Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021

Πῶς προφητεύουν κάποιοι πού δέν πιστεύουν, Ἀγίου Ἀναστασίου, Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτη

 Μέ ποιά δύναμη προφητεύουν ἤ κάνουν θαύματα κάποιοι πού δέν πιστεύουν καί δέν πράττουν τά σωστά (Γ΄ μέρος), Ἁγ. Ἀναστασίου Σιναΐτου-Ἐρωταποκρίσεις (20η), 4-2-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσης, http://hristospanagia3.blogspot.com, http://hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com

Ζωή πεφυκώς οὗτος ἔσται, πτῶσις ἀπειθοῦσιν...», Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (Κήρυγμα)

 «Ζωή πεφυκώς οὗτος ἔσται, πτῶσις ἀπειθοῦσιν...», Η΄ᾠδή Κανόνος Ὑπαπαντῆς (Ἁ γ. Κοσμᾶ), Ἑορτοδρόμιον Ἁγ. Νικοδήμου, 2-2-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

«Τοῖς πρίν νεογνῶν τρυγόνων ζεῦγος...», Θ΄ᾠδῆ Ὑπαπαντῆς, 3-2-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου (Κήρυγμα)Κήρυγμα_«Τοῖς πρίν νεογνῶν τρυγόνων ζεῦγος...», τροπάριον Θ΄ᾠδῆς Κανόνος Ὑπαπαντῆς (Ἁγ. Κοσμᾶ), Ἑορτοδρόμιον Ἁγ. Νικοδήμου, 3-2-2021, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου Στο Ι. Ησυχαστήριο Άγιου Πορφυρίου Λεπτοκαρύας-Γιαννιτσών , http://hristospanagia3.blogspot.com​​, http://hristospanagia.gr​​ καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.com

Ἡ εὐαγγελική περικοπή τῆς Κυριακῆς ΙΣΤ Ματθαίου. Παναγιώτης Τρεμπέλας

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

Κατά Ματθαίον, ΚΕ΄14-30 

14 ῞Ωσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν ἐκάλεσε τοὺς ἰδίους δούλους καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ, 15 καὶ ᾧ μὲν ἔδωκε πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν, ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν, καὶ ἀπεδήμησεν εὐθέως. 16 πορευθεὶς δὲ ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς καὶ ἐποίησεν ἄλλα πέντε τάλαντα. 17 ὡσαύτως καὶ ὁ τὰ δύο ἐκέρδησε καὶ αὐτὸς ἄλλα δύο. 18 ὁ δὲ τὸ ἓν λαβὼν ἀπελθὼν ὤρυξεν ἐν τῇ γῇ καὶ ἀπέκρυψε τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. 19 μετὰ δὲ χρόνον πολὺν ἔρχεται ὁ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καὶ συναίρει μετ᾿ αὐτῶν λόγον. 20 καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων· κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ᾿ αὐτοῖς. 21 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. 22 προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὰ δύο τάλαντα λαβὼν εἶπε· κύριε, δύο τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ᾿ αὐτοῖς. 23 ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! ἐπὶ ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. 

24 προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἓν τάλαντον εἰληφὼς εἶπε· κύριε· ἔγνων σε ὅτι σκληρὸς εἶ ἄνθρωπος, θερίζων ὅπου οὐκ ἔσπειρας καὶ συνάγων ὅθεν οὐ διεσκόρπισας· 25 καὶ φοβηθεὶς ἀπελθὼν ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐν τῇ γῇ· ἴδε ἔχεις τὸ σόν. 26 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ· πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ! ᾔδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα καὶ συνάγω ὅθεν οὐ διεσκόρπισα! 27 ἔδει οὖν σε βαλεῖν τὸ ἀργύριόν μου τοῖς τραπεζίταις, καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν τόκῳ. 28 ἄρατε οὖν ἀπ᾿ αὐτοῦ τὸ τάλαντον καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα. 29 τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 30 καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 

Μετάφραση και ερμηνευτική απόδοση από τον μακαριστό Παν. Τρεμπέλα 

14 Για να σας βρει λοιπόν ο Κύριος έτοιμους, δεν αρκεί να είστε μόνο προνοητικοί και φρόνιμοι, αλλά και δραστήριοι και επιμελείς˙ διότι η βασιλεία των ουρανών και η κρίση και ανταπόδοση που θα κάνει ο Κύριος θα μοιάζει με έναν άνθρωπο που σκόπευε να ταξιδέψει, ο οποίος κάλεσε τους δούλους του και τους παρέδωσε τα υπάρχοντά του, για να ζητήσει απ’ αυτούς μετά από καιρό λογαριασμό για τη διαχείρισή τους.

