Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

ΠΑΤΗΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Ι.ΜΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ.Μήν καταντῶμεν τό «Διαδίκτυο» σέ «Δια(βόλου)-δίκτυο»

Μην καταντώμεν τό «Διαδίκτυο» σέ «Δια(βόλου)-δίκτυο»

ΤΕΛΟΣ, εάν ύπάρχη τέλος εις την οδυνηρόν ταύτην, καί μόνον ενδεικτικώς αναφερομένην, απαρίθμησιν των αμαρτωλών συμπεριφορών του σημερινού ανθρώπου, ο οποίος επιλέγει να ζή όχι την κατά Χριστόν ζωήν, αλλ’ άντιθέτως, την από του Θεού Αποστασία, (δημιουργώντας συχνάκις καί «ιδικόν του ευαγγέλιον», «κομμένο καί ραμμένο» εις τά δικά του εγωκεντρικά καί φιλήδονα μέτρα, τό οποίον, δικό του «ευαγγέλιον», δηλώνει πώς τάχα τό πιστεύει καί τό ακολουθεί)}. ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ να αναφέρθημεν καί εις την ψυχοκτόνων καί λίαν ψυχοβλαβή επίδρασαν, αφ’ ενός μέν τών συγχρόνων (συχνάκις σατανικώς εμπνεομένων) ακουσμάτων, αφ’ έτέρου δε της ανεξελέγκτου οράσεως της τηλεοράσεως, αλλά καί ετέρων εφαμάρτων, έως καί των αισχροτάτων θεαμάτων, πού παρέχει αφειδώς (ακόμη καί προς μικρά αθώα αγγελάκια-παιδάκια), η σύγχρονος (καί συνεχώς αναβαθμιζομένη) ηλεκτρονική τεχνολογία, καί μάλιστα, του εν πολλοίς καί συνηθέστατα εν καταχρήσει, εν παραχρήσει καί άρα εν αμαρτωλή χρήσει χρησιμοποιουμένου «διαδικτύου».
Ασφαλέστατα δύναται να καθίσταται χρήσιμο τό διαδίκτυο, όταν όμως χρησιμοποιείται επωφελώς καί όχι διά πονηρούς καί αμαρτωλούς σκοπούς.
Αυτό τό «δίκτυον» όμως ουχί σπανίως, εκπίπτει, καταπίπτει καί καταλήγει (λόγω της εφαμάρτου καί επικινδύνου αφ’ ημών εθελουσίας επιλογής καί χρήσεως) εις... «δια-(βόλου)-δίκτυον».
Καί αυτό τό κατάντημα, τό επαναλαμβάνομεν καί τό τονίζομεν, συμβαίνει ασφαλώς λόγω των δικών μας εμπαθών καί αμαρτωλών επιλογών!
Δέν πταίει η τεχνολογία αυτή καθ’ έαυτή, αλλά, λόγω της άμαρτωλής εκ μέρους μας καταχρήσεως αυτής, καθίσταται αυτή, ευκόλως, φορέας της ανηθικότητος, πού δυνατόν να οδηγήση τελικώς τόν άνθρωπον εις πάσαν αμαρτίαν, έως καί εις αυτήν ακόμη τήν «αθεΐαν»!
Πόσοι αισχροί λογισμοί καί φαντασιώσεις, πόσαι αναίσχυντοι πράξεις, πόσαι επικίνδυνοι «γνωριμίαν», πόσαι διολισθήσεις, πόσαι πορνείαι καί μοιχείαι, συμβαίνουν κατά νουν, κατά διάνοιαν καί τελικώς καί εις τήν πράξιν, άρχής συχνάκις γενομένης από τήν έπίδρασιν των ως άνω θεαμάτων καί ακουσμάτων!
Πόση απώλεια πολυτίμου χρόνου της ζωής μας, πού μάς χαρίστηκε (αυτός ο χρόνος) από τον Δημιουργόν μας διά σωστήν, σωστικήν καί αγίαν αξιοποίησίν του! Καί όμως, πολλοί από εμάς, ως ταλαίπωροι σκλάβοι, υποδουλωνόμεθα ανεξελέγκτως σε ψυχοφθόραν «εξάρτησιν», σε σπατάλη χρόνου καί ψυχικών δυνάμεων, σε δελεαστικήν μέν, άλλ’ όμως καταστροφικήν κατάχρησι της τεχνολογίας!
Ακούονται δυστυχώς πολλά κακά διαπραττόμενα διά του διαδικτύου, το οποιον, λόγω των δικών μας εμπαθών επιλογών, από χρήσιμον όργανον -ας μας επιτραπή να τό δηλώσωμεν προειδοποιητικούς, αλλά καί λίαν αγαπητικώς- ότι τό καταντούμε να αποβαίνη σε «δια(βόλον) δίκτυον»!
Πάντοτε δυστυχώς οι άνθρωποι διαπράττομεν τάς αμαρτίας. Άλλ’ όμως διά του «διαδικτύου» είναι δυνατόν αύταί να καθίστανται, τόσον ποσοτικώς υπέρτεραι, όσον καί ποιοτικώς αναισχυντότεραι.
