Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS † YÉRONTAS ATANASIO MITILINEOS

π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

Ὁμιλία 2η
LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS
YÉRONTAS ATANASIO MITILINEOS
Homilía 2ª.El Antiguo Testamento sobre la resurrección universal de los muertos,
2.1 La historia de las hazañas del heroico Job
2.2 La profecía de Oseas
2.3 Profecía de Isaías
2.4 La historia de los siete Macabeos
2.5 La historia de Judas el Macabeo
2.6 La profecía de Daniel
2.7 La profecía de Ezequiel.
Ἡ Παλαιά Διαθήκη γιά τήν καθολική ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.

Ὁμιλία 2η

Ἡ Παλαιά Διαθήκη γιά τήν κα θο λι κή ἀ νάστα ση

τῶν νεκρῶν. ................................................................ 45

Ἡ ἱστορία τοῦ πολύαθλου Ἰώβ. ............................... 46

Ἡ προφητεία τοῦ Ὠ ση έ. ........................................... 47

Ἡ προφητεία τοῦ Ἡ σα ΐ α. ......................................... 48

Ἡ ἱστορία τῶν ἑ πτά Μακ κα βαίων. .......................... 48

Ἡ ἱστορία τοῦ Ἰ ού δα τοῦ Μακ κα βαίου. ................. 58

Ἡ προφητεία τοῦ Δα νι ήλ. ......................................... 60

Ἡ προφητεία τοῦ Ἰ ε ζε κι ήλ. ...................................... 64


La verdad sobre la resurrección de los muertos es dogma de Fe exclusivamente cristiano, que nunca el pensamiento filosófico lo ha captado; es decir, pertenece exclusivamente en el espacio de la sabiduría, la fuerza, la energía y la agapi increadas de Dios.
H ἀ λή θεια γιά τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν εἶ ναι ἕ να δόγ μα Πί στε ως ἀ πο κλει στι κά χρι στι α νι κό, πού οὐ δέ πο τε τό συ νέ λα βε ἡ φι λο σο φι κή σκέ ψη· ἀ νή κει δηλαδή ἀ πο κλει στι κά στόν χῶ ρο τῆς σο φί ας, τῆς δυ νά με ως καί τῆς ἀ γά πης τοῦ Θε οῦ.

Sin embargo, como el Dios no ha dejado de dar testimonios sobre Sí Mismo desde la época de Adán hasta la época de Abraham, exactamente así también no ha dejado sin testimonios sobre la verdad de la resurrección universal de los hombres.
Ὡ στό σο, ὅ πως ὁ Θε ός δέν ἄ φη σε χω ρίς μαρ τυ ρί ες τόν ἑ αυ τό Του ἀ πό τήν ἐ πο χή τοῦ Ἀ δάμ ἕ ως τήν ἐ πο χή τοῦ Ἀ βρα άμ, ἔ τσι ἀ κρι βῶς δέν ἄ φη σε καί χω ρίς μαρ τυ ρί ες τήν ἀ λή θεια γιά τήν κα θο λι κή ἀ νάσταση τῶν ἀν θρώ πων.
Así pues, en los libros del Antiguo Testamento observamos una apocálipsis-revelación progresiva y continuamente más precisa de esta verdad grandiosa sobre la resurrección de los muertos. Vale la pena ocuparnos con este testimonio que da el Cristo dentro de Su logos, en el Antiguo Testamento, y ver cómo de Su logos conduce progresivamente, como os dije, cada vez más a la aclaración del tema.
Ἔ τσι λοι πόν στά βι βλί α τῆς Πα λαι ᾶς Δι α θή κης πα ρα τη ροῦ με μί α προ ο δευ τι κή καί συ νε χῶς σα φέ στε ρη ἀ πο κά λυ ψη αὐ τῆς τῆς παμ μέ γι στης ἀ λή θει ας γιά τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν. Ἀ ξί ζει νά ἀ σχο λη θοῦ με μέ αὐ τές τίς μαρ τυ ρί ες πού δί νει ὁ Χρι στός μέ σα στόν δι κό Του λό γο, στήν Πα λαι ά Δι α θή κη, καί νά δοῦ με πῶς ἡ ἀ λή θει α αὐ τή τοῦ λό γου Του ὁ δη γεῖ, ὅ πως σᾶς εἶ πα, ὅ λο καί πιό προ ο δευ τι κά στή δι α σά φη ση τοῦ θέ μα τος.

2.1 La historia del heroico Job Ἡ ἱστορία τοῦ πολύαθλου Ἰώβ.
Es conocida la historia de Job, con el horror de su lepra, paralelamente con la amargura de los logos de sus tres amigos que fueron a consolarle. Y Job, entre otras cosas, dijo a ellos unos logos dignos de señalar. Estos constituyen el punto esencial de todo aquel diálogo admirable que se hizo entre Job y sus tres amigos reyes, que fueron como consoladores de la desgracia del anterior soberano Job. Estos logos son los siguientes:
Εἶ ναι γνω στή ἡ ἱ στο ρί α τοῦ Ἰ ώβ, μέ τήν φρί κη τῆς λέ πρας του, πα ράλ λη λα μέ τήν πι κρί α τῶν λό γων τῶν τρι ῶν φί λων του πού ἦρ θαν νά τόν πα ρη γο ρή σουν. Ὁ Ἰ ώβ, με τα ξύ τῶν ἄλ λων, εἶ πε σ’ αὐ τούς καί με ρι κά ἀ ξιο ση μεί ω τα λόγια. Αὐ τά ἀ πο τε λοῦν τό κεν τρι κό τα το ση μεῖ ο ὅ λου ἐ κεί νου τοῦ θαυ μά σι ου δι α λό γου πού ἔ γι νε ἀ νά με σα στόν Ἰ ώβ καί στούς τρεῖς φί λους του βα σι λεῖς, πού πῆ γαν ὡς πα ρή γο ροι τῆς δυ στυ χί ας τοῦ τέ ως ἄρ χον τος Ἰ ώβ. Τά λό για του αὐ τά εἶ ναι τά ἑ ξῆς:
Conozco que Aquel eterno me liberará de los males y sufrimientos de esta vida mía terrenal; resucitará mi cuerpo, que saborea y sufre agotándose de todas estas calamidades, porque esta resurrección se co-realizará por el Señor y omnipotente Dios. Estas cosas que yo conozco en mi interior muy bien, las conozco con el ojo (espíritu) de mi psique. Las ve el ojo de la fe y nadie más. Todas estas las cosas considero ya realizadas, con la esperanza que me da mi fe que reposa en mi corazón (psicosomático).
«Οἶ δα, λέ ει ὁ Ἰ ώβ, ὅ τι ἀ έν να ός ἐ στιν ὁ ἐ κλύ ειν με μέλ λων ἐ πὶ γῆς, ἀ να στή σε ι δὲ τὸ δέρ μα μου τὸ ἀν αν τλοῦν ταῦ τα· πα ρὰ γὰρ Κυ ρί ου ταῦ τά μοι συ νε τε λέ σθη, ἃ ἐ γὼ ἐ μαυ τῷ συ νε πί στα μαι, ἃ ὁ ὀ φθαλ μός μου ἑ ώ ρα κε καὶ οὐκ ἄλ λος, πάν τα δέ μοι συν τε τέ λε σθαι ἐν κόλ πω»1. Δη λα δή: Γνω ρί ζω ὅτι εἶ ναι αἰ ώ νιος Ἐ κεῖ νος πού πρό κει ται νά μέ ἐ λευ θε ρώ σει ἀ πό τά δει νά τῆς ἐ πί γει ας αὐ τῆς ζω ῆς μου. Θά ἀ να στή σει τό σῶ μα μου, πού γεύ ε ται ἐ ξαν τλη τι κά ὅ λα αὐ τά τά δει νά, δι ό τι αὐ τή ἡ ἀ νά στα ση θά συν τε λε σθεῖ ἀ πό τόν Κύ ριο καί παν το δύ να μο Θε ό. Αὐ τά πού ἐ γώ γνω ρί ζω μέ σα μου πο λύ κα λά, τά γνω ρί ζω μέ τό μά τι τῆς ψυ χῆς· τά βλέ πει τό μά τι τῆς πί στε ως, καί κα νείς ἄλ λος . Ὅ λα αὐ τά τά θε ω ρῶ ὅτι ἤ δη ἔχουν πραγ μα το ποι η θεῖ , μέ τήν ἐλ πί δα πού μοῦ δί νει ἡ πί στη μου, πού ἀ να παύ ε ται μέ σα στήν καρ διά μου.
Por tanto, Job, pues, supera su enfermedad y a sí mismo, y ve esta grandeza, que nadie la ve, sino sólo él. Con el ojo (espíritu, nus) de su psique ve que el Dios le resucitará, le dará una piel nueva y un cuerpo nuevo.
Ὥ στε λοι πόν ξε περ νᾶ τήν ἀρ ρώ στια του ὁ πο λύ α θλος Ἰ ώβ, ξε περ νᾶ καί τόν ἑ αυ τό του, καί βλέ πει τό με γα λεῖ ο αὐ τό, πού κα νείς δέν βλέ πει, πα ρά μό νον αὐ τός. Μέ τό μά τι τῆς ψυ χῆς του βλέ πει ὅ τι ὁ Θε ός θά τόν ἀ να στή σει, θά τοῦ δώ σει και νούρ γιο δέρ μα, θά τοῦ δώ σει και νούρ γιο σῶ μα.
No diga alguien que le daría curación. No olvidemos que detrás de las dimensiones históricas de un acontecimiento del Antiguo Testamento hay aquello, lo lejano, que se realiza a la persona del Mesías y a Sus obras. Si no fuera así todas estas cosas la Santa Escritura no las salvaguardaría. Si realmente queremos entender el logos de Dios y estar en en su espíritu verdadero, tal y como ha descrito el Espíritu de Dios estas grandes verdades, así deberemos ver las cosas.
Μήν πεῖ κά ποι ος ὅ τι θά τοῦ ἔ δι νε τήν ἴα ση. Μήν ξε χνᾶ με ὅ τι πί σω ἀ πό τίς ἱ στο ρι κές δι α στά σεις ἑ νός γε γο νό τος στήν Πα λαι ά Δι α θή κη πάν το τε ὑ πάρ χει ἐ κεῖ νο τό μα κρι νό, πού πραγ μα το ποι εῖ ται στό πρό σω πο τοῦ Μεσ σί ου καί στά ἔρ γα Του. Ἄν δέν ἦ ταν ἔ τσι, δέν θά τά δι έ σω ζε αὐ τά ὅ λα ἡ Ἁ γί α Γρα φή. Ἄν θέ λου με πραγ μα τι κά νά κα τα λα βαί νου με τόν λό γο τοῦ Θε οῦ καί νά μπαίνουμε στό ἀ λη θι νό πνεῦ μα του, ὅ πως τό Πνεῦ μα τοῦ Θε οῦ κα τέ γρα ψε τίς με γά λες αὐ τές ἀ λή θει ες, ἔ τσι πρέ πει νά τά βλέ που με.

2.2 La profecía de Oseas Ἡ προ φη τεία τοῦ Ὠ ση έ.
Oseas en capítulo 13 pasaje 14, escribe: “¡Pero yo los libraré del poder del hades; los salvaré del poder de la muerte! ¿Dónde están, muerte, tus estragos? ¿Dónde están, hades, tus azotes? ¿Dónde está tu aguijón envenenado?”. Es decir, ¿dónde está tu condena que traído para que mueran todos los hombres, oh muerte? ¿Dónde está tu aguijón envenenado, como una avispa, oh hades, que recogías las psiques de todos!...
Ὁ Ὠ ση έ στό 13ο κε φά λαι ο, στί χος 14, γρά φει: «Ἐκ χει ρὸς ᾅ δου ῥύ σο μαι καὶ ἐκ θα νά του λυ τρώ σο μαι αὐ τούς· ποῦ ἡ δί κη σου, θά να τε; ποῦ τὸ κέν τρον σου, ᾅ δη;». Δη λα δή: Θά τούς γλυ τώ σω ἀ πό τό χέ ρι τοῦ ἅ δου, λέ ει ὁ Θε ός, προ σω πο ποι ώ ντας ἐ δῶ τόν ἅ δη καί τόν θά να το, καί θά τούς λυ τρώ σω ἀ πό τόν θά να το. Ποῦ εἶ ναι ἡ κα τα δί κη πού ἐ πέ φε ρες σέ ὅ λους τούς ἀν θρώ πους νά πε θά νουν , ὦ θά να τε; Ποῦ εἶ ναι τό κε ντρί σου τό δη λη τη ρι α σμέ νο , σάν ἄλ λη σφή κα , ὦ ἅ δη , πού μά ζευ ες τίς ψυ χές ὅ λων ;...
Este logos no recuerda aquel logos admirable que más tarde dirá el Apóstol Pablo en Su Epístola a los Corintios 15,55, y que volveremos muchas veces en esto. Dice exactamente las mismas palabras.
Ὁ λό γος αὐ τός μᾶς θυ μί ζει ἐ κεῖ νο τό θαυ μά σιο πού θά πεῖ ἀρ γό τε ρα ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος στό 15ο κε φά λαι ο τῆς Α΄ Πρός Κο ριν θί ους ἐ πι στο λῆς του, καί πού θά ἐ πα νέλ θου με πολλές φορές σ’ αὐτό. Λέ ει ἀ κρι βῶς τά ἴ δια λό για.

2.3 Profecía de Isaías Ἡ προ φη τεία τοῦ Ἡ σα ΐ α.
El profeta Isaías en capítulo 25 pasaje 19, lo escribe más claro aún: “Resucitarán los muertos, y se levantarán los que están en la tumbas”. Como veis, vamos progresivamente y más precisamente. Aquí observamos, hermanos míos, que hay un realismo, es tan intenso en las profecías siguientes que nos sorprende, y excluye toda cuestión de alegoría o metáfora.
Ὁ προ φή της Ἡ σα ΐ ας στό 26ο κε φά λαι ο, στόν στί χο 19, γρά φει ἀ κό μα σα φέ στε ρα: «ἀ να στή σον ται οἱ νε κροί , καὶ ἐ γερ θή σον ται οἱ ἐν τοῖς μνη μεί οις». Θά ἀ να στη θοῦν οἱ νε κροί καί θά ση κω θοῦν αὐ τοί πού εἶ ναι μέ σα στά μνή μα τα. Ὅπως βλέ πε τε, πᾶ με προ ο δευ τι κά, ὅ λο καί σα φέ στε ρα. Ἐδῶ πα ρα τη ροῦ με ὅτι ὑ πάρ χει ἕ νας ρε α λι σμός. Καί αὐ τός ὁ ρε α λι σμός, ἀ γα πη τοί μου, εἶ ναι τό σο ἔν το νος στίς πα ρα κά τω προ φη τεῖ ες, πού μᾶς κα τα πλήσ σει, καί ἀ πο κλείει κά θε πε ρί πτω ση ἀλ λη γο ρί ας ἤ με τα φο ρᾶς.

