Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ: ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:

Δίπλα από το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός που υπάρχει ένα μικρό βελάκι , πατάμε εκεί και μας βγάζει διάφορες επιλογές από τις οποίες πατάμε το Download .
Και γίνεται η εκκίνηση να κατέβουν όλες οι ομιλίες.

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Ὁ Προφήτης Ἠλίας, μέρος δ΄ τελευταῖο


ΟΜΙΛΙΑ 3η

π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου
Λόγοι Ἀφυπνίσεως

Ὁ Ἀντίχριστος ὀργίζεται μ᾿ αὐτούς πού κρύφτηκαν στήν ἔρημο, καί κάνει πόλεμο μέ τούς λοιπούς Χριστιανούς στίς πόλεις.
«Καί ὠργίσθηδράκωνπί τῇ γυναικί, καί ἀπῆλθε ποιῆσαι πόλεμον μετά τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων τάς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ καίχόντων τήν μαρτυρίανησοῦ1».
Ὁ Ἀντίχριστοςμως δέν τά κατάφερε. κρύφτηκε ἡ Ἐκκλησία.
Δηλαδή, θά σκεφθεῖτε, πόσοι μποροῦν νά κρυφτοῦν;ς ποῦμε, στή Θεσσαλία πόσοι νά εἶναιραγε οἱ ἀληθινοί Χριστιανοί; Πενήντα;κατό; πεντακόσιοι; χίλιοι;... Μποροῦνλοι αὐτοί νά πάρουν τά βουνά, νά πᾶνε στίς τρύπες τῆς γῆς καί στίς σπηλιές καί νά κρυφτοῦν;χι. Οἱ ὑπόλοιποι; Οἱ ὑπόλοιποι μένουν στίς πόλεις. Δηλαδή μόνο αὐτοί εἶναι οἱ εὐσεβεῖς, ποῦ ἔφυγαν στα βουνά;χι.χει κιλλους, στίς πόλεις. Τότε τί γίνεται μ᾿ αὐτούς; «Ἔρχεται ο Διάβολος, λέει, καί κάνει πόλεμο μέ τούς λοιπούς.»λλοίμονό τουςμως.χουν ν᾿ ντιμετωπίσουν πραγματικά τήν τυραννία τοῦντιχρίστου!


πωςΘεόςτρεφε τόν Προφήτη Του γιά τριάμισι χρόνια,τσι θά τρέφει καί τόν λαό Του στήν ἔρημο γιά ἴσο χρονικό διάστημα.

Ἀλλά ἐκεῖ στήν ἔρημοπροφήτηςλίας τίτρωγε;
«Καί οἱ κόρακεςφερον αὐτῷ ἄρτους τό πρωΐ καί κρέα τό δείλης, καί ἐκ τοῦ χειμάῤῥουπινενδωρ2». Κοράκια τοῦφερναν ψωμί τό πρωί, καί τό βράδυ τοῦφερναν κρέας, κιπινε νερόπό τόν χείμαρρο.
Γιατί κοράκια; Ξέρετετι τά κοράκια εἶναι σαρκοβόρα. Τό λέει καί ἡγία Γραφή αὐτό3,λλά τό ξέρουμε κιπό τή φύση τους. Τά κοράκια τρώνε κρέατα, καί μάλιστα σάπια κρέατα. πτώματα τρῶνε τά κοράκια. Βάζει λοιπόν κοράκια, στέλνει κοράκια, γιά νά δείξει -τί;-τι πρόκειται γιά θαῦμα, πού μέ τόν τρόπο αὐτό τονίζεται. Τά κοράκια, πού μποροῦν νά φᾶνε τό κρέας, καί μάλιστα σέ μίαποχή πείνας, δέν τό τρῶνε,λλά τό φέρνουν στόν Προφήτη. Γιά νά τονισθεῖ τό θαῦμα τῆς προστασίας τοῦ Προφήτουπό τόν Θεό. Παρόμοια θά τρέφεται καί ἡ Ἐκκλησία στήνρημο.
Λέει πάλι τό βιβλίο τῆςποκαλύψεως: «ὅπως τρέφηται ἐκεῖ καιρόν καί καιρούς καί ἥμισυ καιροῦ ἀπό προσώπου τοῦ ὄφεως»4, γιά νά τρέφεται ἐκεῖ ἡ Ἐκκλησία, λέει, «καιρόν»εἶναι τό ἔτος– «καί καιρούς» εἶναι τά δύο χρόνια. δύο σύ ἕνα, τρία– «καί ἥμισυ καιροῦ» εἶναιμισός χρόνος- δηλαδή τριάμισι χρόνια, «ἀπό προσώπου τουφεως», δηλαδή γιά ὅσο καιρόΔιάβολος καί ὁντίχριστος θάπικρατοῦν σ᾿ αὐτόν τόν κόσμο.

