Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

«Ὁ πιστός πρέπει νά ἔχει ζωή τέτοια πού νά ταιριάζει στό σχῆμα του· γιατί αὐτός πού δέν ζεῖ σύμφωνα μέ τό σχῆμα του, δέν εἶναι πιστός. Τά θεάρεστα γηρατιά δέν χαρακτηρίζονται ἀπό τόν χρόνο, ἀλλά ἀπό τόν τρόπο ζωῆς» μέρος γ΄ τελευταῖο 
 Ὑπόθεση ΛΒ΄(32)

«ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ»

Τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ

Ἀδελφοί, τόν χρόνο πού περάσαμε στή μοναχική ζωή τόν μετροῦμε, τήν ἀμέλεια ὅμως, πού δείξαμε σέ αὐτήν, τήν ἀγνοοῦμε καί ὑπερηφανευόμαστε. Ἔπαινος τοῦ ἀνθρώπου δέν εἶναι μόνο ὁ χρόνος, ἀλλά ἡ προκοπή στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ. Καί προκοπή δέν εἶναι τά ἄσπρα μαλλιά, ἀλλα τό νά ἔχει κανείς ἐνάρετη ζωή.
Κατάκτησε, μοναχέ, τήν αἰώνια ζωή, στήν ὁποία σέ κάλεσε ὁ Θεός καί γιά τήν ὁποία ἔδωσες τήν καλή ὁμολογία μπροστά σέ πολλούς μάρτυρες19, δηλαδή μπροστά σέ ὅλη τήν κτίση, οὐράνια καί ἐπίγεια. Γιατί ἀκόμη λίγο καί Αὐτός πού περιμένουμε θά ἔρθει καί δέν θά ἀργήσει20.
Τί εἶναι ὁ μοναχός, ἤ μέ τί μοιάζει; Ὁ μοναχός μοιάζει μέ ἄνθρωπο πού πέφτει ἀπό ὕψος καί, καθώς βρῆκε ἕνα σχοινί νά κρέμεται πιασμένο ἀπό ψηλά, τό ἅρπαξε καί κρατήθηκε ἀπό αὐτό, καί φωνάζει ἀδιάκοπα στόν Κύριο νά τόν βοηθήσει, ξέροντας ὅτι, ἄν χαλαρώσει καί ἀφήσει τά χέρια του, θά πέσει καί θά σκοτωθεῖ.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀφοῦ φοροῦμε τό ἀγγελικό σχῆμα, ἄς μή συναγωνιζόμαστε τόν διάβολο, ἀλλά ὅσο μποροῦμε ἄς μιμούμαστε μέ ζῆλο τήν ἀγγελική ζωή. Γιατί τό σχῆμα πρέπει νά τό συνοδεύουν ὁ τρόπος καί τά ἔργα. Χωρίς τά ἔργα τό σχῆμα δέν εἶναι τίποτε. Ἄραγε οἱ ἄγγελοι στόν οὐρανό ζοῦν μέ φιλονικία καί φθόνο, ὅπως βλέπουμε τώρα νά συμβαίνουν αὐτά σ᾿ ἐμᾶς τούς μοναχούς;
Ἄς φροντίσουμε, ἀδελφοί, νά μή γινόμαστε στούς κοσμικούς ἐμπόδιο καί αἰτία σκανδαλισμοῦ. Ἄς μήν κακολογεῖται ἐξαιτίας μας τό καλό σχῆμα, ἀλλά μᾶλλον νά ἐπαινεῖται. Ἄραγε τί θά ἀπολογηθοῦμε στόν Κριτή, τή φοβερή ὥρα τῆς κρίσεως, ἄν ἔτσι παραμελοῦμε τή σωτηρία μας;
Τί δηλαδή ἔπρεπε αὐτός νά μᾶς κάνει καί δέν τό ἔκανε;
Δέν εἴδαμε τόν ἴδιο τόν Θεό Λόγο ταπεινό μέ μορφή δούλου21, ὥστε νά γίνουμε καί ἐμεῖς ταπεινοί;
Δέν εἴδαμε τό ἀκατάληπτο πρόσωπό του φτυσμένο22, ὥστε καί ἐμεῖς νά μήν ἀγριεύουμε ὅταν δεχόμαστε προσβολές καί ἐπιπλήξεις;
Ἀλλά δέν εἴδαμε τά ἅγια νῶτα του νά μαστιγώνονται23, ὥστε καί ἐμεῖς νά ὑπακοῦμε σέ ὅλα στούς ἀνωτέρους μας καί σέ ὅλους τούς μοναχούς;
Ἤ δέν εἴδαμε νά ραπίζεται τό πρόσωπό του24, πού βλέπει τή γῆ καί τήν κάνει νά τρέμει25, ὥστε καί ἐμεῖς νά ὑπομένουμε, ὅταν μᾶς ἐξευτελίζουν, καί νά μή γινόμαστε θηρία;
Δέν τόν ἀκούσαμε νά λέει: «Ἐγώ δέν κάνω τίποτε ἀπό μόνος μου»26 καί: «Ἦρθα ὄχι γιά νά κάνω τό θέλημα τό δικό μου, ἀλλά τό θέλημα τοῦ Πατέρα πού μέ ἔστειλε»27, ὥστε καί ἐμεῖς νά μήν εἴμαστε αὐθάδεις καί ἀνεξάρτητοι; Ἤ πάλι δέν τόν ἀκούσαμε νά λέει: «Ἐγώ δέν ἀπειθῶ οὔτε ἀντιλέγω»28 καί: «Μάθετε ἀπό ἐμένα ὅτι εἶμαι πράος καί ταπεινός στήν καρδιά»29, καί ἐπίσης: «Δέν ἦρθα νά ὑπηρετηθῶ, ἀλλά νά ὑπηρετήσω»30 καί πολλά ἄλλα παρόμοια, ὥστε καί ἐμεῖς νά ἀγωνιστοῦμε νά γίνουμε τέτοιοι; Γιατί εἶναι ἀδύνατο νά κάνουμε προκοπή καί νά σωθοῦμε μέ ἄλλον τρόπο, παρά μόνο μέ τό νά μιμηθοῦμε τόν Κύριο σέ ὅλα.
Σᾶς παρακαλῶ λοιπόν, ἀδελφοί, πού εἶστε τό ἐκλεκτό ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ, ἄς συνέλθουμε ὅσο ἔχουμε καιρό καί ἄς ζήσουμε ὅπως ἀπαιτεῖ τό σχῆμα μας, γιά νά πάρουμε ὕστερα καί τό ἀγγελικό ἀξίωμα.


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.

Εικόνα

Ὁ Παντοκράτωρ τοῦ Καθολικοῦ
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα

Εὐεργετινός τόμος α΄

Ἐκδόσεις: « ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ »

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις  « ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ » γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδουν.
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης
 


19Πρβ. Α΄ Τιμ. Στ΄ : 12.
20Ἑβρ. Ι΄ : 37.
21Πρβ. Φιλπ. Β΄ : 7.
22Ματθ. Κστ΄ : 67.
23Ματθ. Κζ΄ : 26· Μαρκ. Ιε΄ : 15· Ἰω. Ιθ΄ : 1.
24Ματθ. Κστ΄ : 67· Μαρκ. Ιδ΄ : 65· Ἰω. Ιη΄ : 22· ιθ΄: 3.
25Ψαλμ. 103 : 32.
26Ἰω. η΄ : 28.
27Ἰω. ε΄ : 30.
28Ἠσ. 50 : 5.
29Ματθ. Ια΄: 29.
30Ματθ. Κ΄: 28.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...