Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

Ὁ ἔσχατος ἀπανθρωπισμός (Πρωτοπρ. Θωμάς Βαμβίνης)


Τό ἐκπαιδευτικό θέμα ἔχει σχέση μέ τόν χαρακτηρισμό τῆς διαγωγῆς τῶν μαθητῶν. Κάθε τέλος Ἰουνίου καλοῦνται οἱ σύλλογοι τῶν καθηγητῶν τῆς δευροβάθμιας ἐκπαίδευσης νά χαρακτηρίσουν τήν διαγωγή τῶν μαθητῶν τους ὡς «Ἐξαιρετική», «Καλή» ἤ «Μεμπτή», σύμφωνα μέ τήν ἰσχύουσα Ὑπουργική Ἀπόφαση 10645/23.1.2018. Παλαιότερα χαρακτηριζόταν «Κοσμιωτάτη», «Κοσμία» ἤ «Ἐπίμεμπτη» (Προεδρικό Διάταγμα 104/1979).
Ἤλθαμε σέ ἐπαφή μέ τό θέμα αὐτό συζητώντας μέ ἐκπαιδευτικούς, χωρίς ἀναφορά σέ συγκεκριμένα στοιχεῖα μαθητῶν, γιά τό πῶς εἶναι δυνατόν νά διαχειριστοῦν περιπτώσεις παραβατικῶν μαθητῶν τους, ἄν δηλαδή ἔχει νόημα ἡ μείωση τῆς διαγωγῆς, ἄν ἐνδείκνυται ἡ ἀλλαγή τοῦ σχολικοῦ περιβάλλοντος ἤ ἄν πρέπει μέ ἡπιότερα παιδαγωγικά μέτρα νά ἐπιδιώκουν τήν ἐπανένταξή τους στήν κανονικότητα τῆς σχολικῆς ζωῆς. Ἤθελαν νά δοῦν τό θέμα αὐτό ὄχι μόνον μέσα ἀπό τό γράμμα τοῦ νόμου, ἀλλά καί ἀπό «πνευματικῆς πλευρᾶς».
Τό δεύτερο θέμα, τό πολιτικό, εἶναι παρεμφερές. Εἶναι ἡ ψήφιση τοῦ νέου Ποινικοῦ Κώδικα, πού δείχνει σημαντικές ἀλλαγές στό σύστημα ἀξιῶν τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας, ὅπως αὐτό ἐκφράζεται ἀπό τήν νομοθεσία τοῦ Κράτους.«Ὁ Ποινικός Κώδικας “ἐκφράζει” ἀνάγλυφα τό ἀξιακό σύστημα μιᾶς κοινωνίας» ὑπογραμμίζει σέ ἄρθρο του ὁ καθηγητής τῆς Νομικῆς τοῦ ΑΠΘ Γρ. Καλφέλης (Βῆμα, 9 Ἰουνίου 2019). Κάποιες ἀπό τίς ἀλλαγές πού ἔγιναν ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τήν πίστη, τήν ζωή καί τήν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας.
Ἄς δοῦμε ὅμως τά δύο θέματα λίγο ἀναλυτικότερα.

