Σελίδες

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ

ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ

Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

«Πατρικές Συμβουλές Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου», β'μέρος

 • «Πατρικές Συμβουλες Γέροντος ΦιλοθέουΖερβάκου»
  Ἀπό τό ἡμερολόγιο τοῦ ἐκδοτικοῦ οἴκου «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»
  ἔτους 2010

   Δεῖτε ἐδῶ:α' μέρος
   
  Ἔχε πίστη στόν Θεό καί μή φοβᾶσαι. Ἕνα μόνο νά φοβούμεθα, τήν ἁμαρτία ἡ ὁποία μᾶς προξενεῖ θάνατο αἰώνιο, ἐνῶ ὅλα τά ἄλλα μᾶς προξενοῦν πρόσκαιρη λύπη μόνο. Ἔχε ὑπομονή, πίστη, ἐλπίδα, ἀγάπη καί νά ἐπικαλεῖσαι μέ ὅλη τήν ψυχή σου τόν Θεό, καί θά σέ βοηθήση. Λέγε μέ πίστη καί ἐλπίδα:
«Ἡ ἐλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός,
σκέπη μου τό Πνεῦμα τό Ἅγιον,
Τριάς Ἁγία δόξα Σοι»,
καθώς καί
«Τήν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς Σέ ἀνατίθημι,
Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν μέ
ὑπό τήν σκέπην Σου».
 • Τό ἀναγκαιότερο ἀπ᾿ ὅλα εἶναι ἡ ὑπομονή, γι᾿ αὐτό καί ὁ Κύριος εἶπε: ὅποιος ἔχει ὑπομονή μέχρι τέλους ἐκεῖνος θά σωθῆ. Ὅλοι οἱ Ἅγιοι καί οἱ δίκαιοι στόν κόσμο αὐτό εἶχαν ἀσθένειες, θλίψεις, στερήσεις, διωγμούς, ἐξορίες, βασάνους, τιμωρίες. Ἐάν δέν εἶχαν ὑπομονή ὄχι μόνον δέν θά ἁγίαζαν ἀλλά καί θά ἐκολάζονταν. Μέ τήν ὑπομονή τους ἁγίασαν, ἔλαβαν μεγάλη χάρη καί ἐδῶ στήν γῆ καί στούς οὐρανούς. Στόν Παράδεισο, θά δοξάζωνται καί θά χαίρουν αἰωνίως.
 • Ἀγωνίζου μέ ἐπιμέλεια νά εἶσαι πάντοτε κοντά στόν Θεό, στήν Ἐκκλησία, στήν Ἐξομολόγηση, στήν ἁγία Κοινωνία, καί γενικῶς νά τηρῆς τίς εὐαγγελικές ἐντολές, τά ἀληθῆ, σεμνά, δίκαια, ἁγνά, προσφιλῆ, εὔφημα καί σωτήρια.
 • Ὁ Κύριος μᾶς ἔχει δώσει ἀρκετά πνευματικά ὅπλα γιά νά πολεμᾶμε τόν πονηρό διάβολο. Ὅπλο κατά τοῦ διαβόλου εἶναι ὁ Τίμιος Σταυρός, ἡ προσευχή, ἡ πίστη, ἡ ὑπομονή, ἡ ἀνδρεία, ἡ μεγαλοψυχία. Τό δέ μεγαλύτερο ὅπλο εἶναι ἡ θεία Κοινωνία, ὅταν τήν λαμβάνουμε ἄξια, ἐπειδή μᾶς ἑνώνει μέ τό Θεό.
 • Ὅποιος βλασφημεῖ τό Θεό ἤ τόν Χριστό, τόν Τίμιο Σταυρό, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ἤ τούς Ἁγίους, αὐτός δέν πρέπει νά ὀνομάζεται ἄνθρωπος οὔτε θηρίο, πρέπει νά ὀνομάζεται τέρας...
 • Ὁ Χριστός θά εἶναι καί θά μείνη ἐντός μας, ὅταν ἀποκτήσωμε τήν ταπείνωση καί τήν ἀγάπη. Πῶς ἀποκτᾶται ἡ ταπείνωση καί ἡ ἀγάπη; Μέ τήν καθαρή καί θερμή κατανυκτική προσευχή...
 • Ἄς παρακαλοῦμε τόν Οὐράνιό μας Πατέρα τόν χορηγό τῶν ἀγαθῶν, μέ πίστη καί ἀγάπη, νά μᾶς δώση τίς δύο αὐτές ἀρετές.
 • Ἀλλοίμονο σέ ἐμᾶς τούς κληρικούς, ἐάν δέν διδάσκουμε τούς ἀνθρώπους ὅσα εἶναι καλά, ὅσα ὠφέλιμα, ὅσα ἁγνά, ὅσα δίκαια.
Ἀλλοίμονό μας ἄν δέν παρέχουμε τούς ἑαυτούς μας ὑπόδειγμα ἀρετῆς, εὐσέβειας καί δικαιοσύνης.
 • Πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι ἀνάλογα μέ τόν κόπο καί τήν προθυμία πού ὁ καθένας ἐργάζεται θά δοθοῦν καί οἱ ἀμοιβές ἀπό τόν μισθαποδότη Χριστό. Ἕως ὑπάρχει καιρός, ἄς ἐργασθοῦμε πνευματικά, ἄς σπείρουμε μέ κόπο, γιά νά θερίσουμε μέ ἀγαλλίαση...
 • Ἡ ζωή παρέρχεται γρήγορα. Πῶς πέρασαν 97 χρόνια οὔτε τό κατάλαβα καθόλου. Σάν μιά ὥρα, ἔτσι καί ὅλα τά χρόνια περνοῦν. Ἡ αἰώνιος ζωή εἶναι αἰώνιος. Ἐκεῖ οὔτε πόνος οὔτε ἀσθένεια οὔτε πειρασμός οὔτε θλίψις οὔτε νύκτα οὔτε χειμών οὔτε καῦσις ἡλίου οὔτε κανένα κακόν. Ἐκεῖ, εἰς τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅλα εἶναι χαροποιά, ὅλα οὐράνια, ὅλα αἰώνια... Ἐκεῖ δέν ὑπάρχει κανένα κακό, ἀλλά κάθε ἀγαθόν. Αὐτά νά μᾶς ἀξιώση ὁ Κύριος.
 • Ἐάν ὁ Πάπας θέλει ἕνωση, νά ἀναγνωρίση καί ὁμολογήση ὅλες τίς πλάνες, αἱρέσεις καί καινοτομίες τίς ὁποῖες ἔκαναν ἀπό τήν ἀρχή οἱ κατά καιρούς Πάπαι, ἀποσχισθέντες ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, νά μετανοήση, νά κλαύση, νά ταπεινωθῆ καί τότε εἶναι δεκτός... Ὁ Πάπας εἶναι πρῶτος στήν ὑπερηφάνεια. Δέν εἶναι ἀλάθητος, ἀλλά ἁμαρτωλός καί ψευδόχριστος...
Ἡ ὑποδούλωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στόν Παπισμό θά εἶναι ὑποδούλωση καί τοῦ Ἔθνους.


