς 21–10–1969 ἦρ­θε μέ τόν πα­πα–Ἰ­ω­άν­νη ἀ­πό τό ἴ­διο Μο­να­στή­ρι στό Ζω­γρά­φου.

Ἡ­γού­με­νος τό­τε ἦ­ταν ὁ Ρου­μᾶ­νος πα­πα–Δο­μέ­τιος, ἀ­πό τό Βα­το­πε­δι­νό Κελ­λί τοῦ Ἁγί­ου Ὑ­πα­τί­ου. Εἶ­χαν συμ­φω­νή­σει νά ἀ­να­λά­βη αὐ­τός Ἡ­γού­με­νος προ­σω­ρι­νός, χω­ρίς νά ἐγ­κα­τα­λεί­ψη τό Κελ­λί του, καί ὅ­ταν βρε­θῆ κά­ποι­ος Βο­ύλ­γα­ρος, νά πα­ρα­δώ­ση σ᾿ αὐ­τόν τήν ἡ­γου­με­νί­α. Με­τά τήν ἔ­λευ­σή του ὁ πα­πα–Εὐ­θύ­μιος κέρ­δι­σε τήν ἐμ­πι­στο­σύ­νη τῶν πα­τέ­ρων. Τό 1971 τόν ἔ­κα­ναν Προ­ϊ­στά­με­νο καί στίς 3–11–1975 τόν ἐ­ξέ­λε­ξαν ὁ­μό­φω­να Ἡ­γού­με­νο γιά τήν ἀ­ρε­τή του. Αὐ­τός ὅ­μως ἀ­πό τα­πε­ί­νω­ση δέν ἤ­θε­λε μέ κα­νέ­να τρό­πο νά ἀ­να­λά­βη. Ἀρ­νιόταν στα­θε­ρά, ἀλ­λά καί οἱ πα­τέ­ρες ἐ­πέ­με­ναν. Τό­τε τοῦ ἐμ­φα­νί­στη­κε ἡ Πα­να­γί­α καί τοῦ εἶ­πε: «Πρέ­πει νά δε­χθῆς, δέν ὑ­πάρ­χει ἄλ­λος». Ἔ­τσι ἔ­γι­νε Ἡ­γού­με­νος μέ ἐν­το­λή τῆς Πα­να­γί­ας. Κρά­τη­σε ὅ­μως τήν ἁ­πλό­τη­τα καί τήν τα­πεί­νω­ση καί ὡς Ἡ­γού­με­νος γιά 25 χρό­νια.

Πο­τέ του δέν προ­έ­βαλ­λε τόν ἑ­αυ­τό του καί δέν φαι­νό­ταν σάν Ἡ­γού­με­νος, ἀλ­λά προσπαθοῦσε νά εἶ­ναι στήν ἀ­φά­νεια. Ἦ­ταν πρῶ­τος στά δι­α­κο­νή­μα­τα καί θυ­σιά­­στη­κε γιά τό Μο­να­στή­ρι του.

Ἐ­κτός ἀ­πό τά κα­θή­κον­τα τοῦ Ἡ­γου­μέ­νου ἐ­κτε­λοῦ­σε καί κα­θή­κον­τα γραμ­μα­τέ­α. Δι­ά­βα­ζε τά γράμ­μα­τα καί ἀ­παν­τοῦ­σε. Στήν Βουλ­γα­ρί­α εἶ­χε μά­θει λί­γα Ἑλ­λη­νι­κά, ἀλ­λά στό Μο­να­στή­ρι τά καλ­λι­έρ­γη­σε πε­ρισ­σό­τε­ρο, ὥ­στε νά μπο­ρῆ νά δι­α­βά­ζη, νά γρά­φη στήν κα­θα­ρεύ­ου­σα καί νά συ­νεν­νο­ῆται μέ τούς Ἕλ­λη­νες προ­σκυ­νη­τές καί τούς κρα­τι­κούς ὑ­παλ­λή­λους.

Ὁ ἴ­διος ἔ­κα­νε καί τόν Οἰ­κο­νό­μο. Μό­νος του με­τέ­βαι­νε στήν Θεσ­σα­λο­νί­κη νά ψω­νί­ση γιά τίς ἀ­νάγ­κες τοῦ Μο­να­στη­ριοῦ. Πη­γαί­νον­τας στήν ἀ­γο­ρά μέ μία γα­λά­ζια πα­λαι­ά τσάν­τα πο­τέ δέν χρη­σι­μο­ποί­η­σε τα­ξί, ἀλ­λά κου­βα­λοῦ­σε μό­νος του στά χέ­ρια τά ψώ­νια στό Κο­νά­κι. Ὅ­ταν τε­λεί­ω­νε, πή­γαι­νε πά­λι μέ τό λε­ω­φο­ρεῖ­ο στό πρα­κτο­ρεῖ­ο Χαλ­κι­δι­κῆς καί ἀ­πό κεῖ στό Μο­να­στή­ρι μέ ὅ­λα τά πράγ­μα­τά του.

Κα­τά τήν δι­α­μο­νή του στήν πό­λη περ­νοῦ­σε πο­λύ ἁ­πλά καί ἀ­σκη­τι­κά. Πο­τέ δέν πα­ρέ­λει­πε τίς ἀ­κο­λου­θί­ες. Τίς ἔ­κα­νε ὅ­λες μέ τό κομ­πο­σχο­ί­νι, τό Ψαλ­τή­ρι καί ἕ­να προ­σευ­χη­τά­ριο, για­τί δέν ὑ­πῆρ­χαν τά ἀ­πα­ραί­τη­τα βι­βλί­α. Ὅ­ταν ἐρ­χό­ταν ἡ ὥ­ρα τῆς ἀκο­λου­θί­ας, κλει­νό­ταν στό δω­μά­τιό του καί προ­σευ­χό­ταν. Ἔ­κα­νε μά­λι­στα πολ­λές με­τά­νοι­ες καί, ἄν κά­ποι­ος χτυ­ποῦ­σε τήν πόρ­τα, δέν ἄ­νοι­γε. Τήν πόρ­τα ὅ­μως δέν τήν κλεί­δω­νε καί, ἂν κά­ποι­ος ἔμ­παι­νε μέ­σα γιά νά τόν ρω­τή­ση κά­τι, ἔ­λε­γε τά ἀ­πα­ραί­τη­τα καί συ­νέ­χι­ζε.

Τό πρωΐ ἔ­κα­νε τόν Ὄρ­θρο καί κα­θυ­στε­ροῦ­σε. Πολ­λές φο­ρές ὁ Ἐ­πί­τρο­πος πού ἦ­ταν μα­ζί του ἔ­χα­νε τήν ὑ­πο­μο­νή του. Χτυ­ποῦ­σε τήν πόρ­τα, γιά νά τε­λει­ώ­ση ὁ Γέ­ρον­τας καί νά προ­λά­βουν τίς δου­λει­ές. Ἀλ­λά ὁ Γέ­ρον­τας δέν βι­α­ζό­ταν. Ἔ­πρε­πε πρῶ­τα νά τε­λει­ώ­ση ὅ­λα τά πνευ­μα­τι­κά του κα­θή­κον­τα καί τό­τε ξε­κι­νοῦ­σαν γιά τίς δου­λει­ές τους, χω­ρίς νά πά­ρουν πρω­ϊ­νό.

Ὅ­ταν τό ἀ­πό­γευ­μα ἐ­πέ­στρε­φαν κα­τά­κο­ποι στό κο­νά­κι, μέ­χρι νά μα­γει­ρέ­ψουν κα­νέ­να λά­χα­νο, ὁ Ἐπί­τρο­πος πει­νοῦ­σε καί ἔ­παιρ­νε λί­γο ψω­μί καί κα­νέ­να φροῦ­το. Ὁ Γέ­ρον­τας ὑ­πο­μο­νε­τι­κά ἑ­τοί­μα­ζε τό φα­γη­τό καί ἔ­τρω­γε μό­νο στήν τρά­πε­ζα. Ἐ­κτός τρα­πέ­ζης πο­τέ δέν ἔ­τρω­γε τί­πο­τε, οὔ­τε στό Μο­να­στή­ρι οὔ­τε ἐ­κτός.

Σέ Ἑ­στι­α­τό­ρια πο­τέ δέν πή­γαι­νε γιά φα­γη­τό. Ἔ­λε­γε ὅ­τι αὐ­τό δέν ἁρ­μό­ζει στόν μο­να­χό. Μόνο μία φορά πού ὁ Ἐ­πί­τρο­πος ἐ­πέ­με­νε πολύ, κά­νον­τας ὑ­πα­κο­ή πῆ­γαν νά φᾶ­νε σ᾿ ἕ­να Ἑ­στι­α­τό­ριο. Ἀλ­λά, ἐ­νῶ ἔ­τρω­γαν, φαι­νό­ταν ὅ­τι στε­νο­χω­ρι­έ­ται πο­λύ. Ὅ­ταν δέν εἶ­χαν φα­γη­τό στό κο­νά­κι, ἔ­σπα­ζε με­ρι­κά κα­ρύ­δια καί περ­νοῦ­σε τό βρά­δυ.

Κά­πο­τε πῆ­ρε ἀ­πό τήν Τρά­πε­ζα γιά τίς ἀ­νάγ­κες τῆς Μο­νῆς περίπου ἕνα ἑ­κα­τομ­μύ­ριο δραχ­μές. Γιά τήν ἐ­πο­χή ἐ­κε­ί­νη, τό 1986, ἦ­ταν ἀρ­κε­τά χρή­μα­τα. Φαί­νε­ται ὅ­τι κά­ποι­ος τόν πα­ρα­κο­λού­θη­σε καί μό­λις βγῆ­κε, ἅρ­πα­ξε τήν πα­λαι­ά τσαν­το­ύ­λα του μέ τά χρή­μα­τα καί ἐ­ξα­φα­νί­στη­κε μέ με­γά­λη τα­χύ­τη­τα πά­νω σέ μη­χα­νή. Ὁ Γέ­ρον­τας πρό­λα­βε μό­νο νά φω­νά­ξη: «Πε­ρί­με­νε, για­τί τά παίρ­νεις; Αὐ­τά εἶ­ναι μο­να­στη­ρια­κά χρή­μα­τα».

Τό βρά­δυ ἀ­νέ­φε­ρε τό γε­γο­νός στόν Ἐ­πί­τρο­πο, ἀλ­λά τό ἔ­λε­γε ἥ­συ­χα, χω­ρίς κα­θό­λου νά εἶ­ναι στε­νο­χω­ρη­μέ­νος. Με­τά κοι­μή­θη­κε ἀ­μέ­σως σάν νά μήν εἶ­χε συμ­βῆ τί­πο­τε. Πι­θα­νῶς εἶ­χε κά­νει πο­λλή προσ­ευ­χή γιά τόν κλέ­φτη.

Ὅ­ταν ἦ­ταν στήν πό­λη, δέν με­τε­ω­ρι­ζό­ταν κοι­τά­ζον­τας τί συμ­βαί­νει γύ­ρω του. Ἦ­ταν προ­σε­κτι­κός. Γι᾿ αὐ­τό κα­τώρ­θω­νε νά δι­α­φυ­λάσ­ση τήν κα­λή του πνευ­μα­τι­κή κα­τά­στα­ση. Καί ὅ­ταν ἐ­πέ­στρε­φε στό Μο­να­στή­ρι, ἀ­μέ­σως ἔ­παιρ­νε ἐ­φη­με­ρί­α, για­τί ἦ­ταν λί­γοι οἱ ἱ­ε­ρεῖς. Ἀ­πό τό τα­ξί­δι κου­ρα­σμέ­νος ὅ­πως ἦ­ταν, ἔ­βα­ζε τό πε­τρα­χή­λι καί ἄρ­χι­ζε τόν Ἑ­σπε­ρι­νό. Τήν ἄλ­λη μέ­ρα στήν θεί­α Λει­τουρ­γί­α δι­α­βά­ζον­τας τό Εὐ­αγ­γέ­λιο πρός τό τέ­λος ἡ φω­νή του ἄλ­λα­ζε ἀ­πό τήν κα­τά­νυ­ξη καί τά μά­τια του γέ­μι­ζαν δά­κρυ­α, ὅ­πως συ­χνά τοῦ συ­νέ­βαι­νε. Ἡ ἔ­ξο­δός του στόν κό­σμο δέν τόν ἀλ­λοί­ω­νε, για­τί εἶ­χε νή­ψη καί ἔ­βγαι­νε ἀ­πό ἀ­νάγ­κη. «Προ­ερ­χό­με­νος ὁ λό­γῳ, οὐ προ­ερ­χό­με­νος»[1].

Κα­τά­νυ­ξη αἰ­σθα­νό­ταν καί ὅ­ταν τήν Κυ­ρια­κή ἑσπέ­ρας δι­ά­βα­ζε τούς Χαι­ρε­τι­σμούς τοῦ ἁ­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου. Ἦ­ταν ἄ­ρι­στος λει­τουρ­γός καί ἤ­ξε­ρε πολ­λές εὐ­χές ἀ­πό στή­θους. Λει­τουρ­γοῦ­σε ἁ­πλά, τα­πει­νά καί μέ συ­να­ί­σθη­ση. Ὅ­ταν δέν λει­τουρ­γοῦ­σε, κα­θό­ταν στόν χο­ρό καί τοῦ ἄ­ρε­σε πο­λύ νά δι­α­βά­ζη καί νά ψέλ­νη. Διά­­βα­ζε Ψαλ­τή­ρι, Κα­νό­νες, Ὧ­ρες, ἀρ­γά καί κα­θα­ρά, χω­ρίς νά βι­ά­ζε­ται. Ὅ­ταν στόν ἄλ­λο χο­ρό δέν ὑπῆρ­χε κα­νείς, τό­τε ἀ­γόγ­γυ­στα ἔ­λε­γε ὁ ἴ­διος καί τά τοῦ ἄλ­λου χο­ροῦ. Οὔ­τε πα­ρα­τη­ροῦ­σε τούς μο­να­χούς γιά τίς ἐλ­λεί­ψεις οὔ­τε κα­τέ­κρι­νε κά­ποι­ον, ἀλ­λά πάν­τα ἦ­ταν εἰ­ρη­νι­κός καί σι­ω­πη­λός.

Ἐ­πει­δή τό­τε οἱ πα­τέ­ρες τῆς Μο­νῆς προ­έρ­χον­ταν ἀ­πό δι­ά­φο­ρα μο­να­στή­ρια τῆς Βουλ­γα­ρί­ας, δέν τη­ροῦ­σαν αὐ­στη­ρή κοι­νο­βια­κή τά­ξη. Ὁ Γέ­ρον­τας, ὅ­ταν δέν τοῦ τό ζη­τοῦ­σαν, δέν ἐ­πε­νέ­βαι­νε στήν προ­σω­πι­κή τους ζω­ή. Τούς φε­ρό­ταν μέ ἀ­γά­πη μη­τρι­κή, ἀλ­λά γιά δύ­ο πράγ­μα­τα ἦ­ταν ἀ­νέν­δο­τος. Δέν ἐ­πέ­τρε­πε συ­νο­μι­λί­ες στήν Ἐκ­κλη­σί­α καί, ἂν δύ­ο πα­τέ­ρες ἦ­ταν μα­λω­μέ­νοι, ἐ­πέ­με­νε πρίν ἀ­πό τόν Ὄρ­θρο νά ἔ­χουν συμ­φι­λι­ω­θῆ.

Ἐ­πιζητοῦσε οἱ ἀ­κο­λου­θί­ες νά γί­νων­ται μέ τά­ξη καί εὐ­λά­βεια, χω­ρίς νά συν­το­μεύ­ων­ται. Κά­πο­τε ἀ­πό λά­θος τοῦ τυ­πι­κά­ρη δέν δι­ά­βα­σαν ἕ­ναν κα­νό­να στήν Θε­ο­τό­κο. Ὁ ἴ­διος ὁ Γέ­ρον­τας πῆ­ρε κά­ποι­ον μο­να­χό ὕ­στε­ρα καί τόν δι­ά­βα­σαν μό­νοι τους στό πα­ρεκ­κλήσι τῆς Πα­να­γί­ας. Ἂν καί νύ­στα­ζε, πο­λε­μοῦ­σε τόν ὕ­πνο καί δι­ά­βα­σαν τόν κα­νό­να.

Πῶς νά μή νυ­στά­ζη ὁ Γέ­ρον­τας πού συ­νε­χῶς ἔ­τρε­χε στά δι­α­κο­νή­μα­τα καί κοι­μό­ταν ἐ­λά­χι­στα ἤ καί κα­θό­λου ὁ­ρι­σμέ­νες νύ­χτες; Συ­χνά συ­νέ­βαι­νε τό ἑ­ξῆς: Ἐ­πέ­στρε­φε ἀ­πό τήν Θεσ­σα­λο­νί­κη, ἔ­παιρ­νε ἐφη­με­ρί­α καί με­τά τόν Ἑ­σπε­ρι­νό πή­γαι­νε μέ­χρι ἀρ­γά τή νύ­χτα νά ζυ­μώ­ση καί νά κά­νη τά πρό­σφο­ρα. Ὕ­στε­ρα ἑ­τοι­μα­ζό­ταν γιά νά λει­τουρ­γή­ση καί πή­γαι­νε ἀ­μέ­σως στήν Ἐκ­κλη­σί­α, χω­ρίς νά κλεί­ση μά­τι. Φυ­σι­κό λοιπόν ἦταν νά νυ­στά­ζη μέ τό­ση κού­ρα­ση καί χω­ρίς ὕ­πνο.

Κά­πο­τε πού με­τέ­φε­ρε χόρ­τα μέ τό τρα­κτέρ τόν πῆ­ρε ὁ ὕ­πνος πά­νω στό τι­μό­νι καί ἔπε­σε μέ τό τρα­κτέρ στό πο­τά­μι. Τότε, τοῦ ξα­ναεμ­φα­νί­σθη­κε ἡ Πα­να­γί­α. Τόν ἔ­σω­σε, χω­ρίς νά πά­θη τί­πο­τε, καί τοῦ εἶ­πε: «Δέν πρέ­πει νά κά­νης ὑ­περ­βο­λές. Ἄν δέν εἶ­χα ἔρ­θει, τί θά πά­θαι­νες!».

Ἄλ­λη φο­ρά με­τά τό Ἀ­πό­δει­πνο πῆ­γε στό Κελ­λί πού ὀ­νο­μά­ζε­ται «Πα­τη­τή­ρια», γιά νά βγά­λη τό ρα­κί. Εἶ­χε ρω­τή­σει μέ τα­πε­ί­νω­ση ὁ Ἡ­γού­με­νος τόν Ἐ­πί­τρο­πο, ἂν θά πάη κά­ποι­ος μο­να­χός μα­ζί τους, ἀλ­λά ὁ Ἐ­πί­τρο­πος ἔκρι­νε κα­λύ­τε­ρα νά μεί­νη ὁ Ἡ­γού­με­νος μέ τούς ἐρ­γά­τες, γιά νά μήν κά­νουν κα­τά­χρη­ση μέ τό ρα­κί. Ξε­νύ­χτη­σε μέ τούς ἐρ­γά­τες. Τό πρωΐ κα­τά τίς 3 ἔ­φε­ρε τό ρα­κί καί τό ἔ­βα­λε στό ὑπό­γει­ο. Ὕ­στε­ρα φό­ρε­σε τό ρά­σο καί τό κου­κού­λι καί πῆ­γε στήν Ἐκ­κλη­σί­α. Ὁ Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κός τά εἶ­δε αὐ­τά ὅ­ταν πῆ­γε νά χτυ­πή­ση τό τά­λαν­το. Καί ὅ­ταν κά­ποι­ος ἀ­πό τούς πα­τέ­ρες τόν κα­τέ­κρι­νε για­τί νύ­στα­ζε στήν ἀ­κο­λου­θί­α, ὁ Ἡ­γού­με­νος πού ἄ­κου­σε δέν μί­λη­σε, ἀλ­λά μί­λη­σε ὁ Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κός καί θαύ­μα­σαν τήν τα­πεί­νω­ση καί τήν αὐ­τα­πάρ­νη­ση τοῦ Γέ­ρον­τα.