2.4 La historia de los siete Macabeos. Ἡ ἱστορία τῶν ἑ πτά Μακ κα βαίων.
También son famosos los últimos logos de los siete Macabeos, que murieron por martirio junto con su madre Salomé y el maestro de ellos Eleazar en la época de Antíoco el Epífanes, uno de los descendientes de Alejandro Magno. (Los festejamos el 1 de Agosto).
Πε ρί φη μοι ἐ πί σης εἶ ναι οἱ τε λευ ταῖ οι λό γοι τῶν ἑ πτά Μακ κα βαί ων, πού μαρ τύ ρη σαν μα ζί μέ τή μη τέ ρα τους τή Σο λο μο νή καί τόν δι δά σκα λό τους τόν Ἐ λε ά ζα ρο στήν ἐ πο χή τοῦ Ἀν τι ό χου τοῦ Ἐ πι φα νοῦς, ἑ νός ἀ πό τούς ἐ πι γό νους τοῦ Με γά λου Ἀ λε ξάν δρου.2
Es sabido que Antíoco el Epífanes realmente torturó los hebreos de entonces –pero los piadosos hebreos -no todos- porque deseaba helenizarlos. Además por esta razón se ha escrito la Sabiduría Sirac, para poner un parapeto, un impedimento contra la helenización de los hebreos.
Εἶναι γνω στό ὅ τι ὁ Ἀν τί ο χος ὁ Ἐ πι φα νής πραγ μα τι κά βα σά νι σε τούς Ἑβραίους τό τε –τούς εὐ σε βεῖς Ἑ βραί ους· ὄ χι ὅ λους τούς Ἑ βραί ους– δι ό τι ἐ πι θυ μοῦ σε νά τούς ἐ ξελ λη νί σει. Ἐ ξάλ λου γι’ αὐ τόν τόν λό γο γρά φτη κε ἡ Σο φί α Σει ράχ · γιά νά θέ σει ἕ να πρό χω μα, ἕνα ἐ μπό δι ο κα τά τοῦ ἐ ξελ λη νι σμοῦ τῶν Ἑ βραί ων.
Por favor, poned atención a este punto, quizás vais a decir en vuestro interior: “¿Pero no era bueno que los hebreos se helenizaran? ¿Por qué no helenizarse y convertirse en helenos?”
Προ σέξ τε πα ρα κα λῶ αὐ τό τό ση μεῖ ο, για τί ἴ σως θά πεῖ τε ἀ πό μέ σα σας: «Δέν θά ἦ ταν κα λά οἱ Ἑ βραῖ οι νά εἶ χαν γί νει Ἕλ λη νες ; Για τί νά μήν εἶ χαν ἐ ξελ λη νι στεῖ καί νά γί νουν Ἕλ λη νες ; ».
Pero cuando decimos Helas, helenismo, espíritu helénico, no damos a entender un espacio geográfico, sino una mentalidad y una forma de pensar. Porque si pensamos que Hélade (Grecia) se había extendido entonces hasta los confines de la tierra, y después perdimos todas aquellas conquistas que se habían hecho por Alejandro Magno, esto no significa que la Hélade (Grecia) se ha borrado. En principio por supuesto que aún hay una Hélade (Grecia) geográficamente, que es nuestro país ahora. Pero no quiero dar a entender esto. Cuando decimos Helas (Grecia) damos a entender la forma de pensar, el espíritu y la mentalidad helénica. Helás, pues, no es simplemente un lugar geográfico. Además como Helás, helenista en sentido amplio se puede calificar también el Occidente entero. Europa y América se pueden calificar como Helás, helenistas. ¿Por qué? Porque Occidente piensa helénicamente. Cuando decimos helénica, entendemos que el pensamiento y la fundamentación de la civilización occidental es helénica (griega).
Ὅ ταν λέ με Ἑλ λάς, ἑλ λη νι σμός, ἑλ λη νι κό πνεῦ μα, δέν ἐν νο οῦ με ἕ να γε ω γρα φι κό χῶρο, ἀλ λά μί α νο ο τρο πί α, ἕ ναν τρό πο τοῦ σκέ πτε σθαι. Δι ό τι ἄν σκε φθοῦ με ὅ τι ἡ Ἑλ λάδα ἁ πλώ θη κε τό τε στά πέ ρα τα τῆς οἰ κου μέ νης, καί κα τό πιν χά σα με ὅ λες ἐ κεῖ νες τίς κα τα κτή σεις πού ἔ γι ναν ἀ πό τό χέ ρι τοῦ Με γά λου Ἀ λε ξάν δρου, αὐ τό δέν ση μαί νει ὅ τι ἡ Ἑλ λάς ἔ σβη σε. Κα ταρ χάς βέ βαι α γε ω γρα φι κά ὑ πάρ χει ἀ κό μα Ἑλ λάς, ἡ χώ ρα μας ἡ Ἑλ λά δα. Ἀλ λά δέν ἐν νο ῶ αὐ τό. Ὅ ταν λέ με Ἑλ λάς, ἐν νο οῦ με τόν τρό πο τοῦ σκέ πτε σθαι, τό πνεῦ μα, τή νο ο τρο πί α. Δέν εἶ ναι λοι πόν ἡ Ἑλ λάς ἁ πλῶς ἕ νας γε ω γρα φι κός χῶ ρος. Ἐ ξάλ λου Ἑλ λάς, μέ τήν εὐ ρεῖ α ἔν νοι α, μπο ρεῖ ἀκόμη νά χα ρα κτη ρι σθεῖ καί ὁ λό κλη ρη ἡ Δύ ση. Ἡ Εὐ ρώ πη καί ἡ Ἀ με ρι κή μπο ροῦν νά χα ρα κτη ρι σθοῦν Ἑλ λάς. Για τί; Δι ό τι ἡ Δύ ση σκέ πτε ται ἑλ λη νι κά. Ὅ ταν λέ με ἑλ λη νι κά, ἐν νο οῦ με ὅ τι ἡ σκέ ψη καί ἡ θε με λί ω ση τοῦ δυ τι κοῦ πο λι τι σμοῦ εἶ ναι ἑλ λη νι κή.
Esto, pues, quería imponer Antíoco el Epífanes en Palestina, a los hebreos. No quería simplemente conquistarlos –además Palestina ya estaba conquistada por Alejandro Magno- tampoco quería tenerlos cautivos, porque los hebreos hacían a menudo revoluciones para liberarse. No. Quería imponer un cambio de mentalidad y de pensamiento a los hebreos. Por eso por primera vez en la historia de los hebreos se fundaron en Jerusalén gimnasios y academias tipo helénico. Quería hacer que los hebreos pensasen helénicamente.
Αὐ τό λοι πόν ἤ θε λε νά ἐ πι βά λει ὁ Ἀν τί ο χος ὁ Ἐ πι φα νής στήν Πα λαι στί νη, στούς Ἑ βραί ους. Δέν ἤ θε λε ἁ πλῶς νά τούς κα τα κτή σει –ἄλ λω στε ἦ ταν κα τα κτη μέ νη ἡ Πα λαι στί νη· τήν εἶ χε κα τα κτή σει ὁ Μέ γας Ἀ λέ ξαν δρος– οὔ τε ἀ κό μη ἤ θε λε νά τούς κρα τᾶ πάν το τε δέ σμι ους, ἐ πει δή ὡς συ νή θως οἱ Ἑ βραῖ οι ἔ κα ναν συ χνά ἐ πα να στά σεις γιά νά ἐ λευ θε ρω θοῦν. Ὄχι. Ἤ θε λε νά ἐ πι βά λει τήν ἀλ λα γή τῆς νο ο τρο πί ας τῶν Ἑ βραί ων, τήν ἀλ λα γή τῆς σκέ ψε ώς τους. Γι’ αὐ τό γιά πρώ τη φο ρά στήν ἱ στο ρί α τῶν Ἑ βραί ων ἱ δρύ θη καν γυ μνα στή ρια ἑλ λη νι κοῦ τύ που στά Ἱ ε ρο σό λυ μα. Ἤ θε λε νά κά νει τούς Ἑ βραί ους νά σκέ πτο νται ἑλ λη νι κά.
Igual que hoy, por una parte sí, occidente piensa helénicamente, pero por otra parte, sus frutos ya no son helénicos. Sus cimientos son helénicos. Por eso vemos que el espíritu helénico que occidente ha tomado de Helade (Grecia) vuelve en Grecia pero no es aquellos que ha salido de aquí.; es algo distinto. ¡Lo veis! Por ejemplo Yanis sale de Grecia y Jony o Juan vuelve en Grecia! No es exactamente lo mismo.
Ὅ πως καί σή με ρα, ναί μέν ἡ Δύ ση σκέ πτε ται ἑλ λη νι κά, ἀλ λά πα ρά ταῦ τα τά φροῦ τα της δέν εἶ ναι ἑλ λη νι κά πιά. Τά θε μέ λιά της εἶ ναι ἑλ λη νι κά. Γι’ αὐ τό βλέ που με ὅ τι τό ἑλ λη νι κό πνεῦ μα, αὐ τό πού πάρ θη κε ἀ π’ τή Δύ ση, ὅταν ξα να γυ ρί ζει πί σω στήν Ἑλ λά δα, δέν εἶ ναι ἐ κεῖ νο πού ἔ φυ γε ἀ πό τήν Ἑλ λά δα· εἶ ναι κά τι δι α φο ρε τι κό. Εἴ δα τε; Γιά ννης φεύ γει ἀπ’ τήν Ἑλ λά δα, Τζώ νης γυ ρί ζει στήν Ἑλ λά δα! Βέ βαι α ὁ Τζώ νης εἶ ναι ὁ Γιά ννης. Ἀλ λά δέν εἶ ναι ἀ κρι βῶς ὁ Γιάν νης· εἶ ναι ὁ Τζώ νης, ὁ Τζών.
Así, pues, estas cosas que retornan, finalmente vienen para destruir Grecia. Pues, tal y como nosotros ahora pensamos que entrando el espíritu occidental que está degenerado y perdemos nuestra identidad helénica e intentamos hacer una resistencia, exactamente lo mismo intentaban hacer también los hebreos del siglo II antes de Cristo. Espero que ahora me entendáis. Es decir, luchaban para afrontar la corriente del pensamiento helenista, que estaba entrando en la patria de ellos y quería cambiarlos de aquello que tenían: la fe en el verdadero Dios, con todas las esperanzas proféticas sobre el Mesías, como Redentor de la humanidad. Por lo tanto el tema realmente es enorme. Podría hablaros horas sobre esto, pero salgo de mi tema.
Ἔ, λοι πόν, αὐ τά πού ἔρ χον ται πί σω, τε λι κά ἔρ χο νται νά κα τα στρέ ψουν τήν Ἑλ λά δα. Κι ὅ πως ἐ μεῖς σή με ρα σκε φτό μα στε ὅ τι εἰ σορ μώντας τό δυ τι κό πνεῦ μα, πού εἶ ναι ἤ δη ξε φτι σμέ νο, χά νου με τήν ἑλ λη νι κή μας ταυ τό τη τα καί προ σπα θοῦ με νά φέ ρου με μιά ἀν τί στα ση σ’ αὐ τό τό ἀ νο σι ούρ γη μα πού ἐ πι τε λεῖ ται, τό ἴ διο ἀ κρι βῶς προ σπα θοῦ σαν νά κά νουν καί οἱ Ἑ βραῖ οι τό τε, τόν 2ο αἰ ώ να π.Χ.. Ἐλ πί ζω τώ ρα νά μέ κα τα λα βαί νε τε. Ἀ γω νί ζο νταν δη λα δή νά ἀν τι με τω πί σουν τό ρεῦ μα τῆς ἑλ λη νι κῆς σκέ ψε ως, πού ἔμ παι νε μέ σα στήν πα τρί δα τους καί ἤ θε λε νά τούς ἀλ λά ξει ἐ κεῖ νο πού εἶ χαν: τήν πί στη στόν ἀ λη θι νό Θε ό, μέ ὅ λες τίς προ φη τι κές προσ δο κί ες πε ρί τοῦ Μεσ σί ου, ὡς Λυ τρω τοῦ τῆς ἀν θρω πό τη τος. Εἶ ναι συ νε πῶς πε λώ ριο θέ μα, πραγ μα τι κά. Θά μπο ροῦ σα ὥ ρα πολ λή νά σᾶς μι λῶ ἐ πά νω σ’ αὐ τό, ἀλ λά βγαί νω ἀ πό τό θέ μα μου.
En aquellos días, pues, martirizaron los siete Macabeos con este admirable martirio, que es modelo del martirio cristiano, único de este tipo dentro en el Antiguo Testamento. Por supuesto que los hebreos han sufrido mucho durante sus operaciones bélicas, derrotas de distintos enemigos, etcétera, pero el martirio para la fe nunca se les fue impuesto. Sólo los siete Macabeos martirizaron para la Fe, y así, como os dije, son prototipo o modelo del martirio cristiano. La manera por la que estos siete jóvenes héroes afrontan el martirio es ejemplar.
Στίς ἡ μέ ρες ἐ κεῖ νες λοι πόν μαρ τύ ρη σαν οἱ ἑ πτά Μακ κα βαῖ οι μέ αὐ τό τό θαυ μαστό μαρ τύ ρι ο, πού εἶ ναι ὑ πό δειγ μα χρι στι α νι κοῦ μαρ τυ ρί ου, μο να δι κό μέ σα στήν Πα λαι ά Δι α θή κη τέ τοι ου τύ που. Βε βαί ως οἱ Ἑ βραῖ οι ὑ πέ φε ραν πολ λά κατά τίς πο λε μι κές τους ἐ πι χει ρή σεις, τίς ἧτ τες τους ἀ πό δι ά φο ρους ἐ χθρούς καί λοι πά, ἀλ λά μαρ τύ ριο γιά τήν Πί στη οὐ δέ πο τε τούς ἐ πι βλή θη κε. Μό νο οἱ ἑ πτά Μακ κα βαῖ οι μαρ τύ ρη σαν γιά τήν Πίστη, καί ἔτσι ἀποτελοῦν, ὅ πως σᾶς εἶ πα, ὑ πό δειγ μα, πρό τυ πο χρι στι α νι κοῦ μαρ τυ ρί ου. Εἶ ναι ἰ δε ῶ δες μαρ τύ ρι ο! Ὁ τρό πος μέ τόν ὁ ποῖ ο αὐ τά τά ἑ πτά παλ λη κά ρια ἀ ντι με τω πί ζουν τό μαρ τύ ρι ό τους εἶ ναι ὑ πο δειγ μα τι κός.
Había una madre, viuda, que había muerto su marido con quien había tenido siete varones, muy guapos, uno más bello que el otro. Entonces Antíoco el Epífanes había impuesto a los Israelitas que coman carne de cerdo, porque esto era una forma de poder desarraigar las “profundidades” de la Ley. Igual que hoy, decimos que vamos a quitar el ayuno, cambiar las fechas de la Pascua, de modo que la celebremos con otras religiones y los heterodoxos, hacer la semana de diez días en vez de siete… unas cosas así que se asimilan a los tipo extranjeros, mientras que la realidad no es otra cosa que un anzuelo para desarraigar la esencia. No os impresione esto. Así pues, que no se considere una cerradura de mente el que estos siete jóvenes insistían en no comer carne de cerdo. Esta era la razón. No era una cabezonería.
Ἦ ταν μί α μη τέ ρα, χή ρα, εἶ χε πε θά νει ὁ σύ ζυ γός της, μέ τόν ὁ ποῖ ο εἶ χε ἀ πο κτή σει ἑ πτά ἀ γό ρια, ἑ πτά παλ λη κά ρια, τό ἕ να ὡ ραι ό τε ρο καί κα λύ τε ρο ἀ πό τό ἄλ λο. Ὁ Ἀν τί ο χος ὁ Ἐ πι φα νής λοι πόν εἶ χε ἐ πι βά λει τό τε στούς Ἰσ ρα η λί τες νά τρῶ νε χοι ρι νό κρέ ας, για τί αὐ τός ἦ ταν ἕ νας τρό πος νά μπο ρέ σει νά κα ταρ γή σει τά βα θέ α τοῦ Νό μου. Ὅ πως καί σή με ρα, πού λέ με νά κα ταρ γή σου με τή νη στεί α, νά ἀλ λά ξου με καί τό πό τε θά γιορ τά ζου με τό Πά σχα,3 ὥ στε νά συ νε ορ τά ζου με μέ τούς ἀλ λό θρη σκους καί ἀλ λό δο ξους, νά κά νου με τήν ἑβ δο μά δα ὄ χι ἑ πτά μέ ρες ἀλ λά δέ κα μέ ρες, ...κά τι τέ τοι α, πού μοιά ζουν ἐ ξω τε ρι κοί τύ ποι, ἐ νῶ στήν πραγ μα τι κό τη τα δέν εἶ ναι τί πο τε ἄλ λο πα ρά τό δό λω μα γιά νά πε τά ξου με καί τήν οὐ σί α. Μή σᾶς κά νει ἐν τύ πω ση αὐ τό. Ἔ τσι λοι πόν ἄς μή θε ω ρη θεῖ στε νο κε φα λιά τό ὅτι τά ἑ πτά αὐ τά παι διά ἐ πέ με ναν νά μή φᾶ νε χοι ρι νό κρέ ας. Δέν ἦ ταν στε νο κε φα λιά. Ὁ λό γος ἦ ταν αὐ τός.
Así cuando fueron llamados a comer carne de cerdo, dijeron no. Entonces Antíoco el Epífanes los amenazó que los torturará. Vale la pena que leáis en II Macabeos capítulo 7º. Todo el capítulo se refiere al martirio de ellos. Os ruego mucho, que en vuestras casas lo leáis. El libro original está escrito en Helénico; tiene una lengua muy bella, no es de traducción. Recopilo algunas respuestas de estos siete jóvenes.
Ἔ τσι, ὅ ταν προ κλή θη καν νά φᾶ νε χοι ρι νό κρέ ας, εἶ παν τό ὄ χι. Καί τό τε ὁ Ἀν τί ο χος ὁ Ἐ πι φα νής τούς ἀ πεί λησε ὅ τι θά τούς βα σα νί σει. Ἀ ξί ζει νά δι α βά σε τε στό Β΄ Μακ κα βαί ων τό 7ο κε φά λαι ο. Ὁ λό κλη ρο τό κε φά λαι ο ἀ να φέ ρε ται στό μαρ τύ ριό τους. Θά πα ρα κα λέ σω πο λύ, στό σπί τι σας νά τό δια βά σετε. Τό πρω τό τυ πο βι βλί ο εἶ ναι γραμ μέ νο στά ἑλ λη νι κά· ἔ χει μί α ὡ ραι ό τα τη γλώσ σα, ὄ χι ἀ πό με τά φραση. Στα χυ ο λο γῶ κά ποιες ἀ παν τή σεις μερικῶν ἀ πό τά ἑ πτά αὐ τά ἀ γό ρια.
Mientras martirizó el primero, vino la tanta del segundo y a punto de expirar, dijo a Antíoco el Epífanes: “¡Tú, criminal, nos quitas la vida presente; pero el Rey del mundo nos resucitará y nos dará después una vida eterna a los que morimos por sus leyes!”.
Ἀ φοῦ μαρ τύ ρη σε ὁ πρῶ τος καί πέ θα νε, ἔρ χε ται ἡ σει ρά τοῦ δευ τέ ρου, πού ἐ νῶ πε θαί νει, λέ ει στόν Ἀ ντί ο χο τόν Ἐ πι φα νῆ: «Σὺ μὲν ἀ λά στωρ ἐκ τοῦ πα ρόν τος ἡ μᾶς ζῆν ἀ πο λύ εις , ὁ δὲ τοῦ κό σμου βα σι λεὺς ἀ πο θα νόν τας ἡ μᾶς ὑ πὲρ τῶν αὐ τοῦ νό μων εἰς αἰ ώ νιον ἀ να βί ω σιν ζω ῆς ἡ μᾶς ἀ να στή σει»4. Δηλαδή: Σύ μέν, ἀ λι τή ρι ε, προ σπα θεῖς νά μᾶς βγά λεις ἀ πό τήν πα ροῦ σα ζω ή , νά μᾶς ξο φλή σεις , νά πε θά νου με πρό ω ρα , βιά ζε σαι νά μᾶς πε θά νεις· ἀλ λά ὁ Βα σι λιάς τοῦ κό σμου , ὁ αἰ ώ νι ος Θε ός, πού τη ροῦ με μέ χρι θα νά του τίς ἐ ντο λές Του , θά μᾶς ἀ να στή σει σέ μιά αἰ ώ νι α ζω ή !
Y el tercero, extendió las manos con valor, diciendo con gallardía: "Del cielo, es decir, de Dios, he recibido estos miembros, y ahora los desprecio por amor de sus leyes, porque tengo la esperanza y sé que un día el mismo Dios me los devolverá".
Ὁ τρί τος, πε θαί νον τας, εἶ πε τά ἑ ξῆς: «Ἐξ οὐ ρα νοῦ ταῦ τα κέ κτη μαι καὶ δι ὰ τοὺς αὐ τοῦ νό μους ὑ περ ο ρῶ ταῦ τα καὶ πα ρ’  αὐ τοῦ ταῦ τα πά λιν ἐλ πί ζω κο μί σα σθαι»5. Δη λα δή: Αὐ τά τά μέ λη μου, τά χέ ρια, τά πό δια, λέ ει στόν Ἀν τί ο χο, αὐ τά τά μέ λη τοῦ σώ μα τός μου τά ἔ χω ἀ πο κτή σει ἀ πό τόν Οὐ ρα νό, δη λα δή ἀ πό τόν Θε ό, ὁ Θε ός μοῦ τά ἔ δω σε –ὁ Θε ός δί νει τή ζω ή καί τήν ὕ παρ ξη σέ κά θε ἄν θρω πο πού γεν νι έ ται– καί γιά χά ρη τοῦ νό μου Του δέν τά ὑ πο λο γί ζω , τά πε ρι φρο νῶ καί τά πα ρα βλέ πω , καί ἔ χω τήν ἐλ πί δα ὅ τι ἀ πό τόν Θε ό πά λι θά τά ξα να πά ρω πί σω.
¡Atención! ¡Estamos en II siglo antes de Cristo. ¡Es realmente impresionante ver cómo el Espíritu de Dios describe todas estas cosas en el libro de la Santa Escritura! ¡Os impresiona!... No dice nada sobre la psique-alma, no habla nada sobre ella; habla sobre los miembros del cuerpo. Porque al martirio, si lo quieren, no puede entrar la psique. ¿Dónde va a entrar? ¿En la ruedas? ¿en las sartenes, en los aceites candentes? ¿Dónde?... El cuerpo y sus miembros sufren estas cosas. Además lo dijo, que los miembros del cuerpo padecen, y pierde estas cosas que le ha dado el Dios, y las volverá a tener. ¡Recuperará sus manos, sus pies, sus ojos, todo! ¿Os llama la atención esto, el que habla sobre revivificación de los miembros del cuerpo humano? ¡Qué realismo!
Προσέξτε: εἶ ναι 2ος αἰ ώ νας π.Χ.! Εἶ ναι πραγ μα τι κά κα τα πλη κτι κό νά βλέ πει κα νείς πῶς τό Πνεῦ μα τοῦ Θε οῦ κα τα γρά φει αὐ τά μέ σα στό βι βλί ο τῆς Ἁ γί ας Γρα φῆς! Σᾶς κά νει ἐν τύ πω ση;... Δέν λέ ει γιά τήν ψυ χή τί πο τα, δέν μι λάει γιά τήν ψυ χή· μι λά ει γιά τά μέ λη τοῦ σώ μα τος. Δι ό τι στό μαρ τύ ριο, ἄν τό θέ λε τε, δέν μπο ρεῖ νά μπεῖ ἡ ψυ χή. Ποῦ νά μπεῖ; στούς τρο χούς; στά τη γά νια; στά βρα στά λά δια; στά ξέ στρα; ποῦ; τί;... Τό σῶ μα ὑ φί στα ται αὐ τά, τά μέ λη του δει νο πα θοῦν. Ἐ ξάλ λου τό εἶ πε, ὅ τι αὐ τά τά μέ λη τοῦ σώ μα τός του τώ ρα δει νο πα θοῦν, καί χά νει αὐ τά πού τοῦ τά ἔ δω σε ὁ Θε ός, καί θά τά ἀποκτήσει πάλι. Θά ἐ πα να κτή σει τά χέ ρια του καί τά πό δια του καί τά μά τια του καί τά αὐ τιά του· ὅ λα! Σᾶς κά νει ἐ ντύ πω ση αὐ τό, τό ὅ τι μι λά ει γιά ἀ να βί ω ση τῶν με λῶν τοῦ ἀν θρώ πι νου σώ μα τος; Τί ρε α λι σμός!...
Y el cuarto a punto de morir, dijo: “Es preferible sucumbir en manos de hombres, teniendo en Dios la esperanza de ser resucitados de nuevo por él. Pero para ti no habrá resurrección para la vida, sino de juicio”. ¡Maravilloso!
Ὁ τέ ταρ τος εἶ πε: «Αἱ ρε τὸν με ταλ λάσ σον τα ὑ π’ ἀν θρώ πων τὰς ὑ πὸ τοῦ Θε οῦ προσ δο κᾶν ἐλ πί δας πά λιν ἀ να στή σε σθαι ὑ π’  αὐ τοῦ· σοὶ μὲν γὰρ ἀ νά στα σις εἰς ζω ὴν οὐκ ἔ σται»6. Δη λα δή: Εἶ ναι προ τι μό τε ρο νά πε θαί νει κα νείς ἀ πό τά χέ ρια τῶν ἀν θρώ πων, μέ τήν ἐλ πί δα πού ἔ χει στόν Θε ό ὅ τι θά ἀ να στη θεῖ καί πά λι ἀ πό Ἐ κεῖ νον. Γιά σέ να ὅ μως , βα σι λιά , ἡ ἀ νά στα σή σου δέν θά εἶ ναι πρός τή ζω ή. Ὥ στε λοι πόν κι ἐ σύ, βα σι λιά, θά ἀ να στη θεῖς ! Κι ἐγώ θά ἀναστηθῶ, κι ἐσύ θά ἀναστηθεῖς !... Ἀλ λά ἐ γώ θά ἀ να στη θῶ «εἰς ἀ νά στα σιν ζω ῆς», σύ ὅ μως θά ἀ να στη θεῖς «εἰς ἀ νά στα σιν κρί σε ως»7. Κα τα πλη κτι κό!
Finalmente Antíoco ve que es vencido por estos jóvenes que permanecen firmes en su Fe, a pesar del horrible martirio que sufren, cree que satisfará su egoísmo ganando el último, el séptimo que era el más pequeño. Así que creyendo que la madre de ellos, Salomé, ahora tiene mucho dolor -¡admirad por favor; estaba presente al martirio de sus hijos!- y creyendo que como madre influiría a su hijo pequeño que hiciera culto a los ídolos y comer carne de cerdo, manda a ella su hijo pequeño para que le hable, calculando que una madre podría en momentos así decir a su hijo: “Hijo mío, por favor, ten piedad de mí; he perdido seis hijo, tus seis hermanos, no quiero perderte a ti también”. En esto calculaba Antíoco.
Τέ λος, ὅ ταν ὁ Ἀν τί ο χος βλέ πει ὅτι νι κιέ ται ἀ πό τά νε α ρά αὐ τά παι διά, πού μέ νουν στα θε ρά στήν Πί στη τους πα ρά τό φρι κτό μαρ τύ ρι ο πού ὑ φί σταν ται, ἐλ πί ζει ὅ τι θά ἱ κα νο ποι ή σει πλέ ον τόν ἐ γω ι σμό του κερ δί ζο ντας τόν τε λευ ταῖ ο, τόν ἕ βδο μο, πού ἦ ταν τό πιό μι κρό παι δί. Ἔτσι, νο μί ζο ντας ὅτι ἡ μη τέ ρα τους, ἡ Σο λο μο νή, πο νᾶ τώ ρα –θαυ μά στε την, πα ρα κα λῶ· ἦ ταν πα ροῦ σα στό μαρ τύ ριο τῶν παι δι ῶν της!– καί ἐλ πί ζο ντας ὅ τι σάν μά να θά ἐ πη ρε ά σει τό μι κρό της τό παι δί νά θυ σιά σει στά εἴ δω λα καί νά φά ει χοι ρι νό κρέ ας, τῆς στέλ νει τόν μι κρό νά τοῦ μι λή σει, ὑ πο λο γί ζο ντας πώς θά τοῦ ἔ λε γε ὅ, τι μιά μη τέ ρα θά μπο ροῦσε νά πεῖ σέ τέ τοιες στιγ μές στό παι δί της: «Παι δί μου, σέ πα ρα κα λῶ, λυ πή σου με ! Ἕ ξι ἀ δέλ φια σου ἔ χα σα , ἕ ξι παι διά μου ἔ χα σα· μή σέ χά σω κι ἐ σέ να !». Ἐ κεῖ ὑ πολό γι ζε ὁ Ἀ ντί ο χος.
Escuchad ahora qué dijo esta gloriosa y bienaventurada madre a su hijo:Hijo mío, ten compasión de mí, que durante nueve meses te llevé en mis entrañas, y te he amamantado durante tres años y te he alimentado y te he criado y educado hasta la edad que ahora tienes. Te pido, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra y a todo lo que hay en ella, que reconozcas que Dios lo hizo todo de la nada y que de la misma manera hizo el género humano”.
Ἀ κοῦ στε ὅμως τί εἶ πε αὐ τή ἡ ἔν δο ξη, ἡ μακάρια μη τέ ρα στό παιδί της: «Υἱ έ, ἐ λέ η σόν με τὴν ἐν γα στρὶ πε ρι ε νέγ κα σάν σε μῆ νας ἐν νέ α καὶ θη λά σα σάν σε ἔ τη τρί α καὶ ἐκ θρέ ψα σάν σε καὶ ἀ γα γοῦ σαν εἰς τὴν ἡ λι κί αν ταύ την καὶ τρο φο φο ρή σα σαν». Δη λα δή: Παι δί μου, λυ πή σου με! Λυ πή σου ἐμένα, πού σέ κρά τη σα ἐν νέ α μῆ νες στά σπλά χνα μου, ἐ μένα πού σέ θή λα σα τρί α χρό νια –τό σος ἦ ταν ὁ θη λα σμός στούς Ἑ βραί ους– καί σέ ἔ θρε ψα καί σέ με γά λω σα καί σέ ἔ φε ρα στήν ἡ λι κί α πού βρί σκε σαι τώ ρα ! Παι δί μου, λυ πή σου με !...Καί συ νε χί ζει: «Ἀ ξι ῶ σε, τέ κνον, ἀ να βλέ ψαν τα εἰς τὸν οὐ ρα νὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐ τοῖς πάν τα ἰ δόν τα, γνῶ ναι ὅ τι ἐξ οὐκ ὄν των ἐ ποί η σεν αὐ τὰ ὁ Θε ὸς καὶ τὸ τῶν ἀν θρώ πων γέ νος οὕ τως γε γέ νη ται». Ἀπαιτῶ , παι δί μου –ὄ χι «σέ πα ρα κα λῶ», ἀλ λά «ἀ ξι ώ νω , ἀ παι τῶ»!– ρί ξε μιά μα τιά στόν οὐ ρα νό , δές τά ἀστέ ρια τ’  ἀ να ρίθ μη τα , καί δές ὅ τι ὅ λα αὐ τά τά δη μι ούρ γη σε ὁ Θε ός. Ρί ξε μιά μα τιά στούς ἀν θρώ πους· ὅλους ὁ Θε ός τούς ἔ κα νε. Ὅ λα αὐ τά , καί τούς ἀν θρώ πους καί τ’  ἀ στέ ρια καί τή γῆ , τά δη μι ούρ γη σε «ἐξ οὐκ ὄν των», ἀ πό τό μη δέν.
Esta expresión “Dios lo hizo todo de la nada” es única en la Santa Escritura que la envidiarían todos los sistemas filosóficos. Está claro que está fuera de toda lógica, es cuestión sólo de apocálipsis-revelación que de la nada se ha creado todo. Esta frase la ha tomado san Basilio y la puso en su Divina Liturgia. Porque Aristóteles decía que de la nada o del cero igual nada o cero, o nada se ha hecho de la nada., en cambio la apocálipsis-revelación de Dios dice que “todo se ha creado de la nada”. ¡Esto dijo una madre a su hijo pequeño!
Αὐ τή ἐ δῶ ἡ ἔκ φρα ση εἶ ναι μο να δι κή στήν Ἁ γί α Γρα φή, ὡς ἔκ φρα ση, τήν ὁ ποί α θά ζή λευ αν ὅ λα τά φι λο σο φι κά συ στή μα τα. Εἶ ναι βέβαια ἔ ξω ἀ πό κά θε λο γι κή, καί εἶ ναι θέ μα μό νο ἀ πο κα λύ ψε ως ὅ τι ἐκ τοῦ μη δε νός δη μι ουρ γή θη κε τό πᾶν. Τή φρά ση αὐ τή τήν ἔ χει πά ρει καί ὁ Μέ γας Βα σί λει ος καί τήν ἔ χει βά λει μέ σα στή Θεί α Λει τουρ γί α του.8 Διότι ὁ Ἀ ρι στο τέ λης ἔ λε γε ὅ τι ἐκ τοῦ μη δε νός μη δέν,9 ἐ νῶ ἡ ἀ πο κά λυ ψη τοῦ Θε οῦ λέ ει ὅ τι ἐκ τοῦ μη δε νός τά πάν τα, ἐκ τοῦ μή ὄν τος εἰς τό εἶ ναι τά πάν τα ! Αὐ τό εἶ πε μί α μά να στό παι δί της, στό μι κρό της τό παι δί!
No temas a este verdugo; hazte digno de tus hermanos y acepta la muerte, para que tengas parte en la misericordia con tus hermanos". O sea, acepta la muerte por martirio para volver a tenerte otra vez con tus hermanos en el tiempo de la misericordia (increada) de Dios. Atención; ¿cuál es esta misericordia de Dios? ¡Es la resurrección de los muertos! Es decir, ¡cuando el Dios dará Su misericordia, compasión para que sean resucitados los hombres, entonces mis hijos, tú junto con tus hermanos os volveré a tener!
«Λυ πή σου με, λοι πόν, παιδί μου, πρό σε ξε, ἀ ξι ῶ», «μὴ φο βη θῇς τὸν δή μιον τοῦ τον, ἀλ λὰ τῶν ἀ δελ φῶν ἄ ξιος γε νό με νος , ἐ πί δε ξαι τὸν θά να τον, ἵ να ἐν τῷ ἐ λέ ει σὺν τοῖς ἀ δελ φοῖς σου κο μί σω μαί σε»10. Δη λα δή: Παι δί μου, μή τόν φο βη θεῖς αὐ τόν τόν δή μιο , ἀλ λά νά γί νεις ἰσά ξι ος μέ τούς ἀ δελ φούς σου. Ὅ πως ἐ κεῖ νοι φά νη καν ἄ ξι οι , νά γί νεις κι ἐ σύ ἰσά ξιος μέ αὐ τούς . Δέ ξου τόν θά να το τόν μαρ τυ ρι κό , γιά νά σέ ἀ πο κτή σω πά λι, μέ τούς ἀ δελ φούς σου, στόν και ρό τοῦ ἐ λέ ους τοῦ Θε οῦ. Προ σέξ τε: Ποιό εἶ ναι αὐ τό τό ἔ λε ος τοῦ Θε οῦ ; Εἶ ναι ἡ ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν! Δηλαδή: Ὅ ταν θά δώ σει ὁ Θε ός τό ἔ λε ός Του νά ἀ να στη θοῦν οἱ ἄν θρω ποι , τό τε τά παι διά μου , ἐ σέ να μα ζί μέ τά ἀ δέλ φια σου , νά σᾶς ξα να πο κτή σω !
¡Habéis visto, por favor, la magnitud de la confesión de fe en la resurrección universal de los muertos!... ¡Nos sorprende y nos maravilla, queridos míos! ¡Pero iré un paso más allá: habéis visto la psique-alma de una madre, admirable y bienaventurada, una madre heroica de la Fe y de la patria!...
Εἴ δα τε, πα ρα κα λῶ, μέ γε θος ὁ μο λο γί ας πί στε ως στήν κα θο λι κή ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν;... Μᾶς κα τα πλήσ σει, ἀ γα πη τοί! Ἀλ λά θά προχωρήσω καί λίγο πιό πέ ρα: Εἴ δα τε τήν ἡ ρω ϊ κή ψυ χή μιᾶς μη τέ ρας, τῆς θαυ μά σιας καί μα κά ριας αὐ τῆς μη τέ ρας, τῆς ἡ ρω ΐ δος τῆς Πί στε ως ἀλ λά καί τῆς πα τρί δος της;...
De verdad, amigos míos, no sé cómo nosotros veríamos a nuestros hijos, y qué les aconsejaríamos. Posiblemente tendríamos miedo que les pase algo, si estuviesen en un peligro así, y sobre todo por la Fe de ellos. ¿Quizás estamos preparados abandonarlo todo por tal que nuestro hijo no sufra? ¿Qué madre tendría el valor de decir estas palabras a su hijo como las que dijo Salomé? Pero estas cosas se han escrito sobre Salomé como modelo, ejemplo. Y no creáis que el honor y el valor sería menor, a cualquier época, si una madre hablase así a sus hijos. ¡Durante el día del Juicio, el día que el Dios nos pedirá cuentas, ella también será glorificada a lado de Salomé con aquellos gloriosos hijos suyos! ¡Sí!
Ἀ λή θεια, δέν ξέ ρω πῶς ἐ μεῖς θά βλέ παμε τά παι διά μας, ἀ γα πη τοί μου, τί θά τά συμ βου λεύ α με, ἄν θά εἴ χα με παι διά. Μήπως θά φο βό μα σταν μή πά θουν τί πο τα, ὅ ταν θά βρίσκονταν σέ ἕ ναν κίν δυ νο, καί μά λι στα γιά τήν Πίστη τους; Μή πως εἴ μα στε ἕ τοι μοι νά τά ἀ πεμ πο λή σου με ὅ λα, νά τά κλω τσή σου με ὅ λα, ἀρ κεῖ τό παι δί μας νά μή δει νο πα θή σει; Ποι ά μη τέ ρα θά εἶ χε τή δύ να μη νά πεῖ αὐ τά τά λό για στό παι δί της, ὅ πως τά εἶ πε ἡ Σο λο μο νή; Ἀλ λά αὐ τά γρά φη καν γιά τή Σο λο μο νή ὡς ὑ πό δειγ μα. Καί μή νο μί σε τε ὅ τι θά ἦ ταν μι κρό τε ρη ἡ ἀ ξί α κά θε γυ ναίκας, ὁποιασδήποτε ἐποχῆς, ὅ ταν θά μι λοῦ σε μ’ αὐτόν τόν τρόπο στά παι διά της. Κατά τήν ἡ μέ ρα τῆς Κρί σε ως, τήν ἡ μέ ρα τῶν λο γα ρια σμῶν πού θά ζη τή σει ὁ Θε ός, θά δο ξα σθεῖ καί ἐκείνη πλά ι στή Σο λο μο νή μέ τά ἔν δο ξα ἐ κεῖ να παι διά της. Ναί!
¡Pero una cosa sola os ruego: crear y educar nuestros hijos con espíritu heroico! Sólo esto os digo. ¡Con espíritu heroico debemos instruir a nuestros hijos, y no con espíritu blando, espíritu de buena vida cómoda y ay que no le pase nada, que no sufra nuestro hijo y al futuro veremos!… No queridos míos, no; ¡con espíritu heroico debemos instruir y educar a nuestros hijos! Pero por supuesto que nuestros hijos deben ver este espíritu heroico también en nosotros. ¡Cread y educad héroes de la Fe y de nuestra patria! Porque, no lo olvidemos, si alguna vez nos atacan los enemigos, no combatirán helenos cualesquiera, sino aquellos que creen en Dios. Así son las cosas y creo que estáis de acuerdo también vosotros. Su patria la aman sólo aquellos que creen y aman a Dios; de otra manera dirán aquello histórico de los franceses «¿Pour qu oi, por qué. Está claro que nadie quiere la guerra, pero cuando peligran la fe y las cosas sagradas uno combatirá. Pues, combatirán sólo aquellos que son héroes de la Fe.
Ὅμως ἕ να μό νο σᾶς πα ρα κα λῶ: νά τρέ φου με τά παι διά μας μέ ἡ ρω ι κό πνεῦ μα! Αὐ τό μό νο σᾶς λέ ω. Μέ ἡ ρω ϊ κό πνεῦ μα νά τρέ φου με τά παι διά μας, καί ὄ χι μέ πνεῦ μα μαλ θα κό, μέ τό πνεῦ μα τῆς κα λο ζω ί ας, μέ τό πνεῦ μα ἐ κεῖ νο τοῦ βο λέ μα τος, μέ τό πνεῦ μα τοῦ νά μή δει νο πα θή σει , νά μήν κα κο πά θει τό παι δί μας , καί δέν βα ρι έ σαι πα ρα κά τω...! Ὄ χι, ἀ γα πη τοί μου, ὄ χι∙ ἡ ρω ι κό πνεῦ μα νά δώ σου με στά παι διά μας!... Ἀλ λά τά παι διά μας βέ βαι α θά πρέ πει νά δοῦν καί σέ μᾶς αὐ τό τό ἡ ρω ι κό πνεῦ μα. Δη μι ουρ γῆ στε ἥ ρω ες καί τῆς Πί στε ως καί τῆς πα τρί δος μας! Για τί, μή τό ξε χνᾶ με, ἄν κά πο τε μᾶς χτυ πή σουν οἱ ἐ χθροί, δέν θά πο λε μή σουν οἱ ὅ ποι οι - ὅ ποι οι Ἕλ λη νες, ἀλ λά θά πο λε μή σουν μό νο ἐ κεῖ νοι πού πι στεύ ουν στόν Θε ό. Ἔ τσι εἶ ναι τά πράγ μα τα, καί πι στεύ ω θά συμ φω νεῖ τε κι ἐ σεῖς. Τήν πα τρί δα τους τήν ἀ γα ποῦν μό νον ὅ σοι πι στεύ ουν καί ἀ γα ποῦν τόν Θε ό· ἀλ λι ώ τι κα θά ποῦν ἐ κεῖ νο τό ἱ στο ρι κό «Pour qu oi?»,  δη λα δή   «Για τί νά πο λε μή σου με;   Γιά ποι όν λό γο; »11. Βε βαί ως κα νείς δέν θά ἤ θε λε νά πο λε μᾶ· ἀλ λά ὅ ταν ἀ πει λοῦν ται ἱ ε ρά καί ὅ σι α, δέν θά πο λε μή σει; Λοι πόν, θά πο λε μή σουν μό νον ἐ κεῖ νοι οἱ ἥ ρω ες πού εἶ ναι ἥ ρω ες τῆς Πί στε ως.
De todas formas, las palabra de esta mujer, Salomé, son un monumento de verdadera educación, de percepción ortodoxa en la relaciones de padres e hijos y la fe ortodoxa a Dios; además, apocaliptan-revelan también una fuerza profética por la futura resurrección de los muertos, que es una fe universal.
Πάν τως τά λό για τῆς γυ ναί κας αὐ τῆς, τῆς Σο λο μο νῆς, εἶ ναι ἕ να μνη μεῖ ο ἀ λη θι νῆς παι δα γω γι κῆς, ὀρ θῆς ἀν τι λή ψε ως σχέ σε ων γο νέ ων καί παι δι ῶν καί ὀρ θῆς πί στε ως στόν Θε ό· ἀ κό μα ἀποκαλύπτουν καί μιά προ φη τι κή δύ να μη γιά τή μέλ λου σα ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν, πού ἀπο τε λεῖ κα θο λι κή πί στη.

2.5 La historia de Judas el Macabeo
Ἡ ἱστορία τοῦ Ἰ ού δα τοῦ Μακ κα βαίου.
Judas el Macabeo –está en 2Macabeos, capítulo 12- en una batalla habían muerto bastantes soldados suyos y cuando fueron a enterrarlos, se dio cuenta que en el seno de ellos tenían unos amuletos idólatras. Diríamos que eran como los amuletos que muchas veces algunos hombres toman de los magos –como huesos o alas de murciélagos, pétalos, etcétera- y se los ponen encima supuestamente como si les protegieran, o no tengan mal de ojo y todos estos cuentos que dicen. Pues, Judas el Macabeo percibió que los soldaros que habían muerto, tenían este tipo de amuletos encima de su cuerpo, y observó que sólo aquellos que llevaban amuletos habían sido matados. Entonces entendió que el Dios los había castigado, porque llevaban estos objetos idólatras.
Ὁ Ἰ ού δας ὁ Μακ κα βαῖ ος –εἶ ναι στό Β΄ Μακ κα βαί ων, 12ο κε φά λαι ο– σέ κά ποι α μά χη πού εἶ χε καί σκοτώθηκαν ἀρ κε τοί στρα τι ῶ τες του, ὅ ταν πῆ γαν νά τούς θά ψουν, ἀν τε λή φθη ὅ τι μέ σα στόν κόλ πο τους εἶ χαν κά τι εἰ δω λο λα τρι κά φυ λα χτά. Ἦ ταν, θά λέ γα με, σάν κι ἐ κεῖ να πού πολ λές φο ρές με ρι κοί παίρ νουν ἀ πό τούς μά γους –κά τι νυ χτε ρί δες, κά τι πέ τα λα, κάτι... καί τά λοι πά– καί τά βά ζουν οἱ ἄν θρω ποι ἐ πά νω τους γιά φυ λα χτά, γιά νά μήν τούς πιά νει τό κα κό τό μά τι, νά μήν τούς βρεῖ ἡ κα κιά ἡ ὥ ρα, καί ὅ,τι ἄλ λα πα ρα μύ θια λέ νε. Ἀν τε λή φθη λοι πόν ὁ Ἰ ού δας ὁ Μακ κα βαῖ ος ὅ τι οἱ στρα τι ῶ τες πού φο νεύ θη καν εἶ χαν τέ τοι α πράγ μα τα ἐ πά νω τους, καί πα ρα τή ρη σε ὅ τι φο νεύ θη καν μό νον ἐκεῖ νοι πού εἶ χαν αὐ τά τά φυ λα χτά! Τό τε κα τά λα βε ὅ τι τούς τι μώ ρη σε ὁ Θε ός, δι ό τι ἔ φε ραν ἐ πά νω τους εἰ δω λο λα τρι κά ἀν τι κεί με να.
Y qué hizo: “Contó los soldaos muertos e hizo una colecta soldado por soldado y reunió hasta dos mil dracmas de plata, que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio por el pecado; e hizo muy bien por esta acción elevada y noble, inspirada en el pensamiento de la resurrección de los muertos. Puesto que si él no hubiera esperado que aquellos muertos habían de resucitar, vano, tonto y superfluo hubiera sido orar por ellos” (IIMac 12, 43-44). Es decir, que uno haga sacrificios para hombres que habían caído en pecado, si no hay resurrección de los muertos, esto sería una nimiedad y una tontería.
Καί τί ἔ κα νε; «Ποι η σά με νός τε κα τ’ ἀν δρα λο γί αν κα τα σκευ ά σμα τα εἰς ἀρ γυ ρί ου δραχ μὰς δι σχι λί ας , ἀ πέ στει λεν εἰς Ἱ ε ρο σό λυ μα προ σα γα γεῖν πε ρὶ ἁ μαρ τί ας θυ σί αν, πά νυ κα λῶς καὶ ἀ στεί ως πράτ των ὑ πὲρ ἀ να στά σε ως δι α λο γι ζό με νος ». Δηλαδή: Μέ τρη σε πό σοι ἦ ταν οἱ φο νευ θέν τες , καί «κατ’  ἀν δρα λο γί αν», δη λα δή ἀ νά λο γα μέ τόν ἀ ριθ μό τῶν ἀν δρῶν, μά ζε ψε χρή μα τα ,  2.000 ἀρ γυ ρές δραχ μές ,  καί τίς ἔ στει λε στά Ἱ ε ρο σό λυ μα , γιά νά γί νουν θυ σί ες γιά τήν ἐ ξι λέωσή τους. Καί ση μει ώ νει ὁ ἱ ε ρός ἱ στο ρι ο γρά φος ἐ δῶ ὅ τι «πά νυ κα λῶς καὶ ἀ στεί ως πράτ των ὑ πὲρ ἀ να στά σε ως δι α λο γι ζό με νος», δη λα δή πο λύ κα λά ἔ κα νε μέ αὐ τό πού ἔ κα νε«ἀ στεί ως» θά πεῖ θε α ρέ στως σκε πτό με νος τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν. Καί συμ πλη ρώ νει: «εἰ γὰρ μὴ τοὺς προ πε πτω κό τας ἀ να στῆ ναι προ σε δό κα, πε ρισ σὸν ἂν ἦν καὶ λη ρῶ δες ὑ πὲρ νε κρῶν προ σεύ χε σθαι»12. Δη λα δή: Ἄν δέν ὑ πῆρ χε ἡ πί στη στήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν, τό νά κά νει κα νείς θυ σί ες γιά τούς νε κρούς πού εἶ χαν πέ σει στήν ἁ μαρ τί α , αὐ τό, λέει, θά ἦ ταν πε ριτ τό καί «λη ρῶ δες» , θά ἦ ταν τρελ λό πράγ μα.
¡De modo que el sagrado historiador hasta pone un comentario sobre la resurrección de los muertos! Este comentario nos recuerda a Apóstol Pablo que dice: “Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, vacía e inútil; aún estáis sumergidos en vuestros pecados” (1Cor 15,16-17). Pero, como os dije, progresamos más en la apocálipsis-revelación del realismo de la resurrección d elos muertos.
Ὥ στε βά ζει καί σχό λιο ὁ ἱ ε ρός ἱ στο ρι ο γρά φος γιά τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν! Καί τό σχό λι ο αὐ τό μᾶς θυ μί ζει τόν Ἀ πό στο λο Παῦ λο, πού λέ ει «ἐ άν οἱ νε κροί δέν ἀ να σταί νον ται , τό τε οὔ τε ὁ Χρι στός ἀ να στή θη κε· καί ἐ άν ὁ Χρι στός δέν ἀ να στή θη κε, τό τε μά ται η ἡ πί στη μας , μά ται ο καί τό κή ρυγ μά μας»13. Ἀλ λά, σᾶς εἶ πα, προ χω ρᾶ με προ ο δευ τι κά στήν ἀ πο κά λυ ψη τοῦ ρε α λι σμοῦ τῆς ἀ να στά σε ως τῶν νε κρῶν.