Ἐκδόσεις «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν Ἐκδοτικό Οἶκο «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» γιά τήν ἄδεια δημοσίευσης ἀποσπασμάτων ἀπό τά βιβλία πού ἐκδίδει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιά τίς σαρκικές διαστροφές ἐντός τοῦ γάμου, Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου

ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΚΙΚΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ» ΠΟΥ ΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ


Διήγησις τοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτη
περί τοῦ Ἁγίου Παϊσίου: «Μοῦ διηγήθηκε κάποια κυρία ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ὅτι
κάποτε ὁ Ὅσιος Παΐσιος ἔδωσε δυναμικό τέλος σ’ ἕνα φορτικό καί ἄκρως ἐφάμαρτο
συζυγικό της βάσανο. Εἶχαν διαφορετικό Πνευματικό ἐκείνη καί ὁ σύζυγός της. Ὁ
δικός της Πνευματικός ἦταν πατερικός καί εὐσυνείδητος καί ὑπεδείκνυε τίς
θεοχάρακτες γραμμές καί προϋποθέσεις τοῦ τίμιου γάμου. Ὁ Πνευματικός τοῦ
συζύγου της ἦταν νεωτεριστής καί μεταπατερικός καί ἔλεγε στό σύζυγό της τό
γνωστό καί βλάσφημο καί ἀμοραλιστικό λόγιο ὅτι "ὁ Θεός ἀφήνει ἐλεύθερες
τίς κρεβατοκάμαρες καί δέν ἀσχολεῖται μέ τό τί κάνουν οἱ σύζυγοι κατά τήν σχέση,
ἀλλά μέ τήν καρδιά…". Ὁ σύζυγος ἀπαιτοῦσε νά μεταβληθεῖ ἡ σύζυγός του σέ
χοιρώδη καί λασπώδη κρεάτινη μάζα καί διαρκῶς τήν πίεζε νά ἐνδώσει, μέ εὐλογία
τοῦ Πνευματικοῦ του, στήν παρά φύσιν θεομίσητη καί βδελυρή ἁμαρτία!!! Ἐκείνη ἀκολουθοῦσε
τήν ὑπόδειξη τῆς φωνῆς τοῦ Θεοῦ μέσω τοῦ καλοῦ της Πνευματικοῦ καί οὐδέποτε
διανοήθηκε νά προβεῖ σέ ἕνα τέτοιο παθογενές ἀνοσιούργημα..


Κάποτε ἀπελπισμένη
κατέφυγε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Σουρωτῆς καί συνάντησε τόν ἐκεῖ
παρεπιδημοῦντα Γέροντα τῆς ἀδελφότητος Ὅσιο καί Θεοφόρο πατέρα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη.
Τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε τό πρόβλημά της καί ζήτησε τήν βοήθειά του. Ὁ Ὅσιος, κατά
μαρτυρία τῆς γυναίκας, ἔγινε κατά τό κοινῶς λεγόμενο «ἡφαίστειο» ἀπό ἱερά ἀγανάκτηση.
Ὑπέδειξε στή γυναίκα νά μήν ἐνδώσει οὔτε καί μέ ἀπειλή θανάτου στίς
σιχαμερότερες καί θανασιμότερες ἁμαρτίες πού ἔχει νά παρουσιάσει ὀ ἐκπεσών ἄνθρωπος.
Ἐξήγησε ὅτι μέσω αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν ἐπεισέρχεται ὁ διάβολος στό γάμο καί
φυγαδεύεται ὁ Παράκλητος.