Άλλά καί η έξαλλος μουσική καί τά αισχρά θεάματα, όπως άποδεικνύεται είς τήν πράξιν καί τεκμηριώνεται εις ειδικάς μελετάς των καλώς επαϊόντων, δυνατόν να δαιμονοποιούν τον άνθρωπον, να αποχαυνώνουν καί να διαφθείρουν τάς ψυχάς, ιδιαιτέρως μάλιστα τον νουν, τήν διάνοιαν καί την καρδίαν της προσφιλεστάτης μας νεολαίας, η οποία θά όφειλε να αγωνίζεται, ώστε να καθίσταται, αυτή η νεολαία μας, η αγία Προσδοκία του ορθοδόξου Γένους μας, καί όχι μόνον...!
Τά άσεμνα θεάματα, ακούσματα καί άλλα συναφή ερεθίσματα, έχουν καταστή σήμερον τρομερά πληγή είς τούς χριστιανούς. Όπως η πικρά πείρα απέδειξε, αλλά καί διαρκώς αποδεικνύει, είναι πράγματι μεγάλος πειρασμός! Μέσω τοιούτων θεαμάτων καί ακουσμάτων διαφημίζεται πλειστάκις, είτε αμέσως, είτε εμμέσως, η αμαρτία. Προπαγανδίζεται μία ψευδής πραγματικότης «εικονική πραγματικότης» όπως ακούμε να χαρακτηρίζεται), πού δυνατόν να παραπλανά τον κόσμο καί οδηγεί τον άνθρωπον καί κατ’ έπέκτασιν την κοινωνίαν τών ανθρώπων είς κατήφορον απωλείας!
Όλοι τό ομολογούν, τόσον μικροί όσον καί μεγάλοι! Έν τούτοις όμως, ωσάν από μαγνήτην, όλοι σχεδόν έλκονται από τά χρονοβόρα καί ψυχοφθόρα προϊόντα της συγχρόνου ανεξελέγκτως εξελισσομένης τεχνολογίας. Καί δυστυχώς, συχνάκις, χρησιμοποιούνται όχι πρός ωφέλεια, ως θά όφειλαν, αλλά δυστυχώς πρός ψυχική διαφθορά καί παραζάλη.
Πόσα ανδρόγυνα διαπληκτίζονται, παρεξηγούνται, παρασύρονται καί οδηγούνται καί μέχρι τά διαζύγια! Πόσες φορές ο διάβολος εισέρχεται στίς οικίες μας, αλλά καί στίς καρδιές μας, ως «άγγελος φωτός» (Β' Κορ. ια', 14), μέσω της λανθασμένης καί εφαμάρτου χρησιμοποιήσεως της τεχνολογίας! Πόσα παιδιά καθημερινώς παρασύρονται καί διαφθείρονται, πόσοι νέοι καί νεάνιδες δελεάζονται καί παραζαλίζονται, πόσος πολυτιμότατος καί χρησιμότατος χρόνος από την ζωή μας επικινδύνως κατασπαταλάται καί αδίκως εκδαπανάται καί δή, δυστυχέστατα μέν, ασφαλέστατα δέ, ανεπιστρεπτί!
Σήμερον, κατά τούς εσχάτους τούτους καιρούς, καταντήσαμεν να δημιουργούμε εξωφρενικούς καί πρωτοφανείς ορούς καί νεοφανείσας έννοιας, πού δέν ξανακούστηκαν επί της γης! Όπως π.χ. την «ηλεκτρονική πορνεία», καί πολλά άλλα συναφή, πού ημείς αδυνατούμε παντελώς να κατανοήσωμεν!
Ας μή λησμονούμεν ότι, μετά από την πτώσιν καί την έξοδον των Πρωτοπλάστων εκ του Παραδείσου, όλοι μας ρέπομεν ευκολώτατα πρός τον «ευχάριστο κατήφορο», παρά πρός τον κουραστικό μέν, αλλά σωτήριο, πνευματικό καί ένδοξο ανήφορο, πού συνιστά την «στενή καί τεθλιμμένη οδόν» (Ματθ. ζ', 14), την Οδόν των Αγίων!
Ετσι, εάν υποθετικώς ομιλούντες, δυνάμεθα να είπωμεν ως παράδειγμα, ότι η σύγχρονος τεχνολογία εμπεριέχει πχ. ενενήκοντα εννέα (99) χρήσιμα πράγματα καί έστω ένα (1) καί μοναδικό, άλλ’ όμως επικίνδυνο, (δηλαδή παραπλανητικό, φιλήδονο, καί καταστροφικό) «αντικείμενο», δυστυχώς η μεγάλη πλειοψηφία των «χρηστών», δυσκόλως επιδεικνύει εκείνο το ηθικό σθένος, εκείνην την πνευματική σοφία καί την προσήκουσαν ωριμότητα, ώστε να προστρέξη αποκλειστικώς καί μόνον εις τό χρήσιμο καί τό ωφέλιμο. Αλλά, τουναντίον, θά ανατρέξη ευκόλως καί ταχέως εις το ηδονικό καί εφάμαρτο, έστω καί εάν είναι τούτο τελικώς τόσον αηδιαστικό καί τόσον καταστροφικό!