2.6 La profecía de Daniel. Ἡ προφητεία τοῦ Δα νι ήλ.
El Profeta Daniel nos describe de forma precisa y clara la resurrección de los muertos. Escuchad lo que dice en el capítulo 12: “Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán; unos para la vida eterna, otros para la vergüenza y la ignominia perpetua” (Dan 12,2). Dice muchos, que quiere decir todos, y no dice han muerto, sino de los que están dormidos en el polvo de la tierra, todos resucitarán. Os recordaré algo del N. Testamento. Cuando el Cristo dice: “Ésta es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada para muchos” (Mt 26,28 Mrc 14,24). No da a entender que el Cristo ha derramado Su Sangre simplemente para muchos, sino para todos los hombres.
Ὁ Προ φή της Δα νι ήλ μᾶς πε ρι γρά φει κα τά τρό πο σα φέ στα το τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν. Ἀ κοῦ στε τί γρά φει στό 12ο κε φά λαι ο: «καὶ πολ λοὶ τῶν κα θευ δόν των ἐν γῆς χώ μα τι ἐ ξε γερ θή σον ται, οὗ τοι εἰς ζω ὴν αἰ ώ νιον καὶ οὗ τοι εἰς ὀ νει δι σμὸν καὶ εἰς αἰ σχύ νην αἰ ώ νιον»14. Δηλαδή: Καί πολ λοί –δη λα δή ὅ λοιἀπό ἐ κεί νους πού κοι μοῦν ται στό χῶ μα τῆς γῆς –δέν λέ ει πέ θα ναν θά ἀ να στη θοῦν. Ὅ ταν λέ ει «πολ λοὶ», ἐν νο εῖ ὅ λοι. Νά σᾶς θυ μί σω κά τι ἀ πό τήν Και νή Δι α θή κη. Ὅ ταν λέ ει ὁ Χρι στός «τὸ αἷ μα μου, τὸ πε ρὶ πολ λῶν ἐκ χυ νό με νον»15, δέν ἐν νο εῖ ὅ τι τό Αἷ μα Του ὁ Χρι στός τό ἔ χυ σε ἁ πλῶς μό νο γιά πολ λούς, ἀλ λά τό ἔχυ σε γιά ὅ λους τούς ἀν θρώ πους. Ἡ ἔκ φρα ση λοι πόν «πολ λοὶ» ση μαί νει πά ντες.
También aquí vemos que dice que la muerte es “dormir”. ¿Sabéis por qué habla sobre “dormir”? Porque cada hombre que duerme, despierta, es decir, cada hombre que muere resucita. Además, habla sobre el “polvo de la tierra”. ¡Realismo terrible e admirable! Incluso dice que la resurrección será en dos categorías de hombres: una categoría es “en resurrección de vida”, que es la vida eterna; y la otra es “en resurrección de juicio”.
Ἐπίσης βλέ που με ἐ δῶ νά λέ ει ὅ τι ὁ θά να τος εἶ ναι «ὕ πνος ». Ξέ ρε τε για τί μι λάει γιά «ὕ πνο»; Δι ό τι ὁ κα θέ νας πού κοι μᾶ ται ξυ πνά ει, δη λα δή ὁ κα θέ νας πού πε θαί νει ἀ να σταί νε ται. Ἀ κό μη μι λάει γιά τό «χῶ μα τῆς γῆς». Φο βε ρός ρε α λι σμός! Ἀ κό μη λέ ει ὅ τι θά γί νει ἀνά στα ση καί θά ἀ να στη θοῦν δυ ό κα τη γο ρί ες ἀν θρώ πων: ἡ μί α κα τη γο ρί α «εἰς ἀ νά στα σιν ζω ῆς», πού εἶ ναι ἡ αἰ ώ νι α ζω ή, καί ἡ ἄλ λη «εἰς ἀ νά στα σιν κρί σε ως».
Aunque en Salmo 1º se dice algo que lo explotan los testigos de Jehová. Dice: “por eso no resucitarán los impíos para juicio” (Sal 1,5). Pero esto no significa que los impíos no resucitarán sino que no resucitarán para la vida eterna. Porque estas cosas serían contradictorias entre sí. Resucitarán todos, pero no todos para la vida eterna sino en resurrección para juicio, es decir, condena.
Βέ βαι α στόν 1ο Ψαλ μό ἀ να φέ ρε ται κά τι τό ὁ ποῖ ο ἐκ με ταλ λεύ ο νται οἱ Χι λι α στές. Λέει: «δι ὰ τοῦ το οὐκ ἀνα στή σον ται ἀ σε βεῖς ἐν κρί σει»16. Αὐ τό ὅ μως δέν ση μαί νει ὅ τι οἱ ἀ σε βεῖς δέν θά ἀ να στη θοῦν, ἀλ λά ὅ τι δέν θά ἀ να στη θοῦν «εἰς ζω ὴν αἰ ώ νι ον». Δι ό τι τό τε ὅ λα αὐ τά τά πράγ μα τα θά ἔ πρε πε νά ἔρ χον ται σέ ἀν τί θε ση, σέ ἀν τί φα ση με τα ξύ τους. Ὄ χι· θά ἀ να στη θοῦν. Δέν θά ἀ να στη θοῦν ὅμως «εἰς ζω ὴν αἰ ώ νιον», ἀλ λά «εἰς ἀ νά στα σιν κρί σε ως», δη λα δή κα τα δί κης.
Y continúa Daniel: “Los justos brillarán entonces como el resplandor del firmamento, por toda la eternidad y serán muchos como las estrellas”. ¡Así que se salvarán muchos!... Una vez preguntaron al Señor: “¿Señor serán pocos los salvados?”; y no dijo si serán pocos ni muchos, sino: “que luchéis para entrar” (Lc 13,23). Aquí vemos que son muchos que se salvarán. ¿Sabéis por qué? Para que no digan los hombres: ¿Cuántos se salvarán; ¿si en los diez billones de hombres sólo una decena se salva, entonces el Dios no tendrá compasión para el resto?”. Sabeis existe esta psicología en los hombres de que el Dios tendrá compasión y pena por nosotros, y algo hará.
Καί συ νε χί ζει ὁ Δανιήλ: «καὶ οἱ συ νι έν τες ἐ κλάμ ψου σιν ὡς ἡ λαμ πρό της τοῦ στε ρε ώ μα τος καὶ ἀ πὸ τῶν δι καί ων τῶν πολ λῶν ὡς οἱ ἀ στέ ρες εἰς τοὺς αἰ ῶ νας καὶ ἔ τι»17. Πώ πώ...! Δη λα δή ἐ κεῖ νοι πού θά εἶ ναι δί και οι καί θά σω θοῦν θά εἶ ναι πολ λοί, θά εἶναι σάν τά ἀ στέ ρια τοῦ  οὐ ρα νοῦ. Ὥ στε πολ λοί θά σω θοῦν;... Κά πο τε πού ρώ τη σαν τόν Κύ ριο «Κύ ρι ε, εἰ ὀ λί γοι οἱ σῳ ζό με νοι;», ὁ Κύ ρι ος δέν εἶ πε οὔ τε ἄν εἶναι λί γοι οὔ τε ἄν εἶναι πολ λοί· εἶ πε «ἀ γω νί ζε σθε εἰ σελ θεῖν»18. Ἐ δῶ βλέ που με νά λέ ει ὅ τι θά εἶ ναι πολ λοί ἐ κεῖ νοι πού θά σω θοῦν. Ξέ ρε τε για τί; Γιά νά μήν ποῦν οἱ ἄν θρω ποι: «Καί πό σοι θά σω θοῦν; Κι ἄν μέ σα στά δέ κα δι σε κα τομ μύ ρια ἀν θρώ πων σω θοῦν μό νο δέ κα ἄν θρω ποι , ὁ Θε ός δέν θά λυ πη θεῖ τούς ὑ πό λοι πους ;». Ὑ πάρ χει αὐ τή ἡ ψυ χο λο γί α στούς ἀν θρώ πους, ὅ τι : «Ἔ , θά μᾶς λυ πη θεῖ ὁ Θε ός , καί κά τι θά γί νει».
Atención, hermanos míos: no se hará ni más ni menos de lo que logos de Dios apocalipta-revela. El Dios no miente ni juega. Si fuera de hacer algo nos lo diría. No olvidemos que en las profecías cuando habla de amenazas de guerras para los hebreos, a la vez también ofrece la redención. Dice: “Os castigaré, os mandaré cautivos en Babilón, después yo castigaré aquellos que os han secuestrado en el cautiverio; y otra vez os restableceré” (Sal 77,61-66· Is 13,2· Jer 37,16-19· Ez 25,1-17, etc). ¿Por qué el Dios lo dice por adelantado? Porque el Dios no miente y no duda decir aquello que va hacer. Cuando pues, no deja margen de apocatástasis o restablecimiento, no vayamos a creer que todos serán salvados y restablecerá todo, como decía Orígenes; en el sentido que incluso el diablo será perdonado, y entonces todo será muy bonito. No, amigos míos, no; ¡la realeza increada de Dios es eterna y el Infierno será eterno! Esto no debe engañarnos y nos escape, creyendo que se hará algo distinto. Por eso aquí dice que serán muchos los que se salvarán.
Προ σέξτε, ἀ δελ φοί μου: δέν θά γί νει τί πο τα πα ρα πά νω ἀ πό ἐ κεῖ νο πού ἀ πο κα λύ πτει ὁ λό γος τοῦ Θε οῦ. Ὁ Θε ός δέν ψεύ δε ται, οὔ τε παί ζει. Ἐ άν ἦ ταν νά κά νει κά τι, θά μᾶς τό ἔλε γε. Ἄς μή ξε χνᾶ με ὅτι στίς προ φη τεῖ ες ὅ ταν μι λάει γιά πο λε μι κές ἀ πει λές στούς Ἑ βραί ους, ταυ το χρό νως προ σφέ ρει καί τή λύ τρω ση. Λέ ει: «Θά σᾶς τι μω ρή σω , θά σᾶς πά ω αἰχ μα λώ τους στήν Βα βυ λώ να· ἀλ λά με τά ταῦ τα ἐ γώ θά τι μω ρή σω ἐ κεί νους πού θά σᾶς ἔ χουν ἀ πα γά γει στήν αἰχ μα λω σί α · καί πά λι θά σᾶς ἀ πο κα τα στή σω »19. Για τί τό λέ ει ὁ Θε ός ἐκ τῶν προ τέ ρων ; Δι ό τι ὁ Θε ός δέν ψεύ δε ται καί δέν δι στά ζει νά πεῖ ἐ κεῖ νο πού θά κά νει. Ὅ ταν λοι πόν δέν ἀ φή νει πε ρι θώ ρια ἀ πο κα τα στά σε ως, μή νομίζουμε ὅ τι τε λι κά ὅ λοι θά σω θοῦν καί θά ἀ πο κα τα σταθοῦν τά πάν τα, ὅ πως ἔ λε γε ὁ Ὠ ρι γέ νης20, μέ τήν ἔν νοι α δη λα δή ὅ τι καί ὁ Δι ά βο λος ἀ κό μη θά συγ χω ρε θεῖ, καί τό τε θά εἶ ναι ὅ λα πο λύ ὡ ραῖ α. Ὄ χι, ἀ γα πη τοί μου· ἡ Βα σι λεί α τοῦ Θε οῦ εἶ ναι αἰ ώ νι α καί ἡ Κό λα ση θά εἶ ναι αἰ ώ νι α! Αὐ τό δέν πρέ πει νά μᾶς ἐ ξα πα τᾶ, νά μᾶς δι α φεύ γει, καί νά πι στεύ ου με ὅ τι θά γί νει κάτι δι α φο ρε τι κό. Γι’ αὐ τό λοι πόν ἐ δῶ λέ ει ὅ τι θά εἶ ναι πολ λοί ἐ κεῖ νοι πού θά σω θοῦν.
¡Y sabéis qué terrible será! Os diré un pequeño ejemplo de la vida escolar, y los que fuisteis alumnos entenderéis la psicología de la cosa. No estudiáis vuestras asignaturas, y creéis que muchos alumnos no aprobarán el curso, como vosotros y así tendréis compañía. Pero veis que aprueban casi todos, y tú quedarás al mismo curso, sólo tú y un par o tres más. ¡Qué sorpresa! ¡Así que han aprobado los otros, y nosotros hemos quedado al mismo curso!... He aquí amigos míos, esta es una sorpresa agónica, terrible. Los que fueron alumnos y tuvieron un poco de agonía en sus interiores por los exámenes, entienden el lenguaje que hablo. Sorpresa terrible. ¿Sabéis qué piensan algunos alumnos que han tenido un fracaso en los exámenes y en septiembre volverán a examinarse? ¡Ojalá que haya una guerra, así los profesores no vayan a examinarlos!... Sí es así; y no es injustificable. ¡Esto manifiesta que la sorpresa será terrible, si vemos muchos salvarse, y nosotros quedarnos fuera!
Καί ξέ ρε τε τί φο βε ρό θά εἶ ναι! Θά σᾶς πῶ ἕ να μι κρό πα ρά δειγ μα ἀ πό τή σχο λι κή ζω ή, καί ὅ σοι ὑ πήρ ξα τε μα θη τές θά κα τα λά βε τε τήν ψυ χο λο γί α τοῦ πράγ μα τος. Δέν δι α βά ζε τε τά μα θή μα τά σας, καί νο μί ζε τε πώς θά μεί νουν πολ λοί μα θη τές στήν ἴ δια τά ξη, ὅ πως ἐ σεῖς, κι ἔ τσι θά ἔ χε τε πα ρέ α. Βλέ πε τε ὅμως νά προ βι βά ζο νται οἱ πε ρισ σό τε ροι, σχε δόν ὅ λοι, καί νά μέ νε τε στήν ἴ δια τά ξη μό νο ἐ σεῖς καί ἕ νας - δυ ό ἄλ λοι. Τί ἔκ πλη ξη! «Ὥ στε λοι πόν πέ ρα σαν οἱ ἄλ λοι , καί ἐ μεῖς μεί να με!...» Ἔ, αὐ τή ἡ ἔκ πλη ξη, ἀ γα πη τοί μου, εἶ ναι μί α ἔκ πλη ξη ἀ γω νι ώ δης, φο βε ρή! Ὅ σοι ὑ πῆρ ξαν μα θη τές καί εἶ χαν λίγη ἀ γω νί α μέ σα τους γιά τίς ἐ ξε τά σεις, κα τα λα βαί νουν μέ τί γλώσ σα μι λάω. Φο βε ρή ἔκ πλη ξη. Καί ξέ ρε τε τί εὔ χον ται με ρι κοί μα θη τές πού εἶ χαν μιά ἀ πο τυ χί α στίς ἐ ξε τά σεις καί πρό κει ται νά δώ σουν πά λι τόν Σε πτέμ βρι ο; Νά γί νει μέ χρι τό τε ἕ νας πό λε μος, νά μήν πᾶ νε οἱ κα θη γη τές στό σχο λεῖ ο, ἀλ λά νά πᾶ νε στό μέ τω πο!... Ναί! Ναί· καί δέν εἶ ναι ἀ δι και ο λό γη το. Αὐ τό φα νε ρώ νει ὅ τι θά εἶ ναι τρο με ρή ἡ ἔκ πλη ξη ἅ μα δοῦ με πολ λούς νά σώ ζο νται, κι ἐ μεῖς νά μέ νου με ἀπ’ ἔ ξω!
La profecía de Daniel aún muestra también el futuro de los hombres dentro en la realeza increada de Dios, y dice: “Los justos brillarán entonces como el resplandor del firmamento, por toda la eternidad”. ¡Brillarán!!! ¡Brillarán!!! El Cristo dijo: “Entonces los justos resplandecerán como el sol en la realeza increada de su Padre” (Mt 13,43). Y lo mostró en Su Metamorfosis. Pero este tema sobre el futuro de cuerpo nos ocuparemos en futuras homilías.
Ἡ προφητεία τοῦ Δανιήλ ἀ κό μη δεί χνει καί τό μέλ λον τῶν ἀν θρώ πων μέ σα στή Βα σι λεί α τοῦ Θε οῦ, καί λέει: «οἱ συ νι έν τες ἐ κλάμ ψου σιν ὡς ἡ λαμ πρό της τοῦ στε ρε ώ μα τος». Πώ πώ... «θά λάμ ψουν»! Ὁ Χρι στός εἶ πε «οἱ δί και οι ἐ κλάμ ψου σιν ὡς ὁ ἥ λιος ἐν τῇ βα σι λεί ᾳ τοῦ πα τρὸς αὐ τῶν»21! Καί τό ἔ δει ξε μέ τή Με τα μόρ φω σή Του. Ἀλ λά αὐ τό τό θέ μα, γιά τό μέλ λον τοῦ σώ μα τός μας, θά μᾶς ἀ πα σχο λή σει ἰ δι αι τέ ρως στίς προ σε χεῖς συ να ντή σεις μας.
Y dice a Daniel el ángel que le apocalipta-revela todas estas cosas: “Y tú, Daniel vete a descansar; y pasarán tiempos y tiempos hasta que todo esto se haga; entonces cuando se cumplan los tiempos tu resucitarás y te encontrarás entre los que son semejantes a ti, con los justos” (Dan 12,13).
Καί λέ ει στόν Δανιήλ ὁ ἄγ γε λος πού τοῦ ἀ πο κα λύ πτει ὅ λα αὐ τά: «Καὶ σὺ δεῦ ρο καὶ ἀ να παύ ου· ἔ τι γὰρ ἡ μέ ραι καὶ ὧ ραι εἰς ἀ να πλή ρω σιν συν τε λεί ας , καὶ ἀν α στή σῃ εἰς τὸν κλῆ ρόν σου , εἰς συν τέ λειαν ἡ με ρῶν»22. Δηλαδή: Καί σύ, Δα νι ήλ, ἔ λα καί ξε κου ρά σου· θά πε ρά σει και ρός καί και ρός ἕ ως ὅ του γί νουν αὐ τά . Καί ὅ ταν θά συμ πλη ρω θοῦν οἱ ἡ μέ ρες καί θά τε λει ώ σει ἡ Ἱ στο ρί α, τό τε ἐ σύ θά ἀ να στη θεῖς καί θά βρε θεῖς ἀ νά με σα σ’ ἐ κεί νους πού θά εἶ ναι ὅ μοι οι μέ σέ να, μέ τούς δι καί ους.
¿Habéis visto? ¡Resucitarás! ¡De modo que en este caso la muerte con esta condición de resurrección, es un descanso, no una disolución! ¡Cosa terrible es la muerte…horrible! …¡pero con la esperanza de la resurrección, es descanso! Es algo que lo esperan los Santos con alegría.
Εἴ δα τε; «θά ἀ να στη θεῖς»! Ὥ στε ἐν προ κει μέ νῳ ὁ θά να τος, μέ αὐτή τήν προ ϋ πόθεση, τῆς ἀ να στά σε ως, εἶ ναι ἀ νά παυ ση· δέν εἶ ναι δι ά λυ ση! Εἶναι φρι κτό πράγ μα ὁ θά να τος... φρικτό!... ἀλ λά, μέ τήν προσ δο κί α τῆς ἀ να στά σε ως, εἶ ναι ἀ νά παυ ση! Εἶ ναι κά τι πού τό πε ρι μέ νουν οἱ Ἅ γιοι μέ χα ρά.

2.7 La profecía de Ezequiel. Ἡ προ φητεία τοῦ Ἰ ε ζε κι ήλ.
Este realismo de Daniel compite con el realismo de la visión del profeta Ezequiel. Es aquella profecía que leemos cuando hacemos la procesión del Epitafio en la Iglesia. Esta lectura y profecía de Ezequiel, diría que sobresalta especialmente en todo este Oficio, que por supuesto son las vísperas del Sábado Grande. ¡Es magnífica! ¡Es una profecía bella, llena de esperanza! Os dije que compite en realismo con lo que escribe Daniel, escuchadla:
Αὐ τός ὁ ρε α λι σμός τοῦ Δα νι ήλ συ να γω νί ζε ται τόν ρε α λι σμό τοῦ ὁ ρά μα τος τοῦ προ φή του Ἰ ε ζε κι ήλ. Εἶ ναι ἐ κεί νη ἡ προ φη τεί α πού δι α βά ζου με ὅ ταν γυ ρί σου με ἀ πό τήν πε ρι φο ρά τοῦ Ἐ πι ταφίου στήν ἐκ κλη σί α. Αὐτό τό θαυ μά σιο ἀ νά γνω σμα, αὐ τή ἡ προ φη τεί α τοῦ Ἰ ε ζε κι ήλ, θά ἔ λε γα ὅτι ξεχωρίζει ἰδιαίτερα ἀ π’ ὅ λη αὐ τή τήν Ἀ κο λου θί α, πού εἶ ναι βέβαια ὁ Ὄρ θρος τοῦ Με γά λου Σαβ βά του. Εἶναι ὑ πέ ρο χη! Καί εἶ ναι μιά ὡ ραί α προ φη τεί α, μιά προ φη τεί α γε μά τη ἀ πό ἐλ πί δα! Σᾶς εἶ πα ὅτι συ να γω νί ζε ται σέ ρε α λι σμό τά ὅ σα γρά φει ὁ Δα νι ήλ. Ἀ κοῦ στε την :
El Señor puso su mano sobre mí, me trasladó por medio de su espíritu y me dejó en medio de la vega, que estaba llena de huesos (Ez 37,1). «Καὶ ἐ γέ νε το ἐ π’ ἐ μὲ χεὶρ Κυ ρί ου, λέει ὁ προ φή της Ἰεζεκιήλ, καὶ ἐ ξή γα γέ με ἐν πνεύ μα τι Κύ ριος καὶ ἔ θη κέ με ἐν μέ σῳ τοῦ πε δί ου, καὶ τοῦ το ἦν με στὸν ὀ στέ ων ἀν θρω πί νων». Δη λα δή: Μέ πῆ ρε τό χέ ρι τοῦ Θε οῦ καί πνευ μα τι κά με τα φέρ θη κα σέ μιά πε διά δα , κι ἐ κεῖ μέ ἔ στη σε στή μέ ση τῆς πε διά δος , καί ἡ πε διά δα αὐ τή ἦ ταν γε μά τη ἀ πό ἀν θρώ πι να κόκ κα λα .
¿Habéis entrado alguna vez en un desordenado osario de algún pueblo, que generalmente refleja su desorden? Porque realmente el cementerio y el osario de un lugar son el espejo de la ciudad o del pueblo; que lo sepamos esto. Si entras en un osario y veis los huseos medio fundidos, tirados dentro de unos sacos y en un almacén pulverizados, por la lluvia y el viento, diréis: “¡Dios mío, Dios mío!” Amigos míos, el que debemos cuidar nuestros cementerios y osarios muestra que creemos al futuro de nuestros seres queridos y de nosotros mismos. Pero cuando cuidamos la tumba o los huesos, no lo hacemos por vanagloria o simplemente así es, sino porque creemos en la resurrección de los muertos. Porque como veremos, y esto ya lo sabéis ya después de tantas homilías sobre la Resurrección de Cristo, que los mismos cuerpos nuestros resucitarán. ¡Pero por supuesto que no porque habría la necesidad recogerlas para que no se pierda ningún huesecito, no vaya ser que uno resucite y le falte algún huesecito…! No es por esto, sino por la misma manera que cuidamos la tumba o el panteón. Vamos encendemos una vela, un candil, ponemos incienso y flores; ¿por qué hacemos estas cosas? ¿Quizás el muerto va a oler las flores, o quizás -aquella tontería que dicen algunos- de que con la luz del candil o de la vela el muerte vea en el otro mundo, para que no camine en la oscuridad?… Cuando hacemos todo esto es en honor de la persona, que como imagen de Dios un día resucitará y estará de pie. Puesto que es en honor, ¿por qué no tener también la tumba limpia, cuidada y adornada, el tiempo que durará en la tumba, que expresa lo “espero la resurrección de los muertos” que decimos en el Credo o Símbolo de fe.
Ἔ χε τε μπεῖ πο τέ σέ ὀ στε ο φυ λά κιο κάποιου ἀ κα τά στα του χω ριοῦ, πού συ νή θως ἀν τι κα το πτρί ζει τήν ἀ κα τα στα σί α του; Για τί πραγ μα τι κά τό νε κρο τα φεῖ ο καί τό ὀ στε ο φυ λά κιο ἑ νός τό που εἶ ναι ὁ κα θρέ πτης τῆς πό λε ως ἤ τοῦ χω ριοῦ· νά τό ξέ ρου με αὐ τό. Ἄν μπαί νε τε σ’ ἕ να ὀ στε ο φυ λά κιο καί βλέ πε τε μι σο λι ω μέ να κόκ κα λα μέ σα σέ τσου βά λια, πού εἶ ναι ριγ μέ να μέ σα σ’ ἕ να δω μά τιο, μιά πα ράγ κα, πού τή δέρ νει ἡ βρο χή καί ὁ ἄνε μος, θά πεῖ τε: «Θε έ μου, Θε έ μου!». Ἀ γα πη τοί μου, τό νά πε ρι ποι ού μαστε τά νε κρο τα φεῖ α μας καί τά ὀ στε ο φυ λά κια δεί χνει τό πῶς πι στεύ ου με τό μέλ λον τῶν ἀν θρώ πων μας ἀλ λά καί τῶν ἑ αυ τῶν μας. Ὅ ταν πε ρι ποι ού μα στε τόν τά φο ἤ τά ὀστά, δέν τό κά νου με ἀ πό μα ται ο δο ξί α ἤ ἁ πλῶς ἔ τσι, εἰ κῆ καί ὡς ἔ τυ χε, ἀλ λά για τί πι στεύ ου με στήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν. Για τί, ὅ πως θά δοῦ με, καί τό ξέ ρε τε ἤ δη ἀ πό τίς τό σες ὁ μι λί ες πού ἔ χου με κά νει γιά τήν Ἀ νά στα ση τοῦ Χρι στοῦ, τά ἴδια τά σώ μα τά μας θά ἀ να στη θοῦν. Καί ὄ χι βε βαί ως ὅ τι θά ὑ πῆρ χε ἀ νάγ κη νά μα ζέ ψου με τά ὀ στά γιά νά μή χα θεῖ κα νέ να κοκ κα λά κι, μή πως ἀ να στη θεῖ κα νείς καί θά τοῦ λεί πει κα νέ να κοκ κα λά κι...! Ὄ χι αὐ τό, ἀλ λά γιά τόν ἴ διο λό γο πού πε ρι ποι ού μα στε καί ἕ να μνῆ μα. Δέν πᾶ με κι ἀ νά βου με ἕνα κε ρί; δέν ἀ νά βου με τό κα ντή λι; δέν βά ζου με λου λού δια; Για τί τά κά νου με αὐ τά; Μή πως ὁ νε κρός θά μυ ρί σει τά λου λού δια;... ἤ μή πως –ἐ κεῖ νο τό ἀ νό η το πού λέ νε– μέ τό φῶς τοῦ κεριοῦ ἤ τοῦ καντηλιοῦ νά βλέ πει στόν ἄλ λο κό σμο, γιά νά μήν περ πα τά ει στά σκο τει νά;... Γι’ αὐ τό τά κά νου με ὅ λα αὐ τά; Ἀγαπητοί μου, ὅταν ἀ νά βου με τό κα ντή λι καί τό κε ρί καί τό θυ μί α μα, καί βάζουμε καί λου λού δια, τό κάνουμε πρός τι μήν τῆς εἰ κό νος τοῦ Θε οῦ, πού θά ξα να στη θεῖ ὄρ θια στά πό δια της ! Ἀ φοῦ λοι πόν εἶ ναι πρός τι μήν, για τί νά μήν ἔχουμε καί τόν τά φο κα θα ρό, πε ρι ποι η μέ νο κι ὡ ραῖο, ὅ σο κρα τή σει μέ σα στόν χρό νο, πού νά ἐκ φρά ζει τό «προσ δο κῶ ἀ νά στα σιν νε κρῶν»;
Pues, en un ambiente así el Dios condujo a Ezequiel, en un campo lleno de huesos humanos, y nos apocalipta-revela: “2. Me hizo pasar por ellos en todas las direcciones. Era una cantidad inmensa a lo largo de la vega y estaban completamente secos. 3. Y me dijo: "Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos?". Yo le respondí: "Señor Dios, tú lo sabes". 4. Y me dijo: "Profetiza sobre estos huesos y diles: ¡Huesos resecos, escuchad el logos del Señor! Nos dirá el Apóstol Pablo que la resurrección de los muertos se hará “por el logos de Dios” (1Tes 4,15) -¡concordancia entre A. y N. Testamento! Y dirás oh profeta: 5. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: Yo haré que entre de nuevo el espíritu en vosotros y reviviréis. 6. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os echaré encima la piel y os infundiré el espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor", ¡el sabio, el fuerte que ama a los hombres! No olvidéis estas tres: sabiduría, fuerza y agapi de Dios; son estas tres que darán la resurrección de los muertos. Estas pide el Dios de Ezequiel que diga a aquellos huesos.
Λοι πόν, σ’ ἕ να τέ τοι ο πε ρι βάλ λον ὁ δή γη σε ὁ Θε ός τόν Ἰ ε ζε κι ήλ, σέ μί α πε διά δα γε μά τη ἀ πό ἀν θρώ πι να κόκ κα λα, καί μᾶς ἀποκαλύπτει: «Καὶ πε ρι ή γα γέ με ἐπ’  αὐ τὰ κυ κλό θεν κύ κλῳ –τό «πε ρι ή γα γε» καί τό «κυ κλό θεν κύ κλῳ» εἶ ναι πλε ο να σμός– καὶ ἰ δοὺ πολ λὰ σφό δρα ἐπὶ προ σώ που τοῦ πε δί ου, ξη ρὰ σφό δρα. καὶ εἶ πε πρός με· υἱ ὲ ἀν θρώ που, εἰ ζή σε ται τὰ ὀ στέ α ταῦ τα; καὶ εἶ πα· Κύ ρι ε, Κύ ρι ε, σὺ ἐ πί στῃ ταῦ τα. καὶ εἶ πε πρός με· προ φή τευ σον ἐ πὶ τὰ ὀ στᾶ ταῦ τα καὶ ἐ ρεῖς αὐ τοῖς· τὰ ὀ στᾶ τὰ ξη ρά, ἀ κού σα τε λό γον Κυ ρί ου». Δη λα δή: Μέ γύ ρι σε γύ ρω-γύ ρω ἀ πό τά ὀ στά, καί εἶ δα πού ἦ ταν πά ρα πολ λά ἐ πά νω στήν πε δι ά δα ! Καί νά, κόκ κα λα !... πολ λά κόκ κα λα... ξη ρά κόκ κα λα, πο λύ πα λιά , ξε ρα μέ να ἀ πό τόν χρό νο !... Καί μοῦ εἶ πε ὁ Θε ός : «Ἄν θρω πε, τί λές ; μπο ροῦν νά ζή σουν τά κόκ κα λα αὐ τά;». Καί εἶ πα: «Κύ ρι ε, ἐσύ γνω ρίζ εις τί μπο ρεῖ νά γί νει μέ αὐ τά». Δέν λέ ει αὐ τό πού θά λέ γα με ἐμεῖς: «Ἄν εἶ ναι δυ να τόν...! Πῶς μπο ροῦν νά ξα να ζή σουν τά κόκ κα λα αὐ τά;...». Καί μοῦ εἶ πε ὁ Θε ός: «Νά προ φη τεύ σεις πά νω στά κόκ κα λα καί νά πεῖς: “ὦ κόκ κα λα, ξη ρά καί πα λι ω μέ να, ἀ κοῦ στε τόν λό γο τοῦ Κυ ρί ου”». Θά μᾶς πεῖ ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος ὅ τι ἡ ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν θά γί νει «ἐν λό γῳ Κυ ρί ου»23 –συμ φω νί α Και νῆς καί Πα λαι ᾶς Δι α θή κης! »Καί θά πεῖς, ὦ Προ φή τη: “τά δε λέ γει Κύ ρι ος τοῖς ὀ στέ οις τού τοις· ἰ δοὺ ἐ γὼ φέ ρω ἐ φ’ ὑ μᾶς πνεῦ μα ζω ῆς καὶ δώ σω ἐ φ’ ὑ μᾶς νεῦ ρα καὶ ἀ νά ξω ἐφ’  ὑ μᾶς σάρ κας , καὶ ἐ κτε νῶ ἐ φ’ ὑ μᾶς δέρ μα καὶ δώ σω πνεῦ μά μου εἰς ὑ μᾶς , καὶ ζή σε σθε· καὶ γνώ σε σθε ὅ τι ἐ γώ εἰ μι Κύ ρι ος”». Δη λα δή: Τά ἑ ξῆς λέ ει Κύ ριος σ’  αὐ τά τά κόκ κα λα: «Νά, ἐ γώ θά δώ σω σέ σᾶς πνο ή ζω ῆς , θά σᾶς δώ σω νεῦ ρα , θά σᾶς βά λω σάρ κες , θά ἁ πλώ σω ἐ πά νω σας δέρ μα καί θά σᾶς δώ σω τήν πνο ή μου καί θά ζή σε τε πάλι, καί τό τε θά γνω ρί σε τε ὅ τι ἐ γώ εἶ μαι ὁ Κύ ρι ος», ὁ σο φός, ὁ δυ να τός, πού ἀ γα πά ει τούς ἀν θρώ πους! Μή ξε χνᾶ τε αὐ τά τά τρί α: σο φί α, δύ να μη καί ἀ γά πη τοῦ Θε οῦ· εἶ ναι τά τρί α αὐ τά πού θά δώ σουν τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν. Αὐ τά πα ραγ γέλ λει ὁ Θε ός στόν Ἰ ε ζε κι ήλ νά πεῖ σ’ ἐ κεῖ να τά κόκ κα λα.
Y el Profeta dice: 7. Yo profeticé como me había ordenado, y mientras profetizaba se sintió un ruido, un terremoto; hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron armónicamente unos a otros”. Acordaos el terremoto, cuando el Cristo estaba encima de la cruz, que se abrieron las tumbas y salieron los muertos. Acordaos de esto. Esto no fue una profecía sino un acontecimiento. ¡Sabéis queridos míos qué significa que después de una profecía tener un acontecimiento! ¡Es terrible y admirable!
Καί τό τε ὁ Προ φή της λέ ει: «καὶ ἐ προ φή τευ σα κα θὼς ἐ νε τεί λα τό μοι. καὶ ἐ γέ νε το ἐν τῷ ἐ μὲ προ φη τεῦ σαι καὶ ἰ δοὺ σει σμός, καὶ προ σή γα γε τὰ ὀ στᾶ ἑ κά τε ρον πρὸς τὴν ἁρ μο νί αν αὐ τοῦ». Δη λα δή: Καί προ φή τευ σα , καί εἶ πα , ὅ πως μοῦ ἔ δω σε ἐ ντο λή ὁ Κύ ρι ος. Καί ἐ νῶ τά ἔ λε γα αὐ τά στά κόκ κα λα τά γυ μνά, νά , ἔγι νε σει σμός , καί τά κόκ κα λα ἄρ χι σαν νά κι νοῦ νται· καί κα θώς με τα κι νοῦ νταν τό ἕ να πρός τό ἄλ λο , συ ναρ μο λο γοῦ νταν με τα ξύ τους. Θυ μη θεῖ τε τόν σει σμό, ὅ ταν ὁ Χρι στός ἦ ταν πά νω στόν σταυ ρό, πού ἀ νοί χθη καν τά μνή μα τα καί βγῆ καν οἱ νε κροί. Θυ μη θεῖ τε το. Αὐ τό δέν ἦταν προ φη τεί α, ἀλ λά ἦταν γε γο νός. Ξέ ρε τε τί ση μαί νει, ἀ δελ φοί μου, ὕ στε ρα ἀ πό τήν προ φη τεί α νά ἔ χου με τό γε γο νός; Φο βε ρό!
Continuamos la profecía: 8. Miré y vi aparecer sobre ellos los nervios, crecer la carne y recubrirse todo de piel. Pero no tenían el espíritu de vida. 9. Entonces él me dijo: "Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Esto dice el Señor Dios: ¡Ven, espíritu, de los cuatro espíritus y sopla sobre estos muertos para que revivan!", es decir, habla por cuenta mía al Espíritu Santo. Atención aquí por favor. Aquí de una manera el Padre dice al profeta que se dirija al Espíritu Santo: “Estas cosas dice el Señor: Tú, el Espíritu Santo ven espíritu de los cuatro puntos cardinales y sopla en estos muertos y vivirán“, aquí espíritu quiere decir viento, aire y los cuatro espíritus son los cuatro puntos cardinales: Este, Oeste, Norte y Sur.
Συνεχίζουμε τήν προφητεία: «Καὶ εἶ δον καὶ δοὺ ἐπ’  αὐ τὰ νεῦ ρα καὶ σάρ κες φύ ον το, καὶ νέ βαι νεν ἐπ’  αὐ τὰ δέρ μα πά νω, καὶ πνεῦ μα οὐκ ἦν ἐπ’ αὐ τοῖς. καὶ εἶ πε πρός με· προ φή τευ σον πὶ τὸ πνεῦ μα, προ φή τευ σον, υἱ ἀν θρώ που, καὶ εἰ πὸν τῷ πνεύ μα τι· τά δε λέ γει Κύ ριος· ἐκ τῶν τεσ σά ρων πνευ μά των ἐλ θὲ καὶ ἐμ φύ ση σον εἰς τοὺς νε κροὺς τού τους , καὶ ζη σά τω σαν». Δηλαδή: Καί εἶ δα, καί νά, μέ σως ἄρ χι σαν νά ἐκτεί νο νται νεῦ ρα πά νω στά κόκ κα λα , φύ τρω ναν σάρ κες καί πλω νό ταν δέρ μα πά νω τους , ἀλ λά κό μη δέν πῆρ χε πνο ή ζω ῆς . Καί μοῦ εἶ πε ὁ Κύ ριος : «Προ φή τευ σε καί πές στό Ἅ γιο Πνεῦ μα», δη λα δή πές γιά λο γα ρια σμό μου στό Ἅ γι ο Πνεῦ μα. Προ σέξ τε, πα ρα κα λῶ. Ἐ δῶ, κατά κάποιον τρό πο, ὁ Πα τήρ λέει στόν Προ φή τη νά ἀ πευ θυ νθεῖ στό Ἅ γιο Πνεῦ μα, τό τρί το πρό σω πο τῆς Ἁ γί ας Τριά δος: «Καί πές στό Πνεῦ μα τό Ἅ γιο: “Αὐ τά λέ ει ὁ Κύ ρι ος :  Ἔ λα ἀ πό τά τέσ σε ρα ση μεῖ α τοῦ ὁ ρί ζον τος Σύ , Πνεῦ μα Ἅ γι ο , καί φύ ση ξε στούς νε κρούς αὐ τούς , καί θά ζή σουν”». Ἐ δῶ «πνεῦ μα» θά πεῖ ἄ νε μος, καί τά «τέσ σε ρα πνεύ μα τα» εἶ ναι οἱ ἄ νε μοι πού φυ σᾶ νε ἀ πό τά τέσ σε ρα ση μεῖ α τοῦ ὁ ρί ζο ντος: Βορ ρᾶς, Νό τος, Ἀ να το λή, Δύ ση.
Así que el Espíritu Santo nos dará el soplo (en energía increada) de la resurrección. Pero la resurrección se hará en potencia de Cristo. Esto es lo que dijo el Cristo: “Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Paráclitos (Espíritu Santo) no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré” (Jn 16,7). Y el Espíritu Santo que permanece en la Iglesia, Él nos dará la resurrección de los muertos. Pero atención a esto: nunca el Espíritu Santo vendría para darnos la resurrección de los muertos si el Hijo de Dios no se hiciese hombre y resucitar para que nosotros también resucitemos.
Ὥ στε τό Πνεῦ μα τό Ἅ γιο θά μᾶς δώ σει τήν πνο ή τῆς ἀ να στά σε ως. Ἀλ λά ἡ ἀ νά στα ση θά γί νει δυ νά μει τῆς Ἀ να στά σε ως τοῦ Χρι στοῦ. Εἶ ναι αὐ τό πού εἶ πε ὁ Χρι στός: «συμ φέ ρει ὑ μῖν ἵ να ἐ γὼ ἀπ έλ θω. ἐ ὰν γὰρ ἐ γὼ μὴ ἀπ έλ θω, ὁ πα ρά κλη τος οὐκ ἐ λεύ σε ται πρὸς ὑ μᾶς»24. Εἶ ναι συμ φέ ρον γιά σᾶς νά φύ γω. Ἐ γώ φεύ γω∙ τό ἔρ γο μου τό τε λεί ω σα ἐ πά νω στή γῆ. Ἐ άν δέν φύ γω, τό τε δέν θά ἔρ θει τό Πνεῦ μα τό Ἅ γι ο κο ντά σέ σᾶς νά συ νε χί σει. Καί τό Πνεῦ μα τό Ἅ γι ο, πού μέ νει στήν Ἐκ κλη σί α, Αὐ τό θά μᾶς δώ σει τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν. Προ σέ ξτε ὅμως: οὐ δέ πο τε τό Ἅ γι ο Πνεῦ μα θά ἐρ χό ταν νά μᾶς δώ σει τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν, ἐάν ὁ Υἱ ός τοῦ Θε οῦ δέν γι νό ταν ἄν θρω πος, νά ἀ να στη θεῖ, γιά νά ἀ να στη θοῦ με καί ἐ μεῖς.
Y continúa: “10. ¡Profeticé como el Señor me había ordenado, y el espíritu entró en aquellos huesos, que se reanimaron y se pusieron en pie. Era una cantidad inmensa!…”. ¡Terrible y magnifico!... Habíamos dicho la vez anterior que por eso este período Pentecostario no nos arrodillamos, porque a la posición de levantados en pie es tipo o modelo de nuestra resurrección; es decir, que resucitaremos y estaremos en pie con los dos pies, los corporales. ¡No con pies espirituales, sino somáticos corporales!
Καί συνεχίζει: «καὶ προ ε φή τευ σα κα θό τι ἐ νε τεί λα τό μοι· καὶ εἰ σῆλ θεν εἰς αὐ τοὺς τὸ πνεῦ μα, καὶ ἔ ζη σαν καὶ ἔ στη σαν ἐ πὶ τῶν πο δῶν αὐ τῶν, συ να γω γὴ πολ λὴ σφό δρα». Δη λα δή: καί μίλησα ὅ πως μοῦ εἶ πε καί μπῆ κε ἡ ζω ή μέ σα τους , καί στά θη καν ἐ πά νω στά πό δια τους , καί ἦ ταν πολ λοί , πολ λοί , πάρα πολλοί !... Φο βε ρό!... Εἴ χα με πεῖ καί τήν πε ρα σμέ νη φο ρά, ὅ τι γι’ αὐ τό δέν γο να τί ζου με αὐ τή τήν πε ρί ο δο, τοῦ Πε ντη κο στα ρί ου, για τί ἡ ὄρ θι α στά ση εἶ ναι τύ πος τῆς ἀ να στά σε ώς μας, δη λα δή θά ἀ να στη θοῦ με, καί θά στα θοῦ με ὄρ θι οι μέ τά δυ ό μας τά πό δια, τά σω μα τι κά. Ὄ χι τά πνευ μα τι κά πό δια, ἀλ λά τά σω μα τι κά!
Y después: “me dijo el Señor profetiza y diles a estos –los judíos- esto dice el Señor Dios: Mirad, yo abriré vuestras tumbas y os haré salir de vuestros sepulcros“.
Καί μετά: «Καὶ ἐ λά λη σε Κύ ριος πρός με λέ γων... προ φή τευ σον καὶ εἰ πὲ πρὸς αὐ τούςτούς Ἰ ου δαί ους · τώ ρα στρέ φε ται πρός τούς Ἰ ου δαί ους– τά δε λέ γει Κύ ριος· ἰ δοὺ ἐ γὼ ἀ νοί γω τὰ μνή μα τα ὑ μῶν καὶ ἀ νά ξω ὑ μᾶς ἐκ τῶν μνη μά των ὑ μῶν»25. Δη λα δή: Καί μοῦ εἶ πε ὁ Κύ ρι ος : «Πές τους ὅτι ἐ γώ ὁ Θε ός ἀ νοί γω τά μνή μα τα καί θά σᾶς βγά λω ἀ πό τά μνή μα τά σας . Ἐ γώ ὁ Θε ός !»
Es cierto que esta profecía tiene dos dimensiones: una es nacional y la otra esjatológica. Pero decidme: ¿Se podría dar una imagen tan tremenda para un renacimiento nacional? Sin embargo el Dios la da; porque el renacimiento nacional es una dimensión o forma del siglo presente –realmente esto sucedió en los hebreos y pasó- pero detrás de esto está el renacimiento esjatológico universal: ¡la resurrección de los muertos! Por eso es grandiosa, terrible y realista esta imagen de la resurrección de los muertos.
Βέ βαι α ἡ προ φη τεί α αὐ τή ἔ χει δυ ό δι α στά σεις: ἡ μί α εἶ ναι ἐ θνι κή καί ἡ ἄλ λη ἐ σχα το λο γι κή. Ἀλ λά πέστε μου: θά μπο ροῦ σε νά δο θεῖ μί α τό σο τρο με ρή εἰ κό να, μιά τόσο φο βε ρή εἰ κό να, γιά μιά ἐ θνι κή πα λιγ γε νε σί α; Κι ὅ μως ὁ Θε ός τήν δί νει· δι ό τι ἡ ἐ θνι κή πα λιγ γε νε σί α, ἡ ἐ θνι κή ἀ να γέν νη ση, εἶ ναι ἕ να σχῆ μα τοῦ πα ρόν τος αἰ ῶ νος –πράγματι, αὐτό ἔ γι νε στούς Ἑ βραί ους καί πέ ρα σε– ἀλ λά πί σω ἀπ’ αὐ τό εἶ ναι ἡ με γά λη, ἡ πα γκό σμι α, ἡ ἔ σχα τη πα λιγ γε νε σί α: ἡ ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν ! Γι’ αὐ τό καί ἡ με γα λο πρε πής, φρι κώ δης καί ρε α λι στι κό τα τη αὐ τή εἰ κό να τῆς ἀ να στά σε ως τῶν νε κρῶν.
Así que, amigos míos, vemos que esta imagen terrible del profeta Ezequiel se realizará por una y última vez más, se realizará en el “ésjato-último día”, donde se hará la resurrección de los muertos.
Ὥ στε λοι πόν, ἀ γα πη τοί μου, βλέ που με ὅ τι ἡ φο βε ρή αὐ τή εἰ κό να τοῦ προ φή του Ἰ ε ζε κι ήλ θά πραγ μα το ποι η θεῖ γιά μιά ἀ κό μη καί τε λευ ταί α φο ρά, θά πραγ μα το ποι η θεῖ τήν «ἔ σχα τη ἡ μέ ρα», πού θά γί νει ἡ ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν.
Pero aquí terminamos, de modo que el siguiente Domingo, si el Dios quiere, veremos cómo exactamente nos apocalipta-revela el Nuevo Testamento la resurrección de los muertos. Allí ya veremos de una forma muy clara que el centro, el núcleo por el que es dirigido el Nuevo Testamento entero, y también en general la Santa Escritura, es la Resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos.
Ἀλ λά ἄς μεί νου με ἐ δῶ, ὥ στε τήν ἐρ χό με νη Κυ ρια κή, πρῶ τα ὁ Θε ός, νά δοῦ με πῶς ἀ κρι βῶς μᾶς ἀ πο κα λύ πτει ἡ Και νή Δι α θή κη τό μυ στή ριο τῆς ἀ να στά σε ως τῶν νε κρῶν. Ἐ κεῖ πλέ ον θά δοῦ με κα τά ἕ ναν ὁ λο φά νε ρο τρό πο ὅ τι τό κέν τρο, ὁ πυ ρή νας, πού στρέ φε ται ὁ λό κλη ρη ἡ Και νή Δι α θή κη, καί ἡ Ἁ γί α Γρα φή γε νι κό τε ρα, εἶ ναι ἡ Ἀ νά στα ση τοῦ Χρι στοῦ καί ἡ ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν.
¡Cómo, pues, podemos no alabar a Dios, ni agradecerle por esta Su gran donación, que con Su sabiduría (increada) y Su agapi (amor, energía increada) trabajó la obra de nuestra resurrección psicosomática!
Πῶς μπο ροῦ με λοι πόν νά μήν ὑ μνή σου με τόν Θε ό, νά μήν Τόν εὐ χα ρι στή σου με, γι’ αὐ τή τή με γά λη εὐ ερ γε σί α Του, πού μέ τή σο φί α Του, τή δύ να μή Του καί τήν ἀ γά πη Του ἐρ γά στη κε τό ἔρ γο τῆς ψυ χο σω μα τι κῆς μας ἀ να στά σε ως;
Que Dios os bendiga, Domingo 20 Abril 1980
Ὁ Θε ός νά σᾶς εὐ λο γεῖ. Κυριακή, 20 Ἀπριλίου 1980.
xX.jJ: Continuaremos con la traducción de la tercera homilía que es: El Nuevo Testamento sobre la Resurrección de los muertos
+Yérontas Athanasios Mitilineos.
Copyright: Monasterio Komnineon de “Dormición de la Zeotocos” y “san Demetrio” 40007 Stomion, Larisa, Fax y Tel: 0030. 24950.91220
Traducido por: χΧ jJ www.logosortodoxo.com (en español).