Κάποτε τό σχολεῖο εἶχε ὡς βασικό στόχο τήν μόρφωση τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων. Ἡ μόρφωση δέν ἀφοροῦσε μόνο τήν παροχή γνώσεων, δέν ἀφοροῦσε μόνο μεθόδους διδασκαλίας, εἶχε σκοπό τήν διαμόρφωση καί ἀρτίωση τῆς προσωπικότητάς τους. Συγκεκριμένα ὁ Νόμος 1566 τοῦ 1985, πού ἀφορᾶ τήν δομή καί λειτουργία τῆς πρωτοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης, στό πρῶτο ἄρθρο του ὁρίζει:
«Σκοπὸς τῆς πρωτοβάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης εἶναι νὰ συμβάλει στὴν ὁλόπλευρη, ἁρμονικὴ καὶ ἰσόρροπη ἀνάπτυξη τῶν διανοητικῶν καὶ ψυχοσωματικῶν δυνάμεων τῶν μαθητῶν, ὥστε, ἀνεξάρτητα ἀπὸ φύλο καὶ καταγωγή, νὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ ἐξελιχθοῦν σὲ ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες καὶ νὰ ζήσουν δημιουργικά. Εἰδικότερα ὑποβοηθεῖ τοὺς μαθητὲς: α) Νὰ γίνονται ἐλεύθεροι, ὑπεύθυνοι, δημοκρατικοὶ πολίτες, νὰ ὑπερασπίζονται τὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία, τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς χώρας καὶ τὴ δημοκρατία, νὰ ἐμπνέονται ἀπὸ ἀγάπη πρὸς τὸν ἄνθρωπο, τὴ ζωὴ καὶ τὴ φύση καὶ νὰ διακατέχονται ἀπὸ πίστη πρὸς τὴν πατρίδα καὶ τὰ γνήσια στοιχεῖα τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς παράδοσης. Ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς τους συνείδησης εἶναι ἀπαραβίαστη».
Αὐτή ἡ διάταξη εἶναι σύμφωνη μέ τήν παράγραφο 2, τοῦ ἄρθρου 16 τοῦ Συντάγματος, πού ὁρίζει: «Ἡ παιδεία ἀποτελεῖ βασικὴ ἀποστολὴ τοῦ Kράτους καὶ ἔχει σκοπὸ τὴν ἠθική, πνευματική, ἐπαγγελματικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγὴ τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς συνείδησης καὶ τὴ διάπλασὴ τους σὲ ἐλεύθερους καὶ ὑπεύθυνους πολίτες».
Ὁ ρόλος, δηλαδή, τοῦ Σχολείου δέν ἐξαντλεῖται στήν παροχή γνώσεων καί μεθόδων ἔρευνας. Ὁπότε ἡ ἀναβάθμισή του δέν μπορεῖ νά εἶναι ἁπλά καί μόνο ἡ ἐλευθερία τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ «νά ἐμπλουτίζει καί προσαρμόζει τή διδασκαλία στίς ἀνάγκες τῶν μαθητῶν» ἤ ἡ συνεργασία τῶν Προτύπων Ἐπαγγελματικῶν Λυκείων «μέ τήν τοπική οἰκονομία καί ἐπιχειρηματικότητα». Ὅλα αὐτά εἶναι πολύ σημαντικά καί στήν σωστή κατεύθυνση, ἀλλά χρειάζονται καί ψυχή.Χρειάζονται πνεῦμα, νόημα ζωῆς ὑψηλό, ἀνοιχτό παράθυρο τοῦ Σχολείου στά «γνήσια στοιχεῖα τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς παράδοσης», πού δίνουν προοπτική στήν ζωή τῶν παιδιῶν, τούς λύνουν ὑπαρξιακά προβλήματα, τούς διδάσκουν ἦθος, τούς ἐμπνέουν σεβασμό πρός ὅ,τι ὑπάρχει· πρό παντός τούς καλλιεργοῦν τήν αἴσθηση τοῦ ἱεροῦ· αἴσθηση πού τόν τελευταῖο καιρό ἔχει ἐπισύρει τήν ἀνευλαβῆ πολεμική ἀπό κάποιους πού φαίνεται ὅτι δέν ἔχουν (καί δέν ἀναγνωρίζουν σέ ἄλλους) οὔτε ἱερό οὔτε ὅσιο.
Οἱ συζητήσεις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν παραβατικῶν μαθητῶν μᾶς ἔκανε νά δοῦμε λίγο τήν ἰσχύουσα νομοθεσία, ἡ ὁποία ἀφαίρεσε ἀπό τά ἀπολυτήρια τήν ἀναγραφή τοῦ χαρακτηρισμοῦ τῆς διαγωγῆς τῶν μαθητῶν. Μέτρο μᾶλλον σωστό παιδαγωγικά, τό ὁποῖο ὅμως, ἄν συνδυαστῇ μέ τίς ἀλλαγές τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα, φαίνεται ὅτι ἐντάσσεται σ’ ἕνα κλίμα ἀπαξίωσης τοῦ ἤθους, ἀφοῦ τό Κράτος δείχνει ὅτι δέν ἐνδιαφέρεται γι’ αὐτό. Καί ἐξηγούμαστε.
