Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Θέλεις νά κάνεις τό καλό; Ἑτοιμάσου γιά πειρασμό...

 Τοῦ Ἀββά Ἰσαάκ τοῦ Σύρου
Ὅταν θελήσεις νά κάνεις ἀρχή καλῆς ἐργασίας, πρῶτα ἑτοίμασε τόν ἑαυτό σου γιά τούς πειρασμούς πού πρόκειται νά σοῦ ἔρθουν. Γιατί ἐχθρός, ὅταν δεῖ κάποιον ὅτι ἄρχισε μέ θερμή πίστη ἕναν θεάρεστο τρόπο ζωῆς, συνηθίζει νά τόν ὑποδέχεται μέ διάφορους φοβερούς πειρασμούς, ὥστε ἀπό αὐτούς νά δειλιάσει ἄνθρωπος καί νά παρατήσει τήν καλή του ἀπόφαση. Θεός ὅμως ἐπιτρέπει νά ἀντιμετωπήσει πειρασμούς, γιά νά χτυπήσεις μέ ἐπιμονή τήν πόρτα του καί νά φυτευτεῖ θύμησή του στόν νοῦ σου ἀπό τόν φόβο τῶν θλίψεων καί νά πᾶς κοντά του μέ τίς προσευχές καί νά ἁγιαστεῖ καρδιά σου μέ τήν ἀδιάκοπη θύμησή του.
Καί ὅταν τόν παρακαλεῖς, θά σέ ἀκούσει, καί θά μάθεις ὅτι ὁ Θεός εἶναι αὐτός πού σέ λυτρώνει, καί θά ἀποκτήσεις αἴσθηση αὐτοῦ πού σέ ἔπλασε καί σέ ἐνισχύει καί σέ φυλάει.
Γιατί σκέπη καί πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἁπλώνεται ἐπάνω σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, δέν τήν βλέπουν ὅμως, παρά μόνο ὅσοι καθάρισαν τόν ἑαυτό τους ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἔχουν τόν νοῦ τους στραμμένο πάντοτε στόν Θεό.

Προπαντός ὅμως βοήθεια καί πρόνοια τοῦ Θεοῦ φανερώνεται σέ αὐτούς ὅταν μποῦν σέ μεγάλη δοκιμασία γιά χάρη τῆς ἀλήθειας· γιατί τότε τήν αἰσθάνονται πολύ καθαρά μέ τήν αἴσθηση τοῦ νοῦ τους. Μερικοί μάλιστα τήν εἶδαν καί μέ τά σωματικά μάτια, ἀνάλογα μέ τίς δοκιμασίες τους, καί διαπίστωσαν τή συμπαράστασή της, καί ἀπό αὐτό παρακινήθηκαν νά φανοῦν ἀνδρεῖοι. Αὐτό τό βλέπουμε στόν Ἰακώβ1, στόν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ2, στούς τρεῖς Παῖδες3, στόν Ἀπόστολο Πέτρο4 καί στούς ἄλλους ἁγίους πού ἄθλησαν γιά τόν Χριστό.

Σέ αὐτούς ἡ βοήθεια καί ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ φαινόταν ὁρατή, μέ ἀνθρώπινη μορφή, δίνοντάς τους θάρρος καί δυναμώνοντάς τους στόν ἀγώνα γιά τήν εὐσέβεια. Ἀλλά καί στούς Πατέρες πού μετέτρεψαν σέ κατοικημένη περιοχή τήν ἔρημο καί ἔδιωξαν ἀπό αὐτήν τούς δαίμονες καί τήν ἔκαναν κατοικία ἀγγέλων, συχνά πήγαιναν οἱ ἄγιοι ἄγγελοι καί τούς συμπαραστέκονταν μέ κάθε τρόπο καί τούς βοηθοῦσαν σέ ὅλα καί τούς ἐνδυνάμωναν καί τούς λύτρωναν ἀπό τούς πειρασμούς πού προξενοῦσαν σέ αὐτούς οἱ δαίμονες μέ τήν ἀγριότητά τους.

Καί μέχρι σήμερα ὅμως βοήθεια τοῦ Θεοῦ δέν ἀπομακρύνεται ἀπό τούς ἀνρώπους πού ἔδωσαν ὁλοκληρωτικά τόν ἑαυτό τους στήν εὐαρέστησή του, ἀλλά βρίσκεται κοντά σέ ὅλους ὅσοι τόν ἐπικαλοῦνται5.


Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.


«ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ
ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ»

Εὐεργετινός τόμος α΄

Ἐκδόσεις: « ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ »

1Γεν. 32, 24-30.
2Ἰ. Ναυῆ 5, 13-14.
3Δαν. 3, 25.
4Πράξ. Ιβ΄: 7-10.
5Πρβ. Ψαλμ. 144 : 18.

Εὐχαριστοῦμε θερμά τίς ἐκδόσεις " ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ" γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει 
Ἱερομόναχος Σάββας Ἁγιορείτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...