1 . Ἰώβ 19, 25-27.

2 . Τή μνή μη τους τή γι ορ τά ζου με τήν 1η Αὐ γού στου.

3 . Τό Ὀρθόδοξο Πάσχα γιορτάζεται πάντοτε τήν πρώτη Κυ ρι α κή μετά τήν πρώτη πανσέληνο τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας.

4 . Β΄ Μακ. 7, 9.

5 . Β΄ Μακ. 7, 11.

6 . Β΄ Μακ. 7, 14.

7 . Βλ. Ἰωάν. 5, 29.

8 . Βλ. Μ. Βασίλειος, Θεία Λειτουργία, ἔκδ. Ἀ πο στο λι κή Δι α κο νί α τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος, Ἀ θῆ ναι 1981, σ. 122. «...ὁ ἐκ τοῦ μὴ ὄν τος εἰς τὸ εἶ ναι παρ α γα γὼν τὰ σύμ παν τα...»

9 . Aristotelis opera, τόμ. 2, ἔκδ. Reimer, Berlin 1831, 974b.12. «οὐκ ἄν ποτε οὐδὲν γένοιτο ἐκ μηδενός», 979b.31 «οὐδὲν ἂν ἐκ μηδενὸς ἂν γενέσθαι» κ..

10 . Β΄ Μακ. 7, 27-28.

11 . Κα τά τήν δι άρ κει α τοῦ Α΄ Παγ κο σμί ου πο λέ μου οἱ Γάλ λοι στρα τι τες, κά τω πό τίς δη γί ες τοῦ στρα τάρ χη Πε ταίν ἀλ λά καί πη ρε α σμέ νοι πό τό ἀν τι πο λε μι κό πνεῦ μα τῶν και ρῶν, δη γή θη καν στό «Pourquoi?».

12 . Β΄ Μακ. 12, 43-44.

13 . Α΄ Κορ. 15, 16-17.

14 . Δαν. 12, 2.

15 . Ματθ. 26, 28. Μᾶρκ. 14, 24.

16 . Ψαλμ. 1, 5.

17 . Δαν. 13, 3.

18 . Λουκ. 13, 23.

19 . Βλ. Ψαλμ. 77, 61-66. 136, 1-9. Ἡσ. 14, 2. Ἱερ. 37, 16-19. Ἰεζ. 25, 1-17. κ.ἀ.

20 . Βλ. Origene, Commentarium in evangelium Matthaei, Selecta in Psalmos, ἔκδ. ser MPG. Commentarii in evangelium Joannis, Commentaire sur saint Jean, ἔκδ. Cerf, Paris 1966. In Jeremiam (homiliae 12-20), Origenes Werke, τόμ. 3, ἔκδ. Hinrichs, Leipzig 1901. κ..

21 . Ματθ. 13, 43.

22 . Δαν. 12, 13.

23 . Α΄ Θεσ. 4, 15.

24 . Ἰωάν. 16, 7.

25 . Ἰεζ. 37, 1-14.


π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

Ὁμιλία 2η
LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS
YÉRONTAS ATANASIO MITILINEOS
Homilía 2ª.El Antiguo Testamento sobre la resurrección universal de los muertos,
2.1 La historia de las hazañas del heroico Job
2.2 La profecía de Oseas
2.3 Profecía de Isaías
2.4 La historia de los siete Macabeos
2.5 La historia de Judas el Macabeo
2.6 La profecía de Daniel
2.7 La profecía de Ezequiel.
Ἡ Παλαιά Διαθήκη γιά τήν καθολική ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.

Ὁμιλία 2η

Ἡ Παλαιά Διαθήκη γιά τήν κα θο λι κή ἀ νάστα ση

τῶν νεκρῶν. ................................................................ 45

Ἡ ἱστορία τοῦ πολύαθλου Ἰώβ. ............................... 46

Ἡ προφητεία τοῦ Ὠ ση έ. ........................................... 47

Ἡ προφητεία τοῦ Ἡ σα ΐ α. ......................................... 48

Ἡ ἱστορία τῶν ἑ πτά Μακ κα βαίων. .......................... 48

Ἡ ἱστορία τοῦ Ἰ ού δα τοῦ Μακ κα βαίου. ................. 58

Ἡ προφητεία τοῦ Δα νι ήλ. ......................................... 60

Ἡ προφητεία τοῦ Ἰ ε ζε κι ήλ. ...................................... 64


La verdad sobre la resurrección de los muertos es dogma de Fe exclusivamente cristiano, que nunca el pensamiento filosófico lo ha captado; es decir, pertenece exclusivamente en el espacio de la sabiduría, la fuerza, la energía y la agapi increadas de Dios.
H ἀ λή θεια γιά τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν εἶ ναι ἕ να δόγ μα Πί στε ως ἀ πο κλει στι κά χρι στι α νι κό, πού οὐ δέ πο τε τό συ νέ λα βε ἡ φι λο σο φι κή σκέ ψη· ἀ νή κει δηλαδή ἀ πο κλει στι κά στόν χῶ ρο τῆς σο φί ας, τῆς δυ νά με ως καί τῆς ἀ γά πης τοῦ Θε οῦ.
Sin embargo, como el Dios no ha dejado de dar testimonios sobre Sí Mismo desde la época de Adán hasta la época de Abraham, exactamente así también no ha dejado sin testimonios sobre la verdad de la resurrección universal de los hombres.
Ὡ στό σο, ὅ πως ὁ Θε ός δέν ἄ φη σε χω ρίς μαρ τυ ρί ες τόν ἑ αυ τό Του ἀ πό τήν ἐ πο χή τοῦ Ἀ δάμ ἕ ως τήν ἐ πο χή τοῦ Ἀ βρα άμ, ἔ τσι ἀ κρι βῶς δέν ἄ φη σε καί χω ρίς μαρ τυ ρί ες τήν ἀ λή θεια γιά τήν κα θο λι κή ἀ νάσταση τῶν ἀν θρώ πων.
Así pues, en los libros del Antiguo Testamento observamos una apocálipsis-revelación progresiva y continuamente más precisa de esta verdad grandiosa sobre la resurrección de los muertos. Vale la pena ocuparnos con este testimonio que da el Cristo dentro de Su logos, en el Antiguo Testamento, y ver cómo de Su logos conduce progresivamente, como os dije, cada vez más a la aclaración del tema.
Ἔ τσι λοι πόν στά βι βλί α τῆς Πα λαι ᾶς Δι α θή κης πα ρα τη ροῦ με μί α προ ο δευ τι κή καί συ νε χῶς σα φέ στε ρη ἀ πο κά λυ ψη αὐ τῆς τῆς παμ μέ γι στης ἀ λή θει ας γιά τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν. Ἀ ξί ζει νά ἀ σχο λη θοῦ με μέ αὐ τές τίς μαρ τυ ρί ες πού δί νει ὁ Χρι στός μέ σα στόν δι κό Του λό γο, στήν Πα λαι ά Δι α θή κη, καί νά δοῦ με πῶς ἡ ἀ λή θει α αὐ τή τοῦ λό γου Του ὁ δη γεῖ, ὅ πως σᾶς εἶ πα, ὅ λο καί πιό προ ο δευ τι κά στή δι α σά φη ση τοῦ θέ μα τος.

2.1 La historia del heroico Job Ἡ ἱστορία τοῦ πολύαθλου Ἰώβ.
Es conocida la historia de Job, con el horror de su lepra, paralelamente con la amargura de los logos de sus tres amigos que fueron a consolarle. Y Job, entre otras cosas, dijo a ellos unos logos dignos de señalar. Estos constituyen el punto esencial de todo aquel diálogo admirable que se hizo entre Job y sus tres amigos reyes, que fueron como consoladores de la desgracia del anterior soberano Job. Estos logos son los siguientes:
Εἶ ναι γνω στή ἡ ἱ στο ρί α τοῦ Ἰ ώβ, μέ τήν φρί κη τῆς λέ πρας του, πα ράλ λη λα μέ τήν πι κρί α τῶν λό γων τῶν τρι ῶν φί λων του πού ἦρ θαν νά τόν πα ρη γο ρή σουν. Ὁ Ἰ ώβ, με τα ξύ τῶν ἄλ λων, εἶ πε σ’ αὐ τούς καί με ρι κά ἀ ξιο ση μεί ω τα λόγια. Αὐ τά ἀ πο τε λοῦν τό κεν τρι κό τα το ση μεῖ ο ὅ λου ἐ κεί νου τοῦ θαυ μά σι ου δι α λό γου πού ἔ γι νε ἀ νά με σα στόν Ἰ ώβ καί στούς τρεῖς φί λους του βα σι λεῖς, πού πῆ γαν ὡς πα ρή γο ροι τῆς δυ στυ χί ας τοῦ τέ ως ἄρ χον τος Ἰ ώβ. Τά λό για του αὐ τά εἶ ναι τά ἑ ξῆς:
Conozco que Aquel eterno me liberará de los males y sufrimientos de esta vida mía terrenal; resucitará mi cuerpo, que saborea y sufre agotándose de todas estas calamidades, porque esta resurrección se co-realizará por el Señor y omnipotente Dios. Estas cosas que yo conozco en mi interior muy bien, las conozco con el ojo (espíritu) de mi psique. Las ve el ojo de la fe y nadie más. Todas estas las cosas considero ya realizadas, con la esperanza que me da mi fe que reposa en mi corazón (psicosomático).
«Οἶ δα, λέ ει ὁ Ἰ ώβ, ὅ τι ἀ έν να ός ἐ στιν ὁ ἐ κλύ ειν με μέλ λων ἐ πὶ γῆς, ἀ να στή σε ι δὲ τὸ δέρ μα μου τὸ ἀν αν τλοῦν ταῦ τα· πα ρὰ γὰρ Κυ ρί ου ταῦ τά μοι συ νε τε λέ σθη, ἃ ἐ γὼ ἐ μαυ τῷ συ νε πί στα μαι, ἃ ὁ ὀ φθαλ μός μου ἑ ώ ρα κε καὶ οὐκ ἄλ λος, πάν τα δέ μοι συν τε τέ λε σθαι ἐν κόλ πω»1. Δη λα δή: Γνω ρί ζω ὅτι εἶ ναι αἰ ώ νιος Ἐ κεῖ νος πού πρό κει ται νά μέ ἐ λευ θε ρώ σει ἀ πό τά δει νά τῆς ἐ πί γει ας αὐ τῆς ζω ῆς μου. Θά ἀ να στή σει τό σῶ μα μου, πού γεύ ε ται ἐ ξαν τλη τι κά ὅ λα αὐ τά τά δει νά, δι ό τι αὐ τή ἡ ἀ νά στα ση θά συν τε λε σθεῖ ἀ πό τόν Κύ ριο καί παν το δύ να μο Θε ό. Αὐ τά πού ἐ γώ γνω ρί ζω μέ σα μου πο λύ κα λά, τά γνω ρί ζω μέ τό μά τι τῆς ψυ χῆς· τά βλέ πει τό μά τι τῆς πί στε ως, καί κα νείς ἄλ λος . Ὅ λα αὐ τά τά θε ω ρῶ ὅτι ἤ δη ἔχουν πραγ μα το ποι η θεῖ , μέ τήν ἐλ πί δα πού μοῦ δί νει ἡ πί στη μου, πού ἀ να παύ ε ται μέ σα στήν καρ διά μου.
Por tanto, Job, pues, supera su enfermedad y a sí mismo, y ve esta grandeza, que nadie la ve, sino sólo él. Con el ojo (espíritu, nus) de su psique ve que el Dios le resucitará, le dará una piel nueva y un cuerpo nuevo.
Ὥ στε λοι πόν ξε περ νᾶ τήν ἀρ ρώ στια του ὁ πο λύ α θλος Ἰ ώβ, ξε περ νᾶ καί τόν ἑ αυ τό του, καί βλέ πει τό με γα λεῖ ο αὐ τό, πού κα νείς δέν βλέ πει, πα ρά μό νον αὐ τός. Μέ τό μά τι τῆς ψυ χῆς του βλέ πει ὅ τι ὁ Θε ός θά τόν ἀ να στή σει, θά τοῦ δώ σει και νούρ γιο δέρ μα, θά τοῦ δώ σει και νούρ γιο σῶ μα.
No diga alguien que le daría curación. No olvidemos que detrás de las dimensiones históricas de un acontecimiento del Antiguo Testamento hay aquello, lo lejano, que se realiza a la persona del Mesías y a Sus obras. Si no fuera así todas estas cosas la Santa Escritura no las salvaguardaría. Si realmente queremos entender el logos de Dios y estar en en su espíritu verdadero, tal y como ha descrito el Espíritu de Dios estas grandes verdades, así deberemos ver las cosas.
Μήν πεῖ κά ποι ος ὅ τι θά τοῦ ἔ δι νε τήν ἴα ση. Μήν ξε χνᾶ με ὅ τι πί σω ἀ πό τίς ἱ στο ρι κές δι α στά σεις ἑ νός γε γο νό τος στήν Πα λαι ά Δι α θή κη πάν το τε ὑ πάρ χει ἐ κεῖ νο τό μα κρι νό, πού πραγ μα το ποι εῖ ται στό πρό σω πο τοῦ Μεσ σί ου καί στά ἔρ γα Του. Ἄν δέν ἦ ταν ἔ τσι, δέν θά τά δι έ σω ζε αὐ τά ὅ λα ἡ Ἁ γί α Γρα φή. Ἄν θέ λου με πραγ μα τι κά νά κα τα λα βαί νου με τόν λό γο τοῦ Θε οῦ καί νά μπαίνουμε στό ἀ λη θι νό πνεῦ μα του, ὅ πως τό Πνεῦ μα τοῦ Θε οῦ κα τέ γρα ψε τίς με γά λες αὐ τές ἀ λή θει ες, ἔ τσι πρέ πει νά τά βλέ που με.

2.2 La profecía de Oseas Ἡ προ φη τεία τοῦ Ὠ ση έ.
Oseas en capítulo 13 pasaje 14, escribe: “¡Pero yo los libraré del poder del hades; los salvaré del poder de la muerte! ¿Dónde están, muerte, tus estragos? ¿Dónde están, hades, tus azotes? ¿Dónde está tu aguijón envenenado?”. Es decir, ¿dónde está tu condena que traído para que mueran todos los hombres, oh muerte? ¿Dónde está tu aguijón envenenado, como una avispa, oh hades, que recogías las psiques de todos!...
Ὁ Ὠ ση έ στό 13ο κε φά λαι ο, στί χος 14, γρά φει: «Ἐκ χει ρὸς ᾅ δου ῥύ σο μαι καὶ ἐκ θα νά του λυ τρώ σο μαι αὐ τούς· ποῦ ἡ δί κη σου, θά να τε; ποῦ τὸ κέν τρον σου, ᾅ δη;». Δη λα δή: Θά τούς γλυ τώ σω ἀ πό τό χέ ρι τοῦ ἅ δου, λέ ει ὁ Θε ός, προ σω πο ποι ώ ντας ἐ δῶ τόν ἅ δη καί τόν θά να το, καί θά τούς λυ τρώ σω ἀ πό τόν θά να το. Ποῦ εἶ ναι ἡ κα τα δί κη πού ἐ πέ φε ρες σέ ὅ λους τούς ἀν θρώ πους νά πε θά νουν , ὦ θά να τε; Ποῦ εἶ ναι τό κε ντρί σου τό δη λη τη ρι α σμέ νο , σάν ἄλ λη σφή κα , ὦ ἅ δη , πού μά ζευ ες τίς ψυ χές ὅ λων ;...
Este logos no recuerda aquel logos admirable que más tarde dirá el Apóstol Pablo en Su Epístola a los Corintios 15,55, y que volveremos muchas veces en esto. Dice exactamente las mismas palabras.
Ὁ λό γος αὐ τός μᾶς θυ μί ζει ἐ κεῖ νο τό θαυ μά σιο πού θά πεῖ ἀρ γό τε ρα ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος στό 15ο κε φά λαι ο τῆς Α΄ Πρός Κο ριν θί ους ἐ πι στο λῆς του, καί πού θά ἐ πα νέλ θου με πολλές φορές σ’ αὐτό. Λέ ει ἀ κρι βῶς τά ἴ δια λό για.

2.3 Profecía de Isaías Ἡ προ φη τεία τοῦ Ἡ σα ΐ α.
El profeta Isaías en capítulo 25 pasaje 19, lo escribe más claro aún: “Resucitarán los muertos, y se levantarán los que están en la tumbas”. Como veis, vamos progresivamente y más precisamente. Aquí observamos, hermanos míos, que hay un realismo, es tan intenso en las profecías siguientes que nos sorprende, y excluye toda cuestión de alegoría o metáfora.
Ὁ προ φή της Ἡ σα ΐ ας στό 26ο κε φά λαι ο, στόν στί χο 19, γρά φει ἀ κό μα σα φέ στε ρα: «ἀ να στή σον ται οἱ νε κροί , καὶ ἐ γερ θή σον ται οἱ ἐν τοῖς μνη μεί οις». Θά ἀ να στη θοῦν οἱ νε κροί καί θά ση κω θοῦν αὐ τοί πού εἶ ναι μέ σα στά μνή μα τα. Ὅπως βλέ πε τε, πᾶ με προ ο δευ τι κά, ὅ λο καί σα φέ στε ρα. Ἐδῶ πα ρα τη ροῦ με ὅτι ὑ πάρ χει ἕ νας ρε α λι σμός. Καί αὐ τός ὁ ρε α λι σμός, ἀ γα πη τοί μου, εἶ ναι τό σο ἔν το νος στίς πα ρα κά τω προ φη τεῖ ες, πού μᾶς κα τα πλήσ σει, καί ἀ πο κλείει κά θε πε ρί πτω ση ἀλ λη γο ρί ας ἤ με τα φο ρᾶς.