Ὅπως εἶναι ἤδη γνωστό ἡ πρόσφατη ψήφιση τοῦ νέου Ποινικοῦ Κώδικα ἐπιχειρεῖ νά περάσῃ στήν Ἑλληνική κοινωνία νέα ἤθη. Συγκεκριμένα, ἀπό τό Κεφάλαιο 7, μέ τίτλο: «Ἐπιβολή τῆς θρησκευτικῆς εἰρήνης» καταργήθηκαν τά ἄρθρα 198, 199 καί 201. Τά ἄρθρα αὐτά ὅριζαν:
Τό 198: «1. Μέ φυλάκιση μέχρι δύο ἐτῶν τιμωρεῖται ὅποιος δημόσια καί κακόβουλα βρίζει μέ ὁποιονδήποτε τρόπο τό Θεό. 2. Ὅποιος, ἐκτός ἀπό τήν περίπτωση τῆς παραγράφου 1, ἐκδηλώνει δημόσια μέ βλασφημία ἔλλειψη σεβασμοῦ πρός τά θεῖα, τιμωρεῖται μέ κράτηση ἕως ἕξι (6) μῆνες ἤ μέ πρόστιμο ἕως τρεῖς χιλιάδες (3.000) εὐρώ.»
Τό 199: «Ὅποιος δημόσια καί κακόβουλα καθυβρίζει μέ ὁποιονδήποτε τρόπο τήν Ἀνατολική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἤ ἄλλη θρησκεία ἀνεκτή στήν Ἑλλάδα τιμωρεῖται μέ φυλάκιση μέχρι δύο ἐτῶν».
Τό 201: «Ὅποιος ἀφαιρεῖ αὐθαίρετα νεκρό ἤ μέλη του ἤ τήν τέφρα του, ἀπό ἐκείνους πού ἔχουν δικαίωμα νά τά φυλάξουν ἤ ἐνεργεῖ πράξεις ὑβριστικά ἀνάρμοστες σχετικές μέ αὐτά ἤ μέ τάφο τιμωρεῖται μέ φυλάκιση μέχρι δύο ἐτῶν».
Ὁ τ. Ὑπουργός κ. Ν. Παρασκευόπουλος αἰτιολογώντας τήν ἀποποινικοποίηση τῆς βλασφημίας τῶν θείων ἰσχυρίστηκε ὅτι: «Κατά τό Ποινικό Δίκαιο ἡ ποινή προϋποθέτει τήν τέλεση πράξης. Ὁ προσδιορισμός τῆς τελευταίας χωρεῖ μέ στάθμιση τῶν ἐμπειρικῶν ἀποδείξιμων ἀποτελεσμάτων της. Ὡστόσο, στήν περίπτωση τῆς βλασφημίας λείπει ὁποιαδήποτε ἀποδείξιμη ἐνώπιον δικαστηρίου βλαπτική συνέπεια τῆς πράξης. Ἑπομένως, ἡ ἔννοια τοῦ ἐγκλήματος δέν διακρίνεται». Προφανῶς δέν ἔχει τήν θεολογική ἄποψη ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἀπρόσβλητος ἀπό τίς ὕβρεις τῶν ἀνθρώπων. Ὁπότε αὐτό πού θέλει νά πῇ εἶναι ὅτι, ἀφοῦ Θεός (ὅπως ὑπονοεῖ) δέν ὑπάρχει, δέν ὑπάρχει «βλαπτόμενος».
