Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ! ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ "ΕΠΙΘΕΣΗΣ" ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ.-Ὁ Χριστός εὐλογεῖ τά παιδιά - Τό ἄγγιγμα τῶν Ἀποστόλων

Ο Χριστός ευλογεί τα παιδιά

 Η πιο εγκάρδια ευχή των μητέρων είναι τα παιδιά τους να μπορούσαν ν' αγγίξουν το Χριστό. Κι αφού ο Ιερέας εκπροσωπεί το Χριστό, οι μητέρες φέρνουν τα παιδιά τους στην εκκλησία όχι μόνο για να προσευχηθούν, αλλά και να τ' αγγίξει ο ιερέας. Κι όχι μόνο τα άρρωστα, αλλά και τα υγιή. Σε μερικούς αμερικανούς αυτό μπορεί να τούς φαίνεται περίεργο, νεωτερισμός. Αλλά δεν είναι ούτε περίεργο έθιμο ούτε νεωτερισμός. Το ίδιο γινόταν και στα χρόνια του Χριστού. «Και προσέφερον αυτώ παιδία, ίνα αυτών άψητε» (Μάρκ. ι' 13).


Οι απόστολοι τότε δεν ήξεραν τίποτα για τη δύναμη του αγγίγματος «άνωθεν» και «επετίμων τοις προσφέρουσιν». Νόμιζαν πώς μόνο οι ενήλικες και οι άρρωστοι πρέπει να πλησιάζουν το Χριστό, τον Κύριο τους. Αλλά «ιδών ο Ιησούς ηγανάκτησε και είπεν αυτοίς- άφετε τα παιδία έρχεσθε προς με και μη κωλύετε αυτά  των γάρ τοιούτων εστίν η βασιλεία του Θεού» Και μετά πρόσθεσε τα φοβερά αυτά λόγια: «αμήν λέγω υμίν, ος εάν μη δέξηται την βασιλεία του Θεού ως παιδίον, ου μη εισέλθη εις αυτήν» (Μάρκ. ι' 13-15).


Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί ένα κανονικό και συνηθισμένο παιδί δέχεται το λόγο του ευαγγελίου με πίστη, με απλότητα και υπακοή, χωρίς αμφιβολία, έπαρση ή επιφύλαξη. Ο Κύριος είπε επίσης και τα συγκλονιστικά αυτά λόγια: «αμήν λέγω υμίν, εάν μη στραφήτε και γένησθε ως τα παιδία, ου μη εισέλθητε εις την βασιλεία των ουρανών» (Ματθ. ιη' 3). Το παιδί είναι το ιδεώδες. Ποτέ πριν στην ιστορία του ανθρώπου δεν είχε πει κάποιος σοφός τέτοια λόγια. Και μάλιστα με τέτοια έμφαση!
Κι αφού ο Χριστός έκανε τις συγκλονιστικές αυτές δηλώσεις για τις προϋποθέσεις της βασιλείας Του, «εναγκαλισάμενος αυτά (τα παιδία) κατηυλόγει τιθείς τας χείρας επ' αυτά» (Μάρκ. ι' 16).

Στο βίο του αγίου Ιγνατίου Αντιοχείας αναφέρεται ότι ανάμεσα στα παιδιά αυτά ήταν κι ο Άγιος. Ο Ιησούς τον πήρε και τον ευλόγησε με ιδιαίτερη αγάπη, προβλέποντας πώς ο Ιγνάτιος αργότερα θα γινόταν μάρτυρας για χάρη Του, κατά τούς διωγμούς του αυτοκράτορα Τραϊανού.


Το άγγιγμα των Αποστόλων

Κατά την Ανάληψή Του ο Κύριος Ιησούς είπε στους αποστόλους: «καθίσατε εν τη πόλει Ιερουσαλήμ εως ου ενδύσησθε δύναμιν εξ ύφους» (Λουκ. κδ' 49). Όπως είπε ο ίδιος, τη δύναμη αυτή θα τη λάβουν «επελθόντος του Αγίου Πνεύματος» (Πράξ. α' 8).
Δε χρειάστηκαν να περιμένουν πολύ για την εκπλήρωση της επαγγελίας αυτής. Την ημέρα της Πεντηκοστής (πενήντα μέρες μετά την Ανάστασή Του), όταν βρίσκονταν όλοι σ' ένα δωμάτιο (στο υπερώο), «. . Εγένετο άφνω εκ του ουρανού ήχος ώσπερ φερομένης πνοής βιαίας, και επλήρωσεν όλον τον οίκον ου ήσαν καθήμενοι- και ώφθησαν αυτοίς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ωσεί πυρός, εκάθισέ τε εφ' ένα έκαστον αυτών, και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου» (Πράξ. β' 2-4).