2.4 La historia de los siete Macabeos. Ἡ ἱστορία τῶν ἑ πτά Μακ κα βαίων.
También son famosos los últimos logos de los siete Macabeos, que murieron por martirio junto con su madre Salomé y el maestro de ellos Eleazar en la época de Antíoco el Epífanes, uno de los descendientes de Alejandro Magno. (Los festejamos el 1 de Agosto).
Πε ρί φη μοι ἐ πί σης εἶ ναι οἱ τε λευ ταῖ οι λό γοι τῶν ἑ πτά Μακ κα βαί ων, πού μαρ τύ ρη σαν μα ζί μέ τή μη τέ ρα τους τή Σο λο μο νή καί τόν δι δά σκα λό τους τόν Ἐ λε ά ζα ρο στήν ἐ πο χή τοῦ Ἀν τι ό χου τοῦ Ἐ πι φα νοῦς, ἑ νός ἀ πό τούς ἐ πι γό νους τοῦ Με γά λου Ἀ λε ξάν δρου.2
Es sabido que Antíoco el Epífanes realmente torturó los hebreos de entonces –pero los piadosos hebreos -no todos- porque deseaba helenizarlos. Además por esta razón se ha escrito la Sabiduría Sirac, para poner un parapeto, un impedimento contra la helenización de los hebreos.
Εἶναι γνω στό ὅ τι ὁ Ἀν τί ο χος ὁ Ἐ πι φα νής πραγ μα τι κά βα σά νι σε τούς Ἑβραίους τό τε –τούς εὐ σε βεῖς Ἑ βραί ους· ὄ χι ὅ λους τούς Ἑ βραί ους– δι ό τι ἐ πι θυ μοῦ σε νά τούς ἐ ξελ λη νί σει. Ἐ ξάλ λου γι’ αὐ τόν τόν λό γο γρά φτη κε ἡ Σο φί α Σει ράχ · γιά νά θέ σει ἕ να πρό χω μα, ἕνα ἐ μπό δι ο κα τά τοῦ ἐ ξελ λη νι σμοῦ τῶν Ἑ βραί ων.
Por favor, poned atención a este punto, quizás vais a decir en vuestro interior: “¿Pero no era bueno que los hebreos se helenizaran? ¿Por qué no helenizarse y convertirse en helenos?”
Προ σέξ τε πα ρα κα λῶ αὐ τό τό ση μεῖ ο, για τί ἴ σως θά πεῖ τε ἀ πό μέ σα σας: «Δέν θά ἦ ταν κα λά οἱ Ἑ βραῖ οι νά εἶ χαν γί νει Ἕλ λη νες ; Για τί νά μήν εἶ χαν ἐ ξελ λη νι στεῖ καί νά γί νουν Ἕλ λη νες ; ».
Pero cuando decimos Helas, helenismo, espíritu helénico, no damos a entender un espacio geográfico, sino una mentalidad y una forma de pensar. Porque si pensamos que Hélade (Grecia) se había extendido entonces hasta los confines de la tierra, y después perdimos todas aquellas conquistas que se habían hecho por Alejandro Magno, esto no significa que la Hélade (Grecia) se ha borrado. En principio por supuesto que aún hay una Hélade (Grecia) geográficamente, que es nuestro país ahora. Pero no quiero dar a entender esto. Cuando decimos Helas (Grecia) damos a entender la forma de pensar, el espíritu y la mentalidad helénica. Helás, pues, no es simplemente un lugar geográfico. Además como Helás, helenista en sentido amplio se puede calificar también el Occidente entero. Europa y América se pueden calificar como Helás, helenistas. ¿Por qué? Porque Occidente piensa helénicamente. Cuando decimos helénica, entendemos que el pensamiento y la fundamentación de la civilización occidental es helénica (griega).
Ὅ ταν λέ με Ἑλ λάς, ἑλ λη νι σμός, ἑλ λη νι κό πνεῦ μα, δέν ἐν νο οῦ με ἕ να γε ω γρα φι κό χῶρο, ἀλ λά μί α νο ο τρο πί α, ἕ ναν τρό πο τοῦ σκέ πτε σθαι. Δι ό τι ἄν σκε φθοῦ με ὅ τι ἡ Ἑλ λάδα ἁ πλώ θη κε τό τε στά πέ ρα τα τῆς οἰ κου μέ νης, καί κα τό πιν χά σα με ὅ λες ἐ κεῖ νες τίς κα τα κτή σεις πού ἔ γι ναν ἀ πό τό χέ ρι τοῦ Με γά λου Ἀ λε ξάν δρου, αὐ τό δέν ση μαί νει ὅ τι ἡ Ἑλ λάς ἔ σβη σε. Κα ταρ χάς βέ βαι α γε ω γρα φι κά ὑ πάρ χει ἀ κό μα Ἑλ λάς, ἡ χώ ρα μας ἡ Ἑλ λά δα. Ἀλ λά δέν ἐν νο ῶ αὐ τό. Ὅ ταν λέ με Ἑλ λάς, ἐν νο οῦ με τόν τρό πο τοῦ σκέ πτε σθαι, τό πνεῦ μα, τή νο ο τρο πί α. Δέν εἶ ναι λοι πόν ἡ Ἑλ λάς ἁ πλῶς ἕ νας γε ω γρα φι κός χῶ ρος. Ἐ ξάλ λου Ἑλ λάς, μέ τήν εὐ ρεῖ α ἔν νοι α, μπο ρεῖ ἀκόμη νά χα ρα κτη ρι σθεῖ καί ὁ λό κλη ρη ἡ Δύ ση. Ἡ Εὐ ρώ πη καί ἡ Ἀ με ρι κή μπο ροῦν νά χα ρα κτη ρι σθοῦν Ἑλ λάς. Για τί; Δι ό τι ἡ Δύ ση σκέ πτε ται ἑλ λη νι κά. Ὅ ταν λέ με ἑλ λη νι κά, ἐν νο οῦ με ὅ τι ἡ σκέ ψη καί ἡ θε με λί ω ση τοῦ δυ τι κοῦ πο λι τι σμοῦ εἶ ναι ἑλ λη νι κή.
Esto, pues, quería imponer Antíoco el Epífanes en Palestina, a los hebreos. No quería simplemente conquistarlos –además Palestina ya estaba conquistada por Alejandro Magno- tampoco quería tenerlos cautivos, porque los hebreos hacían a menudo revoluciones para liberarse. No. Quería imponer un cambio de mentalidad y de pensamiento a los hebreos. Por eso por primera vez en la historia de los hebreos se fundaron en Jerusalén gimnasios y academias tipo helénico. Quería hacer que los hebreos pensasen helénicamente.
Αὐ τό λοι πόν ἤ θε λε νά ἐ πι βά λει ὁ Ἀν τί ο χος ὁ Ἐ πι φα νής στήν Πα λαι στί νη, στούς Ἑ βραί ους. Δέν ἤ θε λε ἁ πλῶς νά τούς κα τα κτή σει –ἄλ λω στε ἦ ταν κα τα κτη μέ νη ἡ Πα λαι στί νη· τήν εἶ χε κα τα κτή σει ὁ Μέ γας Ἀ λέ ξαν δρος– οὔ τε ἀ κό μη ἤ θε λε νά τούς κρα τᾶ πάν το τε δέ σμι ους, ἐ πει δή ὡς συ νή θως οἱ Ἑ βραῖ οι ἔ κα ναν συ χνά ἐ πα να στά σεις γιά νά ἐ λευ θε ρω θοῦν. Ὄχι. Ἤ θε λε νά ἐ πι βά λει τήν ἀλ λα γή τῆς νο ο τρο πί ας τῶν Ἑ βραί ων, τήν ἀλ λα γή τῆς σκέ ψε ώς τους. Γι’ αὐ τό γιά πρώ τη φο ρά στήν ἱ στο ρί α τῶν Ἑ βραί ων ἱ δρύ θη καν γυ μνα στή ρια ἑλ λη νι κοῦ τύ που στά Ἱ ε ρο σό λυ μα. Ἤ θε λε νά κά νει τούς Ἑ βραί ους νά σκέ πτο νται ἑλ λη νι κά.
Igual que hoy, por una parte sí, occidente piensa helénicamente, pero por otra parte, sus frutos ya no son helénicos. Sus cimientos son helénicos. Por eso vemos que el espíritu helénico que occidente ha tomado de Helade (Grecia) vuelve en Grecia pero no es aquellos que ha salido de aquí.; es algo distinto. ¡Lo veis! Por ejemplo Yanis sale de Grecia y Jony o Juan vuelve en Grecia! No es exactamente lo mismo.
Ὅ πως καί σή με ρα, ναί μέν ἡ Δύ ση σκέ πτε ται ἑλ λη νι κά, ἀλ λά πα ρά ταῦ τα τά φροῦ τα της δέν εἶ ναι ἑλ λη νι κά πιά. Τά θε μέ λιά της εἶ ναι ἑλ λη νι κά. Γι’ αὐ τό βλέ που με ὅ τι τό ἑλ λη νι κό πνεῦ μα, αὐ τό πού πάρ θη κε ἀ π’ τή Δύ ση, ὅταν ξα να γυ ρί ζει πί σω στήν Ἑλ λά δα, δέν εἶ ναι ἐ κεῖ νο πού ἔ φυ γε ἀ πό τήν Ἑλ λά δα· εἶ ναι κά τι δι α φο ρε τι κό. Εἴ δα τε; Γιά ννης φεύ γει ἀπ’ τήν Ἑλ λά δα, Τζώ νης γυ ρί ζει στήν Ἑλ λά δα! Βέ βαι α ὁ Τζώ νης εἶ ναι ὁ Γιά ννης. Ἀλ λά δέν εἶ ναι ἀ κρι βῶς ὁ Γιάν νης· εἶ ναι ὁ Τζώ νης, ὁ Τζών.
Así, pues, estas cosas que retornan, finalmente vienen para destruir Grecia. Pues, tal y como nosotros ahora pensamos que entrando el espíritu occidental que está degenerado y perdemos nuestra identidad helénica e intentamos hacer una resistencia, exactamente lo mismo intentaban hacer también los hebreos del siglo II antes de Cristo. Espero que ahora me entendáis. Es decir, luchaban para afrontar la corriente del pensamiento helenista, que estaba entrando en la patria de ellos y quería cambiarlos de aquello que tenían: la fe en el verdadero Dios, con todas las esperanzas proféticas sobre el Mesías, como Redentor de la humanidad. Por lo tanto el tema realmente es enorme. Podría hablaros horas sobre esto, pero salgo de mi tema.
Ἔ, λοι πόν, αὐ τά πού ἔρ χον ται πί σω, τε λι κά ἔρ χο νται νά κα τα στρέ ψουν τήν Ἑλ λά δα. Κι ὅ πως ἐ μεῖς σή με ρα σκε φτό μα στε ὅ τι εἰ σορ μώντας τό δυ τι κό πνεῦ μα, πού εἶ ναι ἤ δη ξε φτι σμέ νο, χά νου με τήν ἑλ λη νι κή μας ταυ τό τη τα καί προ σπα θοῦ με νά φέ ρου με μιά ἀν τί στα ση σ’ αὐ τό τό ἀ νο σι ούρ γη μα πού ἐ πι τε λεῖ ται, τό ἴ διο ἀ κρι βῶς προ σπα θοῦ σαν νά κά νουν καί οἱ Ἑ βραῖ οι τό τε, τόν 2ο αἰ ώ να π.Χ.. Ἐλ πί ζω τώ ρα νά μέ κα τα λα βαί νε τε. Ἀ γω νί ζο νταν δη λα δή νά ἀν τι με τω πί σουν τό ρεῦ μα τῆς ἑλ λη νι κῆς σκέ ψε ως, πού ἔμ παι νε μέ σα στήν πα τρί δα τους καί ἤ θε λε νά τούς ἀλ λά ξει ἐ κεῖ νο πού εἶ χαν: τήν πί στη στόν ἀ λη θι νό Θε ό, μέ ὅ λες τίς προ φη τι κές προσ δο κί ες πε ρί τοῦ Μεσ σί ου, ὡς Λυ τρω τοῦ τῆς ἀν θρω πό τη τος. Εἶ ναι συ νε πῶς πε λώ ριο θέ μα, πραγ μα τι κά. Θά μπο ροῦ σα ὥ ρα πολ λή νά σᾶς μι λῶ ἐ πά νω σ’ αὐ τό, ἀλ λά βγαί νω ἀ πό τό θέ μα μου.
En aquellos días, pues, martirizaron los siete Macabeos con este admirable martirio, que es modelo del martirio cristiano, único de este tipo dentro en el Antiguo Testamento. Por supuesto que los hebreos han sufrido mucho durante sus operaciones bélicas, derrotas de distintos enemigos, etcétera, pero el martirio para la fe nunca se les fue impuesto. Sólo los siete Macabeos martirizaron para la Fe, y así, como os dije, son prototipo o modelo del martirio cristiano. La manera por la que estos siete jóvenes héroes afrontan el martirio es ejemplar.
Στίς ἡ μέ ρες ἐ κεῖ νες λοι πόν μαρ τύ ρη σαν οἱ ἑ πτά Μακ κα βαῖ οι μέ αὐ τό τό θαυ μαστό μαρ τύ ρι ο, πού εἶ ναι ὑ πό δειγ μα χρι στι α νι κοῦ μαρ τυ ρί ου, μο να δι κό μέ σα στήν Πα λαι ά Δι α θή κη τέ τοι ου τύ που. Βε βαί ως οἱ Ἑ βραῖ οι ὑ πέ φε ραν πολ λά κατά τίς πο λε μι κές τους ἐ πι χει ρή σεις, τίς ἧτ τες τους ἀ πό δι ά φο ρους ἐ χθρούς καί λοι πά, ἀλ λά μαρ τύ ριο γιά τήν Πί στη οὐ δέ πο τε τούς ἐ πι βλή θη κε. Μό νο οἱ ἑ πτά Μακ κα βαῖ οι μαρ τύ ρη σαν γιά τήν Πίστη, καί ἔτσι ἀποτελοῦν, ὅ πως σᾶς εἶ πα, ὑ πό δειγ μα, πρό τυ πο χρι στι α νι κοῦ μαρ τυ ρί ου. Εἶ ναι ἰ δε ῶ δες μαρ τύ ρι ο! Ὁ τρό πος μέ τόν ὁ ποῖ ο αὐ τά τά ἑ πτά παλ λη κά ρια ἀ ντι με τω πί ζουν τό μαρ τύ ρι ό τους εἶ ναι ὑ πο δειγ μα τι κός.
Había una madre, viuda, que había muerto su marido con quien había tenido siete varones, muy guapos, uno más bello que el otro. Entonces Antíoco el Epífanes había impuesto a los Israelitas que coman carne de cerdo, porque esto era una forma de poder desarraigar las “profundidades” de la Ley. Igual que hoy, decimos que vamos a quitar el ayuno, cambiar las fechas de la Pascua, de modo que la celebremos con otras religiones y los heterodoxos, hacer la semana de diez días en vez de siete… unas cosas así que se asimilan a los tipo extranjeros, mientras que la realidad no es otra cosa que un anzuelo para desarraigar la esencia. No os impresione esto. Así pues, que no se considere una cerradura de mente el que estos siete jóvenes insistían en no comer carne de cerdo. Esta era la razón. No era una cabezonería.
Ἦ ταν μί α μη τέ ρα, χή ρα, εἶ χε πε θά νει ὁ σύ ζυ γός της, μέ τόν ὁ ποῖ ο εἶ χε ἀ πο κτή σει ἑ πτά ἀ γό ρια, ἑ πτά παλ λη κά ρια, τό ἕ να ὡ ραι ό τε ρο καί κα λύ τε ρο ἀ πό τό ἄλ λο. Ὁ Ἀν τί ο χος ὁ Ἐ πι φα νής λοι πόν εἶ χε ἐ πι βά λει τό τε στούς Ἰσ ρα η λί τες νά τρῶ νε χοι ρι νό κρέ ας, για τί αὐ τός ἦ ταν ἕ νας τρό πος νά μπο ρέ σει νά κα ταρ γή σει τά βα θέ α τοῦ Νό μου. Ὅ πως καί σή με ρα, πού λέ με νά κα ταρ γή σου με τή νη στεί α, νά ἀλ λά ξου με καί τό πό τε θά γιορ τά ζου με τό Πά σχα,3 ὥ στε νά συ νε ορ τά ζου με μέ τούς ἀλ λό θρη σκους καί ἀλ λό δο ξους, νά κά νου με τήν ἑβ δο μά δα ὄ χι ἑ πτά μέ ρες ἀλ λά δέ κα μέ ρες, ...κά τι τέ τοι α, πού μοιά ζουν ἐ ξω τε ρι κοί τύ ποι, ἐ νῶ στήν πραγ μα τι κό τη τα δέν εἶ ναι τί πο τε ἄλ λο πα ρά τό δό λω μα γιά νά πε τά ξου με καί τήν οὐ σί α. Μή σᾶς κά νει ἐν τύ πω ση αὐ τό. Ἔ τσι λοι πόν ἄς μή θε ω ρη θεῖ στε νο κε φα λιά τό ὅτι τά ἑ πτά αὐ τά παι διά ἐ πέ με ναν νά μή φᾶ νε χοι ρι νό κρέ ας. Δέν ἦ ταν στε νο κε φα λιά. Ὁ λό γος ἦ ταν αὐ τός.
Así cuando fueron llamados a comer carne de cerdo, dijeron no. Entonces Antíoco el Epífanes los amenazó que los torturará. Vale la pena que leáis en II Macabeos capítulo 7º. Todo el capítulo se refiere al martirio de ellos. Os ruego mucho, que en vuestras casas lo leáis. El libro original está escrito en Helénico; tiene una lengua muy bella, no es de traducción. Recopilo algunas respuestas de estos siete jóvenes.
Ἔ τσι, ὅ ταν προ κλή θη καν νά φᾶ νε χοι ρι νό κρέ ας, εἶ παν τό ὄ χι. Καί τό τε ὁ Ἀν τί ο χος ὁ Ἐ πι φα νής τούς ἀ πεί λησε ὅ τι θά τούς βα σα νί σει. Ἀ ξί ζει νά δι α βά σε τε στό Β΄ Μακ κα βαί ων τό 7ο κε φά λαι ο. Ὁ λό κλη ρο τό κε φά λαι ο ἀ να φέ ρε ται στό μαρ τύ ριό τους. Θά πα ρα κα λέ σω πο λύ, στό σπί τι σας νά τό δια βά σετε. Τό πρω τό τυ πο βι βλί ο εἶ ναι γραμ μέ νο στά ἑλ λη νι κά· ἔ χει μί α ὡ ραι ό τα τη γλώσ σα, ὄ χι ἀ πό με τά φραση. Στα χυ ο λο γῶ κά ποιες ἀ παν τή σεις μερικῶν ἀ πό τά ἑ πτά αὐ τά ἀ γό ρια.
Mientras martirizó el primero, vino la tanta del segundo y a punto de expirar, dijo a Antíoco el Epífanes: “¡Tú, criminal, nos quitas la vida presente; pero el Rey del mundo nos resucitará y nos dará después una vida eterna a los que morimos por sus leyes!”.
Ἀ φοῦ μαρ τύ ρη σε ὁ πρῶ τος καί πέ θα νε, ἔρ χε ται ἡ σει ρά τοῦ δευ τέ ρου, πού ἐ νῶ πε θαί νει, λέ ει στόν Ἀ ντί ο χο τόν Ἐ πι φα νῆ: «Σὺ μὲν ἀ λά στωρ ἐκ τοῦ πα ρόν τος ἡ μᾶς ζῆν ἀ πο λύ εις , ὁ δὲ τοῦ κό σμου βα σι λεὺς ἀ πο θα νόν τας ἡ μᾶς ὑ πὲρ τῶν αὐ τοῦ νό μων εἰς αἰ ώ νιον ἀ να βί ω σιν ζω ῆς ἡ μᾶς ἀ να στή σει»4. Δηλαδή: Σύ μέν, ἀ λι τή ρι ε, προ σπα θεῖς νά μᾶς βγά λεις ἀ πό τήν πα ροῦ σα ζω ή , νά μᾶς ξο φλή σεις , νά πε θά νου με πρό ω ρα , βιά ζε σαι νά μᾶς πε θά νεις· ἀλ λά ὁ Βα σι λιάς τοῦ κό σμου , ὁ αἰ ώ νι ος Θε ός, πού τη ροῦ με μέ χρι θα νά του τίς ἐ ντο λές Του , θά μᾶς ἀ να στή σει σέ μιά αἰ ώ νι α ζω ή !
Y el tercero, extendió las manos con valor, diciendo con gallardía: "Del cielo, es decir, de Dios, he recibido estos miembros, y ahora los desprecio por amor de sus leyes, porque tengo la esperanza y sé que un día el mismo Dios me los devolverá".
Ὁ τρί τος, πε θαί νον τας, εἶ πε τά ἑ ξῆς: «Ἐξ οὐ ρα νοῦ ταῦ τα κέ κτη μαι καὶ δι ὰ τοὺς αὐ τοῦ νό μους ὑ περ ο ρῶ ταῦ τα καὶ πα ρ’  αὐ τοῦ ταῦ τα πά λιν ἐλ πί ζω κο μί σα σθαι»5. Δη λα δή: Αὐ τά τά μέ λη μου, τά χέ ρια, τά πό δια, λέ ει στόν Ἀν τί ο χο, αὐ τά τά μέ λη τοῦ σώ μα τός μου τά ἔ χω ἀ πο κτή σει ἀ πό τόν Οὐ ρα νό, δη λα δή ἀ πό τόν Θε ό, ὁ Θε ός μοῦ τά ἔ δω σε –ὁ Θε ός δί νει τή ζω ή καί τήν ὕ παρ ξη σέ κά θε ἄν θρω πο πού γεν νι έ ται– καί γιά χά ρη τοῦ νό μου Του δέν τά ὑ πο λο γί ζω , τά πε ρι φρο νῶ καί τά πα ρα βλέ πω , καί ἔ χω τήν ἐλ πί δα ὅ τι ἀ πό τόν Θε ό πά λι θά τά ξα να πά ρω πί σω.
¡Atención! ¡Estamos en II siglo antes de Cristo. ¡Es realmente impresionante ver cómo el Espíritu de Dios describe todas estas cosas en el libro de la Santa Escritura! ¡Os impresiona!... No dice nada sobre la psique-alma, no habla nada sobre ella; habla sobre los miembros del cuerpo. Porque al martirio, si lo quieren, no puede entrar la psique. ¿Dónde va a entrar? ¿En la ruedas? ¿en las sartenes, en los aceites candentes? ¿Dónde?... El cuerpo y sus miembros sufren estas cosas. Además lo dijo, que los miembros del cuerpo padecen, y pierde estas cosas que le ha dado el Dios, y las volverá a tener. ¡Recuperará sus manos, sus pies, sus ojos, todo! ¿Os llama la atención esto, el que habla sobre revivificación de los miembros del cuerpo humano? ¡Qué realismo!
Προσέξτε: εἶ ναι 2ος αἰ ώ νας π.Χ.! Εἶ ναι πραγ μα τι κά κα τα πλη κτι κό νά βλέ πει κα νείς πῶς τό Πνεῦ μα τοῦ Θε οῦ κα τα γρά φει αὐ τά μέ σα στό βι βλί ο τῆς Ἁ γί ας Γρα φῆς! Σᾶς κά νει ἐν τύ πω ση;... Δέν λέ ει γιά τήν ψυ χή τί πο τα, δέν μι λάει γιά τήν ψυ χή· μι λά ει γιά τά μέ λη τοῦ σώ μα τος. Δι ό τι στό μαρ τύ ριο, ἄν τό θέ λε τε, δέν μπο ρεῖ νά μπεῖ ἡ ψυ χή. Ποῦ νά μπεῖ; στούς τρο χούς; στά τη γά νια; στά βρα στά λά δια; στά ξέ στρα; ποῦ; τί;... Τό σῶ μα ὑ φί στα ται αὐ τά, τά μέ λη του δει νο πα θοῦν. Ἐ ξάλ λου τό εἶ πε, ὅ τι αὐ τά τά μέ λη τοῦ σώ μα τός του τώ ρα δει νο πα θοῦν, καί χά νει αὐ τά πού τοῦ τά ἔ δω σε ὁ Θε ός, καί θά τά ἀποκτήσει πάλι. Θά ἐ πα να κτή σει τά χέ ρια του καί τά πό δια του καί τά μά τια του καί τά αὐ τιά του· ὅ λα! Σᾶς κά νει ἐ ντύ πω ση αὐ τό, τό ὅ τι μι λά ει γιά ἀ να βί ω ση τῶν με λῶν τοῦ ἀν θρώ πι νου σώ μα τος; Τί ρε α λι σμός!...
Y el cuarto a punto de morir, dijo: “Es preferible sucumbir en manos de hombres, teniendo en Dios la esperanza de ser resucitados de nuevo por él. Pero para ti no habrá resurrección para la vida, sino de juicio”. ¡Maravilloso!
Ὁ τέ ταρ τος εἶ πε: «Αἱ ρε τὸν με ταλ λάσ σον τα ὑ π’ ἀν θρώ πων τὰς ὑ πὸ τοῦ Θε οῦ προσ δο κᾶν ἐλ πί δας πά λιν ἀ να στή σε σθαι ὑ π’  αὐ τοῦ· σοὶ μὲν γὰρ ἀ νά στα σις εἰς ζω ὴν οὐκ ἔ σται»6. Δη λα δή: Εἶ ναι προ τι μό τε ρο νά πε θαί νει κα νείς ἀ πό τά χέ ρια τῶν ἀν θρώ πων, μέ τήν ἐλ πί δα πού ἔ χει στόν Θε ό ὅ τι θά ἀ να στη θεῖ καί πά λι ἀ πό Ἐ κεῖ νον. Γιά σέ να ὅ μως , βα σι λιά , ἡ ἀ νά στα σή σου δέν θά εἶ ναι πρός τή ζω ή. Ὥ στε λοι πόν κι ἐ σύ, βα σι λιά, θά ἀ να στη θεῖς ! Κι ἐγώ θά ἀναστηθῶ, κι ἐσύ θά ἀναστηθεῖς !... Ἀλ λά ἐ γώ θά ἀ να στη θῶ «εἰς ἀ νά στα σιν ζω ῆς», σύ ὅ μως θά ἀ να στη θεῖς «εἰς ἀ νά στα σιν κρί σε ως»7. Κα τα πλη κτι κό!
Finalmente Antíoco ve que es vencido por estos jóvenes que permanecen firmes en su Fe, a pesar del horrible martirio que sufren, cree que satisfará su egoísmo ganando el último, el séptimo que era el más pequeño. Así que creyendo que la madre de ellos, Salomé, ahora tiene mucho dolor -¡admirad por favor; estaba presente al martirio de sus hijos!- y creyendo que como madre influiría a su hijo pequeño que hiciera culto a los ídolos y comer carne de cerdo, manda a ella su hijo pequeño para que le hable, calculando que una madre podría en momentos así decir a su hijo: “Hijo mío, por favor, ten piedad de mí; he perdido seis hijo, tus seis hermanos, no quiero perderte a ti también”. En esto calculaba Antíoco.
Τέ λος, ὅ ταν ὁ Ἀν τί ο χος βλέ πει ὅτι νι κιέ ται ἀ πό τά νε α ρά αὐ τά παι διά, πού μέ νουν στα θε ρά στήν Πί στη τους πα ρά τό φρι κτό μαρ τύ ρι ο πού ὑ φί σταν ται, ἐλ πί ζει ὅ τι θά ἱ κα νο ποι ή σει πλέ ον τόν ἐ γω ι σμό του κερ δί ζο ντας τόν τε λευ ταῖ ο, τόν ἕ βδο μο, πού ἦ ταν τό πιό μι κρό παι δί. Ἔτσι, νο μί ζο ντας ὅτι ἡ μη τέ ρα τους, ἡ Σο λο μο νή, πο νᾶ τώ ρα –θαυ μά στε την, πα ρα κα λῶ· ἦ ταν πα ροῦ σα στό μαρ τύ ριο τῶν παι δι ῶν της!– καί ἐλ πί ζο ντας ὅ τι σάν μά να θά ἐ πη ρε ά σει τό μι κρό της τό παι δί νά θυ σιά σει στά εἴ δω λα καί νά φά ει χοι ρι νό κρέ ας, τῆς στέλ νει τόν μι κρό νά τοῦ μι λή σει, ὑ πο λο γί ζο ντας πώς θά τοῦ ἔ λε γε ὅ, τι μιά μη τέ ρα θά μπο ροῦσε νά πεῖ σέ τέ τοιες στιγ μές στό παι δί της: «Παι δί μου, σέ πα ρα κα λῶ, λυ πή σου με ! Ἕ ξι ἀ δέλ φια σου ἔ χα σα , ἕ ξι παι διά μου ἔ χα σα· μή σέ χά σω κι ἐ σέ να !». Ἐ κεῖ ὑ πολό γι ζε ὁ Ἀ ντί ο χος.
Escuchad ahora qué dijo esta gloriosa y bienaventurada madre a su hijo:Hijo mío, ten compasión de mí, que durante nueve meses te llevé en mis entrañas, y te he amamantado durante tres años y te he alimentado y te he criado y educado hasta la edad que ahora tienes. Te pido, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra y a todo lo que hay en ella, que reconozcas que Dios lo hizo todo de la nada y que de la misma manera hizo el género humano”.
Ἀ κοῦ στε ὅμως τί εἶ πε αὐ τή ἡ ἔν δο ξη, ἡ μακάρια μη τέ ρα στό παιδί της: «Υἱ έ, ἐ λέ η σόν με τὴν ἐν γα στρὶ πε ρι ε νέγ κα σάν σε μῆ νας ἐν νέ α καὶ θη λά σα σάν σε ἔ τη τρί α καὶ ἐκ θρέ ψα σάν σε καὶ ἀ γα γοῦ σαν εἰς τὴν ἡ λι κί αν ταύ την καὶ τρο φο φο ρή σα σαν». Δη λα δή: Παι δί μου, λυ πή σου με! Λυ πή σου ἐμένα, πού σέ κρά τη σα ἐν νέ α μῆ νες στά σπλά χνα μου, ἐ μένα πού σέ θή λα σα τρί α χρό νια –τό σος ἦ ταν ὁ θη λα σμός στούς Ἑ βραί ους– καί σέ ἔ θρε ψα καί σέ με γά λω σα καί σέ ἔ φε ρα στήν ἡ λι κί α πού βρί σκε σαι τώ ρα ! Παι δί μου, λυ πή σου με !...Καί συ νε χί ζει: «Ἀ ξι ῶ σε, τέ κνον, ἀ να βλέ ψαν τα εἰς τὸν οὐ ρα νὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐ τοῖς πάν τα ἰ δόν τα, γνῶ ναι ὅ τι ἐξ οὐκ ὄν των ἐ ποί η σεν αὐ τὰ ὁ Θε ὸς καὶ τὸ τῶν ἀν θρώ πων γέ νος οὕ τως γε γέ νη ται». Ἀπαιτῶ , παι δί μου –ὄ χι «σέ πα ρα κα λῶ», ἀλ λά «ἀ ξι ώ νω , ἀ παι τῶ»!– ρί ξε μιά μα τιά στόν οὐ ρα νό , δές τά ἀστέ ρια τ’  ἀ να ρίθ μη τα , καί δές ὅ τι ὅ λα αὐ τά τά δη μι ούρ γη σε ὁ Θε ός. Ρί ξε μιά μα τιά στούς ἀν θρώ πους· ὅλους ὁ Θε ός τούς ἔ κα νε. Ὅ λα αὐ τά , καί τούς ἀν θρώ πους καί τ’  ἀ στέ ρια καί τή γῆ , τά δη μι ούρ γη σε «ἐξ οὐκ ὄν των», ἀ πό τό μη δέν.
Esta expresión “Dios lo hizo todo de la nada” es única en la Santa Escritura que la envidiarían todos los sistemas filosóficos. Está claro que está fuera de toda lógica, es cuestión sólo de apocálipsis-revelación que de la nada se ha creado todo. Esta frase la ha tomado san Basilio y la puso en su Divina Liturgia. Porque Aristóteles decía que de la nada o del cero igual nada o cero, o nada se ha hecho de la nada., en cambio la apocálipsis-revelación de Dios dice que “todo se ha creado de la nada”. ¡Esto dijo una madre a su hijo pequeño!
Αὐ τή ἐ δῶ ἡ ἔκ φρα ση εἶ ναι μο να δι κή στήν Ἁ γί α Γρα φή, ὡς ἔκ φρα ση, τήν ὁ ποί α θά ζή λευ αν ὅ λα τά φι λο σο φι κά συ στή μα τα. Εἶ ναι βέβαια ἔ ξω ἀ πό κά θε λο γι κή, καί εἶ ναι θέ μα μό νο ἀ πο κα λύ ψε ως ὅ τι ἐκ τοῦ μη δε νός δη μι ουρ γή θη κε τό πᾶν. Τή φρά ση αὐ τή τήν ἔ χει πά ρει καί ὁ Μέ γας Βα σί λει ος καί τήν ἔ χει βά λει μέ σα στή Θεί α Λει τουρ γί α του.8 Διότι ὁ Ἀ ρι στο τέ λης ἔ λε γε ὅ τι ἐκ τοῦ μη δε νός μη δέν,9 ἐ νῶ ἡ ἀ πο κά λυ ψη τοῦ Θε οῦ λέ ει ὅ τι ἐκ τοῦ μη δε νός τά πάν τα, ἐκ τοῦ μή ὄν τος εἰς τό εἶ ναι τά πάν τα ! Αὐ τό εἶ πε μί α μά να στό παι δί της, στό μι κρό της τό παι δί!
No temas a este verdugo; hazte digno de tus hermanos y acepta la muerte, para que tengas parte en la misericordia con tus hermanos". O sea, acepta la muerte por martirio para volver a tenerte otra vez con tus hermanos en el tiempo de la misericordia (increada) de Dios. Atención; ¿cuál es esta misericordia de Dios? ¡Es la resurrección de los muertos! Es decir, ¡cuando el Dios dará Su misericordia, compasión para que sean resucitados los hombres, entonces mis hijos, tú junto con tus hermanos os volveré a tener!
«Λυ πή σου με, λοι πόν, παιδί μου, πρό σε ξε, ἀ ξι ῶ», «μὴ φο βη θῇς τὸν δή μιον τοῦ τον, ἀλ λὰ τῶν ἀ δελ φῶν ἄ ξιος γε νό με νος , ἐ πί δε ξαι τὸν θά να τον, ἵ να ἐν τῷ ἐ λέ ει σὺν τοῖς ἀ δελ φοῖς σου κο μί σω μαί σε»10. Δη λα δή: Παι δί μου, μή τόν φο βη θεῖς αὐ τόν τόν δή μιο , ἀλ λά νά γί νεις ἰσά ξι ος μέ τούς ἀ δελ φούς σου. Ὅ πως ἐ κεῖ νοι φά νη καν ἄ ξι οι , νά γί νεις κι ἐ σύ ἰσά ξιος μέ αὐ τούς . Δέ ξου τόν θά να το τόν μαρ τυ ρι κό , γιά νά σέ ἀ πο κτή σω πά λι, μέ τούς ἀ δελ φούς σου, στόν και ρό τοῦ ἐ λέ ους τοῦ Θε οῦ. Προ σέξ τε: Ποιό εἶ ναι αὐ τό τό ἔ λε ος τοῦ Θε οῦ ; Εἶ ναι ἡ ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν! Δηλαδή: Ὅ ταν θά δώ σει ὁ Θε ός τό ἔ λε ός Του νά ἀ να στη θοῦν οἱ ἄν θρω ποι , τό τε τά παι διά μου , ἐ σέ να μα ζί μέ τά ἀ δέλ φια σου , νά σᾶς ξα να πο κτή σω !
¡Habéis visto, por favor, la magnitud de la confesión de fe en la resurrección universal de los muertos!... ¡Nos sorprende y nos maravilla, queridos míos! ¡Pero iré un paso más allá: habéis visto la psique-alma de una madre, admirable y bienaventurada, una madre heroica de la Fe y de la patria!...
Εἴ δα τε, πα ρα κα λῶ, μέ γε θος ὁ μο λο γί ας πί στε ως στήν κα θο λι κή ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν;... Μᾶς κα τα πλήσ σει, ἀ γα πη τοί! Ἀλ λά θά προχωρήσω καί λίγο πιό πέ ρα: Εἴ δα τε τήν ἡ ρω ϊ κή ψυ χή μιᾶς μη τέ ρας, τῆς θαυ μά σιας καί μα κά ριας αὐ τῆς μη τέ ρας, τῆς ἡ ρω ΐ δος τῆς Πί στε ως ἀλ λά καί τῆς πα τρί δος της;...
De verdad, amigos míos, no sé cómo nosotros veríamos a nuestros hijos, y qué les aconsejaríamos. Posiblemente tendríamos miedo que les pase algo, si estuviesen en un peligro así, y sobre todo por la Fe de ellos. ¿Quizás estamos preparados abandonarlo todo por tal que nuestro hijo no sufra? ¿Qué madre tendría el valor de decir estas palabras a su hijo como las que dijo Salomé? Pero estas cosas se han escrito sobre Salomé como modelo, ejemplo. Y no creáis que el honor y el valor sería menor, a cualquier época, si una madre hablase así a sus hijos. ¡Durante el día del Juicio, el día que el Dios nos pedirá cuentas, ella también será glorificada a lado de Salomé con aquellos gloriosos hijos suyos! ¡Sí!
Ἀ λή θεια, δέν ξέ ρω πῶς ἐ μεῖς θά βλέ παμε τά παι διά μας, ἀ γα πη τοί μου, τί θά τά συμ βου λεύ α με, ἄν θά εἴ χα με παι διά. Μήπως θά φο βό μα σταν μή πά θουν τί πο τα, ὅ ταν θά βρίσκονταν σέ ἕ ναν κίν δυ νο, καί μά λι στα γιά τήν Πίστη τους; Μή πως εἴ μα στε ἕ τοι μοι νά τά ἀ πεμ πο λή σου με ὅ λα, νά τά κλω τσή σου με ὅ λα, ἀρ κεῖ τό παι δί μας νά μή δει νο πα θή σει; Ποι ά μη τέ ρα θά εἶ χε τή δύ να μη νά πεῖ αὐ τά τά λό για στό παι δί της, ὅ πως τά εἶ πε ἡ Σο λο μο νή; Ἀλ λά αὐ τά γρά φη καν γιά τή Σο λο μο νή ὡς ὑ πό δειγ μα. Καί μή νο μί σε τε ὅ τι θά ἦ ταν μι κρό τε ρη ἡ ἀ ξί α κά θε γυ ναίκας, ὁποιασδήποτε ἐποχῆς, ὅ ταν θά μι λοῦ σε μ’ αὐτόν τόν τρόπο στά παι διά της. Κατά τήν ἡ μέ ρα τῆς Κρί σε ως, τήν ἡ μέ ρα τῶν λο γα ρια σμῶν πού θά ζη τή σει ὁ Θε ός, θά δο ξα σθεῖ καί ἐκείνη πλά ι στή Σο λο μο νή μέ τά ἔν δο ξα ἐ κεῖ να παι διά της. Ναί!
¡Pero una cosa sola os ruego: crear y educar nuestros hijos con espíritu heroico! Sólo esto os digo. ¡Con espíritu heroico debemos instruir a nuestros hijos, y no con espíritu blando, espíritu de buena vida cómoda y ay que no le pase nada, que no sufra nuestro hijo y al futuro veremos!… No queridos míos, no; ¡con espíritu heroico debemos instruir y educar a nuestros hijos! Pero por supuesto que nuestros hijos deben ver este espíritu heroico también en nosotros. ¡Cread y educad héroes de la Fe y de nuestra patria! Porque, no lo olvidemos, si alguna vez nos atacan los enemigos, no combatirán helenos cualesquiera, sino aquellos que creen en Dios. Así son las cosas y creo que estáis de acuerdo también vosotros. Su patria la aman sólo aquellos que creen y aman a Dios; de otra manera dirán aquello histórico de los franceses «¿Pour qu oi, por qué. Está claro que nadie quiere la guerra, pero cuando peligran la fe y las cosas sagradas uno combatirá. Pues, combatirán sólo aquellos que son héroes de la Fe.
Ὅμως ἕ να μό νο σᾶς πα ρα κα λῶ: νά τρέ φου με τά παι διά μας μέ ἡ ρω ι κό πνεῦ μα! Αὐ τό μό νο σᾶς λέ ω. Μέ ἡ ρω ϊ κό πνεῦ μα νά τρέ φου με τά παι διά μας, καί ὄ χι μέ πνεῦ μα μαλ θα κό, μέ τό πνεῦ μα τῆς κα λο ζω ί ας, μέ τό πνεῦ μα ἐ κεῖ νο τοῦ βο λέ μα τος, μέ τό πνεῦ μα τοῦ νά μή δει νο πα θή σει , νά μήν κα κο πά θει τό παι δί μας , καί δέν βα ρι έ σαι πα ρα κά τω...! Ὄ χι, ἀ γα πη τοί μου, ὄ χι∙ ἡ ρω ι κό πνεῦ μα νά δώ σου με στά παι διά μας!... Ἀλ λά τά παι διά μας βέ βαι α θά πρέ πει νά δοῦν καί σέ μᾶς αὐ τό τό ἡ ρω ι κό πνεῦ μα. Δη μι ουρ γῆ στε ἥ ρω ες καί τῆς Πί στε ως καί τῆς πα τρί δος μας! Για τί, μή τό ξε χνᾶ με, ἄν κά πο τε μᾶς χτυ πή σουν οἱ ἐ χθροί, δέν θά πο λε μή σουν οἱ ὅ ποι οι - ὅ ποι οι Ἕλ λη νες, ἀλ λά θά πο λε μή σουν μό νο ἐ κεῖ νοι πού πι στεύ ουν στόν Θε ό. Ἔ τσι εἶ ναι τά πράγ μα τα, καί πι στεύ ω θά συμ φω νεῖ τε κι ἐ σεῖς. Τήν πα τρί δα τους τήν ἀ γα ποῦν μό νον ὅ σοι πι στεύ ουν καί ἀ γα ποῦν τόν Θε ό· ἀλ λι ώ τι κα θά ποῦν ἐ κεῖ νο τό ἱ στο ρι κό «Pour qu oi?»,  δη λα δή   «Για τί νά πο λε μή σου με;   Γιά ποι όν λό γο; »11. Βε βαί ως κα νείς δέν θά ἤ θε λε νά πο λε μᾶ· ἀλ λά ὅ ταν ἀ πει λοῦν ται ἱ ε ρά καί ὅ σι α, δέν θά πο λε μή σει; Λοι πόν, θά πο λε μή σουν μό νον ἐ κεῖ νοι οἱ ἥ ρω ες πού εἶ ναι ἥ ρω ες τῆς Πί στε ως.
De todas formas, las palabra de esta mujer, Salomé, son un monumento de verdadera educación, de percepción ortodoxa en la relaciones de padres e hijos y la fe ortodoxa a Dios; además, apocaliptan-revelan también una fuerza profética por la futura resurrección de los muertos, que es una fe universal.
Πάν τως τά λό για τῆς γυ ναί κας αὐ τῆς, τῆς Σο λο μο νῆς, εἶ ναι ἕ να μνη μεῖ ο ἀ λη θι νῆς παι δα γω γι κῆς, ὀρ θῆς ἀν τι λή ψε ως σχέ σε ων γο νέ ων καί παι δι ῶν καί ὀρ θῆς πί στε ως στόν Θε ό· ἀ κό μα ἀποκαλύπτουν καί μιά προ φη τι κή δύ να μη γιά τή μέλ λου σα ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν, πού ἀπο τε λεῖ κα θο λι κή πί στη.