Ἄλλοτε ἰσχυρίστηκε ὅτι τήν ἀλλαγή τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα «μποροῦν νά δικαιολογήσουν μόνο σημαντικές καί θεμελιακές ἀδυναμίες τίς ὁποῖες ἔδειξε ὁ χρόνος». Καί ὑπογράμμισε: «ἡ ἐλπίδα μου εἶναι ὁ Κώδικας αὐτός νά προχωρήσει, ἀλλά μέ ἐξάλειψη τῶν διατάξεών του ἐκείνων πού ἀναιροῦν πρόσφατες κατακτήσεις ἀσφάλειας καί ἀνθρωπισμοῦ».(Αὐγή, 15.4.2019)
Δηλαδή, κατά τόν τέως Ὑπουργό ἡ τιμωρία αὐτῶν πού κακόβουλα βρίζουν τόν Θεό ἤ τήν Ἐκκλησία ἀναιροῦσε τίς «πρόσφατες κατακτήσεις ἀσφάλειας καί ἀνθρωπισμοῦ»!
Ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ ἐπισημαίνει: «εἶναι ἐντελῶς ἀντιφατικό ἡ Ἐπιτροπή Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ ΟΗΕ νά θεωρῇ ὅτι πρέπει νά ποινικοποιεῖται ἡ περίπτωση “ἐθνικοῦ, θρησκευτικοῦ ἤ φυλετικοῦ μίσους πού ἀποτελεῖ ὑποκίνησι διακρίσεων, ἐχθρότητας ἤ βίας” (ἄρθρο 20 παρ. 2 τοῦ Διεθνοῦς Συμφώνου) καί τήν ἴδια στιγμή νά προτείνεται ἡ ἀποποινικοποίηση τοῦ γενεσιουργοῦ αἰτίου πού εἶναι ἡ κακόβουλος βλασφημία, γιά τήν πρόκληση καί ὑποκίνηση θρησκευτικοῦ μίσους».
Ἀπό ἐδῶ καί πέρα, ἐφόσον τεθῇ σέ ἰσχύ ὁ νέος Ποινικός Κώδικας, θά μπορεῖ ὁ ὁποιοσδήποτε κακόβουλος ἀτιμώρητα νά βρίζῃ τόν Θεό, τήν Ἐκκλησία καί ὁποιαδήποτε γνωστή θρησκεία, ἐπίσης νά ἀφαιρῇ νεκρούς ἤ μέλη τους ἀπό αὐτούς πού τούς φυλάσσουν (περιΰβριση νεκρῶν), γιατί αὐτό εἶναι κατάκτηση «ἀνθρωπισμοῦ» καί «ἀσφάλειας». Στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά ἀσφάλεια αὐτῶν πού παραβαίνουν θεμελιώδεις κανόνες ζωῆς ἀπό τήν ποινική δικαιοσύνη. «Ἀσφαλίζει» αὐτούς πού κατεδαφίζουν πανάρχαιες ἀξίες ἀπό τήν τσιμπίδα τοῦ νόμου.
Ὅμως ὑπάρχει κάτι πολύ σημαντικότερο. Ὁ νέος Ποινικός Κώδικας διδάσκει σέ ὅλους τούς πολίτες, κυρίως στήν νεολαία, ἕνα ἀνίερο ἦθος. Παιδαγωγεῖ τούς νέους νά μή σέβονται κανένα ἱερό καί ὅσιο, ἀφοῦ ἡ ἀποποινικοποίηση τῆς βλασφημίας τῶν θείων προβάλλεται ὡς κατάκτηση ἀνθρωπισμοῦ.
Εἶναι ὅμως ὁ ἔσχατος ἀπανθρωπισμός. Εἶναι ἡ κατακρήμνιση τοῦ ἀνθρώπου στό ἔσχατο σκαλοπάτι τοῦ κακοῦ. Ὁ Θεός νά μᾶς ἐλεήσῃ.

(Πηγή: parembasis.gr)

https://alopsis.gr/%CE%BF-%CE%AD%CF%83%CF%87%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CF%80%CF%81-%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%AC/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...