Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΡΟΒΙΤΣ "Τρεῖς μαρτυρεῖ στόν Οὐρανό καί τρεῖς μαρτυρεῖ στή γῆ ὁ εὐαγγελιστής τοῦ Χριστοῦ ἅγιος Ἰωάννης. Στόν Οὐρανό ὁ Πατήρ, ὁ Ὑιός καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιο - ἕνας Θεός· στή γῆ, στήν ἀνθρώπινη ψυχή, ὁ λόγος, ἡ καρδιά καί ἡ θέληση - ἕνας ἄνθρωπος. "

Μεγάλο δόγμα


Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ μας συνέτριψε, Κύριε Θεέ μας. Άπό τόν παραλογισμό τό χωράφι Σου σκεπάστηκε άπό ζιζάνια και ό σπόρος Σου κινδυνεύει νά πνιγεί. Σπεύσε, Κύριε, καί σώσε τη σοδειά Σου, πριν τήν καταπιούν τά ζιζάνια. Όσα περισσότερα γνωρίζουν οι γιοι τού ανθρώπου, τόσα λιγότερα καταλαβαίνουν. Είναι παραφορτωμένοι με γνώσεις γιά τά βάθη τών θαλασσών καί τό ύψος τού ουρανού, άλλά πλάι σ’ αυτές τις γνώσεις μεγαλώνει καί ή δική τους ακατανοησία. Σε λίγο θά γνωρίζουν τά πάντα, αλλά τίποτα δε θά κατανοούν. Πολύ περισσότερο Εσένα καί τόν έαυτό τους.

Άποκόπηκαν άπό Εσένα, τόν Κορυφαίο Νου, καί μέ τήν περηφάνια καί τήν κακία εναντίον Σου θέλησαν νά αποκτήσουν τή γνώση τών έργων Σου. Λόγω τής άλαζονείας καί τής κακίας τους άποτραβήχτηκες άπό τό δρόμο, έτσι πού πουθενά στο συμπαν δε Σε συναντούν. Καί όταν δε συναντούν Εσένα, συναντούν τόν αντίπαλό Σου, πού γρήγορα συμπληρώνει τό χώρο πού αφήνεις Έσύ.

- Ανακατωθείτε, άνθρωποι, ανακατωθείτε! Τους ψιθυρίζει ό αντίπαλός Σου. Φάτε άπό τό δέντρο του καλού καί τού κακού. Καμία τροφή δέν είναι καλή, άν δέν ανακατωθεί μέ τό κακό. Ανακατώστε το και θά γίνετε θεοί. Αύτά τούς μαθαίνει ό αντίπαλός Σου.

Χωρίστηκαν άπό τόν δικό Σου νου καί δέν καταλαβαίνουν ότι ένα γραμμάριο κακού δηλητηριάζει ένα φορτίο καλού, αφού τό δηλητήριο είναι δηλητήριο, είτε τό πήραν σκέτο είτε τό ήπιαν αραιωμένο μέ νερό. Καί στις δύο περιπτώσεις θά δηλητηριαστούν καί θά πεθάνουν. Καί ποιος θά τους έπιστρέψει στή ζωή άν όχι Έσύ, Κύριε τής ζωής;

Τό πνεύμα τής άπάτης ξεχύθηκε στούς γιούς τού βασιλείου καί σάν μεθυσμένοι παραπατούν μιά δεξιά, μιά άριστερά. Όλοι - μονόχειρες!


Πλούσιοι σέ γνώσεις γιά τά πράγματα καί τα γεγονότα, άλλά τούς ξέφυγε ή γνώση τής άλήθειας. Γι’ αύτό ύφαίνουν ύφάδι χωρίς στημόνι, όπως ή άράχνη τόν ιστό της στόν άνεμο. Κι αύτό χαροποιεί τό πνεύμα τής άπάτης, όπως πάντοτε κάθε παραλογισμός, άταξία καί χάος.


Πλησίασε, Κύριε, καί φθάσε εκείνους πού άπομακρύνονται άπό Εσένα. Συνέτισέ τους πριν φτιάξουν χάος άπό τό σύμπαν, μέσα καί έξω τους, σ’ ολόκληρο τόν κόσμο.

Αδυνάτισαν οί χριστιανικές ψυχές καί αναζητούν θρησκεία χωρίς δόγμα. Τούς άρέσουν περισσότερο τά ρηχά κάτω άπό τά πόδια τους πού βλέπουν εύκολα τό βυθό καί τά μικρά ψάρια καί τους βατράχους καί τά φίδια τού βυθού. Φοβούνται τα βάθη τής λίμνης, πόσο μάλλον τά βάθη τού Θεού.
Ξέχασαν τόν λόγο τού Κυρίου στούς ψαράδες:


Πηγαίνετε στά βαθιά!Πώς οί υλιστές καί οί ασεβείς ορίζουν τά δόγματά τους, σκληρά καί άκαμπτα σά χάλυβας, και οί άποκαλούμενοι Χριστιανοί δέ θέλουν νά κρατήσουν τά Θεία δόγματα τής πίστης τους; Λένε: είναι δύσκολα, άκατανόητα καί καθόλου πρακτικά! Λές κι ό Θεός πρέπει νά προσαρμοστεί στη ρηχή καί σκληρή λογική των άνθρώπων καί όχι οι άνθρωποι στή λογική τού Θεού, στόν Λόγο, στήν Έπουράνια Λογική.