2.5 La historia de Judas el Macabeo
Ἡ ἱστορία τοῦ Ἰ ού δα τοῦ Μακ κα βαίου.
Judas el Macabeo –está en 2Macabeos, capítulo 12- en una batalla habían muerto bastantes soldados suyos y cuando fueron a enterrarlos, se dio cuenta que en el seno de ellos tenían unos amuletos idólatras. Diríamos que eran como los amuletos que muchas veces algunos hombres toman de los magos –como huesos o alas de murciélagos, pétalos, etcétera- y se los ponen encima supuestamente como si les protegieran, o no tengan mal de ojo y todos estos cuentos que dicen. Pues, Judas el Macabeo percibió que los soldaros que habían muerto, tenían este tipo de amuletos encima de su cuerpo, y observó que sólo aquellos que llevaban amuletos habían sido matados. Entonces entendió que el Dios los había castigado, porque llevaban estos objetos idólatras.
Ὁ Ἰ ού δας ὁ Μακ κα βαῖ ος –εἶ ναι στό Β΄ Μακ κα βαί ων, 12ο κε φά λαι ο– σέ κά ποι α μά χη πού εἶ χε καί σκοτώθηκαν ἀρ κε τοί στρα τι ῶ τες του, ὅ ταν πῆ γαν νά τούς θά ψουν, ἀν τε λή φθη ὅ τι μέ σα στόν κόλ πο τους εἶ χαν κά τι εἰ δω λο λα τρι κά φυ λα χτά. Ἦ ταν, θά λέ γα με, σάν κι ἐ κεῖ να πού πολ λές φο ρές με ρι κοί παίρ νουν ἀ πό τούς μά γους –κά τι νυ χτε ρί δες, κά τι πέ τα λα, κάτι... καί τά λοι πά– καί τά βά ζουν οἱ ἄν θρω ποι ἐ πά νω τους γιά φυ λα χτά, γιά νά μήν τούς πιά νει τό κα κό τό μά τι, νά μήν τούς βρεῖ ἡ κα κιά ἡ ὥ ρα, καί ὅ,τι ἄλ λα πα ρα μύ θια λέ νε. Ἀν τε λή φθη λοι πόν ὁ Ἰ ού δας ὁ Μακ κα βαῖ ος ὅ τι οἱ στρα τι ῶ τες πού φο νεύ θη καν εἶ χαν τέ τοι α πράγ μα τα ἐ πά νω τους, καί πα ρα τή ρη σε ὅ τι φο νεύ θη καν μό νον ἐκεῖ νοι πού εἶ χαν αὐ τά τά φυ λα χτά! Τό τε κα τά λα βε ὅ τι τούς τι μώ ρη σε ὁ Θε ός, δι ό τι ἔ φε ραν ἐ πά νω τους εἰ δω λο λα τρι κά ἀν τι κεί με να.
Y qué hizo: “Contó los soldaos muertos e hizo una colecta soldado por soldado y reunió hasta dos mil dracmas de plata, que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio por el pecado; e hizo muy bien por esta acción elevada y noble, inspirada en el pensamiento de la resurrección de los muertos. Puesto que si él no hubiera esperado que aquellos muertos habían de resucitar, vano, tonto y superfluo hubiera sido orar por ellos” (IIMac 12, 43-44). Es decir, que uno haga sacrificios para hombres que habían caído en pecado, si no hay resurrección de los muertos, esto sería una nimiedad y una tontería.
Καί τί ἔ κα νε; «Ποι η σά με νός τε κα τ’ ἀν δρα λο γί αν κα τα σκευ ά σμα τα εἰς ἀρ γυ ρί ου δραχ μὰς δι σχι λί ας , ἀ πέ στει λεν εἰς Ἱ ε ρο σό λυ μα προ σα γα γεῖν πε ρὶ ἁ μαρ τί ας θυ σί αν, πά νυ κα λῶς καὶ ἀ στεί ως πράτ των ὑ πὲρ ἀ να στά σε ως δι α λο γι ζό με νος ». Δηλαδή: Μέ τρη σε πό σοι ἦ ταν οἱ φο νευ θέν τες , καί «κατ’  ἀν δρα λο γί αν», δη λα δή ἀ νά λο γα μέ τόν ἀ ριθ μό τῶν ἀν δρῶν, μά ζε ψε χρή μα τα ,  2.000 ἀρ γυ ρές δραχ μές ,  καί τίς ἔ στει λε στά Ἱ ε ρο σό λυ μα , γιά νά γί νουν θυ σί ες γιά τήν ἐ ξι λέωσή τους. Καί ση μει ώ νει ὁ ἱ ε ρός ἱ στο ρι ο γρά φος ἐ δῶ ὅ τι «πά νυ κα λῶς καὶ ἀ στεί ως πράτ των ὑ πὲρ ἀ να στά σε ως δι α λο γι ζό με νος», δη λα δή πο λύ κα λά ἔ κα νε μέ αὐ τό πού ἔ κα νε«ἀ στεί ως» θά πεῖ θε α ρέ στως σκε πτό με νος τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν. Καί συμ πλη ρώ νει: «εἰ γὰρ μὴ τοὺς προ πε πτω κό τας ἀ να στῆ ναι προ σε δό κα, πε ρισ σὸν ἂν ἦν καὶ λη ρῶ δες ὑ πὲρ νε κρῶν προ σεύ χε σθαι»12. Δη λα δή: Ἄν δέν ὑ πῆρ χε ἡ πί στη στήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν, τό νά κά νει κα νείς θυ σί ες γιά τούς νε κρούς πού εἶ χαν πέ σει στήν ἁ μαρ τί α , αὐ τό, λέει, θά ἦ ταν πε ριτ τό καί «λη ρῶ δες» , θά ἦ ταν τρελ λό πράγ μα.
¡De modo que el sagrado historiador hasta pone un comentario sobre la resurrección de los muertos! Este comentario nos recuerda a Apóstol Pablo que dice: “Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, vacía e inútil; aún estáis sumergidos en vuestros pecados” (1Cor 15,16-17). Pero, como os dije, progresamos más en la apocálipsis-revelación del realismo de la resurrección d elos muertos.
Ὥ στε βά ζει καί σχό λιο ὁ ἱ ε ρός ἱ στο ρι ο γρά φος γιά τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν! Καί τό σχό λι ο αὐ τό μᾶς θυ μί ζει τόν Ἀ πό στο λο Παῦ λο, πού λέ ει «ἐ άν οἱ νε κροί δέν ἀ να σταί νον ται , τό τε οὔ τε ὁ Χρι στός ἀ να στή θη κε· καί ἐ άν ὁ Χρι στός δέν ἀ να στή θη κε, τό τε μά ται η ἡ πί στη μας , μά ται ο καί τό κή ρυγ μά μας»13. Ἀλ λά, σᾶς εἶ πα, προ χω ρᾶ με προ ο δευ τι κά στήν ἀ πο κά λυ ψη τοῦ ρε α λι σμοῦ τῆς ἀ να στά σε ως τῶν νε κρῶν.

2.6 La profecía de Daniel. Ἡ προφητεία τοῦ Δα νι ήλ.
El Profeta Daniel nos describe de forma precisa y clara la resurrección de los muertos. Escuchad lo que dice en el capítulo 12: “Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán; unos para la vida eterna, otros para la vergüenza y la ignominia perpetua” (Dan 12,2). Dice muchos, que quiere decir todos, y no dice han muerto, sino de los que están dormidos en el polvo de la tierra, todos resucitarán. Os recordaré algo del N. Testamento. Cuando el Cristo dice: “Ésta es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada para muchos” (Mt 26,28 Mrc 14,24). No da a entender que el Cristo ha derramado Su Sangre simplemente para muchos, sino para todos los hombres.
Ὁ Προ φή της Δα νι ήλ μᾶς πε ρι γρά φει κα τά τρό πο σα φέ στα το τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν. Ἀ κοῦ στε τί γρά φει στό 12ο κε φά λαι ο: «καὶ πολ λοὶ τῶν κα θευ δόν των ἐν γῆς χώ μα τι ἐ ξε γερ θή σον ται, οὗ τοι εἰς ζω ὴν αἰ ώ νιον καὶ οὗ τοι εἰς ὀ νει δι σμὸν καὶ εἰς αἰ σχύ νην αἰ ώ νιον»14. Δηλαδή: Καί πολ λοί –δη λα δή ὅ λοιἀπό ἐ κεί νους πού κοι μοῦν ται στό χῶ μα τῆς γῆς –δέν λέ ει πέ θα ναν θά ἀ να στη θοῦν. Ὅ ταν λέ ει «πολ λοὶ», ἐν νο εῖ ὅ λοι. Νά σᾶς θυ μί σω κά τι ἀ πό τήν Και νή Δι α θή κη. Ὅ ταν λέ ει ὁ Χρι στός «τὸ αἷ μα μου, τὸ πε ρὶ πολ λῶν ἐκ χυ νό με νον»15, δέν ἐν νο εῖ ὅ τι τό Αἷ μα Του ὁ Χρι στός τό ἔ χυ σε ἁ πλῶς μό νο γιά πολ λούς, ἀλ λά τό ἔχυ σε γιά ὅ λους τούς ἀν θρώ πους. Ἡ ἔκ φρα ση λοι πόν «πολ λοὶ» ση μαί νει πά ντες.
También aquí vemos que dice que la muerte es “dormir”. ¿Sabéis por qué habla sobre “dormir”? Porque cada hombre que duerme, despierta, es decir, cada hombre que muere resucita. Además, habla sobre el “polvo de la tierra”. ¡Realismo terrible e admirable! Incluso dice que la resurrección será en dos categorías de hombres: una categoría es “en resurrección de vida”, que es la vida eterna; y la otra es “en resurrección de juicio”.
Ἐπίσης βλέ που με ἐ δῶ νά λέ ει ὅ τι ὁ θά να τος εἶ ναι «ὕ πνος ». Ξέ ρε τε για τί μι λάει γιά «ὕ πνο»; Δι ό τι ὁ κα θέ νας πού κοι μᾶ ται ξυ πνά ει, δη λα δή ὁ κα θέ νας πού πε θαί νει ἀ να σταί νε ται. Ἀ κό μη μι λάει γιά τό «χῶ μα τῆς γῆς». Φο βε ρός ρε α λι σμός! Ἀ κό μη λέ ει ὅ τι θά γί νει ἀνά στα ση καί θά ἀ να στη θοῦν δυ ό κα τη γο ρί ες ἀν θρώ πων: ἡ μί α κα τη γο ρί α «εἰς ἀ νά στα σιν ζω ῆς», πού εἶ ναι ἡ αἰ ώ νι α ζω ή, καί ἡ ἄλ λη «εἰς ἀ νά στα σιν κρί σε ως».
Aunque en Salmo 1º se dice algo que lo explotan los testigos de Jehová. Dice: “por eso no resucitarán los impíos para juicio” (Sal 1,5). Pero esto no significa que los impíos no resucitarán sino que no resucitarán para la vida eterna. Porque estas cosas serían contradictorias entre sí. Resucitarán todos, pero no todos para la vida eterna sino en resurrección para juicio, es decir, condena.
Βέ βαι α στόν 1ο Ψαλ μό ἀ να φέ ρε ται κά τι τό ὁ ποῖ ο ἐκ με ταλ λεύ ο νται οἱ Χι λι α στές. Λέει: «δι ὰ τοῦ το οὐκ ἀνα στή σον ται ἀ σε βεῖς ἐν κρί σει»16. Αὐ τό ὅ μως δέν ση μαί νει ὅ τι οἱ ἀ σε βεῖς δέν θά ἀ να στη θοῦν, ἀλ λά ὅ τι δέν θά ἀ να στη θοῦν «εἰς ζω ὴν αἰ ώ νι ον». Δι ό τι τό τε ὅ λα αὐ τά τά πράγ μα τα θά ἔ πρε πε νά ἔρ χον ται σέ ἀν τί θε ση, σέ ἀν τί φα ση με τα ξύ τους. Ὄ χι· θά ἀ να στη θοῦν. Δέν θά ἀ να στη θοῦν ὅμως «εἰς ζω ὴν αἰ ώ νιον», ἀλ λά «εἰς ἀ νά στα σιν κρί σε ως», δη λα δή κα τα δί κης.
Y continúa Daniel: “Los justos brillarán entonces como el resplandor del firmamento, por toda la eternidad y serán muchos como las estrellas”. ¡Así que se salvarán muchos!... Una vez preguntaron al Señor: “¿Señor serán pocos los salvados?”; y no dijo si serán pocos ni muchos, sino: “que luchéis para entrar” (Lc 13,23). Aquí vemos que son muchos que se salvarán. ¿Sabéis por qué? Para que no digan los hombres: ¿Cuántos se salvarán; ¿si en los diez billones de hombres sólo una decena se salva, entonces el Dios no tendrá compasión para el resto?”. Sabeis existe esta psicología en los hombres de que el Dios tendrá compasión y pena por nosotros, y algo hará.
Καί συ νε χί ζει ὁ Δανιήλ: «καὶ οἱ συ νι έν τες ἐ κλάμ ψου σιν ὡς ἡ λαμ πρό της τοῦ στε ρε ώ μα τος καὶ ἀ πὸ τῶν δι καί ων τῶν πολ λῶν ὡς οἱ ἀ στέ ρες εἰς τοὺς αἰ ῶ νας καὶ ἔ τι»17. Πώ πώ...! Δη λα δή ἐ κεῖ νοι πού θά εἶ ναι δί και οι καί θά σω θοῦν θά εἶ ναι πολ λοί, θά εἶναι σάν τά ἀ στέ ρια τοῦ  οὐ ρα νοῦ. Ὥ στε πολ λοί θά σω θοῦν;... Κά πο τε πού ρώ τη σαν τόν Κύ ριο «Κύ ρι ε, εἰ ὀ λί γοι οἱ σῳ ζό με νοι;», ὁ Κύ ρι ος δέν εἶ πε οὔ τε ἄν εἶναι λί γοι οὔ τε ἄν εἶναι πολ λοί· εἶ πε «ἀ γω νί ζε σθε εἰ σελ θεῖν»18. Ἐ δῶ βλέ που με νά λέ ει ὅ τι θά εἶ ναι πολ λοί ἐ κεῖ νοι πού θά σω θοῦν. Ξέ ρε τε για τί; Γιά νά μήν ποῦν οἱ ἄν θρω ποι: «Καί πό σοι θά σω θοῦν; Κι ἄν μέ σα στά δέ κα δι σε κα τομ μύ ρια ἀν θρώ πων σω θοῦν μό νο δέ κα ἄν θρω ποι , ὁ Θε ός δέν θά λυ πη θεῖ τούς ὑ πό λοι πους ;». Ὑ πάρ χει αὐ τή ἡ ψυ χο λο γί α στούς ἀν θρώ πους, ὅ τι : «Ἔ , θά μᾶς λυ πη θεῖ ὁ Θε ός , καί κά τι θά γί νει».
Atención, hermanos míos: no se hará ni más ni menos de lo que logos de Dios apocalipta-revela. El Dios no miente ni juega. Si fuera de hacer algo nos lo diría. No olvidemos que en las profecías cuando habla de amenazas de guerras para los hebreos, a la vez también ofrece la redención. Dice: “Os castigaré, os mandaré cautivos en Babilón, después yo castigaré aquellos que os han secuestrado en el cautiverio; y otra vez os restableceré” (Sal 77,61-66· Is 13,2· Jer 37,16-19· Ez 25,1-17, etc). ¿Por qué el Dios lo dice por adelantado? Porque el Dios no miente y no duda decir aquello que va hacer. Cuando pues, no deja margen de apocatástasis o restablecimiento, no vayamos a creer que todos serán salvados y restablecerá todo, como decía Orígenes; en el sentido que incluso el diablo será perdonado, y entonces todo será muy bonito. No, amigos míos, no; ¡la realeza increada de Dios es eterna y el Infierno será eterno! Esto no debe engañarnos y nos escape, creyendo que se hará algo distinto. Por eso aquí dice que serán muchos los que se salvarán.
Προ σέξτε, ἀ δελ φοί μου: δέν θά γί νει τί πο τα πα ρα πά νω ἀ πό ἐ κεῖ νο πού ἀ πο κα λύ πτει ὁ λό γος τοῦ Θε οῦ. Ὁ Θε ός δέν ψεύ δε ται, οὔ τε παί ζει. Ἐ άν ἦ ταν νά κά νει κά τι, θά μᾶς τό ἔλε γε. Ἄς μή ξε χνᾶ με ὅτι στίς προ φη τεῖ ες ὅ ταν μι λάει γιά πο λε μι κές ἀ πει λές στούς Ἑ βραί ους, ταυ το χρό νως προ σφέ ρει καί τή λύ τρω ση. Λέ ει: «Θά σᾶς τι μω ρή σω , θά σᾶς πά ω αἰχ μα λώ τους στήν Βα βυ λώ να· ἀλ λά με τά ταῦ τα ἐ γώ θά τι μω ρή σω ἐ κεί νους πού θά σᾶς ἔ χουν ἀ πα γά γει στήν αἰχ μα λω σί α · καί πά λι θά σᾶς ἀ πο κα τα στή σω »19. Για τί τό λέ ει ὁ Θε ός ἐκ τῶν προ τέ ρων ; Δι ό τι ὁ Θε ός δέν ψεύ δε ται καί δέν δι στά ζει νά πεῖ ἐ κεῖ νο πού θά κά νει. Ὅ ταν λοι πόν δέν ἀ φή νει πε ρι θώ ρια ἀ πο κα τα στά σε ως, μή νομίζουμε ὅ τι τε λι κά ὅ λοι θά σω θοῦν καί θά ἀ πο κα τα σταθοῦν τά πάν τα, ὅ πως ἔ λε γε ὁ Ὠ ρι γέ νης20, μέ τήν ἔν νοι α δη λα δή ὅ τι καί ὁ Δι ά βο λος ἀ κό μη θά συγ χω ρε θεῖ, καί τό τε θά εἶ ναι ὅ λα πο λύ ὡ ραῖ α. Ὄ χι, ἀ γα πη τοί μου· ἡ Βα σι λεί α τοῦ Θε οῦ εἶ ναι αἰ ώ νι α καί ἡ Κό λα ση θά εἶ ναι αἰ ώ νι α! Αὐ τό δέν πρέ πει νά μᾶς ἐ ξα πα τᾶ, νά μᾶς δι α φεύ γει, καί νά πι στεύ ου με ὅ τι θά γί νει κάτι δι α φο ρε τι κό. Γι’ αὐ τό λοι πόν ἐ δῶ λέ ει ὅ τι θά εἶ ναι πολ λοί ἐ κεῖ νοι πού θά σω θοῦν.
¡Y sabéis qué terrible será! Os diré un pequeño ejemplo de la vida escolar, y los que fuisteis alumnos entenderéis la psicología de la cosa. No estudiáis vuestras asignaturas, y creéis que muchos alumnos no aprobarán el curso, como vosotros y así tendréis compañía. Pero veis que aprueban casi todos, y tú quedarás al mismo curso, sólo tú y un par o tres más. ¡Qué sorpresa! ¡Así que han aprobado los otros, y nosotros hemos quedado al mismo curso!... He aquí amigos míos, esta es una sorpresa agónica, terrible. Los que fueron alumnos y tuvieron un poco de agonía en sus interiores por los exámenes, entienden el lenguaje que hablo. Sorpresa terrible. ¿Sabéis qué piensan algunos alumnos que han tenido un fracaso en los exámenes y en septiembre volverán a examinarse? ¡Ojalá que haya una guerra, así los profesores no vayan a examinarlos!... Sí es así; y no es injustificable. ¡Esto manifiesta que la sorpresa será terrible, si vemos muchos salvarse, y nosotros quedarnos fuera!
Καί ξέ ρε τε τί φο βε ρό θά εἶ ναι! Θά σᾶς πῶ ἕ να μι κρό πα ρά δειγ μα ἀ πό τή σχο λι κή ζω ή, καί ὅ σοι ὑ πήρ ξα τε μα θη τές θά κα τα λά βε τε τήν ψυ χο λο γί α τοῦ πράγ μα τος. Δέν δι α βά ζε τε τά μα θή μα τά σας, καί νο μί ζε τε πώς θά μεί νουν πολ λοί μα θη τές στήν ἴ δια τά ξη, ὅ πως ἐ σεῖς, κι ἔ τσι θά ἔ χε τε πα ρέ α. Βλέ πε τε ὅμως νά προ βι βά ζο νται οἱ πε ρισ σό τε ροι, σχε δόν ὅ λοι, καί νά μέ νε τε στήν ἴ δια τά ξη μό νο ἐ σεῖς καί ἕ νας - δυ ό ἄλ λοι. Τί ἔκ πλη ξη! «Ὥ στε λοι πόν πέ ρα σαν οἱ ἄλ λοι , καί ἐ μεῖς μεί να με!...» Ἔ, αὐ τή ἡ ἔκ πλη ξη, ἀ γα πη τοί μου, εἶ ναι μί α ἔκ πλη ξη ἀ γω νι ώ δης, φο βε ρή! Ὅ σοι ὑ πῆρ ξαν μα θη τές καί εἶ χαν λίγη ἀ γω νί α μέ σα τους γιά τίς ἐ ξε τά σεις, κα τα λα βαί νουν μέ τί γλώσ σα μι λάω. Φο βε ρή ἔκ πλη ξη. Καί ξέ ρε τε τί εὔ χον ται με ρι κοί μα θη τές πού εἶ χαν μιά ἀ πο τυ χί α στίς ἐ ξε τά σεις καί πρό κει ται νά δώ σουν πά λι τόν Σε πτέμ βρι ο; Νά γί νει μέ χρι τό τε ἕ νας πό λε μος, νά μήν πᾶ νε οἱ κα θη γη τές στό σχο λεῖ ο, ἀλ λά νά πᾶ νε στό μέ τω πο!... Ναί! Ναί· καί δέν εἶ ναι ἀ δι και ο λό γη το. Αὐ τό φα νε ρώ νει ὅ τι θά εἶ ναι τρο με ρή ἡ ἔκ πλη ξη ἅ μα δοῦ με πολ λούς νά σώ ζο νται, κι ἐ μεῖς νά μέ νου με ἀπ’ ἔ ξω!
La profecía de Daniel aún muestra también el futuro de los hombres dentro en la realeza increada de Dios, y dice: “Los justos brillarán entonces como el resplandor del firmamento, por toda la eternidad”. ¡Brillarán!!! ¡Brillarán!!! El Cristo dijo: “Entonces los justos resplandecerán como el sol en la realeza increada de su Padre” (Mt 13,43). Y lo mostró en Su Metamorfosis. Pero este tema sobre el futuro de cuerpo nos ocuparemos en futuras homilías.
Ἡ προφητεία τοῦ Δανιήλ ἀ κό μη δεί χνει καί τό μέλ λον τῶν ἀν θρώ πων μέ σα στή Βα σι λεί α τοῦ Θε οῦ, καί λέει: «οἱ συ νι έν τες ἐ κλάμ ψου σιν ὡς ἡ λαμ πρό της τοῦ στε ρε ώ μα τος». Πώ πώ... «θά λάμ ψουν»! Ὁ Χρι στός εἶ πε «οἱ δί και οι ἐ κλάμ ψου σιν ὡς ὁ ἥ λιος ἐν τῇ βα σι λεί ᾳ τοῦ πα τρὸς αὐ τῶν»21! Καί τό ἔ δει ξε μέ τή Με τα μόρ φω σή Του. Ἀλ λά αὐ τό τό θέ μα, γιά τό μέλ λον τοῦ σώ μα τός μας, θά μᾶς ἀ πα σχο λή σει ἰ δι αι τέ ρως στίς προ σε χεῖς συ να ντή σεις μας.
Y dice a Daniel el ángel que le apocalipta-revela todas estas cosas: “Y tú, Daniel vete a descansar; y pasarán tiempos y tiempos hasta que todo esto se haga; entonces cuando se cumplan los tiempos tu resucitarás y te encontrarás entre los que son semejantes a ti, con los justos” (Dan 12,13).
Καί λέ ει στόν Δανιήλ ὁ ἄγ γε λος πού τοῦ ἀ πο κα λύ πτει ὅ λα αὐ τά: «Καὶ σὺ δεῦ ρο καὶ ἀ να παύ ου· ἔ τι γὰρ ἡ μέ ραι καὶ ὧ ραι εἰς ἀ να πλή ρω σιν συν τε λεί ας , καὶ ἀν α στή σῃ εἰς τὸν κλῆ ρόν σου , εἰς συν τέ λειαν ἡ με ρῶν»22. Δηλαδή: Καί σύ, Δα νι ήλ, ἔ λα καί ξε κου ρά σου· θά πε ρά σει και ρός καί και ρός ἕ ως ὅ του γί νουν αὐ τά . Καί ὅ ταν θά συμ πλη ρω θοῦν οἱ ἡ μέ ρες καί θά τε λει ώ σει ἡ Ἱ στο ρί α, τό τε ἐ σύ θά ἀ να στη θεῖς καί θά βρε θεῖς ἀ νά με σα σ’ ἐ κεί νους πού θά εἶ ναι ὅ μοι οι μέ σέ να, μέ τούς δι καί ους.
¿Habéis visto? ¡Resucitarás! ¡De modo que en este caso la muerte con esta condición de resurrección, es un descanso, no una disolución! ¡Cosa terrible es la muerte…horrible! …¡pero con la esperanza de la resurrección, es descanso! Es algo que lo esperan los Santos con alegría.
Εἴ δα τε; «θά ἀ να στη θεῖς»! Ὥ στε ἐν προ κει μέ νῳ ὁ θά να τος, μέ αὐτή τήν προ ϋ πόθεση, τῆς ἀ να στά σε ως, εἶ ναι ἀ νά παυ ση· δέν εἶ ναι δι ά λυ ση! Εἶναι φρι κτό πράγ μα ὁ θά να τος... φρικτό!... ἀλ λά, μέ τήν προσ δο κί α τῆς ἀ να στά σε ως, εἶ ναι ἀ νά παυ ση! Εἶ ναι κά τι πού τό πε ρι μέ νουν οἱ Ἅ γιοι μέ χα ρά.