Ἡ ἀποστολική περικοπή τῆς Κυριακῆς ΙΣΤ Ματθαίου.Παναγιώτης Τρεμπέλας

H ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

Β΄προς Κορινθίους, ΣΤ΄,1-10 

1 Συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ θεοῦ δέξασθαι ὑμᾶς- 2 λέγει γάρ, Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι· ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας- 3 μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία, 4 ἀλλ᾽ ἐν παντὶ συνιστάνοντες ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, 5 ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, 6 ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, 7 ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει θεοῦ· διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, 8 διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας· ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς, 9 ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνῄσκοντες καὶ ἰδοὺ ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι, 10 ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες. 

Ερμηνευτική απόδοση από τον μακαριστό Παν. Τρεμπέλα 

1Συνεργαζόμενοι λοιπόν με τον Θεό στο έργο αυτό της συμφιλιώσεως και της καταλλαγής των ανθρώπων, σας παρακαλούμε να δείξετε με τη διαγωγή σας ότι δεν δεχτήκατε μάταια και ανώφελα τη χάρη του Θεού. 2 Και μη νομίσετε ότι πάντοτε ο Θεός θα σας στέλνει αντιπροσώπους Του να σας παρακαλούν.

Ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο http:// hristospanagia3.blogspot.gr γιά τίς 16-1-2021 ἕως 18-1-2021


Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Πατέρες καί ἀδελφοί

Δόξα τῇ Ἁγίᾳ καί ὁμουσίῳ καί ζωοποιῷ καί ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων

Εἴθε ὁ Πανάγιος Τριαδικός Θεός μας, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιον Πνεῦμα, νά εὐλογεῖ τήν ζωή μας.

Εἴθε καί ἐμεῖς νά ἀγωνιζόμαστε ζώντας ἀσκητικά καί μυστηριακά μέσα στήν μόνη ἀληθινή Ἐκκλησία, τήν Μία, Ἅγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας.

Ἔτσι θά μετέχουμε στήν θεία Του εὐλογία σ' ὅλη τήν διάρκεια τοῦ νέου ἔτους, ἀλλά καί στήν αἰωνιότητα.

Λαμβάνετε αὐτό τό μήνυμα ὡς ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο 

http://hristospanagia3.blogspot.gr, την ἱστοσελίδα https://www.hristospanagia.gr καί τό νέο ἱστολόγιο http://agiapsychanalysi.blogspot.gr γιά τίς 16-1-2021 ἕως 18-1-2021.

 

1) Ἐνημέρωση ἀπό τό ἱστολόγιο: http://hristospanagia3.blogspot.gr

▼  2021 (466)

Ἡ στάση μας στόν ναό τοῦ Θεοῦ (Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος)


Ἡ στάση μας στόν ναό τοῦ Θεοῦ (Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος)