Με την επαφή του Αγίου Πνεύματος επισφραγίστηκε το αποστολικό τους αξίωμα, πού είναι η ανώτατη τάξη της εκκλησιαστικής Ιεραρχίας. Το Άγιο Πνεύμα δεν τούς άγγιξε απλά. Οι απόστολοι «επλήσθησαν Πνεύματος Αγίου» κι έλαβαν διάφορα χαρίσματα, όπως για παράδειγμα να μιλούν ξένες γλώσσες, να θεραπεύουν τούς ασθενείς, να εκβάλλουν δαιμόνια. Έλαβαν επίσης και τα χαρίσματα της γνώσης, της σοφίας, της ομολογίας κ. ά. Η πιο ζωντανή προεικόνιση του «αγγίγματος» του Αγίου Πνεύματος στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στον Ησαΐα (κεφ. στ' 6—7), με τη μορφή του «άνθρακα» (βλ. επίσης και Ίερ. κ' 9).

«Δια δέ των χειρών των αποστόλων εγίνετο σημεία και τέρατα εν τω λαώ πολλά. . . ώστε κατά τας πλατείας εκφέρειν τους ασθενείς και τιθέναι επί κλινών και κραββάτων, ίνα ερχομένου Πέτρου καν η σκιά επισκίαση τινί αυτών, συνήρχετο δε και το πλήθος των πέριξ πόλεων εις Ιερουσαλήμ φέροντες ασθενείς και οχλουμένους υπό πνευμάτων ακαθάρτων, οίτινες εθεραπεύοντο άπαντες» (Πράξ. ε' 12, 15-16).


Αναφέρεται στις Πράξεις και για τον απόστολο Παύλο: «Δυνάμεις τε ου τας τυχούσας εποίει ο Θεός διά των χειρών Παύλου, ώστε και επί τους ασθενούντας επιφέρεσθαι από του χρωτός αυτού σουδάρια ή σιμικίνθια και απαλλάσασθαι απ' αυτών τας νόσους, τα τε πνεύματα τα πονηρά εξέρχεσθε απ' αυτών» (Πράξ. ιθ' 11-12).
Παρόμοιες ιστορίες διαβάζουμε στην Αγία Γραφή και για τούς άλλους αποστόλους, καθώς και στους βίους των αγίων. 

Σ' αυτούς επαληθεύτηκαν πλήρως τα λόγια του Χριστού: «αμήν αμήν λέγω υμίν, ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα α εγώ ποιώ κακείνος ποιήσει, και μείζονα τούτων ποιήσει» (Ίωάν. ιδ' 12). Τέτοιο έργο μείζονας θαυματουργίας ήταν σίγουρα η θεραπεία με τη σκιά ενός αποστόλου, κάτι πού δεν αναφέρεται να έκανε ούτε ο ίδιος ο Χριστός. Ακόμα περισσότερο όμως στους αποστόλους επιβεβαιώνονται τα λόγια του Χριστού, ηδύ τότε ίσως έμοιαζαν ακατανόητα: «ο πιστεύων εις εμέ. . . ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος» (Ίωάν. ζ' 38). Όχι ρυάκια ή αυλάκια μικρά, αλλά ποταμοί ζώντος ύδατος, εννοώντας μ' αυτούς το Άγιο Πνεύμα, όπως εξηγείται στη συνέχεια (Ίωάν. ζ' 39).
Στο όγδοο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως μας το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται «Κύριον, Ζωοποιόν». 

Το ζωοποιό αυτό Πνεύμα χορηγήθηκε στους αποστόλους με μεγάλη αφθονία. Όμως δεν υπάρχει ποτάμι πού στερεύει μετά από κάποιο διάστημα, γιατί τότε δέ θα ήταν ποτάμι αλλά κάποια λιμνούλα ή ένας λάκκος με νερό. Ο Κύριος Ιησούς χρησιμοποίησε σκόπιμα τη λέξη «ποταμός», γιατί το ζωοποιό νερό πού άρχισε ν' αναβλύζει από τούς αποστόλους μετά την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, θα συνεχίσει να ρέει χωρίς σταμάτημα ως το τέλος της Ιστορίας, ως τη Δευτέρα και ένδοξη Έλευση του Χριστού. 

Ο σωματικός θάνατος των αποστόλων δέ θα μπορούσε να σταματήσει αυτή τη ροή. Τη Χάρη πού έλαβαν με την επιφοίτηση, με το «άγγιγμα» του Αγίου Πνεύματος, τη μετέδωσαν με την «επίθεση των χειρών» τους στους διαδόχους τους, στους επισκόπους, και μέσω των επισκόπων η χάρη αυτή μεταδόθηκε στους Ιερείς και τούς διακόνους. Κι αυτό γίνεται σ' όλη τη διάρκεια της ζωής της Εκκλησίας, αδιαλείπτως.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ. ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ. ΕΚ. ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΤΣΗΣ
http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2013/04/blog-post_2845.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...