2.7 La profecía de Ezequiel. Ἡ προ φητεία τοῦ Ἰ ε ζε κι ήλ.
Este realismo de Daniel compite con el realismo de la visión del profeta Ezequiel. Es aquella profecía que leemos cuando hacemos la procesión del Epitafio en la Iglesia. Esta lectura y profecía de Ezequiel, diría que sobresalta especialmente en todo este Oficio, que por supuesto son las vísperas del Sábado Grande. ¡Es magnífica! ¡Es una profecía bella, llena de esperanza! Os dije que compite en realismo con lo que escribe Daniel, escuchadla:
Αὐ τός ὁ ρε α λι σμός τοῦ Δα νι ήλ συ να γω νί ζε ται τόν ρε α λι σμό τοῦ ὁ ρά μα τος τοῦ προ φή του Ἰ ε ζε κι ήλ. Εἶ ναι ἐ κεί νη ἡ προ φη τεί α πού δι α βά ζου με ὅ ταν γυ ρί σου με ἀ πό τήν πε ρι φο ρά τοῦ Ἐ πι ταφίου στήν ἐκ κλη σί α. Αὐτό τό θαυ μά σιο ἀ νά γνω σμα, αὐ τή ἡ προ φη τεί α τοῦ Ἰ ε ζε κι ήλ, θά ἔ λε γα ὅτι ξεχωρίζει ἰδιαίτερα ἀ π’ ὅ λη αὐ τή τήν Ἀ κο λου θί α, πού εἶ ναι βέβαια ὁ Ὄρ θρος τοῦ Με γά λου Σαβ βά του. Εἶναι ὑ πέ ρο χη! Καί εἶ ναι μιά ὡ ραί α προ φη τεί α, μιά προ φη τεί α γε μά τη ἀ πό ἐλ πί δα! Σᾶς εἶ πα ὅτι συ να γω νί ζε ται σέ ρε α λι σμό τά ὅ σα γρά φει ὁ Δα νι ήλ. Ἀ κοῦ στε την :
El Señor puso su mano sobre mí, me trasladó por medio de su espíritu y me dejó en medio de la vega, que estaba llena de huesos (Ez 37,1). «Καὶ ἐ γέ νε το ἐ π’ ἐ μὲ χεὶρ Κυ ρί ου, λέει ὁ προ φή της Ἰεζεκιήλ, καὶ ἐ ξή γα γέ με ἐν πνεύ μα τι Κύ ριος καὶ ἔ θη κέ με ἐν μέ σῳ τοῦ πε δί ου, καὶ τοῦ το ἦν με στὸν ὀ στέ ων ἀν θρω πί νων». Δη λα δή: Μέ πῆ ρε τό χέ ρι τοῦ Θε οῦ καί πνευ μα τι κά με τα φέρ θη κα σέ μιά πε διά δα , κι ἐ κεῖ μέ ἔ στη σε στή μέ ση τῆς πε διά δος , καί ἡ πε διά δα αὐ τή ἦ ταν γε μά τη ἀ πό ἀν θρώ πι να κόκ κα λα .
¿Habéis entrado alguna vez en un desordenado osario de algún pueblo, que generalmente refleja su desorden? Porque realmente el cementerio y el osario de un lugar son el espejo de la ciudad o del pueblo; que lo sepamos esto. Si entras en un osario y veis los huseos medio fundidos, tirados dentro de unos sacos y en un almacén pulverizados, por la lluvia y el viento, diréis: “¡Dios mío, Dios mío!” Amigos míos, el que debemos cuidar nuestros cementerios y osarios muestra que creemos al futuro de nuestros seres queridos y de nosotros mismos. Pero cuando cuidamos la tumba o los huesos, no lo hacemos por vanagloria o simplemente así es, sino porque creemos en la resurrección de los muertos. Porque como veremos, y esto ya lo sabéis ya después de tantas homilías sobre la Resurrección de Cristo, que los mismos cuerpos nuestros resucitarán. ¡Pero por supuesto que no porque habría la necesidad recogerlas para que no se pierda ningún huesecito, no vaya ser que uno resucite y le falte algún huesecito…! No es por esto, sino por la misma manera que cuidamos la tumba o el panteón. Vamos encendemos una vela, un candil, ponemos incienso y flores; ¿por qué hacemos estas cosas? ¿Quizás el muerto va a oler las flores, o quizás -aquella tontería que dicen algunos- de que con la luz del candil o de la vela el muerte vea en el otro mundo, para que no camine en la oscuridad?… Cuando hacemos todo esto es en honor de la persona, que como imagen de Dios un día resucitará y estará de pie. Puesto que es en honor, ¿por qué no tener también la tumba limpia, cuidada y adornada, el tiempo que durará en la tumba, que expresa lo “espero la resurrección de los muertos” que decimos en el Credo o Símbolo de fe.
Ἔ χε τε μπεῖ πο τέ σέ ὀ στε ο φυ λά κιο κάποιου ἀ κα τά στα του χω ριοῦ, πού συ νή θως ἀν τι κα το πτρί ζει τήν ἀ κα τα στα σί α του; Για τί πραγ μα τι κά τό νε κρο τα φεῖ ο καί τό ὀ στε ο φυ λά κιο ἑ νός τό που εἶ ναι ὁ κα θρέ πτης τῆς πό λε ως ἤ τοῦ χω ριοῦ· νά τό ξέ ρου με αὐ τό. Ἄν μπαί νε τε σ’ ἕ να ὀ στε ο φυ λά κιο καί βλέ πε τε μι σο λι ω μέ να κόκ κα λα μέ σα σέ τσου βά λια, πού εἶ ναι ριγ μέ να μέ σα σ’ ἕ να δω μά τιο, μιά πα ράγ κα, πού τή δέρ νει ἡ βρο χή καί ὁ ἄνε μος, θά πεῖ τε: «Θε έ μου, Θε έ μου!». Ἀ γα πη τοί μου, τό νά πε ρι ποι ού μαστε τά νε κρο τα φεῖ α μας καί τά ὀ στε ο φυ λά κια δεί χνει τό πῶς πι στεύ ου με τό μέλ λον τῶν ἀν θρώ πων μας ἀλ λά καί τῶν ἑ αυ τῶν μας. Ὅ ταν πε ρι ποι ού μα στε τόν τά φο ἤ τά ὀστά, δέν τό κά νου με ἀ πό μα ται ο δο ξί α ἤ ἁ πλῶς ἔ τσι, εἰ κῆ καί ὡς ἔ τυ χε, ἀλ λά για τί πι στεύ ου με στήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν. Για τί, ὅ πως θά δοῦ με, καί τό ξέ ρε τε ἤ δη ἀ πό τίς τό σες ὁ μι λί ες πού ἔ χου με κά νει γιά τήν Ἀ νά στα ση τοῦ Χρι στοῦ, τά ἴδια τά σώ μα τά μας θά ἀ να στη θοῦν. Καί ὄ χι βε βαί ως ὅ τι θά ὑ πῆρ χε ἀ νάγ κη νά μα ζέ ψου με τά ὀ στά γιά νά μή χα θεῖ κα νέ να κοκ κα λά κι, μή πως ἀ να στη θεῖ κα νείς καί θά τοῦ λεί πει κα νέ να κοκ κα λά κι...! Ὄ χι αὐ τό, ἀλ λά γιά τόν ἴ διο λό γο πού πε ρι ποι ού μα στε καί ἕ να μνῆ μα. Δέν πᾶ με κι ἀ νά βου με ἕνα κε ρί; δέν ἀ νά βου με τό κα ντή λι; δέν βά ζου με λου λού δια; Για τί τά κά νου με αὐ τά; Μή πως ὁ νε κρός θά μυ ρί σει τά λου λού δια;... ἤ μή πως –ἐ κεῖ νο τό ἀ νό η το πού λέ νε– μέ τό φῶς τοῦ κεριοῦ ἤ τοῦ καντηλιοῦ νά βλέ πει στόν ἄλ λο κό σμο, γιά νά μήν περ πα τά ει στά σκο τει νά;... Γι’ αὐ τό τά κά νου με ὅ λα αὐ τά; Ἀγαπητοί μου, ὅταν ἀ νά βου με τό κα ντή λι καί τό κε ρί καί τό θυ μί α μα, καί βάζουμε καί λου λού δια, τό κάνουμε πρός τι μήν τῆς εἰ κό νος τοῦ Θε οῦ, πού θά ξα να στη θεῖ ὄρ θια στά πό δια της ! Ἀ φοῦ λοι πόν εἶ ναι πρός τι μήν, για τί νά μήν ἔχουμε καί τόν τά φο κα θα ρό, πε ρι ποι η μέ νο κι ὡ ραῖο, ὅ σο κρα τή σει μέ σα στόν χρό νο, πού νά ἐκ φρά ζει τό «προσ δο κῶ ἀ νά στα σιν νε κρῶν»;
Pues, en un ambiente así el Dios condujo a Ezequiel, en un campo lleno de huesos humanos, y nos apocalipta-revela: “2. Me hizo pasar por ellos en todas las direcciones. Era una cantidad inmensa a lo largo de la vega y estaban completamente secos. 3. Y me dijo: "Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos?". Yo le respondí: "Señor Dios, tú lo sabes". 4. Y me dijo: "Profetiza sobre estos huesos y diles: ¡Huesos resecos, escuchad el logos del Señor! Nos dirá el Apóstol Pablo que la resurrección de los muertos se hará “por el logos de Dios” (1Tes 4,15) -¡concordancia entre A. y N. Testamento! Y dirás oh profeta: 5. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: Yo haré que entre de nuevo el espíritu en vosotros y reviviréis. 6. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os echaré encima la piel y os infundiré el espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor", ¡el sabio, el fuerte que ama a los hombres! No olvidéis estas tres: sabiduría, fuerza y agapi de Dios; son estas tres que darán la resurrección de los muertos. Estas pide el Dios de Ezequiel que diga a aquellos huesos.
Λοι πόν, σ’ ἕ να τέ τοι ο πε ρι βάλ λον ὁ δή γη σε ὁ Θε ός τόν Ἰ ε ζε κι ήλ, σέ μί α πε διά δα γε μά τη ἀ πό ἀν θρώ πι να κόκ κα λα, καί μᾶς ἀποκαλύπτει: «Καὶ πε ρι ή γα γέ με ἐπ’  αὐ τὰ κυ κλό θεν κύ κλῳ –τό «πε ρι ή γα γε» καί τό «κυ κλό θεν κύ κλῳ» εἶ ναι πλε ο να σμός– καὶ ἰ δοὺ πολ λὰ σφό δρα ἐπὶ προ σώ που τοῦ πε δί ου, ξη ρὰ σφό δρα. καὶ εἶ πε πρός με· υἱ ὲ ἀν θρώ που, εἰ ζή σε ται τὰ ὀ στέ α ταῦ τα; καὶ εἶ πα· Κύ ρι ε, Κύ ρι ε, σὺ ἐ πί στῃ ταῦ τα. καὶ εἶ πε πρός με· προ φή τευ σον ἐ πὶ τὰ ὀ στᾶ ταῦ τα καὶ ἐ ρεῖς αὐ τοῖς· τὰ ὀ στᾶ τὰ ξη ρά, ἀ κού σα τε λό γον Κυ ρί ου». Δη λα δή: Μέ γύ ρι σε γύ ρω-γύ ρω ἀ πό τά ὀ στά, καί εἶ δα πού ἦ ταν πά ρα πολ λά ἐ πά νω στήν πε δι ά δα ! Καί νά, κόκ κα λα !... πολ λά κόκ κα λα... ξη ρά κόκ κα λα, πο λύ πα λιά , ξε ρα μέ να ἀ πό τόν χρό νο !... Καί μοῦ εἶ πε ὁ Θε ός : «Ἄν θρω πε, τί λές ; μπο ροῦν νά ζή σουν τά κόκ κα λα αὐ τά;». Καί εἶ πα: «Κύ ρι ε, ἐσύ γνω ρίζ εις τί μπο ρεῖ νά γί νει μέ αὐ τά». Δέν λέ ει αὐ τό πού θά λέ γα με ἐμεῖς: «Ἄν εἶ ναι δυ να τόν...! Πῶς μπο ροῦν νά ξα να ζή σουν τά κόκ κα λα αὐ τά;...». Καί μοῦ εἶ πε ὁ Θε ός: «Νά προ φη τεύ σεις πά νω στά κόκ κα λα καί νά πεῖς: “ὦ κόκ κα λα, ξη ρά καί πα λι ω μέ να, ἀ κοῦ στε τόν λό γο τοῦ Κυ ρί ου”». Θά μᾶς πεῖ ὁ Ἀ πό στο λος Παῦ λος ὅ τι ἡ ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν θά γί νει «ἐν λό γῳ Κυ ρί ου»23 –συμ φω νί α Και νῆς καί Πα λαι ᾶς Δι α θή κης! »Καί θά πεῖς, ὦ Προ φή τη: “τά δε λέ γει Κύ ρι ος τοῖς ὀ στέ οις τού τοις· ἰ δοὺ ἐ γὼ φέ ρω ἐ φ’ ὑ μᾶς πνεῦ μα ζω ῆς καὶ δώ σω ἐ φ’ ὑ μᾶς νεῦ ρα καὶ ἀ νά ξω ἐφ’  ὑ μᾶς σάρ κας , καὶ ἐ κτε νῶ ἐ φ’ ὑ μᾶς δέρ μα καὶ δώ σω πνεῦ μά μου εἰς ὑ μᾶς , καὶ ζή σε σθε· καὶ γνώ σε σθε ὅ τι ἐ γώ εἰ μι Κύ ρι ος”». Δη λα δή: Τά ἑ ξῆς λέ ει Κύ ριος σ’  αὐ τά τά κόκ κα λα: «Νά, ἐ γώ θά δώ σω σέ σᾶς πνο ή ζω ῆς , θά σᾶς δώ σω νεῦ ρα , θά σᾶς βά λω σάρ κες , θά ἁ πλώ σω ἐ πά νω σας δέρ μα καί θά σᾶς δώ σω τήν πνο ή μου καί θά ζή σε τε πάλι, καί τό τε θά γνω ρί σε τε ὅ τι ἐ γώ εἶ μαι ὁ Κύ ρι ος», ὁ σο φός, ὁ δυ να τός, πού ἀ γα πά ει τούς ἀν θρώ πους! Μή ξε χνᾶ τε αὐ τά τά τρί α: σο φί α, δύ να μη καί ἀ γά πη τοῦ Θε οῦ· εἶ ναι τά τρί α αὐ τά πού θά δώ σουν τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν. Αὐ τά πα ραγ γέλ λει ὁ Θε ός στόν Ἰ ε ζε κι ήλ νά πεῖ σ’ ἐ κεῖ να τά κόκ κα λα.
Y el Profeta dice: 7. Yo profeticé como me había ordenado, y mientras profetizaba se sintió un ruido, un terremoto; hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron armónicamente unos a otros”. Acordaos el terremoto, cuando el Cristo estaba encima de la cruz, que se abrieron las tumbas y salieron los muertos. Acordaos de esto. Esto no fue una profecía sino un acontecimiento. ¡Sabéis queridos míos qué significa que después de una profecía tener un acontecimiento! ¡Es terrible y admirable!
Καί τό τε ὁ Προ φή της λέ ει: «καὶ ἐ προ φή τευ σα κα θὼς ἐ νε τεί λα τό μοι. καὶ ἐ γέ νε το ἐν τῷ ἐ μὲ προ φη τεῦ σαι καὶ ἰ δοὺ σει σμός, καὶ προ σή γα γε τὰ ὀ στᾶ ἑ κά τε ρον πρὸς τὴν ἁρ μο νί αν αὐ τοῦ». Δη λα δή: Καί προ φή τευ σα , καί εἶ πα , ὅ πως μοῦ ἔ δω σε ἐ ντο λή ὁ Κύ ρι ος. Καί ἐ νῶ τά ἔ λε γα αὐ τά στά κόκ κα λα τά γυ μνά, νά , ἔγι νε σει σμός , καί τά κόκ κα λα ἄρ χι σαν νά κι νοῦ νται· καί κα θώς με τα κι νοῦ νταν τό ἕ να πρός τό ἄλ λο , συ ναρ μο λο γοῦ νταν με τα ξύ τους. Θυ μη θεῖ τε τόν σει σμό, ὅ ταν ὁ Χρι στός ἦ ταν πά νω στόν σταυ ρό, πού ἀ νοί χθη καν τά μνή μα τα καί βγῆ καν οἱ νε κροί. Θυ μη θεῖ τε το. Αὐ τό δέν ἦταν προ φη τεί α, ἀλ λά ἦταν γε γο νός. Ξέ ρε τε τί ση μαί νει, ἀ δελ φοί μου, ὕ στε ρα ἀ πό τήν προ φη τεί α νά ἔ χου με τό γε γο νός; Φο βε ρό!
Continuamos la profecía: 8. Miré y vi aparecer sobre ellos los nervios, crecer la carne y recubrirse todo de piel. Pero no tenían el espíritu de vida. 9. Entonces él me dijo: "Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Esto dice el Señor Dios: ¡Ven, espíritu, de los cuatro espíritus y sopla sobre estos muertos para que revivan!", es decir, habla por cuenta mía al Espíritu Santo. Atención aquí por favor. Aquí de una manera el Padre dice al profeta que se dirija al Espíritu Santo: “Estas cosas dice el Señor: Tú, el Espíritu Santo ven espíritu de los cuatro puntos cardinales y sopla en estos muertos y vivirán“, aquí espíritu quiere decir viento, aire y los cuatro espíritus son los cuatro puntos cardinales: Este, Oeste, Norte y Sur.
Συνεχίζουμε τήν προφητεία: «Καὶ εἶ δον καὶ δοὺ ἐπ’  αὐ τὰ νεῦ ρα καὶ σάρ κες φύ ον το, καὶ νέ βαι νεν ἐπ’  αὐ τὰ δέρ μα πά νω, καὶ πνεῦ μα οὐκ ἦν ἐπ’ αὐ τοῖς. καὶ εἶ πε πρός με· προ φή τευ σον πὶ τὸ πνεῦ μα, προ φή τευ σον, υἱ ἀν θρώ που, καὶ εἰ πὸν τῷ πνεύ μα τι· τά δε λέ γει Κύ ριος· ἐκ τῶν τεσ σά ρων πνευ μά των ἐλ θὲ καὶ ἐμ φύ ση σον εἰς τοὺς νε κροὺς τού τους , καὶ ζη σά τω σαν». Δηλαδή: Καί εἶ δα, καί νά, μέ σως ἄρ χι σαν νά ἐκτεί νο νται νεῦ ρα πά νω στά κόκ κα λα , φύ τρω ναν σάρ κες καί πλω νό ταν δέρ μα πά νω τους , ἀλ λά κό μη δέν πῆρ χε πνο ή ζω ῆς . Καί μοῦ εἶ πε ὁ Κύ ριος : «Προ φή τευ σε καί πές στό Ἅ γιο Πνεῦ μα», δη λα δή πές γιά λο γα ρια σμό μου στό Ἅ γι ο Πνεῦ μα. Προ σέξ τε, πα ρα κα λῶ. Ἐ δῶ, κατά κάποιον τρό πο, ὁ Πα τήρ λέει στόν Προ φή τη νά ἀ πευ θυ νθεῖ στό Ἅ γιο Πνεῦ μα, τό τρί το πρό σω πο τῆς Ἁ γί ας Τριά δος: «Καί πές στό Πνεῦ μα τό Ἅ γιο: “Αὐ τά λέ ει ὁ Κύ ρι ος :  Ἔ λα ἀ πό τά τέσ σε ρα ση μεῖ α τοῦ ὁ ρί ζον τος Σύ , Πνεῦ μα Ἅ γι ο , καί φύ ση ξε στούς νε κρούς αὐ τούς , καί θά ζή σουν”». Ἐ δῶ «πνεῦ μα» θά πεῖ ἄ νε μος, καί τά «τέσ σε ρα πνεύ μα τα» εἶ ναι οἱ ἄ νε μοι πού φυ σᾶ νε ἀ πό τά τέσ σε ρα ση μεῖ α τοῦ ὁ ρί ζο ντος: Βορ ρᾶς, Νό τος, Ἀ να το λή, Δύ ση.
Así que el Espíritu Santo nos dará el soplo (en energía increada) de la resurrección. Pero la resurrección se hará en potencia de Cristo. Esto es lo que dijo el Cristo: “Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Paráclitos (Espíritu Santo) no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré” (Jn 16,7). Y el Espíritu Santo que permanece en la Iglesia, Él nos dará la resurrección de los muertos. Pero atención a esto: nunca el Espíritu Santo vendría para darnos la resurrección de los muertos si el Hijo de Dios no se hiciese hombre y resucitar para que nosotros también resucitemos.
Ὥ στε τό Πνεῦ μα τό Ἅ γιο θά μᾶς δώ σει τήν πνο ή τῆς ἀ να στά σε ως. Ἀλ λά ἡ ἀ νά στα ση θά γί νει δυ νά μει τῆς Ἀ να στά σε ως τοῦ Χρι στοῦ. Εἶ ναι αὐ τό πού εἶ πε ὁ Χρι στός: «συμ φέ ρει ὑ μῖν ἵ να ἐ γὼ ἀπ έλ θω. ἐ ὰν γὰρ ἐ γὼ μὴ ἀπ έλ θω, ὁ πα ρά κλη τος οὐκ ἐ λεύ σε ται πρὸς ὑ μᾶς»24. Εἶ ναι συμ φέ ρον γιά σᾶς νά φύ γω. Ἐ γώ φεύ γω∙ τό ἔρ γο μου τό τε λεί ω σα ἐ πά νω στή γῆ. Ἐ άν δέν φύ γω, τό τε δέν θά ἔρ θει τό Πνεῦ μα τό Ἅ γι ο κο ντά σέ σᾶς νά συ νε χί σει. Καί τό Πνεῦ μα τό Ἅ γι ο, πού μέ νει στήν Ἐκ κλη σί α, Αὐ τό θά μᾶς δώ σει τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν. Προ σέ ξτε ὅμως: οὐ δέ πο τε τό Ἅ γι ο Πνεῦ μα θά ἐρ χό ταν νά μᾶς δώ σει τήν ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν, ἐάν ὁ Υἱ ός τοῦ Θε οῦ δέν γι νό ταν ἄν θρω πος, νά ἀ να στη θεῖ, γιά νά ἀ να στη θοῦ με καί ἐ μεῖς.
Y continúa: “10. ¡Profeticé como el Señor me había ordenado, y el espíritu entró en aquellos huesos, que se reanimaron y se pusieron en pie. Era una cantidad inmensa!…”. ¡Terrible y magnifico!... Habíamos dicho la vez anterior que por eso este período Pentecostario no nos arrodillamos, porque a la posición de levantados en pie es tipo o modelo de nuestra resurrección; es decir, que resucitaremos y estaremos en pie con los dos pies, los corporales. ¡No con pies espirituales, sino somáticos corporales!
Καί συνεχίζει: «καὶ προ ε φή τευ σα κα θό τι ἐ νε τεί λα τό μοι· καὶ εἰ σῆλ θεν εἰς αὐ τοὺς τὸ πνεῦ μα, καὶ ἔ ζη σαν καὶ ἔ στη σαν ἐ πὶ τῶν πο δῶν αὐ τῶν, συ να γω γὴ πολ λὴ σφό δρα». Δη λα δή: καί μίλησα ὅ πως μοῦ εἶ πε καί μπῆ κε ἡ ζω ή μέ σα τους , καί στά θη καν ἐ πά νω στά πό δια τους , καί ἦ ταν πολ λοί , πολ λοί , πάρα πολλοί !... Φο βε ρό!... Εἴ χα με πεῖ καί τήν πε ρα σμέ νη φο ρά, ὅ τι γι’ αὐ τό δέν γο να τί ζου με αὐ τή τήν πε ρί ο δο, τοῦ Πε ντη κο στα ρί ου, για τί ἡ ὄρ θι α στά ση εἶ ναι τύ πος τῆς ἀ να στά σε ώς μας, δη λα δή θά ἀ να στη θοῦ με, καί θά στα θοῦ με ὄρ θι οι μέ τά δυ ό μας τά πό δια, τά σω μα τι κά. Ὄ χι τά πνευ μα τι κά πό δια, ἀλ λά τά σω μα τι κά!
Y después: “me dijo el Señor profetiza y diles a estos –los judíos- esto dice el Señor Dios: Mirad, yo abriré vuestras tumbas y os haré salir de vuestros sepulcros“.
Καί μετά: «Καὶ ἐ λά λη σε Κύ ριος πρός με λέ γων... προ φή τευ σον καὶ εἰ πὲ πρὸς αὐ τούςτούς Ἰ ου δαί ους · τώ ρα στρέ φε ται πρός τούς Ἰ ου δαί ους– τά δε λέ γει Κύ ριος· ἰ δοὺ ἐ γὼ ἀ νοί γω τὰ μνή μα τα ὑ μῶν καὶ ἀ νά ξω ὑ μᾶς ἐκ τῶν μνη μά των ὑ μῶν»25. Δη λα δή: Καί μοῦ εἶ πε ὁ Κύ ρι ος : «Πές τους ὅτι ἐ γώ ὁ Θε ός ἀ νοί γω τά μνή μα τα καί θά σᾶς βγά λω ἀ πό τά μνή μα τά σας . Ἐ γώ ὁ Θε ός !»
Es cierto que esta profecía tiene dos dimensiones: una es nacional y la otra esjatológica. Pero decidme: ¿Se podría dar una imagen tan tremenda para un renacimiento nacional? Sin embargo el Dios la da; porque el renacimiento nacional es una dimensión o forma del siglo presente –realmente esto sucedió en los hebreos y pasó- pero detrás de esto está el renacimiento esjatológico universal: ¡la resurrección de los muertos! Por eso es grandiosa, terrible y realista esta imagen de la resurrección de los muertos.
Βέ βαι α ἡ προ φη τεί α αὐ τή ἔ χει δυ ό δι α στά σεις: ἡ μί α εἶ ναι ἐ θνι κή καί ἡ ἄλ λη ἐ σχα το λο γι κή. Ἀλ λά πέστε μου: θά μπο ροῦ σε νά δο θεῖ μί α τό σο τρο με ρή εἰ κό να, μιά τόσο φο βε ρή εἰ κό να, γιά μιά ἐ θνι κή πα λιγ γε νε σί α; Κι ὅ μως ὁ Θε ός τήν δί νει· δι ό τι ἡ ἐ θνι κή πα λιγ γε νε σί α, ἡ ἐ θνι κή ἀ να γέν νη ση, εἶ ναι ἕ να σχῆ μα τοῦ πα ρόν τος αἰ ῶ νος –πράγματι, αὐτό ἔ γι νε στούς Ἑ βραί ους καί πέ ρα σε– ἀλ λά πί σω ἀπ’ αὐ τό εἶ ναι ἡ με γά λη, ἡ πα γκό σμι α, ἡ ἔ σχα τη πα λιγ γε νε σί α: ἡ ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν ! Γι’ αὐ τό καί ἡ με γα λο πρε πής, φρι κώ δης καί ρε α λι στι κό τα τη αὐ τή εἰ κό να τῆς ἀ να στά σε ως τῶν νε κρῶν.
Así que, amigos míos, vemos que esta imagen terrible del profeta Ezequiel se realizará por una y última vez más, se realizará en el “ésjato-último día”, donde se hará la resurrección de los muertos.
Ὥ στε λοι πόν, ἀ γα πη τοί μου, βλέ που με ὅ τι ἡ φο βε ρή αὐ τή εἰ κό να τοῦ προ φή του Ἰ ε ζε κι ήλ θά πραγ μα το ποι η θεῖ γιά μιά ἀ κό μη καί τε λευ ταί α φο ρά, θά πραγ μα το ποι η θεῖ τήν «ἔ σχα τη ἡ μέ ρα», πού θά γί νει ἡ ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν.
Pero aquí terminamos, de modo que el siguiente Domingo, si el Dios quiere, veremos cómo exactamente nos apocalipta-revela el Nuevo Testamento la resurrección de los muertos. Allí ya veremos de una forma muy clara que el centro, el núcleo por el que es dirigido el Nuevo Testamento entero, y también en general la Santa Escritura, es la Resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos.
Ἀλ λά ἄς μεί νου με ἐ δῶ, ὥ στε τήν ἐρ χό με νη Κυ ρια κή, πρῶ τα ὁ Θε ός, νά δοῦ με πῶς ἀ κρι βῶς μᾶς ἀ πο κα λύ πτει ἡ Και νή Δι α θή κη τό μυ στή ριο τῆς ἀ να στά σε ως τῶν νε κρῶν. Ἐ κεῖ πλέ ον θά δοῦ με κα τά ἕ ναν ὁ λο φά νε ρο τρό πο ὅ τι τό κέν τρο, ὁ πυ ρή νας, πού στρέ φε ται ὁ λό κλη ρη ἡ Και νή Δι α θή κη, καί ἡ Ἁ γί α Γρα φή γε νι κό τε ρα, εἶ ναι ἡ Ἀ νά στα ση τοῦ Χρι στοῦ καί ἡ ἀ νά στα ση τῶν νε κρῶν.
¡Cómo, pues, podemos no alabar a Dios, ni agradecerle por esta Su gran donación, que con Su sabiduría (increada) y Su agapi (amor, energía increada) trabajó la obra de nuestra resurrección psicosomática!
Πῶς μπο ροῦ με λοι πόν νά μήν ὑ μνή σου με τόν Θε ό, νά μήν Τόν εὐ χα ρι στή σου με, γι’ αὐ τή τή με γά λη εὐ ερ γε σί α Του, πού μέ τή σο φί α Του, τή δύ να μή Του καί τήν ἀ γά πη Του ἐρ γά στη κε τό ἔρ γο τῆς ψυ χο σω μα τι κῆς μας ἀ να στά σε ως;
Que Dios os bendiga, Domingo 20 Abril 1980
Ὁ Θε ός νά σᾶς εὐ λο γεῖ. Κυριακή, 20 Ἀπριλίου 1980.
xX.jJ: Continuaremos con la traducción de la tercera homilía que es: El Nuevo Testamento sobre la Resurrección de los muertos
+Yérontas Athanasios Mitilineos.
Copyright: Monasterio Komnineon de “Dormición de la Zeotocos” y “san Demetrio” 40007 Stomion, Larisa, Fax y Tel: 0030. 24950.91220
Traducido por: χΧ jJ www.logosortodoxo.com (en español).


1 . Ἰώβ 19, 25-27.

2 . Τή μνή μη τους τή γι ορ τά ζου με τήν 1η Αὐ γού στου.

3 . Τό Ὀρθόδοξο Πάσχα γιορτάζεται πάντοτε τήν πρώτη Κυ ρι α κή μετά τήν πρώτη πανσέληνο τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας.

4 . Β΄ Μακ. 7, 9.

5 . Β΄ Μακ. 7, 11.

6 . Β΄ Μακ. 7, 14.

7 . Βλ. Ἰωάν. 5, 29.

8 . Βλ. Μ. Βασίλειος, Θεία Λειτουργία, ἔκδ. Ἀ πο στο λι κή Δι α κο νί α τῆς Ἐκ κλη σί ας τῆς Ἑλ λά δος, Ἀ θῆ ναι 1981, σ. 122. «...ὁ ἐκ τοῦ μὴ ὄν τος εἰς τὸ εἶ ναι παρ α γα γὼν τὰ σύμ παν τα...»

9 . Aristotelis opera, τόμ. 2, ἔκδ. Reimer, Berlin 1831, 974b.12. «οὐκ ἄν ποτε οὐδὲν γένοιτο ἐκ μηδενός», 979b.31 «οὐδὲν ἂν ἐκ μηδενὸς ἂν γενέσθαι» κ..

10 . Β΄ Μακ. 7, 27-28.

11 . Κα τά τήν δι άρ κει α τοῦ Α΄ Παγ κο σμί ου πο λέ μου οἱ Γάλ λοι στρα τι τες, κά τω πό τίς δη γί ες τοῦ στρα τάρ χη Πε ταίν ἀλ λά καί πη ρε α σμέ νοι πό τό ἀν τι πο λε μι κό πνεῦ μα τῶν και ρῶν, δη γή θη καν στό «Pourquoi?».

12 . Β΄ Μακ. 12, 43-44.

13 . Α΄ Κορ. 15, 16-17.

14 . Δαν. 12, 2.

15 . Ματθ. 26, 28. Μᾶρκ. 14, 24.

16 . Ψαλμ. 1, 5.

17 . Δαν. 13, 3.

18 . Λουκ. 13, 23.

19 . Βλ. Ψαλμ. 77, 61-66. 136, 1-9. Ἡσ. 14, 2. Ἱερ. 37, 16-19. Ἰεζ. 25, 1-17. κ.ἀ.

20 . Βλ. Origene, Commentarium in evangelium Matthaei, Selecta in Psalmos, ἔκδ. ser MPG. Commentarii in evangelium Joannis, Commentaire sur saint Jean, ἔκδ. Cerf, Paris 1966. In Jeremiam (homiliae 12-20), Origenes Werke, τόμ. 3, ἔκδ. Hinrichs, Leipzig 1901. κ..

21 . Ματθ. 13, 43.

22 . Δαν. 12, 13.

23 . Α΄ Θεσ. 4, 15.

24 . Ἰωάν. 16, 7.

25 . Ἰεζ. 37, 1-14.

π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
Ὁμιλία 2η
LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS
YÉRONTAS ATANASIO MITILINEOS
Homilía 2ª El Antiguo Testamento sobre la resurrección universal de los muertos,
2.1 La historia de las hazañas del heroico Job
2.2 La profecía de Oseas
2.3 Profecía de Isaías
2.4 La historia de los siete Macabeos
2.5 La historia de Judas el Macabeo
2.6 La profecía de Daniel
2.7 La profecía de Ezequiel.

La verdad sobre la resurrección de los muertos es dogma de Fe exclusivamente cristiano, que nunca el pensamiento filosófico lo ha captado; es decir, pertenece exclusivamente en el espacio de la sabiduría, la fuerza, la energía y la agapi increadas de Dios.
Sin embargo, como el Dios no ha dejado de dar testimonios sobre Sí Mismo desde la época de Adán hasta la época de Abraham, exactamente así también no ha dejado sin testimonios sobre la verdad de la resurrección universal de los hombres.
Así pues, en los libros del Antiguo Testamento observamos una apocálipsis-revelación continua, progresiva y más precisa de esta verdad grandiosa sobre la resurrección de los muertos. Vale la pena ocuparnos con este testimonio que da el Cristo dentro de Su logos, en el Antiguo Testamento, y ver cómo de Su logos conduce progresivamente, como os dije, cada vez más a la aclaración del tema.

2.1 La historia del heroico Job.
Es conocida la historia de Job, con el horror de su lepra, paralelamente con la amargura de los logos de sus tres amigos que fueron a consolarle. Y Job, entre otras cosas, dijo a ellos unos logos dignos de señalar. Estos constituyen el punto esencial de todo aquel diálogo admirable que se hizo entre Job y sus tres amigos reyes, que fueron como consoladores de la desgracia del anterior soberano Job. Estos logos son los siguientes:
Conozco que Aquel eterno me liberará de los males y sufrimientos de esta vida mía terrenal; resucitará mi cuerpo, que saborea y sufre agotándose de todas estas calamidades, porque esta resurrección se co-realizará por el Señor y omnipotente Dios. Estas cosas que yo conozco en mi interior muy bien, las conozco con el ojo (espíritu) de mi psique. Las ve el ojo de la fe y nadie más. Todas estas las cosas considero ya realizadas, con la esperanza que me da mi fe que reposa en mi corazón (psicosomático).
Por tanto, Job, pues, supera su enfermedad y a sí mismo, y ve esta grandeza, que nadie la ve, sino sólo él. Con el ojo (espíritu, nus) de su psique ve que el Dios le resucitará, le dará una piel nueva y un cuerpo nuevo.
No diga alguien que le daría curación. No olvidemos que detrás de las dimensiones históricas de un acontecimiento del Antiguo Testamento hay aquello, lo lejano, que se realiza a la persona del Mesías y a Sus obras. Si no fuera así todas estas cosas la Santa Escritura no las salvaguardaría. Si realmente queremos entender el logos de Dios y estar en su espíritu verdadero, tal y como ha descrito el Espíritu de Dios estas grandes verdades, así deberemos ver las cosas.

2.2 La profecía de Oseas
Oseas en capítulo 13 pasaje 14, escribe: “¡Pero yo los libraré del poder del hades; los salvaré del poder de la muerte! ¿Dónde están, muerte, tus estragos? ¿Dónde están, hades, tus azotes? ¿Dónde está tu aguijón envenenado?”. Es decir, ¿dónde está tu condena que traído para que mueran todos los hombres, oh muerte? ¿Dónde está tu aguijón envenenado, como el de una avispa, oh hades, que recogías las psiques de todos!...
Este logos no recuerda aquel logos admirable que más tarde dirá el Apóstol Pablo en Su Epístola a los Corintios 15,55, y que volveremos muchas veces en esto. Dice exactamente las mismas palabras.

2.3 Profecía de Isaías
El profeta Isaías en capítulo 25 pasaje 19, lo escribe más claro aún: “Resucitarán los muertos, y se levantarán los que están en la tumbas”. Como veis, vamos progresivamente y más precisamente. Aquí observamos, hermanos míos, que hay un realismo, es tan intenso en las profecías siguientes que nos sorprende, y excluye toda cuestión de alegoría o metáfora.

2.4 La historia de los siete Macabeos.
También son famosos los últimos logos de los siete Macabeos, que murieron por martirio junto con su madre Salomé y el maestro de ellos Eleazar en la época de Antíoco el Epífanes, uno de los descendientes de Alejandro Magno. (Los festejamos el 1 de Agosto).
Es sabido que Antíoco el Epífanes realmente torturó los hebreos de entonces -pero los piadosos hebreos; no todos- porque deseaba helenizarlos. Además, por esta razón se ha escrito la Sabiduría Sirac, para poner un parapeto, un impedimento contra la helenización de los hebreos.
Por favor, poned atención a este punto, quizás vais a decir en vuestro interior: “¿Pero no era bueno que los hebreos se helenizaran? ¿Por qué no helenizarse y convertirse en helenos?”
Pero cuando decimos Helas, helenismo, espíritu helénico, no damos a entender un espacio geográfico, sino una mentalidad y una forma de pensar. Porque si pensamos que Hélade (Grecia) se había extendido entonces hasta los confines de la tierra, y después perdimos todas aquellas conquistas que se habían hecho por Alejandro Magno, esto no significa que la Hélade (Grecia) se ha borrado. En principio por supuesto que aún hay una Hélade (Grecia) geográficamente, que es nuestro país ahora. Pero no quiero dar a entender esto. Cuando decimos Helas (Grecia) damos a entender la forma de pensar, el espíritu y la mentalidad helénica. Helás, pues, no es simplemente un lugar geográfico. Además como Helás, helenista en sentido amplio se puede calificar también el Occidente entero. Europa y América se pueden calificar como Helás, helenistas. ¿Por qué? Porque Occidente piensa helénicamente. Cuando decimos helénica, entendemos que el pensamiento y la fundamentación de la civilización occidental es helénica (griega).
Esto, pues, quería imponer Antíoco el Epífanes en Palestina, a los hebreos. No quería simplemente conquistarlos –además Palestina ya estaba conquistada por Alejandro Magno- tampoco quería tenerlos cautivos, porque los hebreos hacían a menudo revoluciones para liberarse. No. Quería imponer un cambio de mentalidad y de pensamiento a los hebreos. Por eso por primera vez en la historia de los hebreos se fundaron en Jerusalén gimnasios y academias tipo helénico. Quería hacer que los hebreos pensasen helénicamente.
Igual que hoy, por una parte sí, occidente piensa helénicamente, pero por otra parte, sus frutos ya no son helénicos. Sus cimientos son helénicos. Por eso vemos que el espíritu helénico que occidente ha tomado de Helade (Grecia) vuelve en Grecia pero no es aquello que ha salido de aquí.; es algo distinto. ¡Lo veis! Por ejemplo Yanis sale de Grecia y Jony o Juan vuelve en Grecia! No es exactamente lo mismo.
Así, pues, estas cosas que retornan, finalmente vienen para destruir Grecia. Pues, tal y como nosotros ahora pensamos que entrando el espíritu occidental que está degenerado y perdemos nuestra identidad helénica e intentamos hacer una resistencia, exactamente lo mismo intentaban hacer también los hebreos del siglo II antes de Cristo. Espero que ahora me entendáis. Es decir, luchaban para afrontar la corriente del pensamiento helenista, que estaba entrando en la patria de ellos y quería cambiarlos de aquello que tenían: la fe en el verdadero Dios, con todas las esperanzas proféticas sobre el Mesías, como Redentor de la humanidad. Por lo tanto el tema realmente es enorme. Podría hablaros horas sobre esto, pero salgo de mi tema.
En aquellos días, pues, martirizaron los siete Macabeos con este admirable martirio, que es modelo del martirio cristiano, único de este tipo dentro en el Antiguo Testamento. Por supuesto que los hebreos han sufrido mucho durante sus operaciones bélicas, derrotas de distintos enemigos, etcétera, pero el martirio para la fe nunca se les fue impuesto. Sólo los siete Macabeos martirizaron para la Fe, y así, como os dije, son prototipo o modelo del martirio cristiano. La manera por la que estos siete jóvenes héroes afrontan el martirio es ejemplar.
Había una madre, viuda, que había muerto su marido con quien había tenido siete varones, muy guapos, uno más bello que el otro. Entonces Antíoco el Epífanes había impuesto a los Israelitas que coman carne de cerdo, porque esto era una forma de poder desarraigar las “profundidades” de la Ley. Igual que hoy, decimos que vamos a quitar el ayuno, cambiar las fechas de la Pascua, de modo que la celebremos con otras religiones y los heterodoxos, hacer la semana de diez días en vez de siete… unas cosas así que se asimilan a los tipo extranjeros, mientras que la realidad no es otra cosa que un anzuelo para desarraigar la esencia. No os impresione esto. Así pues, que no se considere una cerradura de mente el que estos siete jóvenes insistían en no comer carne de cerdo. Esta era la razón. No era una cabezonería.
Así cuando fueron llamados a comer carne de cerdo, dijeron no. Entonces Antíoco el Epífanes los amenazó que los torturará. Vale la pena que leáis en II Macabeos capítulo 7º. Todo el capítulo se refiere al martirio de ellos. Os ruego mucho, que en vuestras casas lo leáis. El libro original está escrito en Helénico; tiene una lengua muy bella, no es de traducción. Recopilo algunas respuestas de estos siete jóvenes.
Mientras martirizó el primero, vino la tanta del segundo y a punto de expirar, dijo a Antíoco el Epífanes: “¡Tú, criminal, nos quitas la vida presente; pero el Rey del mundo nos resucitará y nos dará después una vida eterna a los que morimos por sus leyes!”.
Y el tercero, extendió las manos con valor, diciendo con gallardía: “Del cielo, es decir, de Dios, he recibido estos miembros, y ahora los desprecio por amor de sus leyes, porque tengo la esperanza y sé que un día el mismo Dios me los devolverá”.
¡Atención! ¡Estamos en II siglo antes de Cristo. ¡Es realmente impresionante ver cómo el Espíritu de Dios describe todas estas cosas en el libro de la Santa Escritura! ¡Os impresiona!... No dice nada sobre la psique-alma, no habla nada sobre ella; habla sobre los miembros del cuerpo. Porque al martirio, si lo quieren, no puede entrar la psique. ¿Dónde va a entrar? ¿En la ruedas? ¿En las sartenes, en los aceites candentes? ¿Dónde?... El cuerpo y sus miembros sufren estas cosas. Además lo dijo, que los miembros del cuerpo padecen, y pierde estas cosas que le ha dado el Dios, y las volverá a tener. ¡Recuperará sus manos, sus pies, sus ojos, todo! ¿Os llama la atención esto, el que habla sobre revivificación de los miembros del cuerpo humano? ¡Qué realismo!
Y el cuarto a punto de morir, dijo: “Es preferible sucumbir en manos de hombres, teniendo en Dios la esperanza de ser resucitados de nuevo por él. Pero para ti no habrá resurrección para la vida, sino de juicio”. ¡Maravilloso!
Finalmente Antíoco ve que es vencido por estos jóvenes que permanecen firmes en su Fe, a pesar del horrible martirio que sufren, cree que satisfará su egoísmo ganando el último, el séptimo que era el más pequeño. Así que creyendo que la madre de ellos, Salomé, ahora tiene mucho dolor -¡admirad por favor; estaba presente al martirio de sus hijos!- y creyendo que como madre influiría a su hijo pequeño que hiciera culto a los ídolos y comer carne de cerdo, manda a ella su hijo pequeño para que le hable, calculando que una madre podría en momentos así decir a su hijo: “Hijo mío, por favor, ten piedad de mí; he perdido seis hijo, tus seis hermanos, no quiero perderte a ti también”. En esto calculaba Antíoco.
Escuchad ahora qué dijo esta gloriosa y bienaventurada madre a su hijo: “Hijo mío, ten compasión de mí, que durante nueve meses te llevé en mis entrañas, y te he amamantado durante tres años y te he alimentado y te he criado y educado hasta la edad que ahora tienes. Te pido, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra y a todo lo que hay en ella, que reconozcas que Dios lo hizo todo de la nada y que de la misma manera hizo el género humano”.
Esta expresión “Dios lo hizo todo de la nada” es única en la Santa Escritura que la envidiarían todos los sistemas filosóficos. Está claro que está fuera de toda lógica, es cuestión sólo de apocálipsis-revelación que de la nada se ha creado todo. Esta frase la ha tomado san Basilio y la puso en su Divina Liturgia. Porque Aristóteles decía que de la nada o del cero igual nada o cero, o nada se ha hecho de la nada, en cambio la apocálipsis-revelación de Dios dice que “todo se ha creado de la nada”. ¡Esto dijo una madre a su hijo pequeño!
No temas a este verdugo; hazte digno de tus hermanos y acepta la muerte, para que tengas parte en la misericordia con tus hermanos". O sea, acepta la muerte por martirio para volver a tenerte otra vez con tus hermanos en el tiempo de la misericordia (increada) de Dios. Atención; ¿cuál es esta misericordia de Dios? ¡Es la resurrección de los muertos! Es decir, ¡cuando el Dios dará Su misericordia, compasión para que sean resucitados los hombres, entonces mis hijos, tú junto con tus hermanos os volveré a tener!
¡Habéis visto, por favor, la magnitud de la confesión de fe en la resurrección universal de los muertos!... ¡Nos sorprende y nos maravilla, queridos míos! ¡Pero iré un paso más allá: habéis visto la psique-alma de una madre, admirable y bienaventurada, una madre heroica de la Fe y de la patria!...
De verdad, amigos míos, no sé cómo nosotros veríamos a nuestros hijos, y qué les aconsejaríamos. Posiblemente tendríamos miedo que les pase algo, si estuviesen en un peligro así, y sobre todo por la Fe de ellos. ¿Quizás estamos preparados abandonarlo todo por tal que nuestro hijo no sufra? ¿Qué madre tendría el valor de decir estas palabras a su hijo como las que dijo Salomé? Pero estas cosas se han escrito sobre Salomé como modelo, ejemplo. Y no creáis que el honor y el valor sería menor, a cualquier época, si una madre hablase así a sus hijos. ¡Durante el día del Juicio, el día que el Dios nos pedirá cuentas, ella también será glorificada a lado de Salomé con aquellos gloriosos hijos suyos! ¡Sí!
¡Pero una cosa sola os ruego: crear y educar nuestros hijos con espíritu heroico! Sólo esto os digo. ¡Con espíritu heroico debemos instruir a nuestros hijos, y no con espíritu blando, espíritu de buena vida cómoda y ay que no le pase nada, que no sufra nuestro hijo y al futuro veremos!… No queridos míos, no; ¡con espíritu heroico debemos instruir y educar a nuestros hijos! Pero por supuesto que nuestros hijos deben ver este espíritu heroico también en nosotros. ¡Cread y educad héroes de la Fe y de nuestra patria! Porque, no lo olvidemos, si alguna vez nos atacan los enemigos, no combatirán helenos cualesquiera, sino aquellos que creen en Dios. Así son las cosas y creo que estáis de acuerdo también vosotros. Su patria la aman sólo aquellos que creen y aman a Dios; de otra manera dirán aquello histórico de los franceses «¿Pour qu oi, por qué. Está claro que nadie quiere la guerra, pero cuando peligran la fe y las cosas sagradas uno combatirá. Pues, combatirán sólo aquellos que son héroes de la Fe.
De todas formas, las palabra de esta mujer, Salomé, son un monumento de verdadera educación, de percepción ortodoxa en la relaciones de padres e hijos y la fe ortodoxa a Dios; además, apocaliptan-revelan también una fuerza profética por la futura resurrección de los muertos, que es una fe universal.

2.5 La historia de Judas el Macabeo
Judas el Macabeo –está en II Macabeos, capítulo 12- en una batalla habían muerto bastantes soldados suyos y cuando fueron a enterrarlos, se dio cuenta que en el seno de ellos tenían unos amuletos idólatras. Diríamos que eran como los amuletos que muchas veces algunos hombres toman de los magos –como huesos o alas de murciélagos, pétalos, etcétera- y se los ponen encima supuestamente como si les protegieran, o no tengan mal de ojo y todos estos cuentos que dicen. Pues, Judas el Macabeo percibió que los soldaros que habían muerto, tenían este tipo de amuletos encima de su cuerpo, y observó que sólo aquellos que llevaban amuletos habían sido matados. Entonces entendió que el Dios los había castigado, porque llevaban estos objetos idólatras.
Y qué hizo: “Contó los soldaos muertos e hizo una colecta soldado por soldado y reunió hasta dos mil dracmas de plata, que envió a Jerusalén para que ofrecieran un sacrificio por el pecado; e hizo muy bien por esta acción elevada y noble, inspirada en el pensamiento de la resurrección de los muertos. Puesto que si él no hubiera esperado que aquellos muertos habían de resucitar, vano, tonto y superfluo hubiera sido orar por ellos” (II Mac 12, 43-44). Es decir, que uno haga sacrificios para hombres que habían caído en pecado, si no hay resurrección de los muertos, esto sería una nimiedad y una tontería.
¡De modo que el sagrado historiador hasta pone un comentario sobre la resurrección de los muertos! Este comentario nos recuerda a Apóstol Pablo que dice: “Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó; y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, vacía e inútil; aún estáis sumergidos en vuestros pecados” (1Cor 15,16-17). Pero, como os dije, progresamos más en la apocálipsis-revelación del realismo de la resurrección de los muertos.

2.6 La profecía de Daniel.
El Profeta Daniel nos describe de forma precisa y clara la resurrección de los muertos. Escuchad lo que dice en el capítulo 12: “Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán; unos para la vida eterna, otros para la vergüenza y la ignominia perpetua” (Dan 12,2). Dice muchos, que quiere decir todos, y no dice han muerto, sino de los que están dormidos en el polvo de la tierra, todos resucitarán. Os recordaré algo del N. Testamento. Cuando el Cristo dice: “Ésta es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada para muchos” (Mt 26,28 Mrc 14,24). No da a entender que el Cristo ha derramado Su Sangre simplemente para muchos, sino para todos los hombres.
También aquí vemos que dice que la muerte es “dormir”. ¿Sabéis por qué habla sobre “dormir”? Porque cada hombre que duerme, despierta, es decir, cada hombre que muere resucita. Además, habla sobre el “polvo de la tierra”. ¡Realismo terrible e admirable! Incluso dice que la resurrección será en dos categorías de hombres: una categoría es “en resurrección de vida”, que es la vida eterna; y la otra es “en resurrección de juicio”.
Aunque en Salmo 1º se dice algo que lo explotan los testigos de Jehová. Dice: “por eso no resucitarán los impíos para juicio” (Sal 1,5). Pero esto no significa que los impíos no resucitarán sino que no resucitarán para la vida eterna. Porque estas cosas serían contradictorias entre sí. Resucitarán todos, pero no todos para la vida eterna sino en resurrección para juicio, es decir, condena.
Y continúa Daniel: “Los justos brillarán entonces como el resplandor del firmamento, por toda la eternidad y serán muchos como las estrellas”. ¡Así que se salvarán muchos!... Una vez preguntaron al Señor: “¿Señor serán pocos los salvados?”; y no dijo si serán pocos ni muchos, sino: “que luchéis para entrar” (Lc 13,23). Aquí vemos que son muchos que se salvarán. ¿Sabéis por qué? Para que no digan los hombres: ¿Cuántos se salvarán; ¿si en los diez billones de hombres sólo una decena se salva, entonces el Dios no tendrá compasión para el resto?”. Sabéis existe esta psicología en los hombres de que el Dios tendrá compasión y pena por nosotros, y algo hará.
Atención, hermanos míos: no se hará ni más ni menos de lo que logos de Dios apocalipta-revela. El Dios no miente ni juega. Si fuera de hacer algo nos lo diría. No olvidemos que en las profecías cuando habla de amenazas de guerras para los hebreos, a la vez también ofrece la redención. Dice: “Os castigaré, os mandaré cautivos en Babilón, después yo castigaré aquellos que os han secuestrado en el cautiverio; y otra vez os restableceré” (Sal 77,61-66· Is 13,2· Jer 37,16-19· Ez 25,1-17, etc). ¿Por qué el Dios lo dice por adelantado? Porque el Dios no miente y no duda decir aquello que va hacer. Cuando pues, no deja margen de apocatástasis o restablecimiento, no vayamos a creer que todos serán salvados y restablecerá todo, como decía Orígenes; en el sentido que incluso el diablo será perdonado, y entonces todo será muy bonito. No, amigos míos, no; ¡la realeza increada de Dios es eterna y el Infierno será eterno! Esto no debe engañarnos y nos escape, creyendo que se hará algo distinto. Por eso aquí dice que serán muchos los que se salvarán.
¡Y sabéis qué terrible será! Os diré un pequeño ejemplo de la vida escolar, y los que fuisteis alumnos entenderéis la psicología de la cosa. No estudiáis vuestras asignaturas, y creéis que muchos alumnos no aprobarán el curso, como vosotros y así tendréis compañía. Pero veis que aprueban casi todos, y tú quedarás al mismo curso, sólo tú y un par o tres más. ¡Qué sorpresa! ¡Así que han aprobado los otros, y nosotros hemos quedado al mismo curso!... He aquí amigos míos, esta es una sorpresa agónica, terrible. Los que fueron alumnos y tuvieron un poco de agonía en sus interiores por los exámenes, entienden el lenguaje que hablo. Sorpresa terrible. ¿Sabéis qué piensan algunos alumnos que han tenido un fracaso en los exámenes y en septiembre volverán a examinarse? ¡Ojalá que haya una guerra, así los profesores no vayan a examinarlos!... Sí es así; y no es injustificable. ¡Esto manifiesta que la sorpresa será terrible, si vemos muchos salvarse, y nosotros quedarnos fuera!
La profecía de Daniel aún muestra también el futuro de los hombres dentro en la realeza increada de Dios, y dice: “Los justos brillarán entonces como el resplandor del firmamento, por toda la eternidad”. ¡Brillarán!!! ¡Brillarán!!! El Cristo dijo: “Entonces los justos resplandecerán como el sol en la realeza increada de su Padre” (Mt 13,43). Y lo mostró en Su Metamorfosis. Pero este tema sobre el futuro de cuerpo nos ocuparemos en futuras homilías.
Y dice a Daniel el ángel que le apocalipta-revela todas estas cosas: “Y tú, Daniel vete a descansar; y pasarán tiempos y tiempos hasta que todo esto se haga; entonces cuando se cumplan los tiempos tu resucitarás y te encontrarás entre los que son semejantes a ti, con los justos” (Dan 12,13).
¿Habéis visto? ¡Resucitarás! ¡De modo que en este caso la muerte con esta condición de resurrección, es un descanso, no una disolución! ¡Cosa terrible es la muerte…horrible! …¡pero con la esperanza de la resurrección, es descanso! Es algo que lo esperan los Santos con alegría.

2.7 La profecía de Ezequiel.
Este realismo de Daniel compite con el realismo de la visión del profeta Ezequiel. Es aquella profecía que leemos cuando hacemos la procesión del Epitafio en la Iglesia. Esta lectura y profecía de Ezequiel, diría que sobresalta especialmente en todo este Oficio, que por supuesto son las vísperas del Sábado Grande. ¡Es magnífica! ¡Es una profecía bella, llena de esperanza! Os dije que compite en realismo con lo que escribe Daniel, escuchadla: “El Señor puso su mano sobre mí, me trasladó por medio de su espíritu y me dejó en medio de la vega, que estaba llena de huesos” (Ez 37,1).
¿Habéis entrado alguna vez en un desordenado osario de algún pueblo, que generalmente refleja su desorden? Porque realmente el cementerio y el osario de un lugar son el espejo de la ciudad o del pueblo; que lo sepamos esto. Si entras en un osario y veis los huesos medio fundidos, dentro de unos sacos tirados en un almacén, pulverizados por la lluvia y el viento, diréis: “¡Dios mío, Dios mío!” Amigos míos, que debemos cuidar nuestros cementerios y osarios muestra que creemos al futuro de nuestros seres queridos y de nosotros mismos. Pero cuando cuidamos la tumba o los huesos, no lo hacemos por vanagloria o simplemente así es, sino porque creemos en la resurrección de los muertos. Porque como veremos, y esto ya lo sabéis ya después de tantas homilías sobre la Resurrección de Cristo, que los mismos cuerpos nuestros resucitarán. ¡Pero por supuesto que no porque habría la necesidad recogerlas para que no se pierda ningún huesecito, no vaya ser que uno resucite y le falte algún huesecito…! No es por esto, sino por la misma manera que cuidamos la tumba o el panteón. Vamos encendemos una vela, un candil, ponemos incienso y flores; ¿por qué hacemos estas cosas? ¿Quizás el muerto va a oler las flores, o quizás -aquella tontería que dicen algunos- de que con la luz del candil o de la vela el muerto vea en el otro mundo, para que no camine en la oscuridad?… Cuando hacemos todo esto es en honor de la persona, que como imagen de Dios un día resucitará y estará de pie. Puesto que es en honor, ¿por qué no tener también la tumba limpia, cuidada y adornada, el tiempo que durará en la tumba, que expresa lo “espero la resurrección de los muertos” que decimos en el Credo o Símbolo de Fe.
Pues, en un ambiente así el Dios condujo a Ezequiel, en un campo lleno de huesos humanos, y nos apocalipta-revela: “2. Me hizo pasar por ellos en todas las direcciones. Era una cantidad inmensa a lo largo de la vega y estaban completamente secos. 3. Y me dijo: "Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos?". Yo le respondí: "Señor Dios, tú lo sabes". 4. Y me dijo: "Profetiza sobre estos huesos y diles: ¡Huesos resecos, escuchad el logos del Señor! Nos dirá el Apóstol Pablo que la resurrección de los muertos se hará “por el logos de Dios” (1Tes 4,15) -¡concordancia entre A. y N. Testamento! Y dirás oh profeta: 5. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: Yo haré que entre de nuevo el espíritu en vosotros y reviviréis. 6. Os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os echaré encima la piel y os infundiré el espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor", ¡el sabio, el fuerte que ama a los hombres! No olvidéis estas tres: sabiduría, fuerza y agapi de Dios; son estas tres que darán la resurrección de los muertos. Estas pide el Dios de Ezequiel que diga a aquellos huesos.
Y el Profeta dice: 7. Yo profeticé como me había ordenado, y mientras profetizaba se sintió un ruido, un terremoto; hubo un estremecimiento y los huesos se juntaron armónicamente unos a otros”. Acordaos el terremoto, cuando el Cristo estaba encima de la cruz, que se abrieron las tumbas y salieron los muertos. Acordaos de esto. Esto no fue una profecía sino un acontecimiento. ¡Sabéis queridos míos qué significa que después de una profecía tener un acontecimiento! ¡Es terrible y admirable!
Continuamos la profecía: 8. Miré y vi aparecer sobre ellos los nervios, crecer la carne y recubrirse todo de piel. Pero no tenían el espíritu de vida. 9. Entonces él me dijo: "Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: Esto dice el Señor Dios: ¡Ven, espíritu, de los cuatro espíritus y sopla sobre estos muertos para que revivan!", es decir, habla por cuenta mía al Espíritu Santo. Atención aquí por favor. Aquí de una manera el Dios Padre dice al profeta que se dirija al Espíritu Santo: “Estas cosas dice el Señor: Tú, el Espíritu Santo ven espíritu de los cuatro puntos cardinales y sopla en estos muertos y vivirán“, aquí espíritu quiere decir viento, aire y los cuatro espíritus son los cuatro puntos cardinales: Este, Oeste, Norte y Sur.
Así que el Espíritu Santo nos dará el soplo (en energía increada) de la resurrección. Pero la resurrección se hará en potencia de Cristo. Esto es lo que dijo el Cristo: “Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Paráclitos (Espíritu Santo) no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré” (Jn 16,7). Y el Espíritu Santo que permanece en la Iglesia, Él nos dará la resurrección de los muertos. Pero atención a esto: nunca el Espíritu Santo vendría para darnos la resurrección de los muertos si el Hijo de Dios no se hiciese hombre y resucitar para que nosotros también resucitemos.
Y continúa: “10. ¡Profeticé como el Señor me había ordenado, y el espíritu entró en aquellos huesos, que se reanimaron y se pusieron en pie. Era una cantidad inmensa!…”. ¡Terrible y magnifico!... Habíamos dicho la vez anterior que por eso este período Pentecostario no nos arrodillamos, porque a la posición de levantados en pie es tipo o modelo de nuestra resurrección; es decir, que resucitaremos y estaremos en pie con los dos pies, los corporales. ¡No con pies espirituales, sino somáticos corporales!
Y después: “me dijo el Señor profetiza y diles a estos –los judíos- esto dice el Señor Dios: Mirad, yo abriré vuestras tumbas y os haré salir de vuestros sepulcros“.
Es cierto que esta profecía tiene dos dimensiones: una es nacional y la otra esjatológica. Pero decidme: ¿Se podría dar una imagen tan tremenda para un renacimiento nacional? Sin embargo el Dios la da; porque el renacimiento nacional es una dimensión o forma del siglo presente –realmente esto sucedió en los hebreos y pasó- pero detrás de esto está el renacimiento esjatológico universal: ¡la resurrección de los muertos! Por eso es grandiosa, terrible y realista esta imagen de la resurrección de los muertos.
Así que, amigos míos, vemos que esta imagen terrible del profeta Ezequiel se realizará por una y última vez más, se realizará en el “ésjato-último día”, donde se hará la resurrección de los muertos.
Pero aquí terminamos, de modo que el siguiente Domingo, si el Dios quiere, veremos cómo exactamente nos apocalipta-revela el Nuevo Testamento la resurrección de los muertos. Allí ya veremos de una forma muy clara que el centro, el núcleo por el que es dirigido el Nuevo Testamento entero, y también en general la Santa Escritura, es la Resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos.
¡Cómo, pues, podemos no alabar a Dios, ni agradecerle por esta Su gran donación, que con Su sabiduría (increada) y Su agapi (amor, energía increada) trabajó la obra de nuestra resurrección psicosomática!
Que Dios os bendiga, Domingo 20 Abril 1980
Continuaremos con la traducción de la tercera homilía que es: El Nuevo Testamento sobre la Resurrección de los muertos
+Yérontas Athanasios Mitilineos.
Copyright: Monasterio Komnineon de “Dormición de la Zeotocos” y “san Demetrio” 40007 Stomion, Larisa, Fax y Tel: 0030. 24950.91220
Traducido por: χΧ jJ www.logosortodoxo.com (en español).Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