Το να πηγαίνει κανείς πριν από όλους στην εκκλησία είναι καλό και σωτήριο, ενώ το να βγαίνει πριν από την απόλυση χωρίς ανάγκη είναι βλαβερό και ολέθριο. Εσύ λοιπόν μείνε υπομονετικά και άκουγε τις άγιες Γραφές, για να ωφεληθείς. Όπως δηλαδή στον καύσωνα ένα ποτήρι κρύο νερό είναι ευχάριστο στον οδοιπόρο, έτσι και τα ιερά λόγια δροσίζουν την ψυχή. Αν θέλεις να ακούς, μείνε υπομονετικά· και αν ακούσεις, θα γίνεις σοφός. Αν όμως με δυσκολία κάνεις υπομονή για να ακούσεις τον λόγο, πόσο περισσότερο θα δυσκολευτείς να τον κάνεις πράξη; Από αυτό λοιπόν να καταλάβεις ότι είσαι αμελής, όπως και εγώ.
Μόλις μπούμε στον ναό του Θεού, κάθε μέριμνα να φύγει από τη σκέψη μας, ο εσωτερικός μας άνθρωπος να αφοσιώνεται στη θεωρία και την προσευχή, και κανένας ανάρμοστος λογισμός να μην ταράζει τον νου μας. Ας νιώσουμε μπροστά σε ποιον στεκόμαστε στην προσευχή, και όλη μας η ψυχή και η καρδιά ας είναι στραμμένη προς Αυτόν, χωρίς να φαντάζεται τίποτε άλλο. Θα καταλάβεις αυτό που λέω και με ένα παράδειγμα:
Αν κάποιος πάρει μαζί του χρήματα και πάει σε μια εμποροπανήγυρη θέλοντας να αγοράσει βόδια, μήπως περιεργάζεται τα γουρούνια; Ή αν θέλει να αγοράσει γαϊδούρια, μήπως κοιτάζει για σκυλιά; Δεν είναι όλη η σκέψη του στραμμένη σε αυτά που θέλει, και αυτά μόνο δεν εξετάζει με προσοχή, μην τυχόν ξεγελαστεί και πάνε χαμένα τα χρήματά του;

Καί τήν μάστιγα τοῦ Κορονοϊοῦ, θά ἤθελε ὁ Κύριος νά τήν ἐξαφανίσει πάραυτα, ἀλλά οἱ ἄνθρωποι ἀντί νά πάρουν τίς εἰκόνες, τά λάβαρα καί τά κεριά καί νά βγοῦν στούς δρόμους ἐπικαλούμενοι τήν πρεσβεία τῶν Ἁγίων μας, ἔχασαν καί τήν ὀλίγη πίστι πού τούς εἶχε ἀπομείνει.


ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ.

Τα τελευταῖα χρόνια, ἐπέτρεψε ὁ Θεός ἐξ ἀγάπης Του πολλές θεομηνίες, σεισμούς, πυρκαϊές, πλημμύρες, τσουνάμια, θανάτους, πολέμους κλπ. μόνο καί μόνο γιά νά στραφοῦμε πρός Αὐτόν. Δυστυχῶς εὑρίσκει ὁ Κύριος τήν θύραν τῆς ψυχῆς μας κλειστήν. Εἶπε ἡ Θεοτόκος στήν κυρά Κούλα τήν Κυπραία πού εἶναι τώρα 93 ἐτῶν καί ζεῖ στό Λονδῖνο: «Ἔχει ὁ Υἱός μου πολλούς τρόπους νά σώσει τόν κόσμον». Καί τήν μάστιγα τοῦ Κορονοϊοῦ, θά ἤθελε ὁ Κύριος νά τήν ἐξαφανίσει πάραυτα, ἀλλά οἱ ἄνθρωποι ἀντί νά πάρουν τίς εἰκόνες, τά λάβαρα καί τά κεριά καί νά βγοῦν στούς δρόμους ἐπικαλούμενοι τήν πρεσβεία τῶν Ἁγίων μας, ἔχασαν καί τήν ὀλίγη πίστι πού τούς εἶχε ἀπομείνει. Πῶς τήν ἔχασαν; Ἀγάπησαν περισσότερο τό σῶμα τους καί τήν παροῦσα ζωή, γι᾿ αὐτό ἄρχισαν νά μπαίνουν στίς ἐκκλησίες δῆθεν «ἁρματωμένοι», μ᾿ αὐτά τά ἀνίσχυρα ὅπλα τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, τά ὁποῖα μόνο χλεύη καί εἰρωνεία καί ἀηδία προκαλοῦν!! Καί δέν ντρέπονται ὄχι μόνον νά μπαίνουν στίς ἐκκλησίες μας, πού εἶναι ἐργαστήρια θεραπείας καί σωτηρίας τῶν ψυχῶν μας, μέ τίς ποικιλόχρωμες μάσκες, ἀλλά καί νά φοβοῦνται νά προσκυνήσουν τίς ἅγιες εἰκόνες, χωρίς αὐτό τό δῆθεν.....θεραπευτικό ὕφασμα πού ἡ θέσις του εἶναι μόνο γιά τά χειρουργεῖα. Ναί, οἱ μάσκες δέν εἶναι τό φάρμακο οὔτε τό ἀλεξητήριο κατά τοῦ κορονοϊοῦ. Εἶναι μόνον ἡ ἀπάτη τῶν ἀνθρώπων ἀπό σκοτεινά δαιμονικά κυκλώματα, τά ὁποῖα συνεργάζονται μέ τόν διάβολο, πού καίγεται ἀπό τήν Θεία Κοινωνία. Γι᾿ αὐτό καί ἐστράφη μέ τά χείλη τῶν ἐχόντων τά ἡνία τῆς Χώρας μας ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐναντίον τῶν ἐνοριῶν μας καί βασικῶς ἐναντίον Αὐτοῦ τοῦ ἰδίου τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἀνάπτυξη ἐμβολίων Covid-19 καί χρήση κυτταρικῶν σειρῶν ἀπό ἐκτρωθέντα ἔμβρυα. Νέα ἀνακοίνωση τοῦ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Ἀφήστε με νά ζήσω)