Παραπονιούνται: ποιά πρακτική σημασία έχει, γιά παράδειγμα, τό δόγμα τής ένότητας τής Αγίας Τριάδας;

Δέν ύπάρχει ούτε ένα χριστιανικό δόγμα, το όποιο δέν είναι πρακτικό καί δέν ισχύει στή ζωή.


Χωρίς τό δόγμα τής ένότητας τής Αγίας Τριάδας όλες οί άνθρώπινες ψυχολογίες καί παιδαγωγικές καί κοινωνιολογίες είναι ψευδείς. Όλες αυτές τις έπιστήμες τις άνανέωσε ό Χριστός μέ τήν άναγγελία τής ένότητας τής Αγίας Τριάδας.


Τρεις μαρτυρεί στον Ούρανό καί τρεις μαρτυρεί στη γή ό ευαγγελιστής του Χριστου άγιος Ιωάννης. Στον Ούρανό ό Πατήρ, ό Υιός καί τό Πνεύμα τό Άγιο - ένας Θεός· στή γή, στήν ανθρώπινη ψυχή, ό λόγος, ή καρδιά καί ή θέληση - ένας άνθρωπος. Αυτές οί τρεις δυνάμεις ή ιδιότητες τής ψυχής αποτελούν όλο τό περιεχόμενο τής ανθρώπινης ψυχής, δηλαδή ή δύναμη τής σκέψης, ή δύναμη των αισθημάτων καί ή δύναμη τής δράσης. Άν και οί τρεις δυνάμεις τής ψυχής είναι εξίσου καί αρμονικά άνεπτυγμένες, τότε ή άνθρώπινη ψυχή είναι τριαδική καί μονάδα, όπως Τριάς έν μονάδι είναι ό Θεός στούς ούρανούς. Σ’ αύτή τήν περίπτωση πράγματι ό άνθρωπος αποτελεί εικόνα τού Θεού, ζωντανή μικροσκοπική εικόνα τού Θεού στή γή!


Καί σέ τέτοιο άνθρωπο επικρατεί ειρήνη, δύναμη καί χαρά. ’Αν, όμως, μιά ψυχική δύναμη αναπτυχθεί άσύμμετρα με τις δύο άλλες, τότε παραμένει αύτή ή ψυχή τριαδική, άλλά όχι ώς ενιαία, μά διαιρεμένη, δυσαρμονική, δίχως ειρήνη, δύναμη και χαρά. Άναζητά, άλλά δε γνωρίζει τί. Στήν πραγματικότητα άναζητά τον έαυτό της, τήν πληρότητα τού εαυτού της, τήν ολότητά της. Εκείνες οί πρώτες ψυχές είναι ολόκληρες, ένώ οί δεύτερες αποσπασματικές. Εκείνες οί πρώτες είναι εικόνα της Αγίας Τριάδας σέ ένότητα, ένώ εκείνες οί δεύτερες εικόνα μιας μή άγιας τριάδας σε μή ένότητα, είτε στήν ινδική Τριμούρτι, οπού ό Βράχμα καί ό Βισνού οικοδομούν καί ό Σίβα κατεδαφίζει, είτε οι Αιγύπτιοι Όσιρις, ’Ίσις καί Ώρος στήν αιματηρή διαμάχη τους. Όταν είναι τέτοιοι οί θεοί, πώς θα είναι οί άνθρωποι; Τριάδες είναι, άλλά οχι έν μονάδι, σέ ένότητα. Τριάδες είναι, άλλά όχι άγιες. Ό πόλεμος στήν ψυχή εξωθεί σέ πόλεμο μέ τούς άνθρώπους. Σπασμένος καθρέφτης στον όποιο ό Άγιος καί Τριαδικός Θεός δέν μπορεί νά δει τό πρόσωπό Του. Μουσική είναι, άλλά οχι συμφωνική, μά τζάζ.


Ποιος είναι ό καταστροφέας τής Αγίας Τριάδας στή δική του ψυχή; Ό διανοούμενος πού βρίσκεται ολόκληρος σέ ένταση άπό τις σκέψεις, άλλά άπαθής στά αισθήματα, μέ καχεκτική θέληση. Γι’ αυτό οί σκέψεις του είναι λανθασμένες, έπειδή δέν είναι διαποτισμένες μέ τήν άγάπη ούτε αιτιολογημένες άπό τήν ισχυρή θέληση γιά κάποιο καλό έργο.