Ἄλ­λη φο­ρά ἔ­ψα­χνε ὅ­λη τή νύ­χτα νά βρῆ κά­ποι­α ἔγ­γρα­φα στό Ἀρ­χεῖ­ο καί δέν κοι­μή­θη­κε κα­θό­λου. Τήν ἄλ­λη μέ­ρα πῆ­γε στήν Σι­μω­νό­πε­τρα γιά νά φω­το­τυ­πή­ση τά ἔγ­γρα­φα. Τοῦ πρό­τει­ναν νά λει­τουρ­γή­ση καί προ­ε­τοι­μά­στη­κε, χω­ρίς πά­λι νά κοι­μη­θῆ.

Πρός ὅ­λους ἔ­δει­χνε ἀ­γά­πη, χω­ρίς νά δι­α­κρί­νη ἐθνι­κό­τη­τα, θέ­ση κοι­νω­νι­κή καί ἄλ­λα πα­ρό­μοι­α. Ὅσοι τόν γνώ­ρι­σαν ὁ­μο­λο­γοῦν τήν τα­πεί­νω­ση καί τήν ἀ­γά­πη του, ἀ­πό τούς Ἀ­στυ­νο­μι­κούς στό φυ­λά­κιο τῆς Μο­νῆς μέ­χρι Ἀ­ρε­ο­πα­γί­τες ἀ­πό τήν Ἀ­θή­να.

Ὁ κ. Κυ­ρι­ά­κος Κε­σκε­σι­ά­δης πού ὑ­πη­ρέ­τη­σε ὡς Ἀστυ­νο­μι­κός στό Ζω­γρά­φου γιά πολ­λά χρό­νια, ἔ­λε­γε: «Ὁ Γέ­ρον­τας πο­τέ του δέν ἀρ­νή­θη­κε καμ­μία ἐ­ξυ­πη­ρέ­τη­ση στο­ύς Ἀ­στυ­νο­μι­κούς καί στο­ύς ἐρ­γά­τες. Εἴ­χα­με φι­λί­α καί πολ­λές φο­ρές πή­γαι­να στό Ἡ­γου­με­νεῖ­ο. Συ­χνά συ­νέ­βαι­νε, ὅ­ταν μι­λού­σα­με, νά νυ­στά­ζη ἀ­πό τήν κο­ύ­ρα­ση. Πή­γαι­νε καί ἔ­κα­νε ὅ­λες τίς δου­λει­ές. Δέν εἶ­χε βο­η­θούς. Πάν­τα ἦ­ταν μέ τό χα­μό­γε­λο καί πο­τέ δέν θύ­μω­νε.

»Μία φο­ρά συ­νέ­βη τό ἑ­ξῆς: Εἶ­χα βγῆ γιά κυ­νή­γι καί ἤ­μουν μέ­σα στό πο­τά­μι σέ κά­τι βά­τα. Ὅ­ταν νύ­χτω­σε, κά­ποι­α στιγ­μή ἄ­κου­σα νά πλη­σιά­ζη κά­τι κά­νον­τας θό­ρυ­βο καί σπά­ζον­τας τά κλα­διά. Δέν ἦταν γου­ρού­νι, για­τί θά μέ μύ­ρι­ζε. Ἔ­φε­ξα μέ τόν φα­κό, φώ­να­ξα καί ἄ­κου­σα ν᾿ ἀ­νε­βαί­νη πά­νω στόν δρό­μο. Σκέ­φτη­κα ὅ­τι μπο­ρεῖ νά εἶ­ναι κά­ποι­ος κλέ­φτης καί ἔ­τρε­ξα πί­σω του. Τε­λι­κά εἶ­δα τόν Γέ­ρον­τα πού προ­σπα­θοῦ­σε νά μπῆ στό αὐ­το­κί­νη­το. Τόν ρώ­τη­σα:

–Για­τί δέν ἀ­πάν­τη­σες;

–Φο­βή­θη­κα, δέν ἤ­ξε­ρα ποι­ός εἶ­ναι.

–Τί ἔ­ψα­χνες ἐ­κεῖ κά­τω; Ρώ­τη­σα πά­λι.

–Ἕ­να χόρ­το γιά νά τό βάλω μέ­σα στά βα­ρέ­λια τοῦ κρα­σιοῦ καί ἐπειδή ἤ­ξε­ρα ὅ­τι ἐ­κεῖ φυ­τρώ­νει».

Ὁ κ. Γε­ώρ­γιος Σι­δη­ρό­που­λος, τε­λω­νεια­κός, ἀνα­φέ­ρει: «Στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος ὑ­πη­ρέ­τη­σα τό 1977 καί ἀ­πό τό 1987 ἕ­ως τό 1992 στό Ζω­γρά­φου. Πρίν πά­ω μό­νι­μα στό Ζω­γρά­φου, πή­γαι­να γιά προ­σκύ­νη­μα καί ἔ­βλε­πα τόν Γέ­ρον­τα. Τόν γνώ­ρι­σα σάν ἕ­ναν ἀ­λη­θι­νό μο­να­χό, ἄν­θρω­πο τῆς προ­σευ­χῆς. Ἦταν Ἡ­γού­με­νος, ἀλ­λά στήν ὄ­ψη ἦ­ταν σάν ἀ­σκη­τής, ἀ­να­χω­ρη­τής. Ἀ­γα­ποῦ­σε ὅ­λους, καί τούς πα­τέ­ρες καί τούς προ­σκυ­νη­τές καί τούς ἐρ­γά­τες, ἐ­νῶ πολ­λές φο­ρές τούς ἐ­ξυ­πη­ρε­τοῦ­σε μό­νος του στήν τρά­πε­ζα καί στό Ἀρ­χον­τα­ρί­κι. Πάν­το­τε φαι­νό­ταν κου­ρα­σμέ­νος, ἀλ­λά πο­τέ δέν ἀρ­νή­θη­κε νά δε­χθῆ κά­ποι­ον γιά ἐ­ξο­μο­λό­γη­ση ἤ συ­ζή­τη­ση. Εἶ­χε πολ­λή ὑ­πο­μο­νή καί κα­λω­σύ­νη καί πο­τέ δέν πα­ρα­πο­νι­ό­ταν.

»Ὅ­ταν πῆ­γα νά ὑ­πη­ρε­τή­σω στό Ζω­γρά­φου, τό κτί­ριο ὅ­που στε­γα­ζό­ταν τό Τε­λω­νεῖ­ο ἦ­ταν σέ ἄσχη­μη κα­τά­στα­ση. Ὁ Γέ­ρον­τας ἐν­δι­α­φέρ­θη­κε καί μέ ἐν­θάρ­ρυ­νε νά κά­νω ὑ­πο­μο­νή, ἐνῶ συγ­χρό­νως ἔ­στει­λε ἐρ­γά­τες νά κά­νουν τίς ἀ­πα­ραί­τη­τες δι­ορ­θώσε­ις.

»Τόν ἔ­βλε­πα νά δου­λεύ­η παν­τοῦ· στήν Ἐκ­κλησί­α, στό Ἀρ­χον­τα­ρί­κι, στήν τρά­πε­ζα, στόν κῆ­πο. Ὅ­ταν ἦ­ταν ἀ­νάγ­κη ἔ­κα­νε καί τόν ὁ­δη­γό γιά νά με­τα­φέ­ρη προ­σκυ­νη­τές ἤ πα­τέ­ρες.

»Κά­πο­τε πλη­σί­α­ζε ἡ πα­νή­γυ­ρη τῆς Μο­νῆς καί συ­ζη­το­ύ­σα­με γιά τό πῶς θά οἰ­κο­νο­μή­σου­με τά ψά­ρια. Τοῦ πρό­τει­να νά πά­ω ἔ­ξω καί νά ἀ­γο­ρά­σω. Ὁ ἴ­διος ὅ­μως μοῦ πρό­τει­νε νά ρί­ξου­με δί­χτυ­α στήν θά­λασ­σα. Πι­ά­σα­με 80 κι­λά ψά­ρια πού ἔ­φτα­σαν γιά τήν πα­νή­γυ­ρη.

»Ἄλ­λη φο­ρά ἦ­ταν χει­μῶ­νας καί ἔρ­ρι­ξε πά­νω ἀπό ἕ­να μέ­τρο χι­ό­νι. Οἱ προ­σκυ­νη­τές εἶ­χαν ἀ­ποκλει­στῆ καί ἀ­νη­συ­χοῦ­σαν. Ὁ Γέ­ρον­τας εἶ­πε “θ᾿ ἀ­νοί­ξου­με τό μο­νο­πά­τι”, καί ξε­κί­νη­σε πρῶ­τος· τόν ἀ­κολού­θη­σαν καί ἄλ­λοι καί ἄ­νοι­ξαν τό μο­νο­πά­τι.

»Ὅ­ταν τόν ἐ­πι­σκε­πτό­μουν στό Ἡ­γου­με­νεῖ­ο, διεπίστωσα ὅ­τι, ὅ­ταν ἤ­θε­λε νά ξε­κου­ρα­στῆ, δέν ξά­πλω­νε, ἀλ­λά κα­θό­ταν σέ κα­ρέ­κλα. Τόν ρώ­τη­σα:

–Για­τί δέν ξα­πλώ­νεις;

–Ὁ μο­να­χός πρέ­πει πάν­τα νά εἶ­ναι ἕ­τοι­μος, σέ ἐγρή­γορ­ση, για­τί δέν ξέ­ρει πό­τε θά τόν κα­λέ­σει ὁ Κύ­ριος, εἴ­τε ἐ­δῶ νά τοῦ ἀ­να­θέ­ση κά­ποι­α δι­α­κο­νί­α εἴ­τε νά τόν πά­ρη κον­τά Του.

»Ὁ Γέ­ρον­τας μοῦ συ­νέ­στη­σε νά ξε­κου­ρά­ζω­μαι καί ἐ­γώ σέ κα­ρέ­κλα, καί προ­σπα­θοῦ­σα νά τόν μι­μοῦ­μαι. Ἐ­πί­σης ὁ Γέ­ρον­τας δέν ἀ­να­παυ­ό­ταν στήν πολ­λή ζέ­στη τόν χει­μῶ­να. Ἔ­λε­γε: “Ἡ ζέ­στη μᾶς κά­νει χα­λα­ρούς καί ἡ κα­λο­πέ­ρα­ση δέν ἁρ­μό­ζει σέ μο­να­χό”.

»Μέ βο­ή­θη­σε νά κα­τα­λά­βω τό νό­η­μα τῆς ζω­ῆς.

Μέ συμ­βού­λευ­ε: “Νά ἀ­γα­πᾶς τόν πλη­σί­ον ὅ­πως τόν ἑ­αυ­τό σου­”. Ἀ­πό τόν Γέ­ρον­τα δι­δά­χθη­κα νά προσ­πα­θῶ νά κά­νω τό κα­λύ­τε­ρο δυ­να­τό γιά τούς ἀν­θρώ­πους. Ἀπ᾿ αὐ­τόν ἔ­μα­θα τίς βα­σι­κές ἀ­ρε­τές, τήν ἀ­γά­πη πρός τόν Θε­όν καί τόν πλη­σί­ον.

»Αἰ­σθα­νό­μουν χα­ρά νά εἶ­μαι μα­ζί του. Κά­που-κά­που μοῦ ἔ­κα­νε τήν τι­μή νά ἔρ­χε­ται στό Τε­λω­νεῖ­ο καί νά συ­νο­μι­λῆ μα­ζί μου. Ἦ­ταν πο­λύ τα­πει­νός.

»Οἱ προ­σκυ­νη­τές, ὅ­ταν τόν ἔ­βλε­παν, μοῦ ἔ­λε­γαν: “Αὐ­τός ὁ μο­να­χός πρέ­πει νά εἶ­ναι πο­λύ εὐ­λα­βής καί ἐρ­γα­τι­κός”. Καί ὅ­ταν τούς ἔ­λε­γα ὅ­τι εἶ­ναι Ἡ­γού­με­νος, χαί­ρον­ταν ἀ­κό­μη πε­ρισ­σό­τε­ρο.

»Ὅ­ταν ἔ­πια­να λί­γα ψά­ρια, ἔ­δι­να καί στόν Γέ­ρον­τα, ὅ­ταν ἐρ­χό­ταν νά μέ δῆ στό Τε­λω­νεῖ­ο. Δέν ἤθε­λε νά πά­ρη τί­πο­τε. Ἔ­παιρ­νε μό­νο μι­σό ψα­ρά­κι, γιά νά μήν στε­νο­χω­ρη­θῶ.

»Ὅ­ταν ἔ­με­να μό­νος μου στό Τε­λω­νεῖ­ο στόν Ἀρ­σα­νᾶ, δέν φο­βό­μουν για­τί ἔ­λε­γα: “Ἔ­χω τόν ἅ­γιο Γε­ώρ­γιο πού μέ φυ­λά­ει, καί τόν Γέ­ρον­τα πού προσ­εύ­χε­ται γιά μέ­να”. Μέ­χρι σή­με­ρα, ὅ­ταν τόν θυ­μοῦ­μαι, αἰ­σθά­νο­μαι με­γά­λη χα­ρά».

Κά­ποι­ος ἱ­ε­ρο­δι­ά­κο­νος Ἁ­γι­ο­ρεί­της ἐ­ξέ­φρα­σε τήν ἐ­πι­θυ­μί­α του νά μή βγῆ πο­τέ ἀ­πό τό Ὄ­ρος, καί προ­σευ­χό­ταν γι᾿ αὐ­τό στήν Πα­να­γί­α. Ὅ­ταν ὁ Γέ­ρον­τας τό ἔ­μα­θε, εἶ­πε: «Αὐ­τό εἶ­ναι τό πρῶ­το πρᾶγ­μα πού πρέ­πει νά ζη­τή­ση ὁ κα­λός μο­να­χός ἀ­πό τήν Πα­να­γί­α. Ὅ­σες φο­ρές ὁ μο­να­χός βγαί­νει ἔ­ξω στόν κό­σμο, χά­νει ἀ­πό τόν μι­σθό του».

Ὁ κα­τά σάρ­κα πα­τέ­ρας τοῦ π. Μάρ­κου ἀ­πό τήν Κων­στα­μο­νί­του ἦ­ταν πα­ρών κά­πο­τε στόν Ἀρ­σα­νᾶ ὅπου ἕ­νας λα­ϊ­κός ἀ­πό τήν Χαλ­κι­δι­κή γιά ἄγνω­στο λό­γο ἄρ­χι­σε νά βρί­ζη τόν Γέ­ρον­τα μέ ἄπρε­πα λό­για. Ὁ τα­πει­νός Γέ­ρον­τας κα­τέ­βα­σε τό κε­φά­λι του καί δέν εἶ­πε τί­πο­τε. Στήν θέ­ση πού στε­κό­ταν ὁ λα­ϊκός ὑ­πῆρ­χε μία πα­λαι­ά πέ­τρι­νη γέ­φυ­ρα. Με­τά ἀ­πό μία ἑ­βδο­μά­δα ὁ ἴ­διος λα­ϊ­κός βρι­σκό­ταν πά­λι σ᾿ αὐ­τή τήν θέ­ση κά­τω ἀ­πό τήν γέ­φυ­ρα. Ξαφ­νι­κά χω­ρίς καμ­μία φανερή αἰ­τί­α ἡ γέ­φυ­ρα σω­ρι­ά­στη­κε καί ὁ ἄν­θρω­πος πέ­θα­νε κά­τω ἀ­πό τίς πέ­τρες.

Μαρ­τυ­ρί­α Ἁ­γι­ο­ρε­ί­του:

«Ὁ γέ­ρον­τας Εὐ­θύ­μιος ἦ­ταν σε­μνός, σο­βα­ρός, καί ταυ­τό­χρο­να μει­λί­χιος, χα­ρού­με­νος, ἐρ­γα­τι­κός καί φι­λα­κό­λου­θος. Ἐμ­φο­ρεῖ­το ἀ­πό φό­βο Θε­οῦ καί ἀ­πό βα­θειά συ­να­ί­σθη­ση τῆς μο­να­χι­κῆς του ἰ­δι­ό­τη­τος καί τῆς δι­α­κο­νί­ας του στό Μο­να­στή­ρι.

»Παρ᾿ ὅ­λο πού ἦ­ταν προ­ση­νής καί ζοῦ­σε σάν ἁ­πλός μο­να­χός καί δέν ἀ­πο­λάμ­βα­νε τίς τι­μές τοῦ ἀ­ξι­ώ­μα­τός του ὡς Ἡ­γού­με­νος, ἐν το­ύ­τοις δέν μπο­ροῦ­σες νά χά­σης τόν σε­βα­σμό καί τό ἀ­παρ­ρη­σί­α­στο, δι­ό­τι ἦ­ταν πνευ­μα­τι­κός μο­να­χός πού μέ­λη­μά του ἦ­ταν ἡ ἀ­δι­ά­λει­πτη προ­σευ­χή. Ἔ­νι­ω­θες ὅ­τι βι­ώ­νει κα­τα­στά­σεις πνευ­μα­τι­κές.

»Πάν­τα ζοῦ­σε μέ τήν ἀ­γω­νί­α γιά τό Μο­να­στή­ρι του πού ἔ­πα­σχε ἀ­πό λει­ψαν­δρί­α καί εἶ­χε πολ­λά κτι­ρια­κά προ­βλή­μα­τα. Κα­τά­φε­ρε ὅ­μως πα­ρά τίς δυ­σκο­λί­ες νά κρα­τή­ση τό Μο­να­στή­ρι, δι­ό­τι εἶ­χε πί­στη στόν Θε­ό, ἀ­γά­πη στόν ἅ­γιο Γε­ώρ­γιο καί φρόν­τι­ζε ὅ­σο μπο­ροῦ­σε γιά τά ὑ­λι­κά καί τά πνευ­μα­τι­κά».

Ὅ­σες φο­ρές κά­ποι­ος δύ­στρο­πος μο­να­χός τοῦ φε­ρό­ταν ὑ­βρι­στι­κά ἀ­πο­κα­λών­τας τον «ψο­φί­μι», ὁ Γέ­ρον­τας δέν μι­λοῦ­σε κα­θό­λου. Ἀρ­γό­τε­ρα αὐ­τός ὁ μο­να­χός εἶ­χε πολ­λούς πει­ρα­σμούς καί τε­λι­κά ἔ­φυ­γε ἀ­πό τό Μο­να­στή­ρι. Ἦταν τα­μί­ας, καί ὅ­ταν πα­ρέ­δω­σε τό τα­μεῖ­ο, βρῆ­καν ἐλ­λεί­ψεις. Με­ρι­κοί πρό­τει­ναν νά τόν δι­κά­σουν, ἀλ­λά ὁ ἀ­νε­ξί­κα­κος Γέ­ρον­τας πῆ­ρε τό μέ­ρος του: «Δέν εἶ­ναι σω­στό, εἴ­μα­στε μο­να­χοί», εἶ­πε.

Ὁ Ἡ­γού­με­νος Εὐ­θύ­μιος ἦ­ταν ἄν­θρω­πος εὐ­λαβής, μέ ἐ­σω­τε­ρι­κή κρυ­φή ἐρ­γα­σί­α καί ἀ­γα­ποῦ­σε τήν προ­σευ­χή. Ἔ­λε­γε πάν­το­τε τήν εὐ­χή καί δι­ά­βα­ζε τά βι­βλί­α τῶν νη­πτι­κῶν πα­τέ­ρων, ἰ­δι­αι­τέ­ρως τοῦ Ἀβ­βᾶ Ἰ­σα­άκ τοῦ Σύ­ρου καί τόν Βίο καί τά ἔρ­γα τοῦ Ἁ­γί­ου Πα­ϊ­σί­ου Βε­λι­τσκόφ­σκυ. Ἔ­λε­γε σέ ὑ­πο­ψή­φιο μο­να­χό ὅ­τι τό βι­βλί­ο εἶ­ναι σάν κα­θρέ­φτης, για­τί μέ αὐ­τό βλέ­πεις τόν ἑ­αυ­τό σου, τήν κα­τά­στα­σή σου.