Το κίνημά μας «Αφήστε με να ζήσω!» προβληματίστηκε σοβαρά και προχώρησε σε ειδικότερη μελέτη σχετικά με το θέμα της χρησιμοποίησης κυτταρικών σειρών από εκτρωθέντα έμβρυα για την ανάπτυξη των διαφόρων τύπων εμβολίων για τον Covid-19.

Σύμφωνα με τον γενόμενο έλεγχο, για όλα τα εμβόλια COVID-19 που ήδη χρησιμοποιούνται ή αναμένονται να κυκλοφορήσουν στη πατρίδα μας ως το τέλος του 2021, ισχύει πως η έρευνα, η ανάπτυξη, η παραγωγή ή/και ο έλεγχος αποτελεσματικότητάς τους, (κατά περίπτωση εμβολίου), έγιναν με χρήση εμβρυϊκών κυτταρικών σειρών που προέρχονται από εκτρωθέντα αγέννητα παιδιά.

Ειδικότερα:

1. Το εμβόλιο της Pfizer (1,3) αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την εταιρία BioNTech και είναι εμβόλιο messenger RNA (mRNA). Το mRNA χρησιμεύει για το σχηματισμό της πρωτεΐνης S (Spike protein) του ιού που θα προκαλέσει την παραγωγή αντισωμάτων. Η Pfizer/BioNTech κωδικοποιεί το εμβόλιο ως BNT162b2.

Η Pfizer/BioNTech χρησιμοποίησε την εμβρυϊκή κυτταρική σειρά HEK293 (εμβρυϊκά κύτταρα νεφρού) στην έρευνα, στην ανάπτυξη (δημιουργία) του εμβολίου, όπως και στον έλεγχο του εμβολίου, προκειμένου να διαπιστωθεί η παραγωγή αντισωμάτων.

Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εάν η Pfizer/BioNTech εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την εμβρυϊκή κυτταρική σειρά HEK293 στους συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους του εμβολίου. Δεν φαίνεται να το χρησιμοποιεί επί του παρόντος στην παραγωγή του.

2. Το εμβόλιο της Moderna (1,3) είναι εμβόλιο mRNA και χρησιμεύει για την παραγωγή αντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης S του ιού. Η Moderna κωδικοποιεί το εμβόλιο ως mRNA-1273. Για την παραγωγή του η Moderna χρησιμοποίησε την κυτταρική σειρά HEK293 (εμβρυϊκά κύτταρα νεφρού) στην έρευνα, την ανάπτυξη (δημιουργία) και τον έλεγχο αποτελεσματικότητας του εμβολίου.

«Ὁ θάνατος καί ἡ ἀντιμετώπισή του» Πνευματικά Γυμνάσματα, Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου .Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης
Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου στίς 01-01-2021 