Τά ἱστορικά προηγούμενα διαθρέψεως τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ἀποτελοῦνγγύηση γιά τή διατροφή του στά ἔσχατα.

Ὥστε λοιπόν θά τρέφειΘεός. Πῶς ὅμως θά τρέφειΘεός ἐκεῖ;
Ξέρουμετιπαλαιόςσραήλ τρεφόταν στήνρημο κατά θαυμαστό τρόπο σαράνταλόκληρα χρόνια5. Ξέρουμεκόμητι καί οἱ Χριστιανοί στήν ἔρημο, πού κατέφευγανπό τούς διωγμούς, τρέφονταν κατά τρόπο πού οἰκονομοῦσεΘεός. Πῶς ὅμως θά τρέφονται στά ἔσχατα οἱ Χριστιανοί ποῦ θά φεύγουν στήνρημο;
Αὐτό τό ξέρειΘεός, καί θά τό φανερώσει τότε. Δέν εἶπε ποτέ, φέρ᾿ εἰπεῖν, στούςβραίους στήν Αἴγυπτο «Ὅταν θά σᾶς βγάλω στήν ἔρημο, ἐγῶ θά σᾶς τρέφω μέ τό μάννα». δέν εἶπε κάτι τέτοιοΘεός.λλ᾿ ὅτανλαός βρέθηκε στήν ἔρημο καί εἶπαν «Τί θά φᾶμε;», τότεΘεόςριξε τό μάννα6.ταν λοιπόν καί οἱ Χριστιανοί θά βρεθοῦν στίςρημιές καί θά ποῦν «Τί θά φᾶμε;», τότεΘεός ξέρει τί θά δώσει. τώρα δέν τό ξέρουμε αὐτό.

πεικόνιση τοῦ Προφήτη μέ τόν κόρακα πού τόν διατρέφει τονίζει τήνστορικότητά τους τύπου τῶν ἐσχάτων.

Ἀγαπητοί μου.μέγιστος τῶν Προφητῶν, ὁ Ἠλίας ὁ ἔνδοξος,ζησε τόνστορικό τύπο τῶνσχάτων,πως σᾶςξήγησα διά πολλῶν, γιά νά μᾶς δείξει πῶς θά ζήσει κοντά του καί ἡκκλησία.
Ἡ Ἐκκλησία μας,νάμεσα στά τόσα γεγονότα τοῦ πολυτάραχου βίου τοῦ προφήτουλιού,στορεῖ, ἀπεικονίζει δηλαδήπάνω σέ εἰκόνες,να μόνο χαρακτηριστικό. νά κάθεται μέσα σέ μία σπηλιά, καί ἐκεῖ νά βλέπει τόν κόρακα νά τοῦ φέρνει τό ψωμί ἤ τό κρέας. Δέν δείχνει τίποτελλο ἡ Ὀρθόδοξοςκκλησία μαςπό τή ζωή τοῦ προφήτουλιού. οὔτε τήν θαυμαστήκείνη θυσία του στό Καρμήλιονρος, οὔτεκόμακείνη τήν θεοπτεία του στό ὄρος Χωρήβ, δηλαδή στό Σινά, οὔτε τίποτε ἀπ᾿ ὅλα τ᾿ ἄλλα τά παράδοξα, παρά εἰκονίζει μόνο αὐτό. Ξέρετε γιατί; Γιατί ἡ Ἐκκλησία μας θέλει νά τονίσει τήνστορικότητα τοῦ Προφήτου σάν τύπο τῶν ἐσχάτων, ἀλλά καί νά μᾶς πεῖμόνο αὐτή τήν εἰκόνα παίρνω κιγώπό τόν Προφήτη– νά μᾶς πεῖ τί θα γίνει μέ τούς πιστούς μαςταν θά ἔλθει τό τέλος τοῦ κόσμου.

Ὅπωςλεγξε τόνχαάβ,τσι θά ἐλέγξει καί τόνντίχριστο.

Ἀγαπητοί μου,προφήτηςλίας,πως σᾶς εἶπα καί προηγουμένως, θά δείξει τόνντίχριστολλά καί θά τόν ἐλέγξει φοβερά,πωςλεγξε καί τόνχαάβ.
Ξέρετε τί εἶπε στόνχαάβ; Τοῦ εἶπε: «Τό αἷμα σου θά τό γλύψουν τά σκυλιά καί τά γουρούνια!».τσιγινε,γαπητοί μου. Πληγώθηκε σ᾿ ἕναν πόλεμο ὁ Ἀχαάβ, καί τόν πῆγαν πληγωμένο σέ μία πηγή. ἐκεῖ, λέει, πού οἱ πόρνες λούζονται.κεῖ λοιπόν τόν ἔπλυναν, τοῦ ἔπλυναν τίς πληγές.λλά τόσο πολύτρεχε τό αἷμα,κατάσχετο, πού τελικά πέθανε ἐκεῖ. Καί πῆγαν μετά τά σκυλιά καί τά γουρούνια καί ἔγλυφαν ἐκῖ τό αἷμα τοῦχαάβ7!
«Ἐσένα, λέει στήνεζάβελ, σένα...σένα... θά σέ ποδοπατήσουν τά ἄλογα καί θά σέ λιανίσουν, καί θά σέ φάνε τά σκυλιά!...»τσι κιγινε,γαπητοί μου. Τήν πέταξανπό τό παράθυρο τοῦ παλατιοῦ κάτω στήν αὐλή. Πραγματικά,κείνοι πού ξεκλήρισαν τήν οἰκογένεια τοῦ Ἀχαάβἄλλαξεκυβέρνηση. Νά μήν πολυλογῶ– τήν πέταξανπό τό παράθυρο, τά ἄλογα τήν ποδοπάτησαν, καί σέ λίγο πήγαν τά σκυλιά καί τήν ἔφαγαν! Καί λένε γιά μιά στιγμήκείνοι πού μπῆκαν μές στό παλάτι: «Γιά νά πᾶμε νά δοῦμε. τίγινε αὐτή;». Καί πᾶνε κάτω καί βλέπουνε μόνο γδαρμένα κόκκαλα... Τήν εἶχαν φάει τά σκυλιά8!
Ἐλέγχει λοιπόν φοβεράΠροφήτης.τσι θά ἐλέγξει καί τόνντίχριστο.

Ἄν γιά τούς ἀπίστους θά εἶναι φοβερός, τότε γιά τούς δικαίους θά εἶναι μιάληθινή εὐλογία.

Ἀλλά καί γιά τούς ἀπίστους θά εἶναι φοβερόςΠροφήτης.
Μᾶς λέει τό βιβλίο τῆςποκαλύψεωςτιταν ὁ Ἀντίχριστος θά τόν συλλάβει μαζί μέ τόν ἄλλο Προφήτη, τόννώχ, καί θά τούς κρεμάσει, θά τούς φονεύσει, τότε τόσο θά χαροῦν οἱ ἄνθρωποιἀκοῦστε. θα χαρούν!–στε θάνταλλάξουν δῶρα μεταξύ τους, γιατίπιτέλουςπαλλάχτηκανπόναν κήρυκα πού τούς βασάνιζε μέ τά λόγια του...9 Οἱ ἁμαρτωλοί λοιπόννθρωποι θά χαροῦν.λλά θά σταθῆμως φοβερός, γιατί σέ τρεισήμισι μέρες θά δοῦν τόν προφήτηλία νά ἀνασταίνεταιπό τούς νεκρούς καί νά ἀνεβαίνει στόν οὐρανό, καί τότε θά τούς πιάσει φόβος καί τρόμος!10