Γίνονται οἱ ἄνθρωποι ὑποκτηνώδη ὄντα, πού ἔπρεπε νἀ ἐντρέπονται
τά φυσιολογικά κτήνη καί νά διδάσκονται ἀπ’ αὐτά. Ἐξήγησε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἀναίρεση
τοῦ σκοποῦ τοῦ γάμου πού διασώζει τό κατά φύσιν καί ἀναγάγει στό ὑπερ φύσιν,
καί ὅτι οἱ βδελυρές καί πυρίκαυστες οὐρανόθεν στά Σόδομα αὐτές πράξεις εἶναι οἱ
προσφιλέστερες στόν διάβολο, γιατί ὁδηγοῦν τόν κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωσιν Θεοῦ πλασθέντα
ἄνθρωπο στήν κατακόρυφη πτωτική κατεύθυνση τοῦ διεστραμμένου δαίμονα καί ὄχι
στήν ὑπερυψωθεῖσα θριαμβευτική θέση, πού ὑπέδειξε ἡ τεθεωμένη ἀνθρώπινη φύση
πού προσέλαβε ὁ Χριστός, ἤτοι στά δεξιά τοῦ Πατρός… Ὀνόμασε τίς πράξεις αὐτές
μάστιγα τῆς ἐποχῆς καί παθογένεια γιά τά διαζύγια, τήν ψυχική διάσπαση τῶν
συζύγων, καί ἰδίως γιά τήν διαστροφή καί κατρακύλα τῶν σημερινῶν παιδιῶν, πού εἰσροφοῦν
δαιμονική ἐνέργεια ἀπό τά κυριαρχικά δικαιώματα πού ἔχει ὁ διάβολος ἐπί τοῦ
γενετικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τό ὁποῖο προέρχονται καί ἀπό τίς χαίνουσες πνευματικές
πληγές, πού ὐπάρχουν ἀθεράπευτες στίς ψυχές τῶν γονέων τους..


Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση
στήν κυρία ἐκείνη, ἦταν ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὁσίου Παϊσίου νά καταγγείλει τόν
«Πνευματικό» τοῦ συζύγου της στόν Ἐπίσκοπο του γιά νά τόν καθαιρέσει. Τῆς εἶπε ἐπί
λέξει: «Νά πᾶς νά τό πεῖς στό Δεσπότη γιά νά τόν ξυρίσει!!!».


Διαπιστώνουμε τήν
ξεκάθαρη, σύμφωνη μέ ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες, θέση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου, ἐνάντια
στίς ὅποιες σαρκικές διαστροφές εἴτε ἐκτός, εἴτε ἐντός τοῦ γάμου. Αὐτές καθιστοῦν
τό γάμο ἕναν «νομιμοφανή» σοδομισμό μέ καταστροφικές συνέπειες τόσο στούς
συζύγους, πού ἄν δέν μετανοήσουν κολάζονται, ὄσο καί στά τέκνα τους. Διαπιστώνουμε ἐπίσης τήν ἁγιοπατερική στάση του ἀπέναντι ἐκείνων τῶν «Πνευματικῶν», τῶν χωρίς Ἅγιο Πνεῦμα, πού συμβουλεύουν ὀλέθρια τά πνευματικά τους τέκνα «χαϊδεύοντας» τά πάθη τους. Ὅπως μᾶς διδάσκει ἡ Ἁγιοπατερική Γραμματεία ὁ Πνευματικός ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ ἐκεῖνα πού συγχωροῦνται σύμφωνα μέ τόν νόμο τοῦ Θεοῦ καί ὄχι τά πάντα. Ἡ ἐθελοτυφλία καί ἡ ἄνομη κακή συγχώρηση αὐτῶν πού ἁμαρτάνουν ἀμετανόητα κολάζει τόσο τόν ἐξομολογούμενο ὅσο καί τόν Πνευματικό του.


Ὁ Κύριος νά μᾶς δίνει σύνεση καί νά μᾶς εὐλογεῖ ὅλους δι’ εὐχῶν τοῦ Ἁγίου
Του, Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου».
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1.Μπορεῖτε νά δεῖτε τίς προηγούμενες δημοσιεύσεις τοῦ ἱστολογίου μας πατώντας τό: Παλαιότερες ἀναρτήσεις (δεῖτε δεξιά)

2.Καλλίτερη θέαση τοῦ ἱστολογίου μέ τό Mozilla.

3.Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς

4.Ἐπικοινωνία: hristospanagia@yahoo.gr
.
Γιά ἐνημέρωση μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου στεῖλτε μας τό e- mail σας στό hristospanagia@yahoo.gr

ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΤΕ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ- ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...