Σήμερα, πού εἶναι ἡ πρώτη τοῦ νέου ἔτους, μᾶς ἀξίωσε ὁ Κύριος νά δοῦμε τήν ἀρχή τοῦ κοσμικοῦ ἔτους 2021, γιατί τό ἐκκλησιαστικό ἔτος, ὅπως γνωρίζετε, ἀρχίζει τήν 1η Σεπτεμβρίου. Παρόλα αὐτά ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία εὐλογεῖ καί προσεύχεται καί γιά τόν ἐνιαυτό, πού ἔχει ἔτσι καθιερωθεῖ κοσμικά νά ἀρχίζει τήν πρώτη τοῦ Ἰανουαρίου. Καί πάντοτε αὐτή τήν ἡμέρα παίρνουμε ἀφορμή γιά νά κάνουμε κάποιες σκέψεις γιά τή ζωή μας, γιά τό ποῦ βαδίζουμε, ποιός εἶναι ὁ προορισμός μας, ποιό εἶναι τό τέλος μας, ἄν ὑπάρχει τέλος.. Ὡς πιστοί, βέβαια, γνωρίζουμε ὅτι δέν ὑπάρχει τέλος. Εἴμαστε αἰώνιοι (θέλουμε-δέν θέλουμε). Ἀλλά ὑπάρχει τέλος στήν πρόσκαιρη ζωή, σ’ αὐτή τή ζωή πού ζοῦμε, ἄλλος λίγα χρόνια καί ἄλλος πολλά, ἐδῶ στή γῆ, στήν κοιλάδα τοῦ κλαυθμῶνος, ἡ ὁποία αὐτή ζωή θά καθορίσει τήν αἰώνια ζωή. Γι’ αὐτό πάντοτε εἶναι ἐπίκαιρη ἡ φιλοσόφηση θά λέγαμε, πάνω στόν χρόνο πού περνάει καί στόν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς μας, γιά τόν ὁποῖο ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία εὔχεται νά εἶναι ἐν εἰρήνη καί ἐν μετανοία. «Τόν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς ἡμῶν ἐν εἰρήνῃ καί μετανοίᾳ ἐκτελέσαι». Καί βεβαίως θά ἀκολουθήσει καί ὁ θάνατος, ὁ ὁποῖος δέν εἶναι πλέον θάνατος γιά τούς πιστούς, ἀλλά κοίμηση, εἶναι ἕνας ὕπνος. Δέν εἶναι αὐτός ὁ φοβερός θάνατος τῶν πρό Χριστοῦ ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι δέν εἶχαν ἐλπίδα. Δέν εἶναι ὁ φοβερός θάνατος αὐτῶν πού καί σήμερα ζοῦν εἰδωλολατρικά χωρίς ἐλπίδα αἰώνιας ζωῆς, ἀλλά εἶναι ὁ θάνατος ὁ ποθητός, ὁ ὁποῖος θά μᾶς πάει στόν ἀγαπώμενο Κύριό μας. Ἑπομένως δέν εἶναι κάτι τραγικό, ἀλλά κάτι εὐχάριστο γιά τόν χριστιανό ὁ θάνατος, ἐφόσον βεβαίως θά ἔχει ἑτοιμαστεῖ σωστά σέ ὅλη του τή ζωή αὐτήν ἐδῶ τήν πρόσκαιρη. Καί γιά νά ἑτοιμαστεῖ κανείς σωστά, θά πρέπει νά θυμᾶται αὐτή τήν ὥρα, τήν ὥρα τοῦ θανάτου καί τό ὅτι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας δέν εἶναι ἄλλος παρά ἡ σωτηρία, ἡ αἰώνια ζωή πού εἶναι ἡ αἰώνια σωτηρία. 

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης ἔχει γράψει ἕνα ὡραιότατο βιβλίο, πού λέγεται «Πνευματικά Γυμνάσματα», καί ἐκεῖ μέσα ἔχει ὡραιότατες σκέψεις, προβληματισμούς γιά πάρα πολλά θέματα καί μερικές σύντομες μελέτες ὀνομαζόμενες «φυλακτήριο τῆς ψυχῆς» μοιρασμένες σέ κάθε ἡμέρα τοῦ μήνα. Σκέψεις - προβληματισμούς, πού δίνουνε στόν ἄνθρωπο τήν δυνατότητα αὐτοεξέτασης, τῆς αὐτοέρευνας. 

