Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

«Πατρικές Συμβουλές Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου», β'μέρος

 • «Πατρικές Συμβουλες Γέροντος ΦιλοθέουΖερβάκου»
  Ἀπό τό ἡμερολόγιο τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
  ἔτους 2010

   Δεῖτε ἐδῶ:α' μέρος
   
  Ἔχε πίστη στόν Θεό καί μή φοβᾶσαι. Ἕνα μόνο νά φοβούμεθα, τήν ἁμαρτία ἡ ὁποία μᾶς προξενεῖ θάνατο αἰώνιο, ἐνῶ ὅλα τά ἄλλα μᾶς προξενοῦν πρόσκαιρη λύπη μόνο. Ἔχε ὑπομονή, πίστη, ἐλπίδα, ἀγάπη καί νά ἐπικαλεῖσαι μέ ὅλη τήν ψυχή σου τόν Θεό, καί θά σέ βοηθήση. Λέγε μέ πίστη καί ἐλπίδα:
«Ἡ ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός,
σκέπη μου τό Πνεῦμα τό Ἅγιον,
Τριάς Ἁγία δόξα Σοι»,
καθώς καί
«Τήν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς Σέ ἀνατίθημι,
Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν μέ
ὑπό τήν σκέπην Σου».
 • Τό ἀναγκαιότερο ἀπ᾿ ὅλα εἶναι ἡ ὑπομονή, γι᾿ αὐτό καί ὁ Κύριος εἶπε: ὅποιος ἔχει ὑπομονή μέχρι τέλους ἐκεῖνος θά σωθῆ. Ὅλοι οἱ Ἅγιοι καί οἱ δίκαιοι στόν κόσμο αὐτό εἶχαν ἀσθένειες, θλίψεις, στερήσεις, διωγμούς, ἐξορίες, βασάνους, τιμωρίες. Ἐάν δέν εἶχαν ὑπομονή ὄχι μόνον δέν θά ἁγίαζαν ἀλλά καί θά ἐκολάζονταν. Μέ τήν ὑπομονή τους ἁγίασαν, ἔλαβαν μεγάλη χάρη καί ἐδῶ στήν γῆ καί στούς οὐρανούς. Στόν Παράδεισο, θά δοξάζωνται καί θά χαίρουν αἰωνίως.
 • Ἀγωνίζου μέ ἐπιμέλεια νά εἶσαι πάντοτε κοντά στόν Θεό, στήν Ἐκκλησία, στήν Ἐξομολόγηση, στήν ἁγία Κοινωνία, καί γενικῶς νά τηρῆς τίς εὐαγγελικές ἐντολές, τά ἀληθῆ, σεμνά, δίκαια, ἁγνά, προσφιλῆ, εὔφημα καί σωτήρια.
 • Ὁ Κύριος μᾶς ἔχει δώσει ἀρκετά πνευματικά ὅπλα γιά νά πολεμᾶμε τόν πονηρό διάβολο. Ὅπλο κατά τοῦ διαβόλου εἶναι ὁ Τίμιος Σταυρός, ἡ προσευχή, ἡ πίστη, ἡ ὑπομονή, ἡ ἀνδρεία, ἡ μεγαλοψυχία. Τό δέ μεγαλύτερο ὅπλο εἶναι ἡ θεία Κοινωνία, ὅταν τήν λαμβάνουμε ἄξια, ἐπειδή μᾶς ἑνώνει μέ τό Θεό.
 • Ὅποιος βλασφημεῖ τό Θεό ἤ τόν Χριστό, τόν Τίμιο Σταυρό, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ἤ τούς Ἁγίους, αὐτός δέν πρέπει νά ὀνομάζεται ἄνθρωπος οὔτε θηρίο, πρέπει νά ὀνομάζεται τέρας...
 • Ὁ Χριστός θά εἶναι καί θά μείνη ἐντός μας, ὅταν ἀποκτήσωμε τήν ταπείνωση καί τήν ἀγάπη. Πῶς ἀποκτᾶται ἡ ταπείνωση καί ἡ ἀγάπη; Μέ τήν καθαρή καί θερμή κατανυκτική προσευχή...
 • Ἄς παρακαλοῦμε τόν Οὐράνιό μας Πατέρα τόν χορηγό τῶν ἀγαθῶν, μέ πίστη καί ἀγάπη, νά μᾶς δώση τίς δύο αὐτές ἀρετές.
 • Ἀλλοίμονο σέ ἐμᾶς τούς κληρικούς, ἐάν δέν διδάσκουμε τούς ἀνθρώπους ὅσα εἶναι καλά, ὅσα ὠφέλιμα, ὅσα ἁγνά, ὅσα δίκαια.
Ἀλλοίμονό μας ἄν δέν παρέχουμε τούς ἑαυτούς μας ὑπόδειγμα ἀρετῆς, εὐσέβειας καί δικαιοσύνης.
 • Πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι ἀνάλογα μέ τόν κόπο καί τήν προθυμία πού ὁ καθένας ἐργάζεται θά δοθοῦν καί οἱ ἀμοιβές ἀπό τόν μισθαποδότη Χριστό. Ἕως ὑπάρχει καιρός, ἄς ἐργασθοῦμε πνευματικά, ἄς σπείρουμε μέ κόπο, γιά νά θερίσουμε μέ ἀγαλλίαση...
 • Ἡ ζωή παρέρχεται γρήγορα. Πῶς πέρασαν 97 χρόνια οὔτε τό κατάλαβα καθόλου. Σάν μιά ὥρα, ἔτσι καί ὅλα τά χρόνια περνοῦν. Ἡ αἰώνιος ζωή εἶναι αἰώνιος. Ἐκεῖ οὔτε πόνος οὔτε ἀσθένεια οὔτε πειρασμός οὔτε θλίψις οὔτε νύκτα οὔτε χειμών οὔτε καῦσις ἡλίου οὔτε κανένα κακόν. Ἐκεῖ, εἰς τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅλα εἶναι χαροποιά, ὅλα οὐράνια, ὅλα αἰώνια... Ἐκεῖ δέν ὑπάρχει κανένα κακό, ἀλλά κάθε ἀγαθόν. Αὐτά νά μᾶς ἀξιώση ὁ Κύριος.
 • Ἐάν ὁ Πάπας θέλει ἕνωση, νά ἀναγνωρίση καί ὁμολογήση ὅλες τίς πλάνες, αἱρέσεις καί καινοτομίες τίς ὁποῖες ἔκαναν ἀπό τήν ἀρχή οἱ κατά καιρούς Πάπαι, ἀποσχισθέντες ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, νά μετανοήση, νά κλαύση, νά ταπεινωθῆ καί τότε εἶναι δεκτός... Ὁ Πάπας εἶναι πρῶτος στήν ὑπερηφάνεια. Δέν εἶναι ἀλάθητος, ἀλλά ἁμαρτωλός καί ψευδόχριστος...
Ἡ ὑποδούλωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στόν Παπισμό θά εἶναι ὑποδούλωση καί τοῦ Ἔθνους.


Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἐκδοτικό Οἶκο «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...