Δέν ἔ­λει­πε ἀ­πό τήν ἀ­κο­λου­θί­α καί πα­ρά τίς πολ­λές του ὑ­πο­χρε­ώ­σεις εὕ­ρι­σκε τόν χρό­νο νά κά­νη τά πνευ­μα­τι­κά του κα­θή­κον­τα.

Κά­πο­τε νο­ση­λευ­ό­ταν στό Νο­σο­κο­μεῖ­ο, για­τί ἔπε­σε ἀ­πό μία λω­τιά. Ἐ­κεῖ δέν ἄ­φη­νε τά πνευ­μα­τι­κά του καί προ­σπα­θοῦ­σε νά τά τε­λει­ώ­νη, πρίν ξυ­πνή­σουν οἱ ἄλ­λοι ἀ­σθε­νεῖς τοῦ θα­λά­μου του. Κα­θή­με­νος στό κρεβ­βά­τι ἔ­λε­γε κά­πως γρή­γο­ρα τήν εὐ­χή. Τό­τε τοῦ ἐμ­φα­νί­στη­κε γιά τρί­τη φο­ρά ἡ Πα­να­γί­α. Τήν εἶ­δε κα­θα­ρά, ἐ­νῶ ἀ­πό εὐ­λά­βεια καί συ­στο­λή δέν τόλ­μη­σε νά ση­κώ­ση τά μά­τια του γιά νά τήν ξα­να­κοι­τά­ξη. Ἄ­κου­σε νά τοῦ λέ­η νά μή βι­ά­ζε­ται ὅ­ταν προ­σεύ­χε­ται.

Αὐ­τό τό γε­γο­νός ἀ­ναγ­κά­στη­κε νά τό δι­η­γη­θῆ σέ κά­ποι­ον ἱ­ε­ρο­μό­να­χο πού τώ­ρα εἶ­ναι Μη­τρο­πο­λί­της στήν Βουλ­γα­ρί­α, για­τί κά­πο­τε ἔ­κα­ναν ἀ­κολου­θί­α στό Κο­νά­κι στήν Θεσ­σα­λο­νί­κη καί ὁ τό­τε ἱ­ε­ρο­μό­να­χος δι­ά­βα­ζε γρή­γο­ρα γιά νά προ­λά­βουν τίς δου­λει­ές.

Ὁ γέ­ρον­τας Εὐ­θύ­μιος ἀ­γα­ποῦ­σε τίς ὁ­λο­νύ­κτι­ες ἀ­γρυ­πνί­ες καί συμ­με­τεῖ­χε μέ χα­ρά. Ἔ­ψελ­νε πο­λύ γλυ­κά καί μέ εὐ­λά­βεια, ἂν καί δέν ἤ­ξε­ρε πολ­λά μου­σι­κά. Συ­χνά, ὅ­ταν ἔ­ψελ­νε κά­ποι­ο τρο­πά­ριο, τόν ἔπνι­γε ἡ κα­τά­νυ­ξη καί ἀ­δυ­να­τοῦ­σε νά τό τε­λει­ώ­ση.

Ἦ­ταν πραγ­μα­τι­κός ἡ­συ­χα­στής, ἂν καί ὅ­λη μέ­ρα δέν στα­μα­τοῦ­σε νά ἐρ­γά­ζε­ται παν­τοῦ. Κά­ποι­ος μο­να­χός τοῦ πρό­τει­νε ν᾿ ἀ­φή­σουν τό Μο­να­στή­ρι καί νά ἡ­συ­χά­σουν στόν Ἀρ­σα­νᾶ. Ὁ Γέ­ρον­τας πού ζοῦ­σε στήν καρ­διά του τήν ἡ­συ­χα­στι­κή ζω­ή, δέν δέ­χθη­κε, ἂν καί τό ἐ­πι­θυ­μοῦ­σε: «Κα­λή εἶ­ναι ἡ ἡ­συ­χί­α, ἀλ­λά δέν μπο­ρῶ νά ἀ­φή­σω τό Μο­να­στή­ρι», εἶ­πε.

Ἦ­ταν πραγ­μα­τι­κός Ἡ­γού­με­νος καί ἐ­φάρ­μο­σε πλή­ρως καί κα­τά γράμ­μα τό ρη­τό: «Καί ὁ ἡ­γού­με­νος ἔ­στω ὡς ὁ δι­α­κο­νῶν». Ἔ­κα­νε ὅ­λες τίς δου­λει­ές, σάν νά ἦ­ταν ὁ τε­λευ­ταῖ­ος ἐρ­γά­της. Με­τά τήν ἀ­κο­λου­θί­α φο­ροῦ­σε ἕ­να πα­λαι­ό ζω­στι­κό κον­τό, καί πή­γαι­νε νά κα­θα­ρί­ση τόν δρό­μο πρός τίς μάν­νες τοῦ νε­ροῦ, ἤ ἔ­φτια­χνε τίς βλά­βες στόν ἀ­γω­γό τοῦ νε­ροῦ. Κά­πο­τε πού εἶ­χε μία σο­βα­ρή βλά­βη πῆ­γαν πολ­λοί, καί ἐ­πει­δή δέν τελείωνε ἡ δουλειά, οἱ ἄλ­λοι κου­ρά­στη­καν καί ἔ­φυ­γαν. Τε­λι­κά ἔ­με­ινε ὁ Γέ­ρον­τας μέ τόν Ἐ­πί­τρο­πο καί ἔ­σκα­ψαν γιά νά βροῦν τήν βλά­βη. Καί ἐ­νῶ εἶ­χε νυ­χτώ­σει, ὁ Γέ­ρον­τας συ­νέ­δε­σε μέ πολ­λή τέ­χνη τούς σω­λῆ­νες καί γύ­ρι­σε στό Μο­να­στή­ρι στή μία με­τά τά με­σά­νυ­χτα. Ὁ ἀ­γω­γός δου­λεύ­ει μέ­χρι σή­με­ρα.

Ὁ ἴ­διος διόρθωνε τίς σκε­πές, μά­ζευ­ε τά κα­ρύ­δια καί τά ἄλ­λα φροῦ­τα καί ἀ­νέ­βαι­νε στά δέν­δρα ὥς τήν κοί­μη­σή του. Ἦ­ταν μάγ­κι­πας καί προ­σφο­ρά­ρης. Ἔ­κα­νε τό κρα­σί καί ἔ­βγα­ζε τό ρα­κί τίς νύ­χτες, μό­νος του ἤ μέ ἕ­ναν λα­ϊκό ἐρ­γά­τη· μέ τόν Μῆ­τσο τόν μάγειρα κου­βα­λοῦ­σε ζε­στό νε­ρό γιά νά μήν ἐ­νο­χλῆ ἄλ­λους.

Ὅ­ταν κά­ποι­ος μο­να­χός ἦρ­θε ἀ­πό τήν Βουλ­γα­ρί­α γιά νά μο­νά­ση στό Ζω­γρά­φου, ὁ Γέ­ρον­τας κα­τέ­βη­κε μέ τά μου­λά­ρια στόν Ἀρ­σα­νᾶ, γιά νά τόν πε­ρι­μέ­νη. Τόν δέ­χθη­κε μέ ἀ­γά­πη καί ἐγ­καρ­δι­ό­τη­τα, τοῦ φί­λη­σε τό χέ­ρι καί τόν ἀ­σπά­στη­κε. Μα­ζί πῆ­γαν στίς Κα­ρυ­ές γιά νά τα­κτο­ποι­ή­σουν τά χαρ­τιά, ἐ­νῶ στό Κο­νά­κι ὁ Γέ­ρον­τας μα­γεί­ρε­ψε φα­σό­λια καί τοῦ πα­ρέ­θε­σε τρά­πε­ζα.

Παρ᾿ ὅ­λα αὐ­τά με­ρι­κοί τόν κα­τη­γο­ροῦ­σαν ὅ­τι δέν κά­νει ἔρ­γα στό Μο­να­στή­ρι. Ἀλ­λά τό­τε ἦ­ταν δύ­σκο­λη ἡ κα­τά­στα­ση. Ἄν καί ἤ­θε­λε, δέν μπο­ροῦ­σε νά κά­νη πολ­λά πράγ­μα­τα, δι­ό­τι ἔ­λει­παν τά χρή­μα­τα καί ἡ Μο­νή ἔ­πα­σχε ἀ­πό λει­ψαν­δρί­α.

Προ­σπα­θοῦ­σε νά βο­η­θή­ση τό Μο­να­στή­ρι, ἀλ­λά ἡ καρ­διά του δέν κολ­λοῦ­σε σέ τί­πο­τε ὑ­λι­κό. Εἶ­πε σέ νέ­ο μο­να­χό πού τοῦ πρό­τει­νε κά­ποι­α σχέ­δια γιά τήν ὑ­λι­κή ἄ­νο­δο τῆς Μο­νῆς: «Κα­λά εἶ­ναι αὐ­τά (οἱ οἰ­κο­δο­μές κ.λπ.), ἀλ­λά νά μήν κολ­λᾶ­με ἐ­κεῖ ὑ­περβολι­κά».

Ἦ­ταν ἀ­σκη­τι­κός. Ἐνῶ κου­ρα­ζό­ταν τό­σο πο­λύ, ἔ­τρω­γε λί­γο. Ἤ­θε­λε τό φα­γη­τό νά εἶ­ναι ἁ­πλά μα­γει­ρε­μέ­νο. Ὅ­ταν ὁ Ἐ­πί­τρο­πος πρό­τει­νε νά βά­λουν καί ἄλ­λα πράγ­μα­τα συμ­πλη­ρω­μα­τι­κά, ὁ Γέ­ρον­τας ἔ­λε­γε: «Δέν εἶ­ναι ἀ­νάγ­κη. Ἔ­χο­με στήν τρά­πε­ζα ἀρ­κε­τά πράγ­μα­τα. Εἴ­μα­στε μο­να­χοί. Πρέ­πει νά τρῶ­με πιό ἁ­πλά καί λί­γα πράγ­μα­τα». Ἀλ­λά ἐ­πέ­με­νε πά­ντο­τε νά ὑ­πάρ­χη ἀρ­κε­τό ψω­μί. Ἂν τοῦ πρό­τει­ναν νά φά­η κά­τι, ἔ­στω καί ἐ­λά­χι­στο, με­τά τό Ἀ­πό­δει­πνο, δέν δε­χό­ταν.

Πο­τέ του δέν κα­τέ­κρι­νε κα­νέ­ναν. Κα­κός λό­γος δέν ἔ­βγαι­νε ἀ­πό τό στό­μα του. Εἶ­χε λε­πτό­τη­τα, ἀρ­χον­τιά, καί δέν μι­λοῦ­σε πε­ρι­φρο­νη­τι­κά γιά κα­νέ­ναν.

Ὅ­λοι οἱ πα­τέ­ρες τῆς Μο­νῆς εἶ­χαν πά­ει τοὐ­λά­χι­στον μία φο­ρά στά Ἱ­ε­ρο­σό­λυ­μα. Ὁ Γέ­ρον­τας δέν πῆ­γε πο­τέ. Τόν τε­λευ­ταῖ­ο χρό­νο τῆς ζω­ῆς του εἶ­πε σέ κά­ποι­ον: «Κά­θε θεί­α Λει­τουρ­γί­α εἶ­ναι σάν νά πᾶς στά Ἱ­ε­ρο­σό­λυ­μα».

Ἀ­γα­ποῦ­σε ἐξ ἴ­σου ὅ­λους. Αὐ­τό τό ὁ­μο­λο­γοῦν Βο­ύλ­γα­ροι, Ἕλ­λη­νες, Ρῶσ­σοι καί ὅ­σοι τόν γνώ­ρι­σαν. Ἀ­γα­ποῦ­σε θερ­μά τήν Πα­τρί­δα του, ἀλ­λά μέ πνευ­μα­τι­κό τρό­πο, χω­ρίς ἐ­θνι­κι­σμό.

Τό­τε πού στήν Βουλ­γα­ρί­α ἐ­πι­κρα­τοῦ­σε ἡ ἀ­θε­ΐ­α τῶν κομ­μου­νι­στῶν, ὁ Γέ­ρον­τας μέ πρω­το­βου­λί­α δι­κή του ἐ­ξέ­δω­σε πνευ­μα­τι­κά βι­βλί­α καί τά ἔ­στελ­νε στήν Βουλ­γα­ρί­α γιά νά στη­ρί­ξουν τούς πι­στο­ύς. Ἂν καί τό Μο­να­στή­ρι δέν εἶ­χε πολ­λά ἔ­σο­δα, δα­πά­νη­σε γι᾿ αὐ­τό τό σκο­πό τρι­άμι­σι ἑ­κα­τομ­μύ­ρια δραχ­μές.

Ὁ ἴ­διος ἦ­ταν τε­λεί­ως ἀ­κτή­μων. Γιά ἕ­να δι­ά­στη­μα ἔ­στελ­ναν ἀ­πό τήν Σύνοδο τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Βουλ­γα­ρί­ας μία χρη­μα­τι­κή βο­ή­θεια στόν κά­θε μο­να­χό. Ὁ Γέ­ρον­τας πο­τέ δέν ἄγ­γι­ξε αὐ­τά τά χρή­μα­τα. Τά ἔ­βα­ζε σέ μία γω­νιά καί με­τά ἔ­λε­γε στόν Ἐ­πί­τρο­πο νά τά πά­ρη καί νά τά βά­λη στήν Ἐκ­κλη­σί­α.

Πάν­το­τε φο­ροῦ­σε πα­λαι­ά. Κά­πο­τε ἀ­γό­ρα­σε ἕνα κον­τό ζε­στό γιά τόν χει­μῶ­να. Ἕ­νας μο­να­χός τόν ρώ­τη­σε για­τί δέν ἀ­γό­ρα­σε καί γι᾿ αὐ­τόν. Τήν ἄλ­λη μέ­ρα τοῦ τό ἔ­δω­σε καί αὐ­τός ἔ­βα­λε πά­λι τό πα­λαι­ό κον­τό του. Ἔ­πλε­νε τά ροῦ­χα μό­νος του μέ τά χέ­ρια μέ κρύ­ο νε­ρό ἀ­κό­μη καί τόν χει­μῶ­να.

Ὑ­πε­ρα­γα­ποῦ­σε καί εὐ­λα­βεῖ­το πο­λύ τήν Πα­να­γί­α. Ἔ­λε­γε πολ­λές φο­ρές μέ κα­τά­νυ­ξη, πώς αὐ­τή μό­νη της ἀ­νέ­βη­κε τά σκα­λο­πά­τια τοῦ να­οῦ, ὅ­ταν ἦταν τρι­ῶν χρό­νων.

Ἂν καί εἶ­χε πολ­λά τά­λαν­τα καί πολ­λές γνώ­σεις, πο­τέ δέν καυ­χι­ό­ταν, ἀλ­λά ἀν­τι­θέ­τως, ὅ­ταν ἔ­κα­νε κά­ποι­α ἐρ­γα­σί­α, πάν­το­τε ρω­τοῦ­σε κά­ποι­ον ἄλ­λον πῶς νά τήν κά­νη, γιά νά μήν κά­νη τό θέ­λη­μά του. Στήν Γε­ρον­τι­κή Σύναξη ἔ­λε­γε τήν γνώ­μη του, ἀλ­λά δέν προ­σπα­θοῦ­σε νά τήν ἐ­πι­βά­λη. Σι­ω­πη­λά προ­σευ­χό­ταν καί με­τά ἀ­πό συ­ζη­τή­σεις γι­νό­ταν αὐ­τό πού ἤ­θε­λε ὁ Γέ­ρον­τας.

Γιά ἄ­σκη­ση, σπά­νια ἄ­να­βε σόμ­πα. Ὅ­ταν ἤ­θε­λε καμ­μία φο­ρά νά ζε­στα­θῆ καί ἡ ὥ­ρα ἦ­ταν προ­χω­ρη­μέ­νη, πή­γαι­νε στό μα­γει­ρεῖ­ο καί κα­θό­ταν δί­πλα στήν σόμ­πα. Ἀλ­λά ἐ­πει­δή πάν­τα τοῦ ἔ­λει­πε ὕ­πνος, ἀ­μέ­σως ἀ­πο­κοι­μό­ταν. Ὁ Μῆ­τσος ὁ λαϊκός μάγειρας ἀ­πό σε­βα­σμό στε­κό­ταν δί­πλα του, γιά νά τόν φυ­λά­η μήν πέ­ση ἀ­πό τήν κα­ρέ­κλα. Ἀλ­λά καί αὐ­τός νύ­στα­ζε καί κοι­μό­ταν ὄρ­θιος.

Πο­τέ του δέν ξά­πλω­σε σέ κρεβ­βά­τι γιά νά ἀ­να­παυ­θῆ. Κα­θόταν σέ μία κα­ρέ­κλα ἤ σ᾿ ἕ­ναν κα­να­πέ διότι ἤθε­λε σάν τόν στρα­τι­ώ­τη νά εἶ­ναι πάν­τα ἕ­τοι­μος. Ἔ­τσι τόν βρῆ­καν οἱ πα­τέ­ρες, κα­θι­σμέ­νον στόν κα­να­πέ, με­τά ἀ­πό τήν ἀ­γρυ­πνί­α τῶν Εἰ­σο­δί­ων, στίς 21–11–1994, ἐ­νῶ ἡ κα­θα­ρή ψυ­χή του εἶ­χε πε­τά­ξει στο­ύς οὐ­ρα­νούς κον­τά στόν Χρι­στό πού ἀγά­πη­σε ἀ­πό μι­κρός καί δι­η­κό­νη­σε ποι­κι­λο­τρό­πως σέ ὅ­λη του τήν ζω­ή.

Οἱ πα­τέ­ρες πα­ρα­τή­ρη­σαν πά­νω στό κρεβ­βά­τι του ἕ­να πα­χύ στρῶ­μα σκό­νης καί ἀ­ρά­χνες. 

Σ᾿ αὐ­τή τήν ζω­ή ὁ γέ­ρον­τας Εὐ­θύ­μιος δέν χόρ­τα­σε τόν ὕ­πνο, δέν ξε­κου­ρά­στη­κε σάν ἄν­θρω­πος, ἀλ­λά τώ­ρα ὁ Κύ­ριος, ὁ δί­και­ος Κρι­τής, ἂς τόν ἀ­ναπαύ­ση ἐν τῇ ἀ­γή­ρῳ μα­κα­ρι­ό­τη­τι.

Ὅ­σοι τόν γνώ­ρι­σαν, τόν θυ­μοῦν­ται μέ συγ­κί­νη­ση ὡς ἅ­γιο ἄν­θρω­πο.

Τήν εὐ­χή του νά ἔ­χου­με. Ἀ­μήν.

1. Κλῖμαξ ΚΖ’ (Α΄), δ’.

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2019/07/blog-post_98.html#more

Ἡ Ἁγία Ἄννα μετά τῆς Θεοτόκου-Ἡ θαυματουργή εἰκόνα ἀπό τήν Σμύρνη

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

Αυτή η εικόνα της Αγίας Άννας με την δωδεκάχρονη Παναγία μας, έχει έρθει από την Σμύρνη. Σώθηκε μέσα από την φωτιά στην πλατεία, εκεί που καίγονταν όλες οι εικόνες της Μητρόπολης της Σμύρνης,της Αγίας Φωτεινής. Ο μητροπολίτης Χρυσόστομος Σμύρνης οδηγούσε σε αυτήν την εικόνα τα άτεκνα ζευγάρια. Τους έβαζε να νηστεύουν σαράντα ημέρες με προσευχή και παράκληση στην Αγία, κι έπειτα να πηγαίνουν και να κοινωνούν. Και ήταν πολλά τα ζευγάρια που αποκτούσαν παιδί. Η εικόνα ήταν γεμάτη από τα τάματα αφού τελούσε πολλά θαύματα, ακόμη και στους μουσουλμάνους.

Βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αναλήψεως στα Σκούρτα Βοιωτίας. Πολλά είναι τα ζευγάρια που προσέρχονται να επικαλεστούν την βοήθεια της Αγίας Άννας για να αποκτήσουν παιδάκι. Τα ονόματά τους γράφονται σε ιδιαίτερο δίπτυχο και μνημονεύονται στην αγία Πρόθεση μέχρι να συλλάβουν παιδί.

Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Η Γιασεμή είχε πάει στην Σμύρνη να πάρει τα κορίτσια της ξαδέλφης της για να φύγουν. Ήταν από τους τελευταίους Έλληνες της μαρτυρικής πόλης. Στο δρόμο της λοιπόν, και ενώ όλοι κοιτάζουν πώς να σωθούν από την κόλαση της ήδη φλεγόμενης πόλης, βλέπει έξω από την Αγία Φωτεινή να καίνε τις εικόνες. Είχε μαζί της κι έναν υπάλληλο Τούρκο, τον Αλί. Βγάζει από την τσέπη του φουστανιού της ότι χρήματα είχε πάνω της και του λέει:

«Βρε Αλί, πάρε αυτά, δώστα στον στρατιώτη να σε αφήσει να περάσεις και πήγαινε να πάρεις μια εικόνα. Θα μας κάψει ο Θεός να βλέπουμε να καίγεται η κληρονομιά μας.»

Πήγε ο Αλί, άρπαξε μια εικόνα και όταν την έφερε είδε η Γιασεμή ότι ήταν η εικόνα που είχε κάνει δώρο η μητέρα της στην Αγία Φωτεινή, από ευγνωμοσύνη στην Αγία Άννα, γιατί της χάρισε το πρώτο παιδί. Αυτή η εικόνα κοσμούσε τον Μητροπολιτικό ναό της Σμύρνης και θαυματουργούσε.

Ξαναβρέθηκε λοιπόν στα χέρια της Γιασεμής που την κρατούσε σαν θησαυρό και την έφερε στην Χίο και από εκεί, μετά από χρόνια ήρθε στην Ιερά Μονή.

πηγή

https://proskynitis.blogspot.com/2019/07/h.html

Πατὴρ Ἰωάννης Ῥωμανίδης: «Τὸ ἄκτιστο Φῶς, εἶναι τὸ ἴδιο τὸ Φῶς τῆς Μεταμορφώσεως»


Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Πατερικὴ Θεολογία», τοῦ πατρὸς Ἰωάννου Σ. Ῥωμανίδου (†)

Ὅταν κάποιος δῆ τὸν Θεόν, ἡ πίστις καὶ ἡ ἐλπὶς καταργοῦνται καὶ μένει μόνον ἡ ἀγάπη. Αὐτὸ τὸ λέγει ξεκάθαρα ὁ ἀπόστολος Παύλος. Ἡ πίστις δηλαδὴ πρὸς τὸν Θεὸν μαζὶ μὲ ὅλα τὰ συναφῆ νοήματά της, καθὼς καὶ ἡ ἐλπίδα πρὸς τὸν Θεὸ μαζὶ μὲ ὅλα τὰ συναφῆ νοήματά της καταργοῦνται, ὅταν κανεὶς βλέπη τὸν Θεόν, ποὺ εἶναι ἡ Ἀγάπη. Τὰ νοήματα ἀντικαθίστανται τότε ἀπὸ τὴν ἴδια τήν θέα τοῦ ἀγαπωμένου. Τότε ὁ ἄνθρωπος δοξάζεται, δηλαδὴ βλέπει τὸν Χριστὸ ἐν δόξῃ, και μετέχει στήν δόξα τοῦ Χριστοῦ. Ὑφίσταται μέθεξι Θεοῦ.
Οἱ ἄνθρωποι συνήθως ἀντιμετωπίζουν τοὺς συνανθρώπους των μὲ βάση τὶς ἤδη διαμορφωμένες γι’ αὐτοὺς ἀντιλήψεις. Ἀντιθέτως, ἐκεῖνος ποὺ ἀντικρύζει τὸν Χριστὸν κατὰ τὴν ἐμπειρία τῆς θεώσεως, δηλαδὴ ἐκεῖνος στὸν ὁποῖον ἀποκαλύπτεται ὁ Χριστὸς μὲ τὴν δεδοξασμένη Θεανθρώπινη Του φύσι, δὲν μπορεῖ νὰ κρατήση τότε στὸν νοῦ του κανένα ἀνθρώπινο νόημα ἢ προηγούμενη γνώμη, ποὺ ἐνδεχομένως εἶχε σχηματίσει γιὰ τὸν Χριστό, διότι δὲν ὑπάρχει τίποτε ἀπολύτως στὴν ὑλικὴ ἢ ἄϋλη δημιουργία, τίποτε τὸ κτιστὸ ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινο σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ νὰ μοιάζη μὲ τὴν ἄκτιστη πραγματικότητα τῆς δόξης τοῦ δεδοξασμένου Χριστοῦ, τὸν ὁποῖον τώρα ἀντικρύζει. 

Ἁπλῶς δέχεται τὸν Χριστὸ ὅπως τὸν βλέπει. Οὔτε νὰ Τὸν περιγράψη μπορεῖ οὔτε νὰ μιλήση γι’ Αὐτὸν μὲ ἀντικειμενικότητα μπορεῖ. Διότι δὲν ὑπάρχουν ἀνθρώπινες λέξεις, ποὺ νὰ μποροῦν νὰ περιγράψουν τὴν ἄκτιστη πραγματικότητα τοῦ Χριστοῦ, τῆς θεϊκῆς φύσεως τοῦ Χριστοῦ. Καὶ τοῦτο, ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχει καμμία ὁμοιότης μεταξὺ κτιστοῦ καὶ ἀκτίστου.

Λόγος περί ὁμοφυλοφιλίας καί οἱ ἀναφορές στήν Ἱερά Μονή Κουδουμᾶ

Σύμφωνα με σύγχρονους άγιους (Άγιος Πορφύριος ο Αγιορείτης, Γέροντας Αναστάσιος της ιεράς μονής Κουδουμά στην Κρήτη και άλλους) ο κάθε άνθρωπος ορίζεται σαν ψυχοσωματική οντότητα (30% σωματική και 70% ψυχική).Η σωματική ανθρώπινη διάσταση αφορά την γονιδιακή κληρονομικότητα των προγόνων μας (κυτταρική μνήμη, D.N.A.). Και η σύγχρονη Γενετική μοριακή βιολογία παραδέχεται αυτό που οι Ορθόδοξοι Άγιοι Πατέρες ονομάζουν σωματικά αδιάβλητα (=ακατηγόρητα) πάθη, που κληρονομούνται από τους προγόνους στους απογόνους μέσω D.N.A.Η χαρτογράφηση του ανθρώπινου D.N.A. που ολοκληρώθηκε σχεδόν απόλυτα, από το 1995-2005 μ.Χ. κατέπληξε όλον τον κόσμο γιατί επιβεβαίωσε ότι τα 24.000 (περίπου) ανθρώπινα γονίδια, που κληρονομούμε άκοντες (=μη θέλοντες) από τις αλλεπάλληλές γενιές των φυσικών μας προγόνων ευθύνονται αμεσότατα για τις ροπές που έχουμε σε γήρας, θάνατο σωματικό, πάθη, διάφορες αρρώστιες (σχεδόν όλες τις αρρώστιες) όλων των σωματικών ανθρωπίνων συστημάτων: κυκλοφορικό, νευρικό, γενετικό κλπ). Μέσα σε αυτές τις κληρονομούμενες γενετικές ροπές, συμπεριλαμβάνονται και τάσεις για εγκληματική και αντικοινωνική παραβατικότητα (ροπή για έγκλημα, για βία, για αλκοολισμό, ναρκωτικά και σεξουαλική διαστροφή).Θυμάμαι χαρακτηριστικά, που γεννήθηκαν δυο δίδυμα ετεροζυγωτικά (διαφορετικό ωάριο και σπερματοζωάριο) αγοράκια στην γειτονιά μου –μέσα στην δεκαετία του 1960-1970. Το ένα αγοράκι έγινε υπέρ-γυναικάς και το άλλο το αδελφάκι του ασυναίσθητα ‘’ενστικτωδώς’’ έβαζε ‘’χέρι’’ σε άλλα αγοράκια και εξελίχθηκε σε μεγάλο ομοφυλόφιλο. Και οι δυο μάλιστα ζουν ακόμη και είναι και ευλαβέστατοι και ορθοδοξότατοι, δηλαδή αμαρτωλοί μεν αλλά ασυμβίβαστοι και αγωνιζόμενοι μετανοούντες δε.Κάθε ένας μας, σίγουρα, έχει παρόμοιες εμπειρίες στο οικογενειακό ή το οικείο περιβάλλον του! Στην τραγική περίπτωση των δυο ετεροζυγωτικών δίδυμων αγοριών υπήρχαν από ‘’γεννησιμιού’’ τους και ορμονικές διαφορές. Το ομοφυλόφιλο αγοράκι είχε ελάχιστη αδρεναλίνη και τεστοστερόνη και περισσότερα οιστρογόνα (γυναικείες ορμόνες). Εδώ, ολοφάνερα, έχουμε κληρονομημένη γενετική ανωμαλία που ο Χριστός επιτρέπει για λόγους που ξέρει Αυτός [1] . Επίσης, όπως μας έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ο Αγιορείτης στο Μήλεσι, όλα τα αγοράκια και τα κοριτσάκια κάπου στην αρχή της εφηβείας τους (περίπου από 11-13 ετών) και για ένα εξάμηνο, περίπου, έχουν μια μικρή αύξηση των αντιθέτων του φύλου τους ορμονών για να ομορφαίνουν (τα αγοράκια μικρή αύξηση οιστρογόνων – τα κοριτσάκια μικρή αύξηση αδρεναλίνης και τεστοστερόνης).Σε εκείνη ακριβώς την προσωρινή σωματική ‘’φάση’’ τα ταγκαλάκια (οι δαίμονες) πολεμούν εντονότατα τους αθώους και απονήρευτους έφηβους με πονηρούς λογισμούς ομοφυλοφιλίας για να τους δώσουν μπερδεμένη δισεξουαλική κατεύθυνση.Αυτό το ξέρανε από παλιά στην Κρήτη γι’ αυτό, και σήμερα ακόμη, πολλοί γονείς αγοριών, κυρίως, στα πρώιμα εφηβικά τους στάδια τα οδηγούν –δυστυχώς- να πορνεύσουν για να τα σιγουρέψουν, να ΄΄αντρέψουν΄΄ γιατί φοβούνταν μη τους εξελιχθούν, τα αγόρια τους σε ‘’αδελφές’’. Ο αντίστοιχος μικρότερος φόβος για τα κορίτσια τους, οδηγούσε τους γονείς τους να τα προξενέψουν και να τα παντρέψουν νωρίς.Αυτές τις πρόωρες ανωμαλίες σεξουαλικής τάσης τις φοβόταν πολύ και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (345-407 μ.Χ.) και στους περίφημους λόγους του περί γάμου συνιστούσε στους γονείς της εποχής του να παντρέψουν το ταχύτερο δυνατό τα παιδιά τους.

Μαῦρες σελίδες στήν ἱστορία της γράφει ἡ Ἱ.Μ. Ξενοφῶντος.

Οι σχισματικοί της Ουκρανίας πανηγυρίζουν για άλλη μία νίκη επί του Αγίου Όρους. Το δημοσίευμα είναι στα Ουκρανικά από ιστοσελίδα των Ουκρανών σχισματικών γι’ αυτό θα περιοριστώ σε λίγα.
 Αναφέρει ότι την 9η Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Παντελεήμονος (παλαιό ημερολόγιο), μία ομάδα προσκυνητών της «επισκοπής» Ρίβνε και Όστρο μαζί με «κληρικούς» συμμετείχαν στην Θεία Λειτουργία της Ι.Μ. Ξενοφώντος όπου χοροστάτησε ο Ηγούμενος της Μονής Αλέξιος. Μαζί με την αδελφότητα του Μοναστηριού συμμετείχε και «κληρικός» της «επισκοπής» Λβιβ.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ηγούμενος συγχάρηκε τους Ουκρανούς για τον «Τόμο Αυτοκεφαλίας» και τους διαβεβαίωσε ότι οι μοναχοί του Αγίου Όρους προσεύχονται για την Ουκρανία. Επίσης εξέφρασε τον σεβασμό και την ευλάβειά του στον «ευλογημένο προκαθήμενο της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας Επιφάνιο».
Ο Ηγούμενος της Ι.Μ. Ξενοφώντος Αλέξιος έχει δείξει από την αρχή με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τις θέσεις του στο Ουκρανικό. Συμμετείχε αυτοπροσώπως στην ενθρόνιση του σχισματικού Επιφάνιου.

Τήν ἐβάπτισεν ὁ Χριστός!!!


ΤΗΝ ΕΒΑΠΤΙΣΕΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ!!!

Εὑρισκόμενος -χάριτι Θεοῦ, γιά πολλοστήν φοράν- εἰς τό Ἅγιον Ὄρος, εἶχα τήν μεγάλην εὐλογία νά συνομιλήσω καί πάλι, μεταξύ ἄλλων, μέ τόν πολυσέβαστον Ἀρχιμανδρίτην Παρθένιον, Γέροντα τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου τοῦ Ἁγίου Παύλου. Στά πλαίσια τῆς εὐλογημένης συζητήσεως, ὁ Γέροντας ἀναφέρθηκε καί στά μαρτύρια τῆς Ἁγίας Χριστίνης, ἑστιάζοντας στήν Βάπτισή της, ἀπό τόν Κύριον, στήν μέση τοῦ πελάγους!

Ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σύρος: «Καλύτερα νά κατοικήσεις μέ τά θηρία παρά μέ αὐτούς πού ἔχουν κακή ζωή. Κάθισε μαζί μέ γύπες παρά μέ πλεονέκτη καί ἄπληστο»

16 Αὐγούστου. Ἡ ἐξ Ἐδέσσης ἀνακομιδή τῆς ἀχειροποιήτου εἰκόνος, ἤ τοι τοῦ ἰεροῦ μανδηλίου. Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ. 16ης Αὐγ. (Α΄ Τιμ. γ΄ 13 - δ΄ 5).

Α Τιμ. 3,13         οἱ γὰρ καλῶς διακονήσαντες βαθμὸν ἑαυτοῖς καλὸν περιποιοῦνται καὶ πολλὴν παῤῥησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
Α Τιμ. 3,13                Διότι εκείνοι, οι οποίοι με σύνεσιν και φόβον Θεού διηκόνησαν καλώς και διακονούν, αποκτούν καλόν βαθμόν, προάγονται δηλαδή στο αξίωμα του ιερέως και του αρχιερέως· επί πλέον δε αποκτούν τόλμην και θάρρος να ομολογούν και να κηρύττουν την πίστιν στον Ιησούν Χριστόν.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Ετικέτες

