Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

Χρῆστος Σαλταούρας, Τό ἀνθρώπινο σῶμα σύμφωνα μέ τήν Καινή Διαθήκη

ΤΟ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ΣΩΜΑ  ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ  ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Χρήστος Σαλταούρας

« οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν;…. ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ῾Αγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν;   ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ» Α Κορινθίους  6: 15, 19-20.
            Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη  το σώματά μας είναι «μέλη Χριστοῦ», «ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ῾Αγίου Πνεύματός» και επίσης το σώμα μας όπως και το πνεύμα μας ανήκουν στον Θεό – «ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ».
Ο γνωστός όμως τηλε-πλασιέ Δημοσθένης Λιακόπουλος ισχυρίζεται στα βιβλία του και στις εκπομπές του ότι ο δημιουργός του ανθρώπινου σώματος είναι ο Διάβολος !!!

« Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστι καὶ μέλη ἔχει πολλά,….. καὶ γὰρ τὸ σῶμα οὐκ ἔστιν ἓν μέλος, ἀλλὰ πολλά.  ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς, ὅτι οὐκ εἰμὶ χείρ, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, –οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος;  καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς, ὅτι οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμός, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, –οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος;  εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός, ποῦ ἡ ἀκοή; εἰ ὅλον ἀκοή, ποῦ ἡ ὄσφρησις;   νυνὶ δὲ ὁ Θεὸς ἔθετο τὰ μέλη ἓν ἕκαστον αὐτῶν ἐν τῷ σώματι καθὼς ἠθέλησεν….. ὁ Θεὸς συνεκέρασε τὸ σῶμα» Α Κορινθίους   12: 12,14-18,24.
Ο Θεός είναι ο Δημιουργός του σώματος του ανθρώπου όχι ο Διάβολος- Σαμαέλ  που διδάσκει ο πλανεμένος Λιακόπουλος. Ας μας απαντήσει ο Λιακόπουλος και οι συν αυτώ …. ΠΟΙΟΣ δημιούργησε το ανθρώπινο Σώμα του Ιησού Χριστού ;;;
«εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖνἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.  ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.   ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις.  ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ» Ιωάννης 6: 53-56.
Ο Χριστός Ιησούς λέγει «ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις» δηλαδή το ανθρώπινο Σώμα του Χριστού και το ανθρώπινο Αίμα του είναι ΑΛΗΘΙΝΑ Τροφή και Ποτό. Ο θλιβερός όμως Λιακόπουλος και τα ατυχή θύματα αυτού, πιστεύουν ότι ο κόσμος που ζούμε και τα σώματά μας  είναι εικονικά – «Μάτριξ» όπως λέγουν δημιούργημα του Σατανά !
« πᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος, ὁ δὲ τὰ πάντα κατασκευάσας Θεός» Εβραίους 3:4.
Ο Θεός κατασκεύασε  ΤΑ ΠΑΝΤΑ , άρα και τον κόσμο όλο και τα σώματά μας, όχι ο Διάβολος !
« Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων αὐτὸς ὁ ᾿Ιησοῦς ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν.  πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν.  καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διατί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας μου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι· ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα.  καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας. ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων εἶπεν αὐτοῖς· ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε; οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος καὶ ἀπὸ μελισσίου κηρίου,  καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν ἔφαγεν» Λουκάς 24: 36- 43.
Το  Σώμα του Ιησού που σταυρώθηκε Αναστήθηκε. Αν ο κόσμος μας είναι εικονικός όπως μωρολογεί ο Λιακόπουλος …. Τότε ο Χριστός εικονικά πέθανε σε εικονικό Σταυρό και εικονικά αναστήθηκε ….και εικονικά μας έσωσε !!!   Άπαγε της Λιακοπούλιας βλασφημίας !
« εἰ δὲ τὸ Πνεῦμα τοῦ ἐγείραντος ᾿Ιησοῦν ἐκ νεκρῶν οἰκεῖ ἐν ὑμῖν, ὁ ἐγείρας τὸν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ζωοποιήσει καὶ τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν διὰ τὸ ἐνοικοῦν αὐτοῦ Πνεῦμα ἐν ὑμῖν» Ρωμαίους 8: 11.
Τα θνητά μας σώματα θα αναστηθούν σε πείσμα του Λιακόπουλου.
Παρέθεσα ολίγα αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη διότι την Παλαιά Διαθήκη την πολεμά ο δήθεν Χριστιανός Λιακόπουλος. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι αιρετικοί σαν τον Λιακόπουλο αρνούνται στην ουσία ολόκληρη την Αγία Γραφή και την διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ

http://aktines.blogspot.gr/2017/10/blog-post_41.html?m=1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