Ψαλμός 82ος. Προσευχή τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅταν τόν ἀπειλοῦν οἱ έχθροί του


ΨΑΛΜΟΣ 82 - ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ

1 ᾨδὴ ψαλμοῦ τῷ Ἀσάφ.
1 -
1 Ωδή ψαλμού του Ασάφ.
2 Ὁ Θεὸς, τίς ὁμοιωθήσεταί σοι; μὴ σιγήσῃς μηδὲ καταπραΰνῃς, ὁ Θεός·
2 Ω Θεέ μου, ποιός είναι δυνατόν να συγκριθή και αντιπαραβληθή με σένα; Δι' αυτό, ως παντοδύναμος και πάνσοφος που είσαι, μη μένης σιωπηλός, μηδέ καταπραΰνης και μη αφήσης ανεκδήλωτον την δικαίαν σου οργήν, ω Θεέ μου.
2 Θεέ, μη μένεις σιωπηλός! Μη σιγάς και μην ησυχάζεις, Θεέ!
3 ὅτι ἰδοὺ οἱ ἐχθροί σου ἤχησαν, καὶ οἱ μισοῦντές σε ᾖραν κεφαλήν,
3 Διότι οι εχθροί μας, που είναι και ιδικοί σου εχθροί, εξέσπασαν εις οχλοβοήν πολεμικήν και οι μισούντες σε εσήκωσαν υπερήφανον την κεφαλήν των εναντίον μας.
3 Γιατί νάτοι, οι εχθροί σου θορυβούν· αυτοί που σε μισούν σηκώνουν το κεφάλι.
4 ἐπὶ τὸν λαόν σου κατεπανουργεύσαντο γνώμην καὶ ἐβουλεύσαντο κατὰ τῶν ἁγίων σου·
4 Συνέλαβαν και κατέστρωσαν πανούργα σχέδια εναντίον του λαού σου. Ελαβαν ολεθρίας αποφάσεις εναντίον των αγίων σου Ισραηλιτών.
4 Πανούργα σχέδια καταστρώνουν εναντίον του λαού σου, και συζητούν ενάντια σ’ αυτούς που προστατεύεις.
5 εἶπαν· δεῦτε καὶ ἐξολοθρεύσωμεν αὐτοὺς ἐξ ἔθνους, καὶ οὐ μὴ μνησθῇ τὸ ὄνομα Ἰσραὴλ ἔτι.
5 Απεφάσισαν και είπαν μεταξύ των· Ελάτε να τους εξολοθρεύσωμεν, ώστε να παύσουν να αποτελούν έθνος και κανείς να μη ενθυμήται πλέον το όνομα των Ισραηλιτών.
5 Είπαν: «Εμπρός, ας τους εξαφανίσουμε σαν έθνος· και πια ας μη μνημονεύεται τ’ όνομα του Ισραήλ».

Αὐτό εἶναι ΑΣΚΗΣΗ!π. Εὐσέβιος Βίττης

Σύμφωνα μέ τήν διδαχή τοῦ ἐπισκόπου καί ὁσιομάρτυρος Πέτρου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἡ ἂσκηση ακολουθεῖ τήν ἀκόλουθη πορεία:
 - ἂρνηση τοῦ ἰδίου θελήματος (ἀφετηρία)
- ἀποδοχή τοῦ θείου θελήματος στή θέση τοῦ προηγουμένου

Ἅπαξ καί ἔπεσες χαμηλά καί πάτησες σέ στέρεο ἔδαφος, δέν φοβᾶσαι μήν πέσεις ποιό κάτω!


Ο Μέγας Αντώνιος λέγει: «Αν ο άνθρωπος ρίξη το βάρος επάνω του, βρίσκει ανάπαυσι. Την στιγμή που θα το ρίξη στον άλλον, θα βρη ταραχή μέσα του».
Δοκιμάστε το σε μία περίπτωσι, σ’ έναν πειρασμό. Πέστε ότι έφταιξε εκείνος, ο άλλος… Αισθάνεσθε ταραχή, ανακατωσούρα μέσα σας, στενοχώρια! Άπαξ και πης:

4 Φεβρουαρίου. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου. Νικολάου Ὁμολογητοῦ, τοῦ Στουδίτου (+868). Ἀβραμίου Ἱερομάρτυρος (+347). Ἁγιογραφικό ἀνάγνωσμα.

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Παραλειφθέν. Κυρ. ιδ΄ ἐπιστ. (Β΄ Κορ. α΄ 21 - β΄ 4).

Β Κορ. 1,21        ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς Θεός,

Β Κορ. 1,21               Εκείνος δε ο οποίος δίδει την ακλόνητον και βεβαίαν πεποίθησιν εις ημάς μαζή με σας, ώστε να μένωμεν πιστοί στον Χριστόν και ο οποίος μας έχρισε με το Αγιον Πνεύμα, είναι ο Θεός.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible