Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

«Περί λύπης»

alt

Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ
(Ε΄ ἑκατοντάδα διαφόρων κεφαλαίων)

93. Κύριος μᾶς διδάσκει νά προσευχόμαστε νά ἀποφύγουμε τούς θεληματικούς πειρασμούς, γιατί προκαλοῦν ἡδονή στή σάρκα καί ὀδύνη στήν ψυχή. μέγας Ἰάκωβος μᾶς συμβουλεύει νά χαιρόμαστε στούς ἀθέλητους πειρασμούς, γιατί ἀφαιροῦν τήν ἡδονή τῆς σάρκας καί τήν ὀδύνη τῆς ψυχῆς.
94. Τέλειος εἶναι ἐκεῖνος πού πολεμᾶ μέ τήν ἐγκράτεια τούς θεληματικούς πειρασμούς καί ἐγκαρτερεῖ μέ ὑπομονή στούς ἀθέλητους. Ὁλοκληρωμένος εἶναι ἐκεῖνος πού καί τήν πράξη κατορθώνει μέ γνώση, ἀλλά καί τή θεωρία ὄχι ἀποκομμένη ἀπό τήν πράξη.
Ἀφοῦ λύπη καί ἡδονή μοιράζονται στήν ψυχή καί στήν αἴσθηση, ἐκεῖνος πού φροντίζει γιά τήν ἡδονή τῆς ψυχῆς καί ὑποφέρει μέ ὑπομονή τή λύπη τῆς αἰσθήσεως, γίνεται δόκιμος καί τέλειος καί ὁλοκληρωμένος.

Δόκιμος, γιατί ἀπόκτησε τήν πείρα ἐκείνων πού εἶναι ἀντίθετα κατά τήν αἴσθηση.
Τέλειος, γιατί πολεμᾶ ἀνυποχώρητα ἐναντίον τῆς λύπης καί τῆς ἡδονῆς τῆς αἰσθήσεως μέ τήν ἐγκράτεια καί τήν ὑπομονή.
Ὁλοκληρωμένος, γιατί φυλάει ἀλώβητες μέσα στή σταθερότητα τῆς λογικῆς ταυτότητάς τους τίς ἕξεις πού πολεμοῦν τίς ἀλληλομαχόμενες διαθέσεις τῆς αἰσθήσεως. Ἕξεις ἐννοῶ τήν πράξη καί τή θεωρία, τίς ὁποῖες κρατᾶ δεμένες μαζί κι ἀχώριστες τή μία ἀπό τήν ἄλλη· πράξη νά προβάλλει μέ τά ἔργα τή γνώση τῆς θεωρίας, καί θεωρία νά εἶναι θωρακισμένη μέ τήν ἀρετή ὄχι λιγώτερο ἀπό τό λόγο.
96. Ἐκεῖνος πού ἔλαβε πείρα τῆς λύπης καί τῆς ἡδονῆς τοῦ σώματος, θά μποροῦσε νά ὀνομαστεῖ δοκιμασμένος, γιατί ἔλαβε πείρα τῶν εὐχάριστων καί δυσάρεστων καταστάσεων πού ἀναφέρονται στή σάρκα. Τέλειος εἶναι ἐκεῖνος πού κατανίκησε τήν ἡδονή καί τήν ὀδύνη τῆς σάρκας μέ τή δύναμη τοῦ λογικοῦ. Καί ὁλοκληρωμένος εἶναι ἐκεῖνος πού διατήρησε ἀμετάβλητες μέ τή σφοδρότητα τοῦ θείου πόθου τίς ἕξεις τῆς πράξεως καί τῆς θεωρίας.
97. ψυχική λύπη εἶναι δύο εἰδῶν. μία εἶναι γιά τά δικά μας ἁμαρτήματα, ἄλλη γιά τά ἁμαρτήματα τῶν ἄλλων. Αἰτία τῆς λύπης αὐτῆς εἶναι σαφῶς ἡδονή τῆς αἰσθήσεως εἴτε αὐτοῦ πού λυπᾶται, εἴτε ἐκείνων γιά τούς ὁποίους λυπᾶται. Γιά νά ἀκριβολογήσομε, δέν ὑπάρχει σχεδόν καμία ἁμαρτία στούς ἀνθρώπους πού δέν ἔχει ὡς ἀρχή τῆς δημιουργίας της μιά ἀλόγιστη σχέση τῆς ψυχῆς μέ τήν αἴσθηση γιά χάρη τῆς ἡδονῆς. Αἰτία τῆς ψυχικῆς ἡδονῆς εἶναι φανερά λύπη κατά τήν αἴσθηση ἐκείνου πού εὐχαριστεῖται καί χαίρεται γιά τίς δικές του τίς ξένες ἀρετές. Γιά τήν ἀκρίβεια, δέν ὑπάρχει σχεδόν ἀρετή στούς ἀνθρώπους πού δέν ἔχει ὡς ἀρχή τῆς δημιουργίας της μιά λογική ἀποστροφή τῆς ψυχῆς πρός τήν αἴσθηση.
98. Χωρίς τήν ἐμπαθή σχέση τῆς ψυχῆς μέ τήν αἴσθηση, δέν ὑπάρχει στούς ἀνθρώπους διόλου ἁμαρτία. Καί σέ κάθε ψυχική λύπη, προηγεῖται σαρκική ἡδονή.
99. Ἀληθινή γένεση ἀρετῆς εἶναι ἑκούσια ἀποξένωση τῆς ψυχῆς ἀπό τή σάρκα. Εὐφραίνει πνευματικά τήν ψυχή ἐκεῖνος πού δαμάζει τή σάρκα του μέ τούς θεληματικούς κόπους.
100. Ὅταν ψυχή ἀποκτήσει γιά χάρη τῆς ἀρετῆς ἀποστροφή πρός τήν αἴσθηση, τότε αἴσθηση θά βρεθεῖ κατ᾿ ἀνάγκην μέσα σέ πόνους, γιατί δέν ἔχει πιά δεμένη μαζί της μέ ἑκούσια σχέση τήν ψυχική δύναμη πού νοεῖ τίς ἡδονές. Ἀντιθέτως, ἀποκρούει μέ ἀνδρεία τήν ἐξέγερση τῶν ἡδονῶν μέ τήν ἐγκράτεια, μέ τήν ὑπομονή μένει τελείως ἄκαμπτη στήν ἐπίθεση τῶν παρά φύση καί ἀθέλητων πόνων, δέν ἀπομακρύνεται διόλου ἀπό τή θεοπρεπή ἀξία καί δόξα τῆς ἀρετῆς γιά χάρη ἀνυπόστατης ἡδονῆς, καί δέν πέφτει διόλου ἀπό τό ὕψος τῶν ἀρετῶν ἀπό φροντίδα γιά τή σάρκα, γιά νά τή ἀνακουφίσει ἀπό τούς πόνους ἐξαιτίας τῆς αἰσθήσεως πού ὑποφέρει. Αἰτία τῆς λύπης τῆς αἰσθήσεως εἶναι ἀποκλειστική ἀσχολία τῆς ψυχῆς μέ ὅσα εἶναι σύμφωνα μέ τή φύση της. Τήν ἡδονή τῆς αἰσθήσεως τή θεμελιώνει φανερά παρά φύση ἐνέργεια τῆς ψυχῆς, καί δέν μπορεῖ νά ἔχει ἄλλη ἀρχή ὑπάρξεως, παρά τήν ἀποβολή ὅσων εἶναι σύμφωνα μέ τή φύση τῆς ψυχῆς.

Τέλος καί τῇ Τρισηλίῳ Θεότητι
κράτος, αἶνος καί δόξα εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
Ἀμήν."ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ" τῶν ἱερῶν Νηπτικῶν

Τόμος
β΄ (σελ. 206)
Ἐκδόσεις: τό Περιβόλι τῆς Παναγίας"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...