Ἀλλάάν γιά τούς ἀπίστους ὁ Ἠλίας θά εἶναι φοβερός, γιά τούς δικαίους θά εἶναι μιά ἀληθινή εὐλογία. Γι᾿ αὐτό καί ὁ ὕμνος τῶν Πατέρων στό βιβλίο τῆς Σοφίας Σειράχ, στό 48ο κεφάλαιο, στήν Παλαιά Διαθήκη, πού ἀναφέρεται στόν προφήτηλία, τελειώνειςξῆς: «μακάριοι οἱδόντες σε καί οἱ ἐν ἀγαπήσει κεκοσμημένοι, καί γάρ ἡ μεῖς ζωῇ ζησόμεθα»11, εὐτυχισμένοι αὐτοί πού θά σέ δοῦν, ἤ πού σέ βλέπουν, αὐτοί πού ζοῦν στολισμένοι μέ ἀρετές. κι ἐμεῖς θά ζήσουμε καί θά σέ δοῦμε.Σειράχ ζεῖ περίπουξακόσια χρόνια μετά τόν Προφήτη. Λέει «θά σέ δοῦμε»!
Τή χαρά καί τήν ἐλπίδα πού σκορποῦσεπροφήτηςλίας στούς δικαίους τῆς ἐποχῆς του θά σκορπίσει καί τούς δικαίους τῶν ἐσχάτωνλλά καί σ᾿ ὅλους πού θά ἀναστηθοῦν.
Ἀγαπητοί μου, τόν προφήτηλία τόν εἶδαν μέ χαρά καί ἐλπίδα πρῶτα-πρῶτακείνοι οἱ ἑφτά χιλιάδεςνδρες στήν ἐποχή του,τανταν κρυμμένοι καί δέν φανέρωναν τήν πίστη τους στόν ἀληθινό Θεό. τότε πού ὁ Προφήτης μέ παράπονοφθασε νά πεῖ στόν Θεό: «Κύριε, μόνοςγώμεινα νά Σε λατρεύω.λοι οἱ ἄλλοι προσκύνησαν τά εἴδωλα!». «Ὄχι,λία.φτά χιλιάδεςνδρες δέν προσκύνησαν τόν Βάαλ.»12 Αὐτοί οἱ ἑφτά χιλιάδεςνδρες,μαβλεπαν τόν Προφήτη νά ἐλέγχει τόνχαάβ, χαίρονταν. Χαίρονταν
Ἀλλά θά τόν δοῦν μέ χαρά καί ἐλπίδα καί οἱ δίκαιοι τῶν ἐσχάτων.ταν θά κηρύσσει στάεροσόλυμα,λοι οἱ εὐσεβεῖς, οἱ δίκαιοι, θά ποῦν: «Ἦλθε ὁ Ἠλίας.λθε ὁ Ἠλίας!λέγχει τόνντίχριστο.λθε ὁ Ἠλίας!... Τά βάσανά μας τελειώνουν!ρχεταιΧριστός!...». Θά εἶναι λοιπόν καί ἡ ἐλπίδα τῶν δικαίων τῶν ἐσχάτων.
Θά τόν δοῦν ἀκόμη καί ὅλοι οἱ δίκαιοι πού κατά τή δευτέρα Παρουσία θάναστηθοῦν «καί γάρ ἡμεῖς ζωή ζησόμεθα», γιατί κι ἐμεῖς θά ζήσουμε,πως ἔγραφε ὁ συγγραφέας τῆς Σοφίας Σειράχ το 200 π.Χ. τόν εἶδαν καί οἱ τρεῖς Μαθητές στό Θαβώρ,Πέτρος, ὁ Ἰάκωβος καί ὁωάννης.13
Ἀγαπητοί μου, αὐτή εἶναι μέ λίγα λόγιαθαυμαστή προσωπικότητα τοῦ ἁγίου προφήτουλιού. Κι ἐμεῖς, τελειώνοντας, τίλλο θά μπορούσαμε νά ποῦμε; Ὦ ἅγιε τοῦ Θεοῦ Προφήτα,νδοξελία, πρέσβευεπέρ ἡμῶν!...


20-7-1986

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν.Ἐκδόσεις: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Ἱ. Μ. Κομνηνείου «Κοιμήσεως Θεοτόκου» καί «Ἁγίου Δημητρίου»
400.07 Στόμιον Λαρίσης.
Τηλ. & Fax.: 24950.91220.

1 Ἀποκ. 12,17.
2 Γ' Βασ. 17, 6.
3 Βλ. Γέν. 8, 6-7 κ.α.
4 Ἀποκ. 12,14.
5 Βλ.ξοδ. 16, 35
6 Βλ. Έξοδ. 16, 2-14.
    7 Βλ. Γ' Βασ. 20,19. 22, 30-38.
8 Βλ. Γ' Βασ. 20, 23. Δ' Βασ. 9,1-37.
9 Βλ.ποκ. 11,10.
10 Βλ.ποκ. 11,11-13.
11 Σ. Σειρ. 48, 11.
12 Γ΄ Βασ. 19, 14-18. Πρβλ. Ρωμ. 11, 3-4.
13 Βλ. Ματθ. 17, 1-6. Μάρκ. 8, 2-9
Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία:
Kyria.theotokos@gmail.com .
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό
Kyria.theotokos@gmail.com .

ΕΤΙΚΕΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