Ποιος είναι ό καταστροφέας τής Αγίας Τριάδας στον ίδιο τόν έαυτό του;

Ό συναισθηματικός ό γεμάτος συναισθήματα, άλλά γιά τόν όποιο οί άνθρωποι λένε: είναι εύαίσθητος περισσότερο άπ’ όσο πρέπει, άλλά χωρίς νου καί θέληση.

Ποιος ακόμα είναι ό καταστροφέας τής Αγίας Τριάδας μέσα στον ίδιο τον εαυτό του;

Ό άκτιβιστής, ό Γολιάθ, ό πυγμάχος, ό μονομάχος πού βρίσκεται ολόκληρος στήν ισχυρή ανεπτυγμένη θέληση, άλλά χωρίς αισθήματα καί συναισθήματα, καθώς καί δίχως σαφή φωτισμό τού νού.

Όλα είναι άγια στήν Αγία Τριάδα: Άγιος Πατήρ, Άγιος Υιός, Άγιο Πνεύμα. Κατά συνέπεια καί στην τριαδική ανθρώπινη ψυχή πρέπει όλα νά είναι άγια: άγιος νους, άγια καρδιά, άγια θέληση. Έξ αυτού και στήν κοινωνία των ανθρώπων: άγια άγάπη, άγιος γάμος, άγια οικογένεια, άγια κοινωνία, άγιος λαός.


Πότε οί γιοι τού ανθρώπου θά άρχίσουν νά διαμορφώνουν τήν ψυχή τους καί νά τακτοποιούν την κοινωνία τους σύμφωνα μ’ αύτό τό κορυφαίο δόγμα τής Αγίας Τριάδας καί τής ένότητας; Δείτε, μόρφωση στήν άρχαία Σέρβική γλώσσα σημαίνει τρέφομαι. Ρωτώ: πότε, λοιπόν θά άρχίσουν νά τρέφουν τις ψυχές τους μέ τήν Αγία Τριάδα; Αύτό τό άγαπητό καί οικείο μυστήριο τού Θεϊκού όντος άποκάλυψε στούς πιστούς Του ό Υιός τού Θεού. Πέταξε τά μαργαριτάρια μπροστά στους άνθρώπους, ώστε μέ τήν άποκάλυψη αυτού του μυστηρίου νά έξηγήσει στούς άνθρώπους καί τον άληθινό Θεό καί τόν φυσιολογικό άνθρωπο.


Πότε θά ξεκινήσουν, άναρωτιόμαστε! Μά ήδη πολλοί ξεκίνησαν. Είναι οί Άγιοι τού Θεού. Είναι εκείνοι πού καθάρθηκαν έν Άγίω Πνεύματι, πού θυμιάστηκαν μέ τήν άγια άγάπη, πού στολίστηκαν μέ τά άγια έργα, έτσι πού έγιναν ζωντανοί ναοί του Θεού ή οίκος τής Αγίας Τριάδας. Άραγε έτσι δεν αποκαλούνται αυτοί καί στά παλαιά κατάστιχα;


Καί δέν έχει άραγε υποσχεθεί σ’ αύτούς τήν αιώνια βασιλεία, οχι στή Χώρα τής Ανέφικτης Εύτυχίας, άλλά στο Βασίλειο των Ούρανών τού Χριστού; Θηριώδεις άνθρωποι μέ κομματιασμένη μέσα τους τήν τριάδα, κτηνώδεις βασιλείς «ούτε έλέω Θεού, ούτε κατά το θέλημα τού λαού» οδηγούν και θά οδηγούν τον πόλεμο εναντίον τής Αγίας Τριάδας. Καί έχει ήδη επαναληφτεί: «ή άρχή καί... ή βασιλεία καί... ή έξουσία αυτού έξουσία αιώνιος... και παραλήψονται τήν βασιλείαν άγιοι Ύψίστου και καθέξουσιν αυτήν έως αίώνος των αιώνων... καί ή βασιλεία καί ή έξουσία καί ή μεγαλωσύνη των βασιλέων των υποκάτω παντός του ουρανού έδόθη άγίοις Ύψίστου, καί ή βασιλεία αυτού βασιλεία αιώνιος, καί πασαι αί άρχαί αύτω δουλεύσουσι και ύπακούσονται» (Δν. ζ', 14, 17, 27). Παρ’ όλες τις καταιγίδες καί τις άντιξοότητες, σιωπηλά αύτό το βασίλειο μεγαλώνει καί θά μεγαλώνει καί στήν ειρήνη καί στον πόλεμο. Καί στή δύναμη αυτού του βασιλείου δέν μπορούν νά αντισταθούν ούτε ό κόσμος ούτε ή κόλαση. Αφού είναι τό μοναδικό βασίλειο πού δε βρίσκεται στή Χώρα τής Ανέφικτης Εύτυχίας.
ΒΙBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΑΝΕΦΙΚΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ.


http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2017/09/blog-post_29.html?m=1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .
Home of the Greek Bible

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