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (5983) ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (4279) ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (2526) ΟΜΙΛΙΕΣ (2143) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (2128) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (2017) ΔΙΔΑΧΕΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ (1920) ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1781) ΘΑΥΜΑΤΑ (1688) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (1477) ΜΕΤΑΝΟΙΑ (1391) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ (1379) ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ (1344) ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1339) ΚΗΡΥΓΜΑ (1247) ΠΡΟΣΕΥΧΗ (1204) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (1028) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ (995) ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ (936) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ (904) ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ (896) ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ (885) ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ (861) ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ (838) ΑΙΡΕΣΕΙΣ (817) ΔΙΩΓΜΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (801) ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (794) π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (790) ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ (777) ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (743) ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (718) ΒΙΒΛΙΑ (639) ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ (634) ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ (618) ΚΥΡΙΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (602) ΠΙΣΤΗ (594) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (585) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (584) ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ (559) ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ (554) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ (538) Π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ (528) Π. ΣΑΒΒΑΣ (526) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (523) ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΦΙΛΟΘΕΪΤΗΣ (521) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ (516) ΑΓΙΟΙ (515) ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ (508) ΑΓΑΠΗ (506) ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (495) ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ (493) ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΗ (493) ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ (493) ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (475) ΘΛΙΨΕΙΣ (473) ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ (462) ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (456) ΘΑΝΑΤΟΣ (453) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ (446) ΟΜΙΛΙΑ (440) ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ (434) ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ (433) ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (432) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ (425) ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (414) ΕΚΚΛΗΣΙΑ (411) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (407) ΑΘΕΪΑ (402) ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ (402) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ (401) ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ (395) ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ (392) ΑΓΩΓΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (391) ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (378) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ (374) ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ (369) ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (368) ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (366) ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ (366) ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ (366) ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (365) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (364) ΠΑΘΗ (362) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (361) ΕΥΧΗ (348) ΑΓΓΛΙΚΑ (345) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΡΟΣΤΑΝΔΗΣ (340) ΝΗΣΤΕΙΑ (338) ΑΣΚΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (336) ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ (335) ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ (334) ΛΟΓΙΣΜΟΙ (333) ΠΑΠΙΣΜΟΣ (333) ΔΙΑΒΟΛΟΣ (331) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ (329) ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ (326) ΑΓΙΟΤΗΤΑ (325) Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (323) ΥΠΟΜΟΝΗ (322) ΥΠΑΚΟΗ (321) ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ (318) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (318) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (311) ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (311) ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΜΠΡΙΑΝΤΣΙΑΝΙΝΩΦ (310) ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΖΩΗ (305) ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ (299) ΕΠΙΣΤΗΜΗ (295) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (288) ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ (287) ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ (286) ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ (285) ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ (283) ΘΑΥΜΑ (283) ΠΑΣΧΑ (281) ΑΜΑΡΤΙΑ (277) ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (274) Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (274) ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ (273) ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (268) 666 (266) ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ (266) ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (262) ΨΥΧΗ (262) ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (260) ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ (259) ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ (259) ΠΑΙΔΕΙΑ (255) ΓΕΡΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΣΣΕΞ (254) ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (254) ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ ΣΥΡΟΣ (252) ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (249) ΜΑΡΤΥΡΙΟ (247) ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ (246) ΘΕΟΣ (246) ΑΜΑΡΤΙΕΣ (244) π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΝΗΣ (244) ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 2016 (243) ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ (242) ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ (241) ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ (240) ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ (240) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ (237) ΓΑΜΟΣ (236) ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (236) ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (234) ΓΕΡΩΝ ΠΑΙΣΙΟΣ (231) ΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (229) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ (228) ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑTΩΝ (227) ΑΓΙΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ (225) ΙΣΠΑΝΙΚΑ (222) ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ (220) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ (219) ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΙ (218) En Español (217) ΓΕΡΟΝΤΕΣ (217) ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ (215) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (215) ΑΡΧΙΜ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (214) ΓΕΡΩΝ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ (214) ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ (214) ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ (214) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (211) ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ (211) ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ (209) ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ (209) ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (209) ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (209) ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ (208) ΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ (207) ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (206) ΜΑΣΩΝΙΑ (204) ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ (202) ΔΑΙΜΟΝΕΣ (202) ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ (201) ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (200) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (196) ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ (195) ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (195) γΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ (195) ΙΕΡΩΣΥΝΗ (194) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ (193) ΚΕΝΟΔΟΞΙΑ (192) ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ (189) Π. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (189) ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ (188) ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (187) ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ (185) ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ (184) ΕΛΛΑΔΑ (184) ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ (184) ΑΠΙΣΤΙΑ (181) ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ (181) Π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ (181) ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ (180) Π.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (178) ΑΡΧ. ΚΛΕΟΠΑΣ ΗΛΙΕ (175) ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (175) ΜΑΓΕΙΑ (175) ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (173) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (171) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ (171) ΡΟΥΜΑΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ (170) ΡΩΣΙΑ (170) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (170) ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ (169) ΠΑΠΑΣ (169) ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΚΟΝΤΖΟΣ (167) ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ (166) ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (166) ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ (166) ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ (165) ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ (165) ΝΗΨΗ (165) ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (165) ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ (164) ΑΒΒΑΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ (163) ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ (162) ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (162) ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (162) ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (161) ΙΑΤΡΙΚΗ (161) ΠΛΑΝΕΣ (160) ΟΣΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ (158) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΡΙΔΟΣ (156) ΕΜΒΟΛΙΑ (154) ΑΓΙΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ (153) ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ (153) ΑΣΚΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (151) ΠΟΛΙΤΙΚΗ (150) ΜΙΚΡΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ (148) ΑΝΑΣΤΑΣΗ (147) ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΓΙΟΙ (147) ΨΑΛΜΟΙ (147) ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ (146) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ (144) ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ (143) ΔΙΔΑΧΕΣ ΟΣΙΟΥ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ (143) Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ (142) ΑΣΚΗΤΙΣΜΟΣ (141) ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ (141) ΓΕΡΩΝ ΙΩΣΗΦ ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ (140) ΠΑΙΔΙΑ (140) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (138) ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ (138) ΑΓΙΑ ΛΕΙΨΑΝΑ (135) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΙΡΙΚΟΠΗΣ (135) ΝΕΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (134) ΑΣΚΗΣΗ (133) ΔΙΑΚΡΙΣΗ (133) ΙΕΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ (132) Π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ (130) ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ (130) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (129) ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (129) ΔΙΟΡΑΤΙΚΟ ΧΑΡΙΣΜΑ (128) ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ (127) ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ (126) ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (125) ΑΦΘΑΡΤΟ ΑΓΙΟ ΛΕΙΨΑΝΟ (125) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ (125) Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ (125) ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ (124) ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΣΤΩΒ (124) ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ (124) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (124) ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ (123) ΔΙΩΓΜΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (123) ΜΕΓΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ (123) ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ (123) ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (122) ΓΕΡΩΝ ΘΑΔΔΑΙΟΣ ΤΗΣ ΒΙΤΟΒΝΙΤΣΑ (122) ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ (121) ΕΥΡΩΠΗ (121) ΚΡΙΣΗ (121) ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ (121) ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΗΘΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (121) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (120) ΝΕΟΙ (120) ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ (120) ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (119) ΠΙΣΤΙΣ (119) ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ (119) ΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ (118) ΚΟΛΑΣΗ (118) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΣΚΗΣΗ (118) ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ (117) ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ (117) ΚΟΙΜΗΣΗ (117) ΠΑΝΔΗΜΙΑ (117) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (117) ΤΡΙΩΔΙΟ (117) ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ (116) ΕΜΒΡΥΟ (115) ΦΟΝΟΣ (115) ΕΣΧΑΤΟΙ ΚΑΙΡΟΙ (114) ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ (112) ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥ (112) ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (111) ΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ (111) «Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ ΜΟΥ» (110) ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ (110) ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (110) ΣΩΤΗΡΙΑ (110) ΘΕΩΣΗ (109) Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ (109) Π. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ (109) Π.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ (109) ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (109) ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ (108) ΠΟΝΟΣ (108) ΠΡΟΟΡΑΤΙΚΟ ΧΑΡΙΣΜΑ (108) ΕΓΩΙΣΜΟΣ (107) ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ (107) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ (107) ΗΣΥΧΑΣΜΟΣ (106) ΑΔΙΚΙΑ (105) ΓΟΝΕΙΣ (105) ΤΟΥΡΚΙΑ (105) ΚΑΘΑΡΣΗ (104) Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ (104) ΑΓΙΟΤΗΣ (103) ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ (102) ΙΣΛΑΜ (102) ΣΥΓΧΩΡΗΣΗ (102) ΦΟΒΟΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (102) ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΣΛΙΔΗΣ (101) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (101) ΕΙΡΗΝΗ (101) ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ (101) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (100) ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (100) ΣΤΑΥΡΟΣ (100) ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΑΒΒΑΣ ΜΑΡΚΟΣ (100) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ (100) ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ (99) ΔΙΩΓΜΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ (99) ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΚΥΝΗΤΟΥ (99) ΟΡΑΜΑΤΑ (99) ΣΑΡΚΙΚΑ ΠΑΘΗ (99) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΡΦΟΥ (98) ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ (98) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (97) ΑΓΝΟΤΗΤΑ (97) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΨΑΛΤΗΡΙΟΥ (97) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ (97) ΑΒΒΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ (96) ΑΓΙΟΣ ΝΗΦΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΝΗΣ (96) ΑΓΧΟΣ (96) ΑΡΧΙΜ. ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΒΙΤΤΗΣ (96) Π.ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ (96) ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ (96) ΑΓΙΟΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ (95) ΕΝ ΧΡΙΣΤῼ ΑΓΑΠΗ Ή ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑ (95) ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (95) ΦΙΛΑΥΤΙΑ (95) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ (94) ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (94) ΟΥΚΡΑΝΙΑ (94) ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ (94) ΠΛΑΝΗ (94) ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ (93) ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (92) ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (92) ΑΡΧ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ (91) ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ (91) ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ (91) ΑΠΛΟΤΗΤΑ (90) ΓΕΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ (90) ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ (90) ΚΛΙΜΑΞ (89) ΝΟΥΣ (89) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ (89) ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΟΥ (88) ΑΡΕΤΕΣ (88) ΘΥΜΟΣ (88) ΠΛΟΥΤΟΣ (88) ΑΡΧ.ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ (87) ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ (87) ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ (87) Π. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΡΟΟΥΖ (87) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (87) ΑΓΙΟΣ ΗΣΥΧΙΟΣ Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ (86) ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ (86) ΓΙΟΓΚΑ (86) ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ (86) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (86) ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ (86) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ (86) Δ. ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ (85) ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ (85) ΟΣΙΟΣ ΗΣΥΧΙΟΣ Ο ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ (85) Π. ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (85) ΦΟΒΟΣ ΘΕΟΥ (85) ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (84) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ (84) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ (84) ΕΓΩΪΣΜΟΣ (83) ΛΥΠΗ (83) Π. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ (83) Τά πάθη καί ἡ κατάθλιψη-Τί εἶναι καί πῶς θεραπεύονται (Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου)-Νέο βιβλίο (83) ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ (83) ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ (82) ΑΡΧ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (82) ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ (82) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (82) Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (82) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ (82) ΔΕΣΠΟΤΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ (81) ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ (81) Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ (81) ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (80) ΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΗΨΗ (80) ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (80) ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (80) ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ (79) ΕΥΛΑΒΕΙΑ (79) ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ (79) ΚΡΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ (79) ΑΡΧΙΜ ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (78) ΓΕΡΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΔΑΔΙΟΥ (78) ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΔΙΚΑΙΟΣ (78) ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ (78) ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ (78) ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (78) ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ (77) ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΟΠΤΙΝΑ (77) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (77) ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ (77) ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ (76) ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (76) ΑΣΚΗΤΙΚΑ (76) ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ (76) ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΕΣ (76) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (76) ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (76) ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ (75) ΑΝΕΞΙΚΑΚΙΑ (75) ΚΟΣΜΟΣ (75) ΠΟΡΝΕΙΑ (75) ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ (75) ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΟΣ (74) ΚΥΠΡΟΣ (74) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ (74) Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (74) ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ (73) ΟΡΓΗ (73) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ (73) ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ (73) ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΣΑΧΑΡΩΦ (73) ΤΣΙΠ (73) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ (72) ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ (72) ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (72) ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΑΤΟΥ (72) ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ (72) ΣΙΩΠΗ (72) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (72) ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ (71) ΑΣΚΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ (71) Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (71) ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ (71) ΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ (71) ΥΓΕΙΑ (71) ΦΤΩΧΕΙΑ (71) ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΙΑ (70) ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ (70) ΗΣΥΧΙΑ (70) ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (70) Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗΣ (70) ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ (70) ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΗΣ (69) ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (69) ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (69) ΠΕΘ (69) ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ (69) ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (69) ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ (69) ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΕΛΕΣΗΣ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΞΕΩΝ (68) ΑΡΧ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (68) ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ (68) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ (67) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ (67) ΠΡΑΟΤΗΤΑ (67) ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ (66) ΑΚΤΙΣΤΟ ΦΩΣ (66) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (66) ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ (66) ΑΝΘΡΩΠΟΣ (66) ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ (66) ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ (65) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (65) Π.Ι.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (65) ΠΟΛΕΜΟΣ (65) ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (65) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (64) ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ (64) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (64) Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ (64) ΚΑΡΚΙΝΟΣ (64) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΗ (64) ΡΟΥΜΑΝΙΑ (64) ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ (64) ΥΜΝΟΙ (64) ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΚΑΠΠΑΔΟΚΗΣ (63) ΑΚΗΔΙΑ (63) ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (63) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΔΕΣΣΗΣ κ.κ. ΙΩΗΛ (63) ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ (63) ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ (63) ΣΤΑΡΕΤΣ ΣΑΒΒΑΣ (63) ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (63) ΦΩΤΙΣΜΟΣ (63) ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ (62) ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ (62) ΑΥΤΟΜΕΜΨΙΑ (62) ΕΠΑΙΝΟΣ (62) ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (62) ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ (62) ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ (62) ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗ (62) ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ (61) Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (61) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (61) ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ (61) ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ (60) ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ (60) ΕΟΡΤΕΣ (60) Η ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (60) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ (60) ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ (60) ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ (60) ΣΕΚΤΕΣ (60) ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ (60) ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ (60) ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ (60) ΦΟΒΟΣ (60) ΧΑΡΑΓΜΑ (60) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΑΣ (59) ΒΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΡΙΜΝΕΣ (59) ΓΕΡΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ (59) ΕΡΓΑΣΙΑ (59) ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ (59) ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ (59) ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ (59) ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (59) 34 ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ (58) ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΑΣΚΗΤΗΣ (58) ΑΓΙΟΣ ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ (58) ΑΡΧ. ΙΩΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ (58) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΣΟΦΡΩΝΙΟΣ (58) ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (58) ΔΥΣΗ (58) ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (58) Η ΕΥΧΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (58) Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Γ. ΠΟΡΦΥΡΙΟ (Β΄ ΕΚΔΟΣΗ) (58) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ (58) ΠΑΡΘΕΝΙΑ (58) ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (58) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ (58) ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ (58) ΣΧΙΣΜΑ (58) ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ (57) ΑΦΡΙΚΗ (57) ΔΑΚΡΥΑ (57) ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ (57) ΛΑΥΣΑΪΚΟΝ (57) ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΪΣΙΟΝ (57) ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ (57) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ. ΚΟΣΜΑΣ (57) ΟΣΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ (57) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (56) ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΚΡΙΣΗ (56) ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ (56) ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ (55) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΣΙΝΑΙΤΗΣ (55) ΑΓΡΥΠΝΙΑ (55) ΑΡΧ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (55) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΔΡΩΝΗΣ (55) Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (55) ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (55) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (55) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ (55) ΠΑΤΗΡ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΑΛΑΪΔΗΣ (55) ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ (55) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ (55) ΦΑΝΤΑΣΙΑ (55) ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ (55) ΑΣΕΒΕΙΑ (54) ΑΥΤΟΕΞΕΤΑΣΗ (54) ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑ (54) ΕΛΠΙΔΑ (54) ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ (54) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (54) Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ (54) ΙΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (54) ΚΑΡΔΙΑ (54) ΚΑΤΑΛΑΛΙΑ (54) ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΛΟΥΚΑ (54) ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (54) Π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ (54) ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (54) ΠΟΡΦΥΡΙΤΗΣ (54) ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (54) 1940 (53) ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (53) ΑΠΟΓΝΩΣΗ (53) ΕΚΛΟΓΕΣ (53) ΘΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (53) ΛΑΥΡΑ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ (53) ΜΑΣΚΕΣ (53) ΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑ (53) ΦΘΟΝΟΣ (53) ΑΓΙΟ ΦΩΣ (52) ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (52) ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ (52) ΕΓΓΑΜΟΣ ΒΙΟΣ (52) ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ (52) ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟ (52) ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ (52) ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ (51) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ (51) Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (51) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (51) ΝΕΑΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (51) ΦΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (51) ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (50) ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΩΝ (50) ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (50) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ (50) ΕΘΝΟΣ (50) ΗΠΑ (50) ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ (50) ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ (50) ΧΑΡΑ (50) π. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (50) ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ (49) ΓΕΡΩΝ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ (49) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (49) ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ (49) ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ (49) ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (49) ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (49) ΜΟΝΑΧΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ (49) ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΙΑ (49) Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΝΑΣ (49) ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ (49) π.Γεώργιος Μεταλληνός (49) ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (48) ΑΡΕΤΗ (48) ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΜΠΟΚΑ (48) ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ (48) ΕΟΡΤΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (48) ΕΥΔΟΞΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ (48) ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΓΙΩΝ (48) ΚΟΜΠΟΣΧΟΙΝΙ (48) ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ' ΛΟΥΚΑ (48) ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (48) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (48) Π. ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΣΗΣ (48) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (48) ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (48) ΨΑΛΤΗΡΙΟ (48) ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ ΤΟΥ ΖΑΝΤΟΝΣΚ (47) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (47) ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΛΟΥΚΑ (47) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α' ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΥ (47) ΠΕΝΘΟΣ (47) ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΣΑΪΑΣ (47) ΡΩΣΟΙ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ (47) ΦΙΛΗΔΟΝΙΑ (47) ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (46) ΑΠΑΤΕΣ (46) ΑΡΧ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΝΗΣ (46) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (46) ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ (46) ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (46) Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ (46) ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΕΣ (46) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ. (46) ΣΥΡΙΑ (46) ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (46) ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Γ'ΕΚΔΟΣΗ) (46) ΑΒΒΑΣ ΗΣΑΪΑΣ (45) ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΜΥΡΟΒΛΥΤΗΣ (45) ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΗ (45) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΜΕΝΙΟΣ (45) ΕΒΡΑΙΟΙ (45) ΖΗΛΕΙΑ (45) ΙΕΡΕΥΣ (45) Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (45) ΚΑΥΣΗ ΝΕΚΡΩΝ (45) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (45) ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ (45) ΝΕΟΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ (45) ΟΣΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ (45) ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ (45) ΠΡΩΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑ (45) 475 ΣΟΦΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ (44) ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΗΣ ΒΥΡΙΤΣΑ (44) ΔΙΔΑΧΕΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ (44) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ (44) ΚΛΗΡΙΚΟΙ (44) ΚΥΡΙΑΚΗ Β' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (44) ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (44) ΚΥΡΙΑΚΗ Θ' ΛΟΥΚΑ (44) ΟΝΕΙΡΑ (44) ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ (44) ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΑΓΙΟΙ (43) ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (43) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ (43) ΔΟΓΜΑ (43) ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (43) ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ (43) ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΛΟΥΚΑ (43) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ (43) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (43) ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΓΡΑΙΚΟΣ (42) ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (42) ΓΕΡΩΝ ΔΑΝΙΗΛ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ (42) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ (42) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΚ ΓΕΝΕΤΗΣ ΤΥΦΛΟΥ (42) Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ (42) ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ (42) ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΓΑΛΑΚΤΙΑ (42) ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ (42) Π. ΔΑΝΙΗΛ ΓΟΥΒΑΛΗΣ (42) Π. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ (42) ΡΟΥΜΑΝΟΙ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ (42) π. ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ ΜΠΑΛΑΝ (42) En Français (41) ΑΓΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ (41) ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΣΥΡΟΣ (41) ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ (41) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΝΑΣ (41) ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (41) ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ (41) ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ (41) ΕΙΔΗ ΜΑΓΕΙΑΣ (41) ΕΝΟΤΗΤΑ (41) ΕΥΤΥΧΙΑ (41) ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΕΡΑΚΗΣ (41) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (41) Π. ΕΦΡΑΙΜ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ (41) ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΩΝ (41) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΔΡΑΛΗΣ (41) ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ (41) Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης (41) Α΄ΙΩΑΝΝΟΥ (40) ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ (40) ΑΓΙΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΧΙΟΥ (40) ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ (40) ΑΚΤΗΜΟΣΥΝΗ (40) ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ (40) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ (40) ΑΡΧ.ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (40) ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ (40) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (40) ΚΥΡΙΑΚΗ Ι' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (40) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΛΟΥΚΑ (40) ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ (40) ΜΗΤΕΡΑ (40) ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (40) ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟΣ (40) ΧΡΟΝΟΣ (40) ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (39) ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (39) ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ (39) ΕΥΣΕΒΕΙΑ (39) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (39) ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ (39) ΙΣΛΑΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (39) ΚΥΡΙΑΚΗ Α' ΛΟΥΚΑ (39) ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑ (39) ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΑΚΩΒΟ ΤΣΑΛΙΚΗ (39) ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΙΣΜΟΣ (39) ΟΜΟΛΟΓΙΑ (39) ΣΧΟΛΕΙΟ (39) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ (39) ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΗ (38) ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ (38) ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ (38) ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ (38) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΨΑΛΜΩΝ (38) ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ-ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ (38) ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (38) ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ (38) ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ (38) ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ (38) ΠΕΡΙ ΥΠΑΚΟΗΣ (38) ΣΥΖΥΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ (38) ΦΥΛΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (38) ΑΓΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ Ο ΕΝ ΠΑΤΜΩ (37) ΑΓΙΟΣ ΝΕΙΛΟΣ (37) ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ (37) ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (37) ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ (37) ΓΕΡΩΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ (37) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (37) ΚΥΡΙΑΚΗ Ι' ΛΟΥΚΑ (37) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ' ΛΟΥΚΑ (37) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (37) ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ (37) ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΕΩΣ (37) ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ (36) ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (36) ΑΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ (36) ΑΜΝΗΣΙΚΑΚΙΑ (36) ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ (36) ΔΙΩΓΜΟΙ ΟΡΘΟΔ ΔΙΩΓΜΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ (36) Ε.Ε. (36) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ (36) ΘΕΟΛΟΓΙΑ (36) ΚΑΚΟ (36) ΚΑΤΑΝΥΞΗ (36) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ'' ΛΟΥΚΑ (36) ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ (36) ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (36) ΜΜΕ (36) ΠΑΝΘΕΪΣΜΟΣ (36) ΠΑΠΑ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ (36) ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ (36) ΠΣΕ (36) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (36) ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ (36) ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ (36) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ (36) Deutsch (35) ELDER EPHRAIM OF PHILOTHEOU (35) ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ (35) ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΖΩΑ (35) ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ (35) ΑΜΕΛΕΙΑ (35) ΑΡΓΟΛΟΓΙΑ (35) ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ (35) ΑΦΙΕΡΩΜΑ (35) ΒΛΑΣΦΗΜΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ (35) ΓΑΛΛΙΚΑ (35) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ (35) ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (35) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΡΟΠΑΡΙΩΝ (35) Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ (35) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΩΜΑ (35) ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΚΛΕΟΠΑ (35) ΚΛΗΡΟΣ (35) ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (35) ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (35) ΛΟΓΙΚΗ (35) ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΑ (35) ΜΕΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (35) ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ (35) ΟΥΝΙΑ (35) .ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ (34) ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ (34) ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΣ (34) ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ (34) ΑΚΕΝΟΔΟΞΙΑ (34) ΑΛΗΘΕΙΑ (34) ΑΠΑΤΗ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ (34) ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΓΑΛΑΚΤΙΑ (34) ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ (34) ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ (34) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ (34) ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (34) ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (34) ΚΥΡΙΑΚΗ Γ' ΛΟΥΚΑ (34) ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΛΟΥΚΑ (34) ΛΑΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ (34) ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΖΩΗ (34) ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ (34) ΟΙ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ (34) ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΒΕΛΙΤΣΚΟΦΣΚΥ (34) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (34) ΡΑΘΥΜΙΑ (34) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (34) ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ (34) ΑΓΙΟΙ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ (33) ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΝΑΪΤΗΣ (33) ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ (33) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ (33) ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ (33) ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ (33) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΕΤΡΩΝΙΟΣ ΤΑΝΑΣΕ (33) ΓΛΩΣΣΑ (33) Η ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (33) ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ (33) ΘΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (33) ΙΟΥΔΑΣ (33) ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ (33) ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (33) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (33) ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (33) ΜΗΤΕΡΑ ΠΡΟΣΕΧΕ (33) ΟΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΗ (33) ΠΟΝΗΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ (33) ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΣ (33) 1821 (32) ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ (32) ΑΓΙΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΦΩΤΙΚΗΣ (32) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (32) ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (32) ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ (32) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΘΛΙΨΕΩΝ (32) ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΑΒΒΑ ΠΟΙΜΕΝΟΣ (32) ΑΡΧ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΩΦ (32) ΑΡΧ. ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ ΛΥΡΑΚΗΣ (32) ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΙΚΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ (32) ΓΥΝΑΙΚΑ (32) ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (32) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ (32) ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ (32) ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ (32) ΙΕΡΟΚΑΤΑΚΡΙΣΗ (32) ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (32) ΜΙΣΟΣ (32) ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΟΝ 20ο ΚΑΙ 21ο ΑΙΩΝΑ (32) ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ (32) ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (32) ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (32) ΦΙΛΙΑ (32) ΑΓΓΕΛΟΙ (31) ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (31) ΒΑΣΚΑΝΙΑ (31) ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ. (31) ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟ (31) ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΛΟΥΚΑ (31) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ' ΛΟΥΚΑ (31) ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (31) ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΗΘΟΣ (31) Π. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ (31) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (31) ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (31) ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ (31) ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ (31) ΑΒΒΑΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ (30) ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ (30) ΑΓΙΟΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ (30) ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ (30) ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ (30) ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 1453 (30) ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (30) ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ (30) ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (30) ΔΕΙΛΙΑ (30) ΔΙΑΖΥΓΙΟ (30) ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ (30) ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ (30) ΘΕΛΗΜΑΤΑ (30) ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (30) ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ (30) ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (30) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣ (30) ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΑΣΚΗΤΗΣ (30) Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΚΟΣ (30) Π. ΠΕΤΡΟΣ ΧΙΡΣ (30) ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (30) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ (30) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (30) ΣΩΤΗΡΙΑ ΨΥΧΗΣ (30) ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (29) ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ (29) ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ (29) ΒΥΖΑΝΤΙΟ (29) ΓΕΡΩΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΚΟΛΟΒΑΝΣΚΙ (29) ΔΙΑΤΡΟΦΗ (29) ΔΟΞΑ ΘΕΟΥ (29) ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (29) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ (29) ΚΥΡΙΑΚΗ Δ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (29) ΚΥΡΙΑΚΗ Η' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (29) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ (29) Ο ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΣ ΑΕΤΟΣ (29) ΟΠΤΑΣΙΑ (29) ΟΣΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑ (29) ΠΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ (29) ΠΑΠΑ-ΤΥΧΩΝ (29) ΣΑΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (29) ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ (29) ΣΚΑΝΔΑΛΟ (29) ΣΤΑΡΕΤΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (29) ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (29) ΦΟΒΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ (29) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (29) ΑΓΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΔΗ (28) ΑΓΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (28) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΣΙΝΑΪΤΗΣ (28) ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ (28) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΩΝ (28) ΑΠΑΘΕΙΑ (28) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (28) ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (28) ΓΕΡΩΝ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ (28) ΕΞΕΛΙΞΗ (28) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ «ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ» (28) ΚΟΣΜΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ (28) ΚΥΡΙΑΚΗ Θ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (28) ΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ (28) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΟΥΡΟΖ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΛΟΥΜ (28) ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΑΜΟΣ (28) ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (28) ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΑΦΡΟΝΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΥ (28) ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ (28) Πατερικά Κείμενα (28) ΣΙΝΑ (28) ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (28) ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ (28) ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ (28) ΧΡΗΣΤΟΗΘΕΙΑ (28) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΚΟΒΑΛΗΣ (27) ΑΡΓΙΑ (27) ΑΡΧ. ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ (27) ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (27) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (27) ΕΝΟΡΙΑ (27) ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΟΠΙΑ (27) ΕΥΧΕΣ (27) ΘΕΟΣΟΦΙΑ (27) ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ (27) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (27) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ (27) ΜΥΡΟΒΛΥΣΙΑ (27) ΠΕΙΝΑ (27) ΠΡΟΣΟΧΗ (27) ΤΙΜΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (27) ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ (27) ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ (26) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ (26) ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (26) ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ (26) ΑΣΚΗΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ (26) ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (26) ΔΙΩΓΜΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ. (26) ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ (26) ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (26) ΘΕΙΑ ΚΡΙΣΗ (26) ΚΟΡΑΝΙΟ (26) ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ (26) ΛΙΤΑΝΕΙΕΣ (26) ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (26) ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ (26) ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΑΠΕΡΓΟΛΑΣ (26) ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ (26) ΟΣΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ (26) ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ Ο ΕΝ ΕΥΒΟΙΑ (26) ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ο ΛΕΠΡΟΣ (26) ΟΥΦΟ (26) Π. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ ΚΑΡΑΚΑΛΛΗΝΟΣ (26) Π.ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ (26) ΣΩΜΑ (26) ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ (26) gay pride (25) ΑΓΙΟΣ ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ (25) ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (25) ΑΠΘ (25) ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (25) ΓΕΡΩΝ ΙΣΑΑΚ Ο ΛΙΒΑΝΕΖΟΣ (25) Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ (25) ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (25) ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (25) ΚΕΛΤΙΚΟ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟ (25) ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (25) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (25) ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (25) Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΕΦΡΑΙΜ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ (5 ΜΑΪΟΥ 1426) (25) ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ (25) ΟΣΙΟΣ ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ (25) ΡΩΣΟΙ ΣΤΑΡΕΤΣ (25) ΣΑΡΚΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ (25) ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ (25) ΦΙΛΟΤΙΜΟ (25) ΨΗΦΙΣΜΑ (25) ΑΒΒΑΣ ΑΜΜΩΝΑΣ (24) ΑΘΗΝΑ (24) ΑΝΔΡΕΙΑ (24) ΑΟΡΑΤΟΙ ΑΣΚΗΤΕΣ (24) ΒΑΤΙΚΑΝΟ (24) ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΑ (24) ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΣ (24) ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ (24) ΗΜΕΡΙΔΕΣ (24) ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ (24) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (24) ΛΟΑΤ (24) ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ (24) ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ (24) ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ (24) ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ (24) ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ (24) ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ. (24) ΤΕΜΕΝΟΣ (24) ΤΟ ΑΓΙΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ (24) ΨΕΜΑ (24) "ΘΕΟΣ ΕΠΙ ΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ" (23) FR. PETER HEERS (23) ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΙΟΣ (23) ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΣ (23) ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (23) ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (23) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΟΣ (23) ΑΓΙΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ Ο ΡΩΜΑΙΟΣ (23) ΑΡΧ. ΙΩΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (23) ΑΡΧ. ΠΑΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (23) ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (23) ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (23) ΓΕΡΩΝ ΣΙΜΩΝ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ (23) ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ (23) ΕΛΕΓΧΟΣ (23) ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (23) ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (23) ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (23) ΚΑΚΟΠΑΘΕΙΑ (23) ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΝΑΩΝ (23) ΛΑΤΡΕΙΑ (23) ΛΕΣΧΗ BILDERBERG (23) ΜΑΓΟΙ (23) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ (23) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (23) ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΙ (23) ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (23) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ (23) ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ (23) ΠΟΙΟΣ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ (23) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (23) ΣΥΜΠΑΝ (23) ΧΡΙΣΤΟΫΦΑΝΤΟΣ (23) ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (23) Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα Τριθέκτης (23) ΑΒΒΑΣ ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ (22) ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ (22) ΑΠΛΗΣΤΙΑ (22) ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ (22) ΓΕΡΩΝ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΩΚ (22) ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (22) ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ (22) ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ (22) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (22) ΕΞΟΥΣΙΑ (22) ΘΑΥΜΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (22) ΘΡΗΣΚΕΙΑ (22) ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ (22) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (22) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (22) ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ (22) ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ (22) ΟΗΕ (22) ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΕΩΣ (22) ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (22) ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ (22) ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ (22) ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (22) ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (22) ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ (22) ΤΙΜΙΑ ΚΑΡΑ (22) ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ (22) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ (22) EL EVANGELIO DE SAN JUAN (21) ENGLISH SUBS (21) ΑΒΒΑΣ ΙΣΑΑΚ (21) ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ (21) ΑΓΙΟΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ (21) ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ (21) ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΜΩΫΣΗΣ (21) ΑΟΡΓΗΣΙΑ (21) ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ (21) ΑΡΧ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Ι. Μ. ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ (21) ΒΙΟΗΘΙΚΗ (21) ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (21) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΡΩΣΙΑΣ (21) ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ (21) ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ (21) ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ (21) ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (21) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (21) Εγκεφαλικα νεκρός (21) Η ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ (21) ΚΟΣΜΙΚΗ ΖΩΗ (21) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (21) ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ (21) ΛΑΙΜΑΡΓΙΑ (21) ΜΕΤΑΝΟΙΕΣ (21) ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (21) ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ (21) ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ (21) ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ (21) ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ (21) ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ (21) ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΦΡΑΙΜ (21) ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (21) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ (21) ΣΥΝΟΔΟΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ (21) ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ (21) ΧΑΡΟΠΟΙΟ ΠΕΝΘΟΣ (21) π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ (21) ΑΒΒΑΣ ΖΩΣΙΜΑΣ (20) ΑΓ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ (20) ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ (20) ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΓΙΟΤΑΦΙΤΗΣ. (20) ΑΓΝΟΙΑ (20) ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΜΤΣΑΤΚΑ (20) ΑΝΘΡΩΠΑΡΕΣΚΕΙΑ (20) ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΟΞΑ (20) ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ (20) ΒΙΑ (20) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (20) ΒΟΗΘΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ (20) ΒΡΑΔΥΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (20) ΓΑΛΛΙΑ (20) ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (20) ΕΞΩΓΗΪΝΟΙ (20) Η ευθύνη των γονέων για την ανατροφή των παιδιών (20) ΗΜΕΡΙΔΑ ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-ΕΙΣΗΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (20) ΘΛΙΨΗ (20) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (20) ΚΑΤΗΧΗΣΗ (20) ΚΕΡΚΥΡΑ (20) ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (20) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Δ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (20) ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟ (20) ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΕΛΙΝΟΣ (20) ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ (20) ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (20) ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (20) ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ (20) ΜΝΗΜΗ ΘΕΟΥ (20) ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (20) ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (20) Π.ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΙΡΒΟΥ (20) ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (20) ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ (20) ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΟΣ (20) ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ (20) ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ (20) ΣΤΕ (20) ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ (20) ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ (20) ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (20) ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΑ (20) ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ (19) ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (19) ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ (19) ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ (19) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (19) ΑΝΑΠΗΡΙΑ (19) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ (19) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ (19) ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (19) ΑΡΧΙΜ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (19) ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ (19) ΓΕΡΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ (19) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΝΑΚΗΣ (19) ΕΠΙΣΚ.ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ (19) ΕΣΧΑΤΑ (19) ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ (19) Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΣ (19) ΗΛΙΑΣ ΜΗΝΙΑΤΗΣ (19) ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ (19) ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΤΙΝΑΣ (19) ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ (19) ΚΡΗΤΗ (19) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (19) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΛΕΠΡΩΝ (19) ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ (19) ΜΕΝΤΙΟΥΜ (19) ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ (19) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ (19) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ (19) ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΑΠΟΤΑΓΗ (19) ΜΟΝΑΧΟΣ (19) ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (19) ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΟΖΕΒΙΤΗΣ (19) Π. ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΑΣΚΑΣ (19) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ (19) ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ (19) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ (19) ΠΡΟΣΦΟΡΟ (19) ΣΕΙΣΜΟΣ (19) ΦΑΓΗΤΟ (19) ΦΟΒΙΕΣ (19) ΨΕΜΜΑ (19) ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ (19) π.ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΚΟΡΚΟΛΙΑΚΟΣ (19) Facebook (18) Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ (18) ΑΓΓΛΙΑ (18) ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (18) ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (18) ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ (18) ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (18) ΑΔΗΣ (18) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ (18) ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ (18) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΙΡΑΣΜΩΝ (18) ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (18) ΑΠΟΤΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (18) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (18) ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΑΡΙΖΟΝΑΣ (18) ΓΕΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ (18) ΓΟΓΓΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (18) ΔΑΡΒΙΝΟΣ (18) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΟΥΝ (18) Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ (18) ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ (18) ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΑΡΝΑΚΟΒΑ (18) ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Δ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (18) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (18) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (18) ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙ (18) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΖΑΚΧΑΙΟΥ (18) ΛΥΠΗ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ (18) ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Π. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΛΑΪΔΗ (18) Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ (18) ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ (18) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (18) ΠΟΝΤΟΣ (18) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ (18) ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ (18) ΣΤΑΡΕΤΣ ΣΑΜΨΩΝ (18) ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ (18) ΣΩΦΡΟΣΥΝΗ (18) π. Ἰωάννης Ρωμανίδης (18) BASIC DOGMATIC TEACHING (17) «ΜΗΤΕΡΙΚΟΝ» (17) ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ (17) ΑΓΙΕΣ ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ (17) ΑΓΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΙΚΟΝΙΟΥ (17) ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΣΙΝΑΪΤΗΣ (17) ΑΙΡΕΣΗ (17) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ (17) ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ (17) ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (17) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (17) ΑΡΧΗ ΙΝΔΙΚΤΟΥ (17) ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (17) ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (17) ΓΕΡΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ (17) ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ (17) ΔΑΡΒΙΝΙΣΜΟΣ (17) ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (17) ΔΟΞΑ (17) ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ (17) ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑΣ (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ (17) Εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (17) ΖΩΑ (17) ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (17) ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (17) ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ (17) ΚΑΠΝΙΣΜΑ (17) ΚΑΤΑΡΑ (17) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (17) ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (17) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ (17) ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ (17) ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΛΙΣΗ (17) ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ (17) ΠΑΠΑ-ΦΩΤΗΣ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ (17) ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ (17) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ (17) ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ (17) ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟ (17) ΤΕΛΩΝΙΑ (17) ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (17) ΥΛΙΣΜΟΣ (17) Φιλοκαλία (17) F. SAVVAS THE ATHONITE (16) ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ (16) ΑΓΙΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ (16) ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (16) ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΩΜΑΣ (16) ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ (16) ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΜΠΡΙΑΝΤΣΑΝΊΝΩΦ (16) ΑΓΙΟΣ ΙΝΝΟΚΕΝΤΙΟΣ ΜΟΣΧΑΣ (16) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ (16) ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ (16) ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΠΑΣΙΑΣ (16) ΑΓΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ (16) ΑΚΑΚΙΑ (16) ΑΜΕΡΙΚΗ (16) ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΤΟΒΙΛΩΦ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ (16) ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ (16) ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΑΡΕΤΣ ΤΟΥ ΓΚΛΙΝΣΚ (16) Β΄ ΠΑΡΟΥΣΙΑ (16) ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (16) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ (16) ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΕΟΣΚΗΤΙΩΤΗΣ (16) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ (16) ΔΙΑΚΟΝΙΑ (16) ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΠΑΠΙΚΟΥΣ (16) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ 1821 (16) ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ (16) Η ΖΩΗ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ (16) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΠΤΟΥΣΑΣ (16) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΨΥΧΗΣ (16) Κ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ (16) ΚΛΟΠΗ (16) ΚΟΠΟΣ (16) ΜΕΤΕΩΡΑ (16) ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΛΗΣΗ (16) ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (16) ΝΙΚΟΣ ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ (16) Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ (16) ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ (16) ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (16) ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ (16) ΟΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΕΝ ΚΑΛΥΜΝῼ (16) Π. ΝΙΚΟΛΑΙ ΡΑΓΚΟΖΙΝ (16) Π. ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ (16) ΠΕΡΙ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (16) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΑ (16) ΠΟΙΗΜΑΤΑ (16) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ (16) ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (16) ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (16) ΣΤΑΡΕΤΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ (16) ΣΩΤΗΡΙΑ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΟΣ (16) ΤΙΜΙΑ ΔΩΡΑ (16) ΥΙΟΘΕΣΙΑ (16) ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ (16) ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΣ (16) ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ (16) ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ (16) ΧΡΗΜΑΤΑ (16) ΨΑΛΤΙΚΗ (16) ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ (16) English (15) ΑΓΙΟΙ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ (15) ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΚΕΛΛΙΩΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ (15) ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ (15) ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (15) ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΔΟΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (15) ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ο ΘΕΟΦΟΡΟΣ (15) ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ (15) ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΣ (15) ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ (15) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (15) ΑΡΧ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Ι.Μ. ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ (15) ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ (15) ΑΡΧΙΜ. ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (15) ΑΣΚΗΤΙΚΑ ΑΒΒΑ ΔΩΡΟΘΕΟΥ (15) ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (15) ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ (15) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (15) ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ (15) ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ (15) ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (15) ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (15) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ (15) ΕΥΓΕΝΕΙΑ (15) Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ (15) ΗΘΙΚΗ (15) ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (15) ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (15) ΚΕΡΙ (15) ΚΟΙΝΩΝΙΑ (15) ΚΥΡΙΑΚΗ Α' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (15) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ (15) ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΟΝ ΑΔΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ (15) ΜΕΣΣΙΑΣ (15) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (15) ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (15) ΟΣΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΤΗΣ ΛΑΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΣΑΕΦ (15) ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΗΣ (15) Π. ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ (15) ΠΑΝΑΓΙΑ (15) ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (15) ΠΟΛΥΛΟΓΙΑ (15) ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ (15) ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ (15) ΡΕΪΚΙ (15) ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ (15) ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (15) ΣΥΖΥΓΙΑ (15) ΣΥΝΑΞΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (15) ΤΑΜΑ (15) ΤΖΑΜΙ (15) ΤΟ ΙΕΡΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ (15) ΤΡΕΙΣ ΜΑΓΟΙ (15) ΤΣΙΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ (15) ΨΑΛΜΩΔΙΑ (15) π. ΠΑΥΛΟΣ ΝΤΑΝΑΣ (15) ΑΒΒΑΣ ΠΟΙΜΗΝ (14) ΑΓΙΑ ΜΑΚΡΙΝΑ – 19 Ιουλίου (14) ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ (14) ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ (14) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΣΟΣ (14) ΑΘΥΜΙΑ (14) ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΑ (14) ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (14) ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (14) ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΑΒΒΑ ΣΙΣΩΗ (14) ΑΡΕΙΟΣ (14) ΑΡΧ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Ι.Μ. ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ (14) ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΣΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (14) ΓΕΡΩΝ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΡΑΪΑΝ (14) ΓΕΡΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΙΤΑΛΗΣ (14) ΓΕΡΩΝ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΤΖΑΝΝΗΣ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ (14) ΓΚΟΥΡΟΥ (14) ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (14) ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ (14) ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ (14) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (14) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821 (14) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΙΝΟΣ (14) ΕΥΧΗ ΒΑΣΚΑΝΙΑΣ (14) Η ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ (14) Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ (14) ΗΧΗΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ (14) ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (14) ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ (14) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ (14) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΤΣΗΣ (14) ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ (14) ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ (14) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ (14) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ (14) ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΝΑΝΗΣ (14) ΛΥΠΗ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ (14) Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ (14) ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ (14) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΔΕΣΣΗΣ (14) ΜΚΟ (14) ΜΟΝΑΞΙΑ (14) ΜΟΝΑΧΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΣΗΣ (14) ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ (14) ΟΜΟΦΟΒΙΑ (14) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ (14) ΟΡΚΟΣ (14) ΟΥΦΟΛΟΓΙΑ (14) Π. ΘΩΜΑΣ ΒΑΜΒΙΝΗΣ (14) Π.Ο.Υ. (14) ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΣ (14) ΠΕΡΙ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ (14) ΠΟΙΗΣΗ (14) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ (14) ΣΑΝ ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ (14) ΣΕΒΑΣΜΟΣ (14) ΣΚΟΠΙΑ (14) ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ (14) ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ (14) ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ (14) ARCHIMANDRITE FR. SAVVAS HAGIOREITES (13) Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (13) ΑΓΙΟΙ ΚΟΛΛΥΒΑΔΕΣ (13) ΑΓΙΟΙ ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙΡΗΝΗ (13) ΑΓΙΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ (13) ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΠΤΙΝΑ (13) ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ (13) ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΜΟΣΧΑΣ (13) ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ (13) ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ (13) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (13) ΑΡΧ. ΠΑΥΛΟΣ ΝΤΑΝΑΣ (13) ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ (13) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (13) ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΧΑΡΙΘΕΑ (13) ΓΕΡΩΝ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΑΡΒΟΥ (13) ΓΕΡΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ (13) ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (13) ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ (13) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (13) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ (13) ΔΩΔΕΚΑΘΕΪΣΜΟΣ (13) ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ (13) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (13) ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ (13) ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ (13) Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ (13) ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΑΡΙΑ (13) ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (13) ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (13) ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ (13) ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΟΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ (13) ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΜΑΤΘΑΙΟΥ (13) ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΦΩΣ (13) ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ (13) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (13) ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΥΛΗΣ (13) ΜΟΝΑΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΚΡΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΗΣ (13) ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (13) ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ (13) Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ (13) ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΕΝ ΠΑΡΩ (13) Π. ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (13) Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ (13) Π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (13) Π.ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗΣ (13) ΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ (13) ΠΕΡΙ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΕΩΣ (13) ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ (13) ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (13) ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ (13) ΡΟΤΑΡΥ (13) ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ (13) ΣΕΜΝΟΤΗΣ (13) ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ (13) ΤΑΤΟΥΑΖ (13) ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (13) ΥΙΕ ΜΟΥ ΔΟΣ ΜΟΙ ΣΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ (13) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ (13) ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ (13) ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ (13) ΨΥΧΟΠΑΘΕΙΑ (13) π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος (13) ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (12) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΤΖΗΣ (12) ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ (12) ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (12) ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ (12) ΑΝΑΙΔΕΙΑ (12) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (12) ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (12) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ (12) ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΕΪΣΜΟ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ (12) ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ (12) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ (12) ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ (12) ΑΡΧ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (12) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (12) ΑΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ (12) Β' ΠΑΡΟΥΣΙΑ (12) ΓΕΩΡΓΙΑ (12) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΚΑΤΗΣ (12) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ (12) ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΣ (12) ΔΙΨΑ ΘΕΟΥ (12) ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ (12) ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΑ (12) ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΤΕΜΗ (12) ΕΚΔΙΚΗΣΗ (12) ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ (12) ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ (12) ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ (12) Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η ΔΕ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ (12) Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΙΣ ΚΑΙΡΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ (12) ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΑΙΡΕΣΗ (12) ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (12) ΘΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (12) ΘΡΑΚΗ (12) Ι.Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ (12) Ι.Μ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (12) Ι.ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ (12) ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ ΣΙΣΟΕΒ (12) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΙΔΕ (12) ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ (12) ΚΑΝΤΗΛΙ (12) ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΙΑ (12) ΚΑΤΕΡΙΝΗ (12) ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ (12) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (12) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ (12) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (12) Μ. ΠΕΜΠΤΗ (12) ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ (12) ΜΑΝΤΕΙΑ (12) ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ (12) ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (12) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΚΟΠΙΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ (12) ΜΙΚΡΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ (12) ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΒΕΡΚΙΟΣ (12) ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΙΖΟΝΑΣ (12) ΜΥΡΟΒΛΥΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ (12) ΝΑΖΙΣΜΟΣ (12) ΝΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (12) ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ «ΝΕΑ» ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (12) ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ (12) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (12) ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ (12) ΟΣΙΟΙ (12) ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ (12) ΟΣΙΟΣ ΣΙΣΩΗΣ Ο ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ (12) Π. ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΛΛΙΚΑΣ (12) Π. ΡΑΦΑΗΛ ΝΟΪΚΑ (12) ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΝ (12) ΠΑΤΗΡ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΚΑΤΡΑΚΟΥΛΗΣ (12) ΠΕΡΙ ΠΟΝΗΡΙΑΣ (12) ΠΕΡΙ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΝΟΥ (12) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ (12) ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ (12) ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ (12) ΣΑΤΑΝΟΛΑΤΡΕΙΑ (12) ΣΤΑΡΕΤΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ (12) ΣΤΑΡΕΤΣ ΙΩΝΑΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ (12) ΣΥΝΗΘΕΙΑ (12) ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΛΗΣΙΟΝ (12) ΤΙΤΟ ΚΟΛΛΙΑΝΤΕΡ (12) ΤΡΥΦΗ (12) FILOCALIA (11) GAY (11) ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ (11) ΑΓΙΟΙ ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΙ ΑΝΝΑ (11) ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ (11) ΑΘΩΣ (11) ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ (11) ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΡΑΝΤ ΧΟΥΝΕΝΤΟΑΡΑΣ (11) ΑΝΥΠΟΜΟΝΗΣΙΑ (11) ΑΠΟΚΡΙΕΣ (11) ΑΡΧ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΥΡΟΥ (11) ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ (11) ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΖΩΗ (11) ΑΤΕΚΝΙΑ (11) Β΄ΠΑΡΟΥΣΙΑ (11) ΒΕΒΗΛΩΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ (11) ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ (11) ΒΗΘΛΕΕΜ (11) ΓΕΡΟΝΤΑΣ (11) ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ Ο ΑΓΙΟΒΑΡΝΑΒΙΤΗΣ (11) ΓΕΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ (11) ΓΕΡΩΝ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ (11) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (11) ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ (11) ΕΥΩΔΙΑ ΑΓΙΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ (11) ΖΗΛΟΣ (11) ΖΩΗ (11) Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (11) ΗΘΟΣ (11) ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΘ (11) ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ (11) ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (11) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΙΧΟΥΣ (11) Ι. Μ. ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ (11) ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ (11) ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΟΝ (11) ΚΟΣΜΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ (11) ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (11) ΛΑΥΣΑΪΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (11) ΜΕΡΙΜΝΑ (11) ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ (11) ΝΕΟ ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ (11) ΝΟΕΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (11) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (11) ΟΙΗΣΗ (11) ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ (11) ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (11) ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ (11) ΟΣΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝΙΤΗΣ (11) ΟΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ (11) Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΪΔΗΣ (11) Π. Σάββας (11) ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ (11) ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙAΣΜΟΥ (11) ΡΑΣΟ (11) ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ (11) ΣΙΩΝΙΤΗΣ ΥΜΝΩΔΟΣ (11) ΣΤΑΡΕΤΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΗ ΟΠΤΙΝΑ (11) ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ (11) ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (11) ΤΕΚΝΟΠΟΙΪΑ (11) ΤΥΧΗ (11) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΥΡΡΑΝΙΑ (11) ΥΠΝΟΣ (11) ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ (11) ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΜΠΟΥΣΙΑΣ (11) ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ (11) ARCHIM. FR. SAVVAS HAGIOREITES (10) ΑΒΒΑΣ ΗΣΑΐΑΣ (10) ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (10) ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ (10) ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (10) ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ (10) ΑΓΙΟΙ ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ (10) ΑΓΙΟΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ (10) ΑΝΑΛΗΨΗ (10) ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΟΡΗΣ ΙΑΕΙΡΟΥ (10) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ (10) ΑΝΤΙΔΩΡΟ (10) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ (10) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (10) ΑΠΑΤΗ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (10) ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ (10) ΑΣΦΑΛΕΙΑ (10) ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ (10) ΑΦΥΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (10) ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ ΜΑΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΤΗΣ Ι.Μ.ΑΡΤΟΚΩΣΤΑΣ (10) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (10) ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΑΤΕΡΙΚΟ (10) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (10) ΓΕΡΩΝ ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΓΙΑΝΝΑΝΙΤΗΣ (10) ΔΙΑΘΗΚΗ (10) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ (10) ΔΙΣ (10) ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟΣ (10) ΕΚΚΟΠΗ ΘΕΛΗΜΑΤΟΣ (10) ΕΛΛΗΝΑΣ Ἤ ΡΩΜΗΟΣ (10) ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ (10) ΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ» (10) ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ (10) ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ:ΔΩΡΕΑ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΖΩΗΣ (10) ΗΣΑΪΑΣ Ο ΑΝΑΧΩΡΗΤΗΣ (10) ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (10) ΘΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ (10) ΘΕΛΗΣΗ (10) ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ (10) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ (10) ΙΑΜΒΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (10) ΙΛΑΡΙΩΝ ΦΕΛΕΑ (10) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ (10) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΩΝ (10) ΚΕΛΙΑ ΜΟΝΑΧΩΝ (10) ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ (10) ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (10) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ (10) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ (10) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ (10) ΛΕΥΚΗ ΜΑΓΕΙΑ (10) ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΥΜΕΝΙΟ ΣΑΡΙΔΑΚΗ (10) ΜΑΤΑΙΟΤΗΣ (10) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (10) ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ (10) ΜΟΙΧΕΙΑ (10) ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (10) ΜΟΝΑΧΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (10) ΜΥΣΤΗΡΙΑ (10) ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ (10) ΜΥΤΙΛΗΝΗ (10) ΝΕΟΝΙΚΟΛΑΪΤΙΣΜΟΣ (10) ΝΕΟΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΙΣΜΟΣ (10) Ο ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΒΑΡΝΑΚΟΒΙΤΗΣ (10) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ (10) ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΕΟΡΤΕΣ ΑΓΙΩΝ (10) ΟΜΟΡΦΙΑ (10) ΟΣΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ Ο ΛΙΒΥΟΣ (10) ΟΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ (10) Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ (10) ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΑΡΕΤΕΣ (10) ΠΑΙΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ (10) ΠΑΡΡΗΣΙΑ (10) ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ (10) ΠΑΤΜΟΣ (10) ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ (10) ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ (10) ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (10) ΠΡΟΣΩΠΟ (10) ΡΩΜΑΝΙΑ (10) ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ (10) ΣΕΡΒΙΑ (10) ΣΚΛΗΡΟΚΑΡΔΙΑ (10) ΣΤΑΡΕΤΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ (10) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ (10) ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (10) ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (10) ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ (10) ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (10) ΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ (10) ΦΡΑΓΚΟΙ (10) ΧΑΛΟΟΥΙΝ (10) κομποσχοίνι (10) ELDER SOPHRONY SAKHAROV OF ESSEX (9) Elder Paisios of Mount Athos (9) ΑΒΒΑΣ ΜΩΥΣΗΣ (9) ΑΓΑΠΗ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ (9) ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ (9) ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΑ (9) ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ (9) ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (9) ΑΓΙΟ ΧΡΙΣΜΑ (9) ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (9) ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (9) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (9) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ (9) ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (9) ΑΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ (9) ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (9) ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ (9) ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (9) ΑΜΦΙΑ (9) ΑΝΑΒΟΛΗ (9) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (9) ΑΝΔΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (9) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (9) ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ (9) ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ (9) ΑΡΧ. ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (9) ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ (9) ΑΦΟΡΙΣΜΟΣ (9) ΓΕΝΕΘΛΙΑ (9) ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ (9) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΒΥΝΙΩΤΗΣ (9) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ (9) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΧΑΡΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ (9) ΓΕΡΩΝ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΣΠΗΛΑΙΩΤΗΣ (9) ΓΕΡΩΝ ΠΕΤΡΩΝΙΟΣ ΤΑΝΑΣΕ (9) ΓΟΓΓΥΣΜΟΣ (9) ΓΟΛΓΟΘΑΣ (9) ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ (9) ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΦΥΛΟΥ (9) ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ (9) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (9) ΕΝΤΟΛΕΣ (9) ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΙ (9) ΕΞΟΥΔΕΝΩΣΗ (9) ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ (9) ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ (9) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΖΩΗ (9) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ (9) ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ (9) ΖΗΛΩΤΙΣΜΟΣ (9) ΖΟΥΡΝΑΤΖΟΓΛΟΥ (9) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΓΑΔΑΡΗΝΩΝ (9) ΘΗΡΙΟ (9) ΚΑΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ (9) ΚΑΤΟΧΗ (9) ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΑΡΚΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ (9) ΚΡΑΤΟΣ (9) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ (9) ΛΕΠΡΑ (9) ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ (9) ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΥΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (9) ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ (9) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ (9) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ (9) ΜΟΝΑΧΟΣ Π. ΛΟΥΚΑΣ ΦΙΛΟΘΕΪΤΗΣ (9) ΝΗΠΙΟΒΑΠΤΙΣΜΟΣ (9) ΟΛΛΑΝΔΙΑ (9) ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (9) ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (9) ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ (9) ΟΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΣΤΥΛΙΤΗΣ (9) ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ (9) Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (9) Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΝΙΛΟΑΕ (9) ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ (9) ΠΑΤΗΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ (9) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ (9) ΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟΣ (9) ΠΙΛΑΤΕΣ (9) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ (9) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (9) ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (9) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (9) ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΞ ΔΑΥΙΔ (9) ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (9) ΠΡΩΪΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (9) ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (9) ΣΤΑΛΙΝ (9) ΣΤΑΥΡΩΣΗ (9) ΣΥΓΧΥΣΗ (9) ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (9) ΣΥΝΕΔΡΙΟ (9) ΣΥΝΕΣΗ (9) ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ (9) ΣΥΝΤΑΓΜΑ (9) ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΟΞΩΝ (9) ΤΑ ΜΜΗΜΟΣΥΝΑ ΚΑΙ Η ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΟΥΣ (9) ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ (9) ΤΑΠΕΙΝΟΛΟΓΙΑ (9) ΤΙΜΙΑ ΖΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (9) ΤΡΟΠΑΡΙΑ (9) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ (9) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (9) ΦΑΡΙΣΑΪΣΜΟΣ (9) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (9) ΦΩΤΑ (9) ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (9) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΣΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ (9) ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΣ (9) θΕΑΝΘΡΩΠΟΣ (9) "ΚΑΝΟΝΑΣ" ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (8) AΓΙOΣ ΙΩΑΝΝΗΣ O XΡΥΣOΣΤOΜOΣ (8) ΑΒΒΑΣ ΠΑΜΒΩ (8) ΑΓΑΜΙΑ (8) ΑΓΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ (8) ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ (8) ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ (8) ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΣ (8) ΑΓΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ (8) ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΕΝ ΟΛΥΜΠΩ (8) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ (8) ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ (8) ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΓΡΑΙΚΟΣ (8) ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (27 ΙΟΥΛΙΟΥ) (8) ΑΓΙΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ (8) ΑΓΙΟΣ ΠΑΧΩΜΙΟΣ (8) ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΛΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ (8) ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΡΑΝΤΟΝΕΖ (8) ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΘΕΟΔΟΧΟΣ (8) ΑΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (8) ΑΙΔΩΣ (8) ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Μ. (8) ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (8) ΑΛΑΘΗΤΟ (8) ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (8) ΑΝΑΧΩΡΗΤΗΣ (8) ΑΝΔΡΑΣ (8) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΩΝ (8) ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (8) ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΕΚΝΟΠΟΙΙΑΣ (8) ΑΡΧ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ (8) ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (8) ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ (8) Αποδόμηση Ελληνισμού -Ορθοδοξίας (8) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ (8) ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ΄ ΒΑΤΑΤΖΗΣ (8) ΓΕΡΜΑΝΙΑ (8) Δ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ (8) ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ (8) ΔΙΑΒΟΛΟΣ Ο ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ (8) ΔΙΑΝΟΙΑ (8) ΔΙΑΦΘΟΡΑ (8) ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΡΑΜΜΟΣ (8) ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΧΟΥ (8) ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ (8) ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ (8) ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (8) ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ (8) ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ (8) ΕΠΕΤΕΙΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (8) ΕΠΙΣΚ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΜΠΟΥΡΓΚ (8) ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕΩΣ (8) ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ (8) Ζ' ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ (8) Η ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ «FILIOQUE» (8) Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΚΟΗΣ (8) Η ΑΣΚΗΤΡΙΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΤΑ (8) Η ΛΥΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΜΑΣ (8) Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (8) ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1940 (8) ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (8) ΘΕΟΛΟΓΟΙ (8) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ (8) ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (8) ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ (8) ΙΕΡΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (8) ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΒΙΤΤΗΣ (8) ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (8) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ (8) ΚΉΡΥΓΜΑ (8) ΚΑΚΙΑ (8) ΚΑΜΠΑΝΑ (8) ΚΑΝΟΝΕΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (8) ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ (8) ΚΙΝΑ (8) ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (8) ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (8) ΚΟΠΤΕΣ (8) ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ (8) Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (8) ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ (8) ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΔΕΣΣΗΣ (8) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (8) ΜΟΛΔΑΒΙΑ (8) ΜΟΝΑΧΟΣ ΘΗΚΑΡΑΣ (8) ΜΥΣΤΙΚΑ ΒΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΗ (8) ΝΗΣΤΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (8) ΝΟΕΡΑ ΑΘΛΗΣΙΣ (8) ΝΤΥΣΙΜΟ (8) Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΝΤΗΛΙ (8) Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (8) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ (8) ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (8) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (8) ΟΡΘΡΟΣ (8) ΟΣΙΑ ΜΑΚΡΙΝΑ (8) ΟΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΣΙΒΗΡΙΑΣ (8) Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ (8) Π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΛΙΤΣΟΥΣ (8) Π. ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ (8) ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (8) ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΜΑΚΕΛΑΡΙΣΣΑ (8) ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ (8) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ (8) ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΝΕΑΝΙΣΚΟΥ (8) ΠΑΡΑΚΟΗ (8) ΠΑΤΗΡ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΜΟΝΗΣ ΤΡΟΟΔΙΤΙΣΣΗΣ (8) ΠΑΤΗΡ ΕΥΕΛΘΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ (8) ΠΕΡΙ ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑΣ (8) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (8) ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ (8) ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛ (8) ΠΤΩΣΗ (8) ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ (8) ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (8) ΡΩΜΑΙΟΣΥΝΗ (8) ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ (8) ΣΤΑΡΕΤΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (8) ΣΤΙΧΗΡΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑ (8) ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΑΓΩΝ (8) ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ (8) ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ (8) ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ (8) ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (8) ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ (8) ΤΡΑΓΟΥΔΙ (8) ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ (8) ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ (8) ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (8) ΧΟΡΟΙ (8) ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ (8) ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (8) ΩΔΗ (8) π. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΚΑΤΡΑΚΟΥΛΗΣ (8) ELDER THADDEUS OF VITOVNICA (7) ΑΒΑΤΟΝ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (7) ΑΒΒΑΣ ΠΑΦΝΟΥΤΙΟΣ (7) ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (7) ΑΓΙΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (7) ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο Ε' (7) ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ (7) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ (7) ΑΓΙΟΣ ΙΩΒ (7) ΑΓΙΟΣ ΛΗΣΤΗΣ (7) ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ (7) ΑΓΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ (7) ΑΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ (7) ΑΓΝΕΙΑ (7) ΑΓΩΝΙΑ (7) ΑΛΒΑΝΟΙ (7) ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑ (7) ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ (7) ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (7) ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ (7) ΑΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ (7) ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΤΗΣ (7) ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (7) ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ (7) ΒΙΟΙ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΑΣΚΗΤΩΝ (7) ΒΡΕΦΟΚΤΟΝΙΑ (7) Γ.Η.ΚΡΙΠΠΑΣ (7) ΓΕΝΕΣΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΟΜΑΧΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ (7) ΓΕΝΕΤΙΚΗ (7) ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (7) ΓΕΡ. ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ (7) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΙΡΒΟΥ (7) ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟΣ (7) ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ (7) ΓΕΡΩΝ ΙΛΑΡΙΩΝ (7) ΓΙΑΤΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ; ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (7) ΓΚΡΙΝΙΑ (7) Δ.Ι.Σ. (7) ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑ (7) ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΗΘΟΣ (7) ΔΩΡΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ (7) ΕΜΒΡΥΑ (7) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (7) ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (7) ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ (7) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΣΑΜΑΡΑ (7) ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΙ (7) ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΡΑΣΘΕ (7) ΖΩΔΙΑ (7) ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ (7) ΘΥΜΙΑΜΑ (7) ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ (7) ΙΝΔΟΥΪΣΜΟΣ (7) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ (7) ΚΑΡΤΕΣ (7) ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ (7) ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΟΙ (7) ΚΙΝΑΙΔΙΣΜΟΣ (7) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ ΛΟΥΚΑ (7) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ ΛΟΥΚΑ (7) ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ (7) ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ (7) Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ (7) Μ. ΤΡΙΤΗ (7) Μ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (7) ΜΑΚΚΑΒΑΙΟΙ (7) ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΙΟ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ ΤΟΝ ΑΓΑΘΩΝΙΤΗ (7) ΜΑΣΟΝΙΑ (7) ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (7) ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΝ-ΟΡΘΡΟΣ-ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (7) ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (7) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (7) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (7) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΕΒΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ (7) ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑ (7) ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΛΗΡΟΥ (7) ΜΟΛΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (7) ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ (7) ΜΟΝΑΧΟΙ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΙ (7) ΜΟΝΑΧΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΗΣ (7) ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑ ΝΑ ΑΣΚΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΚΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (7) ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ (7) ΜΩΑΜΕΘ (7) ΝΕΟΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (7) ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΚΥΝΗΤΟΥ 1ο ΜΕΡΟΣ (7) ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΚΥΝΗΤΟΥ 2ο ΜΕΡΟΣ (7) ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ (7) ΟΠΤΙΝΑ (7) ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ (7) ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ (7) ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΛΗΠΤΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (7) ΟΣΙΟΣ ΝΕΙΛΟΣ ΣΟΡΣΚΥ (7) ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΑΝΩΡ (7) ΟΧΙ (7) Ομιλίες (7) Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ (7) Π. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ (7) Π. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΙΡΒΟΥ (7) Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΩΤΗΣ (7) Π.Ε.Θ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (7) Π.ΙΛΑΡΙΩΝ ΑΡΓΑΤΟΥ (7) ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ (7) ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (7) ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ (7) ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ (7) ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ (7) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΣΗ (7) ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ (7) ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ (7) ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (7) ΠΕΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ (7) ΠΕΡΙ ΝΟΕΡΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ (7) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (7) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (7) ΠΟΛΥΠΡΑΓΜΩΣΥΝΗ (7) ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ (7) ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ (7) ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ (7) ΠΡΟΦΗΤΕΣ (7) ΠΡΟΩΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (7) ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ (7) ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (7) ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ (7) ΣΤΑΡΕΤΣ ΗΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ (7) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (7) ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ (7) ΤΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ (7) ΤΑΡΑΧΗ (7) ΤΑΦΗ (7) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ (7) ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ (7) ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ (7) ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (7) ΤΟΥΡΚΟΠΟΙΗΣΗ ΘΡΑΚΗΣ (7) ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (7) ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ (7) ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ (7) ΥΠΝΩΣΗ (7) ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ (7) ΦΙΛΟΠΤΩΧΕΙΑ (7) ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ (7) ΦΡΕΑΡ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ (7) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ (7) ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ (7) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ (7) ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (7) ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΡΕΤΕΣ (7) Ἡ ἀγάπη τοῡ ἀνθρώπου πρός τόν Θεό καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τούς ἀνθρώπους (7) 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (6) BIG BROTHER (6) CERN (6) CHEMTRAILS (6) CORPUS CHRISTI (6) EGLISE ORTHODOXE (6) FATHER SAVVAS THE ATHONITE (6) ΑΒΒΑΣ ΗΣΥΧΙΟΣ (6) ΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΟΛΟΒΟΣ (6) ΑΓ. ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ ΑΘΩΝΙΤΗΣ (6) ΑΓΑΜΟΣ ΒΙΟΣ (6) ΑΓΓΕΛΙΚΟ ΣΧΗΜΑ (6) ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΩΜΑΙΑ (6) ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ (6) ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (6) ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (6) ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ (6) ΑΓΙΑ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΚΥΡΑΝΝΑ (6) ΑΓΙΑ ΝΗΠΙΑ ΥΠΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΝΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝ (6) ΑΓΙΑ ΠΟΛΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (6) ΑΓΙΟ ΜΑΝΔΗΛΙΟ (6) ΑΓΙΟΙ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ (6) ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ (6) ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ ΓΚΑΦΕΝΚΟΥ (6) ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (6) ΑΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (6) ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ (6) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ (6) ΑΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ Ο ΠΑΓΚΑΛΟΣ (6) ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΑΡΘΑΓΕΝΗΣ (6) ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ (6) ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΡΟΝΤΙΟΝΩΦ (6) ΑΓΙΟΣ ΝΗΦΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (6) ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ (6) ΑΓΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ (6) ΑΘΗΝΑ ΣΙΔΕΡΗ (6) ΑΚΑΤΑΚΡΙΣΙΑ (6) ΑΝΑΔΟΧΗ Ή ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ (6) ΑΝΑΡΧΙΑ (6) ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (6) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ (6) ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ (6) ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (6) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ (6) ΑΠΟΤΑΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (6) ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (6) ΑΡΜΕΝΙΟΙ (6) ΑΡΧ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ (6) ΑΡΧ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΚΑΤΡΑΚΟΥΛΗΣ (6) ΑΡΧ. ΔΟΜΕΤΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΕ (6) ΑΡΧ. ΙΛΑΡΙΩΝ ΤΡΟΪΤΣΚΙ (6) ΑΡΧ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ (6) ΑΡΧ. ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (6) ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (6) ΑΥΤΑΡΕΣΚΕΙΑ (6) ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣΗ (6) ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ (6) ΑΦΡΩΝ ΠΛΟΥΣΙΟΣ (6) Αποτομής της κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου (6) Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (6) ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΤΑΙΝΙΑ (6) ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ (6) ΓΕΡΟΝΤΙΣΜΟΣ (6) ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΑΡΙΑ (6) ΓΕΡΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (6) ΓΕΡΩΝ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (6) Δ.Ν.Τ. (6) ΔΑΦΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ (6) ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΑΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΖΕΥΞΕΙ ΚΛΗΡΙΚΩΝ (6) ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (6) ΔΙΑΙΤΑ (6) ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ (6) ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ (6) ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (6) ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (6) Διαμαρτυρία για τα καρναβαλια (6) Δωρεά οργάνων (6) Ε.Δ.Δ.Α. (6) ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (6) ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (6) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ (6) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (6) ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟ (6) ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ (6) ΕΞΩΚΛΗΣΙΑ (6) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ (6) ΕΠΙΘΑΝΑΤΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ (6) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΩΔΩΝ (6) ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (6) ΕΥΛΟΓΙΑ (6) ΕΥΡΕΣΗ ΛΕΙΨΑΝΟΥ (6) ΕΥΧΗ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ (6) ΕΥΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (6) ΕΥΧΟΛΟΓΙΟ (6) Επίσκοπος π. Αυγουστίνος Καντιώτης (6) ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (6) ΖΩΣΙΜΑΣ ΜΟΝΑΧΟΣ (6) Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ (6) ΗΓΕΤΗΣ (6) ΗΔΟΝΗ (6) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (6) ΗΛΙΑΣ Δ. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ (6) ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ (6) ΘΑΥΜΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ (6) ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ (6) ΘΕΜΑΤΑ ΖΩΗΣ (6) ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ (6) Ι.Ε.Π. (6) Ι.Μ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (6) ΙΑΠΩΝΙΑ (6) ΙΕΡΕΙΣ (6) ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ Ο ΤΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΟΥ (6) ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΟΡΟΥΤΣΑ (6) ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΝΩΛΙΔΕ (6) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ (6) ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΙΟΣ (6) ΚΑΥΧΗΣΗ (6) ΚΟΛΛΥΒΑ (6) ΚΟΝΤΑΚΙΑ (6) ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (6) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ ΛΟΥΚΑ (6) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (6) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (6) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (6) ΛΗΘΗ (6) Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ (6) Μ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ:ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (6) ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ (6) ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ (6) ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (6) ΜΕΤΕΜΨΥΧΩΣΗ (6) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΙΝΟΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ (6) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ (6) ΜΟΝ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ (6) ΜΟΝΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (6) ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΑΤΑΠΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ (6) Μητρόπολη Γλυφάδας (6) ΝΕΟΣΑΤΑΝΙΣΜΟΣ (6) Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (6) Ο ιερεύς Νικόλαος Κογιώνης (1928-2006) (6) ΟΙ 3 ΜΑΓΟΙ (6) ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΚΥΝΗΤΟΥ 3ο ΜΕΡΟΣ (6) ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΚΥΝΗΤΟΥ 4ο ΜΕΡΟΣ (6) ΟΡΘΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (6) ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ (6) ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΧΡΙΔΟΣ (6) ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΠΟΥΛΑΚΗΣ (6) ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΛΑΜΟ (6) ΟΣΙΟΣ ΝΕΙΛΟΣ ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ (6) Π. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΙΓΚΙΖΑΣ (6) Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ (6) Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ (6) Π. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΑΡΒΟΥ (6) Π. ΚΟΣΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ (6) Π. ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (6) Π. ΣΑΒΒΑΣ_ ΟΜΙΛΙΕΣ (6) Π. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ (6) Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ (6) Π.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ (6) ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝΟΥ (6) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. κ. ΑΝΘΙΜΟΣ (6) ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ (6) ΠΑΥΛΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (6) ΠΗΔΑΛΙΟ (6) ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ (6) ΠΝΕΥΜΑΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ (6) ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ (6) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ (6) ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ (6) ΡΟΥΜΑΝΙΚΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ (6) ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ (6) ΣΗΜΑΙΑ (6) ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (6) ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ (6) ΣΤΑΡΕΤΣ ΖΩΣΙΜΑΣ (6) ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ (6) ΣΥΖΥΓΟΣ (6) ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ (6) ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (6) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ (6) ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ (6) ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΓΑΒΡΙΗΛ (6) ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑ (6) ΤΕΧΝΗ (6) ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ (6) ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ (6) ΥΠΟΤΑΓΗ (6) ΧΟΡΟΣ (6) ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ (6) Χωρισμός Κράτους-Εκκλησίας (6) Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐποποιία 1940-1941 (6) 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 2 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 28 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 29 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (5) ARCHIMANDRITE EFRAIM FILOTHEITIS OF ARIZONA (5) DEATH (5) DESSERT FATHERS (5) ELDER EPHRAIM OF KATOUNAKIA (5) Ecumenism (5) Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (5) ΑΒΑΠΤΙΣΤΑ ΝΗΠΙΑ (5) ΑΒΒΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ο ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ (5) ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ (5) ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (5) ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ (5) ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ (5) ΑΓΑΠΗ ΓΟΝΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ (5) ΑΓΓΕΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (5) ΑΓΙΑ ΓΑΡΦΗ (5) ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΒΑΡΒΑΡΑ (5) ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΥΔΑΤΩΝ (5) ΑΓΙΟΙ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ (5) ΑΓΙΟΙ ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ (5) ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ (5) ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΒΙΡ (5) ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ - ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (5) ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΤΡΟΓΚ (5) ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΤΗΣ (5) ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡ (5) ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (5) ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΘΕΟΦΟΡΟΣ (5) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ (5) ΑΓΙΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΩΜΗΣ (5) ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (5) ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ο ΕΝ ΥΨΕΝΗ ΡΟΔΟΥ (5) ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (5) ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ (5) ΑΓΙΟΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΣΣΕΞ (5) ΑΓΩΓΗ (5) ΑΘΩΝΙΚΟΝ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ (5) ΑΙΓΑΙΟ (5) ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ (5) ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΣΟΛΖΕΝΙΤΣΙΝ (5) ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟ 1204 (5) ΑΜΚΑ (5) ΑΝΑΔΟΧΟΣ (5) ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (5) ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ (5) ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ (5) ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (5) ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ (5) ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ (5) ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ (5) ΑΠ. ΘΩΜΑΣ (5) ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ (5) ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ (5) ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ (5) ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΣΧΑ (5) ΑΠΟΚΡΕΩ (5) ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ (5) ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ (5) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ (5) ΑΡΜΑΓΕΔΩΝ (5) ΑΡΝΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥ (5) ΑΡΧ. ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ (5) ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ (5) ΑΡΧΙΜ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΥ (5) ΑΡΧΙΜ. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΤΟΠΑΛΗΣ (5) ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ (5) ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (5) ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ (5) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ (5) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΡΜΕΝΙΩΤΗΣ (5) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ (5) ΒΙΒΛΟΣ (5) ΓΕΝΕΣΙΣ (5) ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (5) ΓΕΡΩΝ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ (5) ΓΕΡΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΙΟΦΑΡΑΓΓΙΤΗΣ (5) ΓΕΡΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ (5) ΓΙΑΤΙ ΘΥΜΙΑΖΟΥΜΕ (5) ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΘΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ (5) ΓΝΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΘΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (5) ΓΝΩΣΗ (5) ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (5) ΓΝΩΣΙΣ (5) Γέρων Παΐσιος: Περί μεταμοσχεύσεων ανθρωπίνων οργάνων (5) Δ. ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΣ (5) ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (5) ΔΕΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΘΕΟ (5) ΔΗΜΟΣ Γ. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ (5) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ (5) ΔΙΑΣΤΗΜΑ (5) ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (5) ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ (5) ΔΟΚΙΜΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ (5) ΔΟΥΛΕΙΑ (5) ΔΥΣΤΥΧΙΑ (5) ΕΘΝΗ (5) ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ (5) ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (5) ΕΚΤΡΩΘΕΝΤΑ ΕΜΒΡΥΑ (5) ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ (5) ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΩΝ (5) ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ (5) ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (5) ΕΟΡΤΕΣ ΑΓΙΩΝ (5) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ (5) ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ (5) ΕΠΙΤΙΜΙΑ (5) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ (5) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΨΑΛΜΩΝ (5) ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ (5) ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ (5) ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (5) Εξομολόγοι ή Ψυχολόγοι (5) Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (5) Η ΑΓΙΑ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΑΚΥΛΙΝΑ ΤΗΣ ΣΙΨΑΣ (5) Η ΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ (5) Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ (5) ΗΡΩΔΗΣ (5) Θ΄ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (5) ΘΑΥΜΑ ΑΓΙΩΝ ΡΑΦΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ (5) ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΝΟΥ (5) ΘΕΙΑ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑ (5) ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΟΛΟΥ (5) ΘΕΟΜΗΤΩΡ (5) ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΙΑ (5) ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟ (5) ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ (5) ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (5) ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (5) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (5) ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (5) ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΕΪΔΑΝΑΓΙΑΣ (5) ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (5) ΙΝΚΑ (5) ΙΣΡΑΗΛ (5) ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ (5) ΙΤΑΛΙΑ (5) ΚΑΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ (5) ΚΑΛΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ (5) ΚΑΜΙΝΗΣ (5) ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΣΙΠΑΚΙΑ (5) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΕΣΘΗΤΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (5) ΚΑΧΥΠΟΨΙΑ (5) ΚΟΙΝΟΒΙΟ (5) ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗ (5) ΚΥΠΡΟΣ 1974 (5) ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (5) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (5) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ (5) ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΙΑΣΟΣ (5) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ (5) ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (5) Μ. ΜΩΥΣΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (5) Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (5) Μ.Μ.Ε. (5) ΜΑΓΙΑ (5) ΜΑΚΑΡ. ΑΡΧ. ΕΦΡΑΙΜ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΗΝΟΣ (5) ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ (5) ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΝΑ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΑΣΤΕ (5) ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ (5) ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (5) ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΟΣ (5) ΜΗΤΡ. ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Κ. ΚΟΣΜΑΣ (5) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (5) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ (5) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΕΝΤΗΣ (5) ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ (5) ΜΙΝΑΡΕΔΕΣ (5) ΜΝΗΜΗ (5) ΜΟΔΑ (5) ΜΟΝΑΧΟΙ (5) ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (5) ΜΟΝΑΧΟΣ ΜΩΫΣΗΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (5) ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (5) ΜΥΣΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (5) Μεταμοσχεύσεις (5) Μητρ. Αὐγουστίνος Καντιώτης (5) ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ (5) ΝΕΟ-ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ (5) ΝΕΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (5) Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ (5) Ο ΕΞΑΓΟΡΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ (5) Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ (5) ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ (5) ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ (5) ΟΝΟΜΑΤΑ (5) ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ (5) ΟΡΟΣ ΘΑΒΩΡ (5) ΟΣΙΟΙ ΣΙΝΑΪΤΕΣ (5) Π. ΣΑΒΒΑΣ (5) Π. ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΑΤΖΕΛΗΣ (5) Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΤΣΙΟΣ (5) Π. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ (5) Π. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ (5) Π. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (5) Π. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΟΥΡΟΣ (5) Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ (5) Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (5) Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΤΑΣ (5) Π. ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Ι.Μ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ (5) ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ (5) ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑ (5) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (5) ΠΑΠΠΟΥΣ ΠΑΝΑΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΥΣΗ (5) ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (5) ΠΑΤΕΡΑΣ (5) ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ (5) ΠΕΡΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ (5) ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗΣ (5) ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΖΩΗ (5) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (5) ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΟΣ (5) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ (5) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΦΗ (5) ΠΟΛΥΘΕΪΑ (5) ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (5) ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ (5) ΠΤΩΣΗ ΑΔΑΜ (5) ΠΩΣ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΟΡΤΗ (5) Προφητείες Αγίου Λαυρεντίου τού Chernigof (+1950) (5) ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ (5) ΡΩΣΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (5) Ρωσικό νεομαρτυρολόγιο (5) ΣΟΡΟΣ (5) ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ (5) ΣΤΑΡΕΤΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ (5) ΣΤΑΡΕΤΣ ΝΙΚΩΝ ΒΟΡΟΜΠΙΩΦ (5) ΣΤΑΡΕΤΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (5) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ (5) ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (5) ΣΥΝΟΔΙΚΟΤΗΤΑ (5) ΤΑ ΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΑΣΚΗΤΙΚΑ (5) ΤΟ ΘΕΙΟ ΘΕΛΗΜΑ (5) ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΡΑΒΔΙ (5) ΤΟΚΟΣ (5) ΤΡΑΠΕΖΕΣ (5) ΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (5) ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ (5) ΥΠΑΡΞΙΑΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (5) ΥΠΑΤΙΑ (5) ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ (5) ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (5) ΦΙΛΟΝΙΚΙΑ (5) Φιλοκαλία Γ΄ (5) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ (5) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (5) ΧΡΙΣΤΟΣ (5) ΨΗΦΙΑΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ (5) π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΟΡΟΦΣΚΥ (5) π. Δανιήλ Σισόγεφ (5) 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 14 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 14 ΜΑΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 16 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 17 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 18 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 19 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 19 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 20 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 21 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 21 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 22 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 22 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 23 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 23 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 24 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 24 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 25 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 25 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 26 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 26 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 27 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 27 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 28 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 3 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 30 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 31 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 4 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (4) 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