Όπως ακριβώς καί οι Πρωτόπλαστοι άνθρωποι, αν καί εύρισκόμενοι μέσα εις μέγα πλήθος ωφελίμων καί ωραιότατων δένδρων του Παραδείσου, παρεγνώρισαν, υποτίμησαν καί παρημέλισαν τά πολλά καί χρήσιμα, καί προσέτρεξαν μετά σπουδής στο ένα (1) καί θανατηφόρο!
Τον ίδιον ακριβώς παραλογισμό διαπράττομεν καί σήμερον, αν καί γνωρίζωμεν μετά βεβαιότητος τάς καταστροφικός συνέπειας! ’Άρα θά είμεθα εις χειροτέραν θέσιν παρά οι πρωτόπλαστοι εκείνοι πρόγονοί μας, αναπολόγητοι ενώπιον του Δημιουργού μας καί Κριτού, εάν δέν μετανοήσωμεν.
Καί, ακολούθως, κατρακυλούμεθα κλιμακωτώς από τό ένα κακόν εις τό έτερον, χειρότερον του προηγουμένου!
Ώρας ολοκλήρους δέν βαρύνεται ο σύγχρονος άνθρωπος να κατασπαταλά τον πολυτιμότατον χρόνον της ζωής του, πού μάς φεύγει μετά φρενήρους ρυθμού, προβάλλων συχνάκις χιλίας «προφάσεις εν αμαρτίαις», βλέπων καθηλωμένος εκείνα τά παραπλανητικά «διαδικτυακά», όπου η διαφθορά, ακόμα καί η διαστροφή, εις κάθε της μορφήν, προβάλλεται, υποβάλλεται καί υπερβάλλεται ως ο τάχα νέος καί ο δήθεν ακίνδυνος, «εναλλακτικός», «μεταμοντέρνος» τρόπος ζωής!
Αποροφούνται πολλοί άδελφοί μας, σπαταλώντες τάς ψυχοσωματικός των δυνάμεις, υποβαλλόμενοι πλειστάκις εις έθελούσιον «πλύσιν εγκεφάλου», βλέποντες άχρηστα καί αχρείαστα αλλά καί πολλάκις αχρεία θεάματα, πού δηλητηριάζουν θανασίμως τάς ψυχές μας!
Εις την πραγματικότητα αποτελούν, όλα αυτά, τον ύπουλο καί σίγουρο δρόμο ενός αδιαμφισβητήτου ψυχοσωματικού θανάτου!
Απαρτίζουν πλειστάκις μίαν ψυχοφθόρον έξάρτησιν, ισοδύναμον, αν όχι καί χειροτέραν, εις μερικάς των περιπτώσεων, καί αυτών τούτων των εξαρτησιογόνων ουσιών!
Αληθώς τό λέγομεν καί τό ομολογούμεν, ότι, εξ όσων φθάνουν εις την αντίληψίν μας, εξ οσων ακούμεν καί αισθανόμεθα, η ροπή πρός τό κακό ξυπνά καί ξεπηδά εν πολλοίς, επιτείνεται καί επαυξάνεται, καταντά «δευτέρα φύσις» μέσα από τή προσκόλλησι στά αισχρά θεάματα!
Ανατρέπουν ολα αύτά τά θεάματα καί αυτήν ακόμη την παιδικήν αθωότητα καί την μεταστρέφουν πρός την κατεύθυνσι των «παθών της ατιμίας».
Τά αισχρά θεάματα κατά κανόνα «γεννούν», επαυξάνουν, γιγαντώνουν τά «πάθη» καί τά κάνουν να φαντάζουν ωσάν τάχα «έκ γενετής», ενώ εις την πραγματικότητα ουδόλως είναι «έκ γενετής», ούτε καί δήθεν «κληρονομικά», αλλά τά δημιουργεί καί τά αναδεικνύει η ιδική μας λίαν λανθασμένη χρήσις του δώρου της Ελευθερίας, πού μάς χάρισε ο Δημιουργός μας!
Τολμώμεν να αποφανθούμε ότι στις μέρες μας πλείστα τών τάχα «εκ γενετής» παθών,ανεδύθησαν καί καλλιεργήθησαν μέ έναυσμα απαράδεκτα ερεθίσματα καί μάλιστα εκ του «διαδικτύου»!!!
Λέγει προφητικώς ο σοφός Εκκλησιαστής: «Ουκ εμπλησθήσεται οφθαλμός του οράν, καί ου πληρωθήσεται ούς από ακροάσεως» (Έκκλ. Α', 8). Δηλαδή, δεν θα χορτάση τό μάτι να βλέπη, ούτε τό αυτί να άκούη. Καί τούτο ακριβώς συμβαίνει στο έπακρο δυστυχώς κατά τας ήμέρας μας καί απεργάζεται την καταστροφήν μας!
http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2016/10/blog-post_803.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